Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Budżet - uchwały zobacz archiwum »

Uchwała Nr XXXIV/214/2010 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 26 maja 2010 roku w sprawie zmian budżetu na 2010 rok

Uchwała Nr XXXIV/214/2010                     

Rady Miejskiej w Glinojecku

z dnia 26 maja 2010 roku

 

 

w sprawie zmian budżetu na 2010 rok

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) , oraz art.211, art.212, art.214,art.215, art.217,art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) 
- Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

  1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Miasta i Gminy Glinojeck na 2010 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały :

1)      zwiększa się dochody budżetu o kwotę  32.303.661,00 zł

2)      zmniejsza się plan dochodów o kwotę    33.670.222,00 zł

  1. Plan dochodów ogółem wynosi  -         61.862.475,00 zł w tym :

            1)  dochody bieżące w kwocie :        25.929.834,00  zł,

            2)  dochody majątkowe w kwocie :  35.932.641,00 zł

 

§ 2

 

  1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Glinojeck na 2010 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały :

1) zwiększa się wydatki o kwotę  32.303.958,00  zł,

2) zmniejsza się wydatki o kwotę 33.670.519,00  zł.

  1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących 

     1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę   43.656,00 zł,

      2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 12.213,00 zł.

  1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych

 1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę  32.260.302,00 zł,

 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 33.658.306,00 zł

Plan wydatków ogółem wynosi   59.967.923,00  w tym :

1) wydatki bieżące w kwocie       20.930.248,00 zł

2) wydatki majątkowe w kwocie  39.037.675,00 zł.       

     

§ 3

 

1.      Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem
Nr 3 .

 

§ 4

 

1.      Wydatki budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem
nr 4 do niniejszej uchwały.

  1. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 

 

 

 

  1. Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich pochodzących ze źródeł nie podlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 5

 

 

     Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

  § 6

 

  1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010 .
  2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXIV/214/10

Rady Miejskiej w Glinojecku

z dnia 26 maja 2010 roku

 

W dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ zwiększa się plan dochodów o kwotę 30.221,00 zł z tytułu otrzymania darowizny od spółki Bartkowski i Współnicy
z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kondrajec Szlachecki,
a zmniejsza się o kwotę 1.416.389,00 zł z tytułu zmniejszenia dofinansowania z środków unijnych.

W dziale 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – zwiększa się plan dochodów o kwotę 8.664,00 zł z  tytułu otrzymania dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego.

W dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.P. – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 20.331,00 zł z tytułu zmniejszenia dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego.

W dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – zwiększa się plan dochodów o kwotę

62.545,00 złotych w wyniku zmiany klasyfikacji budżetowej i przesunięcia środków pomiędzy paragrafami – kwota 31.272,00 zł i kwota 31.273,00 zł z tytułu otrzymania dofinansowania na zakup materiałów dydaktycznych i modernizację placu zabaw w szkole podstawowej w Ościsłowie.

W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – zmienia się plan dochodów o kwotę 30.614.736,00 zł w wyniku zmiany klasyfikacji budżetowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010 roku.

W dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚC – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.727.494,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę dróg gminnych, a zmniejsza się
o kwotę 3.143.882,00 z tytułu zmniejszenia środków unijnych otrzymanych na przebudowę dróg gminnych.

W dziale 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ zwiększa się plan wydatków o kwotę  8.664,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do Senatu Rzeczpospolitej Polski i Prezydenta Rzeczpospolitej Polski .

W dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.P. – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20.331,00 złotych w wyniku zmniejszenia dofinansowania
z Urzędu Marszałkowskiego na przebudowę świetlicy w Ościsłowie.

W dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – zwiększa się plan wydatków o kwotę

69.987,00 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów dydaktycznych, modernizację placu zabaw, a zmniejsza się o kwotę 31.272,00  zł w wyniku przesunięcia środków pomiędzy paragrafami

W dziale 851 – OCHRONA ZDROWIA – zmienienia się plan wydatków o kwotę 1.200,00 zł w wyniku przesunięcia środków między paragrafami.

W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – zmienia się plan wydatków o kwotę 30.474.736,00 zł w wyniku przesunięcia środków między paragrafami.

W dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – zwiększa się plan wydatków
o kwotę 22.778,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej , cieplnej i usług.

 

Sporządziła : Iwona Dobrzyńska Skarbnik                              

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 lipca 2010 13:55
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Ciachowska
Ilość wyświetleń: 814
08 lipca 2010 14:10 Agnieszka Ciachowska - Zmiana treści dokumnetu.
08 lipca 2010 14:04 Agnieszka Ciachowska - Dodanie załącznika.
08 lipca 2010 14:03 Agnieszka Ciachowska - Dodanie załącznika.
Realizacja: IDcom.pl