Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Budżet - uchwały zobacz archiwum »

Uchwała nr XXX/181/09 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 22 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok

UchwałaNr XXX/181/2009                                             

Rady Miejskiej w Glinojecku

z dnia  22 grudnia 2009 roku

 

w sprawie  : zmian w budżecie Gminy na 2009 rok

 

                          Na podstawie art. 18 ust.2,pkt 4 i pkt 9 lit. „i” ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie  gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142,poz.1591 z późn.zm.), oraz art. 188 , art.189 ust.1 i art.194 ust.2  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku  Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)– Rada Miejska uchwala, co następuje ;

§ 1

Zwiększa się plan dochodów w budżecie Gminy na 2009 rok o kwotę 543.974,00 zł.,

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 3.200.602,00 złote według załącznika Nr 1.

Zmienia się plan dochodów z zakresu administracji rządowej według załącznika Nr 1a.

Dochody po zmianie wynoszą   22.823.809,00 złotych

 

§ 2

 

Zwiększa się plan wydatków w budżecie Gminy na 2009 rok o kwotę 1.436.925,00 złotych,

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę  4.093.553,00 złotych według załącznika Nr 2

Zmienia  się plan wydatków z zakresu administracji rządowej według załącznika Nr 2a.

Wydatki po zmianie wynoszą  25.716.728,00 złotych.

 

§ 3

 

Zmienia się plan na wydatki inwestycyjne w 2009 roku z kwoty 5.372.566,00 złotych ustalonej w Uchwale Budżetowej do kwoty 6.848.005,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a.

Ustalić plan wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne według załącznika Nr 3.

Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i inne środki pochodzące ze środków zagranicznych nie podlegające zwrotowi według załącznika Nr 3b.

 

§ 4   

 

Zmienia się dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury -  załącznika Nr 4

 

§ 5

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

 

§ 6

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2009 i podlega ogłoszeniu.

 

 

 
 
Uzasadnienie
do Uchwały XXX/181/09
Rady Miejskiej w Glinojecku
z dnia 22 grudnia 2009 roku

 

W dziale 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO zwiększa się plan dochodów o kwotę 1,- złotych w wyniku otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę podatku akcyzowego dla rolników.

W dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚC  zmniejsza się plan dochodów o kwotę  3.182.802,- złotych z tytułu nie otrzymanej pomocy  finansowej na budowę dróg.

W dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.500,00 złotych z tytułu wpływów z  różnych dochodów.

W dziale 756 –DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH zwiększa się plan dochodów o kwotę 86.604,00 złotych z tytułu wpływów z podatków i opłat.

W dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE zwiększa się plan dochodów o kwotę 66.613,00 złotych z  tytułu wpływów z usług..

W dziale 852 POMOC SPOŁECZNA zwiększa się  plan dochodów o kwotę  386.256,00 złotych z tytułu otrzymanej dotacji rozwojowej i dotacji celowej pochodzącej z rezerwy, a zmniejsza się o kwotę 17.800,00 złotych w wyniku zmniejszenia dotacji  celowej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

W dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT  zwiększa się plan dochodów o kwotę 3000,00 zł.   z tytułu opłat za korzystanie z obiektów sportowych

 

W dziale 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.524 zł ,- z tytułu zwiększenia zakupów materiałów papierniczych, a zmniejsza się plan wydatków o kwotę 70.871,00 złotych z tytułu zmniejszenia wydatków na rzecz Izb Rolniczych i zakup materiałów i usług.

W dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.000,00 złotych przeznaczeniem na zakup usług związanych z modernizacją dróg  gminnych, a zmniejsza się o kwotę 3.681.312,00 zł z tytułu zmniejszenia wydatków na budowę dróg.

W dziale 630 – TURYSTYKA zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.846,00 złotych w wyniku zmniejszenia składek na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy i zakup materiałów i energii.

W dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA zmniejsza się plan wydatków o kwotę 14.650,00 złotych w wyniku zmniejszenia zakupu usług obejmujących analizę i ekspertyzę wyceny.

W dziale 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – zwiększa się plan wydatków o kwotę 34.000,00 złotych z przeznaczeniem na zakup usług związanych z planem zagospodarowania przestrzennego, a zmniejsza się o kwotę 1.000,00 złotych w wyniku zakupu usług związanych z opracowaniem geodezyjnym.

W dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA zwiększa się plan wydatków o kwotę 63.380,00 złotych z przeznaczeniem na, zakupy materiałów, zakup usług i wynagrodzenia pracowników , a zmniejsza się o kwotę 66.548,00 złote w wyniku zmniejszenia składki ubezpieczeniowej pracowników administracji, oraz zakup usług pozostałych.

W dziale 751 – URZEDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ zwiększa się plan wydatków o kwotę 16,- zł z przeznaczeniem na wypłatę umowy zlecenia , a zmniejsza się o kwotę 14,- zł w wyniku zmniejszenia wydatków na fundusz pracy.

W dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA  zwiększa się plan wydatków o kwotę 65.781,- z przeznaczeniem wydatki inwestycyjne i wynagrodzenia bezosobowe, a zmniejsza się o kwotę 33.900,- w wyniku zmniejszenia usług pozostałych.

W dziale 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.980,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia prowizyjno-agencyjne, a zmniejsza się o kwotę 192,00 zł z tytułu różnych wydatków, opłat i składek.

W dziale 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO zwiększa się plan wydatków o kwotę 90.000,00 złotych z przeznaczeniem na spłatę odsetek , a zmniejsza się o kwotę 147.498,00 złotych z tytułu poręczeń i gwarancji.

W dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE zwiększa się plan wydatków o kwotę  106.359,00 złote z przeznaczeniem na zakup usług ,  wynagrodzenie kierowców,  składki na ubezpieczenie społeczne, zakupy materiałów i wyposażenia , a zmniejsza się o kwotę 10.600,00 złotych w wyniku zmniejszenia wydatków na szkolenia .

W dziale 851 – OCHRONA ZDROWIA zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.380,00 złotych z przeznaczeniem na zakup materiałów, energii a zmniejsza się o kwotę 2.380,00  złotych  w wyniku przesunięcia środków między paragrafami.

W dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA zwiększa się plan  wydatków o kwotę  402.286,00 złotych z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem programu „Kapitał ludzki” ,zasiłki rodzinne, zasiłki stałe,  a zmniejsza się wydatki o kwotę 43.100,00 w wyniku zmniejszenia wydatków na dożywianie dzieci.

W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA  zwiększa się plan wydatków o kwotę 606.459,00 złotych z przeznaczeniem na wydatki  związane  z budową kanalizacji, a zmniejsza się o kwotę 3.582,00  złote z tytułu zmniejszenia wydatków na zakupy  i usługi.

W dziale 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – zmienia się plan wydatków w wyniku przesunięcia środków między rozdziałami.

W dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT zwiększa się plan wydatków o kwotę  16.760,00 zł z przeznaczeniem na  zakup materiałów i wyposażenia, a zmniejsza się o kwotę 6.060,00 złotych  w wyniku zmniejszenia dotacji dla stowarzyszeń i zakupów .

 

 

 

Opracowała:

Iwona Dobrzyńska

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 stycznia 2010 07:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Ciachowska
Ilość wyświetleń: 788
29 stycznia 2010 07:30 Agnieszka Ciachowska - Dodanie załącznika.
29 stycznia 2010 07:29 Agnieszka Ciachowska - Dodanie załącznika.
29 stycznia 2010 07:29 Agnieszka Ciachowska - Dodanie załącznika.
Realizacja: IDcom.pl