Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Protokoły z sesji zobacz archiwum »

PROTOKÓŁ NR VI/11 z obrad Sesji Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 28 czerwca 2011 roku odbytej w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Glinojecku, pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady –Andrzeja Gontarskiego.

PROTOKÓŁ NR VI/11

 

z obrad Sesji Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 28 czerwca 2011 roku odbytej w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Glinojecku, pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady –Andrzeja Gontarskiego.

 

Obrady trwały od godziny 10.00 do godziny 13.30.

Rada obradowała w składzie - 14 radnych (nieobecny Pan Marek Kuminiarczyk- nieobecność usprawiedliwiona ); zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.

 

Ponadto uczestniczyli:

1. Burmistrz Miasta i Gminy - mgr inż. Waldemar Godlewski

3. Skarbnik Miasta i Gminy -  Celina Czerska

Kierownicy jednostek: Pan Andrzej Franczak - Prezes ZGK sp. z o.o., Pani Teresa Sosińska – Kierownik MGOPS, Pan Wojciech Bruździński - Dyrektor MGOK,   Pan Marek Marcinkowski – Dyrektor Zespołu Szkół w Ościsłowie i Radny Powiatu Ciechanowskiego.

4. Sołtysi - zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.

 

PRZEBIEG SESJI:

 

Ad. 1

 

Przewodniczący Rady Pan Andrzej Gontarski otwierając obrady przywitał zebranych, stwierdził quorum konieczne do podejmowania prawomocnych uchwał.

 

Ad.2

 

Porządek dzienny Sesji zaproponował Przewodniczący Rady, w następującym brzmieniu:

1.      Otwarcie,  stwierdzenie  quorum.

2.      Przyjęcie  porządku  dziennego.

3.      Przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji.

4.      Powołanie  Sekretarza  Obrad.

5.      Informacja o pracy Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck

6.      Podjęcie  uchwał:

1)      w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok;

2)      w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gliny Glinojeck absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok.

3)      w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Glinojeck na rok 2011;

4)      w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu współpracy Miasta  i Gminy Glinojeck z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2011-2016; 

5)      w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn „Razem możemy wszystko” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;

6)      w sprawie zmiany rozporządzenia nr 35 Wojewody Mazowieckiego  z dnia 18 sierpnia  2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu ciechanowskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 152, poz. 5333) i pozbawienia statusu pomników przyrody;

7)      w sprawie: nieodpłatnego przekazania /darowizny/ na rzecz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie prawa własności do komunalnej nieruchomości gruntowej obejmującej resztówkę podworską w Malużynie;

8)      w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej podjęcia czynności kontrolnych.

7.      Zapytania i wolne wnioski.

 

Pan Andrzej Gontarski – Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że przedstawił porządek w pierwotnej wersji. Jednak w międzyczasie zaszły nowe okoliczności  i zaproponował zdjęcie z przedstawionego porządku punktu 1 i 2 z podejmowanych uchwał ponieważ zgodnie z ustawą o finansach publicznych, aby Rada mogła podjąć te uchwały niezbędne są:

            -          sprawozdanie roczne z wykonania budżetu- zostało wykonane;

            -          Opinia Składu Orzekającego RIO o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu  z wykonania budżetu za 2010 rok- zostało wykonane;

            -          sprawozdanie finansowe Miasta i Gminy Glinojeck za 2010 rok- zostało wykonane;

            -          wniosek Komisji Rewizyjnej o udzieleniu bądź nie udzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu, który powinien być zaopiniowany przez RIO- Komisja Rewizyjna nie zajęła stanowiska w tej sprawie, więc RIO nie mogło wydać opinii. W związku  z tym, dyskusja nad  tymi uchwałami jest bezprzedmiotowa.

Ustawa nakazuje Komisji Rewizyjnej złożenie wniosku  do 15 czerwca 2011 roku, co nie zostało dopełnione.

W dniu wczorajszym  wpłynął do mnie wniosek grupy Radnych Rady Miejskiej  o odwołanie Komisji Rewizyjnej. Następnie Pan Przewodniczący Rady przedstawił treść wniosku. Poinformował, że zgodnie z wolą Radnych zostały wprowadzone do porządku dziennego stosowne projekty uchwał.  

Dodatkowo wprowadzono projekt uchwały w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Glinojeck na lata 2011-2018.

Pani Wiesława Dymkowska zapytała, dlaczego Radni nie dostali w/w uchwały z uaktualnioną uchwałą w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Glinojeck na rok 2011  w dniu wczorajszym. Dostali ją przed sesją i nie zdążyli się z nią zapoznać.

Pani Celina Czerska-Skarbnik Miasta i Gminy Glinojeck wyjaśniła, iż pracowała nad tą uchwałą do późnego popołudnia i nie zdążyła jej dołączyć do dokumentów, które otrzymali Radni w dniu wczorajszym. Przekazana dziś Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dostosowana do Uchwały Budżetowej, uaktualniona na dzień dzisiejszy.

Pan Andrzej Gontarski- Przewodniczący Rady Miejskiej zauważył, że uaktualniona  Wieloletnia Prognoza Finansowa będzie pomocna w pracy nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku.    

Pani Celina Czerska-Skarbnik Miasta i Gminy Glinojeck poinformowała, że uaktualniła Wieloletnią Prognozę Finansową, żeby wszystko uporządkować, chociaż żaden zapis prawny jej do tego nie obliguje. Jest to jej dobra wola.

Pani Wiesława Dymkowska-Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła zebranym pismo, które otrzymał Przewodniczący Rady Miejskiej w którym zawarte były prawne obowiązki pracy nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok, Komisji Rewizyjnej. Wskazane w nim było, że organ wykonawczy nie wywiązał się z tego obowiązku. Ponadto poinformowała, ze Przewodniczący Rady na posiedzeniu komisji zasugerował, że Komisja Rewizyjna powinna zapoznać się ze sprawozdaniem pobieżnie i wystosować stosowną opinię. Poinformowała, że Komisja Rewizyjna materiały nad którymi miała pracować powinna otrzymać już 31 marca, a nie 20 maja. Materiały otrzymali po terminie. Komisja wystosowała wiele pism wyjaśniających zarówno do Pana Burmistrza, jak i Pani Skarbnik, otrzymywała odpowiedzi. Poza tym wystąpiła też do Pana Przewodniczącego Rady o powołanie biegłego rewidenta.

Pan Andrzej Gontarski – Przewodniczący Rady Miejskiej  poinformował, że do tej sprawy wrócimy przy punkcie dotyczącym Komisji Rewizyjnej, a następnie przedstawił  nowy porządek obrad , który będzie realizowany na dzisiejszej sesji, po akceptacji Rady:

1.      Otwarcie,  stwierdzenie  quorum.

2.      Przyjęcie  porządku  dziennego.

3.      Przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji.

4.      Powołanie  Sekretarza  Obrad.

5.      Informacja o pracy Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck. 

6.      Podjęcie  uchwał:

1)      w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Glinojeck na rok 2011;

2)      w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Glinojeck na lata 2011-2018;

3)      w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu współpracy Miasta  i Gminy Glinojeck z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2011-2016; 

4)      w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn „Razem możemy wszystko” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;

5)      w sprawie zmiany rozporządzenia nr 35 Wojewody Mazowieckiego  z dnia  18 sierpnia  2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu ciechanowskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 152, poz. 5333) i pozbawienia statusu pomników przyrody;

6)      w sprawie: nieodpłatnego przekazania /darowizny/ na rzecz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie prawa własności do komunalnej nieruchomości gruntowej obejmującej resztówkę podworską w Malużynie;

7)      w sprawie powołania zespołu do przedstawienia na sesji Rady Miejskiej opinii  o kandydatach zgłoszonych na ławników do orzekania w Sądzie Okręgowym  w Płocku i w Sądzie Rejonowym w Ciechanowie na kadencję lat 2012-2015;

8)      w sprawie odwołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Glinojecku;

9)      w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Glinojecku;

10)  w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  w Glinojecku;

11)  w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej podjęcia czynności kontrolnych;

7.      Zapytania i wolne wnioski.

 

Następnie, przystąpiono do głosowania nad nowym porządkiem dziennym.                                                                        Głosowanie przestawiało się następująco:

13 osób było za przyjęciem porządku dziennego.

1 osoba była przeciwna (Pani Wiesława Dymkowska).

 

Ad. 3

 

Protokół z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej  z dnia 31 marca 2011 roku, na wniosek Radnego Pana Andrzeja Jakubowskiego  Rada Miejska przyjęła bez czytania.

Ad. 4

 

Na Sekretarza Obrad dzisiejszej Sesji powołana została Radna Izabela Kowalska , która

zajęła miejsce w Prezydium.

 

Ad. 5

 

Pan Waldemar Godlewski – Burmistrz Miasta i Gminy  przedstawił  informację  o  pracy  organu  wykonawczego  między  sesjami  Rady.

Następnie kolejno pytania zadawali:

Pan Pniewski Stefan zapytał, na co przeznaczone są pieniądze ze sprzedaży mieszkań komunalnych?

Pan Burmistrz odpowiedział, że stanowią one dochód gminy i przeznaczane są na inwestycje gminne.

Pan Pniewski Stefan zauważył, ze Pan Burmistrz obiecał 2 mln na modernizację kotłowni   i  jest oszustem !

 

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Ad. 6

 

Podjęcie uchwał:

 

1.      w  sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Glinojeck na rok 2011.

 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła Pani Celina Czerska– Skarbnik Miasta   i Gminy .

 

Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Miasta i Gminy Glinojeck na 2011 rok:

1)      zmniejsza się dochody budżetu na 2011 rok o kwotę 17 548.755,00 zł,

2)      zwiększa się dochody  budżetu na 2011 rok o kwotę 18 031 982,65 zł,

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy ogółem wynosi 44 201 237,96 zł, w tym:

1)      dochody bieżące w kwocie 25 223 596,76 zł,

2)      dochody majątkowe w kwocie 18 977 641,20 zł.

 

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Glinojeck na 2011 rok:

1)      zmniejsza się wydatki budżetu na 2011 rok o kwotę 2 368 426,70 zł,

2)      zwiększa się wydatki budżetu na 2011 rok o kwotę 3 031 389,12 zł,

Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących:

1)      zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 989 030,70 zł,

2)      zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1 692 033,18 zł,

Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych:

1)      zmniejsz się wydatki majątkowe o kwotę 1 379 396,00 zł,

2)      zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1 339 355,94 zł,

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy ogółem wynosi 48 870 475,73 zł, w tym:

1)      wydatki bieżące 22 617 789,79 zł,

2)      wydatki majątkowe w kwocie 26 252 685,94 zł.

 

 

Następnie kolejno głos zabierali:

Pani Wiesława Dymkowska  zapytała, czy kredyt w wysokości 500 tys. zł został zaciągnięty 14 stycznia 2011 roku jeszcze przed zatwierdzeniem budżetu na 2011 rok?

Pani Celina Czerska– Skarbnik Miasta i Gminy wyjaśniła, że w tym terminie nie był zaciągnięty żaden kredyt. Mogła być jedynie podpisana umowa. Z kredytu obrotowego zgodnie z ustawa o finansach publicznych gmina może korzystać przez cały rok, w miarę potrzeb. Do momentu uchwalenia budżetu Rada pracuje na jego projekcie (Gmina musi pracować),  a kwota ta była zapisana w projekcie. Kredyt w wysokości 1.724 000,00 został zaciągnięty w 2010 roku.

 

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w przedmiotowej sprawie.                                                                                    

Uchwała wraz z uzasadnieniem i załącznikami stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

         2.         w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Glinojeck na lata 2011-2018;

 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła Pani Celina Czerska– Skarbnik Miasta               i Gminy . Ponadto poinformowała, że projekty opisane w uzasadnieniu do tej uchwały są obecnie realizowane. A ponieważ trwają one dłużej niż rok, więc wprowadzane są do Wieloletniej Prognozy Finansowej .   

 

Uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Rada  podjęła uchwałę w przedmiotowej sprawie.

Głosowanie przedstawiało się następująco:

13 osób było za przyjęciem uchwały,

1 osoba się wstrzymała .

Uchwała  z uzasadnieniem i załącznikami stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

         3.         w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu współpracy Miasta  i Gminy Glinojeck z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2011-2016; 

 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem  przedstawiła Pani Iwona Wernicka – Pracownik ds. obsługi Rady.

Program ten do tej pory uchwalany był co roku, obecnie uchwalony zostanie na lata 2011-2016. Umożliwia on realizację zadań publicznych oraz określa zakres, zasady i formy współpracy .

 

Następnie kolejno głos zabierali:

Pani Wiesława Dymkowska poinformowała, że w odpowiedzi na jej pismo z pytaniem do jakich związków, stowarzyszeń należy Gmina Glinojeck, od Pana Burmistrza i Pani Skarbnik uzyskała informację , że Gmina należy do trzech stowarzyszeń, związków:

         1.         Stowarzyszenie: Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Ciechanowska”;

         2.         Międzygminny Związek Regionu Ciechanowskiego;

         3.         Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy –Lokalna Grupa Działania.

Zapytała, czy płacimy składki za przynależność do tych związków, stowarzyszeń?

Czy to prawda że składka za przynależność do LGD wynosi 2,5 zł od 1 osoby mieszkającej      w Mieście i Gminie Glinojeck .

Pan Burmistrz poinformował, że płacimy składki za przynależność do Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego, ponieważ jest to związek komunalny, a my nie mamy wysypiska śmieci, więc wskazane jest w nim nasze uczestnictwo. Natomiast za przynależność do LGD płacimy jednorazowo za wpis. Do LDG należy 13 gmin województwa mazowieckiego leżących nad rzeką Wkrą i Lidzbark. Stowarzyszenie pomaga gminom leżącym w dorzeczu Wkry. W naszej gminie uzyskaliśmy również pomoc od LGD, ponieważ ksiądz  z Sulerzyża złożył wniosek i uzyskał 175 tys. zł na poczet inwestycji w swojej parafii.

Pani Wiesława Dymkowska zapytała, czy mamy zarezerwowane i wyodrębnione środki finansowe w budżecie gminy na ten cel?

Pan Burmistrz odpowiedział, że nie mamy. Program współpracy Miasta i Gminy Glinojeck   z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego określa zasady i kwoty przekazywane na poczet stowarzyszeń, związków oraz zasady współpracy z nimi.   

 

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w przedmiotowej sprawie. Stanowi ona wraz                            z uzasadnieniem załącznik do niniejszego protokołu.

 

         4.         w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn „Razem możemy wszystko” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;

 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem  przedstawiła Pani Iwona Wernicka – Pracownik ds. obsługi Rady.

 

Komisja Oceny Projektów  dla Działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji pn. „Razem możemy wszystko” pozytywnie oceniła wniosek, przyznając fundusze na jego realizację w kwocie 48.190,00 zł.

   Projekt skierowany jest do 10-ciu uczniów Gimnazjum nr 1 w Glinojecku z problemami wychowawczymi oraz około 20 rodziców/opiekunów. W jego ramach zostaną przeprowadzone następujące moduły szkoleniowe:

1)      doradztwo indywidualne i rodzinne, psychologiczne i pedagogiczne.

2)      spotkania terapeutyczne z psychologiem.

3)      wyjazd studyjny do ośrodka szkoleniowego na terenie województwa mazowieckiego.

Okres realizacji projektu : od 1.07.2011 do 31.12.2011.

 

Uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w przedmiotowej sprawie. Stanowi ona wraz z uzasadnieniem załącznik do niniejszego protokołu.

         5.         w sprawie zmiany rozporządzenia nr 35 Wojewody Mazowieckiego  z dnia   18 sierpnia  2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu ciechanowskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 152, poz. 5333) i pozbawienia statusu pomników przyrody;

 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem  przedstawiła Pani Iwona Wernicka – Pracownik ds. obsługi Rady.

 

Do usunięcia  przeznaczono 11 szt. drzew grabu, w tym 4 szt., które zostały wywrócone przez wiatr i 7 szt., które całkowicie obumarły. Znajdują się one  na terenie Zespołu Podworskiego w miejscowości Wkra gm. Glinojeck wpisanego do rejestru zabytków. Zniesienie formy ochrony przyrody dokonuje rada gminy w drodze uchwały, po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska. W dniu 11 marca 2011 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska pozytywnie uzgodnił przedstawioną uchwałę.

 

Uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w przedmiotowej sprawie. Stanowi ona wraz  z uzasadnieniem załącznik do niniejszego protokołu.

 

         6.         w sprawie: nieodpłatnego przekazania /darowizny/ na rzecz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie prawa własności do komunalnej nieruchomości gruntowej obejmującej resztówkę podworską w Malużynie;

 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem  przedstawiła Pani Iwona Wernicka – Pracownik ds. obsługi Rady.

 

Pan Burmistrz zauważył, że temat resztówki podworskiej w Malużynie jest już znany, ponieważ był  już omawiany na dwóch sesjach ale decyzje nie zapadły. Poinformował, że do Urzędu Gminy wpłynęły dwa wnioski o przekazanie tej nieruchomości: Lokalnej Grupy Działania i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie. PWSZ w Ciechanowie ma dana nieruchomość wykorzystać na cel publiczny. Głównym celem jest odbudowa dworku pod nadzorem Konserwatora Zabytków i umożliwienie mieszkańcom Malużyna korzystania z tej nieruchomości, przy dalszym funkcjonowaniu i dostępie do szkoły podstawowej, która tam funkcjonuje. Natomiast LGD miała również za cel odbudowanie tego obiektu zabytkowego pod nadzorem konserwatorskim i urządzenie tam swojej siedziby. Na dzień dzisiejszy ten pomysł LGD „osłabł”, ponieważ szuka innych obiektów na swoja siedzibę i jest w mniejszym stopniu zainteresowana. W maju ubiegłego roku odbyło się spotkanie z mieszkańcami Malużyna, spotkało się ono z dużym zainteresowaniem  i frekwencją, na którym 98 % mieszkańców opowiedziało się za PWSZ w Ciechanowie i w związku z tym została przygotowana ta uchwała. W odniesieniu do formy przekazania tej nieruchomości to będzie to darowizna, spisana w formie aktu notarialnego, w którym będzie określony cel wykorzystania tej nieruchomości i nakłady ponoszone przez PWSZ na tą nieruchomość. Jeśli te ustalenia nie będą przez PWSZ dotrzymane nieruchomość może być odebrana na rzecz Gminy bez zwrotu poniesionych nakładów. Jest też oferta spadkobierców rodziny Łępickich, którzy  tam zamieszkiwali, są oni zainteresowani zakupem tej nieruchomości jeśli Gmina będzie chciała, kiedyś  ją sprzedać .

Następnie kolejno głos zabierali:

Pan Stanisław Kopecki poinformował, że jako Radnego kadencji Rady 2006-2010, najbardziej go ten temat nurtuje. Nie jest za przekazaniem tej nieruchomości ani PWSZ, ani LGD. Pamięta słowa Radnego Pana Maliszewskiego, który złożył wniosek o sprzedanie tej nieruchomości. Jest to duży majątek i zapewne dużo kosztuje. Przekazanie w darowiźnie  nieruchomości takiej instytucji nie gwarantuje nam, że będzie wykonany zamierzony przez nią cel. Nie wierzy PWSZ ponieważ przejęli grunty w Ciechanowie i je sprzedali, a przypuszcza że przejecie tej nieruchomości wzmocni tylko pozycję szkoły i zwiększy jej wartość. Z tego co mu wiadomo PWSZ ma kłopoty finansowe. Mamy wiele potrzeb, które ze środków uzyskanych ze sprzedaży tej nieruchomości można byłoby zrealizować.     

Pan Grzegorz Sikorski poinformował, że na posiedzeniu komisji zgłosił wniosek o wystawienie do sprzedaży tego majątku, jednak tak jak Pan Burmistrz powiedział, są spadkobiercy zainteresowani zakupem tej nieruchomości, którzy nie zapłaciliby za nią tyle ile ona jest warta. Chcieliby ja kupić za „symboliczną złotówkę” , a mają prawo pierwokupu. Wartość tego majątku jest oszacowana na 1 100 000,00 zł, w związku z czym był za jego sprzedażą. Gdyby sprzedać to nawet za połowę tej kwoty to można byłoby za to coś zrobić  w gminie, natomiast jeśli to będzie spadkobierca to będzie to symboliczna kwota  500-600 tys. zł.  

Pani Wiesława Dymkowska poinformowała, że ma duże obiekcje wobec tej inicjatywy. 10 lat tj. długi okres czasu i dwie kadencje Rady. Kto o tym będzie pamiętał? Ponadto jaką mamy pewność , że PWSZ będzie jeszcze istniała? Zaciągamy dużo kredytów, a sprzedaż tego majątku zasiliłaby znacznie budżet gminny. Dużym atutem tej nieruchomości jest to, że znajduje się nad rzeką Wkrą, jest to działka rekreacyjna, więc jeśli ogłosilibyśmy przetarg Gmina by na tym zarobiła. Jest przeciwna darowiźnie na 10 lat. Jeśli Radni podejmą taką uchwałę to będzie ich decyzja, a ona zaskarży ją do Sądu Administracyjnego.

Pan Andrzej Gontarski – Przewodniczący Rady Miejskiej zaznaczył, że nie wiadomo, czy Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa ma problemy finansowe czy ich nie ma tj. ich sprawa. Jest to firma państwowa, więc wydaje mu się, że jest większym gwarantem niż np. Lokalna Grupa Działania. Nieruchomość ta ma ponad 4,5 ha  powierzchni, z czego 1,5 ha są to  tereny zalewowe. Ponadto teren ten podlega pod Konserwatora Zabytków i cokolwiek tam będzie robione musi być na to jego zgoda. Jeśli PWSZ nie będzie funkcjonowała, to teren może wrócić znów do Gminy, jest to kwestia tego co się zapisze w umowie. 

Pani Wiesława Dymkowska zauważyła, że na dzień dzisiejszy nie wiadomo jak będzie brzmiała ta umowa i jakie będą w niej zapisy. Rada się dowie dopiero po fakcie. Chcielibyśmy otrzymać przynajmniej projekt tej umowy.    

 Pan Andrzej Gontarski – Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że Rada nie może podpisać takiej umowy, damy pełnomocnictwo Panu Burmistrzowi. Umowa zapewne nie będzie tajemnicą więc możemy się umówić, że po jej podpisaniu zostaniemy z nią zapoznani.  PWSZ chce sprawować opiekę nad funkcjonującą szkołą w Malużynie więc to też kwestia umowy. Uważa, że jeśli majątek stoi bezużytecznie jest większym złem, niż korzystaliby  z niego studenci. Jest to też wola mieszkańców Malużyna. Będą podpisane dokumenty, które będą obowiązywać kolejne Rady.Jest za tym, żeby cos z tym terenem zrobić, żeby społeczeństwo z niego korzystało.Jeśli PWSZ nie będzie wywiązywała się z zapisów zawartych w umowie zostanie to jej odebrane.

Pan Grzegorz Stolarski – Sołtys wsi Płaciszewo zauważył, że istotnym faktem jest to, że społeczeństwo Malużyna jest za przekazaniem tej nieruchomości PWSZ, ponadto dużo dzieci z naszej Gminy uczęszcza do tej szkoły. To że wzmocnimy finansowo tą szkołę tj. w naszym interesie ponieważ musimy inwestować w młodzież. Przyjadą tam studenci, pokażą jakiś sposób bycia, wrócą do tradycji. Może nie każdy pamięta, ale na tej nieruchomości kiedyś była przystań kajakowa, mieszkańcy Ciechanowa przyjeżdżali tam pływać kajakami. Po drugiej stronie rzeki jest teren zabagniony i bardzo piękne drzewa. Nieruchomość ta jest rozłożona po dwóch stronach rzeki Wkry i żeby tam się dostać trzeba by wybudować most. Musimy zaufać PWSZ i chcieć aby nasza młodzież również z tego korzystała.

Pan Stanisław Kopecki poinformował, że rada poprzedniej kadencji dyskutowała na sesji i były dwie instytucje, które chciały ten majątek przejąć: LGD i PWSZ. Pan Burmistrz poinformował, ze mieszkańcy wyrazili zgodę na przekazanie tej nieruchomości PWSZ. Nie było przekonania o słuszności podjęcia jakiejkolwiek decyzji w tej sprawie. Szanuje mieszkańców Malużyna za podjęcie takiej decyzji, ale czy od tamtej pory PWSZ pokazała się w Malużynie? 

Pan Andrzej Gontarski – Przewodniczący Rady Miejskiej rozumie że są pewne wątpliwości, ale decyzje musza być podejmowane nawet na granicy ryzyka.

Pan Wiesława Dymkowska zasugerowała, że powinniśmy się zastanowić, czy stać Gminę na taka rozrzutność? Za pieniądze ze sprzedaży tej nieruchomości możemy zrobić coś bardzo użytecznego.

Pani Marta Meister  zaznaczyła, że nie sztuką jest sprzedać i wziąć za to pieniądze. Jeśli PWSZ nie wywiąże się z zapisu w umowie to zawsze możemy ten majątek odebrać, natomiast jeśli sprzedamy pieniądze się rozejdą i nie będzie ani majątku, ani pieniędzy. Mieszkańcy Malużyna na czele z Księdzem Proboszczem opowiedzieli się w 98%  za PWSZ, więc powinniśmy uszanować ich decyzję. Jeśli majątek ten zostanie sprzedany to tym samym jego właściciel zamknie teren i mieszkańcy nie będą mieli dostępu ani do rzeki ani do parku,a przecież jest to centrum Malużyna.

Pan Andrzej Gontarski – Przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał sytuację związaną ze sprzedażą Zalesia, ktoś to kupił, teren został zamknięty i nic tam nie robi.

Pan Burmistrz zaznaczył, że nie ma co porównywać tych obiektów tzn. szkołę w Zalesiu czy cukrownię, ponieważ one były przekazane na innych zasadach, one były sprzedane. Jeśli sprzedaje się nieruchomość to wyzbywa się w stosunku do niej wszelkich praw. Tutaj Gmina ma kontrolę. W umowie będą podane zasady jak posiadłość ma być zagospodarowana, będzie to zapisane w księgach wieczystych. Jeśli nic nie będzie robione na tym terenie to Gmina może tę nieruchomość odebrać.

 

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Rada podjęła uchwałę  w przedmiotowej sprawie. Głosowanie przedstawiało się następująco:

13 osób było za przyjęciem uchwały,

1 osoba była przeciwna.

 Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.

 

         7.         w sprawie powołania zespołu do przedstawienia na sesji Rady Miejskiej opinii  o kandydatach zgłoszonych na ławników do orzekania w Sądzie Okręgowym  w Płocku i w Sądzie Rejonowym w Ciechanowie na kadencję lat 2012-2015;

 

 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem  przedstawiła Pani Iwona Wernicka – Pracownik ds. obsługi Rady.

 

Pan Andrzej Gontarski – Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił pismo, które wpłynęło do Rady Miejskiej w Glinojecku od Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Płocku w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Ciechanowie  i Sądu Okręgowego w Płocku.                  W piśmie tym Wiceprezes Sądu Okręgowego w Płocku wnosi o dokonanie przez Radę na kadencję lat 2012-2015 wyboru ławników:

a)      do orzekania w Sadzie Okręgowym w Płocku 1 osobę;

b)      do orzekania w Sadzie Rejonowym w Ciechanowie 5 osób,

w tym do Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 2 osoby.

Następnie poinformował, że w związku z tym pismem musimy powołać zespół trzech osób, który  przyjąłby  kandydatury i je zweryfikował.

Pani Wiesława Dymkowska zapytała, czy jest już przygotowana lista kandydatów na ławników?

Pan Andrzej Gontarski – Przewodniczący Rady Miejskiej odpowiedział, że jeszcze nie ma takiej listy. Do końca czerwca jest czas na zgłaszanie kandydatur. Informacje umieszczone są na tablicy ogłoszeń i na stronie BIP Urzędu. Następnie zaproponował kandydaturę Pani Iwony Wernickiej – Pracownika ds. Obsługi Rady, z racji zajmowanego stanowiska, ponieważ dokumenty zgłoszeniowe i tak będą do niej spływać. Poprosił o zgłoszenia dwóch kolejnych osób.

Pani Marta Meister zaproponowała Panią Beatę Kuźniewską. 

Pani Wiesława Dymkowska zasugerowała, że była ławnikiem przez 10 lat i ma doświadczenie w byciu ławnikiem więc mogłaby pracować w komisji.

Pan Andrzej Gontarski – Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o przegłosowanie kandydatur Pani Iwony Wernickiej, Pani Beaty Kuźniewskiej, Pani Wiesławy Dymkowskiej do zespołu, którego zadaniem będzie przygotowanie opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do 31 lipca 2011 roku.

 

Uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w przedmiotowej sprawie. Stanowi ona wraz  z uzasadnieniem załącznik do niniejszego protokołu.

 

         8.         w sprawie odwołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Glinojecku;

 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem  przedstawił   Pan Andrzej Gontarski – Przewodniczący Rady Miejskiej .

 

Pan Andrzej Gontarski – Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Radnych, którzy złożyli wniosek do Przewodniczącego Rady o odwołanie Komisji Rewizyjnej o uzasadnienie swojej decyzji.

Pan Grzegorz Sikorski poinformował, że pod wnioskiem o odwołanie Komisji Rewizyjnej podpisały się 4 osoby – przedstawiciele dwóch ugrupowań, które doszły do porozumienia. Poinformował, że na wniosek Wojewody, Sejm może rozwiązać Radę Miejską w Glinojecku.

Myśli, że uzasadnienie wniosku jest już kompletne i wystarczające nie mniej jednak wrócił do sprawy budowy dróg w Wólce Garwarskiej, Kondrajcu Szlacheckim i ulicy Paśniki. Rada Miejska zleciła Komisji Rewizyjnej zbadanie budowy w/w trzech dróg. Komisja oczywiście dokonała kontroli i przedstawiła z niej protokół. Rada Miejska zleca kontrolę, zatwierdza protokół, a następnie decyduje co zrobić z tym dalej. Na sesję na której Komisja Rewizyjna przedstawiła sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli, przygotowana była też uchwała odnośnie skierowania tej sprawy przez Radę Miejską do Rzecznika Dyscypliny Finansów. Rada Miejska zadecydowała wówczas o nie zawiadomieniu Rzecznika Dyscypliny Finansów. Mimo takiej decyzji Komisja Rewizyjna składa doniesienie do postawienia Pan Burmistrza przed Rzecznikiem Dyscypliny Finansów i być może do innych instytucji .  Zastanawia się po co są pozostali Radni, skoro Rada podejmuje jakąś uchwałę, a Komisja Rewizyjna działa wbrew podjętej decyzji. Uważa, ze tj nie lojalnie wobec pozostałych Radnych. Nie wie czy Pan Przewodniczący był powiadomiony o takim zamiarze , jeśli nie to też bardzo brzydko ze strony Komisji. Ponadto źle Komisja Rewizyjna postąpiła, że nie wydała opinii z wykonania budżetu, mogła przecież wydać negatywną. Wówczas nie zakłócałoby to pracy Rady gdyż podjęłaby stosowną uchwałę.   

Pani Wiesława Dymkowska ustosunkowała się do wypowiedzi Radnego Sikorskiego, Rada Miejska nie musi dać Komisji Rewizyjnej przyzwolenia na wystąpienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów, każda komisja stała ma takie prawo wg. ustawy - za naruszenie dyscypliny finansów. Komisja Rewizyjna nie złamała w tej materii prawa. Ustawodawca przygotowując ustawę o samorządzie gminnym w artykule dotyczącym tego, że  Komisja Rewizyjna ma wydać wniosek o absolutorium zapisał, że ma być on pozytywny lub negatywny. Jest luka prawna, proceduralna, czego ustawodawca nie przewidział, że Komisja Rewizyjna może nie wydać opinii z wykonania budżetu. Nie jest to nasza zła wola. Dlaczego Pan Przewodniczący po otrzymaniu w dniu 31 marca 2011 roku sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok, skoro tego nie dokonał organ wykonawczy nie  dostarczył niezwłocznie Radnym. Prezes Rady Ministrów może odwołać Radę na wniosek Wojewody za rażące naruszenie ustawy i konstytucji, ale to nie jest rażące naruszenie, ale braki proceduralne. Następnie zwróciła się do Przewodniczącego Rady, że ten zwrócił jej uwagę na posiedzeniu komisji i że jest nadgorliwa, więc ona nie jest nadgorliwa, a wypełnia swoje obowiązki tak jak składała ślubowanie, że będzie społeczeństwu służyła tak jak najlepiej potrafi i z tego należycie się wywiązuje. Przestrzega przepisów czego nie robią pozostali członkowie Rady. Zastanawia się jak pozostali członkowie Rady ustosunkowali się do sprawozdania  z wykonania budżetu za 2010 rok, czy zagłębili się w nie czy tylko pobieżnie przejrzeli, czy  go nie wogule nie przejrzeli? Ona i Komisja Rewizyjna ma duże wątpliwości co do tego sprawozdania. Dlatego też nie mogła w ciągu tych trzech tygodni od czasu otrzymania sprawozdania ustosunkować się do niego nawet merytorycznie. Napisali kilka pism do Pana Burmistrza i Pani Skarbnik z prośbą o wyjaśnienie i Komisja Rewizyjna otrzymała bardzo pokrętne informacje ogólnikowe, nie ścisłe. Napisała pismo odnośnie wydawania gazetki Wieści Glinojecka i dostała odpowiedź, że koszt jej wydruku wynosi 5 124,00 zł, otrzymuje ryposte do tego pisma, w którym napisane jest, że wydruk kosztuje około 10 tys. zł. i 7. 200, 00 zł to roczne wynagrodzenie Pana Redaktora za 2010 rok. W sprawozdaniu z budżetu ulica Paśniki cena wg projektu wynosi 5500,00 zł netto, co stanowi kwotę 6710,00 zł . W sprawozdaniu wykazana jest kwota 7 844, 60 zł , różnica tj. 1 134,60 zł, analogicznie sprawa wygląda z Wólką Garwarską  i Kondrajcem Szlacheckim. W sprawozdaniu wykazane jest, że w MGOPS wykonany jest podjazd dla osób niepełnosprawnych i  na ten cel jest przeznaczona kwota 5 586, 00 zł, niestety tego podjazdu nie ma. Komisja Rewizyjna była na kontroli w MGOPS i w protokole pokontrolnym umieszczono zalecenie wybudowania tego podjazdu.   §4300  jest to zakup usług pozostałych, gdzie według jej zliczeń  budżetu stanowi  kwotę 1 392 425,40 zł, Pani Skarbnik wykazała kwotę większą o ponad 97 tys zł. Powyższe problemy nurtowały Komisję Rewizyjną i doszli jednogłośnie do wniosku, że skoro są takie rozbieżności w budżecie i  uzyskane odpowiedzi od Pani Skarbnik niekiedy rozbieżne to trzeba sprawdzić to sprawozdanie szczegółowo i rzetelnie. Komisja nie złamała żadnego prawa i nie jest to powód do odwołania Komisji Rewizyjnej. Rada podejmie uchwałę jaką chce, ale Komisja Rewizyjna się od tej uchwały odwoła. Ponadto poinformowała, że na sesji nieobecna jest jedna osoba z Komisji Rewizyjnej, która z punktu widzenia konstytucji ma prawo wypowiedzenia się więc myśli że dzisiejsze odwołanie Komisji Rewizyjnej jest bezpodstawne i prosi o oddalenie tej uchwały.  

Pan Stanisław Kopecki przedstawił historię z odwołania Komisji Rewizyjnej z kadencji rady kiedy on był jej członkiem.

Pan Stanisław Zubelewicz poinformował, że on patrzy na ten problem jako wyborca. Widzi pewien ewenement tzn. widać, że Komisja Rewizyjna pracuje i zostaje za to ukarana. Nieobecny na dzisiejszej Sesji Pan Marek Kuminiarczyk otrzymał zawiadomienie o sesji bez tych dodatkowych punktów odnośnie Komisji Rewizyjnej, które to uchwały bezpośrednio jego dotyczą. Powinien on jako członek komisji mieć prawo do obrony. Będzie to nie konstytucyjne postąpienie Rady jeśli tak komisja w dniu dzisiejszym zostanie odwołana. Ustawa o samorządzie gminnym nakłada szczególne obowiązki  na Komisję Rewizyjną. Jednym z zarzutów skierowanych do Komisji Rewizyjnej jest to, że nie wydała opinii  w sprawie udzielenia absolutorium, a absolutorium ma być dane do 30 czerwca,  ale z tego co usłyszał od Pani Dymkowskiej Komisja pracuje .Jeśli w dniu dzisiejszym nastąpi zmiana komisji to do 30 czerwca nowa komisja nie zdąży z wydaniem opinii. 

Pan Grzegorz Stolarski- Sołtys wsi Płaciszewo  zauważył, że za bardzo zagłębiamy się w paragrafy, a zapominamy po co jest Rada i do czego jest Rada? Rada powinna dbać o dobro gminy i podstawowe potrzeby mieszkańców. Przedstawił sytuacje jak panuje na jego terenie:

w ubiegłym roku zrobiony został remont dachu na świetlicy wiejskiej, mieszkańcy przyszli do Pana Burmistrza, z prośba o dołożenie pieniędzy, ponieważ Funduszu Sołeckiego było za mało i Pan Burmistrz nam dołożył. W tym roku chcieliśmy przeprowadzić remont w środku, Pan Burmistrz odpowiedział mu na to, że niestety on nic nie może. Zalewa Płaciszewo, mieliśmy wykopać rów wzdłuż drogi gminnej, z Panem  Strzembecznym uzgodniliśmy, że gmina da koparki, my przyjedziemy ciągnikami i odwodnimy pola. Pan Strzembeczny „rozkłada ręce ” i mówi że nic nie może. Po co  taka Rada jest? Nigdy w kadencji Rady nie zdarzyło się tak, żeby nie wydana została stosowna opinia z wykonania budżetu.

Pani Wiesława Dymkowska odniosła się do wypowiedzi Pana sołtysa, że za wykonanie inwestycji w gminie jest odpowiedzialny Pan Burmistrz, ale na straży finansów publicznych stoi Rada. Moim obowiązkiem jako radnej jest przestrzeganie przepisów, ustaw, uchwał i konstytucji, prawa.

Pan Andrzej Gontarski – Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował za te uwagi.  Z wypowiedzi obecnych zauważył, że mogą być oni rozgoryczeni działalnością Rady, ale jest wśród nas dużo nowych, młodych radnych więc musi upłynąć trochę czasu żeby ten swój punkt widzenia mieć. Członkowie Komisji Rewizyjnej są naszymi kolegami wybranymi  z grona  Radnych. Są to trzy osoby, które uznaliśmy że będą najbardziej kompetentne i będą najwłaściwiej rozwiązywać problemy, które zleci im Rada, czy to w formie planu pracy czy doraźnych kontroli. Pani Radna Dymkowska napisała w jednym z pism do niego, że  organem stanowiącym i kontrolnym jest Rada Gminy, jest to prawda ale z drugiej strony Rada Gminy musi stać na stanowisku prawa i musi go przestrzegać i czuwać nad jego przestrzeganiem przez innych. Rada zleciła Komisji Rewizyjnej przeprowadzenie jednej kontroli i zgodnie  z planem pracy Rady, pewne kontrole jednostek organizacyjnych gminy. Kontrole jednostek organizacyjnych nie są realizowane wg. planu pracy, ponieważ wynika z niego, że powinno być 10 takich kontroli, a on otrzymał jeden protokół. Wykonanych było prawdopodobnie więcej, ale tylko jest jeden protokół. W Statucie Gminy Glinojeck jest wskazany pewien okres na przygotowanie dokumentacji odnośnie kontroli. W tej sprawie Komisja Rewizyjna na pewno się nie wywiązała ze swoich obowiązków. Natomiast jesteśmy jako Rada zadowoleni  z kontroli dotyczącej dróg. Stanowisko Państwa Sołtysów było odmienne, ale Komisja Rewizyjna wykazała pewne niedociągnięcia, które nie zostały dopełnione przez Pana Burmistrza. Rada podjęła uchwałę większością głosów, że nie informujemy o tej sprawie Rzecznika Dyscypliny Finansów, natomiast Komisja Rewizyjna postąpiła wbrew woli Rady, ale tak naprawdę miała takie prawo. Z punktu widzenia prawnego Komisja zrobiła dobrze, natomiast w stosunku do kolegów radnych nie było to w porządku. Do tego momentu Rada  nie zajmowała stanowiska w stosunku do postępowania Komisji Rewizyjnej, bo to można było w granicach konwenansu przyjąć. Natomiast to, do czego teraz posunęła się Komisja Rewizyjna – bez względu na tłumaczenie członków Komisji jest niedopuszczalne, powiedziałbym – jest łamaniem prawa i igraniem sobie z prawem.  Ustawodawca dokładnie napisał, że do 15 czerwca Komisja Rewizyjna powinna na ręce Przewodniczącego złożyć Opinię z wykonania budżetu. Rozmawiał z Panem Kuminiarczykiem i prosił go o wydanie opinii zgodnie z przepisami. Zdaje sobie sprawę, że ustawodawca nałożył zbyt duży obowiązek na Komisję Rewizyjną, ponieważ analiza budżetu gminy i jednostek organizacyjnych wymaga dużej wiedzy i czasu, ale skoro ustawodawca napisał, że te zadania zlecamy Komisji Rewizyjnej tzn. że uznał iż członkowie komisji sobie z tym poradzą. Do      31 marca Burmistrz ma obowiązek złożenia sprawozdania z wykonania budżetu, między nami powstaje rozbieżność do kogo  ma to zwrócić tzn. czy do Przewodniczącego, czy do wszystkich członków Rady. Państwo z Komisji Rewizyjnej stwierdzili jednoznacznie, że sprawozdanie to powinien otrzymać każdy z członków Rady natomiast otrzymałem tylko ja. Do 31 maja Pan Burmistrz ma obowiązek złożenia Sprawozdania Finansowego i to zostało złożone na moje ręce. Sprawozdanie z wykonania budżetu jest opiniowane przez RIO. Opinia, która została dostarczona do Urzędu w dniu 29 kwietnia.

20 maja otrzymany komplet dokumentów został przekazany Komisji Rewizyjnej tj. na trzy tygodnie przed ustawowym terminem wydania opinii, tj. 15 czerwca. 6 czerwca członkowie komisji wystąpili do mnie o powołanie biegłego rewidenta. Byłoby niemożliwe ze względu na zbyt krótki okres czasu. Kiedy użyłem stwierdzenia „pobieżnie zapoznać się ze sprawozdaniem” miałem na uwadze, to że należy dokonać analizy i oceny na takim poziomie  na jakim przygotowani są Radni. Proszę nie doszukiwać się tu podtekstu politycznego, jesteście przecież naszymi kolegami, ale w tym momencie postawiliście nas w takiej sytuacji, że nie możemy nawet dyskutować nad uchwałą absolutoryjną, a dyskusji nad absolutorium po 30 czerwca nie przewidział ustawodawca. Pani Przewodnicząca twierdzi, że prowadziła korespondencję ze mną, z Panem Burmistrzem, dostawała odpowiedzi  w miarę szybko, żeby jak najszybciej doprowadzić tą procedurę do końca.

Pani Wiesława Dymkowska poinformowała, że 22 kwietnia złożyła na ręce Przewodniczącego pismo w którym informowała, że Komisja Rewizyjna ma problemy  z otrzymaniem dokumentacji finansowej kontrolowanych jednostek organizacyjnych gminy potrzebnych do napisania protokołów z kontroli, do dnia dzisiejszego nie odpowiedział jej na nie. Pani Skarbnik dała mi dokumentację księgową, opisaną za pomocą kodów   kwalifikacyjnych i ja według tych kodów rozszyfrowuje, na co, jakie pieniądze zostały przeznaczone. Brakuje nam pełnej dokumentacji, ponieważ jeśli jednostka dostała, pieniądze z budżetu, a mi ich brakuje to musi się gdzieś ich doszukać. Przychodziliśmy do Pani Skarbnik i ich nie znaleźliśmy. Na podstawie czego ma zrobić protokół pokontrolny? W MGOPS jest bardzo dobrze prowadzona księgowość, w związku z czym protokół został napisany szybko.  Protokoły chylą się ku końcowi, czeka na przyjazd Pana Marka Kuminiarczyka i zostaną one złożone na ręce Przewodniczącego Rady. Gdybyśmy dostali sprawozdanie  z wykonania budżetu na 50 dni przed terminem, to opinię zrobilibyśmy sami. Księgowość jednostek samorządowych jest dość specyficzna. Chce zagłębić się   w sprawozdanie ponieważ opinia Komisji Rewizyjnej sprawdzana jest w RIO.                  

 Pan Andrzej Gontarski – Przewodniczący Rady Miejskiej odniósł się do stwierdzenia Pani Dymkowskiej, że utrudnia się pracę nad kontrolą różnych jednostek. Jak on był w Komisji Rewizyjnej to dostawał komplet dokumentów siadał w Sali ślubów i je weryfikował.

Pani Wiesława Dymkowska zauważyła, że jeśli zapowiadamy się na kontrolę, to jednostka powinna być do niej przygotowana, a nie jak się pytamy o dokumenty to się dopiero ich szuka. Przychodzimy do Urzędu Gminy i też nie otrzymujemy dokumentacji. Kierownik jednostki organizacyjnej powinien mieć kopię faktury, rachunku, aby znać wydatkowanie swojego budżetu.                                                                                              

Pan Andrzej Gontarski – Przewodniczący Rady Miejskiej  zauważył, że to najprawdopodobniej brak chęci lub możliwości porozumienia między Komisją Rewizyjną, a kierownikami jednostek. Być może kierownicy denerwują się nadto i zapominają co mają.

Pani Celina Czerska-Skarbnik Miasta i Gminy nie zgadza się z tym zarzutami, ponieważ członkowie Komisji Rewizyjnej byli u niej i dobrze widzą, że wszystko co Państwo sobie życzyli, ona udostępniła. Nie może udostępnić dokumentów do innego pomieszczenia niż swój pokój, ponieważ ona za te dokumenty odpowiada. W wyniku kontroli poinformowała członków Komisji, że mogą prowadzić kontrolę ile czasu chcą. Wszystkie dokumenty były do dyspozycji. Wszystkie faktury były kserowane. Następnie zapytała, z jakiej ustawy wynika, żeby kierownik jednostki organizacyjnej gminy posiadał u siebie kopie faktur skoro jego księgowość jest prowadzona w Urzędzie Gminy?  Kierownicy jednostek mają swoją działalności i nie muszą się znać na klasyfikacji budżetowej czy paragrafach. Od tego jest komórka księgowa. Nie sądzi, żeby któryś z kierowników miał problem z uzyskaniu od niej informacji odnośnie swojego budżetu. Nie godzi się na takie traktowanie.

Pan Andrzej Gontarski – Przewodniczący Rady Miejskiej  zauważył, że jak się słucha opinii członków Komisji Rewizyjnej to można odnieść wrażenie, że wszyscy są negatywnie nastawieni do członków Komisji Rewizyjnej. Następnie odniósł się do nieobecności Pana Kuminiarczyka, a mianowicie gdybyśmy kierowali sprawę personalnie do Pana Kuminiarczyka na pewno powinien być obecny, ale my mówimy o  Komisji Rewizyjnej jako organie Rady Miejskiej. To, że w ten sposób dyskutujemy na temat Komisji Rewizyjne podczas tej sesji dotyczy braku złożenia w ustawowym terminie wniosku o udzielenie bądź nie udzielenie absolutorium i nie ma w tym żadnego podtekstu politycznego.

Pani Wiesława Dymkowska zauważyła, że napisała do Pana Przewodniczącego pismo, że Komisja Rewizyjna w dalszym ciągu pracuje nad sprawozdaniem. Niech Pan znajdzie taką Komisję, która zrobi to w ciągu dwóch dni do 30 czerwca.

 Pan Andrzej Gontarski – Przewodniczący Rady Miejskiej domniema ,że  Państwa praca wykonana nad tym sprawozdaniem nie pójdzie na marne i zapewne po koleżeńsku udostępnicie nowej komisji przygotowane (jak twierdzicie) dokumenty i podzielicie się Państwo swoją wiedzą, aby dalsze prace nad tym dokumentem postępowały sprawniej                      i szybciej.

Pani Wiesława Dymkowska odpowiedziała, że niech inni się uczą tak jak oni się uczyli.     

 

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Rada podjęła uchwałę w przedmiotowej sprawie.

Głosowanie przedstawiało się następująco:

11 osób było za odwołaniem Komisji Rewizyjnej;

1 osoba się wstrzymała (Pani Anita Pniewska0;

1 osoba nie brała udziału w głosowaniu (Pani Wiesława Dymkowska);

 Stanowi ona wraz  z uzasadnieniem załącznik do niniejszego protokołu.

 

Pani Wiesława Dymkowska poprosiła o szczegółowe uzasadnienie takiej decyzji Rady Miejskiej, ponieważ Komisja Rewizyjna odwoła się od tej uchwały do  Wojewody.

 

         9.         w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Glinojecku;

 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem  przedstawił Pan Andrzej Gontarski – Przewodniczący Rady Miejskiej.

 

Pan Andrzej Gontarski – Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że głosowanie zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym jest jawne i poprosił o zgłaszanie kandydatów do Komisji Rewizyjnej.

 

Pan Piotr Gadomski zgłosił kandydaturę Pani Anity Pniewskiej, wyraziła zgodę na kandydowania.

Pan Witold Kowalski zgłosił kandydaturę Pana Dariusza Lewandowskiego, wyraził zgodę na kandydowanie.

Pani Marta Meister zgłosiła, kandydaturę Pani Izabeli Kowalskiej, wyraziła zgodę na kandydowanie.

Pan Andrzej Gontarski zgłosił kandydaturę Pana Andrzeja Jakubowskiego, wyraził zgodę na kandydowanie.

Pani Izabela Kowalska zgłosiła kandydaturę Pana Norberata Hefczyca, wyraził zgodę na kandydowanie.

 

Pan Andrzej Gontarski – Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął listę kandydatów  i zaproponował głosowanie w kolejności zgłoszenia.

Radni wyrazili na to zgodę.

Pan Andrzej Gontarski – Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że na każdą osobę będziemy głosować oddzielnie . Kandydat przechodzi zwykła większością głosów.

Pan Stanisław Kopecki zaproponował, aby głosowanie było tajne przy takiej ilości kandydatów.

Pan Mecenas Robert Roguski przedstawił zasady głosowania: art. 20 ustawy o samorządzie gminnym, który rozstrzyga kwestię  głosowania. Rada Gminy głosuje jawnie, a tajnie tylko  i wyłącznie, kiedy takie wymogi zawarte są w regulacjach ustawowych. Nie ma   takiej regulacji, która by nakazywała głosowanie tajne przy rozstrzyganiu z tego tytułu kwestii. Jest orzecznictwo, że w Radzie Gminy nie można wychodzić  poza te ustalone kompetencje tzn. Rada nie może głosować tajnie tam gdzie tego ustawa nie przewiduje. Myśli, że zapewne byłoby łatwiej głosować tajnie, ale przepisy prawa nas obligują do tej procedury. A ponieważ te uchwały będą skarżone więc powinniśmy wszystko zrobić zgodnie z prawem

Pan Stanisław Zubelewicz uważa, że w tej kwestii powinno być to głosowanie tajne gdyż jest to głosowanie na poszczególne osoby. Mamy tu liczbę kandydatów większą niż skład Komisji Rewizyjnej  więc nie wyobraża sobie przez głosowanie jawne rozstrzygnięcie tej kwestii. Rada powinna mieć swobodę podjęcia decyzji jak ma głosować.

Pan Mecenas – Robert Roguski wyjaśnił, że sprawa w tym zakresie jest jasna tzn. Rada głosuje w sposób jawny, a w sposób tajny gdy przepis prawny tak wskazuje. Ja przepis prawny podałem i swoją kwestię prawną przedstawiłem, a reszta należy do kompetencji Rady.

Pan Andrzej Gontarski – Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że konsultował się w RIO w tej sprawie i oni jasno stwierdzili , że głosowanie powinno być jawne.  W poprzednich kadencjach było tak, ze głosowanie odbywało się w sposób tajny. Następnie zapytał o zasady głosowania jawnego?

Pan Mecenas- Robert Roguski wyjaśnił zasady głosowania.

Pan Marek Marcinkowski- Radny Rady Powiatu zaproponował, żeby skorzystać z pomysłu głosowania jawnego imiennego, które funkcjonuje w Radzie Powiatu,

Pan Mecenas- Robert Roguski poinformował, że §64 Statutu Gminy mówi, iż głosowanie odbywa się przez podniesienie ręki. Każdy Radny może głosować za 3 razy, przeciwko 2 razy ponieważ mamy 5-ciu kandydatów, a do Komisji Rewizyjnej mają wejść 3 osoby. Kandydat może na siebie głosować.

Następnie przystąpiono do głosowania na kandydatów wg. zgłoszeń.

Pan Andrzej Gontarski – Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, zebranych  o wynikach głosowania na poszczególnych kandydatów.

Głosowanie na Panią Anitę Pniewską przedstawiało się następująco:

8 osób było za przyjęciem tej kandydatury,

5 osób było przeciwne,

1 osoba się wstrzymała.

Głosowanie na Pana Dariusza Lewandowskiego przedstawiało się następująco:

5 osób było za przyjęciem tej kandydatury,

1 osoba była przeciwna,

8 osób się wstrzymało.

Głosowanie na Panią Izabelę Kowalską przedstawiało się następująco:

11 osób było za przyjęciem tej kandydatury,

3 osoby były przeciwne.

Głosowanie na Pana Andrzeja Jakubowskiego przedstawiało się następująco:

10 osób było za przyjęciem tej kandydatury,

2 osoby były przeciwne,

2 osoby się wstrzymały.

Głosowanie na Pana Norberta Hefczyca przedstawiało się następująco:

4 osoby było za przyjęciem tej kandydatury,

10 osób się wstrzymało.

Podsumowując wyniki, w skład Komisji Rewizyjnej weszli:

Pani Anita Pniewska

Pani Izabela Kowalska

Pan Andrzej Jakubowski.

 

            10.w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej                                         

                w Glinojecku;

 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem  przedstawił Pan Andrzej Gontarski – Przewodniczący Rady Miejskiej.

 

Pan Andrzej Gontarski – Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił, żeby Komisja Rewizyjna wybrała spośród siebie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

 

Pani Izabela Kowalska- Członek Komisji Rewizyjnej poinformowała, że na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej proponują Pana Andrzeja Jakubowskiego.

 

Uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Rada podjęła uchwałę w przedmiotowej sprawie.

Głosowanie przedstawiało się następująco:

12 osób było za proponowaną kandydaturą;

2 osoby się wstrzymały;

 Stanowi ona wraz  z uzasadnieniem załącznik do niniejszego protokołu.

 

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Pan Andrzej Jakubowski.

11.w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej podjęcia czynności kontrolnych;

  Pan Andrzej Gontarski – Przewodniczący Rady Miejskiej odwołanie rodziny z Woli Młockiej od decyzji Komisji Mieszkaniowej w sprawie przydzielenia mieszkania komunalnego. Następnie poprosił Pana Norberta Hefczyca jako zainteresowanego tą sprawą      o podanie dokładniejszych informacji w związku z nią.

Pan Norbert Hefczyc  poinformował, że sprawa dotyczy mieszkania komunalnego po byłym punkcie kasowym Banku Spółdzielczego. Rodzina ta posiada już jeden lokal komunalny i chciałaby uzyskać drugi. Lokal o którym mówimy znajduje się po przeciwległej stronie korytarza mieszkania tych Państwa. Pomagał w przeprowadzeniu tego odwołania i w wyniku rozmów zostały przedstawione propozycje w jaki sposób można byłoby rozwiązać ten problem, ponieważ według przepisów prawnych Rodzina ta nie może mieć przyznanego kolejnego lokalu komunalnego.   

 

Następnie Pan Andrzej Gontarski – Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.

 

Kontrola ma być przeprowadzona w okresie od 1 lipca 2011roku do 31 lipca 2011 roku.

 

Uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w przedmiotowej sprawie. Stanowi ona wraz  z uzasadnieniem załącznik do niniejszego protokołu.

 

Ad.7

 

W zapytaniach i wolnych wnioskach kolejno głos zabierali:

Pan Marek Marcinkowski- Radny Rady Powiatu poinformował, że w dniu wczorajszym była sesja Rady Powiatu na której była miedzy innymi omawiana sprawa stanu sanitarnego powiatu ciechanowskiego. Kontrolowane jednostki z naszej Gminy wypadły pozytywnie, bez zastrzeżeń. Została zbadana woda na rzece Wkrze gdzie woda jest w dobrej jakości więc można uczęszczać na kąpielisko.

Pani Anita Pniewska zapytała, kiedy rozpoczynają się prace na ulicy Wiejskiej i Leśnej?

Pan Grzegorz Sikorski  zapytał odnoście ulicy Wiejskiej, ponieważ zwrócili się do niego jej mieszkańcy, czy jest możliwość wydłużenia prac na tej ulicy o 35 metrów, ponieważ 1 czy 2 działki bez asfaltu. Przetarg wyszedł poniżej tej kwoty którą zakładaliśmy w budżecie, więc może się uda wygospodarować jakieś  pieniądze.  

Pan Piotr Gadomski  poinformował, że na terenie Garwarza zrobiona jest droga wykopane rowy, ale są drzewa w tych rowach, które zatrzymują przepływ wody. Było zgłaszane to do Wydziału Ochrony Środowiska, ale nie dostaliśmy pozwolenia na ich wycięcie. Poprosił  o pomoc w tej sprawie.

Pani Marta Meister  zapytała Pana Burmistrza czy rozmawiał z Panem Prezesem ZGK w sprawie zepsutej drogi na Bielawach?

Pan Burmistrz odpowiedział, że jest Pan Prezes ZGK i wypowie się na ten temat.

Pan Norbert Hefczyc zapytał, o Ośrodek Zdrowa w Woli Młockiej, który w świetle przepisów które uległy zmianie w tym roku i narzuciły pewne wymagania które muszą być zrealizowane do końca tego roku zapytał, co może już jest zrobione, a co jest planowane do zrobienia jeszcze w tym roku, tak żeby móc uzyskać z Sanepidu pozwolenie na przedłużenie do 2012 roku pozwolenie na dalsze funkcjonowanie tego ośrodka i wyremontowanie go do takiego stopnia, żeby spełniał warunki sanitarne do dalszego funkcjonowania?

Pan Stanisław Kopecki  zapytał, odnośnie karetki : czy będzie ona całodobowa? Następnie zwrócił się do Przewodniczącego Rady z prośbą o odpisanie na pismo jego córki, odnośnie przedszkola. Uzyskała odpowiedź od Pana Burmistrza, od Pani Dyrektor i z kuratorium, a od Pan nie. 

Pan Burmistrz ustosunkował się do zadawanych pytań, a mianowicie  karetka pogotowia w Glinojecku będzie od 1 lipca stacjonowała całodobowo w Glinojecku, a obsługiwać nas będzie dalej szpital z Płońska . W odniesieniu do Ośrodka Zdrowia w Woli Młockiej to generalny remont tego środka musimy zrobić do końca 2012 roku, a bieżący remont np. bielenie ścian wykonuje Dyrektor SPZ ZOZ w swoim zakresie. W budżecie na 2012 rok trzeba będzie zaplanować pieniądze na ten cel.  Jeśli chodzi o drzewa w rowach to tutaj mamy problem z Ochrona Środowiska, ponieważ uważa że drzewa te nie powinny być usunięte, ale spróbujemy odnieść się do niej jeszcze raz. Jest tam stan tragiczny, w środku rowu rosną duże drzewa, które tamują przepływ wody w rowie i funkcjonowanie tych rowów wówczas nie ma żadnego znaczenia. Do tej sprawy wrócimy i powiadomi Pana Radnego o przebiegu tej sprawy. W odniesieniu do przedłużenia inwestycji na ulicy Wiejskiej to jeśli uda się  wygospodarować jakieś środki to wprowadzimy je do budżetu gminy i zrealizujemy to zadanie. Środki finansowe są bardzo okrojone, ponieważ mamy bardzo dużo inwestycji w gminie. Sprawdzimy jaki tj. odcinek i jaki to jest koszt tej inwestycji. Rozpoczęcie pracy na ulicy Wiejskiej i Leśnej, są one po przetargach, na ulice Wiejską już mamy podpisaną umowę i firma obiecała, że wejdzie jeszcze w miesiącu czerwcu, a termin wykonania tych obydwu ulic tj. koniec października początek listopada. Umowy są już podpisane.

Pan Andrzej Gontarski- Przewodniczący Rady Miejskiej przeprosił Pana Kopeckiego, że nie odpisał na pismo jej córki,  ale myślał, że sprawa się już zakończyła. Na pewno odpisze na nie jak najszybciej. Rozmawiał z Panią Dyrektor, zagłębił się w ten temat. Sprawa została wyjaśniona więc uznał, że nie musi ustosunkować się do pisma.    

Pan Andrzej Franczak- Prezes ZGK poinformował, że droga w Bielawach jest zabezpieczona, narzucona żwirem i myśli, że może pod koniec sierpnia kupi nawierzchnię asfaltową i uzupełni ten ubytek w drodze. Na chwilę obecną można po tym jeździć.

Pani Marta Meister poinformowała, że obecnie jest tam dziura.

Pan Piotr Gadomski zapytał o drogę na Szyjki, ponieważ jadąc wpada się w dołek i niszczy zawieszenie samochodu. Gdyby można częściej to uzupełniać, albo postawić znak.

Pan Andrzej Franczak – Prezes ZGK poinformował, że ubytek w drodze  jest zasypany, a jeżdżąca tamtędy mleczarka uszkadza ten punkt. Droga ta nie jest przystosowana do takiego tonażu.

Pan Stanisław Zubelewicz poinformował, że chce zabrać głos w dwóch kwestiach:                     

1)      do Pana Burmistrza w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok ZGK;

2)      chce przedstawić informację dotyczącą ZGK.

Następnie poinformował, że przez pewien okres czasu był Prezesem ZGK, zna dogłębnie tę dziedzinę. Odnośnie sprawozdania finansowego to do 30 czerwca Zgromadzenie Wspólników ZGK  ma zatwierdzić sprawozdanie finansowe i podjąć stosowną uchwałę. Zakłada, że takie Zgromadzenie nastąpiło. Sprawozdanie to jest zatwierdzane jednoosobowo przez Burmistrza Miasta i Gminy. Sprawozdanie finansowe za 2010 rok wykazuje stratę 11 500, 00 zł .  Należy zaznaczyć, że od początku istnienia tego zakładu, spółka co roku wykazywała straty, których do 2009 roku łącznie uzbierało się 1 385 837,94 zł, za każdym razem to sprawozdanie zostało zatwierdzane i podejmowana uchwała, w której jest zapis, że spółka pokryje stratę z zysków. Strata po rozliczeniu z bieżących wyników 2010 roku wynosi już, 1 397 342, 98 zł.              W związku z czym strata 11 500, 00 zł nie jest pełna bo tak jak wynika z wypowiedzi Pana Prezesa ZGK z 10 lutego 2011 roku, spółka Simens ma obciążyć ZGK , do tej pory tego nie zrobiła, ale gdy obciąży dojdzie do tego 200 tys zł odsetek i powiększy straty.  Jeśli została podjęta uchwała to jak Zgromadzenie Wspólników widzi pokrycie takiej straty z uzyskanych zysków?

Ponadto przedstawił informację odnośnie działalności ZGK. 10 lutego  była debata na sesji o sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki, zapoznał się z protokołem zamieszczonym na BIP i nie wyraża pozytywnego poglądu dla słów które tam padły, ponieważ Radni nie uzyskali kompletnej informacji na temat stanu ZGK. Przygotował, dla Państwa Radnych informację odnośnie ZGK do roku 2009, do którego znane jest mu sprawozdanie finansowe. Za 2010 rok nie zapoznał się jeszcze ze sprawozdaniem, ale wybierze się do Sądu Rejestrowego i zapewne się z nim zapozna. Sytuacja w Zakładzie ostatnio jest zła mimo tego, że pojawiły się oznaki wypracowywania zysku na bezpośredniej sprzedaży. Koszty finansowe ciążące na tym zakładzie przekraczają zysk i dalej ten zakład „dołują”. Istnieje  teraz bardzo duży dług związany z inwestycją- modernizacją kotłowni. Informacja, którą Pan Prezes przedstawił, że chce sprzedać ten dług innej firmie, żeby przedłużyć okres jego spłaty z 10 do 25 lat to uważa, iż jest to „samobójstwo” dla ZGK. W tej chwili nie stać zakładu na spłatę miesięcznej raty   w wysokości ponad 40 tys zł, a pytanie czy będzie stać na spłatę 25 tys zł dla innej firmy przez 25 lat? Przez 25 lat przyrośnie w stosunku do bieżącego wierzyciela Simensa 3 800 000,00 zł  odsetek. Nie sądzi, aby ktoś finansujący inwestycje dał na to swoje pieniądze. Każdy wykonujący inwestycje będzie chciał na tym zarobić. 25 lat spłaty tego kredytu spowoduje to iż tej kotłowni już nie będzie i trzeba będzie budować nową.  Następnie przekazał Państwu Radnym materiały informacyjne od założenia ZGK do dnia dzisiejszego.

Pan Mroczkowski Paweł – Sołtys wsi Kondrajec Pański zapytał odnośnie karetki, tzn. gdzie będą odwożeni pacjenci czy do Płońska, czy do Ciechanowa?

Pan Burmistrz odpowiedział, że karetka zawiezie tam do szpitala gdzie pacjent sobie życzy.

Pani Wiesława Dymkowska zapytała co spowodowało to, że karetka szuka nowego lokalu na swoje stacjonowanie?

Pan Burmistrz odpowiedział, że szukają tańszego lokalu.

Pani Wiesława Dymkowska zapytała, czy czynsz  za wynajem dużo wzrósł?

Pan Burmistrz poinformował, ze mamy wycenę rzeczoznawcy i ten czynsz wynosi 1 018,00 zł miesięcznie za mieszkanie M-5.

Pan Andrzej Gontarski- Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że trwają prace nad statutami sołectw. Dostaną Państwo te projekty i w obrębie sołectw będziecie nad nimi dyskutować, ponieważ musimy wczesna jesienią je zatwierdzić.        

 

               Ponieważ  innych  spraw  nie  wnoszono,  Przewodniczący  Rady  postanowił 

 o  zakończeniu  Sesji;  podziękował  wszystkim  za  przybycie  i  udział    w  jej  obradach.

 

Sekretarz   Obrad:                                                                        Przewodniczący  Rady:

Izabela Kowalska                                                                           Andrzej Gontarski

 

 

 

 

 

 

 

Dokument wytworzony przez: Rada
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wernicka Iwona
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 sierpnia 2011 10:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Iwona Wernicka
Ilość wyświetleń: 1828
26 sierpnia 2011 10:27 Iwona Wernicka - Dodanie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl