Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Komunikaty zobacz archiwum »

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

1.Wymagania niezbędne:
Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania,
niezbędne do zatrudnienia na powyższe stanowisko:
1)posiadać obywatelstwo polskie,
2)posiadać wykształcenie wyższe – preferowane administracyjne, prawnicze lub pokrewne,
3)posiadać co najmniej 5-letni staż pracy w tym co najmniej 2-letni staż w jednostkach wymienionych w art. 3 ust. 4 Ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1593),
a) na stanowiskach urzędniczych w jednostkach o których mowa w art. 1, lub
b) w służbie cywilnej, lub
c) w służbie zagranicznej, z wyjątkiem stanowisk obsługi, lub
d) w innych urzędach państwowych, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i
obsługi, lub
e) na kierowniczych stanowiskach państwowych,
4)posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych,
5)nie być karaną za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie może toczyć się przeciwko niej postępowanie karne,
6)posiadać stan zdrowia, pozwalający na zatrudnienie na stanowisku Kierownika USC,
8) posiadać znajomość obsługi komputera (znajomość programów: Microsoft Windows XP, Microsoft Office , Open Office),
9) posiadać nieposzlakowaną opinię.


2. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość:
- ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego,
- ustawy o ochronie danych osobowych,
- ustawy o samorządzie gminnym,
- Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
- ustawy o pracownikach samorządowych.


3. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku.
1.Bieżąca rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów,
2.Dokonywanie wpisów do ksiąg  urodzeń, małżeństw i zgonów w oparciu  o zgłoszenia innych USC, decyzje administracyjne, orzeczenia sądowe i inne dokumenty   przewidziane  w ustawie – Prawo o aktach  stanu cywilnego.
3.Przyjmowanie zapewnień  o braku  okoliczności wyłączających zawarcie   małżeństwa oraz oświadczeń o wyborze nazwiska małżonków i dzieci zrodzonych z małżeństwa.
4.Przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński z zachowaniem zasad i form przewidywanych w kodeksie rodzinnym i  opiekuńczym  oraz prawie o aktach stanu cywilnego.
5.Przyjmowanie oświadczeń o uznaniu dziecka  przez ojca oraz o nadaniu  dziecku przez małżonków nazwiska męża matki.
6.Przyjmowanie od małżonków rozwiedzionych  oświadczenia  o powrocie do nazwiska używanego przed zawarciem małżeństwa.
7.Załatwianie korespondencji  krajowej w zakresie stanu cywilnego.
8.Wydawanie odpisów z ksiąg stanu cywilnego.
9.Wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa na podstawie art. 4¹ k.r.o. oraz sporządzanie aktów małżeństwa zgodnie z art. 1 § 2 k.r.o. w związku z art.10 Konkordatu.
10.Wydawanie zaświadczeń stwierdzających , że obywatel polski posiada zdolność prawną wymaganą według prawa polskiego do małżeństwa za granicą.
11. Prowadzenie i kompletowanie akt zbiorowych do ksiąg stanu cywilnego.
12.Dokonywanie w aktach urodzeń, małżeństw i zgonów wzmianek dodatkowych i przypisów na podstawie  decyzji administracyjnych, orzeczeń sądowych oraz innych dokumentów ustalających stan cywilny lub  wpływających na treść aktu.
13.Prowadzenie skorowidzów do ksiąg urodzeń, małżeństw i zgonów.


4. Zadania okresowe:
1. Sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości z zakresu urodzeń,
małżeństw i zgonów.


5. Pracownik na stanowisku odpowiedzialny jest za:

1.Prawidłową i zgodną ze stanem faktycznym rejestrację urodzeń, małżeństw i zgonów.
2.Rzetelność danych podawanych w sprawozdaniach i  informacjach.
3.Estetykę lokalu  Urzędu Stanu Cywilnego
4.Ujawnienie tajemnicy informacji uzyskanych w toku wykonywania operacji związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
Obowiązek ten istnieje również po ustaniu zatrudnienia.


6. Wymagane dokumenty:
1)życiorys (CV),
2)kwestionariusz osobowy,
3)list motywacyjny,
4)dokument poświadczający wykształcenie oraz wymagane przeszkolenia,
5)dokumenty potwierdzające staż pracy,
6)informacja o osobie kandydata z Krajowego Rejestru Karnego,
7)zaświadczenie o stanie zdrowia ,
8)inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Sekretariacie Urzędu Miasta  i  Gminy w Glinojecku ul. Płocka 12  lub pocztą elektroniczną na adres: umig@glinojeck.pl  w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku 06-450 Glinojeck ul. Płocka 12  z dopiskiem ”Dotyczy naboru na stanowisko „Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego”,  w terminie do dnia 20.08.2008 roku do godz. 16. 00 .

 Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej bip.
www.glinojeck.pl  oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Glinojeck ul. Płocka 12.

Wymagane dokumenty aplikacyjne:

list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)”.

 

 

 

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 lipca 2008 11:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 4074
30 lipca 2008 11:10 Administrator - Utworzenie dokumnetu.
Realizacja: IDcom.pl