Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Budżet - uchwały zobacz archiwum »

Uchwała Nr XXXIII/212/2010 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 30 kwietnia 2010 roku w sprawie zmian budżetu na 2010 rok

Uchwała Nr XXXIII/212/2010

Rady Miejskiej w Glinojecku

z dnia 30 kwietnia 2010 roku

 

 

w sprawie zmian budżetu na 2010 rok

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) , oraz art.211, art.212, art.214,art.215, art.217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)   - Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

 

  1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Miasta i Gminy Glinojeck na 2010 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały :

1)      zwiększa się dochody budżetu o kwotę  34.597.256,00 zł

2)      zmniejsza się plan dochodów o kwotę    31.248.563,00 zł

  1. Plan dochodów ogółem wynosi  -         63.229.036,00 zł w tym :

            1)  dochody bieżące w kwocie :        25.705.629,00  zł,

            2)  dochody majątkowe w kwocie :  37.350.003,00 zł

 

§ 2

 

  1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Glinojeck na 2010 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały :

1) zwiększa się wydatki o kwotę  4.941.043,00  zł,

2) zmniejsza się wydatki o kwotę 1.592.350,00  zł.

  1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących 

     1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę   1.175.986,00 zł,

      2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1.188.675,00 zł.

  1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych

 1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę  3.765.057,00 zł,

 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę    403.675,00 zł

Plan wydatków ogółem wynosi   61.334.484,00  w tym :

1) wydatki bieżące w kwocie       20.898.805,00 zł

2) wydatki majątkowe w kwocie  40.435.679,00 zł.       

     

§ 3

 

1.      Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2.      Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 .

 

§ 4

 

1.      Wydatki budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

  1. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 

 

  1. Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich pochodzących ze źródeł nie podlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 5

 

      Zwiększa się dotacje podmiotową dla MGOK zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

 

§ 6

 

     Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

  § 7

 

  1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010 .
  2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXIII/212/10

Rady Miejskiej w Glinojecku

z dnia 30 kwietnia 2010 roku


W dziale 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – zwiększa się plan dochodów o kwotę 128.289,00 zł z tytułu otrzymania dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone.

W dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.P. – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 300,00 zł z tytułu zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.

W dziale 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH – zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.000,00 zł z tytułu zwiększenia podatku leśnego
i od środków transportowych, a zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł w wyniku zmniejszenia podatku od spadków i darowizn.

W dziale 720 – INFORMATYKA – zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.162.617,00 zł z tytułu otrzymania dofinansowania na przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu.

W dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – zwiększa się plan dochodów o kwotę

688.274,00 złotych w wyniku zmiany klasyfikacji budżetowej i przesunięcia środków pomiędzy paragrafami – kwota 623.502,00 zł i kwota 31.272,00 zł z tytułu otrzymania dofinansowania na zakup materiałów dydaktycznych i modernizację placu zabaw w szkole podstawowej.

W dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA – zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.000,00 zł z  tytułu otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych Gminy.

W dziale 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA zwiększa się plan dochodów o kwotę 20.815,00 zł z tytułu otrzymania dotacji z budżetu państwa
na realizację zadań własnych Gminy.

W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – zwiększa się plan dochodów o kwotę 30.614.736,00 zł w wyniku zmiany klasyfikacji budżetowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010 roku.

W dziale 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – zwiększa się plan dochodów o kwotę 128.289,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę akcyzy rolnikom od zakupu oleju napędowego, a zmniejsza się plan wydatków o kwotę 102.840,00 zł w wyniku zmniejszenia zakupu materiałów i usług pozostałych.

W dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚC – zwiększa się plan wydatków

o kwotę12.000,00 zł z przeznaczeniem na usługi ,a zmniejsza się o kwotę 12.000,00
z tytułu zakupu materiałów związanych z modernizacją dróg gminnych.

W dziale 700 –GOSPODARKA MIESZKANIOWA zwiększa się plan wydatków
o kwotę 640,00 zł z przeznaczeniem na opracowania geodezyjne i kartograficzne .

W dziale 720 – INFORMATYKA – zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.696.167,00 zł z przeznaczeniem na budowę systemu informatycznego w ramach działania „Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu”.

W dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – zwiększa się plan wydatków

o kwotę8.438,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące ,a zmniejsza się o kwotę 150.128,00 w wyniku zmniejszenia wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne
i przesunięcie środków między rozdziałami.

W dziale 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ zwiększa się plan wydatków o kwotę  98,00 zł w wyniku zwiększenia wydatków na wynagrodzenia bezosobowe, a zmniejsza się o kwotę 98,00 zł w wyniku zmniejszenia wydatków na fundusz pracy.

W dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.P. – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 300,00 złotych w wyniku zmniejszenia wydatków na obronę cywilną.

W dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – zwiększa się plan wydatków o kwotę

708.311,00 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów dydaktycznych, modernizację placu zabaw, a zmniejsza się o kwotę 688.999,00  zł w wyniku przesunięcia środków pomiędzy paragrafami i zmniejszenia wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

W dziale 851 – OCHRONA ZDROWIA – zmienienia się plan wydatków o kwotę 1.200,00 zł w wyniku przesunięcia środków między paragrafami.

W dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA – zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną.

W dziale 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.815,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnej.

W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 290.000,00 zł w wyniku przesunięcia środków między rozdziałami i paragrafami.

W dziale 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zwiększa się plan wydatków o kwotę 99.560,00 złotych z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla MGOK w Glinojecku w związku z realizacją programów,
a zmniejsza się o kwotę 99.560,00 zł w wyniku zmniejszenia wydatków związanych
z realizacją projektów.

W dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – zwiększa się plan wydatków

o kwotę12.300,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej , cieplnej i usług.

 

Sporządziła : Iwona Dobrzyńska Skarbnik                  

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 lipca 2010 13:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Ciachowska
Ilość wyświetleń: 798
08 lipca 2010 14:57 Agnieszka Ciachowska - Zmiana treści dokumnetu.
08 lipca 2010 14:55 Agnieszka Ciachowska - Zmiana treści dokumnetu.
08 lipca 2010 14:51 Agnieszka Ciachowska - Zmiana treści dokumnetu.
Realizacja: IDcom.pl