Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Budżet - uchwały zobacz archiwum »

Uchwała Nr XXXV/215/2010 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie zmian budżetu na 2010 rok

Uchwała Nr XXXV/215/2010                     

Rady Miejskiej w Glinojecku

z dnia 30 czerwca 2010 roku

 

 

w sprawie zmian budżetu na 2010 rok

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) , oraz art.211, art.212, art.214,art.215, art.217,art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)
  
- Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Miasta i Gminy Glinojeck
  na 2010 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały :

1)      zwiększa się dochody budżetu o kwotę    171.188,00 zł

2)      zmniejsza się plan dochodów o kwotę 20.334.693,00 zł

 1. Plan dochodów ogółem wynosi  -        41.698.970,00 zł w tym :

            1)  dochody bieżące w kwocie :       26.087.022,00 zł,

            2)  dochody majątkowe w kwocie :  15.611.948,00 zł

 

§ 2

 

 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Glinojeck
  na 2010 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały :

1) zwiększa się wydatki o kwotę        835.148,00  zł,

2) zmniejsza się wydatki o kwotę  20.998.653,00  zł.

 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących 

     1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę   214.488,00 zł,

      2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 397.460,00 zł.

 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych

 1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę       620.660,00 zł,

 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 20.601.193,00 zł

Plan wydatków ogółem wynosi   39.804.418,00  w tym :

1) wydatki bieżące w kwocie       20.747.276,00 zł

2) wydatki majątkowe w kwocie  19.057.142,00 zł.       

     

§ 3

 

1.   Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 .

 

§ 4

 

1.   Wydatki budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

 1. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 

 

 1. Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich pochodzących ze źródeł nie podlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem
  nr 6 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 5

 

       Upoważnia się Burmistrza do zaciągnięcia  Kredytów krótkoterminowych

       na realizację programów  i projektów realizowanych z udziałem środków
o których mowa w art.5 ust.1pkt. 2 ustawy o finansach publicznych
według załącznika Nr 6.

 

                                                                                    § 6

    

       Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

  § 7

 

 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010 .
 2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

 

 

 

 

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXV/215/10

Rady Miejskiej w Glinojecku

z dnia 30 czerwca 2010 roku

 

 

W dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA zwiększa się plan dochodów
o kwotę3.100,00 zł z tytułu otrzymania odsetek od nieterminowych wpłat.

W dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA  zwiększa się plan dochodów
o kwotę 400,00 zł z tytułu wpływów z usług.

W dziale 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – zwiększa się plan dochodów o kwotę 7.920,00 zł z  tytułu otrzymania dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego.

W dziale 756 –DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I OSÓB FIZYCZNYCH – zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.000,00 zł z tytułu zwiększenia podatku leśnego,
a zmniejsza się plan dochodów o kwotę7.500,00 zł z tytułu zmniejszenia wpływów
z podatku od nieruchomości.

W dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – zwiększa się plan dochodów o kwotę

9.603,00 złotych z tytułu otrzymania dotacji na zadania własne gmin.

W dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA zwiększa się plan dochodów o kwotę 18.200,00 zł z tytułu otrzymania dotacji na zadania własne i zlecone gmin
z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

W dziale 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ zwiększa się plan dochodów o kwotę 130.965,00 zł z tytułu otrzymania dofinansowania z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA –zmniejsza się plan dochodów o kwotę 20.327.193,00 zł w wyniku przesunięcia terminu realizacji projektu „Przyspieszenie rozwoju społeczno-gospodarczego i poprawa stanu środowiska naturalnego w gminie Glinojeck dzięki rozbudowie systemu wodociągów i kanalizacji” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

W dziale 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO zmniejsza się plan wydatków
o kwotę 22.160,00 z wyniku zmiany klasyfikacji budżetowej i przesunięcia środków.

W dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚC – zwiększa się plan wydatków o kwotę 28.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług, a zmniejsza się o kwotę 250.250,00
z tytułu zmniejszenia dofinansowania dla Powiatu i zmniejszeniu zakresu robót drogowych.

W dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA zwiększa się plan wydatków
o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów, a zmniejsza się o kwotę 53.750,00 zł w wyniku przesunięcia niewykorzystanych środków na modernizację szkoły.

W dziale 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA zmniejsza się plan wydatków o kwotę 50.000,00 zł w wyniku zmiany klasyfikacji budżetowej i przesunięcia środków
na gospodarkę komunalną.

W dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA  zmniejsza się plan wydatków
o kwotę 101.000,00 z tytułu zmniejszenia wydatków na ubezpieczenia społeczne,
a zwiększa się plan wydatków o kwotę 24.000,00 zł z przeznaczeniem na zakupy materiałów i usług pozostałych.

W dziale 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ zwiększa się plan wydatków o kwotę  7.920,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet dla członków komisji wyborczych.

W dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.P. – zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.800,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia , zakup usług
i dotację dla Komendy Powiatowej Policji, a zmniejsza się plan wydatków o kwotę 16.800 ,00 złotych w wyniku zmniejszenia zakupów i usług remontowych.

W dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – zwiększa się plan wydatków o kwotę

453.603,00 zł. z przeznaczeniem na modernizację szkoły podstawowej w Glinojecku (wymiana drzwi i malowanie pomieszczeń w wewnątrz szkoły)

W dziale 852 –POMOC SPOŁECZNA – zwiększa się plan dochodów o kwotę
200,00 zł z przeznaczeniem na składki zdrowotne , a zmniejsza się plan wydatków
o kwotę 175.000,00 zł w wyniku przesunięcia środków na modernizację szkoły
z uwagi na możliwość otrzymania dofinansowania w 2011 roku z Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej na zlikwidowanie barier architektonicznych w budynku MGOPS.

W dziale 853 – ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ zwiększa się plan wydatków o kwotę 130.965,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu
pn .”Sprubój zmienić swoje życie „ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – zwiększa się plan wydatków o kwotę 170.160,00 zł z przeznaczeniem jako wkład własny budowy kanalizacji , a zmniejsza się  plan wydatków o kwotę 20.329.693,00 zł w wyniku przesunięcia terminu realizacji zadania związanego z przesunięciem terminu otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

W dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – zwiększa się plan wydatków

o kwotę 4.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup nagród.

 

 

 

 

Sporządziła : Iwona Dobrzyńska Skarbnik                                            

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 lipca 2010 14:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Ciachowska
Ilość wyświetleń: 882
08 lipca 2010 14:48 Agnieszka Ciachowska - Zmiana treści dokumnetu.
08 lipca 2010 14:46 Agnieszka Ciachowska - Zmiana treści dokumnetu.
08 lipca 2010 14:40 Agnieszka Ciachowska - Zmiana treści dokumnetu.
Realizacja: IDcom.pl