Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Komunikaty zobacz archiwum »

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawa kostki brukowej na wykonanie chodników na ul. Kwiatowej w Glinojecku

FORMULARZ ZP-403

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Zamieszczanie obowiązkowe

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Zamówienia publicznego

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych?

Tak   Numer ogłoszenia w BZP: Rok 2008  Pozycja 138398

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES

Nazwa:
Urząd Miasta i Gminy Glinojeck
Adres pocztowy:
ul. Płocka 12
Miejscowość: Kod pocztowy: Województwo:
Glinojeck 06-450 mazowieckie
Telefon: Fax:
023 6740017 023 6740014

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Dostawa kostki brukowej na wykonanie chodników na ul. Kwiatowej w Glinojecku

II.1.2) Rodzaj zamówienia:    Dostawy

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia

Dostawa kostki brukowej na wykonanie chodników na ul. Kwiatowej w Glinojecku wg specyfikacji

II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

  Słownik główny
Glówny przedmiot 28.81.31.00-5
Dodatkowe przedmioty  


II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części

Wartość 55801.90   Waluta PLN

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

NieSEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ Nr: NAZWA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:   28/07/2008

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:   4

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Nazwa:
P.P.H.U MENUT Przemysław Popis
Adres pocztowy:
ul. Skrzetuskiego 13,
Miejscowość: Kod pocztowy: Kraj/województwo:
Otwock 05-402 mazowieckie

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty:    55 801.90

Oferta z najniższą ceną:   55 801.90 / Oferta z najwyższą ceną:   69 480.00

Waluta:   PLN


Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 lipca 2008 12:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Antoni Strzembeczny
Ilość wyświetleń: 3991
28 lipca 2008 12:31 Antoni Strzembeczny - Utworzenie dokumnetu.
Realizacja: IDcom.pl