Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Komunikaty zobacz archiwum »

Postanowienie zobowiązujące do opracowania raprtu o oddziałowaniu na środowisko w pełnym zakresie dla planowanego przez Panią Joannę Rogalską przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynków po byłej cukrowni Izabelin, na działce nr ew. 875/2 przy ul. Fabrycznej w Glinojecku, z przeznaczeniem ich na hale przygotowania owoców i warzyw w celu ich zamrożenia wraz z budową chłodni.

                      Glinojeck dnia  07. 11. 2008  r

 

 

OŚ.7624-10/08

 

 

                                       P O S T A N O W I E N I E

 

 

           Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz.U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071

z późniejszymi zmianami ) oraz  art. 51 ust. 1 pkt. 2,   ust. 2,  ust. 3 pkt. 1 i pkt. 2,  art. 57 ust. 1, art. 52  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska ( Dz.U. z 2008 roku Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami ), § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko ( Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zmianami )

 

                                             p o s t a n a w i a m:

 

określić zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko w  pełnym zakresie, zgodnie z art. 52 wyżej powołanej ustawy – Prawo Ochrony Środowiska, oraz uwzględniać § 4 Rozporządzenia Rady  Ministrów z dnia 09 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko ( Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zmianami ), dla planowanego przez Panią  Joannę Rogalską przedsięwzięcia polegającego na  zmianie sposobu użytkowania budynków po byłej cukrowni Izabelin, na działce nr ew. 875/2 przy ul. Fabrycznej w Glinojecku,  z przeznaczeniem ich na hale przygotowania owoców i warzyw w celu ich zamrożenia wraz z budową chłodni.

 

U z a s a d n i e n i e

 

W dniu 30 września  2008 roku   Pani Joanna Rogalska  zwróciła się  z wnioskiem  do Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck o  wydanie decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na na  zmianie sposobu użytkowania budynków po byłej cukrowni Izabelin, na działce nr ew. 875/2 przy ul. Fabrycznej w Glinojecku,  z przeznaczeniem ich na hale przygotowania owoców i warzyw w celu ich zamrożenia wraz z budową chłodni.

 

 

Zgodnie z art. 46a ust. 1,  ust. 7 pkt. 4,   art. 48 ust. 2 pkt. 1, pkt. 1 a),  ust. 3

i art. 57 ust, 1  wyżej powołanej ustawy -  Prawo ochrony środowiska, Burmistrz Miasta i Gminy Glinojeck pismem OŚ 7624-10/08  z dnia 07 października  2008 roku  wystąpił do Starosty  Powiatowego w Ciechanowie i Państwowego Powiatowego  Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie o wydanie opinii w przedmiocie stwierdzenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko  dla planowanego przedsięwzięcia.

W przypadku zajęcia stanowiska opowiadającego się za sporządzeniem raportu dla  tego przedsięwzięcia o określenie jego zakresu.

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie wydał opinię sanitarną ZNS. 712-83/218/08  dnia 28 października 2008 roku ( data wpływu 06 listopad 2006 roku, w której   stwierdził obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla wyżej opisanego przedsięwzięcia.

Określił, że raport powinien odpowiadać wymogom  określonym w art. 52 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska ( tj. Dz.U. z 2008 roku Nr 25 poz. 150 z późniejszymi zmianami ).

- Starosta Ciechanowski   postanowieniem RSD. 7633/ 92/08 z dnia  24.10. 2008 roku ( data wpływu 29.10.2008 r )  uznał za celowe sporządzenie raportu o oddziaływaniu    na środowisko przedsięwzięcia polegającego na  zmianie sposobu użytkowania budynków po byłej cukrowni Izabelin, na działce nr ew. 875/2 przy ul. Fabrycznej w Glinojecku,  z przeznaczeniem ich na hale przygotowania owoców i warzyw w celu ich zamrożenia wraz z budową chłodni.

Określił, że raport powinien odpowiadać wymaganiom określonym  z art. 52 wyżej powołanej ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska oraz uwzględniać § 4 Rozporządzenia Rady  Ministrów z dnia 09 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko ( Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zmianami ).

Na terenie planowanym zainwestowaniem, aktualnie nie prowadzi się żadnej działalności gospodarczej, istnieją budynki po byłej cukrowni. Właścicielka przedmiotowej nieruchomości planuje adaptację istniejących budynków  na pomieszczenia do przerobu owoców i warzyw, celem ich zamrożenia.

Ponadto planuje budowę budynku chłodni.

Zakładana wielkość produkcji szacowana jest na poziomie 160 ton na dobę.

Właściwy proces mrożenia realizowany będzie w trzech kpl. tuneli fluidyzacyjnych o wydajności każdy:

- truskawki G =  4300 kg/h

- marchew  G =  4300 kg/h

- frytki (250C G ) G = 4300kg/h

Do obniżenia temperatury powietrza w tunelach służyły będą parowniki – chłodnice powietrza, zasilane amoniakiem w w obiegu pompowym.

Ponadto w zakładzie realizowany będzie proces mrożenia mięsa luzem i w opakowaniach. Mięso – wieprzowina półtusze i wołowina ćwierćtusze, nie będzie przygotowywane  do zamrożenia, zostanie dowiezione przez dostawców celem zamrożenia i ewentualnego przechowywania. Proces zamrażania  realizowany będzie w tunelu stacjonarnym owiewowym. Maksymalna zdolność zamrażalnicza tunelu wyniesie 160 ton. Przewiduje się budowę tunelu z 8 boksami.

Zapotrzebowanie na:

- czynnik chłodzący jakim jest amoniak wyniesie – 25 ton

- parę technologiczną – 5,2 ton/h = 4 MW

- energię elektryczną – Nz = 3.75 MW Nu = 3.60 MW

- energię cieplną 1.6 MW przy planowanym zużyciu oleju opałowego lekkiego 150 kg/h.

Źródłem poboru wody dla potrzeb produkcyjnych będzie ujęcie składające się z 3 studni.

Przy założeniu wielkości przerobu owoców i warzyw na poziomie 160 ton/dobę i przy uwzględnieniu maksymalnej zdolności zamrażalniczej tunelu 160/ton/dobę orientacyjne dobowe zużycie wody wyniesie ca 900 m3/d.

Przy opracowaniu „Raportu …”należy uwzględnić wpływ poboru wody

z ujęcia planowanego do wykonania dla celów produkcyjnych,  na zasoby wód istniejącego w odległości około 200 m – 250 m od przedmiotowej nieruchomości ujęcia miejskiego. Ponadto należy zweryfikować dane dotyczące wydajności studni.

Dla ujęcia wód podziemnych w Glinojecku opracowana została Koncepcja Hydrogeologiczna zaopatrzenia w wodę Miasta i Gminy Glinojeck.

Aktualnie, opracowana została dokumentacja, wiosną 2009 roku zostanie zrealizowana budowa nowego ujęcia – studni głębinowej, na tym terenie.

Z nowego ujęcia ( studni głębinowej ) wykonanego na gruntach ozn. Nr działki 875/1  woda dostarczana będzie do  25 miejscowości położonych na terenie gminy oraz m. Glinojeck.

Na etapie wykonania Raportu o oddziaływaniu na środowisko dla w/opisanego przedsięwzięcia, należy uwzględnić treść art. 32 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne ( Dz.U. z 2005 roku Nr 239, poz. 2019

z póź. zm.), który stanowi jednoznacznie „ wody podziemne wykorzystuje się przede wszystkim do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia oraz na cele socjalno-bytowe”.

Opracowany Raport winien określać, że wykonanie ujęcia wód podziemnych do celów produkcyjnych, nie spowoduje obniżenia jakości oraz ilości wody niezbędnej  dla zaopatrzenia  mieszkańców.

Ścieki sanitarne i technologiczne odprowadzane będą do projektowanej zakładowej oczyszczalni ścieków.

 

 

 

 

 

Ponadto etapie wykonania Raportu ….. wskazane jest uzgodnienie zakresu przedsięwzięcia z Wojewódzkim Konserwatorem zabytków w odniesieniu do adaptacji obiektów ochrona konserwatorską, z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody oraz Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie ze względu na wykonywanie prac ziemnych trwale zmieniających rzeźbę terenu w obszarze narażonym na niebezpieczeństwo powodzi oraz ze względu na wartości przyrodnicze terenu położonego w Nadwkrzańskim  obszarze chronionego Krajobrazu utworzonym rozporządzeniem Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 kwietnia 2005 roku w sprawie Nadwkrzańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu ( Dz.Urz. Woj.. Maz. Nr 91, poz. 24 ze zm. )

Warunki wynikające z ww uzgodnień winny być uwzględnione w opracowaniu .

         Realizacja przedsięwzięcia tak na etapie jego wykonania jak również eksploatacji może spowodować negatywne oddziaływania na środowisko niezbędna jest ocena, która wykaże w jakim stopniu powyższe przedsięwzięcie wpłynie na stan środowiska na tych terenach oraz wskaże niezbędne działania mające na celu ich eliminację bądź  ograniczenie do wielkości określonych przepisami.

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji.

       Niniejsze postanowienie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej i Publicznie Dostępnym Wykazie prowadzonym przez Urząd Miasta i Gminy Glinojeck. Podano do publicznej wiadomości mieszkańcom, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Glinojeck.

 

         Na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck w terminie 7 dni licząc od daty otrzymania  postanowienia.

Otrzymują:

1.   Wnioskodawca

2.   strony postępowania  wg akt sprawy

3.  a/a

Do wiadomości:

1.     Starostwo Powiatowe w Ciechanowie

Ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów

2.     Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Ciechanowie

ul. Sienkiewicza 81, 06-400 Ciechanów

 

Sprawę prowadzi:

Elżbieta Przybyłowska

Nr tel. 023 674 28 03.

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Elbieta Pryzbylowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 listopada 2008 12:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Makowski
Ilość wyświetleń: 4226
07 listopada 2008 12:07 Andrzej Makowski - Utworzenie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl