Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Budżet - uchwały zobacz archiwum »

Uchwała nr XXXI/185/2010 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 12 lutego 2010 roku zmieniająca uchwałę Nr XXX/174/09 z dnia 22 grudnia 2009 roku w sprawie Budżetu Gminy na 2010 rok.

Uchwała Nr XXXI/185/2010                                             

Rady Miejskiej w Glinojecku

z dnia 12 lutego 2010 roku

 

 

 zmieniająca uchwałę Nr XXX/174/09 z dnia 22 grudnia 2009 roku w sprawie Budżetu Gminy na 2010 rok.

 

                          Na podstawie art. 18 ust.2,pkt 4 i pkt 9 lit. „i” ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie  gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142,poz.1591 z późn.zm.), oraz art. 254, art.257, art.258 oraz art.262 ust.2  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 roku  Nr 157 poz. 1240 )– Rada Miejska uchwala, co następuje ;

§ 1

 

W uchwale Nr XXX/174/09 z dnia 22 grudnia 2009 roku dokonuje się następujące zmiany :

1/ załącznik Nr 2a zastępuje się załącznikiem Nr 1 niniejszej uchwały,

2/ załącznik Nr 2b zastępuje się załącznikiem Nr 2 niniejszej uchwały,

3/ załącznik Nr 5 zastępuje się załącznikiem Nr 3 niniejszej uchwały,

4/ załącznik Nr 12 zastępuje się załącznikiem Nr 4 niniejszej uchwały,

5/ załącznik Nr 13 zastępuje się załącznikiem Nr 5 niniejszej uchwały.

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2010 i podlega ogłoszeniu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXI/185/2010

Rady Miejskiej w Glinojecku

z dnia  12 lutego 2010 roku

 

 

 

Ze względu na nie nieprawidłowe uzupełnienie załączników w uchwale budżetowej

Nr XXX/174/09 z dnia 22 grudnia 2009 roku zaszła potrzeba uzupełnienia i zastąpienia ich nowymi załącznikami  przedłożonymi do niniejszej uchwały.

 

Opracowała:

Iwona Dobrzyńska

 

 
 
 

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 lutego 2010 09:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Ciachowska
Ilość wyświetleń: 897
22 lutego 2010 09:56 Agnieszka Ciachowska - Dodanie załącznika.
22 lutego 2010 09:55 Agnieszka Ciachowska - Dodanie załącznika.
22 lutego 2010 09:55 Agnieszka Ciachowska - Dodanie załącznika.
Realizacja: IDcom.pl