Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Budżet - uchwały zobacz archiwum »

Uchwała Nr XXXII/207/2010 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zmian budżetu na 2010 rok

Uchwała Nr XXXII/207/2010

Rady Miejskiej w Glinojecku

z dnia 29 marca 2010 roku

 

 

w sprawie zmian budżetu na 2010 rok

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  4, pkt. 9 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.Nr 142, poz.1591 ze zm.) , oraz art.211, art.212, art.214,art.215, art.217, art. 235,art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240.)
  
- Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

 

 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Miasta i Gminy Glinojeck
  na 2010 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały :

1)      zwiększa się dochody budżetu o kwotę  638.520,00 zł

2)      zmniejsza się plan dochodów o kwotę  290.150,00 zł

 1. Plan dochodów ogółem wynosi  - 59.880.343,00 zł w tym :

            1)  dochody bieżące w kwocie :   25.558.814,00  zł,

            2)  dochody majątkowe w kwocie : 34.321.529,00 zł

 

§ 2

 

 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Glinojeck na 2010 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały :

1) zwiększa się wydatki o kwotę  1.443.609,00  zł,

2) zmniejsza się wydatki o kwotę    642.832,00  zł.

 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących 

     1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.035.212,00 zł,

      2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę  642.832,00 zł.

 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych

 1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę  408.397,00 zł,

 

Plan wydatków ogółem wynosi   57.985.791,00  w tym :

1) wydatki bieżące w kwocie       20.911.494,00 zł

2) wydatki majątkowe w kwocie  37.074.297,00 zł.       

     

§ 3

 

1.      Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 1.894.552,00 zł

      z przeznaczeniem na :

      1)  planowaną spłatę kredytów w kwocie                   600.000,00 zł

      2)  planowaną spłatę pożyczek w kwocie                1.294.552,00 zł

2.      Rozchody w kwocie 1.894.552,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 4

 

1.      Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2.      Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4a .

 

§ 5

 

1.      Wydatki budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

 1. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 
 2. Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich pochodzących ze źródeł nie podlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

 

§ 6

 

      Zwiększa się dotacje podmiotową dla MGOK zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

 

§ 7

 

     Dołącza się do aktualizację uchwały prognozy łącznej kwoty długu  i spłat Gminy na koniec 2010 roku i lata następne.

 

§ 8

 

     Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

  § 9

 

 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010 .
 2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXII/207/10

Rady Miejskiej w Glinojecku

z dnia 29 marca 2010 roku

 

W dziale 710 – DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA – zwiększa się plan dochodów o kwotę 8.000,00 złotych z tytułu otrzymania dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez Gminę.

W dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – zwiększa się plan dochodów
o kwotę 100,00 zł z tytułu wpływów z usług.

W dziale 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – zwiększa się plan dochodów z tytułu zwiększenia  subwencji ogólnej z budżetu państwa.

W dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – zwiększa się plan dochodów o kwotę

69.000,00 złotych w wyniku przesunięcia środków pomiędzy paragrafami.

W dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA – zwiększa się plan dochodów o kwotę 249.400,00 zł z  tytułu otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych Gminy, a zmniejsza się o kwotę 123.000,00 zł w wyniku zmniejszenia dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zasiłki i pomoc w naturze.

W dziale 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ zwiększa się plan dochodów o kwotę 98.150,00 z tytułu otrzymania dotacji rozwojowej .

W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.000,00 zł z tytułu wpłaty opłat lokalnych pobieranych przez j.s.t.

W dziale 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zmniejsza się plan dochodów o kwotę 98.150,00 złotych w wyniku zmiany klasyfikacji budżetowej.

W dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.275,00 zł z tytułu otrzymania środków za nie terminowe wywiązanie się z umowy.

 

W dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚC – zwiększa się plan wydatków o kwotę 339.397,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne związane z modernizacją dróg gminnych ( zapłata zobowiązań za rok poprzedni ).

W dziale 710 – DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA zwiększa się plan wydatków o kwotę 18.000,00 zł

z przeznaczeniem na opracowania geodezyjne i kartograficzne , oraz na remont cmentarzy powojennych.

W dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – zwiększa się plan wydatków
o kwotę 402.065,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące i przesunięcie środków między paragrafami.

W dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – zwiększa się plan wydatków o kwotę

248.119,00 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia i wydatki bieżące związane
z utrzymaniem szkół, a zmniejsza się o kwotę 76.907,00 zł w wyniku przesunięcia środków pomiędzy paragrafami.

W dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA – zwiększa się plan wydatków o kwotę 239.400,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków rodzinnych i alimentacyjnych, zasiłki stałe ,oraz środki na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania”, a zmniejsza się o kwotę 123.000,00 zł w wyniku zmniejszenia środków przeznaczonych na zasiłki i pomoc w naturze  zgodnie
z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – zwiększa się plan wydatków o kwotę 69676,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii ,oraz opłaty i składki.

W dziale 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zwiększa się plan wydatków o kwotę 98.150,00 złotych z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla MGOK w Glinojecku w związku z realizacją programów, a zmniejsza się o kwotę 98.150,00 zł w wyniku zmniejszenia wydatków związanych z realizacją projektów.

W dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – zwiększa się plan wydatków
o kwotę 26.048,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej i cieplnej i usług, a zmniejsza się wydatki przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

 

 

Sporządziła : Iwona Dobrzyńska Skarbnik                          

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 lipca 2010 13:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Ciachowska
Ilość wyświetleń: 800
08 lipca 2010 14:17 Agnieszka Ciachowska - Zmiana treści dokumnetu.
08 lipca 2010 13:18 Agnieszka Ciachowska - Dodanie załącznika.
08 lipca 2010 13:16 Agnieszka Ciachowska - Dodanie załącznika.
Realizacja: IDcom.pl