Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Protokoły z sesji zobacz archiwum »

PROTOKÓŁ NR II/10 z obrad Sesji Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 20 grudnia 2010 roku

PROTOKÓŁ NR II/10

 

z obrad Sesji Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 20 grudnia 2010 roku odbytej

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Glinojecku, pod przewodnictwem

Przewodniczącego Rady – Andrzeja Gontarskiego.

 

Obrady trwały od godziny 10.00 do godziny 13.00.

Rada obradowała w składzie - 15 radnych; zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.

 

Ponadto uczestniczyli:

1. Burmistrz Miasta i Gminy - mgr inż. Waldemar Godlewski

2. Sekretarz Miasta i Gminy - mgr Zenona Babicz

3. Skarbnik Miasta i Gminy - Iwona Dobrzyńska

Kierownicy jednostek: Pan Jacek Klopper - Prezes TBS sp. z o.o., Pan Andrzej Franczak - Prezes ZGK sp. z o.o., Pani Teresa Sosińska – Kierownik MGOPS,

Pan Wojciech Bruździński - Dyrektor MGOK, Pan Leszek Wróblewski -Pełnomocnik Burmistrza ds. profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w Mieście i Gminie Glinojeck, Pan Roman Wieseń - Kierownik Hali Sportowej, Pani Joanna Frankowska- Dyrektor MGP, Pani Teresa Gadomska – Kierownik MGB, Pan Marek Marcinkowski – Dyrektor Zespołu Szkół w Ościsłowie, Pani Małgorzata Sobolewska- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Woli Młockiej, Pan Piotr Stasiak – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Glinojecku, Pan Lech Boniewski – Dyrektor Gimnazjum w Glinojecku, Pan Wiesław Mostowy- Dyrektor LO i Pan Leszek Szcząchor – Dyrektor SPZ ZOZ w Glinojecku.

4. Sołtysi - zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik do niniejszego

protokołu.

 

PRZEBIEG SESJI:

 

Ad. 1

 

Przewodniczący Rady Pan Andrzej Gontarski otwierając obrady przywitał zebranych,

stwierdził quorum konieczne do podejmowania prawomocnych uchwał.

 

Ad. 2

 

Pani Beata Kuźniewska ze względu na swoją nieobecność na I Sesji Rady Miejskiej                            w Glinojecku w dniu 1 grudnia 2010 roku, przed przystąpieniem do głosowania nad uchwałami musiała złożyć ślubowanie.

Wcześniej otrzymała od Pana Piotra Stasiaka –Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej zaświadczenie o wyborze jej na Radną.

Pani Zenona Babicz- Sekretarz Miasta i Gminy odczytała tekst ślubowania  . Tekst zgodny                z art. 23a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, , następnie Radna wstawał i złożyła ślubowanie mówiąc  „ŚLUBUJĘ, TAK MI DOPOMÓŻ BÓG”.

 

 

 

Ad. 3

Porządek dzienny Sesji zaproponował Przewodniczący Rady, został on przyjęty jednogłośnie w następującym brzmieniu:

1.      Otwarcie,  stwierdzenie  quorum.

2.      Ślubowanie Radnej.

3.      Przyjęcie  porządku  dziennego.

4.      Przyjęcie  protokołu  z  poprzedniej  Sesji.

5.      Powołanie  Sekretarza  Obrad.

6.      Podjęcie  uchwał:

1)      w  sprawie  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Glinojeck dla działek nr: 108/7, 86/10, 86/11, 86/13, 73, 82, 83;

2)      w  sprawie  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Glinojeck przy ulicy Płockiej.

3)      w  sprawie  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Glinojeck przy ulicy Fabrycznej.

4)      w  sprawie  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Glinojeck dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych : Płaciszewo, Strzeszewo, Dreglin, Kondrajec Pański.

5)      w  sprawie  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Glinojeck dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Kondrajec Szlachecki.

6)      w  sprawie  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Glinojeck dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Sadek.

7)      w  sprawie  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Glinojeck dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych : Malużyn, Śródborze, Ościsłowo.

8)      w  sprawie  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Glinojeck dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych : Malużyn, Śródborze, Ościsłowo, Wkra.

9)      w  sprawie  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Glinojeck dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych : Bielawy, Malużyn, Śródborze, Dukt.

10)  w  sprawie  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Glinojeck dla obszarów położonego w obrębie geodezyjnym Stary Garwarz, Sadek, Malużyn.

11)  w  sprawie  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Glinojeck dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Stary Garwarz.

12)  w  sprawie  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Glinojeck dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Ogonowo.

13)  w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectw: Kowalewko – Szyjki, Dukt – Krusz i Kondrajec Pański w sprawie zmiany rodzaju miejscowości.

14)  w sprawie zmiany uchwały Nr. XXXVIII/229/2010 Rady Miejskiej w Glinojecku     w sprawie zmian budżetu na 2010 rok.

15)  w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

16)  w sprawie zmian budżetu na 2010 rok.

17)  w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck.

18)   w sprawie ustalenia diet dla radnych i diet dla sołtysów.

19)  w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej.

20)  w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Glinojecku.

7. Zapytania i wolne wnioski.

 

Ad. 4

 

Protokół z poprzedniej Sesji Rady z dnia 1 grudnia 2010 roku, na wniosek Przewodniczącego Rady Miejskiej – Pana Andrzeja Gontarskiego Rada Miejska przyjęła bez czytania.

Przewodniczący Rady stwierdził, że zapoznał się z protokółem i protokół ten w pełni odzwierciedla przebieg obrad.

 

Ad. 5

 

Na Sekretarza Obrad dzisiejszej Sesji powołany został Radny Zbigniew Babicz, który

zajął miejsce w Prezydium.

 

Ad. 6

 

Podjęcie uchwał:

 

1.      w  sprawie  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Glinojeck dla działek nr: 108/7, 86/10, 86/11, 86/13, 73, 82, 83;

 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła Pani Zenona Babicz – Sekretarz Miasta    i Gminy.

Ważnym powodem opracowania  miejscowego planu było dopuszczenie działki nr 108/7 zabudowy mieszkaniowej dla właściciela, a działek nr 86/10,86/11,86/13,73,82,83 uwzględnienie zaszłości związanych z istniejącym zagospodarowaniem terenu,                        a w konsekwencji przeznaczenie terenu na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej             z usługami. Projekt planu przeszedł ustawową procedurę opinii i uzgodnień, następnie wyłożony był w Urzędzie Gminy Glinojeck do publicznego wglądu łącznie z prognozą oddziaływania na środowisko. Do projektu planu nie wniesiono uwag  w trybie przepisów art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Prognozowane skutki finansowe miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pozwalają na jego uchwalenie.

 

Uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Rada podjęła uchwałę jednogłośnie w przedmiotowej sprawie. Stanowi ona załącznik

do niniejszego protokołu.

 

2.      w  sprawie  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Glinojeck przy ulicy Płockiej;

 

Pani Zenona Babicz Sekretarz Miasta i Gminy przedstawiła uchwałę wraz z uzasadnieniem.

Ważnym powodem opracowania  miejscowego planu było przeznaczenie terenów na cele zabudowy produkcji składów magazynów i usług z dopuszczeniem funkcji  mieszkaniowej dla właściciela. Projekt planu przeszedł ustawową procedurę opinii i uzgodnień, następnie wyłożony był w Urzędzie Gminy Glinojeck do publicznego wglądu łącznie z prognozą oddziaływania na środowisko. Do projektu planu nie wniesiono uwag  w trybie przepisów art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Prognozowane skutki finansowe miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pozwalają na jego uchwalenie.

 

Następnie kolejno pytania zadawali:

Pani Wiesława Dymkowska zapytała, na czyj wniosek nastąpiła zmiana miejscowego planu  zagospodarowania?

Pan Marek Kuminiarczyk zapytał, czy mamy przekształcić ziemie rolną na usługową w skład której wchodzą też ogródki działkowe? Przy rozmowie na Posiedzeniu Komisji, Pan Burmistrz twierdził, że jest to nieporozumienie. W związku z tym jest za tym aby wydzielić ogródki działkowe z tego terenu i dopiero podjąć uchwałę w tej sprawie.

Pan Andrzej Makowski- Pracownik Urzędu Miasta i Gminy odpowiedział, że wniosek            o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tego terenu złożyła Agencja Nieruchomości Rolnych. Ogródki działkowe znalazły się tam z tego względu, że jest to zmiana terenu pod produkcję . Ogródki mogą być użytkowane tak jak są, ale już ten teren byłby przeznaczony pod usługi w przyszłości. Od Państwa Radnych teraz zależy jaką podejmiecie decyzję.

Pan Burmistrz zaznaczył, że jeśli chodzi o teren który obejmuje ogródki działkowe należy to do kompleksu który podlega wyłączeniu z produkcji rolnej. Natomiast  decyzja należy do Rady. Przyjęcie tej uchwały w takim stanie jakim jest, powoduje że zmienia się plan zagospodarowania, który ten teren przekwalifikuje. Natomiast nie znaczy to, że zmieni się użytkowanie tego terenu. Ogródki działkowe mogą być dalej użytkowane jak są, a zmieni się tylko przekwalifikowanie. Rada może zadecydować o przekwalifikowaniu tego terenu lub też nie podjąć tej uchwały, do momentu naniesienia zmian, czyli wyłączenia ogródków działkowych w tego terenu. Nie ma podstawy, aby na siłę te zmiany nanieść.

Pan Andrzej Gontarski – Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się do  Pana Burmistrza       z zapytaniem, ponieważ w poprzedniej kadencji pamięta, że rozmawialiśmy na temat tego terenu, ten teren należał do Agencji Nieruchomości Rolnych, plan zagospodarowania był taki jaki musiał być. Czy to znaczy że ANR nie przekazała nam tego terenu?

Pan Burmistrz wyjaśnił, że ten teren po zmianach zagospodarowania przestrzennego nie został przekazany Gminie, dlatego gdyż Agencja posiada zobowiązania w postaci umowy dzierżawy z rolnikami i dopóki te umowy trwają teren nie zostanie przekazany. Mieliśmy             w planie urządzić tam specjalną strefę ekonomiczną. Jest wystosowane pismo do Ministra Resortu Skarbu Państwa , aby ten teren włączyć do specjalnej strefy ekonomicznej ze względu na lokalizację. Projektant w tym nowym planie zagospodarowania, sugerował się być może tym, żeby jak największy teren przeznaczyć w wolnocłowy.

Pan Andrzej Gontarski – Przewodniczący Rady Miejskiej zaznaczył, że przekształcenie terenu rolniczego na teren przemysłowy powoduje wzrost wartości tej nieruchomości.          W związku z tym zapewne ANR miała to na myśli, występując do nas z wnioskiem o zmianę planu przestrzennego tego terenu. Czy nie lepiej by było dla nas gdyby plan zagospodarowania przestrzennego zmienić po przekazaniu Gminie tego terenu?

Pan Burmistrz poinformował, że ANR może przekazać Gminie ten teren, ale  na działalność statutową gminy. Agencja nie chce zbytnio przekazać terenu, który może być atrakcyjnie sprzedany, bo to może zrobić też Agencja. Jeśli chcielibyśmy tam wybudować np. przedszkole, czy zrobić targowisko to oczywiście, natomiast jeśli Gmina chce tam urządzić tereny przemysłowe i sprzedać te działki jako działki przemysłowe przyszłym inwestorom to ANR też może to zrobić, bo chodzi tu o pieniądze. Jeśli chodzi o budownictwo  mieszkaniowe to tutaj jest kwestia sporna, ponieważ budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne jest zadaniem własnym gminy, natomiast budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne widziane jest przez Agencje jako zarobkowe. Decyzja należy do Agencji Nieruchomości Rolnych. Wcześniejszy plan zagospodarowania przestrzennego tego terenu był bardziej szczegółowy. Był tam wyznaczony teren na działalność oświatową, rekreacyjną, chodziło o to, aby ten teren był w jak największej części przeznaczony pod działalność statutową gminy.

Pani Wiesława Dymkowska zauważyła, że na mapce za rowem jest droga,  spytała  czy ten teren należy też do ANR?

Pan Burmistrz odpowiedział, że cała plama fioletowa na tej mapce obejmuje prawdopodobnie trzech właścicieli. Są to grunty rolników oraz tereny Gminy, przede wszystkim ogródki działkowe. Ogródki działkowe nauczycielskie są również własnością Gminy. Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego tego terenu nie znaczy, że ogródki działkowe będą likwidowane, zmienia się tylko ich użytkowanie.

Pan Marek Kuminiarczyk zaproponował, aby wydzielić ogródki działkowe z tego kompleksu i zachować je jako teren zielony. Jest za nie przyjęciem tej uchwały.

Pan Grzegorz Stolarski – Sołtys wsi Płaciszewo zaznaczył, że jest pewny w 100% , iż po przekształceniu tego terenu pod teren przemysłowy, wzrośnie jego wartość. Jeśli obecny dzierżawca będzie chciał wykupić  od ANR tę ziemię to będzie jej większa wartość.

 

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Rada nie podjęła  tej uchwały. Głosowanie przedstawiało się następująco:

14 osób było przeciwnych przyjęcia uchwały w przedmiotowej sprawie

 1 osoba się wstrzymała od głosu (Radny Witold Kowalski).

 

3.      w  sprawie  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Glinojeck przy ulicy Fabrycznej;.

 

Uchwałę wraz z uzasadnieniem  przedstawiła Pani Zenona Babicz- Sekretarz Miasta  i Gminy

Ważnym powodem opracowania  miejscowego planu było przeznaczenie terenów na cele zabudowy produkcji składów magazynów i usług z dopuszczeniem funkcji  mieszkaniowej dla właściciela. Projekt planu przeszedł ustawową procedurę opinii i uzgodnień, następnie wyłożony był w Urzędzie Gminy Glinojeck do publicznego wglądu łącznie z prognozą oddziaływania na środowisko. Do projektu planu nie wniesiono uwag  w trybie przepisów art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Prognozowane skutki finansowe miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pozwalają na jego uchwalenie.

 

Następnie kolejno głos zabierali:

Pan Marek Kuminiarczyk zaznaczył ,że jest to teren starej cukrowni i  obecnie ten teren ma być przeznaczony pod produkcję składy magazynów i usług z dopuszczeniem funkcji  mieszkaniowej dla właściciela. Czy w poprzednim planie zagospodarowania przestrzennego było inne przeznaczenie tych terenów. Spytał, czy mógłby zobaczyć poprzedni plan zagospodarowania przestrzennego, aby porównać zmiany z bieżącymi.

Pan Andrzej Makowski – Pracownik Urzędu Miasta i Gminy odpowiedział że teren ten był przeznaczony też pod produkcję i usługi, ale było troszkę inaczej. Był kawałek tego terenu przeznaczony tylko pod same usługi, kawałek jako teren zieleni, a teraz cały teren łącznie       z parkiem wszedł w produkcję i usługi.

Następnie Pan Andrzej Makowski pokazał Radnemu, stary plan zagospodarowania przestrzennego tego terenu.

Pan Marek Kuminiarczyk zapytał dlaczego właściciel wnioskował o wyłączenie usług sportowych z tego terenu, co to znaczy?

Pan Piotr Smółka – Projektant Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Glinojeck wyjaśnił, że w związku z tym ,iż jest to teren przemysłowy, dlatego też usługi sportowe nie miałyby racji bytu. Intencją zmiany poprzedniego planu było dopuszczenie budowy lokalu właścicielskiego w istniejącej zabudowie.

Pan Marek Kuminiarczyk zauważył , że nie zmienia się granica, a zmiana dotyczy przeznaczenia planu zagospodarowania przez możliwość zabudowy lokalem właścicielskim.

 

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Rada podjęła uchwałę jednogłośnie w przedmiotowej sprawie. Stanowi ona załącznik do

niniejszego protokołu

 

4.      w  sprawie  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Glinojeck dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych : Płaciszewo, Strzeszewo, Dreglin, Kondrajec Pański.

 

Uchwałę wraz z uzasadnieniem  przedstawiła Pani Zenona Babicz - Sekretarz Miasta i Gminy

Ważnym powodem opracowania  miejscowego planu było przeznaczenie terenów położonych w przedmiotowych obrębach na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami. Ponadto dla obszarów położonych w obrębie geodezyjnym Dreglin przeznaczono część terenów na cele zabudowy produkcji składów, magazynów i usług, a w obrębie geodezyjnym Kondrajec Pański przeznaczono część terenów na cele zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Projekt planu przeszedł ustawową procedurę opinii i uzgodnień, następnie wyłożony był w Urzędzie Gminy Glinojeck do publicznego wglądu łącznie z prognozą oddziaływania na środowisko. Do projektu planu nie wniesiono uwag  w trybie przepisów art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Prognozowane skutki finansowe miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pozwalają na jego uchwalenie.

 

Uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Pan Andrzej Gontarski - Przewodniczący Rady Miejskiej zasugerował, że skoro uzasadnienia do uchwał dotyczących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Glinojeck są podobne więc nie będziemy ich czytać.

Wszyscy jednogłośnie wyrazili na to zgodę.  

 

Rada podjęła uchwałę jednogłośnie w przedmiotowej sprawie. Stanowi ona załącznik do

niniejszego protokołu

 

5.      w  sprawie  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Glinojeck dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Kondrajec Szlachecki.

 

Uchwałę przedstawiła Pani Zenona Babicz  - Sekretarz Miasta i Gminy

Intencją opracowania  miejscowego planu było przeznaczenie terenu dotyczącego działki nr 116/3 i 116/4 na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami oraz przeznaczenie terenu dotyczącego działki nr 112/2 na cele zabudowy usługowej. Projekt planu przeszedł ustawową procedurę opinii i uzgodnień, następnie wyłożony był w Urzędzie Gminy Glinojeck do publicznego wglądu łącznie z prognozą oddziaływania na środowisko. Do projektu planu nie wniesiono uwag  w trybie przepisów art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Prognozowane skutki finansowe miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pozwalają na jego uchwalenie.

 

Uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

 

Rada podjęła uchwałę jednogłośnie w przedmiotowej sprawie. Stanowi ona załącznik do

niniejszego protokołu.

 

6.      w  sprawie  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Glinojeck dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Sadek

 

Uchwałę przedstawiła Pani Zenona Babicz  - Sekretarz Miasta i Gminy

Intencją opracowania  miejscowego planu było przeznaczenie terenu dotyczącego działki nr 45 na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami. Projekt planu przeszedł ustawową procedurę opinii i uzgodnień, następnie wyłożony był w Urzędzie Gminy Glinojeck do publicznego wglądu łącznie z prognozą oddziaływania na środowisko. Do projektu planu nie wniesiono uwag  w trybie przepisów art. 18 ustawy o planowaniu                            i zagospodarowaniu przestrzennym. Prognozowane skutki finansowe miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pozwalają na jego uchwalenie.

 

Uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Rada podjęła uchwałę jednogłośnie w przedmiotowej sprawie. Stanowi ona załącznik do

niniejszego protokołu.

 

7.      w  sprawie  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Glinojeck dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych : Malużyn, Śródborze, Ościsłowo;

 

Uchwałę przedstawiła Pani Zenona Babicz  - Sekretarz Miasta i Gminy

Intencją opracowania  miejscowego planu było przeznaczenie terenów położonych                             w obrębach geodezyjnych Malużyn (dla działki nr 129) i Ościsłowo (dla działki nr 480) na  cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, a w obrębie geodezyjnym Śródborze     (dla działki nr 134) na cele rolne. Projekt planu przeszedł ustawową procedurę opinii i uzgodnień, następnie wyłożony był w Urzędzie Gminy Glinojeck do publicznego wglądu łącznie z prognozą oddziaływania na środowisko. Do projektu planu nie wniesiono uwag  w trybie przepisów art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Prognozowane skutki finansowe miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pozwalają na jego uchwalenie.

 

Uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Rada podjęła uchwałę jednogłośnie w przedmiotowej sprawie. Stanowi ona załącznik do

niniejszego protokołu.

 

8.      w  sprawie  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Glinojeck dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych : Malużyn, Śródborze, Ościsłowo, Wkra;

 

Uchwałę przedstawiła Pani Zenona Babicz  - Sekretarz Miasta i Gminy

Intencją opracowania  miejscowego planu było przeznaczenie terenów położonych                             w obrębach geodezyjnych Malużyn (dotyczących działki nr 264) ,Ościsłowo (dotyczących działki nr 509) oraz części terenów położonych w obrębie geodezyjnym Wkra(dotyczących działki 91) na  cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami. Ponadto dla części terenów położonych w obrębie geodezyjnym Śródborze (dotyczących działki nr 387) założono przeznaczenie terenów na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami lub rekreacji indywidualnej. Projekt planu przeszedł ustawową procedurę opinii i uzgodnień, następnie wyłożony był w Urzędzie Gminy Glinojeck do publicznego wglądu łącznie              z prognozą oddziaływania na środowisko. Do projektu planu nie wniesiono uwag  w trybie przepisów art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Prognozowane skutki finansowe miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pozwalają na jego uchwalenie.

 

Uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Rada podjęła uchwałę jednogłośnie w przedmiotowej sprawie. Stanowi ona załącznik do

niniejszego protokołu.

 

9.      w  sprawie  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Glinojeck dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych : Bielawy, Malużyn, Śródborze, Dukt;

 

Uchwałę przedstawiła Pani Zenona Babicz  - Sekretarz Miasta i Gminy

Celem opracowania  miejscowego planu było przeznaczenie terenu położonego                             w obrębie geodezyjnym Dukt (dotyczącego działki nr 57) ,Malużyn (dotyczącego działki nr 143 i 64) na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami. Z kolei dla terenów      w położonych w obrębie geodezyjnym Śródborze (dotyczących działek nr 133 i 133) założono przeznaczenie terenów na cele rolne. Przeznaczenie pozostałych terenów nie uległo zmianie. Projekt planu przeszedł ustawową procedurę opinii i uzgodnień, następnie wyłożony był w Urzędzie Gminy Glinojeck do publicznego wglądu łącznie z prognozą oddziaływania na środowisko. Do projektu planu nie wniesiono uwag  w trybie przepisów art. 18 ustawy       o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Prognozowane skutki finansowe miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pozwalają na jego uchwalenie.

 

Następnie kolejno pytania zadawali:

Pani Marta Meister zapytała dlaczego działki nr 64 i 143 przekształcono na działki na cele do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, a nie na działki na cele do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub rekreacji, zgodnie z wolą właściciela tych działek?

Pan Piotr Smółka – Projektant Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Glinojeck odpowiedział, że na działkach przeznaczonych na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, jest możliwa zabudowa rekreacji indywidualnej.  W związku           z tym można spokojnie na tym terenie prowadzić zabudowę rekreacji indywidualnej .

Pan Marek Kuminiarczyk zapytał co rozumiemy przez zabudowę rekreacji indywidualnej?

Pan Piotr Smółka – Projektant Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Glinojeck odpowiedział, że do rekreacji indywidualnej wlicza nieruchomości na których uprawiana jest rekreacja w formie niezorganizowanej – indywidualnej. Najczęściej obszarem tych poczynań są nieruchomości prywatne zlokalizowane na obszarach atrakcyjnych krajobrazowo                i rekreacyjnych np. domki letnie, altanki, chałupki wiejskie itp. Wymagania do powierzchni zabudowy na cele rekreacji indywidualnej są mniejsze. Jeśli ta osoba złożyła wniosek             o  zabudowę na cele rekreacji indywidualnej, to zawiera się ona też w zabudowie mieszkaniowej z usługami. Jeśli chodzi o możliwość realizacji tej zabudowy to ona będzie na tym terenie możliwa.

Pan Marek Kuminiarczyk zapytał, że skoro przywołano znaczenie zabudowy rekreacji indywidualne, to co to jest rekreacja zbiorowa?

Pan Piotr Smółka – Projektant Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Glinojeck  wyjaśnił, że jest to rekreacja uprawiana w formie zorganizowanej - zbiorowej, w oparciu             o obiekty sportowe, turystyczne., uzdrowiskowe itp. Pojęcie rekreacji zbiorowej odnosi się więc do domów wczasowych, ośrodków wypoczynkowych, pensjonatów, zajazdów, pól namiotowych, campingów, pól golfowych, stadionów itd.

W przypadku usług rekreacji została wskazana kondygnacja zagospodarowania poddasza.

Pan Burmistrz zaproponował, aby poprosić wnioskodawcę Pana Kolankowskiego, żeby wyjaśnił całą sytuację.

Pan Kolankowski zaznaczył, że on złożył wniosek  o przeznaczenie tych działek na cele zabudowy mieszkaniowo- rekreacyjnej.

Pan Andrzej Makowski – Pracownik Urzędu Miasta i Gminy odpowiedział, że zabudowa tych działek w tej postaci jaka jest, powoduje szersze ich zagospodarowanie. Pan Kolankowski myśli , że skoro ma on przeznaczone te działki pod zabudowę mieszkaniowo- usługową to będzie miał większy podatek za nie. Pan Makowski wyjaśnił, że dopóki nie będzie prowadzona na tym terenie żadna usługa, nie będzie zwiększony podatek, a jeśli znajdzie się tam budynek mieszkalny to podatek będzie pobierany jak za działkę pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.    

Pan Burmistrz wyjaśnił, jeszcze raz, że dopóki nie będzie prowadzona działalność na tym terenie nie będzie zwiększony podatek. Konstrukcja zmian w planie zagospodarowania przestrzennego w naszej Gminie, jest dokonywana tylko na wniosek właściciela. Jeśli właściciel sobie życzy przekształcenie działki rolnej pod budownictwo, czy rolnej pod usługi lub inna działalność, to my robimy wszystko, aby rolnikowi taką działalność umożliwić. Projektanci otrzymują podania wnioskodawców, wcześniej jeszcze weryfikuje je komisja urbanistyczna, projekty są wyłożone w Urzędzie Gminy przed ich przedstawieniem Radzie Miejskiej i jeśli rolnik nie zgłasza żadnych zmian poddawane są zatwierdzeniu. Wszystkie wnioski, poza jednym wnioskiem w Płaciszewie zostały załatwione pozytywnie.  Był to wniosek Pani Śliwińskiej, która na terenie zalewowym, tuż nad samą rzeką, chciała przekształcić na działkę rekreacyjną, co jest w tej chwili nie możliwe. W związku z tym, że tych wniosków nazbierało się już dużo więc poddaliśmy je na dzisiejszej sesji do głosowania. Przygotowywane są już następne uchwały w tych sprawach, ponieważ mamy  zebranych już dużo następnych wniosków

 

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Rada podjęła uchwałę jednogłośnie w przedmiotowej sprawie. Stanowi ona załącznik do

niniejszego protokołu.

 

10.  w  sprawie  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Glinojeck dla obszarów położonego w obrębie geodezyjnym Stary Garwarz, Sadek, Malużyn.

 

Uchwałę przedstawiła Pani Zenona Babicz  - Sekretarz Miasta i Gminy

Intencją opracowania miejscowego planu było przeznaczenie terenów położonych                             w obrębie geodezyjnym Sadek na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami lub zabudowy rekreacji indywidualnej, terenów położonych w obrębie geodezyjnym Stary Garwarz na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami oraz terenu położnego w obrębie geodezyjnym Malużyn na cele zabudowy rekreacji indywidualnej. Projekt planu przeszedł ustawową procedurę opinii i uzgodnień, następnie wyłożony był w Urzędzie Gminy Glinojeck do publicznego wglądu łącznie z prognozą oddziaływania na środowisko. Do projektu planu nie wniesiono uwag  w trybie przepisów art. 18 ustawy o planowaniu                i zagospodarowaniu przestrzennym. Prognozowane skutki finansowe miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pozwalają na jego uchwalenie.

 

Uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Rada podjęła uchwałę jednogłośnie w przedmiotowej sprawie. Stanowi ona załącznik do

niniejszego protokołu.

 

11.  w  sprawie  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Glinojeck dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Stary Garwarz.

 

Uchwałę przedstawiła Pani Zenona Babicz  - Sekretarz Miasta i Gminy

Intencją opracowania miejscowego planu było przeznaczenie przedmiotowego obszaru na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami lub zabudowy zagrodowej              w gospodarstwach rolnych. Dla działek nr 7/2,7/3,7/4 dopuszczono również zabudowę produkcji , składów, magazynów i usług. Projekt planu przeszedł ustawową procedurę opinii   i uzgodnień, następnie wyłożony był w Urzędzie Gminy Glinojeck do publicznego wglądu łącznie z prognozą oddziaływania na środowisko. Do projektu planu nie wniesiono uwag       w trybie przepisów art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Prognozowane skutki finansowe miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pozwalają na jego uchwalenie.

 

Uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Rada podjęła uchwałę jednogłośnie w przedmiotowej sprawie. Stanowi ona załącznik do

niniejszego protokołu.

 

 

12.  w  sprawie  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Glinojeck dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Ogonowo;

 

Uchwałę przedstawiła Pani Zenona Babicz  - Sekretarz Miasta i Gminy

Ważną przesłanką opracowania miejscowego planu było dopuszczenie na przedmiotowym obszarze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami. Pozostałe tereny przeznaczone zostały na cele zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych. Projekt planu przeszedł ustawową procedurę opinii i uzgodnień, następnie wyłożony był w Urzędzie Gminy Glinojeck do publicznego wglądu łącznie z prognozą oddziaływania na środowisko. Do projektu planu nie wniesiono uwag  w trybie przepisów art. 18 ustawy o planowaniu                i zagospodarowaniu przestrzennym. Prognozowane skutki finansowe miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pozwalają na jego uchwalenie.

 

Uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Rada podjęła uchwałę jednogłośnie w przedmiotowej sprawie. Stanowi ona załącznik do

niniejszego protokołu.

 

 

 

 

13.  w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectw: Kowalewko – Szyjki, Dukt – Krusz i Kondrajec Pański w sprawie zmiany rodzaju miejscowości.

 

Uchwałę wraz z uzasadnieniem przedstawiła Pani Zenona Babicz – Sekretarz Miasta i Gminy.

 

Pan Andrzej Gontarski – Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy język urzędowy przedstawiony przez Panią Sekretarz jest jasny? Czy może są jakiś pytania? Na posiedzeniu Komisji Pan Burmistrz nam to bardzo czytelnie przedstawił, czy jest taka potrzeba, aby dla Państwa mieszkających głównie w tych miejscowościach coś dopowiedzieć?

 

Następnie kolejno głos zabierali:

Pan Konstantynowicz –sołtys wsi Krusz zapytał czy w jego sołectwie zmienia się nazwa miejscowości na Dukt- Krusz, a numeracja domów pozostaje bez zmian?

Pan Burmistrz wyjaśnił, że przyjęcie  uchwały w takiej postaci jaką Państwo Radni otrzymali, praktycznie nic nie zmienia, a numeracja, która w tej chwili jest będzie obowiązywała. Te nazwy miejscowości, w których obecnie Państwo mieszkacie będą obowiązujące, więc nic się nie zmieni. Chodzi o to, że w tych miejscowościach, była źle przeprowadzona numeracja nieruchomości. Była narastająca, zaczynała się od Duktu kończyła na Kruszu,  powinna być dla każdej miejscowości oddzielna. Natomiast po przyjęciu takiej uchwały i konsultacji           z mieszkańcami, Rada potem przyjmie ostateczną uchwałę,  wyśle ją do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o dokonanie zmian w obowiązującym nazewnictwie tych dwóch miejscowości Dukt-Krusz, w których  wiodącą będzie Dukt. Natomiast Państwo nie będziecie zmieniać swoich danych adresowych tylko pozostanie po staremu. Wiecie Państwo, że  w przyszłym roku od kwietnia do czerwca będzie przeprowadzany Powszechny Spis Ludności i Nieruchomości. Każda nieruchomość powinna mieć swój numer. Jeśli Państwo nie macie nieruchomości oznakowanej odpowiednimi numerami, to proszę się zgłosić tu do nas do Pani geodetki, która ma założony rejestr na każdą nieruchomość tj. obowiązkowe.

Pan Marek Marcinkowski- Dyrektor  Zespołu Szkół w Ościsłowie zapytał, jak wygląda sytuacja z Hutą , bo mamy tu uwzględniony Dukt i Krusz , a nie ma nic o tej miejscowości?

Pan Burmistrz  poinformował, że nie jest w stanie odpowiedzieć, trzeba sięgnąć do rejestru jak jest zakwalifikowana Huta. Jeszcze do tego przypadku wrócimy. Huta składa się jak gdyby z dwóch nieruchomości, od strony Glinojecka po prawej i po lewej stronie. Wie, że wcześniej te nieruchomości, jedna należała do Śródborza, a druga do Krusza. Muszą wystąpić o nadanie numeracji. Każda miejscowość powinna być oznakowana odpowiednimi numerami. Jest prowadzony ewidencja i proszę się tam zgłosić jeśli ktoś pobudował budynek powinien wystąpić z wnioskiem o nadanie numeru dla tej nieruchomości. Żeby się zameldować trzeba mieć najpierw nadany numer nieruchomości.    

 

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Rada podjęła uchwałę jednogłośnie w przedmiotowej sprawie. Stanowi ona załącznik do

niniejszego protokołu.(nieobecny Radny Grzegorz Sikorski)

 

 

 

 

 

 

 

14.  w sprawie zmiany uchwały Nr. XXXVIII/229/2010 Rady Miejskiej w Glinojecku         w sprawie zmian budżetu na 2010 rok

 

Uchwałę wraz z uzasadnieniem przedstawiła Pani Iwona DobrzyńskaSkarbnik Miasta          i Gminy .

Pani Skarbnik wyjaśniła, że  zmianie ulega §3 pkt.2 uchwały nr XXXVIII/229/10 Rady Miejskiej w Glinojecku w którym było napisane : „przychody w kwocie 1.724.000,00 zł /kredyt/ przeznacza się na spłatę inwestycji budowa dróg” , a powinno być : „przychody          w kwocie 1.724.000,00 zł /kredyt/ przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań”.

 

Uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Rada podjęła uchwałę jednogłośnie w przedmiotowej sprawie. Stanowi ona załącznik do

niniejszego protokołu.(nieobecny Radny Grzegorz Sikorski).

 

15.  w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

 

Uchwałę wraz z uzasadnieniem przedstawiła Pani Iwona Dobrzyńska – Skarbnik Miasta         i Gminy.

 Pani Skarbnik  wyjaśniła, że ze względu na to, że jedna uchwała z drugą musi się koligować        i w tamtej uchwale było że kredyt: „przeznacza się  na realizację inwestycji”, a w tej jest „na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań”, dlatego ta uchwała została uchylona, a ze względu na to że musiała nastąpić zmiana w uchwale w sprawie budżetu, więc zaszła potrzeba ponownego podjęcia tej uchwały.

Pan Andrzej Gontarski – Przewodniczący Rady Miejskiej zaznaczył, że Rada poprzedniej kadencji w listopadzie podjęła uchwałę o zaciągnięciu tego kredytu, z wszystkimi poprawkami  o których Pani mówiła. W uzasadnieniu do tej uchwały nr XXXVIII/228/10 Rady Miejskiej z dnia 10 listopada 2010 roku było napisane: „Z uwagi na opóźnienie w przekazaniu środków z mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych zaszła potrzeba zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie zobowiązań z tytułu realizacji Przebudowa dróg gminnych, w celu uniknięcia płacenia odsetek. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zobowiązana jest zgodnie z podpisaną umową przekazać środki do końca roku. ” Wtedy kiedy Pani tę uchwałę uzasadniała te pieniądze jeszcze nie wpłynęły. Ja rozumiem, że jak tą uchwałę podjęliśmy w dniu 10 listopada to pieniądze            nie wpłynęły. W jakiej kwocie mniej więcej wpłynęły na obecną chwilę?

Pani Skarbnik odpowiedziała, że na dzień dzisiejszy wpłynęło 700-800 tys. zł, nie pamięta dokładnie. Z tym, że mieliśmy zobowiązanie, 800 tys. zł z dróg, które musieliśmy pokryć.

Pan Andrzej Gontarski – Przewodniczący Rady Miejskiej, zauważył, że teraz Pani mówi, iż pieniądze te wpłynęły w kwocie 700 tys. zł tj. połowa kwoty, która miała wpłynąć                                                                                       z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych i teraz w nowym projekcie uchwały w uzasadnieniu, już Pani nie pisze, że te pieniądze nie wpłynęły, podaje Pani inne uzasadnienie, lakoniczne na spłatę zaciągniętych zobowiązań. Dzisiaj wpłynęło 700 czy 800 tys. zł, więc czemu nie występować o proporcjonalnie mniejszy kredyt?

Pani Skarbnik wyjaśniła, że kredyt zaciągamy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Mieliśmy inne zobowiązania, ze względu na to, że nie wpłynęły nam inne dochody więc następna uchwała zmiany w budżecie te dochody zmniejsza. Zapłaciliśmy zobowiązania, więc trzeba będzie, aby  potrzeby tych zobowiązań tym kredytem uzupełnić. Nie bierzemy na konkretną inwestycje, a na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. A ze względu na to, że spłaciliśmy tymi środkami inne zobowiązania (dochodami które nam spłynęły, a inne dochody nam znów nie spłynęły) to te pozostałe zobowiązania pokryjemy tym kredytem. Dlatego tez bierzemy kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.  Budżet się liczy od stycznia do grudnia, żeby się zamknął, to nie ma tak, że dochody będą się dotyczyły przyszłego roku , a one nam wpłyną w styczniu.  My ich nie zaksięgujemy do grudnia tego roku.

Pan Andrzej Gontarski – Przewodniczący Rady Miejskiej zaznaczył, że wynika z tego, że te pieniądze  z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych wpłyną, czy nie wpłyną, a jeśli wpłyną  to nie pokryją tych zobowiązań?

Pani Skarbnik wyjaśniła, że jeśli te pieniądze wpłyną, to będą one dochodem już przyszłego roku. One już nie będą na pakiecie tego roku.

Pan Andrzej Gontarski – Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy gdyby  wpłynęła cała kwota, to też o ten kredyt byśmy występowali?

Pani Skarbnik odpowiedziała, że tak byśmy o ten kredyt występowali, ponieważ nie dostaliśmy jeszcze w całości dofinansowania na informatyzację, a wystawione są  faktury Które trzeba zapłacić, żeby zmniejszyć płacenie odsetek. Budżet musi się równoważyć. Jeśli ja spłacę teraz ten kredyt krótkoterminowy, a  będę miała dochody (a one będą), to kredyt mogę spłacić ze swoich dochodów, także nie muszę w całości tego kredytu długoterminowego wziąć, a że z wyliczeń wynika, że w takiej wysokości , bo różnica między dochodami i wydatkami musi się równoważyć to w takiej wysokości musiałam go napisać.

Pan Andrzej Gontrski- Przewodniczący Rady Miejskiej rozumie, że tamto uzasadnienie było pisane w czasie, kiedy trzeba było wziąć kredyt długoterminowy, a w tej chwili jest tak jak jest.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że do 30 grudnia musimy spłacić kredyt krótkoterminowy,                kredytem długoterminowym, a wysokość tego kredytu będzie zależała od tego w jakiej wysokości środki nam wpłyną. Jak wpłyną transzami to tak będziemy spłacać kredyt, gdyż bierzemy go też transzami.

Pan Andrzej Gontarski – Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że Rada Miejska      w Glinojecku czuje pewien dyskomfort , że RIO potraktowało nas jako głosujących nie zgodnie z prawem. Poprosił , aby w przyszłości przepisy były dopracowane, głównie tyczy się to do osób przygotowujących daną uchwałę, bo to źle świadczy o Radzie, a my na wszystkich przepisach prawnych nie musimy się znać. Państwo są uczeni i szkoleni, aby te przepisy znać , więc prosimy o więcej staranności. Poprosił też, aby pod projektami uchwał podpisywała się osoba, która to przygotowuje, bo akurat pod tymi uchylanymi Państwo się nie podpisaliście, a podpisał się Radca Prawny.

Pan Marek Kuminiarczyk poinformował, że czuje dyskomfort w stosunku do tej uchwały,  ponieważ podejmując uchwałę , która jest identyczna do tej z dnia 10 listopada spowodowało pewne zaskoczenie Jeśli tj. ta sama suma kredytu co w poprzedniej, a w uzasadnieniu uchwały było napisane , że kredyt jest potrzebny, ponieważ Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych nie przekazała nam środków na pokrycie zobowiązań            z tytułu realizacji inwestycji Przebudowa dróg gminnych i na dzień dzisiejszy Jednostka ta przekazała nam już pieniądze, to dlaczego my znowu staramy się o kredyt w wysokości   1.724.000,00 zł, mimo, iż otrzymaliśmy 700-800 tys. zł? Pani Skarbnik nie jest nam w stanie powiedzieć ile otrzymaliśmy dokładnie. Poza tym mamy od Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych obiecane, że do końca roku te pieniądze otrzymamy. Chciałbym dowiedzieć się konkretnie,  na jakie zobowiązania, ma iść zaciągnięty kredyt?

Pani Skarbnik odpowiedziała, że pieniądze te zostaną przekazane na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Zapłacone zostały faktury, które dotyczyły  informatyzacji .

Pan Marek Kuminiarczyk zapytał, czy to znaczy, że  pieniądze te nie idą już na drogi, a na informatyzację?

Pani Skarbnik wyjaśniła, że jak wykazała w uchwale, że środki te zostaną przekazane na budowę dróg, to RIO nam ją uchyliło, ponieważ na budowę dróg został zaciągnięty kredyt krótkoterminowy.

Pan Marek Kuminiarczyk zapytał, dlaczego nie można wziąć mniejszego kredytu, niż tego podejmowanego w uchwale w dniu 10 listopada, skoro od tego momentu wpłynęło nam część pieniędzy z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych?. Dlaczego te kwoty kredytu są takie same ?

Pani Skarbnik odpowiedziała, że zobowiązanie się nie zmieniło, ponieważ kredyt krótkoterminowy jest zaciągnięty w takiej kwocie i tj. zobowiązanie, które musimy do końca roku spłacić.

Pan Marek Kuminiarczyk zaznaczył, że kredyt krótkoterminowy nie poszedł na spłatę zobowiązań dotyczących budowy dróg.

Pani Skarbnik  wyjaśniła, że kredyt ten został przeznaczony na ten cel, ponieważ za drogi zapłaciliśmy już wcześniej, a nie dopiero jak dostaliśmy pieniądze z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Pieniądze te zostały nam przekazane niedawno, jakieś dwa tygodnie temu, a za drogi zapłaciliśmy wcześniej.

Pan Marek Kuminiarczyk stwierdził, iż zaciągnięty został kredyt w wysokości 1.724.000,00 zł , dostaliśmy z Jednostki Wdrażania Programów Unijnych część pieniędzy – 800 tys. zł, zostaje nam  900 tys. zł. Czy ono nam przepada?

Pani Skarbnik odpowiedziała, że nie przepada. Teraz już mamy pewność, że do końca roku te pieniądze nie wejdą i dlatego dla zabezpieczenia podejmujemy uchwałę o zaciągnięciu kredytu długoterminowego, a te pieniądze wejdą w przyszłym roku.

Pan Marek Kuminiarczyk, zaproponował zmniejszenie kredytu do 900.000,00 zł i chciałby wiedzieć na co w takim razie pójdzie te 800 tys. zł tego kredytu.

Pani Skarbnik zaznaczyła, że jeśli weźmiemy mniejszy kredyt to zaprzeczymy podjętej wcześniej uchwale. Ja nie muszę wziąć całego kredytu 1.724.00,00 zł, ponieważ ja go będę brała w transzach.

Pan Marek Kuminiarczyk zaznaczył, że jest przeciwny tej uchwale tzn  zaciągnięcia kredytu w kwocie 1.724.000,00 zł, ponieważ nie uważa, aby to było potrzebne. Natomiast chciałby się dowiedzieć na co zostanie wydatkowane te 800 tys. zł otrzymane z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych ?

Pani Skarbnik odpowiedziała, że do 20 stycznia trzeba wpłacić  wkład własny, na lodowisko w wysokości 300 tys. zł (zostało to ustalone z poprzednią Radą).

Pan Marek Kuminiarczyk myślał, że lodowisko będzie kosztowało nas mniej, a nie 300 tys. zł., ale skoro poprzednia Rada tak przyjęła.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że jeśli Rada przyjęła, to złożony został wniosek, mamy dostać        w 50 %  zwrot pieniędzy i musimy się trzymać tego co mamy.

Pani Skarbnik następnie poinformowała, że pozostałą kwotą pieniędzy zostaną pokryte zobowiązania, które przechodzą z roku na rok. Zapłaciliśmy całość tych zobowiązań np. za drogi. Spokojnie z tych środków pokryliśmy zobowiązania, które były z tamtego roku.

Pan Andrzej Gontarski- Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy dobrze zrozumiał,         a mianowicie, że został zaciągnięty kredyt krótkoterminowy, który zostanie pokryty kredytem długoterminowy.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że Gmina stara się nie nadużywać zaciągania kredytu, ponieważ jak Pan Przewodniczący pamięta z Rad kadencji 2006-2010 , zaciągnęliśmy kredyt 1.200.000,00 zł , a wzięliśmy go tylko 800 tys. zł. Jest to zależne od potrzeby. Nigdy nie ma tak , żeby budżet zamknął się bez zobowiązań.

Pan Marek Kuminiarczyk, zaznaczył, że podjęcie tej uchwały budzi niepokój, ponieważ  uzasadnienie  tej uchwały z 10 listopada, jest już nie aktualne, gdyż Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych przekazała środki finansowe na budowę dróg. Więc nie ma ono racji bytu. A obecne uzasadnienie po przeczytaniu nic konkretnego  nam nie mówi. Proszę napisać w uzasadnieniu dlaczego, co i co się zmieniło, a nie żeby trzeba było dochodzić.

 

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Rada podjęła uchwałę  w przedmiotowej sprawie. Głosowanie przedstawiało się następująco:

5 osób było za przyjęciem tej uchwały

7 osób się wstrzymało od głosu

2 osoby były przeciwne przyjęcia tej uchwały (Radny Marek Kuminarczyk, Radna Wiesława Dymkowska

Uchwała stanowi  załącznik do niniejszego protokołu.(nieobecny Radny Grzegorz Sikorski).

 

16.     sprawie zmian budżetu na 2010 rok.

 

Uchwałę wraz z uzasadnieniem przedstawiła - Pani Iwona Dobrzyńska – Skarbnik Miasta        i Gminy Glinojeck .

 

Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Miasta i Gminy Glinojeck na 2010

rok, a mianowicie zwiększa się dochody budżetu o kwotę – 1.034.162,00 zł, a zmniejsza    o kwotę -25.791.857,00 zł

 

Plan dochodów ogółem wynosi - 68.124.127,00 zł.

 

Dochody bieżące wynoszą 25.021.131,00 zł, a dochody majątkowe 13.102.996,00 zł.

Natomiast w planie wydatków wprowadza się następujące zmiany: zwiększa się wydatki

o kwotę 1.833.550,00 zł i jednocześnie zmniejsza o kwotę- 26.591.245,00 zł.

 

Zachodzą zmiany w planie wydatków bieżących w następujący sposób: zwiększa się

wydatki bieżące o kwotę 325.962,00 zł, a zmniejszają o kwotę 254.541,00 zł. Oraz w planie

wydatków majątkowych w następujący sposób: zwiększa się wydatki majątkowe                           o kwotę 1.507.588,00 zł, a zmniejszają o kwotę 26.336.704,00 zł.

 

Plan wydatków ogółem wynosi 31.218.501,00 zł.

 

Wydatki bieżące wynoszą 21.688.129,00 zł, a wydatki majątkowe 9.530.372,00 zł.

 

Następne kolejno pytania zadawali:

Pani Wiesława Dymkowska zapytała odnośnie działu 900- GOSPODARKA KOMUNALNA w którym zwiększa się plan wydatków o kwotę 59.340,00 zł z przeznaczeniem na demontaż      i utylizację wyrobów zawierających azbest; gdzie ten demontaż ma nastąpić i co to jest, na posiedzeniu komisji dowiedziała się, że jest to  eternit, ale z których obiektów będzie on demontowany?

Pan Burmistrz wyjaśnił, że sprawa dotyczy obiektów prywatnych. Otrzymaliśmy kredyt          z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  na całkowite pokrycie kosztu demontażu eternitu u rolników na terenie naszej gminy i to jest ta kwota którą ponieśliśmy na tą inwestycję.

Pani Wiesława Dymkowska zaznaczyła, że zdemontowanie eternitu z dachu tj. każdego indywidualna sprawa i nikt nie musi pokrywać za to kosztów. Następnie zapytała, czy inwestycja ta zakończyła się w tym roku?

Pan Burmistrz wyjaśnił, że Fundusz Ochrony Środowiska do tego dopłaca, dopłaca za robociznę, demontaż i utylizację.  Inwestycja ta w tym roku została już zakończona.

 Andrzej Gontarski zapytał  odnośnie działu 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ponieważ Pani Skarbnik napisała tu, że zwiększa się plan wydatków o kwotą 68.900,00 zł        z przeznaczeniem na diety dla radnych, z czego to wynikło?

Pani Skarbnik wyjaśniła, że planowane było więcej środków na ten cel.

Pani Wiesława Dymkowska  poinformowała, że ma obiekcje dotyczące audytu wewnętrznego.  Rozumie, że audyt wewnętrzny tj. komórka, która kontroluje wewnętrznie. Zasugerowała, że skoro jest to audyt zewnętrzny to wyrzućmy słowo wewnętrzny, ponieważ  to koliguje ze sobą.

Pani Skarbnik poinformowała, że w ostatniej chwili przyszły do nas zmiany z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie odnośnie zwiększenia środków przeznaczonych            z rezerwy na Ośrodki Pomocy Społecznej, tzn. w dziale 852, 85219. 85295, 85214, 85216.      I tak dla działu 852 - 69 tys. zł, 85216 – 9.500,00 zł, 85219- 500 zł, 852395 – 10 tys. zł

 

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Rada podjęła uchwałę jednogłośnie w przedmiotowej sprawie. Stanowi ona załącznik do

niniejszego protokołu.

 

17.  w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck

 

      Projekt uchwały przedstawiła Pani Zenona Babicz - Sekretarz Miasta i Gminy.

Poinformowała, że wynagrodzenie Burmistrza Miasta i Gminy nie uległo zmianie.

 

Uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Rada podjęła uchwałę jednogłośnie w przedmiotowej sprawie. Stanowi ona załącznik do

niniejszego protokołu.

 

18.  w sprawie ustalenia diet dla radnych i diet dla sołtysów

 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Zenona Babicz - Sekretarz Miasta i Gminy.

 

Pan Andrzej Gontarski – Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że stawki pozostają te same co w poprzedniej kadencji.

 

Uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Rada podjęła uchwałę jednogłośnie w przedmiotowej sprawie. Stanowi ona załącznik do

niniejszego protokołu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.  w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej .

 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła Pani Zenona Babicz - Sekretarz

Miasta i Gminy.

 

Uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Rada podjęła uchwałę  w przedmiotowej sprawie. Głosowanie przedstawiało się następująco:

13 osób było za przyjęciem uchwały;

1 osoba się wstrzymała od głosu (Radny Dariusz Lewandowski).

 Uchwała stanowi część składową niniejszego protokołu.

 

20.  w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Glinojecku. obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

 

Pani Zenona Babicz - Sekretarz Miasta i Gminy przedstawiła projekt uchwały.

 

Pan Andrzej Gontarski – Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił, Dyrektora SPZ ZOZ – Pana Leszka Szcząchora, aby  wyjaśnił skąd wynikły te zmiany.

 

Pan Leszek Szcząchor - Dyrektor SPZ ZOZ poinformował, że jest to sprawa natury formalnej, ponieważ mamy punkty szczepień i gabinety zabiegowe w Glinojecku i filiach, ale do tej pory nie było potrzeby ich wpisania w nasz statut. Nie zmieni to naszego działania. Po raz pierwszy jesteśmy w takiej sytuacji, że ciągle nam czegoś brakuje w statucie. Gdybyśmy mieli tę informację wcześniej uzupełnilibyśmy ją przy uchwale podejmowanej w dniu            10 listopada. 

 

Uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Rada podjęła uchwałę jednogłośnie w przedmiotowej sprawie. Uchwała stanowi część

składową niniejszego protokołu.

 

21.  w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

      i zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2011.

 

Pan Andrzej Gontraski – Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że były sugestie, aby do tej uchwały wrócić. W poprzedniej kadencji w listopadzie uchwała ta została odsunięta   w czasie na wniosek jednego z radnych. Nie została ani przyjęta, ani odrzucona,     i teraz do tej uchwały byśmy wrócili i zajęli się nią jeśli mamy podstawy prawne, aby do  niej wrócić. Następnie poprosił Panią Mecenas Ewę Jurkiewicz, aby wyjaśniła, czy jest warto zajmować czas na rozpatrywanie tej uchwały , czy też jest to bezprzedmiotowe. Dlatego nie będzie odczytywał treści tej uchwały, bo nie wie czy jest  sens.

Pani Mecenas Ewa Jurkiewicz wyjaśniła, że procedura zatwierdzania taryf przez Radę Gminy odbywa się corocznie, ponieważ  te taryfy są ustalane raz na rok. Procedura ta wygląda w ten sposób, że przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w terminie 70-ciu dni przed planowanym wejściem tej taryfy, jest zobowiązane tą taryfę wraz z kalkulacją cen i stawek oraz z aktualnym planem, przedstawić Radzie Gminy. Pierwszym organem, który zajmuje się weryfikacją tego wniosku jest w naszym przypadku Burmistrz, który weryfikuje koszty pod względem celowości podnoszenia i sprawdza czy taryfy i plan zostały opracowane zgodnie      z przepisami. Po tej weryfikacji wniosek trafia do Rady Gminy i ta ma w terminie 45 dni od dnia złożenia wniosku uchwala zatwierdzenie taryfy, lub też uchwala odmowie zatwierdzenie taryf, z tym że ta uchwała o odmownym zatwierdzeniu taryf jest możliwa tylko w przypadku  gdy te taryfy są sporządzone wbrew obowiązującym przepisom. Jeżeli Rada Gminy nie podejmie tej uchwały , tak jak w naszym przypadku, w tym terminie 45 dni, to mamy przepis, który mówi: że jeśli Rada Gminy  nie podejmie uchwały w terminie, to te taryfy wchodzą       w życie po upływie 70-ciu dni od dnia złożenia wniosku o zatwierdzenie taryf. Z mojej wiedzy wynika, że wniosek wpłynął w terminie, mamy tu sytuację, że minął już ten 45-dniowy termin na podjęcie uchwały przez Radę Gminy , więc tak jak mówi przepis te taryfy wejdą w życie po upływie 70 dni od dnia złożenia wniosku. Ustawodawca nie przewiduje już podejmowania uchwały przez Radę Gminy po upływie 45-dniowego terminu od złożenia wniosku.

Pani Wiesława Dymowska poinformowała, że 10 listopada była na Sesji, owszem Pan Burmistrz poinformował ją, że wniosek wpłynął.  Art. 5 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu      w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków mówi co ma być do niego dołączone. Jednak Pan Prezes nie dokonał tej formalności, oczywiście powiedział, że zrobił tak, jak to robili jego poprzednicy, czyli kalkulacji nie było, a był sam wniosek i dlatego radny poprzedniej kadencji złożył wniosek bo nie była spełniona procedura, co ma być do wniosku dołączone. Więc uważa, że została naruszona procedura ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę           i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. 14 grudnia ukazał się artykuł w Tygodniku Ciechanowskim, że podane stawki taryf obowiązują od 1 stycznia. Uważa, że to jest bezpodstawne i tę procedurę trzeba powtórzyć od początku.

Pani Mecenas Ewa Jurkiewicz poinformowała, że nie ma wiedzy dotyczącej tego,  czy  taryfy zostały zweryfikowane przez Pana Burmistrza.

Pani Wiesława Dymkowska zaznaczyła, że 10 listopada pytała się Pana Burmistrza, czy Pan Prezes wypełnił tą formalność , usłyszałam że nie.

Pan Burmistrz wyjaśnił, że absolutnie tak nie powiedział. Jeśli chodzi o weryfikacje tych stawek przez Burmistrza , to stawki te były zweryfikowane przez biegłego rewidenta. Biegły rewident to zweryfikował ,ma opinie w tej sprawie. Stawki są kalkulowane zasadnie                 i zgodnie z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Pani Wiesława Dymkowska poinformowała, że Pan Burmistrz jej coś innego pokazywał, bo tam były dosłownie dwa zdania.

Pan Burmistrz wyjaśnił, że wszyscy Radni byli też na tej Sesji i wdzieli. Prowadzona jest chronologiczna książka wpływu korespondencji u nas w Urzędzie i można sprawdzić kiedy wpłynął wniosek. Wniosek jest zarejestrowany pod numerem 4828 , 22 października 2010 roku. Nadany numer i przekazany pracownikowi do dalszej obróbki. Jest opinia biegłego rewidenta, która dotyczy weryfikacji tych stawek.

Pan Andrzej Gontarski –Przewodniczący Rady Miejskiej, zasugerował, że nie chodzi tu          o spór, tyko żeby tą sprawę wyjaśnić. Rozumie, że Pan Burmistrz zapewnia , że wszystkie dokumenty zostały złożone w terminie. Dokumenty, które miały być złożone, zostały złożone, kalkulacja przeprowadzona zgodnie z zasadami , co potwierdza pieczątka biegłego rewidenta. Skoro wszystko zostało zrobione i trudno teraz ustalić z perspektywy czasu co Pan Burmistrz pokazał Pani Dymkowskiej, natomiast dobrze byłoby, aby wtedy zostało to sprawdzone.

Pan Marek Kuminiarczyk spytał Radnych poprzedniej kadencji, czy te kalkulacje w uchwale      z 10 listopada były ujęte?

Pan Andrzej Gontarski- Przewodniczący Rady i Radny poprzedniej kadencji odpowiedział, że tych kalkulacji nie było, dokumenty te były u Pana Burmistrza , my tego nie widzieliśmy . Pewnie można to było przejrzeć, ale nie prosiliśmy o to i nie były nam przedstawione.

Pan Andrzej Franczak – Prezes ZGK wyjaśnił, że składając jakikolwiek wniosek                     o zatwierdzenie czegokolwiek tutaj, nie może złożyć nie przedstawiając kalkulacji. Podstawą wystąpienia o czegokolwiek zatwierdzenie jest kalkulacja. Przysyła dwie kopie tego wniosku, jedna zostaje w Urzędzie Gminy, drugą mam u siebie potwierdzona przez Urząd, że wpłynął wniosek. Mam też swojego biegłego rewidenta, który niezależnie od Gminy też mi zatwierdził, ta kalkulacje.

Pani Wiesława Dymkowska zaznaczyła , że Pan Prezes zaprzecza swoim słowom. Nie chodzi jej o sam fakt, a o sprawę przestrzegania ustawy i prawa. Pan powiedział na tej sali, że Pan zrobił tak jak Pana poprzednicy tzn. nie dołączył kalkulacji. To dlaczego Radny Stanisław Kopecki zakwestionował to?

Pan Andrzej Franczak- Prezes ZGK zaznaczył, że Radny Stanisław Kopecki zakwestionował to ponieważ bał się, że jak podejmie tą uchwałę to nie zostanie radym.

Pani Wiesława Dymkowska zapytała jak jest zapisane to w protokole?

Pan Burmistrz wyjaśnił, że Urząd Gminy jest poważnym urzędem i wszystkie wnioski jakie wpływają od Prezesów, muszą być złożone zgodnie z przepisami. Niekompletny wniosek byłby wogule nie przyjęty i Prezes byłby wezwany do uzupełnienia. Proszę nie wmawiać mi, że przyjąłem sam wniosek bez kalkulacji, bo to jest oszczerstwo. Pokazywałem Pani ten wniosek na Sesji. 9 listopada jest zrobiona weryfikacja biegłego, czyli jest ona zrobiona          w oparciu o kalkulację.

Pani Wiesława Dymkowska wyjaśniła, że sama jest zarządcą zakładu  i czasem podwyżki są nieuniknione , nie chodzi jej o samą wysokość podwyżki, ale o to , że skoro dostawca ma       z nią podpisaną umowę to dlaczego nie dostała kalkulacji.

Pan Andrzej Gontarski – Przewodniczący Rady Miejskiej podsumowując dyskusję wyraził swoje zdanie, ze skoro cała, dokumentacja została złożona w terminie to na dzisiejszej Sesji Rady Miejskiej nie ma sensu dyskutować nad tą uchwałą.    

Pani Wiesława Dymkowska zapytała Pani Mecenas, czy te 70 dni liczy się od 10 listopada?

Pani Mecenas odpowiedziała, że od dnia złożenia wniosku o zatwierdzenie taryf, czyli         22 października 2010 roku.  

 

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Ad. 7

 

W wolnych wnioskach kolejno głos zabierali:

Pan Marek Kuminiarczyk zaznaczył, że prosił na posiedzeniu Komisji o przygotowanie informacji dotyczącej wdrażania informatyzacji na terenie gminy.

Pan Burmistrz poinformował , że informacja odnośnie wdrażania informatyzacji i dróg  zostanie przekazana na następnej Sesji Rady Miejskiej , ponieważ ta sesja jest sesją opłatkową, więc żeby nie przedłużać zajmiemy się tym później. Następnie poinformował, że planowana był sesja budżetowa jeszcze w tym roku, ale z racji tego, że przesunięty jest termin opracowania budżetu przez samorządy do końca lutego , wiec proponuje aby sesje budżetową przełożyć na początek stycznia, około 10-15 stycznia.

Pan Andrzej Gontarski- Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się do Prezesa Fundacji Rozwoju Gminy Glinojeck Pana Jacka Kloppera o pisemne sprawozdanie z Festiwalu Piosenki Romskiej

Pan Prezes poinformował, że Pan Burmistrz zobowiązał się, iż nakłoni Prezesa do jego przygotowania.  Następnie zaznaczył, że ma to sprawozdanie przygotowane i wszystkim rozda.

Pan Andrzej Gontarski- Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał Państwa Sołtysów czy przy okazji zawiadomień  o sesjach dostarczać Państwu materiały na sesję? Wydaje mu się, że bez zmian w budżecie.

Sołtysi wyrazili  zgodę.

Pan Andrzej Gontarski – Przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał obecnym Radnym        o złożeniu oświadczenia majątkowego do końca roku.

 

Innych  dyskutantów,  wniosków  ani  uwag  nie  było.

 

               Ponieważ  innych  spraw  nie  wnoszono,  Przewodniczący  Rady  postanowił 

 o  zakończeniu  Sesji;  podziękował  wszystkim  za  przybycie  i  udział    w  jej  obradach.

 

Po  zakończeniu  obrad  Sesji  Przewodniczący  Rady,  Burmistrz  Miasta  i  Gminy  oraz   Proboszcz  Parafii  Rzymsko-Katolickiej  w  Glinojecku   złożyli  wszystkim  obecnym  życzenia  świąteczne  i  noworoczne.  Wszyscy  wysłuchali  modlitwy  i  słów  duszpasterza,  a  następnie  łamali  się  opłatkiem  i  składali  sobie  indywidualnie   życzenia.

 

 

Sekretarz   Obrad:                                                                             Przewodniczący  Rady:

Zbigniew Babicz                                                                                   Andrzej Gontarski

 

 

 

Dokument wytworzony przez: Rada
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wernicka Iwona
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 lutego 2011 14:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Iwona Wernicka
Ilość wyświetleń: 1648
02 lutego 2011 14:45 Iwona Wernicka - Dodanie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl