Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Budżet - uchwały zobacz archiwum »

Uchwała nr XXXI/183/2010 Rady Miaejskiej w Glinojecku z dnia 12 lutego 2010 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2010 rok

Uchwała Nr XXXI/183/2010

Rady Miejskiej w Glinojecku

z dnia 12 lutego 2010 roku

w sprawie zmian budżetu na 2010 rok

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  4, pkt. 9 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.Nr 142, poz.1591 ze zm.) , oraz art.211, art.212, art.214,art.215, art.217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240.) , art. 16 ustawy z dnia 20 listopada 2009 roku –  o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw  (Dz.U. Nr 215, poz.1664) - Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

 

  1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Miasta i Gminy Glinojeck na 2010 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały :

1)      zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1.173.080,00 zł

  1. Plan dochodów ogółem wynosi 59.531.973,00 zł w tym :

            1)  dochody bieżące w kwocie :   25.282.944,00  zł,

            2)  dochody majątkowe w kwocie : 34.249.029,00 zł

 

§ 2

 

  1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Glinojeck na 2010 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały :

1) zwiększa się wydatki o kwotę  1.822.902,00  zł,

2) zmniejsza się wydatki o kwotę    499.822,00  zł.

  1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących  zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały:

      1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.682.902,00 zł,

      2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę   499.822,00 zł.

  1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszej uchwały:

 1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę  140.000,00 zł,

 

Plan wydatków ogółem wynosi   57.185.014,00  w tym :

1) wydatki bieżące w kwocie       20.369.114,00 zł

2) wydatki majątkowe w kwocie  36.665.900,00 zł.       

     

§ 3

 

1.      Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 2.346.959,00 zł z przeznaczeniem na :

      1)  planowaną spłatę kredytów w kwocie                   600.000,00 zł

      2)  planowaną spłatę pożyczek w kwocie                1.746.959,00 zł

2.      Rozchody w kwocie 2.346.959,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 4

 

1.      Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2.      Wprowadza się zmiany w  dochodach z tytułu wdawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatkach na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania  problemów alkoholowych  zgodnie  z załącznikiem nr 5.

 

§ 5

 

Uchyla się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i

Gospodarki Wodnej ustalony w uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Glinojeck na 2010 rok Nr XXX/174/09 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 22 grudnia 2009 roku oraz załącznik Nr 10 do uchwały stanowiący zestawienie przychodów i wydatków na 2010 rok zgodnie z załącznikiem nr 10 stanowiącym zestawienie przychodów i wydatków na 2010 rok.

 

§ 6

 

1.      Wydatki budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

  1. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 
  2. Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich pochodzących ze źródeł nie podlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

 

§ 6

 

     Upoważnia się Burmistrza do udzielania poręczeń i gwarancji w roku budżetowym 2010 do kwoty 500.000,00 zł.(słownie : pięćset tysięcy złotych).

 

§ 7

 

     Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu  i spłat Gminy na koniec 2010 roku i lata następne.

 

§ 8

 

     Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

  § 9

 

  1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010 .
  2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

 

 

 

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXI/183/2010

Rady Miejskiej w Glinojecku

z dnia 12 lutego 2010 roku

 

 

W wyniku zwiększenia dochodów z tytułu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i likwidacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – przeniesienia środków do budżetu Gminy, oraz dokonania zmian w planie wydatków związanych z realizacją projektów , zwiększenia wydatków inwestycyjnych i dokonania poręczenia kredytu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Glinojecku zaszła potrzeba dokonania zmian budżetu

na 2010 rok i podjęcia stosownej uchwały.

 

 

 

 

Opracowała : Iwona Dobrzyńska

 

 

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 lutego 2010 09:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Ciachowska
Ilość wyświetleń: 715
22 lutego 2010 09:40 Agnieszka Ciachowska - Dodanie załącznika.
22 lutego 2010 09:39 Agnieszka Ciachowska - Dodanie załącznika.
22 lutego 2010 09:39 Agnieszka Ciachowska - Dodanie załącznika.
Realizacja: IDcom.pl