Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Przedmiot działalności i kompetencje zobacz archiwum »

Przedmiot działania i kompetencje Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck

1. Kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz.
2. Wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.
3. Wydawanie zarządzeń i obwieszczeń.
4. Nadzorowanie organizacji pracy i realizacji zadań Urzędu.
5. Prowadzenie polityki kadrowej, dbanie o należyty dobór pracowników w Urzędzie.
6. Gospodarowanie funduszem płac i innymi funduszami Urzędu.
7. Kierowanie bieżącymi sprawami Urzędu.
8. Wykonywanie Uchwał Rady, przedkładanie jej sprawozdań i informacji z działań Urzędu.
9. Odpowiada za wykorzystanie mienia Gminnego zgodnie z przeznaczeniem, składanie w tych sprawach wniosków i propozycji.
10. Załatwianie wniosków i interpelacji radnych.
11. Przyjmowanie obywateli w sprawach skarg i wniosków.
12. Uczestniczenie w pracach związków i porozumień międzygminnych.
13. Upoważnienie pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych.
14. Organizowanie akcji ratowniczych w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof w ramach zarządzania kryzysowego i ochrony ludności.
15. Podejmowanie decyzji w sprawach obronnych stosowanie do odrębnych przepisów i pełnienie funkcji szefa Obrony Cywilnej.
16. Ogłoszenie uchwał budżetowych oraz sprawozdań z ich wykonania.
17. Przedkłada Wojewodzie uchwały Rady.
18. Przedkłada Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwałę budżetową oraz uchwały o udzieleniu absolutorium.
19. Nadzoruje realizację budżetu.
20. Koordynuje działalność służb użyteczności publicznej i komunalnych jednostek organizacyjnych.
21. Podejmuje i inicjuje działania w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone dla innych podmiotów.
22. Przyznawanie nagród i wyróżnień Pracownikom Urzędu.
23. Stosowanie wobec pracowników Urzędu kar i wszczynanie postępowania dyscyplinarnego prawem przewidzianego.
24. Przyjmowanie oświadczeń woli spadkodawcy.
25. Zawieranie umów i porozumień w sprawach współpracy z innymi jednostkami krajowymi i z zagranicą.
26. Podejmowanie decyzji rodzących skutki finansowe i zobowiązania dla Urzędu oraz dla Gminy w ramach umocowania prawnego.
27. Inspirowanie i realizowanie uchwał i opinii samorządu mieszkańców.
28. Wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Burmistrza przez przepisy prawa i Uchwały Rady.
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 23:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1191
12 marca 2008 23:04 Administrator - Utworzenie dokumentu
Realizacja: IDcom.pl