Urząd Gminy Glinojeck

Protokoły z sesji zobacz archiwum »

PROTOKÓŁ NR XXXVIII/10 z obrad Sesji Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 10 listopada 2010 roku

PROTOKÓŁ NR XXXVIII/10

 

z obrad Sesji Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 10 listopada 2010 roku odbytej

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Glinojecku, pod przewodnictwem

Przewodniczącego Rady - mgr Grzegorza Sikorskiego.

 

Obrady trwały od godziny 10.00 do godziny 12.15.

Rada obradowała w składzie - 14 radnych; zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.

 

Ponadto uczestniczyli:

1. Burmistrz Miasta i Gminy - mgr inż. Waldemar Godlewski

2. Sekretarz Miasta i Gminy - mgr Zenona Babicz

3. Skarbnik Miasta i Gminy - Iwona Dobrzyńska

Kierownicy jednostek: Pan Jacek Klopper - Prezes TBS sp. z o.o., Pan Andrzej Franczak - Prezes ZGK sp. z o.o., Pani Teresa Sosińska – Kierownik MGOPS,

Pan Wojciech Bruździński - Dyrektor MGOK, Pan Leszek Wróblewski -Pełnomocnik Burmistrza ds. profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w Mieście i Gminie Glinojeck, Pan Roman Wieseń - Kierownik Hali Sportowej, Pan Dariusz Lewandowski - Komendant Policji

4. Sołtysi - zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik do niniejszego

protokołu.

 

PRZEBIEG SESJI:

 

Ad. 1

 

Przewodniczący Rady Pan Grzegorz Sikorski otwierając obrady przywitał zebranych,

stwierdził quorum konieczne do podejmowania prawomocnych uchwał.

 

Ad. 2

 

Porządek dzienny Sesji zaproponował Przewodniczący Rady, został on przyjęty jednogłośnie w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie, stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku dziennego.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

4. Powołanie Sekretarza Obrad.

5. Informacja o pracy Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck.

6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Glinojeck w roku szkolnym

2009/2010

7. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

2) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

3) w sprawie zmian w budżetu na 2010 rok.

4) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

5) w sprawie zmiany uchwały XIX/121/08 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 27

listopada 2008 roku..

6) w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

7) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz

zwolnień od podatku.

8) w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn „Nowe horyzonty" dofinansowanego ze

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego

Kapitał Ludzki.

9) w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn „Nowe perspektywy" dofinansowanego

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego

Kapitał Ludzki

10) w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Miasta

i Gminy Glinojeck oraz zapewnienia dalszej opieki wyłapanym zwierzętom bezdomnym.

11) w sprawie uchwalenia Regulaminu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Mieście i Gminie Glinojeck.

12) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

oraz Ochrony Ofiar Przemocy dla Miasta i Gminy Glinojeck na lata 2010- 2015.

13) w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego

odprowadzania ścieków na rok 2011.

14) w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu

Zakładów Opieki Zdrowotnej w Glinojecku.

8. Zapytania i wolne wnioski.

 

Ad. 3

 

Protokół z poprzedniej Sesji Rady z dnia 28 września 2010 roku, na wniosek Radnego

Pana Adama Sitka - Rada Miejska przyjęła bez czytania.

Radny stwierdził, że zapoznał się z protokółem i protokół ten w pełni odzwierciedla

przebieg obrad.

 

Ad. 4

 

Na Sekretarza Obrad dzisiejszej Sesji powołany został Radny Adam Stryjewski, który

zajął miejsce w Prezydium.

 

Ad. 5

 

Burmistrz Miasta i Gminy - Pan Waldemar Godlewski przedstawił informację o pracy

organu wykonawczego między sesjami Rady.

Następnie, kolejno zadawali Panu Burmistrzowi pytania:

Pan Stanisław Kopecki zapytał odnośnie zarządzenia w sprawie przedłużenia umowy

użyczenia najmu lokalu komunalnego w Glinojecku przy ulicy Targowej 6/6 z

przeznaczeniem na aktualną siedzibę TBS Sp. Z o. o.: czy przewidziany jest termin tej

umowy?

Pan Burmistrz wyjaśnił, że on nie pamięta na ile została zawarta, ale na to pytanie może

odpowiedzieć Prezes TBS.

Pan Jacek Klopper - Prezes TBS Z o o. odpowiedział, że umowa użyczenia tego lokalu

zawarta została na trzy lata.

Następnie Pan Stanisław Kopecki zapytał odnośnie przydzielenia komunalnych lokali

mieszkalnych przy ulicy Ciechanowskiej : czy chodzi tu o przeznaczeniu mieszkań

w dawnym Hotelu Mazowsze?

Pan Burmistrz odpowiedział, że tak jest to Hotel Leśny.

 

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

Ad. 6

 

Pani Grażyna Mysiakowska - Pracownik Urzędu Miasta i Gminy przedstawiła informację       o stanie i realizacji zadań oświatowych Gminy Glinojeck w roku szkolnym 2009/2010.

W roku szkolnym 2009/2010 Gmina Glinojeck prowadziła:

• 3 Szkoły Podstawowe (581 osób);

• 2 Gimnazja(291 osób);

• l Liceum Ogólnokształcące (58 osób);

• l Miejsko-Gminne Przedszkole(122 osoby).

Od l września 2010 roku otwarty został Punkt Przedszkolny w Ościsłowie dla 15 osób oraz

oddział przedszkolny dla 25 osób w Miejsko-Gminnym Przedszkolu w Glinojecku

finansowany ze środków UE.

W roku szkolnym 2010/2011 w M-G Przedszkolu uczy się 161 dzieci.

Baza lokalowa do działalności oświatowej przedstawia się następująco:

• Sale lekcyjne 61;

• Pracownie komputerowe 9;

• Sale gimnastyczne 4;

• Gabinety lekarskie l;

• Stołówki 2.

W ramach Rządowego programu „Radosna Szkoła" zostały zakupione pomoce dydaktyczne

do miejsc zabaw we wszystkich szkołach podstawowych. Szkoły otrzymały w 2010 roku 71

nowych komputerów. Wszystkie szkoły otrzymały tablice interaktywne.

Kadra w roku szkolnym 2009/2010 przedstawia się następująco: 140 nauczycieli i 32

pracowników administracji. 95% to nauczyciele z wykształceniem wyższym magisterskim,

5% z wykształceniem wyższym - licencjat.

Średnia liczba punktów Gminy na zakończenie Szkoły Podstawowej wynosi 21,16, a średnia

punktów dla powiatu 22,18.

Średnia liczba punktów Gminy z części humanistycznej z egzaminu gimnazjalnego na

zakończenie roku szkolnego 2009/2010 wynosiła 29,15, a średnia punktów dla powiatu 29,36.

Średnia liczba punktów Gminy z części matematyczno-przyrodniczej z egzaminu

gimnazjalnego na zakończenie roku szkolnego 2009/2010 wynosi 21,84, a średnia punktów

dla powiatu 23,37

Do egzaminu maturalnego przystąpiło 23 uczniów, Świadectwo Dojrzałości otrzymało 100%

uczniów. Pięcioro uczniów LO otrzymało Nagrodę Burmistrza. Jedna uczennica otrzymała

stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Stypendia szkolne zostały wypłacone dla 251 uczniów po 162 zł. „Wyprawka Szkolna" - z tej

formy skorzystało 124 uczniów- dofinansowanie do zakupu podręczników.

Z PFRON pozyskano środki finansowe w kwocie 19 900 zł na realizację programu „Uczeń na

Wsi" z którego skorzystało 10 uczniów. Dofinansowano 10- ciu pracodawcom koszty

kształcenia młodocianych pracowników, którzy wykształcili 13 uczniów.

 

Uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 7

 

Podjęcie uchwał:

 

1.      w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Iwona Dobrzyńska - Skarbnik Miasta i Gminy.

Uchwała ta określa zasady sporządzania projektu uchwały budżetowej oraz wymagane

materiały informacyjne dołączone do niej. Wskazane są w niej, również zasady postępowania

Przewodniczącego Rady po otrzymaniu projektu takiej uchwały.

Następnie, kolejno zadawali Pani Skarbik pytania:

Pan Adam Stryjewski zapytał odnośnie §2 pkt. 3 tej uchwały : do kiedy Komisje Rady

Miejskiej formułują opinię o projekcie budżetu i przedkładają Przewodniczącemu Rady

Miejskiej i Burmistrzowi Miasta i Gminy, ponieważ w uchwale napisane jest, że do 10

grudnia, a Pani przeczytała do 30 grudnia?

Pani Skarbnik wyjaśniła, że jest tak jak w uchwale, a błąd wyniknął z przejęzyczenia się.

 

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Rada podjęła uchwałę jednogłośnie w przedmiotowej sprawie. Stanowi ona załącznik

do niniejszego protokołu.

 

2.      w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego;

 

Pani Iwona Dobrzyńska Skarbnik Miasta i Gminy przedstawiła uchwałę wraz                           z uzasadnieniem. Zaciągnięcie tego kredytu wynikło ze względu na opóźnienie w przekazaniu

środków z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na pokrycie zobowiązań

z tytułu realizacji inwestycji Przebudowa dróg gminnych, w celu uniknięcia płacenia odsetek.

Jednostka ta zgodnie z podpisaną umowa zobowiązana jest przekazać środki do końca roku.

 

Uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Rada podjęła uchwałę jednogłośnie w przedmiotowej sprawie. Stanowi ona załącznik do

niniejszego protokołu

 

3.      w sprawie zmian w budżetu na 2010 rok.

 

Uchwałę wraz z uzasadnieniem i załącznikami przedstawiła Pani Iwona Dobrzyńska -

Skarbnik Miasta i Gminy

 

Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Miasta i Gminy Glinojeck na 2010

rok, a mianowicie zwiększa się dochody budżetu o kwotę - 492.258,00 zł, a zmniejsza o

kwotę -1.404.951,00 zł

 

Plan dochodów ogółem wynosi - 62.749.031,00 zł.

 

Dochody bieżące wynoszą 25.521.324,00 zł, a dochody majątkowe 37.227.707,00 zł.

Natomiast w planie wydatków wprowadza się następujące zmiany: zwiększa się wydatki

o kwotę 2.927.394,00 zł i jednocześnie zmniejsza o kwotę- 2.116.0870,00 zł.

 

Zachodzą zmiany w planie wydatków bieżących w następujący sposób: zwiększa się

wydatki bieżące o kwotę 1.394,00 zł, a zmniejszają o kwotę 349.878,00 zł. Oraz w planie

wydatków majątkowych w następujący sposób: zwiększa się wydatki majątkowe o

kwotę2.326.000,00 zł, a zmniejszają o kwotę 1.766.209,00 zł.

 

Plan wydatków ogółem wynosi 55.843.405,00 zł.

 

Wydatki bieżące wynoszą 21.483.917,00 zł, a wydatki majątkowe 34.359.488,00 zł.

 

Następne kolejno pytania zadawali:

Pan Stanisław Kopecki zapytał odnośnie punktu 926- KULTURA FIZYCZNA I SPORT : czy

dotacja od Ministra Sportu i Turystyki w kwocie 300.000,00 zł, jest przeznaczona na budowę

lodowiska?

Pani Skarbnik wyjaśniła, że całkowity koszt budowy lodowiska „Biały Orlik" wynosi

602.000,00 zł, z czego 300.000,00 zł otrzymaliśmy dotacji, w związku z czym 302.000,00 zł

musimy dołożyć z własnych środków.

Pan Andrzej Gontarski zapytał odnośnie budowy boiska wielofunkcyjnego w Ościsłowie

gdzie podana jest kwota 582.440,00 zł: czy to jest nowa czy stara sprawa? Ile dostajemy

dofinansowania, a ile własnego udziału mamy? Zauważył, że Ościsłowo ma dużo szczęścia  w otrzymywaniu jakichkolwiek dofinansowań z UE i ma nadzieję, że w przyszłym roku zyskają też inne wioski.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że jest to nowa sprawa na przyszły rok. Wniosek jest jeszcze nie

rozpatrzony.

Pan Burmistrz wyjaśnił, że wniosek był składany na początku roku. wszystkie wnioski są

dofinansowane z Unii Europejskiej.

 

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Rada podjęła uchwałę jednogłośnie w przedmiotowej sprawie. Stanowi ona załącznik do

niniejszego protokołu.

 

4.      w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła Pani Zenona Babicz -

Sekretarz Miasta i Gminy.

 

Pan Grzegorz Stolarski - Sołtys wsi Płaciszewo zapytał jak się przedstawia stawka podatku

od nieruchomości - chodzi przede wszystkim o cukrownię? Jak to się ma do lat ubiegłych?

Pan Grzegorz Sikorski odpowiedział, że stawka ta nie uległa zmianie, wynosi 19,00 zł,

wszyscy płaca tę samą stawkę od działalności gospodarczej.

Pan Grzegorz Stolarski wyraził swoje zdanie, aby stawkę tą cukrowni podnieść. Cukrownia

zwolniła tyle ludzi, źle traktuje plantatorów. Władze Gminy popierały cukrownię kiedy ona

był w sporze z plantatorami, więc należałoby się „iść za ciosem" i skoro nie dopełnia swoich

wcześniejszych zobowiązań można byłoby w ten sposób zareagować.

Pan Grzegorz Sikorski wyjaśnił, że gdybyśmy podnieśli podatek cukrowni to wszyscy Ci

którzy mają sklepy musieli by pisać o zwolnienie z podatku, a to jest ogromna procedura.

Pan Burmistrz zaznaczył, że zasada jest taka, aby wszystkie podmioty traktować na rynku

równo. Takiej zasady samorząd się trzyma. Są to równe podmioty gospodarcze i powinny być

traktowane jednakowo. Co nie znaczy że cukrownia nie sponsoruje innych działa: działania,

które gmina prowadzi, szkoły. Może jest troszkę inne spojrzenie nowego właściciela

cukrowni niż było poprzednio. Poprzedni właściciele bardzo niechętnie podchodzili do takich

akcji sponsorowania czy dofinansowania jakiś społecznych działań, natomiast tutaj jest

większe zainteresowanie. Przynajmniej na uroczystościach organizowanych w Glinojecku są

przedstawiciele cukrowni, których kiedyś wogule nie było. Także moja propozycja jest taka,

aby te stawki pozostawić na tym samym poziomie jak dla pozostałych przedsiębiorców.

Pan Stanisław Kopecki zaproponował, aby przeprowadzić rozmowę z przedstawicielami

cukrowni, aby byli bardziej otwarci dla pracowników i rolników z naszej gminy. Zgadza się    z Panem Stolarskim , bo z tego co dowiedział się wczoraj dużo pracowników z ościennych

cukrowni zostało przyjętych na kampanię. Liczyliśmy że większość pracowników będzie        z terenu naszej gminy. W niedługim czasie rozpocznie się kampania trzcinowa, sokowa więc

może rozmowa Pana Burmistrza z przedstawicielami cukrowni pozostawi jakiś ślad i zostaną

zatrudniani mieszkańcy naszej gminy.

Pan Burmistrz wyjaśnił, że podczas rozmów takie tematy są poruszone, namawia Dyrektora

i Prezesa żeby trochę lepiej traktowani byli mieszkańcy naszej gminy. Po ostatniej Sesji Rady

Miejskiej, również była przeprowadzona rozmowa w sprawie zwolnień, naszych mieszkańców. Wyjaśnił mi, że takie same zwolnienia były w stosunku do pracowników

z naszej gminy jak i innych gmin. Starają się podkreślić naszych mieszkańców. Nasi

mieszkańcy będą mieli pierwszeństwo w zatrudnieniu. Takie rozmowy prowadzimy na

bieżąco, jaki i rozmowy sponsorowania np. klubu sportowego, zakup nagród dla uczniów

naszych szkół. Jest tylko kwestia dotycząca tego, czy taki sponsoring jest wystarczający, czy

można byłoby go zwiększyć. Prezes Bogdziewicz jest otwarty na wszelkie propozycje, jest

bardzo zabiegany. Ma swoją siedzibę w Poznaniu w Wielkopolskim i podejrzewa, że uda

się to zrobić.

Pan Grzegorz Stolarski - Sołtys wsi Płaciszewo zaznaczył, że obecna władza dużo mówią,

a gorzej jest z tego realizacją. My plantatorzy buraka cukrowego niejedno spotkanie mieliśmy

z Prezesem Bogdziewiczem, Prezesem Bogaczem. Przykładem takiej działalności sprzecznej

z mówieniem jest to, że Polski cukier płaci rolnikom nie miej jak 115 zł za tonę buraków,

chcieli, abyśmy my zgodzili się na 110 zł, nie zgodziliśmy się, więc nie wiem czy obecnie

wyjdzie poi 90 zł. Nawet nie podtrzymali swojej propozycji. Rolnik jak odbiera wysłodki

prasowane po 17 zł, ale jak zostawi cukrownia kupuje po 14 zł. Mają 300 tyś. zł zarobku na

wysłodkach. Pan Grzegorz Sikorski jest członkiem naszego Związku więc doskonale wie, że

żadna dyskusja, żadne liczby, żadne zapisy na papierze z nimi nie wygra. Całe biuro, całe

rachunkowe przeliczenia idą spod Poznania. Naszych pracowników już w biurach cukrowni

nie ma. Można byłoby podnieść im podatek od nieruchomości, skoro tak traktowani są przez

nich nasi pracownicy, nasi plantatorzy. Polskimi rękami dorabia się kapitał niemiecki.

Pan Grzegorz Sikorski - Przewodniczący Rady Miejskiej wyjaśnił, że na wczorajszym

posiedzeniu komisji Rada Miejska podjęła decyzję, że traktujemy wszystkich jednakowo.

Pan Grzegorz Stolarski - Sołtys wsi Płaciszewo zaznaczył, że nie domaga się podwyżek

podatku, ale chciał wszystkich obecnych radnych i sołtysów poinformować jak się

przedstawia współpraca władz cukrowni z plantatorami i pracownikami naszej gminy.

Chciałby aby wszyscy był świadomi co tam się dzieje.

Pan Grzegorz Sikorski - Przewodniczący Rady zasugerował, aby zobligować Pana

Burmistrza do prowadzenia rozmów z władzami cukrowni, zaproponował, aby „wyciągnąć"

te pieniądze w ramach jakiegokolwiek sponsoringu, a podatki opracowane przez komisje

zostawić na tym poziomie. Taka jest moja propozycja.

 

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Rada podjęła uchwałę jednogłośnie w przedmiotowej sprawie. Stanowi ona załącznik

do niniejszego protokołu.

5.      w sprawie zmiany uchwały XIX/121/08 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 27 listopada2008 roku.

 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła Pani Zenona Babicz - Sekretarz

Miasta i Gminy.

 

Następnie kolejno pytania zadawali:

 

Pan Andrzej Gontarski zapytał co z punktami które były na komisjach tzn. l i 2?

Pan Burmistrz odpowiedział, że jest tu odniesienie do uchwały z 2008 roku, zwolnień które są

tam określone. Wprowadza się nowe zwolnienie dotyczące tylko pkt. 3 tej uchwały. Pozostałe

pozostają bez zmian. Chodzi tu głównie o zwolnienie z podatku od nieruchomości od budynków starych gospodarstw, rolników emerytów, gdyż w tamtych zwolnieniach to było,

ale nie było zwolnienia dla Zakładu Gospodarki Komunalnej. Więc wprowadzamy zwolnienie

dlaZGK.

 

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Rada podjęła uchwałę jednogłośnie w przedmiotowej sprawie. Uchwała stanowi część

składową niniejszego protokołu.

 

6.      w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

 

Pani Zenona Babicz - Sekretarz Miasta i Gminy przedstawiła projekt uchwały wraz

z uzasadnieniem.

 

Pan Grzegorz Sikorski wskazał, że w obecnym roku cena skupu żyta do celów podatku

wymiaru podatku rolnego wynosiła 30 zł, czyli według Prezesa jest obniżona ale według

obecnego roku podwyższona 4 zł. Czyli na hektarze 10 zł tj. 2,5 kwintala z hektara

przeliczeniowych.

 

Uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Rada podjęła uchwałę jednogłośnie w przedmiotowej sprawie. Uchwała stanowi część

składową niniejszego protokołu.

 

7.      w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz

zwolnień od tego podatku.

 

Pani Zenona Babicz - Sekretarz Miasta i Gminy przedstawiła projekt uchwały, załączniki

oraz uzasadnienie.

 

Uwag, wniosków i zapytań nie było

 

Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w przedmiotowej sprawie. Uchwała wraz

z załącznikami stanowi część składową niniejszego protokołu.

 

 

 

 

8.      w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn „Nowe horyzonty" dofinansowanego ześrodków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu OperacyjnegoKapitał Ludzki.

 

Sekretarz Miasta i Gminy - Pani Zenona Babicz przedstawiła projekt uchwały wraz

z uzasadnieniem.

 

Pan Stanisław Kopecki zapytał czy w programie tym uczestniczą tylko pracownicy

zatrudnieni przez Urząd Miasta i Gminy?

Pan Grzegorz Sikorski - Przewodniczący Rady odpowiedział, że mogą w programie tym

uczestniczyć pracownicy zatrudnieni gdziekolwiek. Stąd wystąpił też z prośba do Państwa

Sołtysów, aby zaczęli w miarę możliwości w nim uczestniczyć, ponieważ jest on realizowany

dla wszystkich.

 

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Rada podjęła uchwałę w przedmiotowej sprawie jednogłośnie. Stanowi ona załącznik

niniejszego protokołu.

 

9.      w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn „Nowe perspektywy " dofinansowanego ześrodków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu OperacyjnegoKapitał Ludzki.

 

Pani Zenona Babicz - Sekretarz Miasta i Gminy przedstawiła projekt uchwały wraz

z uzasadnieniem.

 

Uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Rada podjęła jednogłośnie uchwałę w przedmiotowej sprawie. Stanowi ona załącznik

do niniejszego protokołu.

 

10.  w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Miasta

i Gminy Glinojeck oraz zapewnienia dalszej opieki wyłapywanym zwierzętom

bezdomnym.

 

Pani Zenona Babicz - Sekretarz Miasta i Gminy przedstawiła projekt uchwały wraz

z uzasadnieniem.

 

Uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Rada pojęła uchwałę w przedmiotowej sprawie jednogłośnie. Uchwała stanowi część

składową niniejszego protokołu.

 

11.  w sprawie uchwalenia Regulaminu Gminnego Zespoły Interdyscyplinarnego do sprawPrzeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Mieście i Gminie Glinojeck.

 

Pani Zenona Babicz - Sekretarz Miasta i Gminy przedstawiła projekt uchwały

z uzasadnieniem i załącznikami.

 

Uwag, wniosków i zapytań nie było

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w przedmiotowej sprawie, stanowi ona część

składową mniejszego protokołu.

 

12.  w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

oraz Ochrony Ofiar Przemocy dla Miasta i Gminy Glinojeck na lata 2010-2015.

 

Pani Zenona Babicz - Sekretarz Miasta i Gminy przedstawiła projekt uchwały wraz

z uzasadnieniem.

 

Uwag, wniosków i zapytań nie było

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w przedmiotowej sprawie, stanowi ona część

składową niniejszego protokołu.

 

13.  w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego

odprowadzania ścieków na rok 2011.

 

Pani Zenona Babicz - Sekretarz Miasta i Gminy przedstawiła projekt uchwały z załącznikami

i uzasadnieniem.

Następnie wywiązała się dyskusja w której kolejno głos zabierali:

Pan Stanisław Kopecki przekazał informacje, że Pan Prezes ZGK wprowadził Radę w błąd,

ponieważ zgodnie z ustawą, którą Pani Sekretarz odczytała powinien ona na 70 dni przed

planowana datą wejścia taryf w życie przedstawić uchwałę Radzie. Pan Prezes złamał ustawę.

Następnie złożył wniosek formalny: odroczenie tej uchwały do podjęcia dla nowej Rady.

Wniosek został przyjęty przez Przewodniczącego Rady Miejskiej.

Pan Andrzej Franczak- Prezes ZGK poinformował, że złożył wniosek 20 października 2010

roku, ma poświadczenie kiedy został złożony i opracowany na 70 dni przed planowana datą

wejścia taryf w życie.

Pan Stanisław Kopecki zapytał czy Rada o tym wie? Ustawa mówi jednoznacznie że Rada

powinna o tym wiedzieć , a nie Pan Burmistrz.

Pan Andrzej Franczak - Prezes ZGK Sp.zo o. - wyjaśnił, że on zgodnie z ustawą złożył na

ręce Pana Burmistrza wniosek o planowanych podwyżkach taryf na 70 dni przed wejściem

ich w życie.

Pan Grzegorz Sikorski - Przewodniczący Rady wyjaśnił ,że jeśli nawet zatwierdzenie taryf

zostanie przekazane nowej Radzie to też nie będzie 70 dni.

Pan Stanisław Kopecki zapytał czy taryfa ta musi być zatwierdzona od l stycznia 2011 roku?

Pan Burmistrz odpowiedział, że musi być taryfa ta wprowadzona od l stycznia ponieważ

poprzednia została uchwalona tylko na rok.

Pan Andrzej Franczak - Prezes ZGK wyjaśnił, że kończy mu się poprzednia taryfa, ponieważ

była ona zatwierdzona tylko do 31 grudnia 2010 roku.

Pan Burmistrz zasugerował, że teraz moglibyśmy się zastanawiać ile Rada ma na uchwalenie?

Pani Sekretarz Miasta i Gminy odpowiedziała, że według ustawy 45 dni.

Pan Burmistrz zaznaczył, że w związku z tym wszystko się zgadza.

Pan Stanisław Kopecki odczytał treść ustawy w której było napisane że na 70 dni Rada

powinna być powiadomiona o zamiarze, czy decyzji zmiany taryf.

Pan Andrzej Franczak - Prezes ZGK wyjaśnił, że składał ten wniosek do Urzędu Miasta           i Gminy, a nie do Rady Miejskiej. Moi poprzednicy do tej pory tez tak robili. Nie zwrócił mi

do tej pory nikt uwagi na to. Wyszedłem z założenia, że Urząd Miasta i Rada Miejska to jest

jedno ciało.

 

Pani Wiesława Dymkowska- Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej poinformowała że Radni       w swojej dyskusji przedstawili tylko część tej ustawy, nie przyłożyli się doje przeanalizowania.W pkt. 5 tej ustawy jest napisane że Rada Gminy podejmuje decyzję          w sprawie tej uchwały w terminie 45 dni od daty złożenia wniosku, albo odmawia jej zatwierdzenia jeśli złożona ona został niezgodnie z przepisami. W związku z wystąpieniem do Rady o zatwierdzenie taryf w załączeniu powinny być szczegółowe kalkulacje cen tych stawek oraz aktualny plan. Czy to zostało spełnione?

Pan Grzegorz Sikorski - Przewodniczący Rady Miejskiej zauważył, że nie można powiedzieć

że Radni nie przyłożyli się do omówienia tej uchwały, ponieważ każda uchwała jest

sprawdzona przez Radcę Prawnego i jeśli on to zatwierdzi to on też odpowiada za jej stronę

prawną. Nikt z Radnych nie ma obowiązku znać na pamięć wszystkich ustaw. Jeśli jest coś

potrzebne to są ustawy w Urzędzie możemy sięgnąć i sprawę wyjaśnić.

Pani Wiesława Dymkowska- Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej zadała pytanie Panu

Prezesowi ZGK : jak się Panu bilansuje woda i jak się Panu bilansują ścieki?

Pan Andrzej Franczak - Prezes ZGK odpowiedział, że jeśli chodzi o wodę to w Malużynie

jest 35,42% strat, a w Glinojecku 18,60 % strat.

Pani Wiesława Dymkowska- Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej zaznaczyła, że jeśli jest strata

na wodzie to automatycznie jest strata na ściekach, ale wiemy, doskonale że pobierając wodę ,

woda nie wraca w postaci ścieków, więc tu jest już ponowna strata.

Pan Andrzej Franczak- Prezes ZGK wyjaśnił, sprawy zadłużenia (o co proszono na

posiedzeniach komisji). Aktualnie na wodzie i kanalizacji zadłużenie wynosi 71.486,00 zł,

spraw w sądzie jest za 19.743, 00 zł, wyroki ma na 6.864,00 zł, podpisy na umowę ma na

7.738,00 zł. Przedstawia się to różnie, ponieważ są to zadłużenia tygodniowe, 7 -miesięczne,

2-miesięczne. pól-roczne, roczne, ale mamy i zadłużenia kilkuletnie.

Pan Witold Kowalski poprosił Pana Prezesa o zdefiniowanie co to są te straty? Czy jest to

kradzież wody czy jest to wyciek z instalacji?

Pan Andrzej Franczak - Prezes ZGK odpowiedział, że główne straty są na płukaniu sieci. To

wypływa, wychodzi mi z licznika, a tam na końcówce płucze i to kosztuje. To nie jest

opomiarowane.

Pan Grzegorz Maliszewski wyraził swoje zdanie, że zebraliśmy się tutaj, aby podjąć uchwałę,

a nie dyskutować nad ustawą. Na każdej stronie jest pieczątka Radcy Prawnego. Jeśli nie podejmiemy tej uchwały dzisiaj to następna Rada będzie podejmowała uchwałę o dotacje dla ZGK z podatków komunalnych.

Pan Burmistrz wyjaśnił, że jeśli chodzi o stan prawny to nie macie Państwo aktualnej ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Ja posiadam jej jednolity tekst wydrukowanyw dniu wczorajszym. Art. 24 mówi dokładnie:1. Taryfy podlegają zatwierdzeniu w drodze uchwały rady gminy.2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, w terminie 70 dni przed planowanym dniem wejścia taryf w życie, przedstawia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) wniosek o ich zatwierdzenie.3. Do wniosku o zatwierdzenie taryf przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dołącza szczegółową kalkulację cen i stawek opłat oraz aktualny plan.4. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) sprawdza, czy taryfy i plan zostały opracowane zgodnie z przepisami ustawy, i weryfikuje koszty, o których mowa w art. 20 ust. 4 pkt 1, pod względem celowości ich ponoszenia.5. Rada gminy podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu taryf, w terminie 45 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, albo o odmowie zatwierdzenia taryf, jeżeli zostały one sporządzone niezgodnie z przepisami.5a. W razie stwierdzenia przez organ nadzoru nieważności uchwały o zatwierdzeniu taryf albo niestwierdzenia nieważności uchwały o odmowie zatwierdzenia taryf, czas obowiązywania dotychczasowych taryf przedłuża się o 90 dni od dnia doręczenia przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu rozstrzygnięcia nadzorczego. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.5b. W razie stwierdzenia przez organ nadzoru nieważności uchwały o odmowie zatwierdzenia taryf, taryfy zweryfikowane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia doręczenia przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu rozstrzygnięcia nadzorczego.6. Rada gminy może podjąć uchwałę o dopłacie dla jednej, wybranych lub wszystkich taryfowych grup odbiorców usług. Dopłatę gmina przekazuje przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu.7. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ogłasza zatwierdzone taryfy w miejscowej prasie lub w sposób zwyczajowo przyjęty w terminie do 7 dni od dnia podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 1.8. Jeżeli rada gminy nie podejmie uchwały w terminie, o którym mowa w ust. 5, taryfy zweryfikowane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wchodzą w życie po upływie 70 dni od dnia złożenia wniosku o zatwierdzenie taryf.9. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ogłasza w miejscowej prasie lub w sposób zwyczajowo przyjęty taryfy, o których mowa w ust. 5b lub 8, w terminie co najmniej 7 dni przed dniem wejścia ich w życie.9a. Na uzasadniony wniosek przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego rada gminy, w drodze uchwały, przedłuża czas obowiązywania dotychczasowych taryf, lecz nie dłużej niż o 1 rok.9b. W uzasadnieniu wniosku, o którym mowa w ust. 9a, zamieszcza się w szczególności informacje dotyczące zakresu świadczonych usług oraz warunków ekonomicznych uzasadniających przedłużenie obowiązywania dotychczasowych taryf.9c. Do wniosku, o którym mowa w ust. 9a, nie dołącza się szczegółowej kalkulacji cen i stawek opłat oraz planu.10. Taryfy obowiązują przez 1 rok, z zastrzeżeniem ust. 5a, 5b i 9a.

Pan Burmistrz poinformował o tym, że złożony został kompletny wniosek  ze wszystkimi kalkulacjami w dniu 22.10.2010 roku na sekretariat. Czyli wniosek zgodnie z ustawą został złożony z pełnymi załącznikami w terminie.

Pan Grzegorz Sikorski zasugerował, że wniosek złożony przez Radnego Stanisława Kopeckiego o nieterminowe złożenie wniosku jest bezpodstawny.

Następnie Radny Stanisław Kopecki,złożył kolejny wniosek formalny o odroczenie tej uchwały.

Przystąpiono do głosowania nad złożonym wnioskiem formalnym przez Pana Stanisława Kopeckiego odnośnie odroczenia rej uchwały.

Głosowanie przedstawiało się następująco:

8 osób było za nie przyjmowaniem tej uchwały na dzisiejszej sesji;

4 osoby były za przyjęciem tej uchwały na dzisiejszej sesji;

2 osoby się wstrzymały.

Podsumowując : wniosek Radnego Stanisława Kopeckiego został utrzymany i na dzisiejszej Sesji Rady Miejskiej nie zostanie podjęta ta uchwała.

 

14.  w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Glinojecku.

 

Pani Zenona Babicz - Sekretarz Miasta i Gminy przedstawiła projekt uchwały wraz z załącznikami.

 

Pani Zenona Babicz – Sekretarz Miasta i Gminy poinformowała, że podjęcie tej uchwały jest naglące, ponieważ SPZ ZOZ w Glinojecku otrzymał wezwanie do usunięcia braków formalnych w swoim Statucie. Braki te powinni usunąć do 15 listopada czyli powinni wpisać „w rozdziale IV § 10  ust. 3 Statutu Zakład Rehabilitacyjny, 06-450 Glinojeck, ul. Targowa 6 w skład którego wchodzą komórki organizacyjne:

-pkt. e) 029 Dział(poradnia) fizjoterapii 06-450 Glinojeck, ul. Targowa 6”

W przeciwnym wypadku NFZ nie finansowałby rehabilitacji.

 

Uwag, wniosków i zapytań nie było

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w przedmiotowej sprawie, stanowi ona część

składową niniejszego protokołu.

 

Ad. 8

 

W wolnych wnioskach kolejno głos zabierali:

Pani Wiesława Dymkowska- Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej poinformowała, że złożyła na ręce Pana Burmistrza i Pana Przewodniczącego Rady  pismo (w przerwie ustaliła z Panem Przewodniczącym, że nie będzie dziś tego tematu poruszać). Następnie poprosiła Pana Burmistrza o spotkanie przy uczestnictwie Pana Andrzeja Franczaka – Prezesa ZGK, ponieważ są pewne problemy z kotłownią, które dają bardzo wysokie ciśnienie na budynki             i jest brak regulacji.

Pan Burmistrz odpowiedział, że jest do dyspozycji mieszkańców o każdej porze dnia i nocy. Wystarczy zadzwonić, podać datę i godzinę, on  dostosuje się, pójdzie z Panem Prezesem ZGK i wyjaśni tę sprawę. Jesteśmy otwarci.

Pan Andrzej Gontarski przypomniał, że na poprzedniej sesji członkowie Rady prosili Pana Przewodniczącego Fundacji Rozwoju Gminy – Pana Jacka Kloppera o sprawozdanie              z Festiwalu Muzyki Romskiej. Jeśli Pan Prezes jest przygotowany to byśmy chcieli posłuchać, a jeszcze lepiej, aby go skserować, żeby każdy Radny miał przed sobą.

Pan Jacek Klopper odpowiedział, że są to dane Fundacji i nie będzie ich rozpowszechniał, więc  przeczyta. Następnie przedstawił rozliczenie XIV Międzynarodowego Festiwalu Romów 2010 rok. Wyjaśnił , że dotacja otrzymana od gminy, została przeznaczona całkowicie na wynagrodzenie  artystów.

Pan Stanisław Kopecki zasugerował, że na mniejszą liczbę sprzedanych biletów, być może miało wpływ nieatrakcyjność dodatkowych artystów. Nie byli zbyt fajni. Jeśli medialnie pokarzemy, że będą tacy, a nie inni artyści dodatkowo, to może wpłynąć to na ilość przybyłych na koncert. 

Pan Jacek Klopper wyjaśnił ,że my nie mamy wpływu na wybór dodatkowych artystów, ponieważ zgodnie z umową, tym zajmują się Romowie. Oni za to decydują, oni za to płacą.

My chcieliśmy żeby wybór gwiazdy polskiej był po naszej stronie, ale oni nie wyrazili zgody.

Pan Wojciech Bruździński – Dyrektor MGOK poinformował, że dyrektorem artystycznym Festiwalu jest  Don Wasyl i on o wszystkim decyduje i ustala cały grafik artystyczny. 

Pan Andrzej Gontarski zaznaczył, że Radni podejmując decyzję o przeznaczeniu 350 tys. zł  pieniędzy publicznych  biorą pod uwagę ryzyko, czy ta inwestycja i te pieniądze, które zostaną przekazane, czy to jest celowe, logiczne i czy jest sens wkładania tych pieniędzy, jeśli Fundacja przyniesie straty. Chodzi o to, że podejmując decyzje czy przekazać pieniądze publiczne trzeba sprawdzić, czy jest tam jakieś ryzyko i czy są tam te pieniądze rzeczywiście potrzebne. Chodzi o to, aby Radni wiedzieli czy te pieniądze idą celowo czy  też nie.

Pan Burmistrz zauważył, że ma wrażenie, iż część osób jest atakujących ten Festiwal.            W imieniu Komitetu Organizacyjnego wyjaśnił, że ręczy, iż żadna złotówka  „nie poszła na lewo”. Otrzymujemy na ten Festiwal kilkanaście donosów, więc jest on kontrolowany przez różne instytucje, wszystko jest dobrze. Robimy to dla ludzi. Jeśli zapotrzebowanie będzie od mieszkańców to my jako Komitet będziemy to dalej organizować. Jeśli nowa Rada zadecyduje że nie robimy Festiwalu, a drogę to tak będzie robione i Glinojeck będzie dalej kojarzony tylko z Cukrownią, Obecnie jest kojarzony jako organizator tak prestiżowej imprezy jak Festiwal Piosenki Romskiej. Ciechanów bardzo chciałby ten Festiwal przejąć.

Pan Stanisław Kopecki poprosił o zaproszenie Pani Dyrektor MGP w Glinojecku.

Pan Andrzej Gontarski zapytał jak wygląda sprawa internetu? Czy on już działa na całej Gminie? 

Pan Burmistrz wyjaśnił ,że generalnie inwestycja jest już zakończona. Mamy problemy osiągnięciem  zasięgu. Najlepszy zasięg internetu tj. Kondrajec, Płaciszewo i Strzeszewo. Jest tam mało lasów i zasięg jest bardzo dobry. Wszyscy, którzy się zgłoszą do nas otrzymają dane teleadresowe i mogą z tego internetu korzystać.

Pan Dariusz Woźnicki poprosił o zdjęcia z imprezy XX-leci Samorządu.

Pan Grzegorz Sikorski- Przewodniczący Rady Miejskiej, z okazji zakończenia kadencji 2006-2010 podziękował wszystkim Członkom Rady, pracownikom Urzędu Gminy i Kierownikom    i Dyrektorom jednostek organizacyjnych za współpracę w czasie tej kadencji.

Pan Burmistrz podziękował za pracę w tej kadencji w imieniu pracowników Urzędu Miasta     i Gminy i w imieniu kierowników jednostek organizacyjnych. W odniesieniu do spraw publicznych to kadencja 2006-2010 była najbardziej efektywna w stosunku do wcześniejszych. Najwięcej środków pozyskaliśmy właśnie w tej kadencji, najwięcej umów podpisaliśmy. Budżet Gminy w ciągu 4 lat zwiększył się 3 razy. 18 mln zł. mieliśmy budżetu na początku kadencji wzrósł on obecnie do 60 mln zł. Jeśli chodzi o wydatki inwestycyjne to możemy się szczycić, ponieważ samorząd glinojecki znajduje się w czołówce samorządów nie tylko w powiecie ale i w całym kraju. W 2008 roku byliśmy w ZŁOTEJ SETCE SAMORZĄDU w kraju, które najwięcej wydają na inwestycje w porównaniu do wielkości budżetu. Podziękował, Radnym, że we współpracy nie było polityki, ponieważ czasem ich dzieliły sprawy gospodarcze, ale zawsze dochodzili do kompromisu dobrego dla naszych mieszkańców. Życzył, aby wszyscy Ci spośród kandydujących do Rady Miejskiej  w Glinojecku dostali się do niej.

Następnie wręczone zostały podziękowania dla Pana Burmistrza, Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej i członków Rady. 

  Na zakończenie Pan Burmistrz zaprosił wszystkich obecnych do zrobienia wspólnego zdjęcia, a potem na obiad.

 

Innych  spraw  nie  wnoszono,  zatem  Przewodniczący  Rady postanowił o  zakończeniu  Sesji   oraz   podziękował   wszystkich  za   przybycie   i   udział   w   jej   obradach.

 

S

Dokument wytworzony przez: Rada
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Iwona Wernicka
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 grudnia 2010 17:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Iwona Wernicka
Ilość wyświetleń: 1327
18 grudnia 2010 17:41 Iwona Wernicka - Dodanie dokumentu.
Realizacja: IDcom-web.pl