Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Statut Miasta i Gminy Glinojeck

Uchwała nr III/16/02

                           Rady Miejskiej w Glinojecku

z dnia 20 grudnia 2002 roku

 

w sprawie Statutu Gminy Glinojeck

 

Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 roku – Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483) i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku    Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) - Rada Miejska uchwala

 

 

STATUT GMINY GLINOJECK

 

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne

 

§ 1

Uchwała określa:

1)    ustrój Gminy Glinojeck,

2)    zasady tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia jednostek pomocniczych Gminy oraz udziału przewodniczących tych jednostek w pracach rady gminy,

3)    organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady Miejskiej w Glinojecku i Komisji Rady Miejskiej,

4)    tryb pracy Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck,

5)    zasady: dostępu obywateli do dokumentów Rady, jej Komisji i Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck oraz korzystania z nich.

§ 2

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1)    Gminie – należy przez to rozumieć gminę Glinojeck,

2)    Radzie – należy przez to rozumieć Radę Miejską,

3)    komisji – należy przez to rozumieć komisje Rady Miejskiej,

4)    Komisji Rewizyjnej – należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej,

5)    Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck,

6)    Statucie – należy przez to rozumieć Statut Gminy Glinojeck,

7)    Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę o samorządzie gminnym.

 

Rozdział II. Gmina

 

§ 3

1.     Gmina Glinojeck jest podstawową jednostką lokalnego samorządu terytorialnego, powołaną dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium.

2.     Wszystkie osoby, które na stałe zamieszkują na obszarze Gminy,         z mocy ustawy o samorządzie gminnym, stanowią gminną wspólnotę samorządową, realizującą swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udział                 w referendum oraz poprzez swe organy.

 

§ 4

1.     Gmina położona jest w Powiecie Ciechanowskim, w Województwie Mazowieckim i obejmuje obszar 153 km2.

2.     Granice terytorialne Gminy określa mapa w skali 1: 100 000, stanowiąca załącznik nr 1 do Statutu.

3.     W Gminie mogą być tworzone jednostki pomocnicze: sołectwa, dzielnice i osiedla oraz – stosowane do potrzeb lub tradycji – inne jednostki pomocnicze.

4.     Burmistrz Miasta i Gminy prowadzi rejestr jednostek pomocniczych Gminy.

 

§ 5

1.     Do zakresu działania Gminy należą wszystkie sprawy publiczne           o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

2.     Zadania własne Gminy obejmują w szczególności sprawy:

1)    ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska       i przyrody oraz gospodarki wodnej,

2)    gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,

3)    wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczanie ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,

4)    lokalnego transportu zbiorowego,

5)    ochrony zdrowia,

6)    pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,

7)    gminnego budownictwa mieszkaniowego,

8)    edukacji publicznej,

9)    kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,

10)     kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,

11)     targowisk i hal targowych,

12)     zieleni gminnej i zadrzewień,

13)     cmentarzy gminnych,

14)     porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,

15)     utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,

16)     polityki parorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,

17)     wspierania i upowszechniania idei samorządowej,

18)     promocji gminy,

19)     współpracy z organizacjami pozarządowymi,

20)     współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

3.     W celu wykonywania swoich zadań Gmina tworzy jednostki organizacyjne.

4.     Burmistrz Miasta i Gminy prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych.

5.     Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Statutu.

 

§ 6

1.     Herbem Gminy jest: „Herb w kształcie tarczy szkolnej: - czarna obwoluta, tło białe przecina wijąca się rzeka koloru niebieskiego, z lewej strony czarna, duża litera G, w prawym górnym rogu kontury cukrowni w kolorze cegły”.

2.      Zasady używania herbu Gminy określa Rada w odrębnej uchwale.

 

§ 7

Siedzibą organów Gminy jest miasto Glinojeck.

 

Rozdział III. Jednostki pomocnicze Gminy

 

§ 8

1        O utworzeniu, połączeniu i podziale jednostki pomocniczej Gminy      a także zmianie jej granic rozstrzyga Rada w drodze uchwały, z uwzględnieniem następujących zasad:

1)    inicjatorem utworzenia, połączenia podziału lub zniesienia jednostki pomocniczej mogą być mieszkańcy obszaru, który ta jednostka obejmuje lub ma obejmować, albo organ Gminy,

2)    utworzenie, połączenie, podział lub zniesienie jednostki pomocniczej musi zostać poprzedzone konsultacjami, których tryb określa Rada odrębną uchwałą,

3)    projekt granic jednostki pomocniczej sporządza Burmistrz w uzgodnieniu      z inicjatorami utworzenia tej jednostki,

4)    przebieg granic jednostek pomocniczych powinien – w miarę możliwości – uwzględniać naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i więzi społeczne.

2.     Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje się odpowiednio ust. 1.

 

 

 

§ 9

Uchwały, o jakich mowa w §8 ust. 1 powinny określać w szczególności:

1)    obszar,

2)    granice,

3)    siedzibę władz,

4)    nazwę jednostki pomocniczej.

 

§ 10

Dochody i wydatki jednostek pomocniczych realizowane są w ramach budżetu gminy.

 

§ 11

1.     Gospodarkę finansową budżetu gminy dotyczącą zadań jednostek pomocniczych sprawuje Skarbnik Miasta i Gminy i przedkłada informacje w tym zakresie Burmistrzowi.

2.     Jednostki pomocnicze podlegają nadzorowi organów Gminy na zasadach określonych w statutach tych jednostek.

 

§ 12

1.     Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej ma obowiązek uczestniczyć w sesjach Rady.

2.     Przewodniczący Rady obowiązany jest umożliwić uczestnictwo           w sesjach Rady przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej

3.     Przewodniczący może zabierać głos na sesjach, nie ma jednak prawa do udziału w głosowaniu.

 

Rozdział IV. Organizacja wewnętrzna Rady

 

§ 13

1.     Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie.

2.     Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych.

 

§ 14

1.     Rada działa na sesjach, poprzez swoje komisje oraz przez Burmistrza Miasta i Gminy w zakresie, w jakim wykonuje on uchwały Rady.

2.     Burmistrz i komisje Rady pozostają pod kontrolą Rady, której składają sprawozdania ze swojej działalności.

 

§ 15

Do wewnętrznych organów Rady należą:

1)    Przewodniczący,

2)    2 Wiceprzewodniczących,

3)    Komisja Rewizyjna,

4)    komisje stałe, wymienione w Statucie,

5)    doraźne komisje powołane do określonych zadań.

 

§ 16

1.     Rada powołuje następujące stałe komisje:

1)    Rewizyjną,

2)    Planu, Budżetu i Finansów,

3)    Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych,

4)    Przemysłu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,

5)    Porządku, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej.

2.     Radny może być członkiem najwyżej 1 komisji stałej.

3.     W czasie trwania kadencji Rada może powołać doraźne komisje        do wykonywania określonych zadań, określając ich skład i zakres działania.

 

§ 17

1.     Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady i prowadzi jej obrady.

2.     Wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji.

3.     Czynności związane ze zwołaniem pierwszej sesji obejmują:

1)    określenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji nowo wybranej rady,

2)    przygotowanie projektu porządku obrad,

3)    dokonanie otwarcia sesji,

4)    powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu wiekiem spośród radnych obecnych na sesji.

4.     Projekt porządku obrad, o jakim mowa w ust. 3 pkt 2 powinien obejmować sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy poprzedniej kadencji       o stanie Gminy.

 

§ 18

Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności właściwy Wiceprzewodniczący, w szczególności:

1)    zwołuje sesje Rady,

2)    przewodniczy obradom,

3)    sprawuje policję sesyjną,

4)    kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady,

5)    zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał,

6)    podpisuje uchwały Rady,

7)    czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu.

 

§ 19

W przypadku odwołania z funkcji bądź wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego lub jednego z Wiceprzewodniczących Rady przed upływem kadencji, Rada na swej najbliższej sesji dokona wyboru na wakujące stanowisko.

 

§ 20

1.     Przewodniczący, oprócz uprawnień przewidzianych w § 18 Statutu jest upoważniony do reprezentowania Rady na zewnątrz.

2.     Rada, na wniosek Przewodniczącego, może upoważnić w drodze uchwały inną, niż Przewodniczący, osobę do reprezentowania jej na zewnątrz.

3.     W zakresie, o jakim mowa w ust. 1, Przewodniczący może działać przez pełnomocnika.

4.     Pełnomocnikiem Przewodniczącego może być wyłącznie radny.

 

§ 21

Do obowiązków Wiceprzewodniczących należy wykonywanie zadań zastrzeżonych przez ustawę lub Statut dla Przewodniczącego w razie wakatu na stanowisko Przewodniczącego.

 

§ 22

Pod nieobecność Przewodniczącego jego zadania wykonuje wyznaczony przez niego Wiceprzewodniczący.

 

§ 23

W razie jednoczesnego wakatu na stanowiskach Przewodniczącego oraz            I Wiceprzewodniczącego Rady, do II Wiceprzewodniczącego §21 stosuje się odpowiednio.

 

§ 24

1.     Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady koordynują                 z ramienia Rady prace komisji Rady.

2.     Podziału zadań w zakresie, o jakim mowa w ust. 1 dokonuje Przewodniczący Rady.

 

§ 25

Obsługę Rady i jej organów zapewnia pracownik Urzędu Miasta i Gminy, zatrudniony na stanowisku d.s. obsługi Rady i jej organów.

 

Rozdział V. Tryb pracy Rady

 

1.     Sesje Rady

 

§ 26

1.    Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach, a także w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw.

2.    Do wyłącznej właściwości Rady należy:

1)    uchwalanie Statutu Gminy,

2)    ustalanie wynagrodzeń Burmistrza, stanowienie o kierunkach działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,

3)    powoływanie i odwoływanie Skarbnika Miasta i Gminy, który jest głównym księgowym budżetu, oraz Sekretarza Miasta i Gminy na wniosek Burmistrza,

4)    uchwalanie budżetu Gminy, rozpatrywanie sprawozdania wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielania absolutorium z tego tytułu,

5)    uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

6)    uchwalanie programów gospodarczych,

7)    ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,

8)    podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,

9)    podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:

a)         określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad Burmistrz może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą Rady Miejskiej;

b)        emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Burmistrz;

c)         zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów;

d)        ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza w roku budżetowym;

e)         zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów       o wartości przekraczających granicę ustalaną corocznie przez Radę Miejską;

f)          tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich;

g)         określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza;

h)        tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów        i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek;

i)           ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym.

10)     określanie wysokości sumy, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania,

11)     podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumienia z organami tej administracji,

12)     podejmowanie uchwał w sprawie współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,

13)     podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,

14)     podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,

15)     nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,

16)     podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,

17)     stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady miejskiej,

18)     stanowienie aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy w zakresie:

a)         wewnętrznego ustroju gminy oraz jednostek pomocniczych,

b)        organizacje urzędów i instytucji gminnych,

c)         zasad zarządu mieniem gminy,

d)        zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

19)     wydawanie przepisów porządkowych jeżeli jest to niezbędne dla życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego.

3. Oprócz uchwał Rada może podejmować:

1)    postanowienia proceduralne,

2)    deklaracje – zawierające samozobowiązanie się do określonego postępowania,

3)    oświadczenia – zawierające stanowisko w określonej sprawie,

4)    apele – zawierające formalnie niewiążące wezwania adresatów zewnętrznych do określonego postępowania, podjęcia inicjatywy czy zadania,

5)    opinie – zawierające oświadczenia wiedzy oraz oceny.

4.     Do postanowień, deklaracji, oświadczeń, apeli i opinii ma zastosowania przewidziany w Statucie tryb zgłaszania inicjatywy uchwałodawczej i podejmowania uchwał.

 

§ 27

1.     Rada odbywa sesje zwyczajne z częstotliwością potrzebną                 do wykonania zadań Rady, nie rzadziej niż raz na kwartał.

2.     Sesjami zwyczajnymi są sesje przewidziane w planie pracy Rady.

3.     Sesjami zwyczajnymi są także sesje nie przewidziane w planie, ale zwołane w zwykłym trybie

4.     Sesje nadzwyczajne są zwoływane w przypadkach przewidzianych         w ustawie.

 

2.     Przygotowanie sesji

 

§ 28

1.     Sesje przygotowuje Przewodniczący.

2.     Przygotowanie sesji obejmuje:

1)    ustalenie porządku obrad,

2)    ustalenie czasu i miejsca obrad,

3)    zapewnienie dostarczenia radnym materiałów, w tym projektów uchwał, dotyczących poszczególnych punktów porządku obrad.

3.     Sesje zwołuje Przewodniczący Rady, lub z jego upoważnienia – jeden z Wiceprzewodniczących.

4.     Zawiadomienie o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad sesyjnych powiadamia się radnych najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad, za pomocą listów poleconych lub w inny skuteczny sposób.

5.     Powiadomienie wraz z materiałami dotyczącymi sesji poświęconej uchwalaniu budżetu i sprawozdania z wykonania budżetu przesyła się radnym najpóźniej na 14 dni przed sesją.

6.     W razie niedotrzymania terminów, o jakich mowa w ust 4 i 5 Rada może podjąć uchwałę o odroczenie sesji i wyznaczyć nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie sesji może być zgłoszony przez radnego tylko na początku obrad, przed głosowaniem nad ewentualnym wnioskiem o zmianę porządku obrad.

7.     Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady powinno być podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

8.     Terminy o jakich mowa w ust. 4 i 5 rozpoczynają bieg od dnia następnego po doręczeniu powiadomień i nie obejmują dnia odbywania sesji.

 

§ 29

1.     Przed każdą sesją Przewodniczący Rady, po zasięgnięciu opinii Burmistrza Miasta i Gminy ustala liczbę osób zaproszonych na sesję.

2.     W sesjach Rady uczestniczą – z głosem doradczym – Burmistrz oraz Sekretarz i Skarbnik Miasta i Gminy.

3.     Do udziału w sesjach mogą zostać zobowiązani kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych podlegających kontroli Rady.

 

3.     Przebieg sesji

§ 30

Burmistrz Miasta i Gminy obowiązany jest udzielić Radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji.

 

§ 31

Publiczność obserwująca przebieg sesji zajmuje wyznaczone dla niej miejsca.

 

§ 32

Wyłączenie jawności sesji jest dopuszczalne jedynie w przypadkach przewidzianych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

§ 33

1.     Sesja odbywa się na jednym posiedzeniu.

2.     Na wniosek Przewodniczącego obrad bądź radnego, Rada może postanowić o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.

3.     O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 1 Rada może postanowić w szczególności ze względu na niemożliwość wyczerpania porządku obrad konieczność jego rozszerzenia, potrzebę uzyskania dodatkowych materiałów lub inne przewidziane przeszkody, uniemożliwiające Radzie właściwe obradowanie lub podjęcie uchwał.

4.     Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych, którzy bez usprawiedliwienia opuścili obrady przed ich zakończeniem, odnotowuje się              w protokole.

 

§ 34

1.     Kolejne sesje Rady zwoływane są w terminach ustalanych w planie pracy rady lub w terminach określonych przez Przewodniczącego Rady.

2.     Postanowienie ust. 1 nie dotyczy sesji nadzwyczajnych, o jakich mowa w § 27 ust. 4.

 

§ 35

1.     Rada może rozpocząć obrady tylko w obecności co najmniej połowy swego ustawowego składu.

2.     Przewodniczący Rady nie przerywa obrad, gdy liczba radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia Rady spadnie poniżej połowy składu; jednakże Rada nie może wówczas podejmować uchwał.

 

§ 36

1.     Sesję otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący Rady.

2.     W razie nieobecności Przewodniczącego czynności określone             w ust. 1 wykonuje jeden z Wiceprzewodniczących Rady, upoważniony przez Przewodniczącego.

3.     Rada na wniosek Przewodniczącego Rady może powołać spośród radnych Sekretarza obrad i powierzyć mu prowadzenie listy mówców, rejestrowanie zgłoszonych wniosków, obliczanie wyników głosowania jawnego, sprawdzanie quorum oraz wykonywanie innych czynności o podobnym charakterze.

 

§ 37

1.     Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego Rady formuły: „Otwieram ……… sesję Rady Miejskiej w Glinojecku.

2.     Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad.

 

§ 38

Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady stawia pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad.

 

§ 39

Porządek obrad obejmuje w szczególności:

1)    przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji,

2)    informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym,

3)    sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady,

4)    rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska,

5)    interpelacje i zapytania radnych,

6)    odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach,

7)    wolne wnioski i informacje.

 

§ 40

1.     Sprawozdanie o jakim mowa w § 39 pkt 3 składa Burmistrz Miasta      i Gminy lub wyznaczona przez niego osoba.

2.     Sprawozdania komisji Rady składają przewodniczący komisji lub sprawozdawcy wyznaczeni przez komisje.

 

§ 41

1.     Interpelacje i zapytania są kierowane do Burmistrza Miasta i Gminy.

2.     Interpelacje dotyczą spraw gminnej wspólnoty o zasadniczym charakterze.

3.     Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego, będącego jej przedmiotem oraz wynikające zeń pytania.

4.     Interpelacje składa się w formie pisemnej na ręce Przewodniczącego Rady; Przewodniczący niezwłocznie przekazuje interpelację adresatowi.

5.     Odpowiedź na interpelacje jest udzielana w formie pisemnej,               w terminie 21 dni – na ręce Przewodniczącego Rady i radnego składającego interpelację.

6.     Odpowiedzi na interpelację udziela Burmistrz lub właściwe rzeczowo osoby, upoważnione do tego przez Burmistrza.

7.     W razie uznania odpowiedzi za niezadowalającą, radny interpelujący może zwrócić się do Przewodniczącego Rady o nakazanie niezwłocznego uzupełnienia odpowiedzi.

8.     Przewodniczący Rady informuje radnych o złożonych interpelacjach    i odpowiedziach na najbliższej sesji Rady, w ramach odrębnego punktu porządku obrad.

 

§ 42

1.     Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów Gminy, także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.

2.     Zapytania formułowane są pisemnie na ręce Przewodniczącego Rady lub ustnie, w trakcie sesji Rady.

3.     Jeśli bezpośrednia odpowiedź na zapytanie nie jest możliwa, pytany udziela odpowiedzi pisemnej w terminie 14 dni. Paragraf 41 ust. 5, 6, 7 stosuje się odpowiednio.

 

§ 43

1.     Przewodniczący Rady prowadzi obrady według ustalonego porządku, otwierając i zamykając dyskusje nad każdym z punktów.

2.     Przewodniczący Rady udziela głosu według kolejności zgłoszeń;         w uzasadnionych przypadkach może także udzielić głosu poza kolejnością.

3.     Radnemu nie wolno zabierać głosu bez zezwolenia Przewodniczącego Rady.

4.     Przewodniczący Rady może zabierać głos w każdym momencie obrad.

5.     Przewodniczący Rady może udzielić głosu osobiście osobie nie będącej radnym.

 

§ 44

1.     Przewodniczący Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad,          a zwłaszcza nad zwięzłością wystąpień radnych oraz innych osób uczestniczących w sesji.

2.     Przewodniczący Rady może czynić radnym uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania ich wystąpień, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywołać mówcę „ do rzeczy”.

3.     Jeżeli temat lub sposób wystąpienia albo zachowania radnego               w sposób oczywisty zakłócają porządek obrad bądź uchybiają powadze sesji, Przewodniczący Rady przywołuje radnego „do porządku”, a gdy przywołanie nie odniosło skutku może odebrać mu głos, nakazując odnotowanie tego faktu   w protokole.

4.     Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się do osób spoza Rady zaproszonych na sesję i do publiczności.

5.     Po uprzednim ostrzeżeniu Przewodniczący Rady może nakazać opuszczenie Sali tym osobom spośród publiczności, które swoim zachowaniem lub wystąpieniem zakłócają porządek obrad bądź naruszają powagę sesji.

 

§ 45

Na wniosek radnego, Przewodniczący Rady przyjmuje do protokołu sesji wystąpienie radnego zgłoszone na piśmie, lecz nie wygłoszone w toku obrad, informując o tym Radę.

 

§ 46

1.     Przewodniczący Rady udziela głosu poza kolejnością w sprawie wniosków natury formalnej, w szczególności dotyczących:

-                   stwierdzenia quorum,

-                   zmiany porządku obrad,

-                   ograniczenia czasu wystąpienia dyskutantów,

-                   zamknięcia listy mówców lub kandydatów,

-                   zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały,

-                   zarządzenia przerwy,

-                   odesłania projektu ustawy do komisji,

-                   przeliczenia głosów,

-                   przestrzegania regulaminu obrad.

2.     Wnioski formalne Przewodniczący Rady poddaje pod dyskusję           po dopuszczeniu jednego głosu „za” i jednego głosu „przeciwko” wnioskowi,   po czym poddaje sprawę pod głosowanie.

 

§ 47

1.     Sprawy osobowe Rada rozpatruje w obecności zainteresowanego. Rada może jednak postanowić inaczej.

2.     Postanowienie ust. 1 nie dotyczy przypadków nieusprawiedliwionej nieobecności zainteresowanego na sesji.

 

§ 48

1.     Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodniczący Rady zamyka dyskusję. W razie potrzeby zarządza przerwę w celu umożliwienia właściwej Komisji lub Burmistrzowi ustosunkowania się do zgłoszonych w czasie debaty wniosków, a jeśli istnieje taka konieczność – przygotowania poprawek              w rozpatrywanym dokumencie.

2.     Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący Rady rozpoczyna procedurę głosowania.

3.     Po rozpoczęciu procedury głosowania, do momentu zarządzenia głosowania, Przewodniczący Rady może udzielić radnym głosu tylko w celu zgłoszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porządku głosowania.

 

§ 49

1.     Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady kończy sesję, wypowiadając formułę „Zamykam…………sesję Rady Miejskiej.

2.     Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uważa się za czas trwania sesji.

3.     Postanowienie ust. 2 dotyczy także sesji, która objęła więcej niż jedno posiedzenie.

 

§ 50

1.     Rada jest związana uchwałą od chwili jej podjęcia.

2.     Uchylenie lub zmiana podjętej uchwały może nastąpić tylko w drodze odrębnej uchwały podjętej nie wcześniej, niż na następnej sesji.

3.     Postanowienia ust. 2 nie stosuje się w odniesieniu do oczywistych omyłek.

 

§ 51

Do wszystkich osób pozostających w miejscu obrad po zakończeniu sesji lub posiedzenia mają zastosowanie ogólne przepisy porządkowe właściwe dla miejsca, w którym sesja się odbywa.

 

 

 

§ 52

Pracownik Urzędu Miasta i Gminy, wyznaczony przez Burmistrza           w uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady, sporządza z każdej sesji protokół.

 

§ 53

1.     Protokół z sesji musi wiernie odzwierciedlać jej przebieg.

2.     Protokół z sesji powinien w szczególności zawierać:

1)    numer, datę i miejsce odbywania sesji, godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia oraz wskazywać numery uchwał, imię i nazwisko przewodniczącego obrad          i protokolanta,

2)    stwierdzenie prawomocności posiedzenia,

3)    imiona i nazwiska nieobecnych członków Rady z ewentualnym podaniem przyczyn nieobecności,

4)    odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji,

5)    ustalony porządek obrad,

6)    przebieg obrad, w szczególności treść wystąpień albo ich streszczenie, teksty zgłoszonych, jak również uchwalonych wniosków, nadto odnotowanie faktów zgłoszenia pisemnych wystąpień,

7)    przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów: „za”, „przeciw”        i „wstrzymujących” oraz głosów nieważnych,

8)    wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrębnego do treści uchwały,

9)    podpis Przewodniczącego obrad i osoby sporządzającej protokół.

 

§ 54

1.     W trakcie obrad lub nie później niż na najbliższej sesji radni mogą zgłaszać poprawki lub uzupełnienia do protokołu, przy czym o ich uwzględnieniu rozstrzyga Przewodniczący Rady po wy słuchaniu protokolanta.

2.     Jeżeli wniosek wskazany w ust. 1 nie zostanie uwzględniony, wnioskodawca może wnieść sprzeciw do Rady.

3.     Rada może podjąć uchwałę o przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji po rozpatrzeniu sprzeciwu, o jakim mowa w ust. 2.

 

§ 55

1.     Do protokołu dołącza się listę obecności radnych oraz odrębną listę zaproszonych gości, testy przyjętych przez Radę uchwał, usprawiedliwienia osób nieobecnych, oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręce Przewodniczącego Rady.

2.     Uchwały Przewodniczący Rady doręcza Burmistrzowi najpóźniej       w ciągu 4 dni od dnia zakończenia sesji.

3.     Wyciągi z protokołu z sesji oraz kopie uchwał Przewodniczący Rady doręcza tym jednostkom organizacyjnym, które są zobowiązane do określonych działań, z dokumentów tych wynikających.

 

§ 56

Obsługę biurową sesji (wysyłanie zawiadomień, wyciągów z protokołów itp.) sprawuje pracownik Urzędu Miasta i Gminy w uzgodnieniu                           z Przewodniczącym Rady.

 

4.     Uchwały

 

§ 57

1.     Uchwały o jakich mowa w § 26 ust. 1, a także deklaracje, oświadczenia, apele i opinie, o jakich mowa w § 26 ust. 3 są sporządzone            w formie odrębnych dokumentów.

2.     Przepis ust. 1 nie dotyczy postanowień proceduralnych.

 

§ 58

1.     Inicjatywę uchwałodawczą posiada każdy z radnych oraz Burmistrz, chyba, że przepisy prawa stanowią inaczej.

2.     Projekt uchwały powinien określać w szczególności:

1)    tytuł uchwały,

2)    podstawę prawną,

3)    postanowienia merytoryczne,

4)    w miarę potrzeby określone źródła finansowania realizacji uchwały,

5)    określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały i złożenia sprawozdania po jej wykonaniu,

6)    ustalenie terminu obowiązywania lub wejścia w życie uchwały.

3.     Projekt uchwały powinien zostać przedłożony Radzie wraz                  z uzasadnieniem, w którym należy wskazać potrzebę podjęcia uchwały oraz informację o skutkach finansowych jej realizacji.

4.     Projekty uchwał są opiniowane co do ich zgodności z prawem przez radcę prawnego lub adwokata.

 

§ 59

Uchwały Rady powinny być zredagowane w sposób zwięzły, syntetyczny, przy użyciu wyrażeń w ich powszechnym znaczeniu. W projektach uchwał należy unikać posługiwania się wyrażeniami specjalistycznymi, zapożyczonymi z języków obcych i neologizmami.

 

 

 

§ 60

1.     Ilekroć przepisy prawa ustanawiają wymóg działania Rady po zaopiniowaniu jej uchwały, w uzgodnieniu lub w porozumieniu z organami administracji rządowej lub innymi organami, do zaopiniowania lub uzgodnienia przedkładany jest projekt uchwały przyjęty przez Radę.

2.     Postanowienie ust. 1 nie ma zastosowania, gdy z przepisów prawa wynika, że przedłożeniu podlega projekt uchwały Rady, sporządzony przez Burmistrza.

 

§ 61

1.     Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący Rady, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

2.     Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do Wiceprzewodniczącego prowadzącego obrady.

 

§ 62

1.     Burmistrz ewidencjonuje oryginały uchwał w rejestrze uchwał             i przechowuje wraz z protokołami sesji Rady.

2.     Odpisy uchwał przekazuję się właściwym jednostkom do realizacji        i do wiadomości zależnie od ich treści.

 

 

5.     Procedura głosowania

 

§ 63

W głosowaniu biorą udział wyłącznie radni.

 

§ 64

1.     Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki.

2.     Głosowanie jawne zarządza i przeprowadza Przewodniczący obrad, przelicza oddane głosy „za”, „przeciw” i „wstrzymujące się”, sumuje                je i porównuje z listą radnych obecnych na sesji, względnie ze składem lub ustawowym składem rady, nakazuje odnotowanie wyników głosowania            w protokole sesji.

3.     Do przeliczenia głosów Przewodniczący obrad może wyznaczyć radnych.

4.     Wyniki głosowania jawnego ogłasza Przewodniczący obrad.

 

§ 65

1.     W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią Rady, przy czym każdorazowo Rada ustala sposób głosowania, a samo głosowanie przeprowadza wybrana z grona Rady Komisja Skrutacyjna                 z wyłonionym spośród siebie przewodniczącym.

2.     Komisja Skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania i przeprowadza je, wyczytując kolejno radnych z listy obecności.

3.     Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji.

4.     Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokół, podając wyniki głosowania.

5.     Karty z oddanymi głosami i protokół głosowania stanowią załączniki do protokołu sesji.

 

§ 66

1.     Przewodniczący obrad przed poddaniem wniosku pod głosowanie precyzuje i ogłasza Radzie proponowaną treść wniosku w taki sposób, aby jego redakcja była przejrzysta, a wniosek nie budził wątpliwości co do intencji wnioskodawcy.

2.     W pierwszej kolejności Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący, jeśli może to wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami. Ewentualny spór co do tego, który        z wniosków jest najdalej idący rozstrzyga Przewodniczący obrad.

3.     W przypadku głosowania w sprawie wyborów osób, Przewodniczący obrad przed zamknięciem listy kandydatów zapytuje każdego z nich czy zgadza się kandydować i po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej poddaje pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów, następnie zarządza wybory.

4.     Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny kandydat złożył uprzednio zgodę na piśmie.

 

§ 67

1.     Jeżeli oprócz wniosku (wniosków) o podjęcie uchwały w danej sprawie zostanie zgłoszony wniosek o odrzucenie tego wniosku (wniosków),    w pierwszej kolejności Rada głosuje nad wnioskiem o odrzucenie wniosku (wniosków) o podjęcie uchwały.

2.     Głosowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustępów projektu uchwały następuje według ich kolejności, z tym, że                  w pierwszej kolejności Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie te poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.

3.     W przypadku przyjęcia poprawki wykluczającej inne poprawki         do projektu uchwały, poprawek tych nie poddaje się pod głosowanie.

4.     W przypadku zgłoszenia do tego samego fragmentu projektu uchwały kilku poprawek stosuje się zasadę określoną w § 67 ust. 2.

5.     Przewodniczący obrad może zarządzić głosowanie łącznie nad grupą poprawek do projektu uchwały.

6.     Przewodniczący obrad zarządza głosowanie w ostatniej kolejności za przyjęciem uchwały w całości ze zmianami wynikającymi z poprawek wniesionych do projektu uchwały.

7.     Przewodniczący obrad może odroczyć głosowanie, o jakim mowa      w ust. 6 na czas potrzebny do stwierdzenia, czy wskutek przyjętych poprawek nie zachodzi sprzeczność pomiędzy poszczególnymi postanowieniami uchwały.

 

§ 68

1.     Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała większą liczbę głosów „za” niż „przeciw”. Głosów wstrzymujących się i nieważnych nie dolicza się do żadnej    z grup głosujących „za” czy „przeciw”.

2.     Jeżeli celem głosowania jest wybór jednej z kilku osób lub możliwości, przechodzi kandydatura lub wniosek, na który oddano liczbę głosów większą od liczby głosów oddanych na pozostałe.

 

 

§ 69

1.     Głosowanie bezwzględną większością głosów oraz głosowanie większością 2/3 głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, które uzyskały co najmniej jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, to znaczy przeciwnych i wstrzymujących się.

2.     Głosowane bezwzględną większością ustawowego składu Rady oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała liczbę całkowitą ważnych głosów oddanych za wnioskiem lub kandydatem, przewyższającą połowę ustawowego składu Rady, a zarazem tej połowie najbliższą.

3.     Bezwzględna większość głosów przy parzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydaturą zostało oddanych         50 % + 1 ważnie oddanych głosów.

4.     Bezwzględna większość głosów przy nieparzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydaturą została oddana liczba głosów o 1 większa od liczby pozostałych ważnie oddanych głosów.

 

6.     Organy Gminy

 

§ 70

Organami Gminy są:

1)    Rada Miejska,

2)    Burmistrz.

 

§ 71

Do właściwości Rady należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania Gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

§ 72

Organem wykonawczym Gminy jest Burmistrz.

1.     Burmistrz kieruje bieżącymi sprawami Gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

2.     Burmistrz podpisuje korespondencję i dokumenty urzędowe Gminy.

3.     Decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej wydaje Burmistrz, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

4.     Burmistrz może upoważnić Sekretarza Miasta i Gminy lub innego pracownika, do podpisywania w jego imieniu decyzji administracyjnych.

5.     Dla załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej Rada Miejska może upoważnić organ wykonawczy jednostki pomocniczej oraz organy jednostek organizacyjnych Gminy.

6.     Od decyzji wydanej przez Burmistrza lub upoważniony organ gminy, służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, chyba że przepisy stanowią inaczej.

7.     Uchwała Rady Miejskiej w sprawie nieudzielania Burmistrzowi absolutorium jest równoznaczna z podjęciem inicjatywy przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Burmistrza.

8.     Uchwałę w sprawie absolutorium Rada Miejska podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady Miejskiej.

9.     Rada Miejska może podjąć uchwałę z przeprowadzenia referendum   w sprawie odwołania Burmistrza z przyczyny określonej w ust. 6 na sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia podjęcia uchwały            w sprawie nieudzielania Burmistrzowi absolutorium.

10.           Przed podjęciem uchwały, o której mowa w ust. 8, Rada Miejska zapoznaje się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie uchwały Rady Miejskiej o nieudzielaniu Burmistrzowi absolutorium oraz wysłuchuje wyjaśnień Burmistrza.

11.      Uchwałę, o której mowa w ust.8, Rada Miejska podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady, w głosowaniu imiennym.

12.      Rada Miejska może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Burmistrza z przyczyny innej niż nieudzielanie Burmistrzowi absolutorium jedynie na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu rady.

13.      Wniosek, którym mowa w ust. 12 wymaga formy pisemnej                    i uzasadnionej przyczyny odwołania oraz podlega zaopiniowaniu przez Komisję Rewizyjną.

14.      Rada Miejska może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Burmistrza na sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 13.

15.      Uchwałę, o której mowa w ust. 14, Rada Miejska podejmuje większością co najmniej 3/5 głosów ustawowego składu rady, w głosowaniu imiennym.

 

7.     Komisje Rady

 

§ 73

1.     Przedmiot działania poszczególnych komisji stałych i zakres zadań komisji doraźnych określa Rada w odrębnych uchwałach.

2.     Postanowienie ust. 1 nie dotyczy Komisji Rewizyjnej Rady.

 

 

§ 74

1.     Komisje stałe działają zgodnie z rocznym planem pracy przedłożonym Radzie.

2.     Rada może nakazać komisjom dokonanie w planie pracy stosownych zmian.

 

§ 75

1.     Komisje Rady mogą odbywać wspólne posiedzenia.

2.     Komisje Rady mogą podejmować współpracę z odpowiednimi komisjami innych gmin, zwłaszcza sąsiadujących, sąsiadujących nadto z innymi podmiotami, jeśli jest to uzasadnione przedmiotem ich działalności.

3.     Komisje uchwalają opinie oraz wnioski i przekazują je Radzie.

4.     Na podstawie upoważnienia Rady, Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady, koordynujący pracę komisji Rady mogą zwołać posiedzenie komisji i nakazać złożenie Radzie sprawozdania.

 

§ 76

Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji.

 

§ 77

1.     Komisje pracują na posiedzeniach.

2.     Do posiedzeń komisji stałych stosuje się odpowiednio przepisy           o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej.

 

§ 78

1.     Przewodniczący komisji stałych co najmniej raz do roku przedstawiają na sesji Rady sprawozdania z działalności komisji.

2.     Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do doraźnych komisji zespołów powołanych przez Radę.

 

§ 79

Opinie i wnioski komisji uchwalane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu komisji.

 

§ 80

Rada nie może przekazywać Komisjom prawa decydowania i wydawania zarządzeń w imieniu Rady.

 

8.     Radni

 

§ 81

1.     Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na liście obecności.

2.     Radny w ciągu 7 dni od daty odbycia się sesji lub posiedzenia komisji, winien usprawiedliwić swoją nieobecność, składając stosowne pisemne wyjaśnienia na ręce Przewodniczącego Rady lub przewodniczącego komisji.

 

§ 82

1.     Spotkania ze swoimi wyborcami radni powinni odbywać nie rzadziej niż 1 w roku.

2.     Radni mogą, stosownie do potrzeb, przyjmować Obywateli Gminy      w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w sprawach dotyczących Gminy i jej mieszkańców.

 

§ 83

1.     W przypadku notorycznego uchylania się przez radnego od wykonywania jego obowiązków, Przewodniczący Rady może wnioskować        o udzielenie radnemu upomnienia.

2.     Uchwałę w sprawie, o jakiej mowa w ust. 1 Rada podejmuje po uprzednim umożliwieniu radnemu złożenia wyjaśnień, chyba, że nie okaże się to możliwe.

 

§ 84

1.     W przypadku wniosku pracodawcy zatrudniającego radnego                o rozwiązanie z nim stosunku pracy, Rada może powołać komisję doraźną do szczegółowego zbadania wszystkich okoliczności sprawy.

2.     Komisja przedkłada swoje ustalenia i propozycje na piśmie Przewodniczącemu Rady.

3.     Przed podjęciem uchwały w przedmiocie wskazanym w ust. 1 Rada powinna umożliwić radnemu złożenie wyjaśnień.

 

§ 85

1.     Burmistrz Miasta i Gminy wystawia radnym dokument podpisany przez Przewodniczącego Rady, w którym stwierdza się pełnienie funkcji radnego.

2.     Radni mogą zwracać się bezpośrednio do Rady we wszystkich sprawach związanych z pełnieniem przez nich funkcji radnego.

 

 

 

 

9.     Gospodarka finansowa Gminy

 

§ 86

1        Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu Gminy.

2        Projekt budżetu przygotowuje Burmistrz, uwzględniając zasady prawa budżetowego i wskazówki Rady. Projekt budżetu jest przedkładany Radzie przez Burmistrza w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy i przesłany do wiadomości Regionalnej Izby Obrachunkowej.

3        Gospodarka finansowa jest jawna. Burmistrz Miasta i Gminy niezwłocznie ogłasza uchwałę budżetową i sprawozdanie z jej wykonywania      w trybie przewidzianym dla przepisów gminnych.

4        Dochodami gminy są:

1)    podatki, opłaty i inne wpływy określone w odrębnych ustawach jako dochody gminy,

2)    dochody z majątku gminy,

3)    subwencje ogólne z budżetu Państwa.

5       Dochodami gminy mogą być:

1)    nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych,

2)    dotacje celowe na realizację zadań zleconych,

3)    wpływy z samoopodatkowania mieszkańców,

4)    spadki, zapisy, darowizny,

5)    inne dochody.

 

§ 87

Uchwała budżetowa winna określać źródła pokrycia niedoboru budżetu, jeśli planowane wydatki budżetu przewyższają planowane dochody.

§ 88

Dyspozycja środkami pieniężnymi gminy jest oddzielona od kasowego jej wykonania.

 

§ 89

1.   Za prawidłową gospodarkę finansową Gminy odpowiada Burmistrz Miasta i Gminy.

2.   Obsługę bankową Gminy prowadzi bank wskazany przez Radę z tym, że wyłącza się możliwość wskazania NBP.

 

§ 90

Kontrolę gospodarki finansowej Gminy sprawuje Regionalna Izba Obrachunkowa.

 

§ 91

Burmistrz przedkłada Regionalnej Izbie Obrachunkowej w ciągu 7 dni od daty jej podjęcia uchwałę budżetową, uchwałę w sprawie absolutorium oraz inne uchwały objęte zakresem nadzoru Regionalnej Izby Obrachunkowej.

 

10.      Wspólne sesje z radami innych jednostek samorządu terytorialnego

 

§ 92

1.     Rada może odbywać wspólne sesje z radami innych jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności dla rozpatrzenia i rozstrzygnięcia ich wspólnych spraw.

2.     Wspólne sesje organizują przewodniczący rad zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego.

3.     Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisują wspólnie przewodniczący lub upoważnieni wiceprzewodniczący zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego.

 

§ 93

1.     Koszty wspólnej sesji ponoszą równomiernie zainteresowane jednostki samorządu terytorialnego, chyba że radni uczestniczący we wspólnej sesji postanowią inaczej.

2.     Przebieg wspólnych obrad może być uregulowany wspólnym regulaminem uchwalonym przed przystąpieniem do obrad.

 

Rozdział VI. Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej

 

1.     Organizacja Komisji Rewizyjnej

 

§ 94

1.     Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego oraz pozostałych członków w liczbie 2.

2.     Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada.

 

§ 95

1.     Członkowie Komisji Rewizyjnej podlegają wyłączeniu od udziału      w jej działaniach w sprawach, w których może powstać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność.

2.     O wyłączeniu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej decyduje Rada.

3.     Wyłączony członek Komisji Rewizyjnej może odwołać się na piśmie od decyzji o wyłączeniu do Rady – w terminie 14 dni od daty powzięcia wiadomości o treści tej decyzji.

 

2.     Zasady kontroli

 

§ 96

1.     Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy pod względem:

-                   legalności,

-                   gospodarności,

-                   rzetelności,

-                   celowości,

oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym..

2.     Komisja Rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu Gminy.

 

§ 97

Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady      w zakresie i zakresie formach wskazanych w uchwałach Rady.

 

§ 98

Komisja Rewizyjna przeprowadza następujące rodzaje kontroli:

1)    kompleksowe – obejmujące całość działalności kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespół działań tego podmiotu,

2)    problemowe – obejmujące wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu działalności kontrolowanego pomiotu, stanowiące niewielki fragment w jego działalności,

3)    sprawdzające – podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki poprzedniej kontroli zostały uwzględnione w toku postępowania danego podmiotu.

 

§ 99

1.     Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole kompleksowe w zakresie ustalonym w jej planie pracy, zatwierdzonym przez Radę.

2.     Rada może podjąć decyzję w sprawie przeprowadzenia kontroli kompleksowej nie objętej planem, o jakim mowa w ust. 1.

 

§ 100

1.     Kontroli Komisji Rewizyjnej nie podlegają zamierzenia przed ich zrealizowaniem, co w szczególności dotyczy projektów dokumentów mających stanowić podstawę określonych działań (kontrola wstępna).

2.     Rada może nakazać Komisji Rewizyjnej zaniechanie, a także przerwanie kontroli lub odstąpienie od poszczególnych czynności kontrolnych.

3.     Rada może nakazać rozszerzenie lub zawężenie zakresu i przedmiotu kontroli.

4.     Uchwały Rady, o których mowa w ust. 2-3 wykonywane są niezwłocznie.

5.     Komisja Rewizyjna jest obowiązana do przeprowadzenia kontroli      w każdym przypadku podjęcia takiej decyzji przez Radę. Dotyczy to zarówno kontroli kompleksowych, jak i kontroli problemowych oraz sprawdzających.

 

 

§ 101

1.     Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenę kontrolowanej działalności według kryteriów ustalonych w § 96 ust. 1.

2.     Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego.

3.     Jako dowód może być wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne      z prawem. Jako dowody mogą być wykorzystane w szczególności: dokumenty, wyniki oględzin, zeznania świadków, opinie biegłych, oraz pisemne wyjaśnienia i oświadczenia kontrolowanych.

 

3.     Tryb kontroli

 

§ 102

1.     Kontroli kompleksowych dokonują w imieniu Komisji Rewizyjnej zespoły kontrolne składające się z co najmniej  dwóch członków Komisji.

2.     Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wyznacza na piśmie kierownika zespołu kontrolnego, który dokonuje podziału czynności pomiędzy kontrolujących.

3.     Kontrole (z zastrzeżeniem ust. 6) przeprowadzane są na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, określającego kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz osoby (osobę) wydelegowane do przeprowadzenia kontroli.

4.     Kontrolujący obowiązani są przed przystąpieniem do czynności kontrolnych okazać kierownikowi kontrolowanego podmiotu upoważnienia,      o których mowa w ust. 3 oraz dowody osobiste.

5.     W przypadkach nie cierpiących zwłoki, każdy z członków Komisji Rewizyjnej może przystąpić do kontroli problemowej bez wcześniejszej uchwały Komisji Rewizyjnej oraz upoważnienia, o którym mowa w ust. 3. Za przypadki nie cierpiące zwłoki uważa się w szczególności sytuacje, w których członek Komisji Rewizyjnej poweźmie uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa lub gdy zachodzą przesłanki pozwalające przypuszczać,                   iż niezwłoczne przeprowadzenie kontroli pozwoli uniknąć niebezpieczeństwa dla zdrowia lub życia ludzkiego lub też zapobiec powstaniu znacznych strat materialnych w mieniu komunalnym.

6.     W przypadku niezwrócenia się o wyrażenie zgody, lub też odmowy wyrażenia zgody kontrolujący niezwłocznie przerywa kontrolę, sporządzając notatkę z podjętych działań, która podlega włączeniu do akt Komisji Rewizyjnej.

 

§ 103

1.     Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest zapewnić warunki i środki dla prawidłowego przeprowadzenia kontroli.

2.     Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest                           w szczególności przedkładać na żądanie kontrolujących dokumenty i materiały niezbędne do przeprowadzenia kontroli oraz umożliwić kontrolującym wstęp do obiektów i pomieszczeń kontrolowanego podmiotu.

3.     Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi wykonania czynności, o których mowa w ust. 1 i2, obowiązany jest do niezwłocznego złożenia na ręce osoby kontrolującej pisemnego wyjaśnienia.

4.     Na żądanie kontrolujących, kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest udzielić ustnych i pisemnych wyjaśnień, także w przypadkach innych, niż określone w ust. 3.

§ 104

Czynności kontrolne wykonywane są w miarę możliwości w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.

 

4.     Protokoły kontroli

 

§ 105

1.     Kontrolujący sporządzają z przeprowadzonej kontroli – w terminie     3 dni od daty jej zakończenia – protokół pokontrolny, obejmujący:

1)    nazwę i adres kontrolowanego podmiotu,

2)    imię nazwisko kontrolującego (kontrolujących),

3)    daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych,

4)    określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą,

5)    imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,

6)    przebieg i wynik czynności kontrolnych, w szczególności wnioski kontroli wskazujące na stwierdzenie nieprawidłowości w działalności kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte            w protokole,

7)    datę i miejsce podpisania protokołu,

8)    podpisy kontrolującego (kontrolujących) i kierownika kontrolowanego podmiotu, lub notatkę o odmowie podpisania protokołu z podaniem przyczyn odmowy.

2.     Protokół pokontrolny może także zawierać wnioski oraz propozycje co do sposobu usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli.

 

 

 

§ 106

1.     W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on obowiązany do złożenia – w terminie 3 dni od daty odmowy – pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn.

2.     Wyjaśnienia, o których mowa w ust. 1 składa się na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

 

§ 107

1.     Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce Przewodniczącego Rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników.

2.     Uwagi, o których mowa w ust. 1 składa się w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.

 

§ 108

Protokół pokontrolny sporządza się w trzech egzemplarzach, które –       w terminie 3 dni od daty podpisania protokołu – otrzymują: Przewodniczący Rady, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i kierownik kontrolowanego podmiotu.

 

5.     Plany pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej

 

§ 109

1.     Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie do zatwierdzenia plan pracy    w terminie do dnia 31 grudnia każdego roku.

2.     Plan przedłożony Radzie musi zawierać co najmniej:

1)    terminy odbywania posiedzeń,

2)    terminy i wykaz jednostek, które zostaną poddane kontroli kompleksowej.

3.     Rada może zatwierdzić jedynie część planu pracy Komisji Rewizyjnej; przystąpienie do wykonywania kontroli kompleksowych może nastąpić              po zatwierdzeniu planu pracy lub jego części.

 

§ 110

1.     Komisja Rewizyjna składa Radzie – w terminie do dnia 30 stycznia każdego roku – roczne sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzednim.

2.     Sprawozdanie powinno zawierać:

1)    liczbę, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli,

2)    wykaz najważniejszych nieprawidłowości wykrytych w toku kontroli,

3)    wykaz uchwał podjętych przez Komisję Rewizyjną,

4)    wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty wraz                          z najważniejszymi wnioskami, wynikającymi z tych kontroli,

5)    ocenę wykonania budżetu Gminy za rok ubiegły oraz wniosek w sprawie absolutorium.

3.     Poza przypadkiem określonym w ust. 1, Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie ze swojej działalności po podjęciu stosownej uchwały Rady, określającej przedmiot i termin złożenia sprawozdania.

 

6.     Posiedzenia Komisji Rewizyjnej

 

§ 111

1.     Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez jej Przewodniczącego, zgodnie z zatwierdzonym planem pracy oraz w miarę potrzeb.

2.     Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwołuje jej posiedzenia, które nie są objęte zatwierdzonym planem pracy Komisji, w formie pisemnej.

3.     Posiedzenia, o jakich mowa w ust. 2, mogą być zwoływane z własnej inicjatywy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, a także na pisemny umotywowany wniosek:

1)    Przewodniczącego Rady lub też pisemny wniosek:

2)    nie mniej niż 4 radnych,

3)    nie mniej niż 2 członków Komisji Rewizyjnej.

4.     Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może zaprosić na jej posiedzenia:

1)    radnych nie będących członkami Komisji Rewizyjnej,

2)    osoby zaangażowane na wniosek Komisji Rewizyjnej w charakterze biegłych lub ekspertów.

5.     W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej mogą brać udział tylko jej członkowie oraz zaproszone osoby.

6.     Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej należy sporządzić protokół, który winien być podpisany przez wszystkich członków komisji uczestniczących       w posiedzeniu.

 

§ 112

Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów         w obecności co najmniej połowy składu Komisji w głosowaniu jawnym.

 

§ 113

Obsługę biurową Komisji Rewizyjnej zapewnia Burmistrz.

 

 

 

§ 114

1.     Komisja Rewizyjna może skorzystać z porad, opinii i ekspertyzy osób posiadających wiedzę fachową w zakresie związanym z przedmiotem jej działania.

2.     W przypadku, gdy skorzystanie z wyżej wskazanych środków wymaga zawarcia odrębnej umowy i dokonania wypłaty wynagrodzenia ze środków komunalnych, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawia sprawę na posiedzeniu Rady, celem podjęcia uchwały zobowiązującej osoby zarządzające mieniem komunalnym do zawarcia stosownej umowy w imieniu Gminy.

 

§ 115

1.     Komisja Rewizyjna może na zlecenie Rady lub po powzięciu stosownych uchwał przez wszystkie zainteresowane komisje, współdziałać        w wykonywaniu funkcji kontrolnej z innymi komisjami Rady, w zakresie ich właściwości rzeczowej.

2.     Współdziałanie może polegać w szczególności na wymianie uwag, informacji i doświadczeń dotyczących działalności kontrolnej oraz na przeprowadzeniu wspólnych kontroli.

3.     Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może zwracać się do Przewodniczących innych komisji Rady o oddelegowanie w skład zespołu kontrolnego radnych mających kwalifikacje w zakresie tematyki objętej kontrolą.

4.     Do członków innych komisji uczestniczących w kontroli, prowadzonej przez Komisję Rewizyjną stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego rozdziału.

5.     Przewodniczący Rady zapewnia koordynację współdziałania poszczególnych komisji w celu właściwego ich ukierunkowania, zapewnienia skuteczności działania oraz unikania zbędnych kontroli.

 

§ 116

Komisja Rewizyjna może występować do organów Gminy w sprawie wniosków o przeprowadzenie kontroli przez Regionalną Izbą Obrachunkową, Najwyższą Izbą Kontroli lub inne organy kontroli.

 

Rozdział VII. Tryb pracy Burmistrza

 

§ 117

1.    Burmistrz Miasta i Gminy wykonuje:

1)    uchwały Rady,

2)    jemu przypisane zadania i kompetencje,

3)    zadania powierzone, o ile ich wykonywanie – na mocy przepisów obowiązującego prawa – należy do niego,

4)    inne zadania określone ustawami i niniejszym Statutem.

2.    Burmistrz wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Miasta            i Gminy.

3.    Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy określa Regulamin Organizacyjny, nadany przez Burmistrza w drodze zarządzenia.

4.    Kierownikiem Urzędu Miasta i Gminy jest Burmistrz.

5.    Kierownik Urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego   w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

6.    Burmistrz przesyła przepisy porządkowe do wiadomości wójtom sąsiednich gmin i staroście Powiatu Ciechanowskiego następnego dnia po ich ustanowieniu.

 

§ 118

Burmistrz Miasta i Gminy uczestniczy w sesjach Rady.

 

§ 119

W posiedzeniach Komisji Rady uczestniczy Burmistrz lub wyznaczona osoba.

 

Rozdział VIII. Zasady dostępu i korzystania przez obywateli z dokumentów Rady, Komisji i Burmistrza

 

§ 120

Obywatelom udostępnia się dokumenty określone w ustawach.

 

§ 121

1.     Protokoły z posiedzeń Rady i Komisji oraz innych kolegialnych gremiów Gminy podlegają udostępnieniu po ich formalnym przyjęciu – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem.

2.     Z dostępu do protokołów wyłącza się wykonywanie ich kserokopii.

 

§ 122

1.    Dokumenty z zakresu działania Rady i Komisji udostępnia się              w komórce Urzędu Miasta i Gminy zajmującej się obsługą Rady, w dniach pracy Urzędu Miasta i Gminy, w godzinach przyjmowania interesantów.

2.    Zainteresowany zgłasza do pracownika Urzędu Miasta i Gminy obsługującego organy gminy pisemny lub ustny wniosek dotyczący udostępnienia protokołu z sesji Rady Miejskiej lub Komisji. Pracownik udostępnia protokoły po uzyskaniu pisemnej lub ustnej zgody bezpośredniego zwierzchnika służbowego.

3.    Przełożony odmówi wglądu do protokołu lub jego części jeśli tematyka obrad jest niejawna lub podlega ochronie danych osobowych albo ograniczenie jawności wynika z odrębnych przypisów.

4.    Dokumenty z zakresu działania Burmistrza oraz Urzędu udostępniane są w Referacie Organizacyjnym Urzędu, w dniach i godzinach przyjmowania interesantów.

5.    Ponadto dokumenty, o jakich mowa w ust. 1 i 4 są również dostępne    w wewnętrznej sieci informatycznej Urzędu Miasta i Gminy oraz powszechnie dostępnych zbiorach danych.

 

§ 123

Realizacja uprawnień określonych w § 122 i 123 może odbywać się wyłącznie w Urzędzie Miasta i Gminy i w asyście pracownika Urzędu Miasta    i Gminy.

 

§ 124

Uprawnienia określone w § 122 i 123 nie znajdują zastosowania:

1)    w przypadku wyłączenia – na podstawie ustaw – jawności,

2)    gdy informacje publiczne stanowią prawem chronione tajemnice,

3)    w odniesieniu do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej,  o ile ustawa nie stanowi inaczej, niż art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Rozdział IX. Postanowienia końcowe

 

§ 125

Traci moc uchwała Nr XIV/72/96 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 02.02.1996 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Glinojeck, Uchwała          Nr XV/77/96 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 29.03.1996 roku w sprawie wprowadzenia załączników do Statutu Gminy Glinojeck, Uchwała                     Nr XVII/84/96 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 20.08.1996 roku w sprawie zmian w Statucie Gminy Glinojeck, Uchwała Nr III/24/98 Rady Miejskiej           w Glinojecku z dnia 22.12.1998 roku w sprawie zmian w Statucie Gminy Glinojeck, Uchwała Nr VI/45/99 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 06.07.1999 roku w sprawie zmian w Statucie Gminy Glinojeck, Uchwała            Nr VI/50/99 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 06.07.1999 roku w sprawie upoważnienia dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Glinojecku oraz Uchwała Nr XX/163/2001 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 30.08.2001 roku w sprawie zmian w Statucie Gminy Glinojeck.

 

§ 126

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia                      w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady

 

   Grzegorz Sikorski

 

 

Załącznik nr 2

 

 

Jednostki organizacyjne Gminy

 

 

1.     Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Glinojecku, ul. Targowa 7.

2.     Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Glinojecku, ul. Polna 2 C.

3.     Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Glinojecku, ul. Ciechanowska 10,  z filiami: w Woli Młockiej i Ościsłowie.

4.     Miejsko-Gminne Przedszkole w Glinojecku, ul. Ciechanowska 8 A.

5.     Liceum Ogólnokształcące im. Wł. St. Reymonta w Glinojecku, ul. Płocka 7.

6.     Gimnazjum Nr 1 im. M. Kotańskiego w Glinojecku, ul. Płocka 7.

7.     Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Glinojecku, ul. Płocka 7.

8.     Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ościsłowie.

9.     Szkoła Podstawowa w Woli Młockiej z filią szkoły w Malużynie.

10.           Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Glinojecku, ul. Targowa 6.

 

Spółki z o. o.:

1.     Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Glinojecku, ul. Targowa 6.

2.     Zakład Gospodarki Komunalnej w Glinojecku, ul. Ciechanowska 8 B.

 

Uchwała nr XXXm/203/06

           Rady Miejskiej w Glinojecku                

   z dnia 28 września 2006 roku

w sprawie zmian w Statucie Gminy Glinojeck

 

Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 roku -Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, póz. 483) i art. 3 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, póz. 1591 ze zmianami) oraz § 26 pkt.2 ust. l Statutu Gminy Glinojeck zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 20 grudnia 2002 roku Rada Miejska uchwala co następuje:

§  1

Załącznik numer 2 Statutu Gminy Glinojeck przyjętego Uchwałą nr 111/16/02 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 20 grudnia 2002 roku otrzymuje brzmienie:

Jednostki organizacyjne Gminy

1.  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Glinojecku, ul. Targowa 7.

2.          Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Glinojecku, ul. Polna 2 C.

3.          Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Glinojecku, ul. Ciechanowska 10,
z filiami: w Woli Młockiej i Ościsłowie.

4.          Miejsko-Gminne Przedszkole w Glinojecku, ul. Ciechanowska 8 A.

5.          Liceum Ogólnokształcące im. Wł. St. Reymonta w Glinojecku, ul. Płocka 7.

6.          Gimnazjum Nr l im. M. Kotańskiego w Glinojecku, ul. Płocka 7.

7.          Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Glinojecku, ul. Płocka 7.

8.          Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ościsłowie.

9.          Szkoła Podstawowa w Woli Młockiej z filią szkoły w Malużynie.

 

10.Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Glinojecku, ul. Targowa 6.

Spółki z o. o.:

1.  Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Glinojecku, ul. Targowa 6.

2.          Zakład Gospodarki Komunalnej w Glinojecku, ul. Ciechanowska 8 B.

§2

Uchwała   wchodzi   w   życie   po   upływie    14   dni   od   ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

                               PrzewodniczącyRady                                                                                                                                    

 Sikorski Grzegorz

 

Uchwała Nr XXIX/165/09

Rady Miejskiej w Glinojecku

z dnia 01 grudnia 2009 roku

w sprawie zmian w Statucie Gminy Glinojeck

Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 roku -Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, póz. 483) i art. 3 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, póz. 1591 ze zmianami) oraz § 26 pkt.2 ust.l Statutu Gminy Glinojeck zatwierdzonego chwałą Rady Miejskiej Nr 111/16/02 z dnia 20 grudnia 2002 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 6 póz. 179 z dnia 07.01.2003 roku) Rada Miejska uchwala co następuje:

§1

1.  W § 26 w pkt 2 ppkt 3 Statutu Gminy Glinojeck przyjętego Uchwałą

N r l 11/16/02 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 20 grudnia 2002 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego) otrzymuje brzmienie: -powoływanie i odwoływanie Skarbnika Miasta i Gminy, który jest głównym księgowym budżetu na wniosek Burmistrza.

2.  Załącznik numer 2    Statutu Gminy Glinojeck przyjętego Uchwałą
Nr lll /16O2RadyMejskiej w Glinojecku z dnia 20 grudnia 2002 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego) otrzymuje brzmienie:

Jednostki organizacyjne Gminy

1.  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Glinojecku, ul. Targowa 7.

2.          Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Glinojecku, ul. Polna 2 C.

3.          Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Glinojecku, ul. Ciechanowska 10,

 

z filiami: w Woli Młockiej i Ościsłowie.

4.          Miejsko-Gminne Przedszkole w Glinojecku, ul. Ciechanowska 8 A.

5.          Liceum Ogólnokształcące im. Wł. St. Reymonta w Glinojecku, ul. Płocka 7.

6.          Gimnazjum Nr l im. M. Kotańskiego w Glinojecku, ul. Płocka 7.

7.          Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Glinojecku, ul. Płocka 7.

8.  Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ościsłowie.

9.          Szkoła Podstawowa w Woli Młockiej z filią szkoły w Malużynie.

10. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Glinojecku,
ul. Targowa 6.

Spółki z o. o.:

1.  Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Glinojecku, ul. Targowa 6.

2.          Zakład Gospodarki Komunalnej w Glinojecku, ul. Ciechanowska 8 B.

§2

Uchwała   wchodzi   w   życie   po   upływie    14   dni   od  ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady

Sikorski Grzegorz

 


 

 

 

 

 

Data wytworzenia dokumentu: 20 grudnia 2002 roku
Dokument wytworzony przez: Rada
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wernicka Iwona
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 czerwca 2003 14:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 3059
18 stycznia 2011 13:31 Iwona Wernicka - Zmiana danych dokumentu.
29 czerwca 2005 08:32 Administrator - Dodano załącznik
10 lutego 2005 22:23 Administrator - Dodano załącznik
Realizacja: IDcom.pl