Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Komunikaty zobacz archiwum »

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Nadrzecznej w Glinojecku

                                                                                                                      Glinojeck dnia  15. 06. 2009  r

OŚ. 7624 – 23 /09

 

           Z A W I A D O M I E N I E

                          o    wszczęciu     postępowania administracyjnego

 

            Zgodnie z  art.  61 § 4    ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. Uz 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami )   zawiadamiam,  że  w dniu 15 czerwca 2009 roku,      na wniosek Gminy Glinojeck    zostało wszczęte  postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego do realizacji  przedsięwzięcia pn. „ Kanalizacja sanitarna podciśnieniowa  w ul. Nadrzecznej w  Glinojecku”

Informuję, że zgodnie z art. 10 i art. 73  Kodeksu postępowania administracyjnego, stronom tego  postępowania  przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium prowadzonego postępowania.

Z dokumentacją można się zapoznać  w Urzędzie Miasta i Gminy Glinojeck, pokój Nr 19,  codziennie ( w dni robocze ) w godzinach od 800 do 1600 w terminie 14 dni, od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Wniosek Inwestora został zamieszczony w Publicznie Dostępnym Wykazie.

Planowana kanalizacja będzie realizowana na gruntach:

Obręb Miasto Glinojeck  ozn. nr 1, 905, 904, 900, 903, 899, 895, 894, 893, 871, 888, 134, 883.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania  podano do publicznej wiadomości poprzez:

1) wywieszono   na tablicy ogłoszeń  Urzędu,

2) zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Glinojeck,

3)przekazano sołtysowi   miejscowości Glinojeck  w celu  podania do publicznej wiadomości mieszkańcom.

Otrzymują :

1.Inwestor  - Gmina Glinojeck ul. Płocka 12, 06-450 Glinojeck  

2. Strony postępowania wg akt sprawy

3  Sołtys wsi  Glinojeck   – proszę o podanie do publicznej wiadomości.

4. a/a

 

Sprawę prowadzi:

Elżbieta Przybyłowska

Nr tel. 023 674 28 03 

 

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 czerwca 2009 10:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Elżbieta Przybyłowska
Ilość wyświetleń: 1683
17 czerwca 2009 10:51 Elżbieta Przybyłowska - Utworzenie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl