Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Komunikaty zobacz archiwum »

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dukt-Krusz, Śródborze, gm. Glinojeck

                                                                                                             Glinojeck dnia  15. 06. 2009  r

OŚ. 7624 – 21 /09

 

           O B W I E S Z C Z E N I E

                           BURMISTRZA  MIASTA  I  GMINY  GLINOJECK

                          o    wszczęciu       postępowania     administracyjnego

 

Zgodnie z  art.  61 § 4 i art. 49   ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. Uz 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227 )   zawiadamiam,  że 

w dniu 15 czerwca 2009 roku,      na wniosek Gminy Glinojeck    zostało wszczęte  postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „ Kanalizacja sanitarna podciśnieniowa dla miejscowości Dukt-Krusz i Śródborze”

Informuję, że zgodnie z art. 10 i art. 73  Kodeksu postępowania administracyjnego, stronom tego  postępowania  przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium prowadzonego postępowania. Liczba stron w prowadzonym postępowaniu przekracza 20.

Z dokumentacją można się zapoznać  w Urzędzie Miasta i Gminy Glinojeck, pokój Nr 19,  codziennie ( w dni robocze ) w godzinach od 800 do 1600 w terminie 14 dni, od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Wniosek Inwestora został zamieszczony w Publicznie Dostępnym Wykazie.

Planowana kanalizacja będzie realizowana na gruntach:

Obręb Środborze -  nr dz. Nr - 39  trasa Nr  60,     nr 124,  319/3, 319/5, 319/2, 319/1, 318, 271/1, 271/2, 402, 401 – droga gminna, 286, 267, 245, 240 – droga gminna, 169, 247, 249, 474, 158, 255, 256, 154, 153, 152, 151, 150/1, 150/2, 150/3, 149, 267.

Obręb Dukt-Krusz- nr dz. 63 –droga gminna,  - 206, 426, 425, 424, 423, 422, 520, 427, - droga gminna, 464, 463, 462, 461/2, 460, 459, 458, 457, 456, 455, 454, 451 – droga gminna, 441, 440, 439, 438/1, 438/2, 437, 436, 435, 134/2, 134/1, 135 – droga gminna, 196, 197 – droga gminna, 133, 217 -  droga gminna, 434, 433, 432, 431, 430, 429/2, 471/1, 471/2, 450, 449, 448, 447, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 229, 230, 232, 33, 228, 38/2, 57, 56, 55, 53/1, 53/2, 53/3, 73, 74/2, 75/1, 519, 76, 77/1, 78, 79, 80, 81.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania  podano do publicznej wiadomości ( liczba stron postępowania przekracza 20 ) poprzez:

1)wywieszono  na tablicy ogłoszeń  Urzędu,

2)zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Glinojeck,

 

Otrzymują :

1.Sołtys wsi  Środborze- – proszę o podanie do publicznej wiadomości.

     2. Dukt- Krusz – proszę o podanie do publicznej wiadomości.

      3. a/a

Sprawę prowadzi:

Elżbieta Przybyłowska

Nr tel. 023 674 28 03 

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 czerwca 2009 12:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Elżbieta Przybyłowska
Ilość wyświetleń: 1665
17 czerwca 2009 12:09 Elżbieta Przybyłowska - Utworzenie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl