Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Budżet - uchwały zobacz archiwum »

Uchwała nr XXVIII/161/09 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 4 listopada 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok

Uchwała Nr XXVIII/161/2009                                                                

Rady Miejskiej w Glinojecku

z dnia 04 listopada 2009 roku

 

w sprawie  : zmian w budżecie Gminy na 2009 rok

 

                          Na podstawie art. 18 ust.2,pkt 4 i pkt 9 lit. „i” ustawy z dnia 08 marca

            1990 roku o samorządzie  gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142,poz.1591 z późn.zm.), oraz art. 184 ust.2, art.188 ust.2 i art.189 ust.1   ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku  Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)– Rada Miejska uchwala, co następuje ;

§ 1

Zwiększa się plan dochodów w budżecie Gminy na 2009 rok o kwotę  1.858.570,00 złotych.

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 236.986,00 złote według załącznika Nr 1.

Zmienia się plan dochodów z zakresu administracji rządowej według załącznika Nr 1a.

Dochody po zmianie wynoszą  25.480.437,00 złotych

 

§ 2

Zwiększa się plan wydatków w budżecie Gminy na 2009 rok o kwotę 2.559.752,00 złotych.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę  938.168,00 złotych według załącznika Nr 2

Zmienia  się plan wydatków z zakresu administracji rządowej według załącznika Nr 2a.

Wydatki po zmianie wynoszą  28.373.356,00 złotych.

 

§ 3

Zmienia się plan na wydatki inwestycyjne w 2009 roku z kwoty 5.372.566,00 złotych ustalonej w Uchwale Budżetowej do kwoty 9.887.859,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a.

Ustalić plan wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne według załącznika Nr 3.

 

§ 4

Zwiększa się dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury -  załącznika Nr 4

 

§ 5

Traci moc uchwała Nr XXVIII/154/09 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 29 września 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok.

§ 6

Dołącza się prognozę kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne.

 

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

 

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2009 i podlega ogłoszeniu.

 

 

 

 

 

Uzasadnienie
do Uchwały Nr  XXVIII/161/09
Rady Miejskiej w Glinojecku
z dnia 04 listopada 2009 roku

W dziale 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO zwiększa się plan dochodów o kwotę 116.194,00 złote w wyniku otrzymania dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

W dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚC  zwiększa się plan dochodów o kwotę  573.845,- złotych z tytułu pomocy finansowej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na budowę dróg.

W dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA zwiększa się plan dochodów o kwotę  140.000 zł  tytułu wpływów ze sprzedaży, najmu i dzierżawy składników majątkowych, a zmniejsza się o kwotę 40.000,00 zł w wyniku zmniejszenia dochodów z najmu i dzierżawy.

W dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.800,00 złotych z tytułu wpływów z  różnych dochodów.

W dziale 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ zmniejsza się plan dochodów o kwotę 830,00 złotych w wyniku zmniejszenia dotacji z Krajowego Biura Wyborczego.

W dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA zwiększa się plan dochodów o kwotę 66.287,00 złotych z tytułu przyznanej dotacji celowej na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Szyjki.

W dziale 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH zwiększa się plan dochodów o kwotę 44.000,00 zł w wyniku zwiększenia wpłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, podatku od środków transportu.

W dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE zwiększa się plan dochodów o kwotę 58.014,00 złote z  tytułu wpływów z usług, oraz dotacji celowej na realizację własnych zadań  bieżących gmin .

W dziale 852 POMOC SPOŁECZNA zwiększa się plan dochodów o kwotę  145.194,00 złotych z tytułu zmiany ustawy  z dnia 23 stycznia 2009 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie, a zmniejsza się o kwotę 195.156,00 złote w wyniku zmniejszenia wydatków na świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną..

W dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA zwiększa się plan dochodów o kwotę 43.566,00 złotych z tytułu przyznania dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin.

W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.000,00 złotych z tytułu wpływów z opłaty produktowej , a zmniejsza się o kwotę 1.000,00 zł w wyniku zmiany klasyfikacji budżetowej.

W dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT  zwiększa się plan dochodów o kwotę 666.670,00 zł.   z tytułu opłat za korzystanie z obiektów sportowych i otrzymania dofinansowania do budowy boiska Orlik 2012.

 

W dziale 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO zwiększa się plan wydatków o kwotę 197.144,00 złotych z przeznaczeniem na budowę wodociągów i zwrot podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie oleju napędowego,a zmniejsza się o kwotę 22.500,00 złotych z tytułu zmniejszenia zakupów ,materiałów i usług.

W dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ zwiększa się plan wydatków o kwotę 574.595,00 złotych przeznaczeniem na budowę i modernizację dróg  gminnych, a zmniejsza się o kwotę 750,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

W dziale 630 – TURYSTYKA zmienia się plan wydatków o kwotę 3.600,00 złotych z przeznaczeniem na zakupy , a zmniejsza się o kwotę 1.600,00 złotych w wyniku zmniejszenia wynagrodzenia z umów zleceń.

W dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA zwiększa się plan wydatków o kwotę 400,00 złotych z przeznaczeniem na opłaty, a zmniejsza się o kwotę 1.300,00 złotych  w wyniku zmniejszenia zakupu usług obejmujących analizę i ekspertyzę wyceny.

W dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA zwiększa się plan wydatków o kwotę 190.300,00 złotych z przeznaczeniem na, zakupyinwestycyjne, zakup usług i wynagrodzenia pracowników , a zmniejsza się o kwotę 204.000,00 złote w wyniku zmniejszenia wynagrodzenia i składki ubezpieczeniowej pracowników administracji rządowej, oraz zakup usług pozostałych.

W dziale 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ zwiększa się plan wydatków o kwotę 164,00 zł w wyniku przesunięcia środków, a zmniejsza się o kwotę 994,00 zł w wyniku zmniejszenia wydatków na wybory do Parlamentu Europejskiego

W dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA zwiększa się plan wydatków o kwotę 137.100,00 złotych z przeznaczeniem na zakup samochodu dla OSP Szyjki, a zmniejsza się o kwotę 200.013,00 złotych w wyniku zmniejszenia środków na budowę strażnic OSP.

W dziale 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.500,00 złotych z przeznaczeniem na wypłatę prowizji dla sołtysów.

W dziale 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO zwiększa się plan wydatków o kwotę 130.000,00 złotych z przeznaczeniem na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

W dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE zwiększa się plan wydatków o kwotę  240.013,00 złote

z przeznaczeniem na zakup usług ,  wynagrodzenie nauczycieli składki na ubezpieczenie społeczne, zakupy materiałów i wyposażenia zakup komputerów, a zmniejsza się o kwotę 240.229,00 złotych w wyniku zmiany klasyfikacji budżetowej .

W dziale 851 – OCHRONA ZDROWIA  zwiększa się plan wydatków o kwotę  32.650,00 złotych z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe i zakup usług pozostałych ,a zmniejsza się o kwotę 3.650,00 zł w wyniku przesunięcia środków między paragrafami.

W dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA zwiększa  się plan  wydatków o kwotę  85.464,00 złotych z

w wyniku zmiany ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie, a zmniejsza się o kwotę 214.356,00 złote  w wyniku zmniejszenia wypłat na świadczenia społeczne.

W dziale 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWCZA – zwiększa się plan wydatków o kwotę 43.566,00 złotych z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów i stypendia.

W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA  zwiększa się plan wydatków o kwotę 47.450,00 złotych z przeznaczeniem na wydatki  związane  z opłatami i składkami z tytułu ochrony gleby i wód podziemnych, gospodarki ściekowej, a zmniejsza się o kwotę 31.900,00  złotych z tytułu zmniejszenia wydatków na zakupy  i usługi.

W dziale 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – zwiększa się plan wydatków o kwotę 120.000,00 złotych z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla instytucji kultury.

W dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT zwiększa się plan wydatków o kwotę  675.876,00 zł z przeznaczeniem na  zakup materiałów, oraz opłaty za energię i na wydatki związane z budową boiska Orlik 2012, a zmniejsza się o kwotę 16.876,00 złotych  w wyniku zmniejszenia dotacji dla stowarzyszeń i zakupów związanych z utrzymaniem hali.

 

 

 

Opracowała:

Iwona Dobrzyńska

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 stycznia 2010 22:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Ciachowska
Ilość wyświetleń: 795
28 stycznia 2010 22:24 Agnieszka Ciachowska - Dodanie załącznika.
28 stycznia 2010 22:24 Agnieszka Ciachowska - Dodanie załącznika.
28 stycznia 2010 22:23 Agnieszka Ciachowska - Dodanie załącznika.
Realizacja: IDcom.pl