Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Protokoły zobacz archiwum »

PROTOKÓŁ NR VI/15 z obrad Sesji Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 25 czerwca 2015 roku

PROTOKÓŁ NR VI/15

 

z obrad Sesji Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 25 czerwca 2015 roku odbytej w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Glinojecku, pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady – Grzegorza Sikorskiego.

 

Obrady trwały od godziny 10.00 do godziny 13.25.

Rada obradowała w składzie - 12 radnych,(nieobecny Radny Pan Marek Kuminiarczyk, Radny Pan Paweł Jastrzębski, Radny Pan Jacek Radwański) zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.

 

Ponadto uczestniczyli:

         1. Burmistrz Miasta i Gminy – Waldemar Godlewski

         2. Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy - Przemysław Iwański

         3. Skarbnik Miasta i Gminy – Celina Czerska

         4. Kierownicy jednostek:  Teresa Sosińska – Kierownik MGOPS w Glinojecku, Andrzej Franczak – Prezes ZGK Sp. z o.o., Pan Jacek Klopper – Prezes TBS Sp. z o.o., Pani Małgorzata Fąderska – Księgowa SPZ ZOZ w Glinojecku

         5. Radca Prawny- Robert Roguski.

         6. Radny Rady Powiatu Ciechanowskiego -  Łukasz Kapczyński

         7.  Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy:  Monika Sarnecka – Insp. ds. ochrony środowiska i ochrony przyrody, Elżbieta Przybyłowska- Insp. ds. rolnictwa, leśnictwa i utrzymania czystości i porządku w gminie, Pan Andrzej Makowski- Insp. ds. budownictwa i inwestycji gminnych, Pani Anna Pośpiech- Specjalista ds. zamówień publicznych,    

         8.  Redaktor pisma „Wieści Glinojecka” – Małgorzata Żdanowska.

         9.  Sołtysi - zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.

 

PRZEBIEG SESJI:

 

Ad. 1

 

Przewodniczący Rady Pan Grzegorz Sikorski otwierając obrady przywitał zebranych, stwierdził quorum konieczne do podejmowania prawomocnych uchwał.

 

Ad.2

 

Porządek dzienny Sesji zaproponował Przewodniczący Rady, w następującym brzmieniu:

  1. Otwarcie,  stwierdzenie  quorum.
  2. Przyjęcie  porządku  dziennego.
  3. Przyjęcie  protokołów  z  poprzednich  Sesji.
  4. Powołanie  Sekretarza  Obrad.
  5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza. 
  1. Podjęcie  uchwał:

1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok;

2)w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Glinojeck absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok;

3)w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Glinojeck;

4)w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Glinojeck na rok 2015;

5)w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Glinojecku za 2014 rok;

6)w sprawie zmiany Zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Glinojeck uchwalonych uchwałą nr IV/20/2015 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie : Zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Glinojeck;

7) w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Glinojeck;

8) w sprawie zmiany uchwały nr VIII/75/2011 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Glinojeck;

9) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Glinojeck dla obszarów położonych w obrębach : Dukt-Krusz, Kondrajec Szlachecki,  Żeleźnia;

10)  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Glinojeck dla obszaru działek nr 164,165 i 166 oraz części działek nr 179,180 w Ogonowie;

11)  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Glinojeck dla działek nr 660,718/1,718/2,719/5 położonych w obrębie Glinojeck;

12)  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Glinojeck dla obszarów położonych w obrębach: Zygmuntowo, Wola Młocka, Malużyn, Ogonowo, Ościsłowo, Kowalewko, Sadek, Śródborze, Dukt i Działy.

7. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta i Gminy Glinojeck za 2014 rok.

8. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta i Gminy Glinojeck z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2014 rok.

9. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Glinojecku za 2014 r. oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej na 2015 r

10. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck dotycząca wydanych decyzji w sprawie opłat planistycznych za 2014 rok.

  1. Zapytania i wolne wnioski.

Pan Grzegorz Sikorski-Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że w związku z tym, iż wnioskodawca poprosił o wprowadzenie na sesję jeszcze dwóch uchwał  :

13)  w sprawie rozwiązania Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego,

14)  w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników,

zapytał ,kto jest za tym, żeby te dwie uchwały wprowadzić do porządku dziennego?

Głosowanie nad zmianą porządku obrad przedstawiało się następująco: 12-za.

Wszyscy jednogłośnie zgodzili się na wprowadzenie w/w uchwał do porządku obrad.

Uwag, wniosków i zapytań nie było.   

Porządek dzienny ze zmianami Rada Miejska podjęła jednogłośnie.

Ad. 3

Sekretarzem na  Sesji Rady Miejskiej w dniu 27 lutego 2015 roku był Pan Andrzej Gontarski, który poinformował zebranych, że zapoznał się z protokołem z tej sesji, w pełni odzwierciedla on jej przebieg, w związku z tym prosi o przyjęcie go bez czytania. 

Protokół z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej  z dnia 27 lutego 2015 roku  Rada Miejska przyjęła jednogłośnie.

Sekretarzem na Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w dniu 19 marca 2015 roku był Pan Marek Hammer, który poinformował zebranych, że zapoznał się z protokołem z sesji, w pełni odzwierciedla on jej przebieg, w związku z tym prosi o przyjęcie go bez czytania. 

Protokół z Sesji Rady Miejskiej z dnia 19 marca 2015 roku  Rada Miejska przyjęła jednogłośnie.

Ad. 4

Na Sekretarza Obrad dzisiejszej Sesji powołana została Radna Małgorzata Iwańska, która zajęła miejsce w Prezydium.

Ad. 5

Pan Waldemar Godlewski – Burmistrz Miasta i Gminy  przedstawił  sprawozdanie z działalności międzysesyjnej  Burmistrza.

Następnie kolejno głos zabierali:

Pan Marek Hammer zapytał, jakie stanowiska urzędowe zostały zlikwidowane ?

Pan Burmistrz odpowiedział, że zostały zlikwidowane stanowiska związane z obsługą Hali Sportowej tj. Kierownika i 3 sprzątaczek ponieważ od 1 sierpnia Hala zostanie przekazana pod zarząd Gimnazjum.

Pani Bożena Banasiak  zapytała o zarządzenie z 17 kwietnia w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu niezabudowanej nieruchomości gruntowej w miejscowości Ościsłowo, kogo ono dotyczy?

Pan Burmistrz wyjaśnił, że dotyczy to nieruchomości, która była własnością Państwa Kowalskich. Składa się ona z dwóch nieruchomości tzn. nieruchomości podstawowej po bazie SKR-u  i  wewnętrznej drogi dojazdowej do tej działki. Droga ta była też własnością Państwa Kowalskich. Przepisy mówią, że jeśli droga zakładowa jest sprzedawana na rzecz innych osób fizycznych wtedy prawo pierwokupu tej drogi posiada gmina. W związku z tym cała ta sprawa została skierowana przez notariusza do gminy. Gmina nie skorzystała z prawa pierwokupu, ponieważ jest to droga wjazdowa tyko do tej działki.

Pan Piotr Gadomski zapytał, ile zostało przydzielonych lokali socjalnych w Kondrajcu Pańskim?

Pan Burmistrz odpowiedział, że do chwili obecnej zostało przydzielonych 6 lokali socjalnych na 21 możliwych.

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 6

Podjęcie uchwał:

1)      w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok;

Projekt uchwały przedstawiła Pani Celina Czerska – Skarbnik Miasta i Gminy.

W sesji zaczął uczestniczyć Radny Pan Jacek Radwański.

Następnie kolejno głos zabierali:

Pan Andrzej Gontarski zauważył, że  wydatkach na str. 6  (w tabelce) jest pozycja – Zwrot dotacji oraz płatności niewykorzystanych zgodnie z przeznaczeniem, a następnej stronie są odsetki. Poprosił wyjaśnienie w tej sprawie.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że jest to zwrot dotacji na informatyzację ponieważ kontrola zakwestionowała zapisy. Zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych były pewne nieprawidłowości i zakwalifikowano dotację do zwrotu. Dotację zwraca się łącznie z odsetkami. Jednostka Wdrażająca nalicza odsetki od dnia wpływu transzy na nasze konto.

Pan Andrzej Gontarski zapytał, czy nie można było wykorzystać tej pozostałej kwoty z powodu jakiś zmian proceduralnych?

Pani Skarbnik tak, nie można było wykorzystać tej kwoty. Kosztowało nas to w sumie 100 tys. zł.

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęła uchwałę nr VI/36/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok.

2)      w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Glinojeck absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok;

Projekt uchwały przedstawiła Pani Celina Czerska – Skarbnik Miasta i Gminy.

Pani Celina Czerska– Skarbnik Miasta i Gminy przedstawiła:

1) projekt uchwały;

2) uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 rok wraz z uzasadnieniem.

Pan Dariusz Lewandowski - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Glinojecku przedstawił uchwałę nr 1/2015 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 29 maja 2015 roku  w sprawie opinii o wykonaniu budżetu Gminy Glinojeck za 2014 rok i wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck.

Następnie Pani Celina Czerska– Skarbnik Miasta i Gminy przedstawiła uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 09 czerwca 2015 roku w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i  Gminy Glinojeck wraz z uzasadnieniem.

Następnie kolejno głos zabierali:

Pan Andrzej Gontarski zwrócił uwagę, że opinia Komisji Rewizyjnej jest niezbędnym elementem do udzielenia absolutorium. Natomiast wiemy, że Komisja Rewizyjna została powołana niezgodnie z przepisami prawa, co stwierdził Pan Wojewoda Mazowiecki. Obecnie Komisja Rewizyjna, powołana niezgodnie z prawem podejmuje uchwałę, więc jest ona nieważna.

Pan Grzegorz Sikorski-Przewodniczący Rady Miejskiej wyjaśnił, że nie mamy uchylonej uchwały odnośnie powołania Komisji Rewizyjnej, o tym zadecyduje sąd.    

Pan Andrzej Gontarski zapytał, jakie kroki zostały poczynione od momentu wysłania pisma wyjaśniającego do Wojewody?

Pan Grzegorz Sikorski-Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że Wojewoda w swoim piśmie zobligował nas do zmiany statutu i dostosowania go do ustawy, a ten jest w tej chwili opracowywany, więc  zostało wystosowane do Wojewody Mazowieckiego pismo informujące go                   o tym.

Pan Andrzej Gontarski zapytał, co będzie jeśli uchwała o powołaniu Komisji Rewizyjnej zostanie uchylona? Czy wrócimy do udzielenia absolutorium?

Pan Grzegorz Sikorski-Przewodniczący Rady Miejskiej wyjaśnił, że nie wrócimy do udzielenia absolutorium, komisja pracuje ponieważ jest wybrana w sposób prawidłowy. Uchwała jest zaskarżona, ale jeszcze nie uchylona. Komisja Rewizyjna przestanie pełnić swoją funkcję z chwilą uchylenia uchwały. Nie mamy żadnej informacji od Wojewody w tej sprawie. Następnie poprosił Pana Roberta Roguskiego - Radcę Prawnego o komentarz w tej sprawie.                                                         

Pan Robert Roguski-Radca Prawny wyjaśnił, że Wojewoda występował w kwestii uchwały powołującej Komisję Rewizyjną i przedstawił swoje stanowisko. Z jego ostatniego pisma wynikało, że będzie podejmował jakieś działania w celu uchylenia tej uchwały, natomiast na dzień dzisiejszy nie wiemy nic o takich działaniach. Rada podjęła działania, żeby statut dostosować do omawianych przepisów ustawy o samorządzie gminnym. Uważa, że i tak nie wyjaśni to nam sprawy ponieważ ustawa o samorządzie gminnym jest na tyle ogólna, że ten zapis w ustawie nie pozwoli doprecyzować tego w statucie, w taki sposób, żeby tego typu sytuacji uniknąć. Komisja Rewizyjna funkcjonuje nadal skoro została wybrana przez Radę. Mając wątpliwości co do jej funkcjonowania nie możemy jej zabronić prawa do działania, a jej uchwały będą dalej ważne. Od naszego ostatniego wystąpienia do Wojewody, nie ma żadnej informacji  z jego strony, że jakieś działania z jego strony zostały podjęte.  

Pan Grzegorz Sikorski-Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że jeśli wpłynie do Rady decyzja Wojewody o uchyleniu tej uchwały zwołamy sesję nadzwyczajną, czy zwyczajną  i zajmiemy stanowisko w tej sprawie. W tej chwili tylko sąd może uchylić tę uchwałę ponieważ Wojewoda nie ma już takiej  możliwości prawnej.

Pan Stanisław Zubelewicz przywołał definicję absolutorium:

decyzja uprawnionego organu kolegialnego (np. parlamentu, walnego zgromadzenia) wyrażająca pozytywną ocenę działalności finansowej w określonym okresie (na ogół roku) organu wykonawczego (np. rządu, zarządu). Decyzja ta jest podejmowana po wysłuchaniu sprawozdania z działalności i rozliczeniu finansowym. Istota absolutorium to brak zastrzeżeń do prowadzonej polityki finansowej, a nie do programu czy składu organu wykonawczego, co nie wyklucza możliwości jego odwołania z innych powodów. Absolutorium to jedna z form kontroli organu kolegialnego nad wykonawczym.

Art.18 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym mówi, że:,, do wyłącznej właściwości rady gminy należy:uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu. Czyli absolutorium udzielamy z tytułu wykonania budżetu”. Art. 18a ustawy mówi, że ,,Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez regionalną izbę obrachunkową”. Ten właśnie artykuł w chwili obecnej został zrealizowany. Art. 28a  ust 2 ustawy mówi, że: ,,Uchwałę w sprawie absolutorium rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy” (w Radzie jest 15 radnych czyli bezwzględna większość to 8). Komisja Rewizyjna postawiła wniosek do Rady Gminy o udzielenie absolutorium, więc będziemy głosować nad uchwałą o udzielenie absolutorium.

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęła uchwałę nr VI/37/2015 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Glinojeck absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.

Uchwała  jest integralną częścią niniejszego protokołu.

Następnie Pan Burmistrz podziękował Radnym za udzielenie mu absolutorium w imieniu własnym i całego zespołu pracowników oraz kierowników jednostek organizacyjnych, które ten budżet realizują i życzył dobrej i owocnej współpracy w obecnej kadencji.

/PRZERWA W OBRADACH/

3)      w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Glinojeck;

Projekt uchwały przedstawiła Pani Celina Czerska – Skarbnik Miasta i Gminy.

Następnie kolejno głos zabierali:

Pani Bożena Banasiak zapytała, czy w projekcie tej uchwały jest zarezerwowane 30 tys. zł na sport?

Pani Skarbnik odpowiedziała, że ta kwota jest wpisana w uchwale budżetowej, którą dziś otrzymaliście i do tego macie zmieniony załącznik WPF, ponieważ to się też tam pojawia.

Pani Bożena Banasiak zapytała, kiedy Klub Kryształ rozliczy się z dotacji w wysokości 70 tys. zł?

Pan Grzegorz Sikorski-Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że zgodnie z informacją udzieloną na posiedzeniu komisji klub ma się rozliczyć do końca roku.

Pani Bożena Banasiak poprosiła, żeby ktoś z przedstawicieli Klubu przyszedł na sesję i poinformował nas na co pieniądze z dotacji zostały wydatkowane.

Pan Grzegorz Sikorski-Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że na następną sesję poprosi przedstawicieli klubu. Pieniądze, które zostały umorzone klubowi, zostały wydatkowane. Klub po 2013 roku miał zobowiązania, ponieważ przez 9 miesięcy nie miał pieniędzy. Stąd wynikły zadłużenia, które trzeba było uregulować. 

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęła uchwałę nr VI/38/2015 w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Glinojeck.

Uchwała wraz z załącznikami jest integralną częścią niniejszego protokołu.

4)      w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Glinojeck na rok 2015;

Projekt uchwały przedstawiła Pani Celina Czerska – Skarbnik Miasta i Gminy.

Poinformowała, że do uchwały został dodany załącznik nr 7, w którym została dodana dotacja dla Klubu. Ponadto do uchwały dodane zostały załączniki w których nastąpiły jakiekolwiek zmiany od posiedzenia komisji. Dodany został załącznik przychodów i rozchodów ponieważ zmienił się wynik budżetu, czyli deficyt zwiększyliśmy o 30 tys. zł, czyli do kwoty 2 130 000, 00 zł. Ponadto pomiędzy posiedzeniem komisji, a sesją wpłynęła dotacja dla  MGOPS na kwotę 28 tys. zł na dożywianie. Wprowadziła ją po stronie dochodowej i wydatkowej.

Uwag, wniosków i zapytań nie było.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęła uchwałę nr VI/39/2015 w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Glinojeck na rok 2015.

Uchwała wraz z załącznikami jest integralną częścią niniejszego protokołu.

Pan Grzegorz Sikorski - Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że jeśli Państwo uważacie, że na sesji powinna być osoba spoza grupy, które są zapraszane ma każdą sesję, to prosi o zgłaszanie takiej propozycji do Pani Wernickiej i na pewno taką osobę zaprosimy. 

5)      w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Glinojecku za 2014 rok;

Projekt uchwały przedstawił Pan Przemysław Iwański – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy.

Pan Grzegorz Sikorski - Przewodniczący Rady Miejskiej zauważył, że na posiedzeniu komisji zostały zadane Panu Dyrektorowi SPZ ZOZ pytania na, które dziś ma być udzielona odpowiedź. Poprosił Panią Małgorzatę Fąderską – główną księgową SPZ ZOZ o udzielenie odpowiedzi.

Pani Małgorzata Fąderska poinformowała, że wzrost mienia nastąpił w wyniku dotacji z budżetu gminy na remont w rehabilitacji, wzrósł kapitał podstawowy. Ponadto bilans zysków i strat ( z lat ubiegłych) został pomniejszony ze względu na korektę z lat ubiegłych, musiała to skorygować.  

Pan Stanisław Zubelewicz zauważył, że w związku z tym do sprawozdania powinno zostać dołączone jakieś wyjaśnienie w tej sprawie.

Pan Dariusz Lewandowski poprosił o uściślenie w sprawozdaniu zatrudnienia lekarzy (forma ich zatrudnienia).

Pani Małgorzata Fąderska zauważyła, że nie ma możliwości przeliczenia zatrudnienia lekarzy na etaty, ponieważ liczba lekarzy podana w sprawozdaniu  jest za cały rok i niektórzy są zatrudnieni, lub byli zatrudnieni  na umowa zlecenie.

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym  podjęła uchwałę nr VI/40/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Glinojecku za 2014 rok stosunkiem głosów: 12- za, 1-wsytrzymał się (Pan Stanisław Zubelewicz);

Uchwała wraz z załącznikami jest integralną częścią niniejszego protokołu.

6)      w sprawie zmiany Zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących  w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Glinojeck uchwalonych uchwałą nr IV/20/2015 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie : Zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Glinojeck;

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawił Pan Przemysław Iwański – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy.

Następnie kolejno głos zabierali:

Pan Stanisław Zubelewicz zauważył, że według niego zapis §4 naszej poprzedniej uchwały był właściwy, natomiast to co teraz proponuje do zmiany Wojewoda zwiększa obszar uprawnionych.

Pan Robert Roguski-Radca Prawny zauważył, że na dzień dzisiejszy zameldowanie mówi nam tyle, że dana osoba przebywa w danym miejscu z zamiarem pobytu stałego lub czasowego Kiedyś miało to większe znaczenie i nakładało na daną osobę pewne obowiązki. Zmiana tej definicji rozluźni pojęcie i łączy kwestie zaliczenia danej osoby do wspólnoty lokalnej, nie przez zameldowanie, a poprzez zamieszkanie. Zmiana ta jest wymuszona i wiąże się z mniej precyzyjną weryfikacją. Następnie zauważył, że z dotychczas omawianą uchwałą wiązały się kwestie dochodowe. W projekcie zmiany od tego nie odeszliśmy, ale zdarzają się sytuacje losowe typu, pożar, zawalenie się budynku i wtedy osoby dotknięte tak szczególną i losową sytuacją potrzebują pomocy  i często na przeszkodzie staje to kryterium dochodowe. Stąd propozycja, żeby to kryterium „poluzować”, aby gmina mogła pomóc tym ludziom.         

Pan Jacek Klopper-Prezes TBS zaproponował, żeby w szczególnych warunkach przyznawania lokalu uwzględnić osoby posiadające prawomocny wyrok eksmisyjny do lokalu socjalnego, ponieważ zdarzają się sytuacje, że osoba z wyrokiem eksmisyjnym ma przekroczony dochód, który przysługuje do przyznania lokalu socjalnego.

Pan Robert Roguski-Radca Prawny zauważył, że nie mamy wpływu na wyrok sądu, jest on prawomocny i obliguje wszystkie organy administracji do udzielenia pomocy. Zachodzi tu pewna sprzeczność, ponieważ gmina chce udzielać pomocy, tym którzy tego najbardziej potrzebują. Jeżeli ktoś ma dobrą sytuację finansową to nawet to rozwiązanie zmusza do tego, żeby przynajmniej tymczasowo pomóc. Naszym zadaniem jest eliminować sytuacje, kiedy osoby w dobrej sytuacji finansowej, po przejściu jakiś klęsk żywiołowych, mogły długofalowo z tej pomocy korzystać. Taka pomoc jest potrzebna na tydzień, dwa, lub miesiąc, ale potem jeśli ma środki finansowe musi dążyć własnych sił do zaspokojenia swoich potrzeb. Sądy w zakresie eksmisji są niezawisłe i to one mogą ocenić jaka jest sytuacja konkretnej osoby i czy lokal socjalny się jej należy, czy też nie. Co do zasady, dziś w większości przyznaje. Myśli, że prace nad tą uchwałą będą jeszcze trały i przy kolejnej zmianie możemy rozważyć wprowadzenie zapisu zaproponowanego przez Pana Prezesa.    

Pan Stanisław Zubelewicz (poza przedmiotem głosowania) zwrócił się do Pana Burmistrza   z prośbą, żeby z §7 ust. 2 w zakresie dochodu do przyznawania mieszkań komunalnych, zmienić definicję dochodu z ,,najniższej emerytury” na ,,wynagrodzenie uzyskiwane z tytułu pracy”.

Pan Burmistrz zauważył, że uchwała wchodzi w życie po upływie 14 od dnia ogłoszenia  w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, a w dniu dzisiejszym w naszej gminie wybuchł pożar i rodziny są bez dachu nad głową. Trzeba im zapewnić lokale i podjęliśmy działania, żeby z dniem dzisiejszym skierować te dwie rodziny do mieszkania socjalnego w Kondrajcu Pańskim. Spaliły się rodziny w Szyjkach.

Pan Grzegorz Sikorski-Przewodniczący Rady Miejskiej zauważył, że jest to sytuacja losowa   i trzeba tym rodzinom pomóc.

Wszyscy Radni wyrazili zgodę na przydział spalonym rodzinom lokali socjalnych.

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęła uchwałę nr VI/41/2015 w sprawie zmiany Zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Glinojeck uchwalonych uchwałą nr IV/20/2015 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie : Zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Glinojeck;

Uchwała stanowi integralną częścią niniejszego protokołu.     

7)      w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Glinojeck;

Projekt uchwały wraz z załącznikiem przedstawił Pan Przemysław Iwański – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy.

Następnie kolejno głos zabierali:

Pani Małgorzata Iwańska  zapytała, ile kosztuje wywóz ścieków beczkowozem?

Pan Andrzej Franczak – Prezes ZGK wyjaśnił, że jest to koszt usługi transportowej z Glinojecka do danej miejscowości + ilość ścieków jaką odbiorą wyprodukuje. Cena ścieków jest taka jak  dla gospodarstw domowych.

Pan Andrzej Gontarski przywołał zapis pkt III załącznika do uchwały i zgodnie z nim rozumie, że takie przyłącze wykona ZGK, a klient zapłaci za jego odbiór?

Pan Andrzej Franczak – Prezes ZGK wyjaśnił, że jest to opłata abonamentowa za odbiór.

Pan Stanisław Zubelewicz zauważył, że na posiedzeniu komisji zwrócił na to uwagę. Zauważył, że jest to błędny zapis, który został podjęty przez Radę. ZGK dokonuje tylko odbioru technicznego przyłączenia i za to pobiera opłatę w wysokości 136,63 zł + podatek vat.

Pan Andrzej Gontarski zapytał, czy możemy ten zapis zmienić w tym momencie.

Pani Robert Roguski-Radca Prawny zauważył, że obecnie przedłużamy taryfę i nie możemy zmienić jej redakcji, natomiast w uzasadnieniu do uchwały możemy wyjaśnić ten zapis.

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęła uchwałę nr VI/42/2015 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Glinojeck;

Uchwała z załącznikiem stanowi integralną częścią niniejszego protokołu.

8)      w sprawie zmiany uchwały nr VIII/75/2011 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Glinojeck;

Projekt uchwały przedstawił Pan Przemysław Iwański – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy.

Następnie kolejno głos zabierali:

Pan Stanisław Zubelewicz zaproponował, żeby przyjąć jako ustną zasadę, aby komisja powołana do rozdziału dotacji z budżetu gminy złożyła do Rady Miejskiej protokół z posiedzenia. Ponadto po rozliczeniu dotacji niech przedstawiciele tych klubów złożą radzie sprawozdanie z działalności finansowej.

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęła uchwałę nr VI/43/2015 w sprawie zmiany uchwały nr VIII/75/2011 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 29 września 2011 r.  w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Glinojeck;

Uchwała z załącznikami stanowi integralną częścią niniejszego protokołu.

9)      w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Glinojeck dla obszarów położonych w obrębach : Dukt-Krusz, Kondrajec Szlachecki,  Żeleźnia;

Projekt uchwały przedstawił Pan Przemysław Iwański – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy.

Uwag, wniosków i zapytań nie było.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęła uchwałę nr VI/44/2015 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Glinojeck dla obszarów położonych w obrębach : Dukt-Krusz, Kondrajec Szlachecki,  Żeleźnia;

Uchwała z załącznikami stanowi integralną częścią niniejszego protokołu.

10)  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Glinojeck dla obszaru działek nr 164,165 i 166 oraz części działek nr 179,180  w Ogonowie;

Projekt uchwały przedstawił Pan Przemysław Iwański – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy.

Uwag, wniosków i zapytań nie było.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęła uchwałę nr VI/45/2015 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Glinojeck dla obszaru działek nr 164,165 i 166 oraz części działek nr 179,180 w Ogonowie;

Uchwała z załącznikami stanowi integralną częścią niniejszego protokołu.

11)  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Glinojeck dla działek nr 660,718/1,718/2,719/5 położonych w obrębie Glinojeck;

Projekt uchwały przedstawił Pan Przemysław Iwański – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy.

Następnie kolejno głos zabierali:

Pan Piotr Gadomski zapytał pod jaką zabudowę mają zostać przeznczone te działki?

Pan Andrzej Makowski-Pracownik Urzędu Miasta i Gminy w Glinojecku wyjaśnił, że są to działki na ulicy Wiejskiej w Glinojecku przeznaczone pod budownictwo wielorodzinne.

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęła uchwałę nr VI/46/2015 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Glinojeck dla działek nr 660,718/1,718/2,719/5 położonych w obrębie Glinojeck;

Uchwała z załącznikami stanowi integralną częścią niniejszego protokołu.

12)  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Glinojeck dla obszarów położonych w obrębach: Zygmuntowo, Wola Młocka, Malużyn, Ogonowo, Ościsłowo, Kowalewko, Sadek, Śródborze, Dukt i Działy.

Projekt uchwały przedstawił Pan Przemysław Iwański – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy.

Następnie kolejno głos zabierali:

Pan Kazimierz Konstankiewicz - sołtys sołectwa Dukt-Krusz zapytał czy jest to zatwierdzenie tych planów co były?

Pan Andrzej Makowski-Pracownik Urzędu Miasta i Gminy w Glinojecku odpowiedział , że tak, jest to kontynuacja tego co było. Wcześniej była podejmowana uchwała o przystąpienie do opracowania MGPZ, natomiast obecny projekt uchwały kończy procedurę i od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  działki zmieniają swoje przeznaczenie.

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęła uchwałę nr VI/47/2015 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Glinojeck dla obszarów położonych w obrębach: Zygmuntowo, Wola Młocka, Malużyn, Ogonowo, Ościsłowo, Kowalewko, Sadek, Śródborze, Dukt i Działy.

Uchwała z załącznikami stanowi integralną częścią niniejszego protokołu.

13)  w sprawie rozwiązania Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego.

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawił Pan Przemysław Iwański – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy.

Następnie kolejno głos zabierali:

Pan Andrzej Gontarski zapytał, czy w związku z likwidacją Związku nakłady czy składki, które były płacone będą zwrócone?

Pani Elżbieta Przybyłowska – Pracownik Urzędu Miasta i Gminy odpowiedziała, że składki już zostały zwrócone.

Pan Robert Roguski-Radca Prawny wyjaśnił, że związek nie działa już do roku i wszyscy jego członkowie muszą podjąć taką uchwałę. Warunkiem zlikwidowania Związku jest rozliczenie się  z jego członkami. Nie mamy wiedzy jaka jest sytuacja finansowa Związku.

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęła uchwałę nr VI/48/2015 w sprawie rozwiązania Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego.

Uchwała stanowi integralną częścią niniejszego protokołu.

14)  w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawił Pan Przemysław Iwański – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy.

Pani Iwona Wernicka poinformowała, że do dnia 30 czerwca 2015 roku do Rady Miejskiej można zgłaszać kandydatów na ławników. Kandydatów na ławników mogą zgłaszać stowarzyszenia (nie wymagane jest zebranie podpisów od 50 osób zgłaszających kandydata), natomiast jeśli osoba będzie chciała startować sama potrzebne są podpisy. Dokładne informacje na ten temat zamieszczone są na stronie internetowej Urzędu i na tablicy ogłoszeń.

Pan Grzegorz Sikorski-Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że do Rady wpłynęły  już trzy kandydatury na ławników, zgłoszone przez Prezesa Sądu Rejonowego w Ciechanowie. Osoby te były ławnikami w poprzedniej kadencji. Informacja od Prezesa Sądu Okręgowego w Płocku dotycząca wyborów ławników wpłynęła do Rady w czerwcu, więc jest to  krótki okres na zgłoszenia. Następnie poprosił o zgłoszenie czterech osób do zespołu opiniującego kandydatów na ławników. Zaproponował Panią Iwonę Wernicką, jako przedstawiciela z Urzędu oraz Panią Zofię Kamińską, która wyraziła zgodę na pracę w zespole.

Pan Janusz Przybyszewski zgłosił kandydaturę Pana Dariusza Lewandowskiego, który wyraził zgodę na pracę w zespole.

Pan Andrzej Gontarski zgłosił kandydaturę Pana Stanisława Zubelewicza, który wyraził zgodę na pracę w zespole.

W wyniku ustaleń, przewodniczącym zespołu został Pan Stanisław Zubelewicz, natomiast zastępcą Pan Dariusz Lewandowski.

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęła uchwałę nr VI/49/2015 w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.

Uchwała stanowi integralną częścią niniejszego protokołu.

Ad.7

Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta i Gminy Glinojeck za 2014 rok przedstawiła Pani Ewa Walczak -Przewodnicząca Komisji.

Pan Grzegorz Sikorski-Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o informacje, kto wchodzi w skład komisji.

Pani Ewa Walczak poinformowała, że Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta i Gminy Glinojeck powołana została zarządzeniem nr 59/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck z dnia 02 lipca 2013 roku w składzie: Ewa Walczak, Leszek Wróblewski, Barbara Mioduszewska, Lech Boniewski, Elżbieta Gołembiewska, Agnieszka Wichowska, Anna Skórka i  Wiesław Olszewski- Komendant Policji.

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.8

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta i Gminy Glinojeck z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2014 rok przedstawił Pan Przemysław Iwański – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy .    

Uwag, wniosków i zapytań nie był.

Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 9

Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Glinojecku za 2014 r. oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej na 2015 r przedstawiła Pani Teresa Sosińska – Kierownik MGOPS .    

Uwag, wniosków i zapytań nie był.

Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 10

Informację Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck dotycząca wydanych decyzji w sprawie opłat planistycznych za 2014 rok przedstawiła Pani Monika Sarnecka – Pracownik Urzędu Miasta i Gminy .    

Uwag, wniosków i zapytań nie był.

Informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 11

W wolnych wnioskach kolejno głos zabierali:

Pan Grzegorz Sikorski – Przewodniczący Rady Miejskiej  zauważył, że z każdą sesją zmniejsza się liczba sołtysów  w niej uczestniczących. Na każdej sesji widzi te same twarze. Czy pozostali Sołtysi nie interesują się sprawami gminy? Następnie zapytał, czy sołtysi życzą sobie otrzymywać materiały na sesję? Jeśli tak to proszę zapisywać się u Pani Wernickiej  w tej sprawie. Materiały będą wysyłane zgodnie z Państwa wolą. 

Pani Bożena Banasiak zauważyła, że zgodnie z prawem sołtysi powinni otrzymywać te dokumenty.

Pan Marek Hammer zapytał, czy  tego lata kąpielisko w Glinojecku będzie funkcjonowało? Nie chodzi o zorganizowanie kąpieliska strzeżonego, ale o samą organizację terenu w tym miejscu. Następnie zauważył, że droga wiodąca na kąpielisko jest bardzo niebezpieczna, przebiega wzdłuż głównej drogi, czy byłaby możliwość wystąpienia do Zarządu Dróg o postawienie barierek wzdłuż chodnika wiodącego nad rzekę?

Pan Burmistrz poinformował, że podobnie jak w roku poprzednim nie planujemy uruchomienia kąpieliska strzeżonego w Glinojecku ponieważ mieliśmy przykre doświadczenia związane z urządzaniem całego kąpieliska Koszty jego utrzymania są wysokie, a około dwa lata temu kąpielisko przez cały sezon było czynne dwa czy trzy tygodnie, gdyż woda nie nadawała się do kąpieli. Wzorem również innych gmin położonych nad rzeką Wkrą  nie uruchamiamy strzeżonego kąpieliska. Natomiast kąpielisko zwyczajowe być może będzie, ale gmina nie ma żadnych kompetencji, żeby urządzać kąpielisko nie strzeżone ponieważ znajduje się ono na gruntach prywatnych. Gmina w porozumieniu z właścicielem gruntów może postawić kosz, ewentualnie obciąć chwasty znajdujące się tuż nad rzeką. W odniesieniu do zabezpieczenia drogi w kierunku kąpieliska to wystąpimy do zarządcy drogi, żeby usadowił barierki. Obecnie u Zarządcy Drogi zabiegamy o wymianę barierek w Glinojecku i obiecano nam to do końca wakacji. Ponadto wystąpiliśmy też o zainstalowanie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na wysokości szkoły i budynku Urzędu. Kiedy to nastąpi nie wie. Na spotkaniu z zarządcą dróg omawialiśmy również sprawę drzew, które są przy szkole i przy biedronce, wokół których jest tyle nieczystości. W wyniku ustaleń Generalna Dyrekcja Dróg ma wystąpić do gminy o pozwolenie na ich usunięcie. Obiecano nam to do końca wakacji.

Pani Małgorzata Iwańska poinformowała, że w najbliższym czasie zostaną uruchomione środki z UE i poprosiła, o zabezpieczenie w budżecie środków na budowę siłowni ,,pod chmurką”. Poprosiła o  wzięcie tego pod uwagę przy planowaniu budżetu na przyszły rok.

Pan Burmistrz wyjaśnił, że jeśli będzie planowany budżet na przyszły rok postaramy się jakąś kwotę w nim  zabezpieczyć na ten cel. W tym roku mamy zaplanowaną budowę placu zabaw na osiedlu Stegna 2. Część tego zadania będzie wykonana w tym roku, nie będą zainstalowane wszystkie urządzenia, ponieważ ich zakup wiąże się z dużymi kosztami .  

Pan Kazimierz Konstantkiewicz- sołtys sołectwa Dukt-Krusz poprosił o przejście dla pieszych przez drogę E-60 w Hucie.

Pani Małgorzata Iwańska poinformowała, że po którymś z wypadków drogowych w Hucie, staraliśmy się zrobić tam nawet wysepkę zjazdową z Panem Strzembecznym, ale Zarząd Dróg stwierdził, że jest tam za mała wypadkowość.

Pan Burmistrz poinformował, że wystąpimy w tej sprawie do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych Oddział Warszawa, ponieważ on jest zarządca drogi. Czy oni podejmą się realizacji tego zadania nie wie.

Pan Piotr Gadomski poinformował, że Pani Przybyłowska zobowiązała się do przesłania Sołtysom informacji na temat Barszczu Sosnowskiego. Z tego co mu wiadomo Sołtysi nie otrzymali na ten temat żadnej informacji. Poprosił o ponaglenie jej w tej sprawie.

Pan Andrzej Gontarski zauważył, że na ostatniej sesji nie podjęliśmy uchwały dot. inkasa za opłaty komunalne, miały być konsultacje sołtysów  z mieszkańcami w tej sprawie, czy coś już wiadomo na ten temat?

Pan Burmistrz wyjaśnił, że z informacji uzyskanych od sołtysów, sołtysi są zainteresowani, żeby ta opłata pozostała w tej formie jaka obecnie obwiązuje. Nie było sprzeciwów z ich strony więc zostawiamy w takiej firmie jaka jest w tej chwili. Gdyby sołtysi uznali, że  jest to bezcelowe, że jest za dużo z tym pracy wówczas zmienimy uchwałę.

Pan Grzegorz Stolarski- Sołtys sołectwa Płaciszewo zauważył, że sołtysem się jest z powołania i będziemy tę opłatę zbierać.

Pan Gwidon Ząbczyk – sołtys sołectwa Faustynowo poinformował, że na zebraniu wiejskim w jego sołectwie była propozycja, żeby w jednym terminie zbierać opłaty za odpady i podatek, jeśli oczywiście jest to możliwe. Bardzo by nam to ułatwiło pracę.

Pan Burmistrz poinformował, że sprawdzimy, czy jest taka możliwość prawna.  

Pan Dariusz Lewandowski zapytał, czy skoro na przejściu dla pieszych przy szkole będzie sygnalizacja świetlna, to czy Pan Burmistrz nadal będzie utrzymywał zatrudnianie pracownika, który będzie przeprowadzał dzieci przez jezdnię? Myśli, że jeśli zostanie tylko sygnalizacja świetlna to dzieci nie będą zwracały uwagi na samochody, a kierowcy będą pewni, że mają zielone światło i może dojść do tragedii. Taka osoba pomimo sygnalizacji świetlnej jest potrzebna na przejściu.

Pan Burmistrz poinformował, że na dzień dzisiejszy nie było decyzji o likwidacji tego stanowiska, więc jest to do rozważenia.

Pan Grzegorz Stolarski-sołtys sołectwa Płaciszewo zauważył, że większość środków z budżetu gminy przeznaczonych  na sport powinny być przekazywane szkołom. Obecnie większość dostaje Klub sportowy „Kryształ”. Sport trzeba kształtować od szkoły podstawowej. Następnie odniósł się do zbierania opłat za odpady, a mianowicie poinformował, że są to małe kwoty, ale sołtys jest funkcją z powołania(społeczną) i jeśli  się czegoś podjął więc musi to realizować  Generalnie jest tendencja, że podatków ludzie teraz też coraz mniej płacą sołtysom. Zbieranie opłaty śmieciowej przez sołtysa jest zapewne wielkim ułatwieniem dla osób starszych. Kolejno odniósł się do materiałów dostarczanych sołtysom na sesję, a mianowicie zauważył, że dobrze byłoby gdyby dostarczane były materiały dot. danego  sołectwa, wsi, nawet w okrojonym stanie.

Pani Zofia Kamińska zauważyła, że Radni też mogą swoje materiały udostępnić sołtysom.                                                                     

Pan Burmistrz poinformował, że wpłynęło do niego pismo Przewodniczącego Rady Miasta Goryń tj. w Gruzji z prośbą o zorganizowanie spotkania i zaproszenie zarządu tego miasta do Glinojecka. Chcieliby poznać zasady działania naszego samorządu i w przyszłości nawiązać współpracę partnerską między naszymi miastami .Chciałbym Państwa Rannych zapytać o zdanie w tej sprawie tzn. czy to zaproszenie podtrzymujemy? Zarząd liczy 5 osób. Myślę, że chodzi im o nawiązanie współpracy między miastami. Zapytał czy występujemy do nich z zaproszeniem? Wiąże się to z kosztami.

Wszyscy Radni jednogłośnie opowiedzieli się za wystosowaniem zaproszenia do zarządu Gorynia.

         Ponieważ  innych  spraw  nie  wnoszono,  Przewodniczący  Rady  postanowił 

 o  zakończeniu  Sesji;  podziękował  wszystkim  za  przybycie  i  udział    w  jej  obradach.

Sekretarz   Obrad:                                                                                      Przewodniczący  Rady:

Małgorzata Iwańska                                                                                      Sikorski Grzegorz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokument wytworzony przez: Rada
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wernicka Iwona
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 października 2015 10:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Iwona Wernicka
Ilość wyświetleń: 781
22 października 2015 10:39 Iwona Wernicka - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl