Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Komunikaty zobacz archiwum »

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia planowanego do realizacji przez Gminę Glinojeck polegającego na przebudowie 2,625 km.. drogi relacji Rumoka – Brody Młockie na działkach ozn nr ewidencyjnymi 202 obręb Rumoka i 21, 18, 19 obręb Brody Młockie dla poprawy spójności komunikacyjnej i społeczno-gospodarczej gminy Glinojeck”

Glinojeck  dnia     24. 06. 2009 r

OŚ 7624-14 /09

 

 

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

 

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 roku Nr 98. poz. 1071 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 71 ust. 1 i ust. 2  pkt. 2, art. 72 ust. 1 pkt. 3, art. 75 ust. 1 pkt. 4,  art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt. 2 i  ust. 3  w związku z art. 156 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U.z 2008 roku Nr 199, poz.1227 z póż. zm.)  oraz § 3 ust. 1 pkt. 56  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzaju przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań  związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2004 roku  Nr 257, poz. 2573 z póź. zmianami ), po rozpatrzeniu wniosku  z dnia 06 stycznia 2009 roku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia planowanego do realizacji  przez  Gminę Glinojeck polegającego na przebudowie 2,625 km.. drogi relacji Rumoka – Brody Młockie na działkach ozn nr ewidencyjnymi  202 obręb Rumoka  i 21, 18, 19  obręb Brody Młockie  dla poprawy spójności komunikacyjnej i społeczno-gospodarczej gminy Glinojeck” oraz po zasięgnięciu opinii Starosty Ciechanowskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie

 

stwierdzam:

 

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko   polegającego na „przebudowie 2,625 km.  drogi  relacji Rumoka – Brody Młockie na działkach ozn nr ewidencyjnymi  202 obręb Rumoka 

i  21, 18, 19  obręb Brody Młockie  dla poprawy spójności komunikacyjnej i społeczno-gospodarczej gminy Glinojeck”

 

    u z a s a d n i e n i e

 

Do Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck,  w dniu 19. 05. 2009 roku  wpłynął wniosek  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie 2,625 km. drogi relacji Rumoka – Brody Młockie na działkach ozn nr ewidencyjnymi  202 obręb Rumoka  i 21, 18, 19  obręb Brody Młockie  dla poprawy spójności komunikacyjnej i społeczno-gospodarczej gminy Glinojeck”  

Inwestorem planowanego przedsięwzięcia jest Gmina Glinojeck. Do wniosku została załączona karta informacyjna o przedsięwzięciu,  kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren,  wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wypis z rejestru gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie.

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia zamieszczony został w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających  informację o środowisku  i jego ochronie, prowadzonym na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Glinojeck.

W dniu 19. 05.  2009 roku  zostało wszczęte postępowanie w przedmiotowej sprawie, zawiadomienie  zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Glinojeck, na tablicy  ogłoszeń Urzędu. O wszczęciu postępowania strony postępowania powiadomiono w formie obwieszczenia, które  przekazano sołtysom  miejscowości Rumoka i Brody Młockie z prośbą o podanie do publicznej wiadomości mieszkańcom(liczba stron postępowania przekracza20 ).

Przedmiotowe przedsięwzięcie zostało wymienione w § 3 ust. 1 pkt. 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzaju przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko

( Dz.U. z 2004 roku Nr 257, poz. 2573 z późniejszymi zmianami ). Drogi publiczne zostały zaliczone do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane.

W związku z powyższym, organ prowadzący postępowanie  działając zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ust. 2,  art. 78 ust. 1 pkt. 2 oraz mając na uwadze art. 156  ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227 z póź. zm. )  wystąpił pismem znak OS 7624- 14 /09  z dnia 19. 05. 2009   roku do Starosty Ciechanowskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie o wydanie opinii w przedmiocie  stwierdzenia  obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia. W przypadku zajęcia stanowiska opowiadającego się  za sporządzeniem raportu o    określenie jego zakresu.

Wynikiem wystąpień do tych organów są nadesłane:

-  postanowienie RSD.7633/82 /2009 z dnia 26.  05.  2009 roku (data wpływu 28 05.  2009 roku )   o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania ww przedsięwzięcia na środowisko.

-opinia sanitarna  znak ZNS.712-57/107/09 z dnia 25. 05.   2009 roku ( data wpływu 28. 05.  2009 roku)  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie stwierdzająca brak obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

 Burmistrz Miasta i Gminy Glinojeck, postanowieniem OŚ 7624-14/09 z dnia 03. 06. 2009 roku również odstąpił o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

          Z załączonej karty informacyjnej wynika, że inwestycja polega na przebudowie drogi gminnej klasy „D” na terenie działek  oz. nr ewidencyjnym: 202 obręb obręb  Rumoka i  21 ( rów )  18, 19 obręb Brody Młockie ( jednostka ewidencyjna Glinojeck ).

Długość projektowanego przedsięwzięcia wyniesie – 2,625 km.

W miejscu projektowanego przedsięwzięcia obecnie istnieje droga o nawierzchni żwirowej. Średnia szerokość nawierzchni wynosi – 5.00 m.

Cały odcinek drogi w przekroju szlakowym jest w średnim stanie technicznym, częściowo zdeformowany, Wyboje występują w nawierzchni i poboczach W tej części drogi tworzą się zastoiska wodne. Odwodnienie odbywa się obustronnie do istniejących częściowo zamulonych rowów. Rowy porośnięte są trawą i nielicznymi krzakami.

Prace drogowe na przedmiotowym odcinku drogi ograniczą się  w ramach własności do istniejącego pasa drogowego i do obrębu działek  będących  w zarządzie Gminy Glinojeck.  Zakres przedsięwzięcia zostanie ograniczony do położenia  nowej  nawierzchni jezdni i odbudowy poboczy. Istniejące  rowy przydrożne nie będą naruszone, zostaną jedynie odmulone na dnie a pokryte trawą, pełnić będą w dalszym ciągu rolę obiektu podczyszczającego w stopniu spełniającym wymogi przepisów związanych z ochroną środowiska naturalnego. Przebudowa drogi nie spowoduje istotnych zmian w istniejącym stanie zagospodarowania i wykorzystania terenu.

Zakres przedsięwzięcia zostanie ograniczony do poprawy istniejącej nawierzchni drogi  i poboczy.

Aktualnie,  przedmiotowy odcinek drogi jest w średnim stanie technicznym. Przebudowa  drogi polega  na:

- wykonaniu warstwy wyrównawczej gr. warstwy po zag. 3 cm.,

- wykonaniu  warstwy ścieralnej gr. warstwy po zag. 3 cm., na pow. 9187,5 m2.

- wyrównaniu poboczy do poziomu niwelety krawędzi jezdni,

- uzupełnieniu nawierzchni żwirowych warstwą grubości śr. 6  cm.,

- wykonaniu renowacji rowów poprzez ich odmulenie na dnie,

- wykonanie wzmocnienia – stabilizacja silmentem 9975   m2.

Szerokość pasa drogi objętej przebudową wynosi od 6.5 m do 14,00 m.

Wody opadowe z jezdni odprowadzane będą  powierzchniowo poprzez zastosowanie odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych do istniejących odmulonych rowów.

Cały zakres prac zostanie wykonany mechanicznie przy użyciu sprawnych maszyn drogowych tj. koparek, równarek, rozkładarek do mas bitumicznych walców drogowych i zagęszczarek. 

Po analizie załączonej do wniosku karty informacyjnej  przedsięwzięcia, organ prowadzący postępowanie stwierdził, brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania  przedsięwzięcia na środowisko o czym przesądzają uwarunkowania, które zostały określone przez Ustawodawcę w art. 63 ust. 1 wyżej powołanej ustawy z dnia 3 października 2008 roku.

W bezpośrednim sąsiedztwie przedsięwzięcia nie będą realizowane inne przedsięwzięcia a wielkość zajmowanego terenu nie spowoduje negatywnego oddziaływania na środowisko. Krótki czas wykonania prac związanych z przebudową. Materiały do wbudowania tj. kruszywo, masa mineralno – bitumiczna będą dowożone bezpośrednio z wytwórni mas i magazynów stacjonarnych producenta i wbudowywane będą na bieżąco w przygotowany etap robót drogowych. Przedsięwzięcie nie będzie naruszać zasobów naturalnych, gdyż w jego obrębie nie stwierdzono występowania zasobów naturalnych.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia i zastosowanych metod zabezpieczenia środowiska przed zanieczyszczeniami należy:

1.       zapewnić na terenie bazy magazynowej prawidłowe przechowywanie substancji paliwowych i smarowych oraz innych materiałów i surowców w taki sposób, aby nie zanieczyścić wód i powierzchni ziemi,

2.       prace budowlane  w sąsiedztwie terenów objętych ochrona przed hałasem prowadzić wyłącznie w porze dziennej w godz. od 6.00  do 22.00,  prawidłowo zagospodarować przez wytwórcę odpady powstałe w trakcie wykonywania prac drogowych takie jak przepracowane oleje czy niesegregowane odpady komunalne.

Zanieczyszczenia do środowiska naturalnego powstaną jedynie w trakcie wykonywania robót związanych z przebudową przedmiotowego odcinka drogi. Na tym terenie będzie to jedyne przedsięwzięcie, dlatego nie będzie kumulowania oddziaływań tego przedsięwzięcia z innymi.

Obecnie jest to droga o nawierzchni żwirowej   w średnim stanie technicznym. 

W fazie budowy drogi:

Ingerencja w powierzchnię ziemi nastąpi wyłącznie podczas skarpowania i regulacji rowów odwodnieniowych.  Powierzchnia ziemi zostanie przywrócona do stanu poprzedniego natychmiast po zakończeniu prac. Projekt nie  będzie miał oddziaływania na wody podziemne i  na wody powierzchniowe, wystąpi przejściowy krótkotrwały wzrost zapylenia .

Oddziaływanie  na środowisko  będzie krótkotrwałe, związane ze zwiększoną emisją spalin od ciężkiego sprzętu budowlanego, wtórnego pylenia oraz emisji hałasu.  .Wykonawca robót zostanie zobowiązany warunkami technicznymi (SST) wykonania tego zadania do używania sprawnego sprzętu, nie powodującego wydzielenia nadmiernego hałasu i spalin oraz zanieczyszczenia  terenu budowy wyciekami ropopochodnymi.

Nadzór inwestorski Zamawiającego będzie egzekwował wyżej określone  warunki.  Oddziaływania te w istotny sposób nie wpłyną na zdrowie ludzi

 

W fazie  eksploatacji zmodernizowanego odcinka drogi o długości 2.625 km. – natychmiast wydatnie zwiększy się bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, nastąpi usprawnienie komunikacji o charakterze lokalnym i ponadregionalnym, poprawa dojazdu do zabudowań, poprawa estetyki okolicy. Nie wystąpią oddziaływania na powierzchnię ziemi, renowacja rowów będzie pozytywnie oddziaływać na wody podziemne ponieważ  uregulowane spadki  drogi odprowadzą wodę opadową do rowu i nie nastąpi zanieczyszczenie wody podskórnej. Wpłynie to pozytywnie na gospodarkę wodami opadowymi.

Celem podjęcia wariantu przebudowy drogi w istniejącym pasie drogowym jest pozytywne oddziaływanie na środowisko poprzez uzyskanie  poprawy równości nawierzchni, zmniejszenie   wielkości emisji zanieczyszczeń od poruszających się po nim pojazdów mechanicznych,   polepszenie warunków jezdnych, udrożnienie ruchu a więc  zmniejszy się hałas, będzie mniejsza emisja spalin. Zastosowane materiały do wbudowania będą posiadać certyfikaty zgodności z odpowiednimi Polskimi Normami oraz Aprobatami Technicznymi oraz będą dopuszczone przez Państwowy Instytut Higieny.

Przedsięwzięcie jest zlokalizowane poza obszarami objętymi ochroną.  Najbliższy obszar Natura 2000  oznaczony jako PLB 140008 – Dolina Wkry i Mławki położony jest w odległości ok. 43  km. od terenu przedsięwzięcia. Modernizacja drogi jest wpisana w krajobraz, dostosowana do istniejącego terenu. Ponieważ zasadnicza konstrukcja drogi pozostanie zachowana  w istniejącym kształcie, jako całość nie będzie zakłócać estetyki krajobrazu.

W pobliskim sąsiedztwie nie ma jezior, uzdrowisk ani obszarów, dla których standardy jakości zostałyby  przekroczone.

W dniu  05. 06.    2009  roku  zgodnie  z art. 10 i  art. 73 § 1  ustawy Kodeks postępowania administracyjnego organ prowadzący postępowanie  zawiadomił w formie obwieszczenia o zakończonym postępowaniu dowodowym i przystąpieniu do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego, z którym strony mogły się zapoznać w terminie 14 dni, od dnia publicznego ogłoszenia  obwieszczenia,  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Glinojeck pok. Nr 19 codziennie w dni robocze od 8 – 16 i wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Ponadto strony postępowania miały  możliwość  zapoznania  się z materiałami dotyczącymi przedmiotowej sprawy. Obwieszczenie zostało przekazane stronom postępowania, Sołtysom    miejscowości Rumoka i Brody Młockie   z prośbą o podanie do publicznej wiadomości mieszkańcom sołectwa ( liczba stron postępowania przekracza 200, wywieszono na tablicy  ogłoszeń Urzędu. W trakcie prowadzonego postępowania,  z zebranymi dowodami i materiałami w przedmiotowej sprawie, nie zapoznała się ani jedna osoba. Po rozpatrzeniu całokształtu materiału dowodowego zgromadzonego w przedmiotowej sprawie stwierdzono, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko o czym przesądzają wyżej opisane uwarunkowania,  o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy  z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku ....  .

Niniejsza decyzja zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, Publicznie Dostępnym Wykazie.

Zgodnie z art. 85 ust. 1 w/powołanej ustawy, organ prowadzący postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podał do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym ze Starostą Ciechanowskim oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Ciechanowie.

Biorąc powyższe pod uwagę, orzeczono jak w sentencji.

                                                     Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie,  za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck, w terminie 14 dni licząc od daty jej doręczenia.

2. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody należy dołączyć do wniosku na realizację przedsięwzięcia.

Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech  lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna  ( art. 72 ust. 3 i 4 w/cyt. ustawy ).

3.Termin ten może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeśli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w niniejszej decyzji.

4.Zgodnie z art. 7 pkt. 3  ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej ( Dz.U.  Nr 225, poz. 1635 z późniejszymi zmianami) jednostki budżetowe zwalnia się z opłaty skarbowej.

Załączniki:

1.. Charakterystyka przedsięwzięcia

2.Karta Informacyjna Przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. Wnioskodawca:  Gmina Glinojeck ul. Płocka 12, 06-450 Glinojeck

2.Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Ciechanowie ul. Powstańców Warszawskich 11, 06-400 Ciechanów

dot. działki nr 21 rów w miejscowości Brody Młockie

3.Agencja Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa Oddział terenowy w Warszawie Plac Bankowy 2, 00 –095 Warszawa

 dot. gruntów on. 268/2 i 268/3  położonych w miejscowości Rumoka,  gm. Glinojeck

4.Nadleśnictwo  Ciechanów, ul. Płocka 21 C, 06-400 Ciechanów

dotyczy gruntów ozn. nr dz. 3330/1, 3330/2, 3333/1 i 333/2 położonych w miejscowości Rumoka , gm. Glinojeck

5. Starostwo Powiatowe w Ciechanowie ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanow

dotyczy gruntów ozn. nr dz. 268/1, 265, 152, 260  położonych w miejscowości Rumoka  i nr 21, 177 w miejscowości Brody Młockie gm. Glinojeck

6. Sołtys miejscowości Rumoka  -  z prośbą o zapoznanie z treścią mieszkańców.

Liczba stron postępowania przekracza 20 .

7. Sołtys miejscowości Brody Młockie   -  z prośbą o zapoznanie z treścią mieszkańców. Liczba stron postępowania przekracza 20 .

 

 

8.a/a

Do wiadomości:

1.      Starostwo Powiatowe w Ciechanowie  ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów

  1. Państwowy Powiatowy Inspektora Sanitarny w Ciechanowie   ul. Sienkiewicza 27, 06 – 400 Ciechanów 

Sprawę prowadzi: Elżbieta  Przybyłowska Nr tel. 023 674 28-03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do decyzji OŚ. 7624 – 14 /09       z dnia   24. 06. 2009roku.

 

                  CHARAKTERYSTYKA    PRZEDSIĘZIĘCIA

 

polegającego na przebudowie 2,625 km. drogi relacji Rumoka – Brody Młockie na działkach ozn nr ewidencyjnymi  202 obręb Rumoka  i 21, 18, 19  obręb Brody Młockie  dla poprawy spójności komunikacyjnej i społeczno-gospodarczej gminy Glinojeck”

 

 Rodzaj, skala ( np. zdolność produkcyjna) i usytuowanie przedsięwzięcia:

Przebudowa   istniejącego odcinka drogi gminnej o długości 2,625 km. relacji Rumoka – Brody Młockie na działkach ozn nr ewidencyjnymi  202 obręb Rumoka  i 21, 18, 19  obręb Brody Młockie

Inwestycja polega na przebudowie drogi gminnej klasy „D” obręb  Rumoka i obręb Brody Młocie, gm. Glinojeck.

Długość projektowanego przedsięwzięcia wyniesie – 2,625 km.

W miejscu projektowanego przedsięwzięcia obecnie istnieje droga o nawierzchni żwirowej. Średnia szerokość nawierzchni wynosi – 5.00 m.

Cały odcinek drogi w przekroju szlakowym jest w średnim stanie technicznym, częściowo zdeformowany, Wyboje występują w nawierzchni i poboczach W tej części drogi tworzą się zastoiska wodne. Odwodnienie odbywa się obustronnie do istniejących częściowo zamulonych rowów. Rowy porośnięte są trawą

i nielicznymi krzakami.

Prace drogowe na przedmiotowym odcinku drogi ograniczą się  w ramach własności do istniejącego pasa drogowego i do obrębu działek  będących  w zarządzie Gminy Glinojeck.  Zakres przedsięwzięcia zostanie ograniczony do położenia  nowej  nawierzchni jezdni i odbudowy poboczy. Istniejące  rowy przydrożne nie będą naruszone a  zostaną jedynie odmulone na dnie , pokryte trawą, pełnić będą w dalszym ciągu rolę obiektu podczyszczającego w stopniu spełniającym wymogi przepisów związanych z ochroną środowiska naturalnego. Przebudowa drogi nie spowoduje istotnych zmian w istniejącym stanie zagospodarowania i wykorzystania terenu.

Zakres przedsięwzięcia zostanie ograniczony do poprawy istniejącej nawierzchni drogi  i poboczy.

Aktualnie,  przedmiotowy odcinek drogi jest w średnim stanie technicznym. Przebudowa  drogi polega  na:

- wykonaniu warstwy wyrównawczej gr. warstwy po zag. 3 cm.,

- wykonaniu  warstwy ścieralnej gr. warstwy po zag. 3 cm., na pow. 9187,5 m2.

- wyrównaniu poboczy do poziomu niwelety krawędzi jezdni,

- uzupełnieniu nawierzchni żwirowych warstwą grubości śr. 6  cm.,

- wykonaniu renowacji rowów poprzez ich odmulenie na dnie,

- wykonanie wzmocnienia – stabilizacja silmentem 9975   m2.

Szerokość pasa drogi objętej przebudową wynosi od 6.5 m do 14,00 m.

Wody opadowe z jezdni odprowadzane będą  powierzchniowo poprzez zastosowanie odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych do istniejących odmulonych rowów.

Cały zakres prac zostanie wykonany mechanicznie przy użyciu sprawnych maszyn drogowych tj. koparek, równarek, rozkładarek do mas bitumicznych walców drogowych i zagęszczarek.

Modernizacja drogi jest wpisana w krajobraz , dostosowana do istniejącego terenu. Zasadnicza konstrukcja drogi  pozostanie zachowana w niezmienionym kształcie a więc jako całość nie będzie zakłócać estetyki istniejącego terenu.

Inwestorem planowanego przedsięwzięcia jest  Gmina Glinojeck

 

Sporządziła E.Przybyłowska

 

 

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Elżbieta Przybyłowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 czerwca 2009 14:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Elżbieta Przybyłowska
Ilość wyświetleń: 1656
26 czerwca 2009 14:42 Elżbieta Przybyłowska - Utworzenie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl