Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Komunikaty zobacz archiwum »

Postanowienie na przebudowe drogi gminnej Rumoka - Brody Młockie

                                          Glinojeck dnia 03. 06. 2009 rok

OŚ 7624-14/09

 

                                  P O S T A N O W I E N I E

 

         Na podstawie  art. 63 ust. 1, ust. 2, art. 64 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2, art. 65 ust. 2, art. 73 ust. 1 w związku z art.156 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227 z póź. zm.) oraz  § 3 ust. 1  pkt. 56  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004 roku  w sprawie określenia rodzaju przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań  związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu  o oddziaływaniu na środowisko

( Dz.U. z 2004 roku Nr 257, poz. 2573  z późniejszymi zmianami ) i art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000  roku Nr 98, poz. 1071 ze zmianami ) po zasięgnięciu opinii Starosty Ciechanowskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia,  planowanego przez  Gminę Glinojeck polegającego na  przebudowie drogi gminnej relacji Rumoka-Brody Młockie

na działkach nr ew. 202 obręb Rumoka i nr 21, 18, 19 obręb Brody Młockie  dla poprawy  spójności komunikacyjnej i społeczno – gospodarczej gminy Glinojeck

        

                                   p o s t a n a w i a m:

 

odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, planowanego przez  Gminę Glinojeck,  polegającego na przebudowie  drogi gminnej  relacji Rumoka – Brody Młockie na działkach nr ew. 202 obręb Rumoka i  nr 21, 18, 19 obręb Brody Młockie  dla poprawy  spójności komunikacyjnej  i społeczno – gospodarczej gminy Glinojeck

                  

                                        u z a s a d n i e n i e

 

 

W dniu 19 maja  2009 roku  wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  na realizację  planowanego przedsięwzięcia polegającego na  przebudowie 2,625 km.  drogi gminnej Rumoka – Brody Młockie na działkach nr ew. 202 obręb Rumoka i  nr 21, 18, 19 obręb Brody Młockie  dla poprawy  spójności komunikacyjnej i społeczno – gospodarczej gminy Glinojeck. Inwestorem przedsięwzięcia jest Gmina Glinojeck.

Wniosek został zamieszczony w Publicznie Dostępnym Wykazie prowadzonym przez Urząd.

Zgodnie z   § 3 ust. 1  pkt. 56  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004 roku  w sprawie określenia rodzaju przedsięwzięć mogących

znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań  związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu 

o oddziaływaniu na środowisko ( Dz.U. z 2004 roku Nr 257, poz. 2573 

z późniejszymi zmianami ), drogi publiczne zostały zaliczone do przedsięwzięć

mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane.

W dniu  19. 05.  2009  roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne

w przedmiotowej sprawie.

Zgodnie z ar. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227 ) oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000  roku Nr 98, poz. 1071 ze zmianami ) liczba stron postępowania przekroczyła 20, mieszkańcy miejscowości Rumoka i Brody Młockie o wszczęciu postępowania zostali poinformowani w formie obwieszczenia.

Biorąc pod uwagę wyżej powołane  rozporządzenie, organ prowadzący postępowanie pismem OŚ 7624-14/09 z dnia 19. 05.  2009 roku wystąpił do Starosty Ciechanowskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o wydanie opinii w przedmiocie stwierdzenia obowiązku sporządzenia raportu

o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego do realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie  2,625 km. drogi gminnej relacji Rumoka – Brody Młockie na działkach nr ew. 202 obręb Rumoka i  nr 21, 18, 19 obręb Brody Młockie  dla poprawy  spójności komunikacyjnej i społeczno – gospodarczej gminy Glinojeck

- Starosta Ciechanowski,  postanowieniem RSD.7633/82 /09 z 26 maja  2009 roku ( data wpływu 28. 05. 2009 roku ) odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania  w/w przedsięwzięcia na środowisko.

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie wydał opinię ZNS.712-57/107/09 z dnia 25. 05. 2009 roku (data wpływu  28. 05.  2009 roku ) stwierdził brak  potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

Z załączonej do wniosku karty informacyjnej wynika że: inwestycja polega na przebudowie drogi gminnej, klasy „D” na terenie działek ewid ozn. nr:  202 obręb Rumoka i nr 21 ( rów) 18, 19 obręb Brody Młockie ( jednostka ewidencyjna Glinojeck).

Długość projektowanego przedsięwzięcia wyniesie – 2,625 km.  km.

W miejscu projektowanego przedsięwzięcia w chwili obecnej istnieje droga o nawierzchni żwirowej.  Średnia szerokość nawierzchni wynosi 5,00 m.

Cały odcinek tej drogi  w przekroju szlakowym jest w średnim stanie technicznym, częściowo zdeformowany.  Lokalne wyboje występują w nawierzchni i poboczach. W tej części drogi z tego powodu powstają zastoiska wodne, odwodnienie odbywa się  obustronnie do częściowo do zamulonych przydrożnych rowów porośniętych trawą i krzakami.

Prace drogowe na w/opisanym odcinku drogi ograniczą się w ramach własności do istniejącego pasa drogowego i do obrębu działki będącej w zarządzie Gminy Glinojeck.

Zakres przedsięwzięcia zostanie ograniczony do położenia nowej nawierzchni i  i odbudowy  poboczy. Rowy przydrożne nie będą naruszone, zostaną odmulone w dnie, a pokryte trawą pełnić będą w dalszym ciągu rolę obiektu podczyszczającego. W obrębie pasa drogowego poza rowami rosną nieliczne zakrzewienia.

Przebudowa drogi nie spowoduje istotnych zmian w istniejącym stanie zagospodarowania i wykorzystania terenu.

Przedmiotowy odcinek drogi zostanie poddany przebudowie polegającej na:

-         wykonaniu warstwy wyrównawczej gr. warstwy po zagęszczeniu 3 cm.,

-         wykonaniu warstwy ścieralnej gr. warstwy po zagęszczeniu 3 cm. na pow. 9187,5 m2,

-         wyrównaniu poboczy do poziomu niwelety krawędzi jezdni,

-         uzupełnieniu nawierzchni żwirowych warstwą grubości śr. 6 cm.

-         wykonaniu wzmocnienia – stabilizacja silmentem 9975 m2,

-         wykonaniu renowacji rowów poprzez odmulenie w dnie

Szerokość  pasa drogi objętej przebudową wynosi od 6,50 m do 14,00 m.

Wody opadowe z jezdni odprowadzane będą powierzchniowo poprzez zastosowanie odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych do istniejących odmulonych rowów drogowych. Rowy drogowe spełniać będą rolę obiektu podczyszczającego wody opadowe.

Cały zakres prac planuje się wykonać mechanicznie przy użyciu sprawnych maszyn drogowych tj. koparek, równiarek, rozkładarek do mas bitumicznych, walców drogowych i zagęszczarek. Prace ręczne to niewielkie profilowanie skarp rowów i karczowanie krzaków.

Zanieczyszczenia do środowiska naturalnego powstaną jedynie w trakcie wykonywania robót związanych z przebudową przedmiotowego odcinka drogi.  Wykonawca robót zostanie zobowiązany warunkami technicznymi ( SST)  do użycia  sprawnego sprzętu, nie powodującego wydzielania nadmiernego hałasu i spalin oraz nie powodującego zanieczyszczenia wyciekami produktami ropopochodnymi. Pojazdy przewożące materiały stosować będą opończe w celu uniknięcia pylenia i ograniczenia zanieczyszczeń do środowiska. Zastosowane zostaną do wbudowania materiały, które będą posiadać certyfikaty zgodności

z odpowiednimi Polskimi Normami oraz Aprobatami Technicznymi oraz będą dopuszczone przez Państwowy Instytut Higieny.

Warunki będą egzekwowane przez nadzór inwestorski Zamawiającego. Na tym terenie będzie to jedyne przedsięwzięcie, dlatego też nie będzie  kumulowania oddziaływań tego przedsięwzięcia z innymi. Rodzaj materiałów do wbudowania tj. kruszywo, masa mineralno-bitumiczna, które będą dowożone bezpośrednio z wytwórni mas i magazynów stacjonarnych producenta i wbudowywane na bieżąco w przygotowany etap robót drogowych. Krótki czas wykonywania prac związanych z przebudową drogi.   Na terenie bazy zostanie  zapewniona   baza magazynowa w celu  prawidłowego przechowywania substancji paliwowych i smarowych oraz innych materiałów i surowców w taki sposób, aby nie zanieczyścić wód i powierzchni ziemi. Prace budowlane  w sąsiedztwie terenów objętych ochroną  przed hałasem wykonywane będą wyłącznie do pory dziennej ( w godz.. od 6.00 do 22.00 ). Prawidłowo zostaną zagospodarowane  odpady  powstałe  w trakcie wykonywania prac drogowych takie jak: przepracowane oleje czy niesegregowane odpady komunalne będą przekazywane firmom, które posiadają stosowne zezwolenie  a przerobiony materiał drzewny z krzaków zostanie przekazany na cele grzewcze.

Celem podjęcia wariantu przebudowy przedmiotowej drogi jest polepszenie  warunków jezdnych, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń od poruszających się pojazdów mechanicznych, poprawa parametrów technicznych i eksploatacyjnych drogi a przede wszystkim  poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Przedsięwzięcie jest zlokalizowane poza obszarami objętymi ochroną. Najbliższy obszar  NARURA 2000 oznaczony jako PLB 140008 – Dolina Wkry i Mławki położony jest w odległości 43  km. od terenu przedsięwzięcia.

Po analizie łącznych ww uwarunkowań, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy, organ prowadzący postępowanie postanowił odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania opisanego wyżej przedsięwzięcia na środowisko.

Biorąc powyższe pod uwagę,  postanowiono jak w sentencji.

       Niniejsze postanowienie zostało zamieszczone  w Biuletynie Informacji Publicznej, Publicznie Dostępnym Wykazie prowadzonym przez Urząd Miasta i Gminy Glinojeck. Podano do publicznej wiadomości mieszkańcom

poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Glinojeck.

Przekazano sołtysom  miejscowości Rumoka i Brody Młockie   z prośbą o podanie do publicznej wiadomości mieszkańcom ( liczba stron przekracza 20 ).

Na niniejsze postanowienie nie służy prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie

Otrzymują:

1. Inwestor – Gmina Glinojeck

2. strony postępowania

-         Nadleśnictwo Ciechanów ul. Płocka 21 C, 06-400 Ciechanów – dot. gruntów ozn. Nr 3330/1, 3330/2, 3333/1, 3333/2 położonych w m. Rumoka,

-         Starostwo Powiatowe w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów -  dot. gruntów oz. Nr działek 268/1, 265, 152, 260 położonych w m. Rumoka i gruntów ozn. nr dz. 21, 177 w m. Brody Młockie.

-         Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie  Odział w Ciechanowie, ul. Powstańców Warszawskich 11, 06-400 Ciechanów – dot. działki ozn.  nr 21 rów w m. Brody Młockie.

-         Agencja Nieruchomości Rolnych Skarbu państwa Oddział Terenowy

      w Warszawie, Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa – dot. gruntów ozn.

     nr  dz. 268/2 268/3  położonych w m. Rumoka.

-         Sołtys miejscowości Rumoka  – celem   podania do publicznej wiadomości mieszkańcom (liczba stron przekracza 20 )

         - Sołtys miejscowości Brody Młockie   - celem   podania do publicznej wiadomości mieszkańcom (liczba stron przekracza 20 )

3.  a/a

Do wiadomości:

1.Starostwo Powiatowe w Ciechanowie

   ul. 17 Stycznia 7 06 – 400  Ciechanów

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie

    Ul. Sienkiewicza 27, 06-400 Ciechanów

 

Sprawę prowadzi:

Elzbieta Przybyłowska Nr tel. 023 674 28 03

                                                                           Glinojeck dnia 03. 06. 2009 rok

OŚ 7624-14/09

 

                                  P O S T A N O W I E N I E

 

         Na podstawie  art. 63 ust. 1, ust. 2, art. 64 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2, art. 65 ust. 2, art. 73 ust. 1 w związku z art.156 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227 z póź. zm.) oraz  § 3 ust. 1  pkt. 56  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004 roku  w sprawie określenia rodzaju przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań  związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu  o oddziaływaniu na środowisko

( Dz.U. z 2004 roku Nr 257, poz. 2573  z późniejszymi zmianami ) i art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000  roku Nr 98, poz. 1071 ze zmianami ) po zasięgnięciu opinii Starosty Ciechanowskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia,  planowanego przez  Gminę Glinojeck polegającego na  przebudowie drogi gminnej relacji Rumoka-Brody Młockie

na działkach nr ew. 202 obręb Rumoka i nr 21, 18, 19 obręb Brody Młockie  dla poprawy  spójności komunikacyjnej i społeczno – gospodarczej gminy Glinojeck

        

                                   p o s t a n a w i a m:

 

odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, planowanego przez  Gminę Glinojeck,  polegającego na przebudowie  drogi gminnej  relacji Rumoka – Brody Młockie na działkach nr ew. 202 obręb Rumoka i  nr 21, 18, 19 obręb Brody Młockie  dla poprawy  spójności komunikacyjnej  i społeczno – gospodarczej gminy Glinojeck

                  

                                        u z a s a d n i e n i e

 

 

W dniu 19 maja  2009 roku  wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  na realizację  planowanego przedsięwzięcia polegającego na  przebudowie 2,625 km.  drogi gminnej Rumoka – Brody Młockie na działkach nr ew. 202 obręb Rumoka i  nr 21, 18, 19 obręb Brody Młockie  dla poprawy  spójności komunikacyjnej i społeczno – gospodarczej gminy Glinojeck. Inwestorem przedsięwzięcia jest Gmina Glinojeck.

Wniosek został zamieszczony w Publicznie Dostępnym Wykazie prowadzonym przez Urząd.

Zgodnie z   § 3 ust. 1  pkt. 56  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004 roku  w sprawie określenia rodzaju przedsięwzięć mogących

znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań  związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu 

o oddziaływaniu na środowisko ( Dz.U. z 2004 roku Nr 257, poz. 2573 

z późniejszymi zmianami ), drogi publiczne zostały zaliczone do przedsięwzięć

mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane.

W dniu  19. 05.  2009  roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne

w przedmiotowej sprawie.

Zgodnie z ar. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227 ) oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000  roku Nr 98, poz. 1071 ze zmianami ) liczba stron postępowania przekroczyła 20, mieszkańcy miejscowości Rumoka i Brody Młockie o wszczęciu postępowania zostali poinformowani w formie obwieszczenia.

Biorąc pod uwagę wyżej powołane  rozporządzenie, organ prowadzący postępowanie pismem OŚ 7624-14/09 z dnia 19. 05.  2009 roku wystąpił do Starosty Ciechanowskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o wydanie opinii w przedmiocie stwierdzenia obowiązku sporządzenia raportu

o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego do realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie  2,625 km. drogi gminnej relacji Rumoka – Brody Młockie na działkach nr ew. 202 obręb Rumoka i  nr 21, 18, 19 obręb Brody Młockie  dla poprawy  spójności komunikacyjnej i społeczno – gospodarczej gminy Glinojeck

- Starosta Ciechanowski,  postanowieniem RSD.7633/82 /09 z 26 maja  2009 roku ( data wpływu 28. 05. 2009 roku ) odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania  w/w przedsięwzięcia na środowisko.

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie wydał opinię ZNS.712-57/107/09 z dnia 25. 05. 2009 roku (data wpływu  28. 05.  2009 roku ) stwierdził brak  potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

Z załączonej do wniosku karty informacyjnej wynika że: inwestycja polega na przebudowie drogi gminnej, klasy „D” na terenie działek ewid ozn. nr:  202 obręb Rumoka i nr 21 ( rów) 18, 19 obręb Brody Młockie ( jednostka ewidencyjna Glinojeck).

Długość projektowanego przedsięwzięcia wyniesie – 2,625 km.  km.

W miejscu projektowanego przedsięwzięcia w chwili obecnej istnieje droga o nawierzchni żwirowej.  Średnia szerokość nawierzchni wynosi 5,00 m.

Cały odcinek tej drogi  w przekroju szlakowym jest w średnim stanie technicznym, częściowo zdeformowany.  Lokalne wyboje występują w nawierzchni i poboczach. W tej części drogi z tego powodu powstają zastoiska wodne, odwodnienie odbywa się  obustronnie do częściowo do zamulonych przydrożnych rowów porośniętych trawą i krzakami.

Prace drogowe na w/opisanym odcinku drogi ograniczą się w ramach własności do istniejącego pasa drogowego i do obrębu działki będącej w zarządzie Gminy Glinojeck.

Zakres przedsięwzięcia zostanie ograniczony do położenia nowej nawierzchni i  i odbudowy  poboczy. Rowy przydrożne nie będą naruszone, zostaną odmulone w dnie, a pokryte trawą pełnić będą w dalszym ciągu rolę obiektu podczyszczającego. W obrębie pasa drogowego poza rowami rosną nieliczne zakrzewienia.

Przebudowa drogi nie spowoduje istotnych zmian w istniejącym stanie zagospodarowania i wykorzystania terenu.

Przedmiotowy odcinek drogi zostanie poddany przebudowie polegającej na:

-         wykonaniu warstwy wyrównawczej gr. warstwy po zagęszczeniu 3 cm.,

-         wykonaniu warstwy ścieralnej gr. warstwy po zagęszczeniu 3 cm. na pow. 9187,5 m2,

-         wyrównaniu poboczy do poziomu niwelety krawędzi jezdni,

-         uzupełnieniu nawierzchni żwirowych warstwą grubości śr. 6 cm.

-         wykonaniu wzmocnienia – stabilizacja silmentem 9975 m2,

-         wykonaniu renowacji rowów poprzez odmulenie w dnie

Szerokość  pasa drogi objętej przebudową wynosi od 6,50 m do 14,00 m.

Wody opadowe z jezdni odprowadzane będą powierzchniowo poprzez zastosowanie odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych do istniejących odmulonych rowów drogowych. Rowy drogowe spełniać będą rolę obiektu podczyszczającego wody opadowe.

Cały zakres prac planuje się wykonać mechanicznie przy użyciu sprawnych maszyn drogowych tj. koparek, równiarek, rozkładarek do mas bitumicznych, walców drogowych i zagęszczarek. Prace ręczne to niewielkie profilowanie skarp rowów i karczowanie krzaków.

Zanieczyszczenia do środowiska naturalnego powstaną jedynie w trakcie wykonywania robót związanych z przebudową przedmiotowego odcinka drogi.  Wykonawca robót zostanie zobowiązany warunkami technicznymi ( SST)  do użycia  sprawnego sprzętu, nie powodującego wydzielania nadmiernego hałasu i spalin oraz nie powodującego zanieczyszczenia wyciekami produktami ropopochodnymi. Pojazdy przewożące materiały stosować będą opończe w celu uniknięcia pylenia i ograniczenia zanieczyszczeń do środowiska. Zastosowane zostaną do wbudowania materiały, które będą posiadać certyfikaty zgodności

z odpowiednimi Polskimi Normami oraz Aprobatami Technicznymi oraz będą dopuszczone przez Państwowy Instytut Higieny.

Warunki będą egzekwowane przez nadzór inwestorski Zamawiającego. Na tym terenie będzie to jedyne przedsięwzięcie, dlatego też nie będzie  kumulowania oddziaływań tego przedsięwzięcia z innymi. Rodzaj materiałów do wbudowania tj. kruszywo, masa mineralno-bitumiczna, które będą dowożone bezpośrednio z wytwórni mas i magazynów stacjonarnych producenta i wbudowywane na bieżąco w przygotowany etap robót drogowych. Krótki czas wykonywania prac związanych z przebudową drogi.   Na terenie bazy zostanie  zapewniona   baza magazynowa w celu  prawidłowego przechowywania substancji paliwowych i smarowych oraz innych materiałów i surowców w taki sposób, aby nie zanieczyścić wód i powierzchni ziemi. Prace budowlane  w sąsiedztwie terenów objętych ochroną  przed hałasem wykonywane będą wyłącznie do pory dziennej ( w godz.. od 6.00 do 22.00 ). Prawidłowo zostaną zagospodarowane  odpady  powstałe  w trakcie wykonywania prac drogowych takie jak: przepracowane oleje czy niesegregowane odpady komunalne będą przekazywane firmom, które posiadają stosowne zezwolenie  a przerobiony materiał drzewny z krzaków zostanie przekazany na cele grzewcze.

Celem podjęcia wariantu przebudowy przedmiotowej drogi jest polepszenie  warunków jezdnych, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń od poruszających się pojazdów mechanicznych, poprawa parametrów technicznych i eksploatacyjnych drogi a przede wszystkim  poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Przedsięwzięcie jest zlokalizowane poza obszarami objętymi ochroną. Najbliższy obszar  NARURA 2000 oznaczony jako PLB 140008 – Dolina Wkry i Mławki położony jest w odległości 43  km. od terenu przedsięwzięcia.

Po analizie łącznych ww uwarunkowań, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy, organ prowadzący postępowanie postanowił odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania opisanego wyżej przedsięwzięcia na środowisko.

Biorąc powyższe pod uwagę,  postanowiono jak w sentencji.

       Niniejsze postanowienie zostało zamieszczone  w Biuletynie Informacji Publicznej, Publicznie Dostępnym Wykazie prowadzonym przez Urząd Miasta i Gminy Glinojeck. Podano do publicznej wiadomości mieszkańcom

poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Glinojeck.

Przekazano sołtysom  miejscowości Rumoka i Brody Młockie   z prośbą o podanie do publicznej wiadomości mieszkańcom ( liczba stron przekracza 20 ).

Na niniejsze postanowienie nie służy prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie

Otrzymują:

1. Inwestor – Gmina Glinojeck

2. strony postępowania

-         Nadleśnictwo Ciechanów ul. Płocka 21 C, 06-400 Ciechanów – dot. gruntów ozn. Nr 3330/1, 3330/2, 3333/1, 3333/2 położonych w m. Rumoka,

-         Starostwo Powiatowe w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów -  dot. gruntów oz. Nr działek 268/1, 265, 152, 260 położonych w m. Rumoka i gruntów ozn. nr dz. 21, 177 w m. Brody Młockie.

-         Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie  Odział w Ciechanowie, ul. Powstańców Warszawskich 11, 06-400 Ciechanów – dot. działki ozn.  nr 21 rów w m. Brody Młockie.

-         Agencja Nieruchomości Rolnych Skarbu państwa Oddział Terenowy

      w Warszawie, Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa – dot. gruntów ozn.

     nr  dz. 268/2 268/3  położonych w m. Rumoka.

-         Sołtys miejscowości Rumoka  – celem   podania do publicznej wiadomości mieszkańcom (liczba stron przekracza 20 )

         - Sołtys miejscowości Brody Młockie   - celem   podania do publicznej wiadomości mieszkańcom (liczba stron przekracza 20 )

3.  a/a

Do wiadomości:

1.Starostwo Powiatowe w Ciechanowie

   ul. 17 Stycznia 7 06 – 400  Ciechanów

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie

    Ul. Sienkiewicza 27, 06-400 Ciechanów

 

Sprawę prowadzi:

Elzbieta Przybyłowska Nr tel. 023 674 28 03

 

 

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Elzbieta Przybyłowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 czerwca 2009 13:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Elżbieta Przybyłowska
Ilość wyświetleń: 1718
04 czerwca 2009 13:10 Elżbieta Przybyłowska - Utworzenie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl