Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Protokoły zobacz archiwum »

PROTOKÓŁ NR VI/15 z obrad Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 30 lipca 2015 roku

PROTOKÓŁ NR VI/15

 

z obrad Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 30 lipca 2015 roku odbytej w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Glinojecku, pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady – Grzegorza Sikorskiego.

Obrady trwały od godziny 10.00 do godziny 11.10.

Rada obradowała w składzie - 11 radnych,(nieobecny Radny Pan Jacek Radwański, Radna Pani Małgorzata Iwańska, Radny Pan Paweł Jastrzębski, Radny Pan Marek Kuminiarczyk) zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.

Ponadto uczestniczyli:

         1.  Burmistrz Miasta i Gminy – Waldemar Godlewski

         2.  Skarbnik Miasta i Gminy – Celina Czerska

         3. Pracownik Urzędu Miasta i Gminy: Aneta Licnerska – Specjalista ds. pozyskiwania środków unijnych do budżetu gminy  

PRZEBIEG SESJI:

Ad. 1

Przewodniczący Rady Pan Grzegorz Sikorski otwierając obrady przywitał zebranych, stwierdził quorum konieczne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Ad.2

Porządek dzienny Sesji zaproponował Przewodniczący Rady, który został  przyjęty jednogłośnie   w następującym brzmieniu:

  1. Otwarcie,  stwierdzenie  quorum.
  2. Przyjęcie  porządku  dziennego.
  3. Powołanie  Sekretarza  Obrad.
  4. Podjęcie  uchwał:

1) w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Glinojeck;

2) w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Glinojeck na rok 2015;

3) w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Glinojeck w Lokalnej Grupie Działania prowadzonej przez Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy z siedzibą  w Ciechanowie w okresie programowania 2014-2020;

4)w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Glinojeck;

5) w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.

  1. Zapytania i wolne wnioski.

Ad. 3

Na Sekretarza Obrad Sesji powołana została Radna Zofia Kamińska, która zajęła miejsce w Prezydium.

Ad. 4

Podjęcie uchwał:

1)      w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Glinojeck;

Projekt uchwały przedstawiła Pani Celina Czerska – Skarbnik Miasta i Gminy.

Następnie poinformowała, że  zgodnie z objaśnieniami dołączonymi do projektu uchwały niniejsza uchwała zmienia pozycje: dochody bieżące, dochody ogółem, wydatki ogółem, wydatki bieżące, wydatki majątkowe, wynik budżetu, przychody budżetu, zadłużenie gminy i plan wydatków dotyczących zadań:

          -          Budowa nowej ulicy w Glinojecku zgodnie z MPZP(dokumentacja budowlano-kosztorysowa),

          -          Przebudowa drogi gminnej relacji Dukt-Krusz,

          -          Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Faustynowo Kolonia,

          -          Przebudowa drogi gminnej relacji Krusz- Kamionka.

Wprowadza się do WPF nowe zadanie „Budowa placu zabaw w Glinojecku” oraz przedsięwzięcie  „Zarządzanie gminnym zasobem mieszkaniowym.”

 Te zmiany wynikają ze zmian, które wprowadza uchwała budżetowa.

 

Następnie kolejno głos zabierali:

Pan Andrzej Gontarski zapytał dlaczego zadanie „Budowa placu zabaw w Glinojecku” zostało wprowadzone do WPF?

Pani Skarbnik wyjaśniła, że w tym roku tego zadania nie będziemy realizować. Zostały poniesione wydatki tylko na dokumentację i jest przesunięcie realizacji tego zadania na następny rok. Inwestycja będzie prowadzona przez dwa lata – rok 2015 i 2016.

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęła uchwałę nr VI/50/2015 w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Glinojeck.

Uchwała wraz z załącznikami jest integralną częścią niniejszego protokołu.

2)      w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Glinojeck na rok 2015;

Projekt uchwały przedstawiła Pani Celina Czerska – Skarbnik Miasta i Gminy.

Następnie poinformowała, że wczoraj otrzymała informację, iż będzie konieczność wypłacenia odprawy i ekwiwalentu za urlop jednemu z pracowników, w związku z tym zmieniła, ostatnią stronę załącznika wydatkowego. W uzasadnieniu do uchwały po dziale 926 będzie dodany zapis: „Zwiększa się plan na wynagrodzenia, na wypłatę ekwiwalentu i odprawy”. Poprosiła            o uwzględnienie tych zmian.

Kolejno omówiła zmiany w projekcie uchwały:

  • po stronie dochodów:

                      -          zwiększamy o kwotę 3 tys. zł na subwencje oświatową. Podział rezerwy ogólnej.

  • po stronie wydatkowej:

                      -          po przetargach na niektórych zadaniach zostały oszczędności w związku z tym został zmniejszony plan wydatków, co pozwoliło na zmniejszenie deficytu o 230 tys. zł. Tym samy zmniejszamy planowany do zaciągnięcia kredyt, emisje obligacji wartościowych. Zmniejszy się zadłużenie gminy planowane na koniec roku.

                      -          zwiększenie wydatków na promocję,

                      -          dzięki oszczędności na termomodernizacji szkoły w Ościsłowie, Pan Dyrektor zwrócił się do nas z prośbą o zwiększenie mu środków na wymianę podłogi w Oddziale Przedszkolnym i wymalowanie pomieszczeń,

                      -          na zadanie pn. „Opracowanie gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Glinojeck” zarezerwowane jest 17 tys. zł .

                      -          zmiany dotyczące funduszu sołeckiego.

Następnie pytania zadawali:

Pani Bożena Banasiak zapytała o budowę garażu na działce nr 644/1 w Glinojecku?

Pani Skarbnik odpowiedziała, że jest garaż dla policji. Zmienia klasyfikację budżetową.

Pan Burmistrz poinformował, że w związku z tym ,że policja utraciła swoje garaże w poprzednim budynku, Komendant Powiatowy  Policji wystąpił do gminy, żeby zabezpieczyła dwa garaże dla samochodów miejscowego sekretariatu. W związku z tym jest propozycja, żeby zakupić dwa garaże blaszaki i postawić je przy Hotelu, gdzie obecnie policja ma swoją siedzibę.

Pan Piotr Gadomski zapytał dla kogo ma być wypłacony ekwiwalent i odprawa?

Pan Burmistrz odpowiedział, że dla Kierownika Hali Sportowej.

Pan Andrzej Gontarski zapytał, jaki to będzie koszt?

Pani Skarbnik odpowiedziała, że około 10 tys. zł odprawa i ponad 3 tys. zł ekwiwalent za urlop.

Pan Dariusz Lewandowski  zapytał o zakup działek do zasobu gminnego, o które działki chodzi?

Pani Skarbnik odpowiedziała, że chodzi o wszystkie działki, które powiększają nasz gminny zasób mieszkaniowy.

Pan Andrzej Gontarski zauważył zmianę w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska i przeznaczenie środków finansowych na „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Glinojeck”, czy to się wiąże z kolejną uchwałą?

Pani Skarbnik odpowiedziała, że tak. Kwota przeznaczona na ten cel została już zaplanowana, ponieważ było już robione rozeznanie cenowe i jest ona znana. Wynosi około 17 tys. zł.

Pan Andrzej Gontarski zapytał o kwotę około 60 tys. zł, na co ma być wydatkowana?

Pani Skarbnik wyjaśniła, że jest to zmniejszenie wydatków inwestycyjnych, oszczędności.

Pan Zbigniew Babicz zapytał odnośnie opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej,  a mianowicie, czy nie jest możliwe wykonanie tego we własnym zakresie?

Pan Burmistrz wyjaśnił, że nie jest to możliwe ponieważ musi to opracować osoba, która jest fachowcem w tej dziedzinie.

Pan Zbigniew Babicz zauważył, że Strategia rozwoju gminy była zlecana do wykonania Sekretarzowi Gminy, więc jeśli strategię mógłby opracowywać pracownik Urzędu, to przy współpracy z innymi pracownikami można byłoby opracować plan i zaoszczędzić 17 tys. zł.

Pan Burmistrz wyjaśnił, że strategia rozwoju gminy i plan gospodarki niskoemisyjnej, to są dwa rozbieżne dokumenty i jeśli chodzi o trudność prac nad tymi materiałami to jest tu bardzo duża różnica merytoryczna i muszą to zrobić osoby, które są fachowcami w tej dziedzinie. Nie jest to możliwe ze względu na skąplikowaność zadania.

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęła uchwałę nr VI/51/2015 w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Glinojeck na rok 2015.

Uchwała wraz z załącznikami jest integralną częścią niniejszego protokołu.

2)   w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Glinojeck w Lokalnej Grupie Działania prowadzonej przez Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy z siedzibą w Ciechanowie w okresie programowania 2014-2020;

 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Iwona Wernicka –  Pracownik Urzędu Miasta i Gminy Glinojeck.

Pan Burmistrz poinformował, że w 2008 roku Rada podjęła uchwałę o przystąpieniu do Lokalnej Grupy Działania. Uchwała ta dotyczyła poprzedniego budżetu unijnego. Jeśli byłaby wola Rady, żeby gmina Glinojeck była nadal członkiem LGD, konieczne jest podjęcie tej uchwały. Uchwałę musimy podjąć pilnie, ponieważ są monity z Urzędu Marszałkowskiego, żebyśmy tę uchwałę podjęli jeszcze do końca lipca. Z przynależności do LGD mamy następujące korzyści: część środków unijnych jest rozdysponowywana przez LGD i gmina Glinojeck też otrzymała środki na min. na opracowanie Albumu Glinojecka oraz na urządzenie terenu wokół kościoła w Sulerzyżu. LGD pomaga również osobom fizycznym. W związku z powyższym przygotowaliśmy projekt uchwały dla Państwa, żeby uczestniczyć w kolejnym okresie unijnym w LGD.  LGD zrzesza 13 samorządów, począwszy od Żuromina do Glinojecka. Są to samorządy, które leżą nad  rzeką Wkrą. Ponadto członkami LGD są jeszcze PUP w Mławie, PUP w Żurominie i Filia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Ciechanowie. LGD zabiegało o założenie swojej siedziby w Malużynie, gdzie była koncepcja odbudowy dworku, ale nie udało się, więc ma swoją siedzibę w Ciechanowie na ul. Śląskiej.  Natomiast stara się o znalezienie siedziby na stałe i jest szansa, że będzie to w Lidzbarku.

Pan Andrzej Gontarski zapytał, czy jest jakaś grupa osób fizycznych korzystających z dofinansowania LGD?

Pan Burmistrz wyjaśnił, że korzystają z tego osoby fizyczne i są to małe projekty, ale nie pamięta nazwisk.

Pan Andrzej Gontarski zapytał, czy przynależność do tej grupy jest kolejnym dodatkowym punktem do otrzymania środków finansowych?

Pan Burmistrz poinformował, że jest to pewna pula środków finansowych w ramach PROF i jest przydzielana przez Urząd Marszałkowski. LGD i jej członkowie oraz mieszkańcy gmin należący do LGD mają możliwość ubiegania się o środki pozyskane przez tę grupę.

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę nr VI/52/2015 w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Glinojeck w Lokalnej Grupie Działania prowadzonej przez Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy z siedzibą w Ciechanowie w okresie programowania 2014-2020.

Uchwała  stanowi  integralną część niniejszego protokołu.

3)      w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Glinojeck.

Projekt uchwały przedstawiła Pani Iwona Wernicka –  Pracownik Urzędu Miasta i Gminy Glinojeck.

Pan Burmistrz poinformował, że plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Glinojeck będzie dodatkowym kryterium w ubieganiu się o pozyskanie środków unijnych. Został ogłoszony nabór wniosków na dofinansowanie kosztów opracowań tego planu. W związku z tym gdybyśmy  ten plan mieli zatwierdzony dla naszej gminy to ubiegając się o środki finansowe w ramach działań energetycznych, działań które zmierzają do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, gmina będzie otrzymywała dodatkowe pieniądze. W związku z naborem wniosków na dofinansowanie opracowania planu uznaliśmy, że nasza gmina powinna taki plan posiadać, ponieważ dużo łatwiej będzie nam ubiegać się o środki. Na pewno w tym okresie budżetowym unii będą działania związane np. z solarami gdzie jest bardzo duże zainteresowanie, kanalizacją, czy przydomowymi oczyszczalniami. Poinformował, że 17 tys. zł zarezerwowane w budżecie na opracowanie planu to  kwota szacunkowa, ponieważ może być ok. 85% dofinansowania i wówczas ona się zmieni. 

Pani Bożena Banasiak zapytała jakie są planowane projekty w związku  z opracowaniem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Glinojeck, co będziemy mieli na uwadze przy staraniu się o dofinansowanie z UE ?

Pan Burmistrz zauważył, że Gmina nie ma w tej chwili konkretnie sprecyzowanych działań. Gmina nie będzie mieszkańców do niczego zmuszać. Jeżeli jest zapotrzebowanie ze strony mieszkańców to staramy się tak to zapotrzebowanie ukierunkować, pozyskać środki, aby mieszkańcom pomóc zrealizować pewne przedsięwzięcia, np. korektory. Nic na siłę. Natomiast jeśli osoba prywatna będzie chciała wymienić sobie piec i skorzystać ze środków unijnych to dzięki temu, że Gmina taki plan posiada to dodatkowo będzie taki wniosek wyżej oceniany. Plan Gospodarki emisyjnej daje możliwości natomiast nie zmusza.

Pani Bożena Banasiak zaproponowała, żeby pomyśleć nad jakimś projektem związanym np.  z pozyskiwaniem prądu.

Pan Burmistrz poprosił o zgłaszanie działań, które należałoby by podjąć. Jeśli te działania poparte byłyby potrzebą mieszkańców to można to realizować. Natomiast myśli, że solary to pierwszy etap. Dużo osób pyta i jest zainteresowanych budową solarów.  Jeśli ukaże się nabór na budowę solarów, będzie duże zainteresowanie to przystąpimy jeszcze raz do projektu. Będziemy mieć dodatkowe punkty z tytułu posiadania planu. Mówi się dużo o fotowoltanice – pozyskiwanie energii elektrycznej z energii słonecznej, może wystąpimy z takim projektem? Jeśli będzie ogłoszony nabór wniosków o dofinansowanie, będziemy znali kryteria, przedstawimy to mieszkańcom i jeśli Ci będą chcieli w tym uczestniczyć oraz współfinansować te działanie, to możemy taki projekt opracować. Konkretnie gmina nie ma sprecyzowanych działań. Nic nie będziemy robić na siłę.

Pan Zbigniew Babicz zauważył, że nie prawdą jest, że gmina nie zmusza swoich mieszkańców do brania udziału w projektach ponieważ był świadkiem jak zmuszała mieszkańców do przyłączenia się do kanalizacji.

Pan Burmistrz poinformował odnośnie kanalizacji, że na wszystkich zebraniach sołeckich były pytania: kiedy będziemy mieć kanalizację? Gmina miała możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie tej inwestycji, otrzymała maksymalne środki, wykonała zadanie. Następnie musi z tego zadania się rozliczyć. A warunkiem było, żeby 95% populacji gminy objętych projektem  przystąpiło do kanalizacji. 75% przystąpiło od razu  natomiast oponenci zostali, do czego obliguje ich ustawa. Jeśli w gminie jest kanalizacja to nikt z gminy nie pozwoli na postawienie przydomowej oczyszczalni, o czym mówią przepisy. Jeśli ktoś będzie się uchylał od przyłączenia to zmobilizowanie go należy do kompetencji sądu. Jeżeli gmina tego nie dokona to musi zwrócić środki dofinansowania z odsetkami, a ponadto jest już na czarnej liście i są problemy z pozyskiwaniem środków unijnych.

Pan Grzegorz Sikorski-Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy u nas jest już ta inwestycja rozliczona?

Pan Burmistrz poinformował, że jeszcze nie do końca. Robimy wszystko, żeby nie składać wniosków do sądu, żeby ten nie przymuszał ludzi. Chcemy to zrobić we własnym zakresie.  

Pan Andrzej Gontarski  zauważył, że w terenie ludzie się pytają, czy muszą się podłączać do kanalizacji, czy nie muszą? Pani Przybyłowska w terenie prowadziła kampanię przekonywującą do tego, żeby mieszkańcy się podłączali. Byłoby w przyszłości wskazane, żeby przed przystąpieniem do jakiegokolwiek projektu poprosić mieszkańców o złożenie na piśmie jakiejś deklaracji obligującej ich do przystąpienia do projektu. Rozumie, że Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, przygotowywany przez jakąś firmę będzie zatwierdzany przez Radę? .

Pan Burmistrz odpowiedział, że tak.     

Pan Andrzej Gontarski zwrócił uwagę na to, że w takim razie będziemy mogli zweryfikować plan i wnieść do niego ewentualne poprawki, uwagi jeśli takowe będą.

Pan Burmistrz zauważył, że gdyby 95% populacji gminy objętych projektem nie brało udziału w projekcie to byśmy w nim nie uczestniczyli.

Pan Grzegorz Sikorski zapytał,  ile mieszkańców musi podłączyć się do kanalizacji, żeby osiągnąć to wymagane 95%?

Pan Burmistrz poinformował, że nie odpowie na to pytanie ponieważ działania dalej są prowadzone, ale nie wiele osób pozostało. Trzeba ludzi w terenie przekonywać do podłączenia się do kanalizacji, Są przygotowane dwa wnioski do sądu, który wyda decyzję o przyłączeniu.

Pan Andrzej Gontarski poprosił, żeby na następną sesję przygotować informację dotyczącą danych ile mieszkańców zostało podłączonych do kanalizacji i jak tj. procentowo.

Pan Piotr Gadomski zapytał w jaki sposób może podłączyć się do kanalizacji właściciel posesji, który ma 50 metrów do studzienki kanalizacyjnej?

Pan Burmistrz wyjaśnił, że jest możliwość podłączenia się do kanalizacji, ale chodzi o koszty wykonania przyłącza, bo są one duże. Można to zlecić firmie, która to wykona, ale wiąże się to z kosztami, lub też zrobić we własnym zakresie, a ZGK tylko odbierze wykonane prace. Jest to duży odcinek.

Pan Grzegorz Sikorski zauważył, że jeśli przyłącze wykona ZGK, to jest możliwość rozłożenia kosztów wykonania przyłącza na raty. Trzeba to  uzgodnić z Prezesem.

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę nr VI/53/2015 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Glinojeck.

Uchwała  stanowi  integralną część niniejszego protokołu.

5)      w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.

Projekt uchwały przedstawiła Pani Iwona Wernicka –  Pracownik Urzędu Miasta i Gminy Glinojeck.

Następnie poinformowała, że jest to wymóg ustawowy.

Uwag, wniosków i zapytań nie było.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęła uchwałę nr VI/54/2015 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji  o kandydatach na ławników.

Uchwała wraz z załącznikami jest integralną częścią niniejszego protokołu.

Ad.5

W wolnych wnioskach kolejno głos zabierali:

Pan Grzegorz Sikorski - Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o ustalenie dnia tygodnia w którym odbywałaby się sesja, ponieważ obecny czwartek nie wszystkim pasuje.

Ustalono, że dniem tygodnia w którym będzie odbywała się sesja, będzie środa.

Następnie Pan Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że Statut Gminy Glinojeck jest już opracowany. W tej chwili Pan Mecenas sprawdza jego zgodność z prawem. Otrzymacie go Państwo w najbliższym czasie w celu zapoznania. A następnie zwołamy posiedzenie komisji i sesję poświęconą tylko uchwaleniu statutu.

Pan Dariusz Lewandowski zauważył, że jadąc w stronę Ciechanowa, miejscowość Gumowo zwiększyła się, aż do Kanigówka (tablica informacyjna – teren zabudowany). Może wystąpilibyśmy do Zarządu Dróg Krajowych o to żeby u nas tablica informacyjna- teren zabudowany, przeniesiona została przed nowy cmentarz, ponieważ ulica Płocka przebiega przez naszą miejscowość, a ograniczenie zaczyna się dopiero przed samym GES-em.

Pani Bożena Banasiak poinformowała, że w sołectwie w budynku świetlicy wiejskiej jest sklep i jest pobierany czynsz. Czy ten czynsz może być wykorzystany przez wioskę?

Pani Skarbnik wyjaśniła, że nie będzie to wykorzystanie dochodów z czynszu, a zwiększenie wydatków jednostki pomocniczej. 

Pani Bożena Banasiak zauważyła, że konkretnie chodzi jej o Sulerzyż ponieważ są tam problemy ze środkami finansowymi  na wykończenie świetlicy wiejskiej. Czy można byłoby skorzystać z dochodów za czynsz, żeby zakończyć remont świetlicy?

Pani Skarbnik poinformowała, że przed uchwaleniem budżetu sołectwo musi złożyć plan rzeczowo-finansowy do 30 września i jeśli przy uchwalaniu projektu budżetu Państwo Radni uwzględnicie to, że Sulerzyż ma z funduszu sołeckiego np. 10 tys. zł + 1 tys. zł z budżetu gminy to wtedy te środki zostaną przyznane.

Pani Bożena Banasiak zapytała na co mogą być te pieniądze przeznaczone?

Pani Skarbnik odpowiedziała, że zgodnie z planem rzeczowo-finansowym, na zadania własne gminy.

Pan Andrzej Gontarski zauważył, że przed sesją otrzymaliśmy pismo kierowane do Wojewody Mazowieckiego, bez podpisu. Poprosił o komentarz w tej sprawie.

Pan Grzegorz Sikorski- Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że jest to projekt pisma, odpowiedź dla Pana Wojewody. Muszę znać Państwa zdanie, czy zgadzacie się na taką jego treść. Jeśli nie będziecie mieli żadnych uwag to takiej treści pismo zostanie wysłane. 

Pan Andrzej Gontarski zauważył, że nad sprawą powołania komisji rewizyjnej pracujemy już kilka miesięcy i nic się w tej sprawie nie zmieniło. Następnie skomentował treść pisma i poinformował, że nie zgadza się z jego treścią.   Jest pismo Wojewody, który ponagla nas do załatwienia sprawy. Gramy na zwłokę.

Pan Grzegorz Sikorski-Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że był przekonany, że już na poprzedniej sesji będziemy mieli już gotowy statut i go zatwierdzimy. Taką odpowiedź otrzymał Pan Wojewoda gdy się zwrócił z zapytaniem jakie kroki zostały poczynione żeby dostosować statut to obecnej sytuacji. Nie udało nam się to. Obecnie statut jest opracowany. Projekt statuty otrzymacie i zapoznacie się z nim. Zwołamy posiedzenie komisji i sesję do końca sierpnia                           i zajmiemy się tylko  tę sprawą.

Pan Stanisław Zubelewicz  przywołał art. 23 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, na podstawie którego należy wnioskować, że powstanie klubów radnych nie jest obligatoryjne, lecz fakultatywne.

Ustawa o samorządzie gminnym daje delegację dla statuty gminy, żeby tam były zapisy o instytucji klubów radnych. Ponieważ obecny statut nie zawiera, żadnego akapitu o klubach radnych więc jeszcze nie ma miejsca dla tych klubów. Nowy statut będzie zawierał uregulowania dla klubów radnych i wtedy mogą one powstać i działać na zasadach przepisów zawartych w statucie.  

Nie zgodzi się z Radnym Panem Andrzejem Gontarskim, że sprawa jest przeciągana, ponieważ o ile mu wiadomo, zaskarżenie przez część radnych uchwały o powołaniu komisji rewizyjnej było w lutym. Wojewoda miał miesiąc czasu by się ustosunkować do tej uchwały. Nie zrobił tego. 15 lipca 2015 roku wystosował do nas pismo, a dziś mamy 30 lipca i mamy już pismo odpowiadające na nie. Więc nie postępujemy opieszale.

Następnie odniósł się do projektu załączonego pisma i zaproponował następujące zmiany:

          -  w przedostatnim zdaniu – wykreślić słowo „prawidłowego” i dodać art. 18a.

Pan Grzegorz Sikorski-Przewodniczący Rady Miejskiej zauważył, że musimy zastanowić się np. nad liczebnością klubu, czy komisja ma być 3 osobowa, czy 5 osobowa. Jest wiele szczegółów nad którymi musimy się zastanowić. Żeby opracować statut nie tylko pod kątem dnia dzisiejszego, ale i dla przyszłych samorządów. Postaramy się, żeby w sierpniu tę sprawę zakończyć i zrobić tak jak Pan Wojewoda sobie życzy.

Pan Mieczysław Madejski poprosił o postawienie dwóch koszy na śmieci na przystanku autobusowym w Zygmuntowie.

Pan Andrzej Gontarski  zapytał, czy zmieniło się coś w ramach ogłoszonego przetargu na śmieci?

Pani Skarbnik wyjaśniła że cała wartość zamówienia jest o 3 tys. zł mniejsza. Przetarg wygrała ta sama firma. Ale i tak nam się dochody za odpady nie bilansują.     

Ponieważ  innych  spraw  nie  wnoszono,  Przewodniczący  Rady  postanowił   o  zakończeniu  Sesji,  podziękował  wszystkim  za  przybycie  i  udział    w  jej  obradach.

Sekretarz   Obrad:                                                                                      Przewodniczący  Rady:

Kamińska Zofia                                                                                              Sikorski Grzegorz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokument wytworzony przez: Rada
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wernicka Iwona
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 października 2015 10:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Iwona Wernicka
Ilość wyświetleń: 681
22 października 2015 10:45 Iwona Wernicka - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl