Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Protokoły z sesji zobacz archiwum »

PROTOKÓŁ NR III/11 z obrad Sesji Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 10 lutego 2011 roku

PROTOKÓŁ NR III/11

 

z obrad Sesji Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 10 lutego 2011 roku odbytej

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Glinojecku, pod przewodnictwem

Przewodniczącego Rady –Andrzeja Gontarskiego.

 

Obrady trwały od godziny 10.00 do godziny 14.30.

Rada obradowała w składzie - 15 radnych; zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.

 

Ponadto uczestniczyli:

1. Burmistrz Miasta i Gminy - mgr inż. Waldemar Godlewski

2. Sekretarz Miasta i Gminy - mgr Zenona Babicz

3. Skarbnik Miasta i Gminy - Iwona Dobrzyńska

Kierownicy jednostek:Pan Andrzej Franczak - Prezes ZGK sp. z o.o., Pani Teresa Sosińska – Kierownik MGOPS, Pan Wojciech Bruździński - Dyrektor MGOK, Pan Leszek Wróblewski -Pełnomocnik Burmistrza ds. profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w Mieście i Gminie Glinojeck, Pan Roman Wieseń - Kierownik Hali Sportowej,  Pan Marek Marcinkowski – Dyrektor Zespołu Szkół w Ościsłowie i Radny Powiatu Ciechanowskiego .

4. Sołtysi - zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik do niniejszego

protokołu.

 

PRZEBIEG SESJI:

 

Ad. 1

 

Przewodniczący Rady Pan Andrzej Gontarski otwierając obrady przywitał zebranych,

stwierdził quorum konieczne do podejmowania prawomocnych uchwał.

 

Ad.2

 

Porządek dzienny Sesji zaproponował Przewodniczący Rady, w następującym brzmieniu:

1.      Otwarcie,  stwierdzenie  quorum.

2.      Przyjęcie  porządku  dziennego.

3.      Przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji.

4.      Powołanie  Sekretarza  Obrad.

5.      Sprawozdanie roczne z działalności Komisji Rewizyjnej.

6.      Podjęcie  uchwał:

1)      w  sprawie  uchwalenia budżetu na 2011 rok;

2)      w  sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2016;

3)      w  sprawie  zarządzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich;

4)      w sprawie: nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych – Oddział w Warszawie nieruchomości gruntowej w Zalesiu do Zasobu Mienia Komunalnego Miasta i Gminy Glinojeck;

5)      w sprawie wyboru dodatkowych przedstawicieli do Zgromadzenia Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego;

6)      w  sprawie: powierzenia do realizacji projektu „Aktywizacja osób po 55 roku życia” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013;

7)      w  sprawie: przyjęcia na 2011 rok Gminnego Programu Profilaktyka                        i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

8)      w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Glinojecku.

7.      Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o analizie oświadczeń majątkowych Pracowników Urzędu Miasta i Gminy oraz Kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy za 2009 rok.

8.      Informacja na temat sytuacji finansowej i gospodarczej Zakładu Gospodarki Komunalnej.

9.      Informacja na temat wdrażania informatyzacji na terenie gminy.

10.  Informacja o złożonej interpelacji Radnego.

11.  Zapytania i wolne wnioski.

 

Pan Andrzej Gontarski – Przewodniczący Rady Miejskiej zaproponował zmiany w porządku dziennym obrad tzn. przeniesienie dwóch pierwszych punktów obrad, na Sesję Rady Miejskiej, która ma się odbyć w dniu 24 lutego 2011 roku, ponieważ Radni Rady Miejskiej nie pracowali nad budżetem, który został przekazany do RIO.

Pan Marek Kuminiarczyk poprosił o wyjaśnienie: dlaczego Radni dostali inną wersję budżetu niż ta co została przekazana do RIO i dla czego marnowaliśmy własny czas i pieniądze podatników pracując nie nad tym  budżetem co powinniśmy? Zwołanie następnej Sesji 24 lutego jest w ferie, nawet Sejm wtedy nie pracuje. Dzieci mają ferie, niektórzy zaplanowali sobie pewne wyjazdy . Mam dylemat czy być na Sesji, czy wyjechać z dziećmi (posiedzenie komisji jest w jednym tygodniu ferii, Sesja Rady Miejskiej w drugim)? Chciałby prosić                     o dokładniejsze wyjaśnienie z czego wynikła i dlaczego zaszła ta pomyłka: tzn. dlaczego inny budżet dostało RIO, a inny dostali Radni?

Pan Andrzej Gontarski- Przewodniczący Rady Miejskiej wyjaśnił, że Sesja Rady Miejskiej       i Posiedzenia Komisji odbywają się w ferie na wniosek Pana Burmistrza. Budżet musimy uchwalić do końca lutego, jeśli ktoś musi wyjechać to trudno, nic na to nie poradzimy. Następnie poprosił Pana Burmistrza o wyjaśnienie dalszych wątpliwości Radnego.

Pan Burmistrz nie zgodził się ze stwierdzeniem Radnego Kuminiarczyka , że Radni tracili czas i pieniądze, kiedy debatowali nad budżetem, który po autopoprawkach dojdzie do tej postaci jaką Radni otrzymali w pierwotnej wersji. Przypomniał , że do 15 listopada 2010 roku był obowiązek złożenia do RIO projektu budżetu na 2011 rok. Od 15 listopada do 10 lutego tj. dużo czasu i RIO zaproponowało po weryfikacji pewne zmiany. W związku z tym Burmistrz zaproponował Państwu Radnym ostateczną wersję tego budżetu po autopoprawkach. Przyznał, że może to było błędem. Nie jest to błąd złośliwy, poszliśmy na skróty, Radni otrzymali budżet w wersji ujednoliconej. Decyzja o zwołaniu ponownej Sesji i Posiedzeń Komisji  w tej samej sprawie wynikła z  Państwa opinii i uwagi  złożonej do Burmistrza na piśmie, aby wrócić do pierwotnej wersji budżetu i aby Radni mogli się ustosunkować do autopoprawek Burmistrza. My chcemy to Państwu Radnym umożliwić. Wtedy będzie wykonana ta procedura, która powinna być wykonana, chociaż efekt będzie taki sam , bo dojdziemy do tej samej wersji. Na Posiedzeniu Komisji przedstawimy Państwu kilka poprawek do tej wersji budżetu, która poszła do RIO. Państwo Radni nie poświecili całego czasu tylko i wyłącznie na budżet, bo były też omawiane inne uchwały, które poddane zostaną na dzisiejszej Sesji pod głosowanie. Sądzi, że nigdy nie jest za dużo czasu żeby rozmawiać o budżecie, jest to bardzo poważny dokument. Pan Burmistrz przeprosił Państwa Radnych za powstałe zamieszanie. Wynikło one też na skutek uchwały podjętej na Sesji Rady Miejskiej w dniu 10 listopada 2010 roku, która wprowadziła szczegółowe zasady  postępowania, tak jak Pani radna zwróciła mi uwagę, przy ustaleniu budżetu. Z tej racji, że to był rok wyborczy i Minister Finansów przesunął nam termin uchwalenia budżetu na 2011 rok, przekazaliśmy Państwu do pracy pierwszą wersję budżetu. Burmistrz na posiedzeniu komisji przedstawi Państwu autopoprawki i uzasadni z czego one wynikają, Państwo te autopoprawki przegłosują, przegłosują też Państwo swoje autopoprawki i w efekcie głosować Państwo będą nad całym budżetem.

Pan Marek Kuminiarczyk zapytał, że skoro wracamy do pracy nad pierwotnym budżetem wysłanym do RIO, to czy są ku temu jakieś przesłanki prawne? Dlaczego otrzymaliśmy                      w pierwszej kolejności budżet po autopoprawkach Burmistrza, a teraz wracamy do pierwotnej jego wersji?

Pan Burmistrz odpowiedział, że powodem powrotu do pracy Radnych  nad pierwotną wersja budżetu przekazaną do RIO jest uchwała, podjęta na przez Radę Miejska w Glinojecku                   w dniu 10 listopada 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Ponowny powrót do prac nad tym budżetem pozwoli nam wykonać zapisy wprowadzone       w tej uchwale.

Pani Wiesława Dymkowska zapytała, nad którym projektem budżetu ma pracować Rada Miejska, ponieważ otrzymała trzy budżety:  ten który poszedł do RIO, który otrzymaliśmy pod koniec stycznia i ten który otrzymaliśmy teraz. Nad którym mamy pracować?

Pani Skarbnik odpowiedział, że Państwo Radni otrzymali ostatnio budżet z dnia 12 listopada 2010 roku, który został przedstawiony RIO i nad tym projektem budżetu ma pracować obecnie Rada Miejska.

Pan Andrzej Gontarski – Przewodniczący Rady Miejskiej zaznaczył, że w wyniku „docierania się stron” dojdziemy do punktu, w którym przepisy będą przestrzegane. Pewne rzeczy pozmieniały się w końcu w tym roku, ale zarówno Pan Burmistrz jak i obsługa Rady dostosują się do nowych wymagań nowej Rady Miejskiej.  

 

Następnie, przystąpiono do przegłosowania nowego porządku dziennego Sesji (wycofanie dwóch pierwszych punktów porządku dziennego dzisiejszej Sesji).

Głosowanie przedstawiało się następująco:

14 osób było za przyjęciem nowego porządku dziennego;

1 osoba wstrzymała się od głosu (Pan Marek Kuminiarczyk)

 

Ad. 3

 

Protokóły z poprzednich Sesji Rady Miejskiej tj. z dnia 20 grudnia 2010 roku i 29 grudnia 2010 roku , na wniosek Radnego Pana Zbigniewa Babicza i Radnej Pani Bożeny Banasiak – Rada Miejska przyjęła bez czytania.

 

Ad. 4

 

Na Sekretarza Obrad dzisiejszej Sesji powołana została RadnaWiesława Dymkowska, która

zajęła miejsce w Prezydium.

 

Ad. 5

 

Pan Witold Kowalski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej w kadencji 2006-2010 przedstawił sprawozdanie roczne z działalności Komisji Rewizyjnej. Sprawozdanie stanowi załącznik niniejszego protokołu.  

 

 

 

Następnie wywiązała się dyskusja:

Pani Wiesława Dymkowska–  Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej kadencji 2010-2014 zwróciła uwagę na to ,że w sprawozdaniu dotyczącym Miejsko-Gminnego Przedszkola          w Glinojecku, Komisja Rewizyjna nie wzięła pod uwagę przeznaczenia,  wydatkowania opłaty stałej, płaconej miesięcznie przez rodziców w wysokości 85,00 zł , oraz czy opłaty wnoszone na zajęcia rytmiki w całości przeznaczone są na wynagrodzenie dla prowadzącego zajęcia, czy na inne wydatki, a także, czy nie zgodzą się z nią, iż w Przedszkolu powinien być zatrudniony Dietetyk i dlaczego śniadania podawane są na wspólnym talerzu tzn. chodzi tu głównie o kanapki „jedno dziecko zdąży zjeść trzy kanapki, drugie jedną”. Zapytała, czy Komisja Rewizyjna nie kontrolowała Przedszkola pod tym kątem?

Pan Witold Kowalski poinformował, że Komisja Rewizyjna ma za zadanie zbadanie celowości wydawanych środków finansowych otrzymanych do budżetu. To Pani Dyrektor decyduje o zatrudnieniu Dietetyka w Przedszkolu, czy też  o zasadach podawania posiłków. Gdybyśmy kontrolowali pod tym względem, co Pani wspomniała, kontrole te musiałyby trwać o wiele dłużej. Niektóre wspomniane przez Panią sprawy, należą do kompetencji Dyrektora Przedszkola. Będzie Pani miała okazję, przy kontroli sprawdzić wydatkowanie pewnych środków finansowych i zadać nurtujące Panią pytania Pani Dyrektor Przedszkola.

 

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Ad. 6

 

Podjęcie uchwał:

 

1.      w  sprawie  zarządzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich.

 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła Pani Zenona Babicz– Sekretarz Miasta    i Gminy.

 

Następnie kolejno głos zabierali:

Pan Grzegorz Maliszewski – Sołtys wsi Strzeszewo zaznaczył, iż termin 30 marca podany          w uchwale nie odpowiada mu, ponieważ podatek zbierany przez Sołtysów jest do 15 marca. Zaproponował zakończenie wyborów Sołtysów do 28 lutego. Zapytał, kto będzie pisał okólniki informujące o terminie wyborów?

Pan Burmistrz wyjaśnił, że znając specyfikę pracy Sołtysów  postaramy się przeprowadzić te wybory jak najszybciej. Będziemy chcieli, aby nowo wybrani Sołtysi mieli możliwość rozniesienia nakazów i zebrania podatków. Przypuszcza, że do 3-5 marca powinny zostać zakończone wybory Sołtysów.  Jeśli chodzi o obsługę zebrań, to za nią odpowiada Urząd                   i wszelkie materiały Państwo otrzymacie. Poprosił Państwa Sołtysów, aby Ci składali propozycje swoich zebrań wiejskich do Pani Iwony Wernickiej, która prowadzi obsługę Rady. Pan Marek Kuminiarczyk zaproponował, aby wybory te nie odbywały się w domach prywatnych, a np. w podstawionych na ten czas autobusach.

Pan Andrzej Gontraski poprosił, aby każdy Radny starał się brać udział w tych zebraniach wiejskich w swoim okręgu

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Rada podjęła uchwałę jednogłośnie w przedmiotowej sprawie. Stanowi ona wraz                  z uzasadnieniem załącznik do niniejszego protokołu.

 

2.      w  sprawie: nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych – Oddział                 w Warszawie nieruchomości gruntowej w Zalesiu do Zasobu Mienia Komunalnego Miasta i Gminy Glinojeck;

 

Pani Zenona Babicz - Sekretarz Miasta i Gminy przedstawiła uchwałę wraz z uzasadnieniem.

Uchwała ta dotyczy przejęcie od Agencji Nieruchomości Rolnych – Oddział Terenowy w Warszawie do Zasobu Mienia Komunalnego Miasta i Gminy Glinojeck nieruchomości gruntowej obejmującej działkę gruntu o Nr: 99/1 o pow. 0,0748 ha, położoną na terenie obrębu Zalesie gm. Glinojeck, przeznaczoną pod budowę Stacji Uzdatniania Wody w Zalesiu wraz z wyposażeniem.

 

Uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Rada podjęła uchwałę jednogłośnie w przedmiotowej sprawie. Stanowi ona wraz                  z uzasadnieniem załącznik do niniejszego protokołu.

 

3.      w sprawie wyboru dodatkowych przedstawicieli do Zgromadzenia Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego;

 

Uchwałę wraz z uzasadnieniem  przedstawiła Pani Zenona Babicz-Sekretarz Miasta i Gminy

wraz z zakończeniem kadencji Rad Miejskiej, zakończyła się tez kadencja Zgromadzenia Związku. Zgodnie ze Statutem Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego w skład Zgromadzenia wchodzą wójtowie, burmistrzowie, prezydent miasta, a na ich wniosek organ gminy może powierzyć reprezentowanie gminy w Zgromadzeniu odpowiednio zastępcy wójta, burmistrza. Dla ustalenia statutowej liczby członków Zgromadzenia wyznacza się dodatkowych przedstawicieli reprezentujących gminę w Zgromadzeniu. Wg. tych zasad Miasto i Gmina Glinojeck posiada 1 dodatkowego przedstawiciela, którego wybiera Rada Miejska w drodze stosownej uchwały.

 

Pan Andrzej Gontarski- Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o zgłoszenie kandydata na przedstawiciela Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego, który będzie nas tam reprezentował.

Pan Burmistrz zaznaczył, iż tak jak zgłaszał na posiedzeniu komisji, proponuje na przedstawiciela Zgromadzenia Panią Elżbietę Przybyłowska, która prowadzi te sprawy                w Urzędzie i była delegatem w poprzedniej kadencji. 

 

Uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Rada podjęła uchwałę jednogłośnie w przedmiotowej sprawie. Stanowi ona załącznik do

niniejszego protokołu

 

4.      w  sprawie: powierzenia do realizacji projektu „Aktywizacja osób po 55 roku życia” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013;

 

Uchwałę wraz z uzasadnieniem  przedstawiła Pani Zenona Babicz - Sekretarz Miasta                       i Gminy.

Projekt skierowany jest do 10-cio osobowej grupy mieszkańców Miasta i Gminy Glinojeck nieaktywnych zawodowo. W jego ramach zostanie zorganizowany:

  • Kurs opiekunów osób starszych, dzieci i niepełnosprawnych,
  • Spotkania praktyczne uczestników kursów z młodzieżą działającą w Miejsko- Gminnym Ośrodku Kultury w Glinojecku,
  • Dzień Dialogu Międzypokoleniowego w Gminie Glinojeck połączony z piknikiem Rodzinnym Ekologiczno-Europejskim.

Realizacja projektu będzie trwała od 01.02.2011 do 30.06.2011 r., a jego wartość wynosi 50.000,00 zł.

 

Pani Wiesława Dymkowska zapytała jakie kryteria będą przyjęte dla osób chętnych do udziału w tym projekcie?

Pan Wojciech Bruździński odpowiedział, że kryteria przyjęć są w trakcie przygotowań                     i w ciągu 2-3 dni może je Radnej przedstawić.

 

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Rada podjęła uchwałę jednogłośnie w przedmiotowej sprawie. Stanowi ona załącznik do

niniejszego protokołu

 

5.      w  sprawie: przyjęcia na 2011 rok Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

 

Uchwałę wraz z uzasadnieniem przedstawiła Pani Zenona Babicz  - Sekretarz Miasta                          i Gminy.

Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, uchwalany jest corocznie przez Radę Miejską. Przyjęcie przez Radę Miejską tych programów przyczyni się do efektywnego prowadzenia działań mających na celu ograniczenie spożycia napojów alkoholowych, zmianę struktury ich spożywania, jak również do inicjowania i wspierania przedsięwzięć z zakresu profilaktyki uzależnień, oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

Następnie kolejno głos zabierali:

Pan Andrzej Gontarski- Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał odnośnie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, tzn. w jaki sposób są wynagradzani i ile osób jest w takiej komisji? Jak często odbywają się posiedzenia Komisji?

Pan Leszek Wróblewski – Pełnomocnik Burmistrza ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w gminie odpowiedział, że członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powoływani są Uchwałą Rady Miejskiej. Składa się ona z 10 –ciu osób.  Wynagrodzenie dla członka za odbyte posiedzenie  komisji wynosi 50 zł. (jest to ustalona stawka stała i nie ulega zmianie). Spotkania Komisji odbywają się                        w zależności  od potrzeb. Na pewno spotkanie komisji odbywa się w momencie ustalenia budżetu i programu, oraz kiedy zachodzi potrzeba wydania opinii o lokalizacji punktu sprzedaży alkoholu. Działamy oszczędnościowo, spotykamy się w razie potrzeby.

Pan Grzegorz Sikorski zapytał, jak często w roku takie spotkania GKRPA się odbywają?

Pan Leszek Wróblewski odpowiedział, że w zależności od potrzeb, w roku 2010 takich spotkań było 5.

Pani Wiesława Dymkowska zapytał, kto wchodzi w skład GKRPA?

Pan Leszek Wróblewski odpowiedział, że wchodzi: przedstawiciel Pomocy Społecznej, przedstawiciel Kościoła, Przewodniczącą Komisji jest Pani Ewa Walczak – przedstawiciel oświaty, jest przedstawiciel służby zdrowia, Policji, przedstawiciel Gminy, czyli wszystkie osoby które wynikają z Ustawy.Pan Andrzej Gontarski- Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał o to jakie są praktyczne sposoby przeciwdziałania narkomanii polegające na kontrolowaniu szkół. Na czym takie działanie polega?

Pan Leszek Wróblewski wyjaśnił, ze współpracuje ze szkołami w Ościsłowie i szkołą             w Glinojecku. Raz w tygodniu jest w każdej ze szkół, prowadzi zajęcia profilaktyczne i stara się nadzorować to na bieżąco. Jeśli wynika jakiś problem konsultuje się z dyrektorem danej szkoły.

Pani Wiesława Dymkowska zapytała, czy są na terenie Miasta i Gminy rodziny, które mają założoną niebieską kartę?

Pan Dariusz Lewandowski, jako przedstawiciel tutejszej Policji, wyjaśnił, że zakładaniem niebieskiej karty zajmuje się Policja. W styczniu br. zostało założonych 7 niebieskich kart dotyczących przemocy w rodzinie, a w dniu wczorajszym sam założył jeszcze jedną. Konkretnej liczby zgłoszeń nie jest w stanie wskazać, ponieważ jest ona ruchoma. Proceduralnie to wygląda w ten sposób, że niebieską kartę w rodzinie prowadzimy minimum trzy miesiące i jeśli te nasze czynności spowodują, że znęcanie się nad rodzina zanika to ją anulujemy, jeśli nie wszczynamy na tej podstawie postępowanie przygotowawcze o znęcanie się. Za każdym razem przy założeniu niebieskiej karty zawiadamiamy Ośrodek Pomocy Społecznej i Gminną Komisję Alkoholową. Może zakończyć się  skierowaniem na przymusowe leczenie alkoholowe.

Pani Wiesława Dymkowska zapytała, czy dużo osób ma dozory kuratorskie?

Pan Dariusz Lewandowski odpowiedział, że Policja nie ma wiedzy na ten temat.

Pani Wiesława Dymkowska zapytała czy dużo osób korzysta z niebieskiej linii?

Pan Dariusz Lewandowski odpowiedział, że nie posiadamy niebieskiej linii, więc nie mamy rejestru osób które z niej korzystają.

Pan Leszek Wróblewski wyjaśnił, że na pewno rośnie ilość osób korzystających z niebieskiej linii, co zauważa po wzrastającej liczbie ludzi korzystających z tutejszego punktu konsultacyjnego. Do półrocza miał 140 porad, liczy że jest to 250-260 porad w ciągu roku.

Pani Wiesława Dymkowska zapytała, czy Państwo wysyłacie na przymusowe leczenie?

Pan Leszek Wróblewski wyjaśnił, że przymusowe leczenie tj. „sztuka dla sztuki” ponieważ jeśli nawet Sąd wyda decyzję o podjęciu leczenia, to przyjeżdża pacjent do ośrodka, ze mną podpisuje na drugi dzień kontrakt, że podejmie leczenie i wychodzi z Ośrodka Uzależnień. Udało nam się wypracować wraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Policją, wewnętrzną strukturę która działa. W zeszłym roku skierowaliśmy, zmotywowaliśmy 10 osób na leczenie do Ośrodka Stacjonarnego, z czego 7 osób utrzymuje abstynencję, uczestniczy dalej w grupie wsparcia.

Pani Wiesława Dymkowska zapytała ile jest rodzin w których oboje rodzice piją?

Pan Leszek Wróblewski wyjaśnił, ze nie ma takiego rozeznania, ale jest sporo rodzin                       w których obydwoje rodzice piją.

Pani Wiesława Dymkowska zapytała, jak się przedstawi sprawa z narkomanią w naszej Gminie?

Pan Dariusz Lewandowski wyjaśnił, że odpowiedzią na to pytanie może być artykuł                           w ostatnim Tygodniku Ciechanowskim, w którym Komendant Powiatowy Policji informuje o ilości przestępstw na terenie powiatu ciechanowskiego. W wyniku tej statystyki liczba przestępstw wzrosła w stosunku do roku ubiegłego i nadal wzrasta. Wzrost przestępczości narkotykowej  jest spowodowana tym , że jest większa aktywność Policji czy Komisji, aby to ujawnić. 

 

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Rada podjęła uchwałę jednogłośnie w przedmiotowej sprawie. Stanowi ona załącznik do

niniejszego protokołu.

 

 

6.      w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Glinojecku;

 

Uchwałę przedstawiła Pani Zenona Babicz  - Sekretarz Miasta i Gminy

Pan Andrzej Gontarski - Przewodniczący Rady Miejskiej wyjaśnił, że w uchwale tej chodzi                       o usystematyzowanie ogólnokrajowe z pewnymi norami. Mamy obecnie do czynienia              z dwoma pojęciami: jednostka organizacyjna i komórka organizacyjna. Jednostkę organizacyjną mamy tu na miejscu w Glinojecku, a komórki organizacyjne to pozostałe         w terenie Filie Ośrodka Zdrowia. 

Pani Wiesława Dymkowska zapytała, o lekarzy specjalistów: nefrologa, otolaryngologa, neurologa, kardiologa.

Pani Zenona Babicz odpowiedziała, że lekarze specjaliści są wpisani w Statucie na przyszłość gdyby udało się otworzyć dodatkowe specjalizacje.

 

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Rada podjęła uchwałę jednogłośnie w przedmiotowej sprawie. Stanowi ona załącznik do

niniejszego protokołu.

 

Ad. 7

 

Pani Zenona Babicz- Sekretarz Miasta i Gminy przedstawiła informacja Burmistrza Miasta                   i Gminy o analizie oświadczeń majątkowych Pracowników Urzędu Miasta  i Gminy oraz Kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy za 2009 rok, która sanowi załącznik niniejszego protokołu.

 

Ad. 8

 

Pan Andrzej Franczak – Prezes ZGK przedstawił aktualną sytuację finansową Zakładu Gospodarki Komunalnej. Poinformował, że objął urząd Prezesa ZKG w połowie 2009 roku               i Zakład był  w dużej zapaści finansowej. Strata zakładu na działalności wynosiła 579 tys. zł, obecnie zbliża się ona do zera. Jego działalność to nie tylko działalność bieżąca. Przejął Zakład z zasobem kredytów, które musi spłacać i są one spłacane na bieżąco. Kłopoty ze spłatami kredytów i kłopoty z działalnością Zakładu wiążą się z dłużnikami ZGK. Na dzień dzisiejszy posiada dwóch największych dłużników jest to osiedle Kondrajec i Spółdzielnia Mieszkaniowa. Kłopoty z nimi polegają na nie możliwości ściągnięcia należności za pobrane przez  nich media. Obecnie przygotowuje wniosek do sądu o ściągnięcie należności od Spółdzielni Mieszkaniowej. Jeśli chodzi o osiedle Kondrajec tj. w trakcie przygotowywania wmówień dostawy mediów dla rodzin mających zadłużenie. Zadłużenie to wynosi ok.                       10 tys. zł dla danego dłużnika. Następnym kłopotem ZGK tj. sprzęt obsługujący ten zakład,                           a mianowicie prawie każdy ma  ponad 20  lat. Jest on już  wyeksploatowany i ciągle coś się       w nim psuje, a  musi być w codziennej gotowości. Kolejnym problemem jest Ośrodek Zdrowia w Woli Młockiej, a polega on na tym, że nie posiada on żadnej kontroli jeśli chodzi o zużycie węgla. Zgłaszał to wiele razy na sesji. Do tej pory spalono tam 10 ton węgla. Proponuje, aby kotłownia Ośrodka Zdrowia w Woli Młockiej została przejęta i niech tamtejsi mieszkańcy sami sobie palą i zakupują węgiel. Ponadto ważna sprawą dla ZGK jest sprawa komina przy blokach. Obecnie toczy się  sprawa w prokuraturze i w nadzorze budowlanym, jak będą wyniki Rada Miejska w Glinojecku zostanie o nich powiadomiona.

 

 

Następnie kolejno głos zabierali:

Pani Wiesława Dymkowska odniosła się do zarzutu Pana Prezesa ZGK dotyczącego dłużników. Poinformowała, że wystosowała pismo do Pana Prezesa w tej sprawie. Zaznaczyła, że jeśli Pan Prezes wystawia fakturę w dniu 3 lutego to ona ma 14 dni na jej uregulowanie, a nie tak jak Pan Prezes napisał jej 5 dni. Przez dłuższy okres była na zwolnieniu lekarskim i urlopie wypoczynkowym, nie zdążyła się zapoznać ze wszystkimi sprawami. Od poniedziałku wraca do pracy i poprosi księgową o udzielenie jej informacji w tej sprawie. Księgowa powinna to uregulować, ponieważ była to kwota 2 tys. zł. (faktem było, że nie była w stanie przyjść i podpisać przelewów). Kwotę 38 tys. zł  podaną przez Pana na fakturze z dnia 3 lutego, może uregulować w ciągu 14 dni. Wcześniej informowała Pana Prezesa, że Spółdzielnia Mieszkaniowa jest na etapie sprzedaży mieszkania. Choroba jej to uniemożliwiła, ponieważ tylko ona i Głowna Księgowa są upoważnione do podpisania aktu notarialnego. Wczoraj poszła do pracy żeby przygotować wszystkie dokumenty do Notariusza i do banku, aby z chwila wpłynięcia pieniędzy za mieszkanie przelać Panu daną kwotę na konto. W związku z tym proszę nie mówić że Spółdzielnia Mieszkaniowa jest największym dłużnikiem, ponieważ możemy sprawdzić jak sytuacja wygląda w TBS. Ponadto poinformowała, że Prezes ZGK, nie ma ze Spółdzielnią Mieszkaniową podpisanej umowy na dostawę ciepła, ponieważ w styczniu została ona wypowiedziana. Miała ona być aneksowana, dała Prezesowi projekty, ale ten je pokreślił i stwierdził, że żaden mu nie odpowiada.

Prezes ZGK – Pan Andrzej Franczakpoinformował, że prócz tych 38 tys. zł, jest jeszcze ok.  90 tys. zł do zapłaty.

Pani Wiesława Dymkowska zapytała ile kosztował „lifting ” kotłowni, bo nie nazwie tego remontem, ponieważ jest tam wiele mankamentów, pomijając ten komin? Firma Simens składała jej ofertę na wykonanie termomodernizacji i nie jest to firma, która inwestuje własne pieniądze, a zaciąga kredyt na wysokie oprocentowanie, oni musza na czymś zarobić. Firma ta wyceniła mi termomodernizację i przepłaciłabym o kwotę 1.100.000,00 zł tą inwestycję .Nie wie jakie Pan Prezes ma oprocentowanie kredytu, ale jej zaproponowano 7%. Ile kosztował remont  z oprocentowaniem?

Pan Grzegorz Sikorski zapytał Prezesa ZGK jak myśli rozwiązać sprawę swojego „parku maszynowego”, czy te maszyny to już złom, czy jeszcze jeżdżą? Czy rozważał Pan dofinansowanie na kupno nowych z pieniędzy unijnych,  może chce Pan pomocy ze strony Rady Miejskiej, bo myśli że ta informacja dotycząca lat maszyn była skierowana do nas?

Pan Marek Kuminiarczyk zapytał o stan prawny Zakładu Gospodarki Komunalnej? Jak ZGK jest związany prawnie z Gminą? Jeśli Pan Prezes zwraca się z prośbą do Rady Miejskiej to chciałbym wiedzieć na co my dajemy, czy tj. spółka prawa handlowego i ma własne dochody, jeśli tak to na co je wydatkuje. Dofinansowujemy ZGK , poręczamy kredyty, wiec chciałby wiedzieć jak ZGK jest związane z Gminą?

Prezes ZGK – Pan Andrzej Franczak odpowiedział, że modernizacja kotłowni wyniosła ponad 4 mln zł z oprocentowaniem, ale dokładnie nie pamięta. W tej chwili stara się                         o przefinansowanie przez inną firmę. Gmina nie poręczyła tego kredytu. Wystąpił do Przewodniczącego o poręczenie na przedłużenie spłaty kredytu, ponieważ chce ten kredyt zrobić z krótkoterminowego, ponieważ ma go spłacić w ciągu 10 lat na 25 lat. Pan Przewodniczący poinformował, że nie ma sensu zwracać się do Państwa o to poręczenie, ponieważ go nie uzyska . Następnym dużym kosztem będzie wykupienie tego  poręczenia.  Obejmując stanowisko Prezesa ZGK zastał kotłownię już w trakcie modernizacji. Powodem jej remontu było to, ze jej eksploatacja stała się bardzo nieekonomiczna i zagrażała bezpieczeństwu ludzi w niej pracujących. Był duży stan zapaści i trzeba było coś z tym zrobić. Odnośnie  sprzętu, poinformował, że w obecnej chwili stara się o dofinansowanie                z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. W odpowiedzi na pytanie Radnego Kuminiarczyka odpowiedział, że Gmina jest 100% udziałowcem ZGK, a cała spółka działa na zasadzie spółek prawa handlowego. Spółka ta podlega pod dwie ustawy tj. kodeks prawa handlowego i ustawę o samorządzie gminnym. Stąd wynikają powiązania z Gminą.

Pani Wiesława Dymkowska zapytała, czy Pan Prezes ZGK ma zrobiony przetarg na węgiel? Czy bada Pan jakość tego węgla i gdzie?Pytanie to wynikło z tego, że jest w posiadaniu pisma z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie, gdzie Pan Prezes podał, ze pali nam Pan dobrym węglem tzn. ma on wysoką kaloryczność, małą zawartość popiołu, małą zawrotność siarki, a to jest niestety nie prawda ponieważ nie dotrzymane są parametry grzania, ani ciepłej wody oraz centralnego ogrzewania.    

Prezes ZGK- Pan Andrzej Franczak odpowiedział, że miał zrobiony przetarg na węgiel i bada jego jakość, ale nie może powiedzieć kto jest jego dostawcą i kto go bada pod względem jakości węgla.

Pan Andrzej Gontarski – Przewodniczący Rady Miejskiej wracając do sprzętu ZGK to  nie przedstawia on żadnej wartości księgowej. Chciałby, aby Pan Prezes omówił szczegółowo sprawę kotłowni , czy spłacany jest już kredyt, na ile  rat spłata jest rozłożona i jaka jest przybliżona suma tych spłat na koniec 2010 roku?

Prezes ZGK- Pan Andrzej Franczak wyjaśnił, że kredytu zaciągniętego na kotłownię  aktualnie nie spłaca, ponieważ otrzymał promesę od firmy, która zaciągnęła ten kredyt na dofinansowanie. Czas spłaty wyniesie 25 lat i będą mniejsze raty. W tej chwili rata wynosi 40 tys. miesięcznie. Przedstawił Firmie Simens tę sprawę, i w tej chwili zostaną mu naliczane odsetki tylko za czas nie spłaconego kredytu od maja do końca roku. Ma nadzieję, że na dniach zostanie podpisana nowa umowa na dofinansowanie tego kredytu i trudno mu powiedzieć na jakich warunkach i w jakiej wysokości będą raty spłaty. Bilans na koniec roku 2010 roku w odniesieniu do całej działalności wynosi około zera, prócz spłaty kredytu.

Pan Andrzej Gontarski – Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał jakie jest faktyczne zadłużenie firmy?

Prezes ZGK- Pan Andrzej Franczak poinformował, że na chwilę obecną spłacane są                4 podstawowe zaciągnięte  kredyty tj.

  • Kredyt obrotowy w wysokości 200 tys. zł, do spłaty pozostało 140 tys. zł, rata wynosi 5 tys. zł miesięcznie;
  • Kredyt w wysokości 750 tys. zł., do spłaty pozostało 400 tys. zł, rata wynosi 20 tys. zł;
  • Kredyt w wysokości 600 tys. zł., do spłaty pozostało 450 tys. zł ;
  • Kredyt zaciągnięty na modernizacje kotłowni, jeszcze nie spłacany.

Pani Wiesława Dymkowska zapytała, od którego roku  Pan Franczak był Przewodniczącym Rady Nadzorczej ZGK, zapewne było to jeszcze za Prezesa Bierzuńskiego, bo sprawa zapaści finansowej tej spółki zaczęła się od 2006 roku. W związku z tym będąc Przewodniczącym wiedział Pan doskonale jaka była sytuacja finansowa ZGK . Czy  w momencie obejmowania stanowiska Prezesa miał Pan jakieś plany wyjścia z tej zapaści?

Prezes ZGK- Pan Andrzej Franczak przyznał, że był Przewodniczacym Rady Nadzorczej ZGK                        i doskonale znał sytuację finansową ZGK, gdy obejmował stawisko Prezesa. Gdyby nie miał planu wyjścia z zapaści  to nie obejmowałby tego stanowiska i nie podejmowałby się tej pracy.

Pani Wiesława Dymkowska zapytała, co było przyczyną degradacji komina?

Pan Andrzej Franczak- Prezes ZGKodpowiedział, ze trudno mu jest mówić na temat tej sprawy. Prokuratura prowadzi dochodzenie, będzie wyjaśnienie, które jak tylko uzyska przedstawi Państwu Radnym.Mówiąc technicznie, może tylko powiedzieć, że cały komin składał się z siedmiu segmentów, jeden uległ szybkiej degradacji , prawdopodobnie wynikło to ze zmiany technologii spalania. Zdjęte zostały dwa segmenty, ze względów technicznych, chociaż tylko jeden uległ poważnej degradacji, pozostała część komina stoi. Posiada ekspertyzę w której jest pokazane, szybkie zużywanie się komina tj. 0, 15-0,20 mm na rok.         W ekspertyzie jest zawarty przekrój od 0,7 mm do 0,12 mm, czyli 0,15 nie wchodzi w grę na rok. 

Pan Andrzej Gontarski – Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, Pani Skarbnik, czy poręczane przez Gminę kredyty ZGK są spłacane na bieżąco tak jak mówił Pan Prezes?

Skarbnik Miasta i Gminy - Pani Iwona Dobrzyńska poinformowała, że w roku 2010 zapłacone zostało ponad  100 tys. zł . Jest złożony pozew adresowy do sądu . W tym roku zapłacono  64 tys. zł.

Pan Marek Kuminiarczyk zauważył, że Pan Prezes powiedział, że Gmina nie poręczała żadnych kredytów, a jednak poręczała. Czy w przyszłym budżecie są przygotowane kredyty poręczeniowe?

Pan Grzegorz Sikorski wyjaśnił, że kredyt na modernizacje kotłowni nie był poręczany przez Gminę tzn. te 4mln zł.

Skarbnik Miasta i Gminy –  Pani Iwona Dobrzyńska wyjaśniła, że umowa zawarta na spłatę kredytu jest na okres 3-4 lat i na ten okres w danym roku musimy mieć zabezpieczone środki na spłatę kredytów zaciągniętych przez ZGK. Jeśli ZGK nie spłaca, to naszym obowiązkiem jest tą ratę zapłacić. Jeśli spłaci  ZGK to my te środki możemy przeznaczyć na inny cel.

Pan Marek Kuminiarczyk zapytał, czy jeżeli gmina w budżecie, zabezpiecza pieniądze                   w dziale spłaty poręczeń, to czy te pieniądze nie powinny być w dziale wydatki, nie w dziale dochodów?

Pani Skarbnik wyjaśniła że one nie są naszym dochodem, jeśli ich nie wydatkujemy, to zmniejszymy wydatki i przeznaczymy na inny cel. Nie ma możliwości w działach dokładnie określić ile zostanie wydatkowane na jaki cel, jeśli gdzieś zabraknie to można poprzesuwać zarówno zarządzeniem jak i uchwałą Rady.

Pan Andrzej Gontarski – Przewodniczący Rady Miejskiej zauważył, że Pani Skarbnik spłaciła 100 tys. zł kredytu w roku ubiegłym, w tym 64 tys. zł i wystąpiła na drogę sądową . Z czego to wynikło? Czy ZGK nie chce zapłacić, czy w roku tj. taka procedura?

Pani Skarbnik odpowiedziała, że taka jest procedura, ponieważ ona musi swoje środki zabezpieczyć.

Pan Andrzej Gorntarski- Przewodniczący  Rady Miejskiej zapytał, czy spłaca Pani kwotę główną kredytu plus odsetki?

Pani Skarbnik odpowiedziała, że odsetki spłaca ZGK, które zabierane są bezpośrednio  rachunku ZGK.  

Pan Andrzej Gorntarski- Przewodniczący  Rady Miejskiej zapytał, czy Prezes ZGK ma pieniądze, żeby Gminie spłacone rzez nią kredyty. 

Prezes ZGK- Pan Andrzej Franczak odpowiedział, że za 2 lata może zacząć spłatę kredytu zaciągniętego w wysokości 600 tys. zł.

Pan Andrzej Gorntarski- Przewodniczący  Rady Miejskiej zapytał, jak wygląda sprawa                       z płatnością za węgiel i inne materiały? Czy tam też są zaległości?

Prezes ZGK- Pan Andrzej Franczak wyjaśnił, że firma, która dostarczała węgiel ZGK                   w ubiegłym roku odstąpiła od przetargu. W tamtym okresie był jej dłużny około 100 tys. zł , obecnie jest dłużny około 40 tys. zł. , co jest spłacane w małych ratach. Obecnemu dostawcy zalega około 40-50 tys. zł. Kwotę wymagalną ma zapłaconą. Ponadto zalega jeszcze                               z płatnościami za energię elektryczną tj. ok. 30 tys. zł.

Pan Andrzej Gorntarski- Przewodniczący  Rady Miejskiej zapytał o Osiedle Kondrajec                     i zasadę wypowiedzenia umowy ogrzewania tym, którzy są dłużni. Jak to będzie wyglądało?

Prezes ZGK- Pan Andrzej Franczak odpowiedział, że w wypowiedzeniu ma napisane, iż wypowiada tym rodzinom umowę do chwili kiedy nie założą wspólnot. Podstawą jest zawiązanie wspólnoty, ponieważ ma podpisanych ok. 90 umów i nie może negocjować                 z 90 –cioma rodzinami. Musi być ktoś z kim będzie mógł rozmawiać. Jest potrzebny zarządca.

Pan Andrzej Gorntarski- Przewodniczący  Rady Miejskiej  zasugerował, że należałoby się zastanowić nad tą firmą dość głęboko i przeanalizować jej bliższą, czy dalszą przyszłość. Problem wraca jak „bumerang”. Każdy Prezes przychodził i zapewniał, że coś zmieni, Rada prosiła o programy naprawcze. Przedstawiano nam je, ale nie zostały wprowadzone w życie. Mieszkańcy narzekają na podwyżki wody. Gmina umarza podatki dla ZGK. Dekapitalizacja majątku ZGK sięga 100%.  Wkrótce zostanie przekazana ZGK kotłownia, sieć kanalizacji,  wzrośnie amortyzacja i z czego Pan Prezes pokryje koszty. Próbuje Pan pozyskać dofinansowanie na sprzęt. Pan Przewodniczący Rady Miejskiej zaproponował, aby Pan Prezes ZGK przedstawił nam program naprawczy, który przekonałby nas Radych, że warto                 w tą firmę inwestować. Rada tworzy rezerwy na spłatę kredytów, spłacamy je, a kondycja finansowa ZGK jest coraz gorsza. Trzeba zastanowić się, czy jest sens przeznaczania pieniędzy na coś, co nie przynosi żadnych efektów. Może znaleźć jakiś inne rozwiązanie, ponieważ tą infrastrukturę, trzeba utrzymywać dla dobra społeczeństwa w gotowości                            i sprawności. Przewodniczący Rady poprosił , aby na najbliższej Sesji wrócić do tego tematu  i żeby Pan Burmistrz wraz z Panem Prezesem ZGK przedstawili wizję dalszego funkcjonowanie tej Spółki.

Pan Burmistrz wyjaśnił, że właścicielem tego majątku nie jest Burmistrz, jest Gmina czyli przede wszystkim Radni decydują o nim. Na samym początku ten zakład był zakładem budżetowym, tj. forma finansowania „praktycznie na garnuszku gminy”, nie ma on osobowości prawnej, nie może zawierać sam zobowiązań. Dlatego też została powołana Spółka Handlowa działająca na podstawie Kodeksu spółek handlowych, po to, aby samodzielnie mogła występować na rynku, żeby była firma konkurencyjną i prowadziła inną jeszcze dodatkowa działalność. Jeśli chodzi o dalsze istnienie ZGK w Glinojecku to mówi się  o powszechnej prywatyzacji. Możne trzeba ten majątek wycenić i ogłosić go do sprzedaży, tylko teraz trzeba zadać sobie pytanie, kto kupi, zainwestuje pieniądze w Spółkę, która jest „bez dna”, a obowiązkiem Gminy jest dać ludziom ciepło, wodę i odebrać ścieki. Temat ZGK dotyczy nas wszystkich, tak samo Radę jak i Burmistrza i Prezesa ZGK, który zapewne jakąś koncepcje na wyjście z zapaści finansowej ma, ponieważ powiedział, że w ciągu 2 lat wyszedłby na zero. Jeśli sprywatyzowalibyśmy ten Zakład cały czy w części , to wtedy Gmina zostaje pozbawiona władztwa nad tą Spółką i  przejmie go jakaś instytucja, która ustali nam stawkę za ścieki i wodę, które zapewne będą wyższe niż te proponowane obecnie przez Prezesa ZGK, ponieważ on do interesu nie będzie dokładał własnych środków. Wówczas Gmina też nie będzie pomagała ZGK. Poprosił członków Komisji Rady Miejskiej (nie wie, której komisji te kompetencje podlegają, prawdopodobnie Komisji Przemysłu, Rolnictwa                 i Ochrony Środowiska), aby przeprowadziły rozmowy ze specjalistą, fachowcem od przekształceń i może zostaną wypracowane jakieś decyzje. Obecnie ZGK znajduje się                              w zapaści finansowej i trzeba pomyśleć jak z niej wyjść, jak temu zakładowi pomóc. Problem jest ciężki i przeplata się przez kilka kadencji. Zakład Gospodarki Komunalnej działa na zasadzie Kodeksu Spółek Handlowychi posiada swoją Radę Nadzorczą, która powinna być bardzo pomocna  Prezesowi. To ona zatwierdza kierunki rozwoju tej firmy, zatwierdza sprawozdania itp.

Pani Wiesława Dymkowska wyjaśniła, że mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej są opomiarowani i gdyby opomiarowanie też wprowadzić w zasobach TBS, wtedy Pan Prezes  ZGK wiedziałby „na czym stoi”. Jest strata ciepła w budynkach TBS-u.

Pan Burmistrz poinformował, że w czasie rozmów z Prezesem ZGK w jego gabinecie, Pan Prezes powiedział, że przyjdzie taki czas (będzie to ok. 2 lat ), że nie będzie podnosił stawek za swoje media, a nawet zaproponuje obniżki. Trzymamy go za słowo.

 

 

Pan Andrzej Gontarski – Przewodniczący Rady Miejskiej zaznaczył, że w swojej wcześniejszej wypowiedzi nie myślał o sprywatyzowaniu ZGK, bo ceny za media byłyby na pewno wyższe. Natomiast nie wierzy w to i Pan Prezes ZGK też w to nie wierzy, że za 2 lata nie będzie długów. Słyszymy to już od kilku lat i nic się nie zmienia. Do tego tematu na pewno wrócimy.    

 

Innych ,  wniosków  ani  uwag  nie  było.

 

Ad. 9

 

Pan Cezary Rzemieniewski- Informatyk Urzędu Miasta i Gminy przedstawił informację dotyczącą wdrażania informatyzacji na terenie gminy. Informacja ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Następnie kolejno Panu Czarkowi Rzemieniewskiemu pytania zadawali:

Pan Witold Kowalski zapytał, jak przedstawia się sytuacja na wioskach tzn. chodzi o to, że jeśli dom na wiosce wysokościowo pasuje do umieszczenia punktu dostępowego, a jego właściciel się na to nie zgadza, to czy jest możliwość postawienia „czegoś” do umieszczenia anteny?

Pan Cezary Rzemieniewski wyjaśnił, że nie może nikogo zmusić do umieszczenia anteny. Budując „coś” do umieszczenia punktu dostępowego powyżej  3 metrów potrzebne będzie pozwolenie na jego budowę. Jeśli znajdziemy inną odpowiednią lokalizację to anteny zostaną zamontowane w ramach umowy.

Pan Marek Kuminiarczyk odniósł, się do tego, że jeden z punktów  dostępowych                              w Glinojecku znajdował się na kominie ZGK. W momencie jego degradacji, anteny zostały                                   z niego zdjęte. W związku z tym zapyał czy internet na terenie Glinojecka działa?

Pan Cezary Rzemieniewski odpowiedział, że w tym momencie interenet w Glinojecku nie działa.

Pan Marek Kumiarczyk zapytał, czy rozpatrywane jest już ponowne umieszczenie tego punktu dostępowego?

Pan Cezary Rzemieniewski poinformował, że złożony został wniosek o dofinansowanie budowy masztu w Glinojecku. Pozostałe środki finansowe przeznaczone na tą inwestycję,       a nie wykorzystane na ten cel chcemy przeznaczyć na budowę masztu. Na to potrzebne jest  przyzwolenie jednostki nam dofinansowującej tą inwestycje. Czekamy na decyzję.

Pan Marek Kuminiarczyk zastanawiał się , nad tym kto pozwolił umieścić anteny interentowe na tym kominie, skoro on był w takim stanie?

Pan Cezary Rzemieniewski poinformował, że koszt całej inwestycji wynosił 3.720.00,00 zł,              z czego 85% było dofinansowane, a 15 % to nasze środki. Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaproponowała nam umieszczenie anten na maszcie lub na innej infrastrukturze istniejącej w Glinojecku. Ponieważ koszt budowy masztu i zamontowanie tam anten wyniósłby ponad 140 tys. zł, więc, aby ograniczyć koszty umieściliśmy anteny na kominie ZGK. Gdy umieszczaliśmy je na kominie nie był on w tak złym stanie jak zdejmowaliśmy te anteny. Gdybyśmy wybudowali maszt, ktoś mógłby nas też zapytać dlaczego nie wykorzystaliśmy komina?

Pan Marek Kuminiarczyk zapytał, czy nie trzeba było robić ekspertyzy na  umiejscowienie tych anten?

Pan Cezary Rzemieniewski wyjaśnił, że ocena miejsca umieszczenia anten nie musi być robiona. Wystąpiliśmy do Prezesa ZGK o udzielenie zgody na umieszczenie  anten i takową uzyskaliśmy.  Jeśli z jakiejś inwestycji zostają pieniądze to do 15% można je przenieść na inną inwestycję.

Pani Wiesława Dymkowska zapytała, czy jeśli w Glinojecku są nadajniki to nie trzeba montować anten? 

Pan Cezary Rzemieniewski wyjaśnił, że nie jest w stanie przewidzieć jaki zasięg będzie                u której osoby. Zależy to od przepuszczalności artykułów budowlanych. Jeśli nie ma zasięgu proponuje zamontowanie anteny. W Polsce przepisy określają z jaką mocą można nadawać sygnał i my się ich trzymamy, natomiast wie, że prywatni dostawcy internetu przekraczają ją.

Pani Wiesława Dymkowska zapytała ile osób do tej awarii korzystało z darmowego interenetu?

Pan Cezary Rzemieniewski odpowiedział, że było ponad 300 użytkowników.

 

Innych ,  wniosków  ani  uwag  nie  było.

 

Ad. 10

 

Pan Andrzej Gontarski – Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił  interpelacje Radnych, na które otrzymali pisemne odpowiedzi i poprosił o ustosunkowanie się do nich.

 

W pierwszej kolejności poprosił o odniesienie się do pisemnych odpowiedzi Radną  Panią Wiesławę Dymkowską.

Pierwsza interpelacja dotyczyła deratyzacji.

Pani Wiesława Dymkowska wyjaśniła, że nie zadowala jej odpowiedź uzyskana od Burmistrza Miasta i Gminy i poprosiła o zwrot poniesionych kosztów na deratyzację, ponieważ gryzonie dalej istnieją i wchodzą nawet na wysokość drugiego piętra. Na I piętrze      w budynku 21B, który należy do Spółdzielni Mieszkaniowej co godzinę wymieniane one były syfony, które zostały zjadane. Pani Wiesława Dymkowska zaznaczyła, że nie jest to dla niej kompleksowa deratyzacja, poniosła koszty, wobec czego stawia wniosek o zwrot poniesionych kosztów w wysokości 3 tys. zł

Następnie wywiązała się dyskusja:

Pan Grzegorz Sikorski zapytał, kto ma zwrócić Spółdzielni Mieszkaniowej te koszty?

Pani Wiesława Dymkowska opowiedziała, że Urząd Miasta i Gminy.

Pan Grzegorz Sikorski zaznaczył, że problem ten nie dotyczy tylko Spółdzielni Mieszkaniowej bo inni mieszkańcy Glinojecka te maja problem z gryzoniami. Jego gryzonie kosztują 365 zł w skali roku. Ile tj. na mieszkańca u Pani?

Pani Wiesława Dymkowska odpowiedziała, że ona ma  144 lokali. Ona nie może wydawać pieniędzy lokatorów. Będę miała posiedzenie Rady Nadzorczej i będę musiała się z tego rozliczyć. Poinformowała, że zwróciła  się z tym problemem najpierw do Pana  Prezesa TBS-u i Pana Prezesa ZGK  oraz Pana Burmistrza przed samymi wyborami. Pan Burmistrz stwierdził, że się tym zajmie. Dzwoniła do Ochrony Środowiska, do Sanepidu i powiedziano jej, że żeby walczyć z gryzoniami musi być to deratyzacja kompleksowa, czyli musimy wszystkich tym objąć, a nie jeden budynek 18D należący do TBS- u  i budynek kotłowni. Cała wylęgarnia idzie z oczyszczalni ścieków i rowu który tam przebiega. Uzyskała odpowiedź, że wspólnoty w TBS nie wyraziły na to zgody , ale z tego co wie nikt z przedstawicielami wspólnot nie przeprowadzał żadnej rozmowy. Została okłamana, a to że pracownicy kotłowni mają obserwować, czy są gryzonie, a oni o tym wcale nie wiedzą.

Pan Grzegorz Maliszewski- Sołtys wsi Strzeszewo zapytał, jaka jest różnica pomiędzy właścicielem mieszkania zakupionego w Spółdzielni Mieszkaniowej, czy TBS, a zwykłym mieszkańcem.  Dlaczego Gmina ma dokładać pieniądze. Wszystkich trzeba traktować jednakowo.

Pan Witold Kowalski zapytał, czy Prezes TBS i Prezes ZGK wyrazili zgodę na współpracę przy deratyzacji? Stwierdzili, że przystępujemy razem do niej czy nie?

Pani Wiesława Dymkowska odpowiedziała, że Pan Prezes TBS poinformował, iż występują też w jego zasobach gryzonie, ale żeby ona zadzwoniła do Pana Burmistrza bo jej wypada.           W związku  z czym nie wie jaka jest współpraca pomiędzy Panem Burmistrzem, a Panem Prezesem TBS czy Panem Prezesem ZGK.

Pan Witold Kowalski zaznaczył, że skoro Pani wydatkuje środki finansowe na deratyzację                 i  chce współpracy z Prezesem TBS i ZGK, aby zrobić to kompleksowo, to powinna być na to pisemna zgoda. Wówczas mogłaby  Pani od nich żądać zwrotu kosztów, a Urząd Miasta                         i Gminy nie ma nic do tego.

Pani Wiesława Dymkowska zaznaczyła, że ten problem został zlekceważony przez Pana Prezesa TBS i Pana Prezesa ZGK. 

Pan Burmistrz zauważył, że Pani Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej zarzuca mu lekceważenie tej sprawy. Poinformował, że on żadnej sprawy nie lekceważy, chce ją rozwiązać jak najbardziej korzystnie myśląc o wszystkich mieszkańcach i finansach Gminy. Sprawa ta została zgłoszona w listopadzie przez Panią Prezes , przeprowadził, rozmowy z zarządcami nieruchomości TBS i ZGK oni stwierdzili, że oczywiście pojawiają się gryzonie, ale nie ma podstawy do zarządzenia kompleksowej deratyzacji. Sprawa ta była poruszana na sesji 29 grudnia 2010 roku. Spowodowało to że w dniu 17 stycznia 2011 roku poprosił do gabinetu Przedstawiciela Spółdzielni Mieszkaniowej, Pana Prezesa TBS i Pana Prezesa ZGK, aby usłyszeć jak jest ich opinia w tej sprawie, ponieważ oni są zarządcami i na nich spoczywa obowiązek przeprowadzenia deratyzacji we własnym zakresie. Oni stwierdzili jednogłośnie, że jest wysoki stan wody, gryzonie wychodzą , zdarzają się przypadki, że wychodzą                        w poszczególnych blokach i tam gdzie to występuje są rozkładane na bieżąco trutki. TBS zgłosił budynek 18D, gdzie wykładane są trutki , mamy na to rachunek, zlecone zostały te działania firmie deratyzacyjnej i według ich opinii to na dzień dzisiejszy wystarcza. Nie było żadnego zgłoszenia od właścicieli posesji indywidualnej. Burmistrz może wydać zarządzenie i ogłosić kompleksową deratyzację na terenie całego Glinojecka, czy jego części, tylko wiążą się z tym pewne koszty, bo ustawa o zasadach utrzymania czystości w gminach nakłada pewne obowiązki na właścicieli nieruchomości, czy też zarządców nieruchomości i te koszty trzeba ponieść. Jest przygotowane zarządzenie, może zejść i go podpisać , ale prosiłby żeby Radni mu to ułatwili, a mianowicie podjęli uchwałę o zarządzeniu kompleksowej deratyzacji na terenie Glinojecka, czy osiedla bloków jednorodzinnych i wówczas on to zarządzenie podpisze. Jeśli nie wykona tego zarządca , będzie musiała wykonać to Gmina i jego obciążyć kosztami. Sprowadza się to jednak do obciążania mieszkańców. Według niego nie ma takiej podstawy.

Pan Grzegorz Stolarski- Sołtys wsi Płaciszewo zaznaczył, są to sprawy techniczne. Powaga tej Rady sugeruje aby zajmowała się ona poważnymi sprawami, a nie  gryzoniami.

Pan Andrzej Gontarski – Przewodniczący Rady Miejskiej zaproponował Pani Dymkowskiej , aby ta spróbowała się we własnym zakresie porozumieć z Panem Prezesem TBS i Panem Prezesem ZGK i zająć się gryzoniami wspólnie jeśli jest taka potrzeba, a nie sięgać po pieniądze publiczne. Spróbujcie się dogadać. 

 

Druga interpelacja dotyczyła trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Pan Andrzej Gontarski – Przewodniczący Rady Miejskiej zaznaczył, że na początku Sesji była wyjaśniana  już ta sprawa. Terminy nie zostały zachowane. Wcześniej nie było takiej uchwały. Uchwała odnośnie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej przyjęta została przed wyborami w dniu 10 listopada 2010 roku . Pani Wiesława Dymkowska zwróciła uwagę na nie dochowanie procedury prac nad uchwałą budżetową. Radna uzyskała pisemną odpowiedź, ale ona Radnej nie satysfakcjonowała i złożyła  jeszcze jedno pismo w dniu 7 lutego 2011 roku. Odpowiedź,  którą  uzyskała na piśmie została Radzie przedstawiona na początku tejże sesji przez Pana Burmistrza. W celu zachowania zgodnego z prawem trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zwołana została sesja na 24 lutego br. i zaczynamy  procedurę od początku.

Pani Wiesława Dymkowska wyjaśniła, że skoro zaczynamy procedurę pracy nad budżetem od początku więc nie ma nic do powiedzenia w tej sprawie.

 

Następnie Pan Przewodniczący poprosił o odniesienie się do pisemnych odpowiedzi Radnego Marka Kuminiarczyka.

 

Pierwsza interpelacja dotyczyła trybu zwoływania sesji nadzwyczajnych.

Pan Andrzej Gontarski – Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że co do formy zwoływania sesji nadzwyczajnych jednoznacznych przepisów wykonawczych nie ma. Radny Kumiarczyk „oburzył” się, oczywiście słusznie, ponieważ dostał materiały wieczorem, materiały odebrały dzieci, a na drugi dzień miała być sesja. Było to niedopatrzenie z naszej strony. Takie sytuacje miejsca zapewne już nie będą miały. Następnie zapytał Radnych jak  widza zawiadamianie na sesje nadzwyczajną na przyszłość, chociaż sesje te nie są planowane? Możemy przyjąć, że taką sesję zwołujemy na minimum 3 dni?

Pan Grzegorz Sikorski zaznaczył, że nie można określić dni na zwołanie sesji nadzwyczajnej, ponieważ czasem bywają sprawy tak ważne, że trzeba będzie zwołać sesję z dnia na dzień. Starajmy się tak, aby to były trzy dni minimum, ale może zdarzyć się tak , że Radni wieczorem dostaną dokumenty, a na drugi dzień rano będą musieli przyjść. Radni muszą być tylko skutecznie powiadomieni. 

Pan Marek Kuminiarczyk wyjaśnił, że trudno mu wypowiedzieć się na ten temat, ponieważ pracuje. Na ostatnią sesję nadzwyczajną dzieci odebrały materiały, a on miał nocny dyżur, więc dowiedział się późno o  jej terminie, będąc daleko od Glinojecka. Zaproponował,  aby prócz dostarczenia materiałów była też informacja telefoniczna.

Pan Andrzej Gontarski- Przewodniczący Rady Miejskiej podsumowując wcześniejsze stwierdzenia : sesja nadzwyczajna będzie zwoływana w terminie nie krócej niż trzy dni przed jej odbyciem się, natomiast jeśli zajdzie potrzeba zwołania sesji w krótszym terminie Radni zostaną poinformowani telefonicznie .

 

Druga interpelacja dotyczyła terminów i kwot przekazanych na konto Urzędu Miasta                      i Gminy z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na inwestycje drogowe.

Pan Marek Kuminiarczyk wyjaśnił, że otrzymał odpowiedź na piśmie, ale ma wątpliwości co do uchwały podjętej na sesji Rady Miejskiej w dniu 20 grudnia i 29 grudnia w sprawie kredytu długoterminowego, ponieważ w dniu 20 grudnia Radni uzyskali informację od Pani Skarbnik, że Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych przekazała Gminie 700-800 tys. zł , natomiast do końca listopada przekazane zostało już było 1.500.000,00 zł.                         W związku z tym ma pewne wątpliwości co do informacji przekazywanych przez Panią Skarbnik i zastanawia się po co my jako Rada tu jesteśmy.

Pan Andrzej Gontarski – Przewodniczący Rady Miejskiej zaznaczył, że on podziela obawy Radnego  Kumiarczyka. Jeśli my pytamy to oczekujemy odpowiedzi, więc  proszę mówić                  o stanie faktycznym na dany  dzień , a jeśli Pani nie wie to proszę powiedzieć, że Pani nie wie, ale sprawdzi. My na podstawie informacji uzyskanych od Pani podejmujemy decyzje i głosujemy.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że księgowość idzie z opóźnieniem miesiąca, wszystkiego na bieżąco nie wie, zanim zaksięguje upływa trochę czasu. Trudno jest jej zapamiętać wszystko na bieżąco.  W czasie kiedy spływały środki na drogi, spływały też środki na informatyzację. Przyznała się do swojego błędu.

Pan Marek Kumiarczyk zasugerował, że jeśli będzie dokładniejsza informacja wówczas będzie Radzie łatwiej podejmować decyzje co do „pieniędzy”. Na podstawie błędnych informacji podejmowane są  błędne uchwały.

 

Trzecia interpelacja dotyczyła dróg gminnych.

Pan Marek Kumniarczyk poinformował, że prosił na posiedzeniu komisji o przygotowanie wykazu dróg gminnych, ponieważ w budżecie mamy inwestycje dotyczące dróg i chciałby, aby taką informację Radni otrzymali. Ale dziś po uzgodnieniu z Panem Antonim Strzembecznym zaniechał prośby udzielenia odpowiedzi na tą interpelację.

 

Następnie wywiązała się dyskusja:

Pani Wiesława Dymkowska złożyła wniosek formalny, aby Radni Rady Miejskiej przejechali się drogami proponowanymi w budżecie na 2011 rok do remontu i sprawdzili tego celowość. To są publiczne pieniądze i musimy je celowo wydawać.

Pan Marek Kuminiarczyk poprosił, żeby ten wyjazd zorganizować przed sesja budżetową,       a najlepiej przed posiedzeniem komisji (17 lutego).

Pan Zbigniew Minich – Sołtys wsi Rumoka zapytał, dlaczego Radni zajmują się sprawami dróg, skoro jest człowiek w Urzędzie, który tym się zajmuje i zna się nad tym. Każdy Sołtys, jeżeli jakaś droga jest do remontu zgłasza to  Panu Strzembecznemu lub Panu Burmistrzowi. Jeśli nasze wnioski są to oni jadą i oglądają dane drogi. Miejmy trochę zaufania!

Pan Grzegorz Stolarski- Sołtys wsi Płaciszewo poinformował, że w samorządzie działa 30 lat, musimy wiedzieć, że budżet cały czas się zmienia, ponieważ jeśli ogłaszamy przetarg tj. szacunkowa wartość,  jeśli wykonujemy inwestycje, to może być  mniejszy koszt. Jakieś pieniądze nam zostają. Budżet jest ruchomą „rzeczą”. Pan Strzembeczny jest bardzo dobrym pracownikiem, zna się na tym co robi. Jeśli dzwonimy i informujemy go o jakiś problemach, czy z odśnieżaniem, czy też z drogą, on na bieżąco je w miarę możliwości eliminuje. Miejscowi ludzie nie przyjdą z problemem do Radnych tylko przyjdą do Sołtysa i to on się musi główkować jak pomóc lokalnemu społeczeństwu.

Pan Grzegorz Maliszewski- Sołtys wsi Strzeszewo poinformował, że zgodnie z przepisami               o samorządzie terytorialnym i o sołectwie , przedstawicielem Sołectwa jest Sołtys, a nie Radny.

Pan Andrzej Gontarski - Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, jak Radni ustosunkowują się do wniosku  Radnej Dymkowskiej? Czy zorganizowanie takiego wyjazdu jest celowe?

Pan Witold Kowalski myśli, że taki wyjazd nie zaszkodzi, Radni poznają teren Gminy.

 W wyniku głosowania wszyscy Radni byli za przyjęciem wniosku Radnej Pani Wiesławy Dymkowskiej.

Termin został ustalony na 15 lutego 2011 roku na godzinę 10.00.

Pan Marek Marcinkowski – Radny Powiatowy zaznaczył, że chciał się włączyć do dyskusji odnośnie przebudowy drogi Ojrzeń-Ościsłowo, gdzie gmina Glinojeck dofinansowuje                   200 tys. zł. Ogólny koszt tego zadania tj. 10.050 .000,00 zł i ma to  sfinansować: 200 tys zł gmina Glinojeck, 300 tys zł gmina Ojrzeń , 3 mln zł pozyskane z Narodowego Programu Przebudowy Dróg i 6 550 000, 00 zł  tj. wkład własny powiatu. Droga ta jest ciągiem, w poprzednim roku był robiony odcinek Prusocin- Ojrzeń, teraz Ojrzeń – Ościsłowo, a dalszy ciąg tj. Ościsłowo –Chotum. Na przyszły rok planowany jest remont drogi powiatowej Ościsłowo-Sulerzyż, i dobrze byłoby gdyby Rada przewidziała jakieś pieniądze na dofinansowanie tej inwestycji, co mobilizuje powiat.

 

 

 

 

Ad. 11   

 

W zapytaniach i wolnych wnioskach kolejno głos zabierali:

Pan Zbigniew Babicz zaznaczył, że w związku z trwającymi jeszcze pracami nad budżetem prosi o ujęcie w nim wniosku mieszkańców Dreglina o naprawę drogi i założenie kilku punktów świetlnych. Jednocześnie zwrócił się z prośbą o naprawę drogi w Kondrajcu Szlacheckim (jest to droga w kierunku Państwa Kłodarskich). Droga w Dreglinie do  Państwa Gołębia, Kultyza jest w strasznym stanie, sama próbował nią przejechać, ale musiał się wycofać, bo jest nie przejezdna. Cieszy się, że jest nas stać na dofinansowanie dróg powiatowych, ale zadbajmy też o własne drogi na terenie gminy.

Pan Grzegorz Sikorski poprosił Pana Marka Marcinkowskiego, aby zwrócił uwagę na drogę powiatową - ulicę Wojska Polskiego. W ubiegłym roku został wykonany pierwszy etap tej drogi chciałby, aby w przyszłym roku została ta droga wprowadzona do inwestycji powiatowych. Ponadto, zwrócili się do niego mieszkańcy bloku przy ulicy Bema                               w Glinojecku z prośbą o wyburzenie, rozbiórkę budynku po byłych toaletach. Oglądał ten budynek i jest to rzeczywiście ruina. Mieszkańcy poinformowali go, że kiedyś to była część wspólna i był przypisany do lokalu. Z tego co sprawdził, wynika, że mieszkańcy zrzekli się tego na rzecz miasta. Powodem rozbiórki jest to, że budynek ten służy złodziejom do przechowywania rowerów i części samochodowych, odbywa się tam też przemyt narkotyków. Wykorzystywane jest to tez jako miejsce spotkań miejscowych „pijaczków”. Mieszkańcy twierdza, że wieczorem jest tam strach wychodzić.

Pan Piotr Gadomski zapytał Pana Antoniego Strzembecznego o budowę dróg, które powstawały na terenie Garwarza Nowego, w stronę Wólki Garwarskiej: dlaczego ziemia, która była zgarniana przez zgarniarki do wyrównania pod asfalt, została rzucana w rów? Te rowy są w tej chwili nie drożne . Ponadto, przepusty pod tymi drogami nie są remontowane                      i nikt pod nie zaglądał, one są zarwane. Tak jest w tej chwili na nowo wybudowanej drodze do Wólki Garwarskiej. Zgłaszał przepust z bagien, jeszcze przed budowa drogi, który do tej pory nie jest zrobiony i nie jest drożny. Zapytał czy jest jakiś plan na odwodnienie skrzyżowania Garwarz Nowy, Wólka Garwarska? Jest to zastoisko wody i nie ma żadnego odpływu. Następnie zapytał Pana Burmistrza, czy istnieje możliwość zamontowania poręczy przy SPZ ZOZ w Glinojecku, ponieważ  chorzy mają problem z wejściem i zejściem ze schodów. 

Pan Antoni Strzembeczny odpowiedział, że rzeczywiście ziemia była zgarniana na pobocze, ale potem z niego zbierana. Przepust pod mostkiem od Wkry do Wólki Garwarskiej  jest nowo pobudowany, natomiast przepust za Panem Kwiatkowski jest podwójny i drożny. Przepust z Hojna był w 2010 roku odmulany, ale nic to  nie dało, ponieważ rów dalej jest niedrożny, a powodem tego jest to, iż dno rowu jest wyższe niż przepust. Jak będziemy jechali w teren to zostaną wyjaśnione te sprawy.

Pani Wiesława Dymkowska zapytała na co został przeznaczony kredyt w wysokości 500 tys. zł zaciągnięty w dniu 14 stycznia 2011 roku.

Skarbnik Miasta i Gminy – Pani Iwona Dobrzyńska wyjaśniła , że jest to debet na rachunku bieżącym zaciągnięty na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu jednostki. Czyli był wydatkowany na bieżące zadania.

Pani Wiesława Dymkowska zapytała odnośnie rozliczenia z Festiwalu Muzyki Romskiej tzn. co to jest opłata licencyjna w wysokości 38 tys. zł?

Pani Grażyna Mysiakowska – pracownik Urzędu Miasta i Gminy odpowiedziała,  że jest tu zawarta opłata licencyjna ZAiX i vat który musimy zapłacić, a 23.500,0 zł tj. vat naliczony, który fundacja odlicza za zakupiony towar.

Pani Wiesława Dymkowska zapytała, o zwrot vatu, od czego tj. zależne?

Pani Grażyna Mysiakowska odpowiedziała, że od zakupów, jak wcześniej wspomniała, można odliczyć VAT, a zakupywane były bilbordy, plakaty itp. Ponadto wyjaśniła, że rozliczenie to ,które otrzymali radni jest zrobione prawidłowo i dokładnie.

Pani Wiesława Dymkowska zapytała czy to rozliczenie poszło do KRS-u?

Pani Grażyna Mysiakowska wyjaśniła, iż to rozliczenie zostało przygotowane dla Państwa Radnych i nie może iść w takiej postaci do KRS-u ponieważ na koniec roku jest rozliczana działalność całej fundacji i przesyłany jest wówczas do KRS-u: bilans, rachunek zysków                   i strat czyli sprawozdanie finansowe oraz uchwała zatwierdzająca to sprawozdanie.

Pani Wisława Dymkowska zapytała ile jesteśmy winni za 2010 rok hotelom za noclegi i jakie są to hotele i w jakiej wysokości?

Pani Grażyna Mysiakowska wyjaśniła, że tak ta kwota jest do zapłaty, zaległości powstały                     w latach 2008-2009, a rok 2010 zamknął się z wynikiem dodatnim.

Pan Andrzej Gontarski- Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał czy mamy jakiś wpływ na oświetlenie ronda na E-7?  Jest tam ciemno.

Pan Burmistrz odpowiedział, że właścicielem tego oświetlenia jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych, która zadecydowała o wyłączeniu oświetlenia na tym rondzie.

Pani Wiesława Dymkowska zgłosiła brak oświetlenia na przystanku autobusowym.

Pan Antoni Strzembeczny wyjaśnił, że przystanek autobusowy jest podpięty pod tą samą linię co ulica Płocka i zostało to już naprawione.

 

Na koniec Sesji Rady Miejskie Pan Burmistrz zaprosił Sołtysów na ostatnie spotkanie przed Wyborami Sołtysa, które odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy w dniu 16 lutego 2011 roku o godz.10.00.

               Ponieważ  innych  spraw  nie  wnoszono,  Przewodniczący  Rady  postanowił 

 o  zakończeniu  Sesji;  podziękował  wszystkim  za  przybycie  i  udział    w  jej  obradach.

 

Sekretarz   Obrad:                                                                           Przewodniczący  Rady:

Wiesława Dymkowska                                                                        Andrzej Gontarski

 

 

 

 

Dokument wytworzony przez: Rada
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wernicka Iwona
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 marca 2011 13:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Iwona Wernicka
Ilość wyświetleń: 1756
04 marca 2011 13:25 Iwona Wernicka - Dodanie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl