Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Budżet - uchwały zobacz archiwum »

Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała nr XXX/174/09 Miasta i Gminy Glinojeck z dnia 22 grudnia 2009 roku

Uchwała Budżetowa na rok 2010

Nr XXX/174/09

Miasta i Gminy Glinojeck

z dnia 22 grudnia 2009 roku

 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  4, pkt. 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.Nr 142, poz.1591 ze zm.) , oraz art.211, art.212, art.214,art.215, art.217, art. 235, art. 237, ar. 236, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240.)  w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241) - Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Dochody w łącznej kwocie                    58.358.893,00 zł , w tym :

1)      dochody bieżące w kwocie               24.109.864,00 zł

2)      dochody majątkowe w kwocie         34.249.029,00 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

1. Wydatki w łącznej kwocie                55.861.934,00 zł,  w tym :

1)      wydatki bieżące w kwocie                19.336.034,00 zł,

2)      wydatki majątkowe w kwocie          36.525.900,00 zł

-         zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

        2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.

         3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały.

     

§ 3

 

1 .Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie  2.496.959,00 zł z przeznaczeniem na :

1)      planowaną spłatę kredytów w kwocie       600.000,00 zł

2)      planowaną spłatę pożyczek w kwocie    1.896.959,00 zł

2. Rozchody w wysokości 2.496.959,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

  

§ 4

 

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na :

1)      sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie  500.000,00 zł

 

§ 5

 

1.  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i

      innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2.   Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień   między    jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej   uchwały.

 

§ 6

 

1.      Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz wydatki na realizację zadań określonych   w gminnym programie profilaktyki i rzwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

 

2.      Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

 

§ 7

 

  1. Dotacje podmiotowe dla :

1/ MGOK     -  210.000,00. zł

2/ MGBP      -  200.000,00 .zł  zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

  1. Dotacja celowa dla podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych  do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 9 .

 

§ 8

 

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i

Gospodarki wodnej w wysokości :

1/  przychody     -   140.000,00  zł,

2/  wydatki         -   140.000,00 

zgodnie z załącznikiem nr 10 stanowiącym zestawienie przychodów i wydatków na 2010 rok.

 

§ 9

 

1.      Wydatki budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

  1. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały. 
  2. Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich pochodzących ze źródeł nie podlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr  13 do niniejszej uchwały.

 

§ 10

Upoważnia się Burmistrza do :

1/   zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku  deficytu

      budżetu do wysokości  500.000,00 zł,

2/   zaciągania zobowiązań :

   a/ na sfinansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i

       projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków

       zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów  wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku Nr 12 i 13.

  b/  z tytułu umów, których realizacja w roku następnym  (2011) jest niezbędna dla

       zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku

 3/  dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień  między działami,

 4/    przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planach finansowych.

5/    lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,

6/   określenia zasad wykonywania budżetu w zakresie udzielania zaliczek dla pracowników przez kierowników jednostek budżetowych. 

 

§ 11

 

Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat Gminy na koniec 2010 roku i lata następne.

 

 

§ 12

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

§ 13

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego , oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

 

 

 

 

 

                                            

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 stycznia 2010 10:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Ciachowska
Ilość wyświetleń: 891
29 stycznia 2010 10:52 Agnieszka Ciachowska - Dodanie załącznika.
29 stycznia 2010 10:51 Agnieszka Ciachowska - Dodanie załącznika.
29 stycznia 2010 10:50 Agnieszka Ciachowska - Dodanie załącznika.
Realizacja: IDcom.pl