Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Protokoły z sesji zobacz archiwum »

PROTOKÓŁ NR I/10 z obrad Sesji Rady Miejskiej w Glinojecku odbytej w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Glinojecku w dniu 1 grudnia 2010 roku.

 

 

 

                              PROTOKÓŁ   NR  I/10

 

z  obrad  Sesji  Rady  Miejskiej  w  Glinojecku  odbytej  w  sali  konferencyjnej  Urzędu  Miasta  i  Gminy  w  Glinojecku  w  dniu

1  grudnia  2010  roku.

 

Obradom przewodniczył – najstarszy wiekiem Radny- Pan Zbigniew Babicz do chwili wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej.

 

Obrady  trwały  od  godziny  10.00  do  godziny   12.00.

Rada  obradowała  w  składzie  14  radnych  zgodnie  z  listą  obecności  stanowiącą  załącznik  niniejszego  protokołu.  Nieobecna  Radna Beata Kuźniewska..

 

Ponadto  uczestniczyli:

1. Burmistrz Miasta i Gminy – mgr inż. Waldemar Godlewski

2. Sekretarz  Miasta i  Gminy  -  mgr  Zenona  Babicz

3. Skarbnik  Miasta  i  Gminy   -  Iwona  Dobrzyńska

4. Radny Powiatu Ciechanowskiego – mgr Marek Marcinkowski

 

PRZEBIEG   SESJI:

 

Ad. 1

 

Najstarszy wiekiem radny Pan Zbigniew Babicz otwierając obrady przywitał zebranych oraz stwierdził quorum konieczne do podejmowania prawomocnych  uchwał.

Następnie poprosił Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej                          w Glinojecku – Pana Piotra Stasiaka o wręczenie zaświadczeń nowo wybranym radnym. Nieobecna  Radna Pani Beata Kuźniewska otrzyma zaświadczenie na kolejnej Sesji Rady Miejskiej. 


Ad.  2

 

Tekst ślubowania zgodny z art. 23a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym odczytała Sekretarz Miasta i Gminy – Pani Zenona Babicz, następnie kolejno każdy Radny wyczytany z listy przez Panią Iwone Wernicka – pracownika ds. obsługi rady wstawał i składał ślubowanie mówiąc słowo „ŚLUBUJĘ”.

Tekst ślubowania stanowi załącznik niniejszego protokołu.

 

Ad.  3

 

Porządek  dzienny  Sesji  zaproponowany  przez  Prowadzącego Obrady,  został  przyjęty  jednogłośnie  w  następującym  brzmieniu:

 

1. Otwarcie  Sesji  i  stwierdzenie  quorum.

2. Ślubowanie Radnych

3. Przyjęcie  porządku  dziennego.

4. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.

7. Ślubowanie  Burmistrza  Miasta  i  Gminy.

8. Powołanie Komisji Rewizyjnej.

9. Wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

10. Powołanie Stałych Komisji Rady Miejskiej.

11. Zapytania   i  wolne  wnioski.

 

Ad. 4 

 

        Na Przewodniczącego Rady Miejskiej zgłoszonych zostało dwóch kandydatów. Radny Marek Kuminiarczyk zgłosił kandydaturę Radnego Andrzeja Gontarskiego, natomiast Radny Kowalski Witold zgłosił kandydaturę Radnego Grzegorza Sikorskiego. Radni uzasadnili swoje decyzje. Radny Marek Kuminiarczyk zaznaczył, że Pan Andrzej Gontarski został wybrany po raz trzeci już Radnym i zna specyfikację  Rady Miejskiej, poza tym kieruję ogromną firmą zatrudniającą dużo ludzi, w związku z tym na pewno poradzi sobie na tym stanowisku. Radny Witold Kowalski poinformował, że Pan Grzegorz Sikorski jest znany już od lat z pracy w Radzie Miejskiej, gdzie pełnił, również rolę jej Przewodniczącego. Wykonywał swoje obowiązki sprawnie i bez zastrzeżeń. Dobrze mu się układała współpraca z Panem Burmistrzem. Działa społecznie.

Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

Innych zgłoszeń nie było. Lista zgłoszeń została zamknięta przez członków Rady jednogłośnie.  

 

Ad. 5

 

Do przeprowadzenia tajnego głosowania i wyborów Przewodniczącego Rady Miejskiej, Wiceprzewodniczących oraz Komisji Rewizyjnej Rada Miejska jednogłośnie wybrała ze swojego składu Komisję Skrutacyjną w składzie:

1. Pana Jakubowskiego Andrzeja

2. Pani  Meister Marty

3. Pani Pniewskiej Anity.

Radni wyrazili zgodę na pracę w Komisji.

Przewodniczącym Komisji Skrutacyjnej został wybrany – Radny Pan Jakubowski Andrzej.

 

Komisja Skrutacyjna przygotowała karty do głosowania na Przewodniczącego Rady Miejskiej, rozdała je wszystkim obecnym radnym, wyjaśniła zasady głosowania oraz czuwała nad jego przebiegiem.

      Po zebraniu wszystkich głosów do urny Komisja udała się do oddzielnego pomieszczenia w celu przeliczenia głosów i sporządzenia protokołu głosowania.

Ustalono, że w wyniku głosowania kandydat Andrzej Gontarski otrzymał  - 9 głosów , a kandydat Grzegorz Sikorski – 5 głosów.

Przewodniczącym Rady Miejskiej w Glinojecku wybrany został Radny:

PAN ANDRZEJ GONTARSKI

 

Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik niniejszego protokołu.

 

Prowadzący obrady poprosił Przewodniczącego Rady Pana Andrzeja Gontarskiego o zajęcie miejsca w Prezydium i przekazał mu dalsze przewodniczenie Sesji rady Miejskiej.

Pan Andrzej Gontarski zajął miejsce w Prezydium i objął prowadzenie Sesji Rady Miejskiej.

Podziękował radnym za zaufanie i wybór oraz zapewnił, że nie będzie prowadził żadnej polityki.

 

 Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej               w Glinojecku przedstawiła Sekretarz Miasta i Gminy – Pani Zenona Babicz.

 

Rada podjęła uchwałę w przedmiotowej sprawie przy jednym głosie wstrzymującym się (Pan Andrzej Gontarski).

Uchwała stanowi część składową niniejszego protokołu.

 

Ad. 6

 

      Przewodniczący Rady Pan Andrzej Gontarski poinformował, że zgodnie ze Statutem Gminy Glinojeck Rada Miejska wybiera ze swojego składu dwóch Wiceprzewodniczących. Poprosił o zgłaszanie kandydatur.

W związku z powyższym Pan Andrzej Jakubowski zgłosił kandydaturę Pana Piotra Gadomskiego na Wiceprzewodniczącego Rady. Radny wyraził zgodę na kandydowanie.

         Radny Pan Marek Kuminiarczyk zgłosił kandydaturę Pana Grzegorza Sikorskiego . Radny wyraził zgodę na kandydowanie.

Innych zgłoszeń nie było.

Komisja Skrutacyjna przygotowała karty do głosowania, rozdała je radnym oraz Pan Przewodniczący przedstawił sposób głosowania. Po włożeniu kart do urny Komisja udała się do pomieszczenia obok celem ustalenia wyników głosowania i sporządzenia protokołu.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej - Pan Andrzej Jakubowski przedstawił protokół głosowania. W wyniku głosowania obydwaj kandydaci uzyskali jednakową liczbę głosów - 14.

Zatem Wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej w Glinojecku zostali wybrani:
PAN PIOTR GADOMSKI I PAN GRZEGORZ SIKORSKI.

Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyborów Wiceprzewodniczących stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Projekt uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Glinojecku przedstawiła Pani Zenona Babicz - Sekretarz Miasta i Gminy .

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę   w przedmiotowej sprawie, stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 7

Burmistrz  Miasta  i   Gminy  -  Pan  Waldemar  Godlewski  złożył przed

Radą Ślubowanie, zgodne z tekstem zawartym w   art. 29 a  ustawy

o    samorządzie    gminnym.    Tekst    ślubowania    stanowi    część    składową

niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Miejskiej      Pan Andrzej  Gontarski pogratulował

Panu Waldemarowi Godlewskiemu objętego stanowiska.

Ad, 8

Przewodniczący Rady Pan Andrzej Gontarski, poprosił członków Rady Miejskiej o zgłaszanie kandydatur do składu Komisji Rewizyjnej .           Zgłoszeni zostali następujący kandydaci:                                                             Pani Bożena Banasiak zgłosiła Pana Marka Kuminiarczyka;                          Pan Grzegorz Sikorski zgłosił Pana Witolda Kowalskiego;                                    Pan Andrzej Jakubowski zgłosił Panią Wistowe Dymkowską;                                 Pan Marek Kuminiarczyk zgłosił Panią Anitę Pniewską.

Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie i pracę w Komisji Rewizyjnej.

Innych zgłoszeń nie było.

 

 

 

Ponieważ Pani Anita Pniewska, wyraziła zgodę na kandydowanie do Komisji

Rewizyjnej,   więc   tym   samym   zrezygnowała      z   dalszego   członkostwa

w Komisji Skrutacyjnej.

Przewodniczący  Rady -  Pan  Andrzej   Gontarski  poprosił  o  zgłaszanie

kandydatur do uzupełnienia składu Komisji Skrutacyjnej.

Radny      Witold      Kowalski      zgłosił     kandydaturę      Pana      Dariusza

Lewandowskiego.

Radny wyraził zgodę na kandydowanie.

Innych zgłoszeń nie było.

Następnie Przewodniczący Rady poddał członkom Rady wybór głosowania

w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej tzn. głosowanie ma być tajne czy

jawne?

Rada jednogłośnie podjęła decyzję o tajnym głosowaniu.

W związku z powyższymi ustaleniami. Komisja Skrutacyjna przystąpiła do przeprowadzenia tajnego głosowania. Przygotowała karty do głosowania i rozdała je Radnym . Po włożeniu przez wyborców wszystkich kart do urny Komisja Skrutacyjna udała się do pomieszczenia obok celem przeliczenia głosów i sporządzenia protokołów głosowania .

W wyniku tajnego głosowania w skład Komisji Rewizyjnej zostali wybrani trzej radni, którzy otrzymali największą liczbę głosów:

•        Pan Marek Kuminiarczyk       -14 głosów,

•        Pani Anita Pniewska               -12 głosów,

•        Pani Wiesława Dymkowska     -10 głosów ,
/Radny Witold Kowalski otrzymał 5 głosów/.

Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej przedstawiła Pani Zenona Babicz - Sekretarz Miasta i Gminy.

Rada podjęła uchwałę   w przedmiotowej sprawie jednogłośnie, stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 9

Na wniosek Komisji Rewizyjnej Rada Miejska jednogłośnie wybrała na jej Przewodniczącą Panią Wiesławę Dymkowską, podejmując stosowną uchwałę. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.

 

 

Ad, 10

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Andrzej Gontarski poprosił Radnych o zgłaszanie kandydatur do składów stałych Komisji Rady. Komisje zostaną powołane w 3 - osobowych składach w głosowaniu jawnym

Do składu Komisji Planu, Budżetu i Finansów zgłoszeni zostali: P. Zbigniew Babicz, P. Andrzej Jakubowski, P. Norbert Hefczyc. Radni wyrazili zgodę na kandydowanie i pracę w komisji. Przewodniczącym Komisji został - Pan Zbigniew Babicz.

Taki skład komisji został przyjęty jednogłośnie.

Do składu Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych zgłoszeni

zostali:

P. Marta Meister, P. Izabela Kowalska, P. Witold Kowalski.

Radni wyrazili zgodę na kandydowanie i pracę w komisji.

Przewodniczącą Komisji została - Pani Izabela Kowalska.

Taki skład komisji został przyjęty jednogłośnie.

Do składu Komisji Przemysłu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska zgłoszeni

zostali:

P. Grzegorz Sikorski, P. Bożena Banasiak, P. Piotr Gadomski.

Radni wyrazili zgodę na kandydowanie i pracę w komisji.

Przewodniczącą Komisji zostala - Pani Bożena Banasiak.

Taki skład komisji został przyjęty jednogłośnie

Do  składu  Komisji   Porządku,  Bezpieczeństwa   Publicznego  i   Ochrony

Przeciwpożarowej zgłoszeni zostali:

P. Dariusz Lewandowski i, P. Andrzej Gontarski .

Radni wyrazili zgodę na kandydowanie i pracę w komisji.

Ze   względu   na   nieobecność   Pani   Beaty   Kuźniewskiej   Komisja   ta   nie

ukonstytuowała się. Nastąpi to na następnym posiedzeniu Rady Miejskiej.

Taki skład komisji został przyjęty jednogłośnie.

Projekt uchwały w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej przedstawiła Sekretarz Miasta i Gminy- Pani Zenona Babicz.

Uchwałę w przedmiotowej sprawie Rada podjęła jednogłośnie, stanowi ona część składową niniejszego protokołu.

 

 

 

 

 

Ad. 11

%

W wolnych wnioskach zabierali głos:

Radny Pan  Norbert Hefczyc  - poprosił   Pana Burmistrza o zobowiązanie

pracowników      odpowiedzialnych   za   BIP   o   niezwłoczne   wprowadzanie

protokołów w Sesji Rady Miejskiej, gdyż ostatnie wprowadzone są z kwietnia

tego roku.

Pan Burmistrz zobowiązał się do zajęcia się tą sprawą.

Pan Marek Marcinkowski - Radny w Powiecie Ciechanowskim złożył

gratulacje z okazji wyboru, myśli że nowo wybrana Rada Miejska w Glinojecku

będzie  pracowała   i  podejmowała jakiekolwiek  decyzje   z  pożytkiem  dla

mieszkańców naszej gminy. On jako Radny w Powiecie Ciechanowski, również

dołoży wszelkich starań, aby gmina Glinojeck nie była ignorowana w powiecie.

Pani Wiesława Dymkowska zapytała Przewodniczącego Rady czy przewiduje

jeszcze do końca roku sesję?

Pan Andrzej Gontarski- Przewodniczący Rady Miejskiej odpowiedział ,że

do  Świąt Bożego Narodzenia,  przewidziane  są jeszcze  dwie  Sesje Rady

Miejskiej.

Innych spraw, uwag ani wniosków nie wnoszono.

Przewodniczący Rady postanowił zatem o zamknięciu I Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Glinojecku, dziękując wszystkim za przybycie i udział w obradach.

 

Protokółowała:                                                                                                                                                        Przewodniczący  Rady:

 

 Wernicka Iwona                                                                             Andrzej Gontarski

 

 

Dokument wytworzony przez: Rada
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wernicka Iwona
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 lutego 2011 14:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Iwona Wernicka
Ilość wyświetleń: 1937
02 lutego 2011 14:43 Iwona Wernicka - Dodanie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl