Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Komunikaty zobacz archiwum »

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Płockiej w Glinojecku

                                                                                          Glinojeck dnia  15. 06. 2009  r

OŚ. 7624 – 22 /09

 

           Z A W I A D O M I E N I E

                          o    wszczęciu     postępowania administracyjnego

 

            Zgodnie z  art.  61 § 4 i art. 49   ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. Uz 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227 )   zawiadamiam,  że 

w dniu 15 czerwca 2009 roku,      na wniosek Gminy Glinojeck    zostało wszczęte  postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „ Kanalizacja sanitarna podciśnieniowa  w ul. Płockiej  dla Glinojecka.

Informuję, że zgodnie z art. 10 i art. 73  Kodeksu postępowania administracyjnego, stronom tego  postępowania  przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium prowadzonego postępowania. Liczba stron

w prowadzonym postępowaniu przekracza 20.

Z dokumentacją można się zapoznać  w Urzędzie Miasta i Gminy Glinojeck, pokój Nr 19,  codziennie ( w dni robocze ) w godzinach od 800 do 1600 w terminie 14 dni, od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Wniosek Inwestora został zamieszczony w Publicznie Dostępnym Wykazie.

Planowana kanalizacja będzie realizowana na gruntach:

Obręb Miasto Glinojeck  ozn. Nr 327/4, 326, 325, 324, 323, 322, 321, 320, 319/1, 319/2, 318, 317/1, 317/2, 317/3, 316, 315/1, 315/2, 315/3, 314, 313, 666/2, 667/3, 667/4, 668, 669, 671, 672, 673, 674/1, 675, 676, 677, 680.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania  podano do publicznej wiadomości ( liczba stron postępowania przekracza 20 ) poprzez:

1.wywieszono   na tablicy ogłoszeń  Urzędu,

2)zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Glinojeck,

3)przekazano sołtysowi   miejscowości Glinojeck   celem  podania do publicznej wiadomości mieszkańcom.

Otrzymują :

1. Inwestor  - Gmina Glinojeck   ul. Płocka 12, 06-450 Glinojeck 

3  Sołtys wsi  Glinojeck   – proszę o podanie do publicznej wiadomości  -   liczba stron przekracza 20

4. a/a

Sprawę prowadzi:

Elżbieta Przybyłowska

Nr tel. 023 674 28 03 

 

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Elzbieta Przybyłowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 czerwca 2009 11:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Elżbieta Przybyłowska
Ilość wyświetleń: 1699
17 czerwca 2009 11:13 Elżbieta Przybyłowska - Utworzenie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl