Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Budżet - uchwały zobacz archiwum »

Uchwała Nr XXVIII/176/05 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu Gminy na 2006 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/176/05
RADY MIEJSKIEJ W GLINOJECKU
Z DNIA 21 grudnia 2005 ROKU


w sprawie budżetu Gminy na 2006 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r.Nr 142, poz. 1591 z pózniejszymi zmianami), oraz art. 109, art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 z pózniejszymi zmianami) – Rada Miejska uchwala , co następuje :


§ 1

1. Uchwala się dochody budżetu Gminy w wysokości 25.714.824,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1 .
2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami wynoszą 2.701.571,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1a .
3. Dochody z tytułu wpłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
stanowi załącznik Nr 1b .
4. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego stanowi załącznik Nr 1c .


§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości 25.625.862,00 złotych
zgodnie z załącznikiem Nr 2 .
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami wynoszą 2.701.571,00 złotych
zgodnie z załącznikiem Nr 2a .
3. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych według załącznika Nr 2b .


§ 3

1. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne na 2006 rok nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi w wysokości 8.784.590,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.
2. Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w wysokości 5.150.922,00 zł
w tym : 2006 rok - 3.835.322,00 zł
2007 rok - 1.315.600,00 zł
3. Łączne wydatki inwestycyjne w 2006 roku ustala się w wysokości 12.619.912,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a.
4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych
zgodnie z załącznikiem Nr 3b.


§ 4

Ustala się dotację dla gminnych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 4
Ustala się dotację na dofinansowanie zadań dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – załącznik Nr 4a.


§ 5

1. Ustala się przychody budżetu Gminy w wysokości 1.078.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.
2. Z dochodów budżetu Gminy przeznacza się środki na spłatę pożyczek i kredytów w wysokości 1.166.962,00 zł.
3.Zródłem pokrycia faktycznego deficytu w wysokości 1.078.000,00 zł stanowiący różnicę pomiędzy dochodami pomniejszonymi o spłatę pożyczek i kredytów, a wydatkami jest – planowany kredyt długoterminowy w wysokości 1.078.000,00 zł.


§ 6

Prognozę długu Gminy na 2006 rok i lata następne przedstawia załącznik Nr 6 .


§ 7

Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 85.000,00 złotych .
Plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowi załącznik Nr 7.


§ 8

Upoważnia się Burmistrza do :
1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 500.000,00 złotych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego,
2. dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przemieszczaniu między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień między działami,
3. przekazywania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.
4. do zaciągania długu i spłaty zobowiązań wynikających z niniejszej uchwały.


§ 9

Uchwała obowiązuje w roku budżetowym 2006.
Burmistrz niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 lutego 2006 13:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 683
09 lutego 2006 14:12 Administrator - Dodano załącznik
09 lutego 2006 14:10 Administrator - Dodano załącznik
09 lutego 2006 14:07 Administrator - Dodano załącznik
Realizacja: IDcom.pl