Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Budżet - uchwały zobacz archiwum »

Uchwała nr XXVIII/154/09 Rady Miaejskiej w Glinojecku z dnia 29 września 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok

Uchwała Nr XXVIII/154/ 2009                                             

Rady Miejskiej w Glinojecku

z dnia 29 września  2009 roku

 

 w sprawie  : zmian w budżecie Gminy na 2009 rok

 

                          Na podstawie art. 18 ust.2,pkt 4 i pkt 9 lit. „i” ustawy z dnia 08 marca

            1990 roku o samorządzie  gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142,poz.1591 z późn.zm.), oraz art. 188 , art.189 ust.1 i art.194 ust.2  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku  Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)– Rada Miejska uchwala, co następuje ;

§ 1,

Zwiększa się plan dochodów w budżecie Gminy na 2009 rok o kwotę  889.206,00 zł.,

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 64.264,00 złote według załącznika Nr 1.

Zmienia się plan dochodów z zakresu administracji rządowej według załącznika Nr 1a.

Dochody po zmianie wynoszą  24.683.795,00 złotych

 

§ 2

 

Zwiększa się plan wydatków w budżecie Gminy na 2008 rok o kwotę 1.466.748,00 złotych,

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę  641.806,00 złotych według załącznika Nr 2

Zmienia  się plan wydatków z zakresu administracji rządowej według załącznika Nr 2a.

Wydatki po zmianie wynoszą  27.576.714,00 złotych.

 

§ 3

 

Zmienia się plan na wydatki inwestycyjne w 2009 roku z kwoty 5.372.566,00 złotych ustalonej w Uchwale Budżetowej do kwoty 9.213.809,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a.

Ustalić plan wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne według załącznika Nr 3.

 

§ 4   

 

Zwiększa się dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury -  załącznika Nr 4

 

§ 5

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

 

§ 6

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2009 i podlega ogłoszeniu.

 

 

 
 

 

 

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVIII/154/09
Rady Miejskiej w Glinojecku
z dnia 29 września 2009 roku

W dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚC  zwiększa się plan dochodów o kwotę  573.845,- złotych z tytułu pomocy finansowej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na budowę dróg.

W dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA zwiększa się plan dochodów o kwotę  100.000 zł  tytułu wpływów ze sprzedaży, najmu i dzierżawy składników majątkowych.

W dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.500,00 złotych z tytułu wpływów z  różnych dochodów.

W dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA zwiększa się plan dochodów o kwotę 66.287,00 złotych z tytułu przyznanej dotacji celowej na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Szyjki.

W dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE zwiększa się plan dochodów o kwotę 58.014,00 złote z  tytułu wpływów z usług, oraz dotacji celowej na realizację własnych zadań  bieżących gmin .

W dziale 852 POMOC SPOŁECZNA zmienia się plan dochodów o kwotę  64.264,00 złotych z tytułu zmiany ustawy  z dnia 23 stycznia 2009 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie.

W dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA zwiększa się plan dochodów o kwotę 22.626,00 złotych z tytułu przyznania dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin.

W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.000,00 złotych z tytułu wpływów z opłaty produktowej.

W dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT  zwiększa się plan dochodów o kwotę 670,00 zł.   z tytułu opłat za korzystanie z obiektów sportowych

 

W dziale 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO zwiększa się plan wydatków o kwotę 46.000,00 złotych z przeznaczeniem na budowę wodociągów ,a zmniejsza się o kwotę 22.500,00 złotych z tytułu zmniejszenia zakupów ,materiałów i usług.

W dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ zwiększa się plan wydatków o kwotę 574.095,00 złotych przeznaczeniem na budowę i modernizację dróg  gminnych, a zmniejsza się o kwotę 250,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

W dziale 630 – TURYSTYKA zmienia się plan wydatków o kwotę 3.600,00 złotych z przeznaczeniem na zakupy , a zmniejsza się o kwotę 1.600,00 złotych w wyniku zmniejszenia wynagrodzenia z umów zleceń.

W dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA zwiększa się plan wydatków o kwotę 400,00 złotych z przeznaczeniem na opłaty, a zmniejsza się o kwotę 1.300,00 złotych  w wyniku zmniejszenia zakupu usług obejmujących analizę i ekspertyzę wyceny.

W dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA zwiększa się plan wydatków o kwotę 123.300,00 złotych z przeznaczeniem na, zakupy materiałów, zakup usług i wynagrodzenia pracowników , a zmniejsza się o kwotę 173.000,00 złote w wyniku zmniejszenia wynagrodzenia i składki ubezpieczeniowej pracowników administracji rządowej, oraz zakup usług pozostałych.

W dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA zwiększa się plan wydatków o kwotę 137.000,00 złotych z przeznaczeniem na zakup samochodu dla OSP Szyjki, a zmniejsza się o kwotę 120.413,00 złotych w wyniku zmniejszenia środków na budowę strażnic OSP.

W dziale 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO zwiększa się plan wydatków o kwotę 80.000,00 złotych z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaplanowanego kredytu.

W dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE zwiększa się plan wydatków o kwotę  240.013,00 złote

z przeznaczeniem na zakup usług ,  wynagrodzenie nauczycieli składki na ubezpieczenie społeczne, zakupy materiałów i wyposażenia , a zmniejsza się o kwotę 197.129,00 złotych w wyniku zmiany klasyfikacji budżetowej .

 W dziale 851 – OCHRONA ZDROWIA zmienia się plan wydatków o kwotę  3.250,00 złotych  w wyniku przesunięcia środków między paragrafami.

W dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA zmienia się plan  wydatków o kwotę  83.464,00 złotych z

w wyniku zmiany ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie..

W dziale 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWCZA – zwiększa się plan wydatków o kwotę 22.626,00 złotych z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów.

W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA  zwiększa się plan wydatków o kwotę 23.000,00 złotych z przeznaczeniem na wydatki  związane  z opłatami i składkami z tytułu ochrony gleby i wód podziemnych, gospodarki ściekowej, a zmniejsza się o kwotę 21.900,00  złotych z tytułu zmniejszenia wydatków na zakupy  i usługi.

W dziale 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – zwiększa się plan wydatków o kwotę 120.000,00 złotych z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla instytucji kultury.

W dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT zwiększa się plan wydatków o kwotę  10.000,00 zł z przeznaczeniem na  zakup materiałów i wyposażenia dla zawodników, oraz opłaty za energię, a zmniejsza się o kwotę 17.000,00 złotych  w wyniku zmniejszenia dotacji dla stowarzyszeń i zakupów związanych z utrzymaniem hali.

 

 

 

Opracowała:

Iwona Dobrzyńska

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 stycznia 2010 21:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Ciachowska
Ilość wyświetleń: 698
28 stycznia 2010 22:06 Agnieszka Ciachowska - Dodanie załącznika.
28 stycznia 2010 22:05 Agnieszka Ciachowska - Dodanie załącznika.
28 stycznia 2010 22:05 Agnieszka Ciachowska - Dodanie załącznika.
Realizacja: IDcom.pl