Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Komunikaty zobacz archiwum »

Postanowienie o odstąpieniu o obowiązku przeprowadzenia oceny o ddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Przyspieszenie rozoju spoleczno-gospodarczego i poprawa środowiska naturalnego w gminie Glinojeck dzięki ozbudowie systemu kanalizacji w miejscowościach Luszewo, Faustynowo, Ogonowo, Strzeszewo, Wkra, Żeleźnia-Juliszewo, Kowalewko-Szyjki, Glinojeck, Kondrajec Szlachecki, Kondrajec Pański, Dreglin, Zygmuntowo, Śródborze, Zalesie.

                                                                    Glinojeck dnia   20. 08. 2009 rok

OŚ 7624-30 /09

 

                                  P O S T A N O W I E N I E

 

         Na podstawie z art. 63 ust. 1, ust. 2, art. 64 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2, art. 65 ust. 2, art. 73 ust. 1,  art. 78 ust. 1 pkt. 2,  w związku art.156 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227 ) oraz  § 3 ust. 1  pkt. 72a   Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004 roku  w sprawie określenia rodzaju przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań  związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu  o oddziaływaniu na środowisko

( Dz.U. z 2004 roku Nr 257, poz. 2573  z późniejszymi zmianami ) oraz  art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000  roku Nr 98, poz. 1071 ze zmianami ) po zasięgnięciu opinii Starosty Ciechanowskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, dla planowanego przez Gminę Glinojeck przedsięwzięcia pn. „Przyspieszenie rozwoju społeczno-gospodarczego i poprawa stanu środowiska naturalnego w gminie Glinojeck dzięki rozbudowie systemu kanalizacji”  w miejscowościach: Luszewo, Faustynowo, Ogonowo, Strzeszewo, Wkra, Żeleźnia, Juliszewo, Szyjki, Kowalewko, Glinojeck, Kondrajec szlachecki, Kondrajec Pański, Dreglin. Zygmuntowo, Śródborze i Zalesie,

 

 

                                       p o s t a n a w i a m:

 

odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pn. „Przyspieszenie rozwoju społeczno-gospodarczego i poprawa stanu środowiska naturalnego w gminie Glinojeck dzięki rozbudowie systemu kanalizacji” mającego na celu skanalizowanie domostw położonych w miejscowościach:

1)     Luszewo, Faustynowo, Ogonowo, Strzeszewo, Wkra  Zlewnia „Luszewo”

2)     Żeleźnia, Juliszewo, Glinojeck  Zlewnia – „Żeleźnia”

3)      Kondrajec Szlachecki, Kondrajec Pański, Glinojeck – Zlewnia – Kondrajec Szlachecki”.

4)           Dreglin, Zygmuntowo, Kowalewko, Szyjki,Glinojeck–Zlewnia „ Dreglin” i „Szyjki”

5)     Kondrajec Pański, Dreglin,Glinojeck – Zlewnia „Kondrajec Pański”

6)     Środborze, Zalesie, -  Zlewnia „ Śródborze”,

Wykaz działek, na którym będzie realizowane przedmiotowe przedsięwzięcie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego postanowienia.

 

   u z a s a d n i e n i e

 

           W dniu 21 lipca    2009 roku  wpłynął wniosek do Burmistrza Miasta

i Gminy Glinojeck o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację  planowanego przez Gminę przedsięwzięcia  pn. „Przyspieszenie rozwoju społeczno-gospodarczego i poprawa stanu środowiska naturalnego w gminie Glinojeck dzięki rozbudowie systemu kanalizacji „ mającego na

celu skanalizowanie domostw położonych w miejscowościach:

1) Luszewo, Faustynowo, Ogonowo, Strzeszewo, Wkra  Zlewnia „Luszewo”

2) Żeleźnia, Juliszewo, Glinojeck  Zlewnia – „Żeleźnia”

3) Kondrajec Szlachecki, Kondrajec Pański, Glinojeck – Zlewnia – Kondrajec Szlachecki”.

4) Dreglin, Zygmuntowo, Kowalewko, Szyjki,Glinojeck–Zlewnia „ Dreglin” i „Szyjki”

5) Kondrajec Pański, Dreglin,Glinojeck – Zlewnia „Kondrajec Pański”

6)     Środborze, Zalesie, -  Zlewnia „ Śródborze”

 

Wniosek został zamieszczony w Publicznie dostępnym wykazie prowadzonym przez Urząd. Inwestorem przedsięwzięcia jest Gmina Glinojeck.

Zgodnie z   § 3 ust. 1  pkt. 72a  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004 roku  w sprawie określenia rodzaju przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań  związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu  o oddziaływaniu na środowisko ( Dz.U. z 2004 roku Nr 257, poz.2573  z późniejszymi zmianami ), „kanały zbiorcze przeznaczone do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów bocznych” zostały zaliczone do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może byś wymagane.

W dniu 28 lipca 2009 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie. Zgodnie z  art.  art. 49 i art. 61 § 4, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 roku  Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227 )  o wszczęciu postępowania zostały poinformowane strony postępowania ( liczba stron postępowania przekracza 20 ). Zawiadomienie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu, przekazano sołtysom  miejscowości   Luszewo, Faustynowo, Ogonowo, Strzeszewo, Wkra, Żeleźnia-Juliszewo, Kowalewko- Szyjki, Glinojeck  Dreglin, Zygmuntowo,  Kondrajec Szlachecki, Kondrajec Pański,  Dreglin, Zygmuntowo, Środborze, Zalesie w celu podania do publicznej wiadomości mieszkańcom.

Biorąc pod uwagę wyżej powołane  rozporządzenie, organ prowadzący postępowanie pismem OŚ 7624-30  /09 z dnia 21 lipca  2009 roku wystąpił do Starosty Ciechanowskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o wydanie opinii w przedmiocie stwierdzenia obowiązku sporządzenia raportu

o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przez gminę Glinojeck do realizacji przedsięwzięcia pn. „Przyspieszenie rozwoju społeczno-gospodarczego i poprawa stanu środowiska naturalnego w gminie Glinojeck dzięki rozbudowie systemu kanalizacyjnego” 

-  Starosta Ciechanowski,  postanowieniem RSD.7633/108 /09  z   07. 08.2009 roku   ( data wpływu 11. 08. 2009 r ) wydał  postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania ww przedsięwzięcia na środowisko.

 - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie wydał opinię ZNS.712-92/168 /09 z dnia 23. 07. 2009 roku (data wpływu  28. 08.2009 roku ),  stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

Inwestorem przedsięwzięcia jest Gmina Glinojeck.

Z załączonej do wniosku karty informacyjnej oraz przedmiotowych uzgodnień wynika że:

Inwestycja polega  na budowie  sieci kanalizacyjnej podciśnieniowej o łącznej długości 53 939,00 m., sieci tłocznej o długości 19 214 m.,  sieci grawitacyjnej o długości 386 m.  6 pompowni ścieków pośrednich i 10 pompowni przydomowych w 6 zlewniach:

1)     w zlewni „Luszewo” – obejmującej miejscowości: Luszewo, Faustynowo, Ogonowo, Strzeszewo, Wkra zostaną wykonane: kolektory podciśnieniowe z rur PE 160, 110 i 90 mm o łącznej długości 17.839 m. oraz rurociągi  tłoczne z rur PE o długości 4804 m. Do sieci kanalizacyjnej zostanie podłączonych 191 budynków.

2)     w zlewni „ Żeleźnia” – obejmującej miejscowości: Żeleźnia, Juliszewo,  Glinojeck zostaną wykonane: kolektory podciśnieniowe z rur PE 160, 110, 90 mm o łącznej długości  4.316 m. oraz  rurociągi tłoczne z rur PE 125 o długości 1.103 m. Do sieci kanalizacyjnej zostanie podłączonych 56 budynków.

3)     w zlewni „Kondrajec Szlachecki” – obejmującej miejscowości: Kondrajec szlachecki, Kondrajec Pański, Glinojeck zostaną wykonane: kolektory podciśnieniowe z rur PE 225, 160, 110, 90 mm. o łącznej długości 8.770 m oraz rurociągi tłoczne z rur PE 160, 40 o długości 3.180 m. Do sieci kanalizacyjnej zostanie podłączonych 55 budynków.

4)     W  zlewni „Dreglin” i „Szyjki”– obejmującej miejscowości: Dreglin, Zygmuntowo, Kowalewko, Szyjki, Glinojeck zostaną wykonane: kolektory podciśnieniowe z rur PE 160, 110, 90 mm o łącznej długości 17.360 m oraz rurociągi tłoczne z rur PE 125 o długości 3.457 m. Do sieci kanalizacyjnej zostanie podłączonych 149 budynków.

5)     w zlewni „ Kondrajec Pański” obejmującej miejscowości: Kondrajec Pański, Dreglin, Glinojeck zostanie wykonany przewód tłoczny z rury PE 80 mm o długości 2.201 m oraz rurociągi tłoczne z rury PE 80 o długości 1.304 m.

6)     w zlewni „ Sródborze” – obejmującej miejscowości: Śródborze, Zalesie – zostaną wykonane: kolektory podciśnieniowe z rur PE 160, 110, 90 mm o łącznej długości 5.654 m oraz rurociągi tłoczne z rur PE 160 o długości 4.469 m. Do sieci kanalizacyjnej zostanie podłączonych 65 budynków.

Rurociąg tłoczny transportujący ścieki z przepompowni pośredniej zlokalizowanej na terenie pompowni podciśnieniowo-tłocznej zlokalizowanej na:

     - działce nr 248/1 położonej w obrębie Ogonowo – Zlewnia „Leszewo”,

     - działce nr 411 położonej w obrębie Żeleźnia  – Zlewnia „Żeleźnia”,

- działce nr 168 położonej w obrębie Kondrajec Szlachecki  – Zlewnia

   „Kondrajec Szlachecki”,

- działce nr 71/1 położonej w obrębie Dreglin – Zlewnia „ Dreglin”,

     - działce nr 152/2 położonej w obrębie Kondrajec Pański  – Zlewnia  

  „ Kondrajec Pański”,

     - działce nr 389  położonej w obrębie Środborze  – Zlewnia „Środborze”

ścieki będą transportowane do gminnej  oczyszczalni ścieków w Garwarzu Starym.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2009 – 2011 z podziałem na następujące etapy:

-         2009 r - Zlewnia „Luszewo”, „Kondrajec Szkachecki” i „ Kondrajec Pański”,

-         2010 r - Zlewnia  „ Żeleźnia”,  „Dreglin” i „Szyjki”,

-         2011 r – Zlewnia „ Środborze”.

 Przewody kanalizacji sanitarnej prowadzone będą przez tereny prywatne – głownie przez tereny łąk i pól upranych. Zebrane ścieki odprowadzane będą do gminnej oczyszczalni ścieków w Garwarzu Starym w niżej opisanych ilościach:

-         z I etapu budowy ( 2009 r ) – 158 m3/d ścieków;

-         z II etapu budowy ( 2010 r ) – 141,65  m3/d ścieków;

-         z III etapu budowy ( 2011 r ) – 53,4  m3/d ścieków

 

Teren planowanego zamierzenia inwestycyjnego objęty jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Scieć kanalizacyjna będzie przebiegać poza obszarami podlegającymi ochronie na podstawie ustawy z dnia 16. 04. 2004 roku o ochronie przyrody ( Dz.U. nr 92, poz. 880  z późniejszymi zmianami ) i poza obszarem chronionym Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000, niniejszy obszar oznaczony jest jako PLB14008 – Dolina Wkry i Mławki położony jest w odległości ok. 38 km. od terenu przedsięwzięcia.

Po analizie  uwarunkowań, o których mowa w art. 63 ust. 1 wyżej powołanej ustawy ustalono:

1.     skala przedsięwzięcia i jego zakres polegający na  budowie kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w technologii „ ISEKI” na terenie gminy Glinojeck, która spowoduje poprawę środowiska naturalnego poprzez odprowadzenie ścieków na oczyszczalnie w Garwarzu Starym;

2.     rodzaj stosowanych materiałów  ( kanalizacja będzie wykonana z rur PE), które gwarantują szczelność i trwałość sieci;

3.     brak powiązań i kumulowania się oddziaływań w/w przedsięwzięcia z innymi, gdyż na tym terenie będzie to jedyne przedsięwzięcie realizowane w tym czasie;

4.     zastosowane na etapie realizacji przedsięwzięcia sposoby i metody zabezpieczą  środowisko przed zanieczyszczeniami poprzez:

a.     zapewnienie na  terenie placu budowy prawidłowego przechowywania paliw i smarów oraz innych materiałów w taki sposób, aby nie zanieczyścić wód i powierzchni ziemi,

b.    prowadzenie prac budowlanych w sąsiedztwie terenów objętych ochroną przed hałasem wyłącznie w porze dziennej w godz. od 600 do 2200,

c.     prawidłowe zagospodarowanie przez wykonawcę odpadów powstałych w trakcie wykonywania robót kanalizacyjnych,

d.    zastosowanie sprzętu sprawnego technicznie o możliwie niskich emisjach zanieczyszczeń powietrza i hałasu.

Projektowane przedsięwzięcie w żadnym stopniu nie będzie ingerować w naturalnie ukształtowany drzewostan i nie spowoduje zagrożenia dla środowiska przyrodniczego.

Po analizie uwarunkowań zawartych w postanowieniu Starosty Ciechanowskiego i opinii sanitarnej  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie, organ prowadzący postępowanie postanowił odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania opisanego wyżej przedsięwzięcia na środowisko.

 

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji.

 

Niniejsze postanowienie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej, Publicznie dostępnym Wykazie prowadzonym przez Urząd Miasta i Gminy Glinojeck. Podano do publicznej wiadomości mieszkańcom

poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Glinojeck.

Przekazano sołtysom  miejscowości: Luszewo, Faustynowo, Ogonowo, Strzeszewo, Wkra, Żeleźnia- Juliszewo, Kowalewko- Szyjki, Glinojeck Kondrajec Szlachecki, Kondrajec Pański,  Dreglin, Zygmuntowo, Środborze, Zalesie w celu podania do publicznej wiadomości mieszkańcom ( liczba stron postępowania przekracza 20 )

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje  prawo wniesienia zażalenia.

 

Otrzymują:

1.  Inwestor – Gmina Glinojeck ul. Płocka 12, 06-450 Glinojeck

2. sołtysi miejscowości -   Luszewo, Faustynowo, Ogonowo, Strzeszewo, Wkra, Żeleźnia- Juliszewo, Kowalewko-Szyjki, Glinojeck Kondrajec Szlachecki, Kondrajec Pański,  Dreglin, Zygmuntowo, Środborze, Zalesie  w celu podania do publicznej wiadomości mieszkańcom.

3.  a/a

Do wiadomości:

1.Starostwo Powiatowe w Ciechanowie

   ul. 17 Stycznia 7 06 – 400  Ciechanów

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie

    Ul. Sienkiewicza 27, 06-400 Ciechanów

 

Sprawę prowadzi:Elzbieta PrzybyłowskaNr tel. 023 674 28 03

 

 

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Elzbieta Przybyłowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 sierpnia 2009 14:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Elżbieta Przybyłowska
Ilość wyświetleń: 1732
13 października 2009 16:55 Elżbieta Przybyłowska - Zmiana treści dokumnetu.
20 sierpnia 2009 14:10 Elżbieta Przybyłowska - Utworzenie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl