Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Protokoły z sesji zobacz archiwum »

PROTOKÓŁ NR IV/11 z obrad Sesji Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 24 lutego 2011 roku

PROTOKÓŁ NR IV/11

 

z obrad Sesji Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 24 lutego 2011 roku odbytej

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Glinojecku, pod przewodnictwem

Przewodniczącego Rady –Andrzeja Gontarskiego.

 

Obrady trwały od godziny 10.00 do godziny 15.20.

Rada obradowała w składzie - 15 radnych; zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.

 

Ponadto uczestniczyli:

1. Burmistrz Miasta i Gminy - mgr inż. Waldemar Godlewski

2. Sekretarz Miasta i Gminy - mgr Zenona Babicz

3. Skarbnik Miasta i Gminy - Iwona Dobrzyńska

Kierownicy jednostek: Pan Andrzej Franczak - Prezes ZGK sp. z o.o., Pani Teresa Sosińska – Kierownik MGOPS, Pan Wojciech Bruździński - Dyrektor MGOK, Pan Roman Wieseń - Kierownik Hali Sportowej,  Pan Marek Marcinkowski – Dyrektor Zespołu Szkół w Ościsłowie i Radny Powiatu Ciechanowskiego .

4. Sołtysi - zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik do niniejszego

protokołu.

 

PRZEBIEG SESJI:

 

Ad. 1

 

Przewodniczący Rady Pan Andrzej Gontarski otwierając obrady przywitał zebranych,

stwierdził quorum konieczne do podejmowania prawomocnych uchwał.

 

Ad.2

 

Porządek dzienny Sesji zaproponował Przewodniczący Rady, w następującym brzmieniu:

1.      Otwarcie,  stwierdzenie  quorum.

2.      Przyjęcie  porządku  dziennego.

3.      Przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji.

4.      Powołanie  Sekretarza  Obrad.

5.      Podjęcie  uchwał:

1)      w  sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2016;

2)      w  sprawie  uchwalenia budżetu na 2011 rok;

3)      w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn „Przedszkolak i jego rodzice na topie wiedzy” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;

4)      w sprawie przyjęcia do realizacji programu pn „Nowe perspektywy – nowe umiejętności” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;

5)      w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn „Klucze do wiedzy” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

6.      Zapytania i wolne wnioski.

 

Pan Andrzej Gontarski – Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że upłynęło trochę czasu od kiedy materiały na Sesje Rady Miejskiej zostały dostarczone Radnym.                     W związku z tym zaproponował zmiany w porządku dziennym obrad, który przedstawiałby się  następująco:

1.      Otwarcie,  stwierdzenie  quorum.

2.      Przyjęcie  porządku  dziennego.

3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

4.      Powołanie  Sekretarza  Obrad.

5.      Informacja o pracy Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck

6.      Podjęcie  uchwał:

1)      w  sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2016;

2)      w  sprawie  uchwalenia budżetu na 2011 rok;

3)      w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego;

4)      w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na dofinansowanie zadania p.n. Przebudowa drogi powiatowej nr. 1233W Ościsłowo-Ojrzeń w km. Od 0+000 do 10+477;

5)      w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na dofinansowanie zadania p.n. Przebudowa drogi powiatowej nr. 3036W Sochocin-Konradowo-Malużyn;

6)      w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn „Przedszkolak i jego rodzice na topie wiedzy” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;

7)      w sprawie przyjęcia do realizacji programu pn „Nowe perspektywy – nowe umiejętności” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;

8)      w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn „Klucze do wiedzy” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

9)      w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej podjęcia czynności kontrolnych.

7.      Informacja o złożonej interpelacji Radnej.

8.      Zapytania i wolne wnioski.

 

Następnie Pan Andrzej Gontarski- Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał Radnych Rady Miejskiej w Glinojecku: Czy zgadzają się z nowym porządkiem obrad?

W odpowiedzi na pytanie Pan Marek Kuminiarczyk wniósł uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 2 mln zł na budowę Miejsko-Gminnego Przedszkola  w Glinojecku, pod którą podpisało się 6-ciu Radnych. Decyzję umotywował złym stanem technicznym  Przedszkola. Jako członek Komisji Rewizyjnej był na kontroli w Przedszkolu              i poinformował, że 10 tys. miesięcznie wydawane jest na ogrzewanie tego budynku, czyli wybudowanie nowego budynku będzie dawało automatycznie większe oszczędności.

Pan Andrzej Gontarski – Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o uzasadnienie tej uchwały, głównie chodzi o źródła finansowania tej inwestycji.

Pan Marek Kuminiarczyk odpowiedział, że finansowanie budowy ma pochodzić                                  z zaciągniętego kredytu długoterminowego.

Pan Grzegorz Sikorki zapytał, skąd wiadomo, że budowa Przedszkola będzie kosztowała                    2 mln. zł?

Pan Marek Kuminiarczyk odpowiedział, że zasugerowana kwota jest na budowę wstępną. Nie wie ile będzie ona kosztowała. Z informacji uzyskanych w Urzędzie Gminy, Przedszkole straciło gwarancję rok temu, natomiast z informacji uzyskanych w Przedszkolu wynika, że straciło ono  gwarancje 5 lat temu. Jeśli jakiemuś dziecku się coś stanie to my jako Gmina, jako Radni, którzy posiadamy wiedze o stanie Przedszkola, będziemy rozliczani przez społeczeństwo.

Pan Andrzej Gontarski – Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że wprowadzi                   do porządku dziennego tą uchwałę, a w przyszłości poprosił o wcześniejsze (zgodnie ze Statutem Gminy) wprowadzanie projektów uchwał, przed obradami Rady. Zaproponował, aby uchwałę tą wprowadzić jako punkt pierwszy przy podjęciu uchwał, a  przed podjęciem uchwały  budżetowej na 2011 rok.

Pan Marek Kuminiarczyk zapytał dlaczego uchwały: w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego, w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na dofinansowanie zadania p.n. Przebudowa drogi powiatowej nr. 1233W Ościsłowo-Ojrzeń w km. Od 0+000 do 10+477 oraz w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na dofinansowanie zadania p.n. Przebudowa drogi powiatowej nr. 3036W Sochocin-Konradowo-Malużyn, mają być podjęte po uchwaleniu budżetu? Czy nie powinny być one przed jego uchwaleniem?

Pani Iwona Dobrzyńska- Skarbnik Miasta i Gminy wyjaśniła, że zaciągniecie kredytu  w wysokości 2.900.000,00 zł było analizowane na posiedzeniach komisji, gdzie Radni wstępnie wyrazili zgodę na jego zaciągnięcie z przeznaczeniem na wymienione w uchwale inwestycje.

Pan Marek Kuminiarczyk zapytał, ilu Radnych wyraziło zgodę, a jaka to była forma zgody oraz czy ma ona  jakieś obowiązywanie prawne?

Pan Andrzej Gontarski – Przewodniczący Rady Miejskiej wyjaśnił, że zgoda ta nie ma obowiązku prawnego, była przedstawiona tylko opinia.

Pan Marek Kuminiarczyk zaznaczył, że jeśli nie ma żadnych skutków prawnych to tak jakby tej uchwały nie było, będziemy nad nią dopiero dyskutować. Ponownie zapytał: dlaczego uchwała ta jest poddana do głosowania po podjęciu budżetu?

Pani Iwona Dobrzyńska – Skarbnik Miasta i Gminy odpowiedziała, że w pierwszej kolejności trzeba uchwalić budżet, a jego konsekwencją jest uchwalenie kredytu długoterminowego.

Pan Burmistrz wyjaśnił , że Radni dyskutują nad budżetem, który został złożony 12 listopada do Regionalnej Izby Obrachunkowej, tj. dokument wyjściowy i nad nim dyskutujemy. Dyskutujemy nad poprawkami i zmianami do tego budżetu. Jeśli budżet na 2011 rok będzie przyjęty jako uchwała, następną uchwałą może być zaciągnięcie kredytu. Wtedy rzeczywiście przy tej uchwale powinny być zmiany w budżecie, ponieważ ten kredyt trzeba wprowadzić do budżetu, ale pierwszym dokumentem, który trzeba uchwalić jest  budżet złożony do RIO w dniu 12 listopada 2010 roku oraz autopoprawki zgłaszane na posiedzeniach komisji.

Pan Marek Kuminiarczyk zaznaczył, że jeśli będzie można do tych uchwał wprowadzać zmiany to nie ma nic przeciwko takiemu porządkowi dziennemu.

 

Następnie, przystąpiono do przegłosowania nowego porządku dziennego Sesji łącznie                      z uchwałą wniesioną przez Pana Marka Kuminiarczyka. Porządek dzienny został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad. 3

 

Protokół z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej  z dnia 10 lutego 2011 roku, na wniosek Radnej Pani Wiesławy Dymkowskiej– Rada Miejska przyjęła bez czytania.

 

Ad. 4

 

Na Sekretarza Obrad dzisiejszej Sesji powołany został Radny Piotr Gadomski, który

zajął miejsce w Prezydium.

 

 

 

Ad. 5

 

Pan Waldemar Godlewski – Burmistrz Miasta i Gminy  przedstawił  informację  o  pracy  organu  wykonawczego  między  sesjami  Rady.

Uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Ad. 6

 

Podjęcie uchwał:

 

1.      w  sprawie  zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawił Pan Andrzej Gontarski– Przewodniczący Rady Miejskiej w Glinojecku.

Uchwała ta została wprowadzona przez Radnego Rady Miejskiej Pana Marka Kuminiarczyka. Proponowany w uchwale kredyt w kwocie 2 mln zł ma być przeznaczony na rozchody  z przeznaczeniem na budowę Miejsko-Gminnego Przedszkola w Glinojecku. Uzasadnieniem powyższej propozycji jest bardzo tragiczny stan techniczny tego budynku.

 

Pan Marek Kuminiarczyk poinformował, że jako Komisja Rewizyjna byli w Przedszkolu  i dowiedzieli się o stratach finansowych jakie generuje ten budynek np. opłaty za ogrzewanie ponad 10 tys. zł miesięcznie w okresie zimowym. Kwota 2 mln zł podana w uchwale jest tylko propozycją, można ja zmienić. Chciałby, żeby tą kwestię podjąć. Zwrócił uwagę, że Pan Burmistrz wystąpił o 50 tys. zł na przygotowanie dokumentacji, wydaje mu się, iż jest to za mała suma pieniędzy, aby wydać na ten cel w tym roku. Przedszkole straciło swoją gwarancję 5 lat temu więc trzeba, poważnie zastanowić się w kwestii jego budowy.Chciałby wywołać dyskusję na ten temat.

Pani Wiesława Dymkowska poinformowała, że poruszała już ten temat na posiedzeniu komisji, a chodzi mianowicie, aby przy projektowaniu przedszkola uwzględnić, również plac zabaw, dla którego są pewne wymogi. Zaznaczyła, że na obecnym placu zabaw tylko dwa urządzenia posiadają atest, pozostałe zrobione są systemem gospodarczym, co jest nie dopuszczalne.

Pan Andrzej Gontarski- Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Pana Burmistrza                             o przedstawienie planu działania odnośnie Przedszkola na bieżący i następny rok.

Pan Burmistrz zaznaczył, że inicjatywa jest bardzo pożyteczna dla naszego społeczeństwa, ponieważ Przedszkole jest niewątpliwie potrzebne. Możliwe, że zostały za małe środki zarezerwowane na ten cel, ale miał na uwadze, przygotowanie odpowiedniej lokalizacji, dokumentacji oraz odpowiednio uzbroić ten teren pod tą inwestycję, gdyż obecnie są inne wymogi dla Przedszkoli, niż były kiedyś. Obecna lokalizacja Przedszkola nie będzie możliwa. W związku z tym, razem z przygotowaniem dokumentacji i przygotowaniem przetargów nie sądzi, że samorząd zdąży proponowaną kwotę 2 mln zł wydać w ciągu tego roku. Być może, ale obecnie jest zaskoczony tą propozycją. Nie było dyskusji na ten temat na posiedzeniu komisji. Poinformował, że Przedszkole jest pierwszą inwestycją odkąd powstały samorządy w 90-tym roku. Gmina przejęła ją od ówczesnego Wojewody w stanie rozpadu. Wówczas podjęta została decyzja Rady o jej ratowaniu. Służyła nam 20 lat. Obiekt jest dopuszczony do użytku przez różne instytucje np. Nadzór Budowlany, Sanepid, mimo, że jego gwarancja się skończyła. Koszty generowane przez to Przedszkole są duże ponieważ cała instalacja kuchenna jest instalacją elektryczną. Jeżeli wybudujemy nowe Przedszkole to będzie ono kubatorowo większe o 70 % od obecnego i koszty będą również wyższe. Podjęcie decyzji należy do Radnych, jeśli Radni taką decyzję podejmą, Burmistrz będzie musiał ją wykonać. Plany Burmistrza są takie, aby wykonać w tym roku dokumentację i rozpocząć procedurę  przetargową, a proces inwestycyjny wpisać w  inwestycje wieloletnie i zakończyć ją w przyszłym roku. Zależne to będzie od wielkości i kosztu tej inwestycji.

Pan Marek Kuminiarczyk zaznaczył, że jak Rada zaciągała kredyt w roku 2010 to Pani Skarbnik powiedziała: „że nie koniecznie musimy go w całości wziąć, możemy go brać transzami”. Czy tutaj jest konieczność wykorzystania całych 2 mln zł.? Czy musimy wykorzystać całą tą sumę?

Pan Burmistrz wyjaśnił, że jest to jego subiektywne zdanie na ten temat. Zaproponował, aby tą inwestycję wpisać w plan wieloletni, załóżmy 2-letni. Natomiast, aby nie obciążać Gminy dodatkowymi kosztami zaproponował,  aby w tym roku tą inwestycję rozpocząć. Na jesieni spiszemy umowę z firmą, która będzie to wykonywała na jakiś okres i wtedy większość wydatków będzie w przyszłym roku. Okres realizacji określić np. do końca sierpnia 2012 roku. W tym roku będą poniesione koszty dokumentacji i uzgodnień, a w przyszłym płatności związane z realizacją inwestycji.

Pan Grzegorz Sikorski zauważył, że dziś Radni nie powinni podejmować tej uchwały, ponieważ jeśli zrobimy w tym roku projekt, ustalimy jego lokalizację, co będzie trudne  to wówczas możemy zrobić zmiany w budżecie. Można te środki wygospodarować , a nie zaciągać kolejny kredyt. Zasugerował, aby wykonać to co Pan Burmistrz proponuje, a kredyt można będzie zaciągnąć w przyszłym roku. 

Pan Burmistrz zaznaczył, że 50 tys. zł przeznaczone na Przedszkole tj. na koszty związane z dokumentacją, ale być może będą inne koszty np. uzgodnień czy przygotowania terenu. Wówczas wystąpimy do Państwa Radnych w czasie roku budżetowego o zwiększenie tej kwoty. Zaproponował, aby z tym kredytem poczekać do przyszłego roku, kiedy będzie główne finansowanie tej inwestycji. 

Pan Marek Kuminiarczyk zaznaczył, że kwota 50 ty. zł przeznaczona na Przedszkole jest za małą kwotą. Co można za nią zrobić? Taka kwota pieniędzy może zostać pochłonięta w ciągu jednego tygodnia. Chcemy dać pieniądze na tą inwestycję.

Pan Burmistrz poinformował, że bardzo chętnie by wziął te pieniądze, ale chodzi mu też                        o obciążenie Gminy. Możemy tą kwotę zwiększyć do 100 tys. zł.?

Pani Wiesława Dymkowska zapytała o teren lokalizacji Przedszkola? Słyszała coś, że ma być ono umiejscowione za obiektem sportowym, tam gdzie są ogródki działkowe. Czy to prawda?

Pan Burmistrz poinformował , że miał już kilka spotkań z grupą projektantów, w obecności Pana Dyrektora Szkoły Podstawowej i Pani Dyrektor Przedszkola. Lokalizacja jest  rozważana przy ogródkach działkowych za terenem rekreacyjno-sportowym, za drogą. Jest tam około 60-70 arów i to w zupełności by wystarczyło. Istotną kwestią jest doprowadzenie tam drogi.  Teren powinien być duży ponieważ Przedszkole ma być parterowe, a potrzebny jest duży teren na plac zabaw.

Pan Andrzej Gontarski – Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy Radnych satysfakcjonuje kwota 100 tys. zł przeznaczona w budżecie na budowę Przedszkola?

Pan Marek Kuminiarczyk odpowiedział, że jego ta kwota nie satysfakcjonuje. Gdyby to było 500 tys. zł to można by za to coś już zrobić. Radni decydują. 

 

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Rada nie podjęła uchwały w przedmiotowej sprawie. Głosowanie przedstawiało się następująco:                                                                                                                                       7 osób było przeciwnych podjęcia uchwały;

8 osób wstrzymało się od głosu.

 

2.      w  sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2016;

 

Pani Iwona Dobrzyńska - Skarbnik Miasta i Gminy przedstawiła uchwałę wraz                                                      z uzasadnieniem, a następnie pozytywną Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej                            w Warszawie z uwagami w sprawie projektu tej uchwały.

 

Następnie kolejno głos zabierali:

Pan Marek Kuminiarczyk zwrócił uwagę, że zgodnie ze Statutem Gminy Glinojeck, każda uchwała powinna posiadać uzasadnienie, natomiast ta go nie posiada. Ponieważ nie był na posiedzeniu komisji, wczoraj otrzymał załącznik nr. 2 do tej uchwały.

Pani Iwona Dobrzyńska – Skarbnik Miasta i Gminy zaznaczyła, że tak jak jest napisane                    w opinii RIO będą naniesione poprawki i uzasadnienie do uchwały zostanie dołączone. Dała taką uchwałę jaka została przekazana do RIO bez objaśnienia. Objaśnienie zostało wykonane, ponieważ RIO kazało nam je dołączyć.

Pan Marek Kuminiarczyk chciałby, aby Radni zapoznali się z tymi niezgodnościami. Poprosił o 20 min. przerwy, aby to wyjaśnić.

Pan Andrzej Gontarski – Przewodniczący Rady Miejskiej zaproponował 15-20 min przerwy na skserowanie tych objaśnień Radnym, aby Ci się z nimi zapoznali.

Pan Marek Kuminiarczyk zaznaczył, że z wyjaśnień Pani Skarbnik wynika, iż sokoro będziemy zaciągać kredyt w wysokości 2.900.00,00 zł, to już ta prognoza nie jest aktualna. Zapytał odnośnie zawartych w uchwale dotacji  w wysokości 439 tys. zł dla ZGK i TBS: na co one mają być przeznaczone?

Pani Iwona Dobrzyńska - Skarbnik Miasta i Gminy zwróciła uwagę na to, iż to nie są dotacje, a poręczenie, które musi być w danym roku umieszczone w budżecie.

Pan Marek Kuminiarczyk zapytał czy to  będą wydane pieniądze? Jeśli tak to kiedy będziemy o tym wiedzieć?

Pani Iwona Dobrzyńska - Skarbnik Miasta i Gminy odpowiedziała, że pieniądze te prawdopodobnie nie będą wydane tj. zabezpieczenie w budżecie, a to czy je wydamy będziemy wiedzieli na koniec roku.

Pan Marek Kuminiarczyk zwrócił uwagę, że Pani Skarbnik na sesjach w 2010 roku mówiła, że zaciągnięty kredyt w wysokości 1. 724.000, 00 zł ,jeśli nie zostanie wykorzystany w całości to znajdzie się w budżecie 2011 roku, a on się nie znalazł? Myśli, że cała suma została wykorzystana. Na co ten kredyt został wydany?

Pani Iwona Dobrzyńska – Skarbnik Miasta i Gminy odpowiedziała, że kredyt zaciągnięty w 2010 roku przeznaczony został na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Zaciągnięta została pożyczka krótkoterminowa, która musiała być do końca roku spłacona, a pozostała kwota tego kredytu zawarta jest w przychodach. 

Pani Wiesława Dymkowska zapytała na jakich zasadach zostało udzielone poręczenie kredytu dla TBS, skoro mieszkańcy starający się o mieszkanie w nowym bloku TBS wpłacali, wkład budowlany, a ponadto mieli partycypanta tzw. Poręczyciela, więc do czego było potrzebne poręczenie Gminy?

Pan Jacek Klopper – Prezes TBS, wyjaśnił, że w okresie  kiedy TBS budował ten budynek najemca nie mógł być jednocześnie partycypantem. Patycypacja była do 30%. Bank Gospodarstwa Krajowego może dać maksymalne  dokretytowanie  kredytu jaki brał TBS tj.   70 %.  Czyli 30 % musi być zebrane z partycypana, wkładu Gminy i TBS. I tak było w tym przypadku. Zapisane 40 tys. zł tj. roczna rata kredytu , który wpłacają lokatorzy. Kwota ta                w budżecie Gminy jest tylko zabezpieczeniem, gdyby TBS nie wpłacił, wówczas bank może ściągnąć te pieniądze z budżetu gminy.

Pani Wiesława Dymkowska zapytała na jaki okres został wzięty ten kredyt ?

Pan Jacek Klopper – Prezes TBS odpowiedział,  że na 34 lata tj. od 2002  do  2036 roku.

 

Innych wag, wniosków i zapytań nie było.

 

Rada podjęła uchwałę w przedmiotowej sprawie. Głosowanie przedstawiało się następująco:

13 osób było za podjęciem uchwały

2 osoby były przeciwne.(Pani Wiesława Dymkowska, Pan Marek Kuminiarczyk.).

 Stanowi ona wraz  z uzasadnieniem załącznik do niniejszego protokołu.

 

3.      w  sprawie  uchwalenia budżetu na 2011 rok;

 

Uchwałę wraz z uzasadnieniem  przedstawiła Pani Iwona Dobrzyńska – Skarbnik  Miasta i Gminy. Następnie została przedstawiona, pozytywna z uwagami w uzasadnieniu, opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie odnośnie projektu Uchwały Budżetowej na 2011 rok.

Pan Andrzej Gontarski – Przewodniczący Rady Miejskiej w Glinojecku przeczytał opinię  Komisji Stałych Rady Miejskiej w Glinojecku, odnośnie zmian w projekcie Uchwały Budżetowej na 2011 rok.

Następnie Pani Iwona Dobrzyńska- Skarbnik Miasta i Gminy przedstawiła autopoprawki Pana Burmistrza do projektu Uchwały Budżetowej.

Stanowią one załącznik do niniejszego protokołu.

 

Następnie kolejno głos zabierali:

Pan Marek Kuminiarczyk zapytał odnośnie kredytów, które zaciągamy tzn. 2.500.00,00 zł,  w tym 1.400.00,00 zł na pokrycie deficytu budżetu, a 1.100.000,00 zł na pokrycie wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Co to są te wcześniej zaciągnięte zobowiązania?

Pani Iwona Dobrzyńska – Skarbnik Miasta i Gminy odpowiedziała, że są to kredyty i pożyczki.

Pan Marek Kuminiarczyk zapytał, czy daje nam coś to zaciąganie następnego kredytu na pokrycie poprzednich pożyczek i kredytów? Czy  nie jest to zbyt duże obciążenie dla Gminy?

Pani Iwona Dobrzyńska – Skarbnik Miasta i Gminy wyjaśniła, że Gminy mogą mieć budżet nadwyżkowy, równoważący ewentualnie deficytowy. Jeśli umieścimy daną inwestycję                     w budżecie, a nie mamy na nią środków to mamy deficyt w budżecie , wówczas nie możemy wziąć kredytu na inwestycje. Poprzednie zadłużenie wynosiło 38%, a na dzień 31 grudnia 2010 r.  wynosi ono  4. 148.000,00 zł, zaciągamy kredyt 2.500.000,00 zł i 2.900.000,00 zł to wówczas mamy 9. 548.000,00 zł  czyli 20,09%  zadłużenia. W ubiegłym roku spłacono 8.629.626,00 zł. kredytów i pożyczek.

Pan Marek Kuminiarczyk zaznaczył, że zadowala go ta odpowiedź. Ponieważ  jako członek Komisji Rewizyjnej, wnioskował o przebudowę dróg gminnych na terenie Glinojecka będących w gorszym stanie technicznym.Nie był na spotkaniu na którym jeżdżono po drogach gminnych, zaproponowanych w budżecie do przebudowy, ale przejechał się sam drogą w Wólce Garwarskiej , ulicą Paśniki  i drogami do Kondrajca i jest tam bardzo dobra droga, jest masa. Dlatego też proponowałby się zastanowić, ponieważ w Glinojecku jest kilka dróg, które są w znacznie gorszym stanie np. ulica Spokojna (na posiedzeniu komisji mówił, że jest za przebudową ulicy Wiejskiej, ale w kompleksie z ulicą Spokojną i targowiskiem) , która ma wzmożony ruch przy sobocie kiedy jest targ. Ponadto proponuje przebudowę ulicy Broniewskiego, która została zapomniana, a pierwsze budynki powstały tam w 1990 roku, Aleja Róż, Jasna i Złota. Ponieważ zadłużenie nie jest takie duże więc proponuje włączenie tych dróg. Następnie zapytał, czy w 2010 roku, też była dofinansowana Powiatowa Komenda Policji? Jeśli my przekazujemy te 50 tys. zł, to czy można zapisać , żeby one zostały przeznaczone tylko na nasz Posterunek Policji?

Pan Darek Lewandowski- Komendant Policji w Glinojecku, Radny Rady Miejskiej odpowiedział , że w zeszłym roku dostali dotację z Gminy w wysokości 6 tys. zł , gdzie  3 tys. zł zostało przeznaczone na paliwo, a pozostałe 3 tys. zł. na 24 dodatkowe służby . Pieniądze, które ma przekazać nam Rada Miejska będą przeznaczone tylko i wyłącznie na remont budynku. Nie pozwoli, żeby one zostały zmarnowane przez Komendę Wojewódzką.

Pan Marek Kuminiarczyk zapytał o informatyzację Gminy . Miał być darmowy Internet, ale obecnie go nie ma i nie wiadomo, czy powstanie maszt jako punkt dostępowy. Przeznaczamy ponad 886 tys. zł na coś co nie działa, i można byłoby te pieniądze inaczej zagospodarować np. dofinansować  powiat w remoncie ulicy Wojska Polskiego. Suma ta nie ma dla niego uzasadnienia w  wydatkach.

Pani Iwona Dobrzyńska – Skarbnik Miasta i Gminy wyjaśniła, ze skoro umowa na informatyzacje Gminy jest podpisana to będzie dalej kontynuowana.

Następnie Pan Marek Kuminiarczyk zwrócił uwagę na proponowaną w budżecie sumę                     350 tys. zł na promocję Gminy. Wydatki związane z Festiwalem Romskim tj. 450 tys. zł dla samych artystów jest bardzo wysoka kwota za 2 wieczory występu. Nie wie kto podpisywał, umowę na taka sumę, jest ona „kosmiczna”. My dofinansowujemy Fundację Rozwoju Gminy, która jest bardzo rozrzutna. Myśli, że kwota którą Pan Burmistrz zaproponował w pierwszej wersji budżetu tj. 75 tys. zł jest wystarczająca na promocję Gminy.

Pan Andrzej Gontarski –Przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał, że na poprzedniej Sesji Rady Miejskiej był punkt poświęcony informatyzacji , był Pan Cezary Rzemieniewski - Informatyk  i nie było  dyskusji, podobnie z Festiwalem Muzyki Romskiej. Więc nie wnikajmy  w szczegóły, a  zajmijmy się budżetem.
Pan Burmistrz w odniesieniu do informatyzacji poinformował, że Gmina jest w trakcie realizacji tego zadania. Jak pamięta, zadanie to ma być rozliczone do końca czerwca br. Nie od nas zależy, przewrócenie się komina, anteny są zdjęte, a plany są takie żeby wybudować nowy maszt za przyzwoleniem Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, która nam te środki przekwalifikuje na dofinansowanie budowy nowego masztu. 15% całej inwestycji ponosi Gmina, a 85% jest dofinansowane. Informatyzacja jest w trakcie realizacji. Program ten mimo przerwy musi funkcjonować w ciągu 5 lat tak jak zakłada umowa.

Pan Andrzej Gontarski – Przewodniczący Rady Miejskiej zauważył, że na informatyzację w 2011 roku Pani Skarbnik wpisała kwotę 886 tys. zł i wprowadzona jest w wydatki dochodów własnych, z tego co wie nasz udział własny wynosi 650 tys. zł, a reszta to środki dofinansowanie z UE. Proszę o wyjaśnienie.

Pani Iwona Dobrzyńska- Skarbnik Miasta i Gminy  wyjaśniła, że pieniądze otrzymane są przyjęte jako refundacja, w dochodach środki, które są przyjęte są przyjęte jako refundacja, nie jako dotacja. Nie można ich ująć jako pozyskane z innych źródeł. 

Pani Wiesława Dymkowska zapytała odnośnie solarów : z czego jest dotowane 13.420,00 zł? Czy nie potrzebny jest udział własny w budowie solarów?

Pan Burmistrz przypomniał, że mówił o tym szczegółowo i dokładnie na posiedzeniu komisji. A mianowicie Gmina złożyła wniosek, termin był do końca 2010 roku, o dofinansowanie budowy solarów na obiektach prywatnych, głównie na domach jednorodzinnych. Kwota którą Pani Dymkowska wspomniała, to są koszty przygotowania tego wniosku. Natomiast jeśli chodzi o samą inwestycję to planujemy, żeby ona była dofinansowana w 85 %, a pozostałe 15% sfinansowali właściciele domków jednorodzinnych.

Pan Marek Kuminiarczyk uściślając swoją wypowiedź chce, aby do kredytu 2.900.000,00 zł dołączyć kwotę na przebudowę ulicy Spokojnej oraz ulicy Broniewskiego, Alei Róż, Jasnej   i Złotej. Wydaje mu się że 800 tys. zł by to w zupełności wystarczyło.

Pan Antoni Strzembeczny – Pracownik Urzędu Miasta i Gminy wyjaśnił, ze przebudowa 100 metrów ulicy kosztuje około 70-80 tys. zł , samego asfaltu. Jeśli dołączymy chodniki to wyniesie to około 100 tys. zł. Są to nie porównywalnie wyższe kwoty niż w terenie. Odnośnie ulicy Spokojnej to nie wie czy uda nam się to technicznie zrobić, ponieważ nie ma na nią projektu, a odnośnie przykrycia rowu to nie jest on własnością Gminy, więc potrzebne będą uzgodnienia, nie ma tam też kanalizacji deszczowej. Nie jest to inwestycja którą można zrobić bardzo szybko.

Pani Wiesława Dymkowska zaznaczyła, że jak Gmina przykrywała odcinek rowu między stadionem, a obiektem rekreacyjnym to też były uzgodnienia i nie były to duże koszty, słyszała że 120 tys. zł, a tu jest około 150 metrów rowu, więc wydaje się jej że nie będą to duże koszty.(chodzi o odcinek rowu od Stadionu do ulicy Spokojnej)

Pan Antoni Strzembeczny – Pracownik Urzędu Miasta i Gminy wyjaśnił, że to 120 tys zł  było poniesione na pokrycie 105 metrów bieżących rowu, natomiast rów o którym teraz rozmawiamy ma około 300 metrów, a na pewno ponad 200 m (długość wzdłuż ulicy Spokojnej od figurki do momentu krytego rowu). Będą tu też inne średnice rowu, ponieważ  tam było 120 cm, a tutaj około 200 cm.

Pani Wiesława Dymkowska zaznaczyła, że chodzi jej o rów od stadionu, między ogródkami działkowymi, a Osiedlem Spółdzielczym  do ulicy Spokojnej.

Pan Antoni Strzembeczny – Pracownik Urzędu Miasta i Gminy zaznaczył, że on mówi   o rowie na ulicy Spokojnej, ponieważ padała propozycja o przebudowie ulicy Spokojnej to pomyślał o tym rowie. Na ulicę Wiejską mamy już projekt i pozwolenie  na kanalizację deszczową, a na ulicę Spokojną nie mamy map projektowych, nie ma projektu więc same uzgodnienia będą trwały około pół roku.

Pani Wiesława Dymkowska zaproponowała, aby działania odnośnie ulicy Spokojnej rozpocząć od przykrycia rowu od stadionu, pomiędzy ogródkami działkowymi, a osiedlem spółdzielczym .

Pan Andrzej Gontarski- Przewodniczący Rady Miejskiej zaznaczył, że to są dwie zupełnie inne inwestycje.   

Pan Dariusz Lewandowski zwrócił uwagę odnośnie ulicy Spokojnej, a mianowicie   2.500.000,00 zł przeznaczone zostało  na ulicę  Wiejską  przy tonarzu 7 ton, a ulica Spokojna prowadzi do kotłowni  i przejeżdżać tam będą samochody ciężarowe z tonarzem 40 ton. Dostawcy węgla będą przejeżdżać samochodami ciężarowymi, więc specyfikacja tej drogi musi być inna i przy projekcie trzeba to uwzględnić. Stąd wzrasta też koszt inwestycji.

Pani Wiesława Dymkowska zaznaczyła ,że samochody z węglem do kotłowni wjeżdżają nie ulicą Spokojną, a ulicą Południową.

Pan Dariusz Lewandowski zaznaczył, że musi być jedna droga spełniająca wymogi na dojazd do kotłowni. 

Pan Antoni Strzembeczny – Pracownik Urzędu Miasta i Gminy zaproponował, aby przebudowę ulicy Spokojnej wpisać w plan wieloletni.

Następnie przystąpiono do głosowania nad poprawkami do projektu Uchwały Budżetowej  w następującej kolejności:

1.      ustalenie kwoty  na promocję Gminy, gdzie Komisja Rewizyjna zaproponowała kwotę 75 tys. zł , natomiast pozostałe komisje 200 tys. zł. przeznaczyć na Festiwal Muzyki Romskiej, a 50 tys. zł pozostawić w budżecie na promocję.

Głosowanie odnośnie przeznaczenia na promocję Gminy 250 tys. zł  przedstawiało się następująco: 12 osób było za przyjęciem tej kwoty, 2 osoby były przeciwne, 1 osoba się wstrzymała.

Głosowanie odnośnie przeznaczenia na promocję Gminy 75 tys. zł. przedstawiało się następująco: 3 osoby były za przyjęciem tej kwoty, 2 osoby się wstrzymały , 10 osób było przeciwnych.

2.      Kwotę 150 tys. zł pozostałą z promocji przeznaczyć : 100 tys. na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Dreglin, 50 tys. zł na budowę oświetlenia   w miejscowościach Wkra(kolonia), Luszewo, Bielawy i Rumoka – Budzinka.

Radni jednogłośnie zadecydowali o takim przeznaczeniu tej kwoty.

3.      Rozszerzenie inwestycji o przebudowę dróg gminnych na terenie Glinojecka, będących w gorszym stanie technicznym tj. ulicy Spokojnej, Alei Róż, Broniewskiego, Złotej i Jasnej, gdzie źródłem finansowania będzie kredyt.

Glosowanie przedstawiało się następująco: 13 osób było za przyjęciem tego wniosku,               

2 osoby były przeciwne.  

4.      Przykrycie 150 metrów rowu położonego pomiędzy nowym osiedlu spółdzielczym,  a ogródkami działkowymi przy ulicy Południowej.

Głosowanie przedstawiało się następująco: 2 osoby były za przyjęciem wniosku,                 

2 osoby były przeciwne, 11 osób wstrzymało się od głosu.

Kolejno przystąpiono do głosowania nad autopoprawkami Burmistrza.

1)      Inwestycja pod nazwą: Instalacja solarów.

Głosowanie przedstawiało się następująco: 14 osób było za przyjęciem wniosku,                

  1 osoba była przeciwna ;

2)      Przygotowanie dokumentacji na budowę Przedszkola.

Radni jednogłośnie przyjęli ten wniosek.

3)      Przygotowanie dokumentacji na budowę mostu w Płaciszewie.

Radni jednogłośnie przyjęli ten wniosek.

4)      Modernizacja mostu w miejscowości Wkra.

Radni jednogłośnie przyjęli ten wniosek.

5)      Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Śródborze.

Głosowanie przedstawiało się następująco:14 osób było za przyjęciem wniosku,                

  1 osoba się wstrzymała.

6)      Przebudowa ulicy Leśnej.

Radni jednogłośnie przyjęli ten wniosek.

7)      Zaciągnięcie kredytu w wysokości 2.900.000,00 zł na konkretne inwestycje: przebudowa ulicy Wiejskiej, dotacja dla powiatu – droga w miejscowości Malużyn               i budowa drogi asfaltowej w miejscowości Sulerzyż - Kanigówek.

Głosowanie przedstawiało się następująco: 13 osób było za przyjęciem wniosku,                        2 osoby się wstrzymały.

8)      Zwiększenie dochodów i wydatków związanych z realizacją projektów w całości finansowanych ze środków unijnych: „Stawiamy na wykształcenie”, „Nowe horyzonty”, „Nowe perspektywy”, „Aktywizacja osób po 55 roku życia” .Bez wprowadzenia tych projektów do budżetu nie można ich realizować.

Radni jednogłośnie przyjęli ten wniosek.

Następnie Pani Iwona Dobrzyńska – Skarbnik Miasta i Gminy zapytała, czy dokumentacja na budowę Przedszkola ma być zapisana w inwestycjach wieloletnich? Jeśli tak to musi znać koszt całkowity tej inwestycji.

Radni wyrazili opinię, że dokumentacja na budowę Przedszkola ma być wprowadzone

w inwestycje wieloletnie. 

Pan Zbigniew Babicz zapytał odnośnie drogi w Dreglinie, ponieważ uważa, ze te 100 tys. zł wygospodarowane z promocji Gminy będzie mało, czy będą jeszcze inne środki na ten cel  w budżecie? Zaproponował ujecie tej inwestycji w załączniku nr 11 do Uchwały Budżetowej na 2011 rok.

Pan Andrzej Gontarski – Przewodniczący Rady Miejskiej zaznaczył, że z tego co pamięta  z uzgodnień na posiedzeniach komisji, to w tym roku planowane jest przygotowanie tej drogi do położenia asfaltu, ponadto jest w budżecie przeznaczona kwota na remonty dróg i z tego miało być dołożone 100 tys. zł . Miało to wystarczyć na pierwszy etap budowy.

Pani Iwona Dobrzyńska – Skarbnik Miasta i Gminy poinformowała, że chcąc wprowadzić do budżetu  inwestycje odnośnie przebudowy ulic w Glinojecku musi znać formę ich finansowania.

Pan Andrzej Gontarski- Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że będzie to kredyt długoterminowy. Rozpoczynamy te inwestycje w tym roku  będzie to inwestycja wieloletnia, ponieważ nie ma możliwości jej realizacji w ciągu jednego roku. Trzeba rozpocząć od przygotowania dokumentacji. Czy taka  była wola wnioskodawców?

Pan Marek Kuminiarczyk chciałby, żeby te inwestycje wprowadzone zostały w załącznik               nr 11 do uchwały i zostały rozpoczęte w tym samym czasie co  ulica Wiejska i Leśna                       w Glinojecku.

 

Pani Iwona Dobrzyńska – Skarbnik Miasta i Gminy przedstawiła Uchwałę Budżetową Miasta i Gminy Glinojeck na 2011 rok. Uchwała wraz z uzasadnieniem i załącznikami stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Następnie kolejno głos zabierali:

Pani Wiesława Dymkowska zapytała, dlaczego się zwiększyła dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury?

Pani Iwona Dobrzyńska – Skarbnik Miasta i Gminy odpowiedziała, że kwota ta zwiększyła się ponieważ MGOK będzie realizował projekt na który dostanie środki unijne.

Pan Marek Kuminiarczyk zapytał dlaczego w załączniku nr 11 do budżetu nie ma ujętych ulic Spokojnej, Alei Róż, Broniewskiego, Złotej i Jasnej? Chciałby wiedzieć jakie środki finansowe w tym roku będą wydatkowane na te drogi?

Pani Iwona Dobrzyńska – Skarbnik Miasta i Gminy wyjaśniła, że skoro inwestycja ma być wieloletnie to nie można ich tam ująć, a budżet się przyjmuje razem z wieloletnim planem finansowym. 

Pan Andrzej Gontarski- Przewodniczący Rady Miejskiej zaznaczył, że nie da się określić dokładnie wydatkowanej kwoty, trzeba najpierw policzyć jakie będą koszty tych inwestycji. Pani Skarbnik zarezerwowała kwotę na rozpoczęcie przygotowywania dokumentacji. Ważne, że zostały wprowadzone do budżetu.

Pani Iwona Dobrzyńska – Skarbnik Miasta i Gminy wyjaśniła, że ujęła proponowane do przebudowy ulice w Glinojecku w planie wieloletnim. 

Pani Marta Meister zaznaczyła, że w zadaniach inwestycyjnych nie ma umieszczonego oświetlenia na Bielawach.

Pani Iwona Dobrzyńska – Skarbnik Miasta i Gminy wyjaśniła, że nie jest to inwestycja,                       a dobudowa pojedynczych lamp, więc  nie jest to wyszczególnione, a zawarte w zapisie dobudowa pojedynczych lamp. 

Pan Marek Kuminiarczyk zwrócił uwagę na proponowaną kwotę w budżecie na 2011 na budowę ulic Spokojnej, Alei Róż, Broniewskiego, Złotej i Jasnej. Wydaje mu się to śmieszna kwota 20 tys. zł.

Pan Burmistrz wyjaśnił, ze w ciągu roku będą zmiany w budżecie i mogą być przesunięcia pomiędzy działami, a nie da się określić konkretnie kwoty wydatkowania pieniędzy na tą inwestycję. Dokładnie będziemy wiedzieli ile wyniesie ta inwestycja w momencie kiedy będziemy posiadali komplet dokumentów. To są szacunki. 

Pani Iwona Dobrzyńska – Skarbnik Miasta i Gminy zaznaczyła, ze mamy ogólna kwotę  w budżecie na drogi 4 mln. zł, którą w miarę potrzeb przeznaczymy na te inwestycje, drogowe. Ważne jest aby ta inwestycja została ujęta w zadaniu wieloletnim.  

Pan Marek Kuminiarczyk zaznaczył, ze nie jest usatysfakcjonowany kwotą zasugerowaną w budżecie na te ulice.

Pan Zbigniew Babicz zasugerował, żebyśmy dbali nie tylko o miasto Glinojeck, ale też spojrzeli na wioski, tam też mieszkają ludzie którzy chcą chodzić po suchych ulicach. Jesteśmy Radnymi nie tylko Miasta Glinojeck, ale  Miasta i Gminy Glinojeck.

 

 Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Rada podjęła uchwałę  w przedmiotowej sprawie. Głosowanie przedstawiało się następująco: 13 osób było za podjęciem uchwały, 2 osoby przeciwne (Pani Wiesława Dymkowska i Pan Marek Kuminiarczyk). Uchwała wraz z uzasadnieniem i załącznikami stanowi załącznik do niniejszego protokołu

 

4.      w  sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

 

Uchwałę wraz z uzasadnieniem  przedstawiła Pani Zenona Babicz - Sekretarz Miasta i Gminy.

 

Uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Rada podjęła uchwałę w przedmiotowej sprawie. Głosowanie przedstawiało się następująco:

13 osób było za podjęciem uchwały;

2 osoby wstrzymały się od głosu (Pani Wiesława Dymkowska, Pan Marek Kuminiarczyk.) Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu

 

5.      w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na dofinansowanie zadania p.n. Przebudowa drogi powiatowej nr. 1233W Ościsłowo-Ojrzeń w km. Od 0+000 do 10+477;

 

Uchwałę wraz z uzasadnieniem przedstawiła Pani Zenona Babicz  - Sekretarz Miasta i Gminy

 

Uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Rada podjęła uchwałę jednogłośnie w przedmiotowej sprawie. Stanowi ona załącznik do

niniejszego protokołu.

 

6.      w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na dofinansowanie zadania p.n. Przebudowa drogi powiatowej nr. 3036W Sochocin-Konradowo-Malużyn;

 

Uchwałę wraz z uzasadnieniem  przedstawiła Pani Zenona Babicz - Sekretarz Miasta  i Gminy.

 

Uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Rada podjęła uchwałę w przedmiotowej sprawie. Głosowanie przedstawiało się następująco:

11 osób było za podjęciem uchwały;

3 osoby wstrzymały się od głosu (Pani Izabela Kowalska, Pan Marek Kuminiarczyk, Pani Beata Kuźniewska)

1 osoba była przeciwna (Pani Wiesława Dymkowska)

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu

 

 

7.      w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn „Przedszkolak i jego rodzice na topie wiedzy” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;

 

Uchwałę wraz z uzasadnieniem przedstawiła Pani Zenona Babicz  - Sekretarz Miasta i Gminy

 

Uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Rada podjęła uchwałę jednogłośnie w przedmiotowej sprawie. Stanowi ona załącznik do

niniejszego protokołu.

 

 

8.      w sprawie przyjęcia do realizacji programu pn „Nowe perspektywy – nowe umiejętności” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego          w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;

 

Uchwałę wraz z uzasadnieniem przedstawiła Pani Zenona Babicz  - Sekretarz Miasta i Gminy

 

Uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Rada podjęła uchwałę jednogłośnie w przedmiotowej sprawie. Stanowi ona załącznik do

niniejszego protokołu.

 

9.      w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn „KLucze do wiedzy” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Uchwałę wraz z uzasadnieniem przedstawiła Pani Zenona Babicz  - Sekretarz Miasta i Gminy

 

Uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Rada podjęła uchwałę jednogłośnie w przedmiotowej sprawie. Stanowi ona załącznik do

niniejszego protokołu.

 

10.  w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej podjęcia czynności kontrolnych.

 

Uchwałę wraz z uzasadnieniem przedstawił Pan Andrzej Gontarski – Przewodniczący Rady Miejskiej w Glinojecku. Kontrola ta przeprowadzona ma być w zakresie realizacji inwestycji polegających na przebudowie dróg gminnych w miejscowości Wólka Garwarska, Kondrajec Szlachecki oraz ulica Paśniki w Glinojecku. Następnie Pan Przewodniczący Rady wyjaśnił przyczynę tej kontroli, a mianowicie interpelacja Radnej Pani Wiesławy Dymkowskiej do Pana Burmistrza, do jego wiadomości i do Regionalnej Izby Obrachunkowej,  spowodowała, że sprawę budowy tych trzech dróg trzeba skontrolować. Przedmiotem tej kontroli będzie dokumentacja związana z przetargiem, umowy jakie zostały zawarte na wykonanie tych dróg.

Kontrolę zaplanowano na okres od 1 do 15 marca, a materiały odnośnie kontroli zostaną przedłożone Przewodniczącemu Rady Miejskiej w ciągu 7 dni od zakończenia kontroli.   

 

Następnie kolejno głos zabierali:

Pan Witold Kowalski zapytał o uzasadnienie do tej uchwały? Czy są podejrzenia, że coś jest nie tak w przetargach?

Pan Andrzej Gontarski- Przewodniczący Rady Miejskiej odpowiedział, że w tym momencie nie ma, ono przyjdzie w trakcie. Chcemy zapobiec zwoływania Sesji Nadzwyczajnej i wybiec w czasie ze zleceniem tej kontroli.

Pani Wiesława Dymkowska zasugerowała, że są podejrzenia, iż jest coś nie tak  z dokumentacją odnośnie budowy tych dróg.

Pan Andrzej Gontarski- Przewodniczący Rady Miejskiej zaznaczył, że nie można w tej chwili formułować takich stwierdzeń, wszystko się okaże w trakcie kontroli.  

Pan Andrzej Kwiatkowski – Sołtys wsi Wólka Garwarska zapytał, czy chodzi o ten odcinek drogi w Wólce Garwarskiej?

Pan Burmistrz odpowiedział, że miedzy innymi chodzi o ten odcinek drogi.

Pan Andrzej Kwiatkowski- Sołtys wsi Wólka Garwarska wyjaśnił, że droga ta była nie przejezdna, nawet ciągnikiem. Zastanawia się dlaczego tamtejsi ludzie nie byli godni, aby zrobić ten kawałek drogi. Tą drogą była prowadzona kanalizacja i po tych wykopach była ona  nieprzejezdna 

Pan Marek Kuminiarczyk zaznaczył, że było wysłane pismo do Wojewody i on zakwestionował tryb zrobienia tej drogi, a nie jej przebudowę.

 

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Rada podjęła uchwałę w przedmiotowej sprawie. Głosowanie przedstawiało się następująco:

13 osób było za podjęciem uchwały;

2 osoby wstrzymały się od głosu (Pan Witold Kowalski i Pan Dariusz Lewandowski)

Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.

 

Ad. 7

 

Pan Andrzej Gontarski – Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że interpelacja Radnej Pani Wiesławy Dymkowskiej,  wiąże się ze zleceniem kontroli Komisji Rewizyjnej. Poprosił, aby w przyszłości przy jakimkolwiek występowaniu każdego radnego z pismem na zewnątrz Rady np. do RIO, otrzymywał do wiadomości treść pisma, ponieważ spotkał się z sytuacją dotyczącą złożonego pisma o którym nie wiedział. Następnie przedstawił w/w interpelację.

Pan Burmistrz poinformował, że ponieważ nie ma pisemnej odpowiedzi na piśmie na tą interpelację, gdyż wpłynęła 3 dni temu, a są Zebrania Wiejskie i nie ma czasu na to pismo odpowiedzieć, więc ustosunkuje się pokrótce do niej teraz. Zwrócił uwagę na słowa Pana Marka Kuminiarczyka odnośnie interesowania się tą sprawą Pana Wojewody. Z tego co wiadomo Panu Burmistrzowi,  Wojewoda się tą sprawą nie interesuje. Następnie poinformował, że zadaniem Burmistrza jest to by mieszkańcom całej Gminy, żyło się jak najlepiej, żeby szkoły funkcjonowały jak najlepiej. Te trzy drogi o których mówimy, były wpisane w budżecie Miasta i Gminy na 2010 rok, do 30 czerwca 2010 roku, te drogi były zaplanowane i wpisane, są na to dokumenty. Na Sesji Nadzwyczajnej w dniu 30.06.2010 roku Radni dyskutowali nad remontem szkoły, ponieważ kompleks szkół oświatowych wymagał pilnego remontu. Zbliżały się wakacje, składaliśmy wnioski o środki zewnętrzne na ten cel, ale ich nie otrzymaliśmy. W związku z tym zaproponował Radzie, aby zmniejszyć inwestycje drogowe o kwotę 456 tys. zł , tyle miało kosztować malowanie szkoły. Malowanie było potrzebne ponieważ wymieniane były  w szkołach instalacje centralnego ogrzewania  i instalacje elektryczne i trzeba było doprowadzić tą szkołę do porządku, żeby dzieci w przyzwoitych warunkach się uczyły. Wynikiem tego było dokonanie zmian w budżecie i zdjęcie tych trzech dróg z budżetu. Jednak zaproponował Radnym, że skoro informacja poszła w teren i mieszkańcy wiedzieli, że te drogi zostały w budżecie ujęte, aby budowę  tych dróg rozpocząć w czerwcu, a sfinansować je z budżetu roku 2011. Za zgodą Rady została rozpoczęta procedura przetargowa i podpisana umowa. Rozliczenie tej inwestycji ma nastąpić w tym roku. Nie było podjętej uchwały, wpisane w plan wieloletni i być może to był błąd, ale informacja publiczna na sesji była składana. Natomiast odnośnie zwiększenia tej inwestycji to była ona zrobiona na prośbę Pana Sołtysa(który może to zaświadczyć) o 250 metrów, bo zaplanowaliśmy za mały odcinek drogi, a tam dalej były zabudowania. Zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych art. 67 ust. 5 można zwiększyć wartość inwestycji do 50% . Inwestycja będzie w tym roku rozliczona, ponieważ jest wykonana w połowie, gdyż wcześnie spadły śniegi.

Pani Wiesława Dymkowska zaznaczyła, ze ona posiada budżet na 2010 rok i tam tej inwestycji nie ma. Pan Burmistrz twierdzi, że może zwiększyć koszt inwestycji o ponad                100 tys zł, Pan doskonale wie, że może aneksować umowę w 2010 roku do 53 tys. zł, a tu było zwiększenie do 120 tys zł, czyli musi być ogłoszony następny przetarg.

Pan Burmistrz wyjaśnił, że będą tą sprawę badać fachowcy z Regionalnej Izby Obrachunkowej i oni stwierdzą czy przetarg został przeprowadzony zgodnie z prawem. W odniesieniu do budżetu to on mówi o początkowej wersji tego budżetu, który został w czerwcu zmieniony. Moim zadaniem było, robienie jak największych inwestycji jak najmniejszymi kosztami przy zaciąganiu jak najmniejszych kredytów, pożyczek bo to obciąża Gminę. Gdyby zrobić te drogi na początku 2010 roku tak, jak się obiecało ludziom trzeba by było wziąć kredyt.

 

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Ad. 11   

 

W zapytaniach i wolnych wnioskach kolejno głos zabierali:

Pan Dariusz Lewandowski zapytał,  jaki jest status drogi łączącej ulicę Spokojną z ulicą Wiejską ? Stoi tam budynek nowo postawiony, jego mieszkańcy będą się tam przeprowadzać i będzie problem z ich zameldowaniem. Trzeba byłoby nadać nazwę tej ulicy. Jeśli dostali pozwolenie na budowę, to chyba ta droga jest w planach jako ulica? Prosi o nadanie nawy tej ulicy.

Pan Antoni Strzembeczny wyjaśnił, że jest to działka PKP, jest to działka Skarbu Państwa.  

Pan Witold Kowalski zaznaczył, ze wczoraj odbyło się Zebranie Wiejskie w miejscowości Budy Rumockie i mieszkańcy zgłosili mu brak tablicy z nazwa ich miejscowości. Są 4 wjazdy,  a tablica jest tylko na E-60. Poprosił o zamontowanie tych tablic.

Pan Zbigniew Babicz poprosił, o naprawę drogi w Kondrajcu Szlacheckim, ponieważ tam nie ma szans dojazdu. Następnie zapytał Pana Burmistrza, czy było coś robione odnośnie świetlicy w Kondrajcu? Czy były już jakieś ustalenia odnośnie tej działki? Chciałby żeby w tym kierunku coś zadziałać. Przypomniał o postawieniu lampy na przejściu między ulicą Płocką , a Ciechanowską, a ponadto pomyśleć o deszczówce przy pawilonach.      

Pan Piotr Gadomski poprosił, o zmianę nazwy miejscowości z Garwarza Nowego ponieważ teraz jest Nowy Garwarz i usystematyzować tę nazwę na wszystkich tablicach wjazdowych do tej miejscowości.

Pan Burmistrz wyjaśnił, że odnośnie oznakowania jest rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, które określa nazwy miejscowości. Jeśli jest taka nazwa miejscowości to taki musi być napis i nie ma ku temu żadnych wątpliwości. Trzeba to ujednolicić. Odnośnie Kondrajca Szlacheckiego i świetlicy to nie pamięta jaki jest tam stan prawny. Trzeba dotrzeć do stanu prawnego gruntu i wprowadzić inwestycję do budżetu. Jeśli chodzi o drogi, to mamy na drogi zarezerwowana kwotę 120 tys zł i będziemy z niej dokonywać napraw dróg.  Z tych środków drogi będą konserwowane i utrzymywane.

Pan Andrzej Kwiatkowski – Sołtys wsi Wólka Garwarska zapytał co z droga na Parcele?

Pan Burmistrz wyjaśnił, ze to nie jest inwestycja, a będzie ona remontowana ze środków przeznaczonych na drogi w budżecie. 

 

               Ponieważ  innych  spraw  nie  wnoszono,  Przewodniczący  Rady  postanowił 

 o  zakończeniu  Sesji;  podziękował  wszystkim  za  przybycie  i  udział    w  jej  obradach.

 

Sekretarz   Obrad:                                                                        Przewodniczący  Rady:

Piotr Gadomski                                                                                     Andrzej Gontarski

 

 

 

 

 

Dokument wytworzony przez: Rada
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wernicka Iwona
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 kwietnia 2011 15:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Iwona Wernicka
Ilość wyświetleń: 1517
04 kwietnia 2011 15:16 Iwona Wernicka - Dodanie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl