Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Komunikaty zobacz archiwum »

Postanowienie o obowiązaku sporządzenia raportu polegającego na odbudowie budowli hydrotechnicznej piętrzącej wodę w korycie rzeki Wkry

                                                                 Glinojeck dnia  02. 09. 2008  r

 

 

OŚ.7624-9/08

 

 

P O S T A N O W I E N I E

           Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz.U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071

z późniejszymi zmianami ) oraz  art. 51 ust. 1 pkt. 2,   ust. 2,  ust. 3 pkt. 1 i pkt. 2,  art. 57 ust. 1, art. 52  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska ( Dz.U. z 2008 roku Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami ),

 

p o s t a n a w i a m:

 

określić zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko w  pełnym zakresie, zgodnie z art. 52 wyżej powołanej ustawy – Prawo Ochrony Środowiska, dla przedsięwzięcia planowanego przez Pana Tadeusza Pionka  polegającego na odbudowie budowli hydrotechnicznej piętrzącej wodę w korycie rzeki Wkry

w km. 84 + 100 oraz budowie siłowni wodnej na działkach oznaczonych nr 871/2 i 1147 w m.  Glinojeck.

 

       U z a s a d n i e n i e

 

                             W dniu 02 lipca  2008 roku   Pan Tadeusz Pionka i zwrócił się 

 z wnioskiem  do Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck o  wydanie decyzji

o środowiskowych  uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na odbudowie budowli hydrotechnicznej piętrzącej wodę w korycie rzeki Wkry w km. 84 + 100 oraz budowie siłowni wodnej na działkach ozn. nr 871/2 i 1147 w m. Glinojeck.

Zawiadomieniem z dnia 14 lipca 2008 r  o wszczęciu postępowania, zostały poinformowane strony postępowania, zawiadomienie zostało zamieszczone

w Biuletynie informacji Publicznej prowadzonym przez tutejszy Urząd.

Zgodnie z art. 46a ust. 1,  ust. 7 pkt. 4,   art. 48 ust. 2 pkt. 1, pkt. 1 a),  ust. 3

i art. 57 ust. 1  wyżej powołanej ustawy -  Prawo ochrony środowiska, Burmistrz Miasta i Gminy Glinojeck pismem OŚ 7624-9/08  z dnia 15 lipca 2008 roku  wystąpił do Starosty Ciechanowskiego i Państwowego Powiatowego  Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie o wydanie opinii w przedmiocie stwierdzenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko  dla planowanego przedsięwzięcia.

W przypadku zajęcia stanowiska opowiadającego się za sporządzeniem raportu dla  tego przedsięwzięcia o określenie jego zakresu.

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie wydał opinię sanitarną ZNS. 712-63/167/08  dnia  18 sierpnia 2008   roku, ( data wpływu do Urzędu 28 sierpnia 2008 roku ),  w której   stwierdził obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla wyżej opisanego przedsięwzięcia. Określił, że raport powinien odpowiadać wymogom  określonym w art. 52 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska ( tj. Dz.U. z 2008 roku Nr 25 poz. 150 z późniejszymi zmianami ).

- Starosta Ciechanowski   postanowieniem RSD. 7633/ 59/08 z dnia  18 sierpnia 2008 roku ( data wpływu do Urzędu 28 sierpnia 2008 roku ), uznał za celowe sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia  polegającego na odbudowie budowli hydrotechnicznej piętrzącej wodę

na działkach ozn. nr 871/2 i 1147 w m. Glinojeck.

Określił, że raport powinien odpowiadać wymaganiom określonym z art. 52 wyżej powołanej ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku  Prawo Ochrony Środowiska.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzaju przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko ( Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z późniejszymi zmianami ) budowle piętrzące wodę, nie wymienione w § 2 ust. 1, pkt. 34, lub inne urządzenia mające na celu piętrzenie wody na wysokość nie mniejszą niż jeden metr, zostały zaliczone do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu może być wymagane.

Z przedłożonej przez Inwestora informacji wynika, że projektowane przedsięwzięcie inwestycyjne zlokalizowane będzie w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego w nieodległej przeszłości młyna napędzanego siłownią wodną. Na skutek rezygnacji z pozyskania energii z siłowni wodnych, odstąpiono od utrzymania i konserwowania budowli hydrotechnicznej piętrzącej wodę w korycie rzeki Wkry i wytwarzającej spad niezbędny do uzyskania energii. W efekcie obniżenia się zwierciadła wody w rzece nastąpiło przesuszenie przyległych użytków rolnych.  Zwiększył się spadek dna rzeki, co spowodowało szybszy odpływ wód  oraz erozję.

      Ogólna powierzchnia planowana do zajęcia pod jaz ( dz. Nr 871 ), przepławkę, kanał roboczy ( dz. Nr 871/2 ), siłownię wodną oraz place manewrowe ( dz. Nr 1147 ) wyniesie szacunkowo około 3 ha.

       Podniesienie zwierciadła wody w rzece spowoduje zwiększenie się retencji zarówno w korycie cieku jak i w glebie i przyczyni się do stworzenia warunków dla upraw.

 

 

       Założeniem realizacji niniejszego przedsięwzięcia jest poprawa funkcjonowania koryta rzeki Wkry, spełnienie  najważniejszego celu w gospodarce wodnej zlewni, a także pozyskanie czystej energii. Ważne jest też stworzenie optymalnych warunków dla zrównoważonego rozwoju regionu, lepszego wykorzystania gospodarczego gruntów w dolinie rzeki oraz w zlewni hydrologicznej.

 

1.Charakterystyka projektowanego przedsięwzięcia:

-Długość rzeki objętej modernizacją  - 0, 600 km.

 

2. Projektowane parametry przekroju poprzecznego koryta – po modernizacji:

- szerokość dna, odcinek poniżej mostu b-30,0                             -  250 m.

- szerokość dna, odcinek poniżej ujścia kanału rob. B-60,0 m     -   150 m.

- szerokość dna, kanału roboczego b-20,0 m                                -    450 m.

- nachylenie skarp ( zmiana ), naturalna ok.                                 -    1: 2 n

3. Umocnienie obustronne dna i skarp rzeki:

- opaska faszynowa z kiszki 3020                                                 -  600x2 m

- materace siatkowo – kamienne                                                   -  400 m2

- darnina ( biowłóknina-zastępczo ) pasem szer. 1,5 m                -  300 m.

- obsiew skarp mieszanką traw i motylkowych                            -  600 m2

4. Budowle:

- jaz żelbetonowy                                                                          -  1 szt.

- światło                                                                                         -  2x12,0 m.

- wysokość piętrzenia                                                                    -  1.20 m.

- spad                                                                                             -  1.80 m.

- siłownia                                                                                       -  1 szt.

- mała elektrownia wodna                                                              - 1 szt.

- turbiny                                                                                          - 4 szt.

- przepławka dla ryb                                                                       - 1 szt.

Planowane przedsięwzięcie  położone jest na obszarze chronionego krajobrazu

i w związku z tym, musi być podporządkowane zasadom gospodarowania na obszarach chronionych, przyjętych rozporządzeniem Nr 24 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 kwietnia 2005 roku w sprawie Nadwkrzańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu ( Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 91, poz. 2456, ze zm. Z 2007 r Nr 67, poz. 1527 ).

Odbudowa piętrzenia nie może spowodować zakłócenia stosunków wodnych, naruszać równowagi przyrodniczej, a także powodować podtopienia  gruntów

i zabudowań położonych w cofce ewentualnego piętrzenia ani ujemnie oddziaływać na inne obiekty, korzystające ze środowiska w oparciu o wcześniej wydane decyzje.

 

 

 

W raporcie należy również ocenić jaki będzie wpływ piętrzenia i wykonywania robót w korycie na stan ichtiofauny rzeki.

 

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji.

 

          Niniejsze postanowienie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej i Publicznie Dostępnym Wykazie prowadzonym przez Urząd Miasta i Gminy Glinojeck, podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu.

 

         Na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck w terminie 7 dni licząc od daty otrzymania  postanowienia.

 

Otrzymują:

1.   Inwestor Pan  Tadeusz Pionka

2.   strony postępowania -  zgodnie z wykazem

3.  a/a

 

Do wiadomości:

1.     Starostwo Powiatowe w Ciechanowie

Ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów

2.     Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Ciechanowie

ul. Sienkiewicza 81, 06-400 Ciechanów

 

 

Sprawę prowadzi:

Elżbieta Przybyłowska

Nr tel. 023 674 28 03.

 

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 września 2008 11:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 4012
05 września 2008 11:27 Administrator - Utworzenie dokumnetu.
Realizacja: IDcom.pl