Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Protokoły z sesji zobacz archiwum »

PROTOKÓŁ NR VIII/11 z obrad Sesji Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 29 września 2011 roku

PROTOKÓŁ NR VIII/11

 

z obrad Sesji Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 29 września 2011 roku odbytej

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Glinojecku, pod przewodnictwem

Przewodniczącego Rady –Andrzeja Gontarskiego.

 

Obrady trwały od godziny 10.00 do godziny 14.10.

Rada obradowała w składzie - 15 radnych, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.

 

Ponadto uczestniczyli:

1. Burmistrz Miasta i Gminy - mgr inż. Waldemar Godlewski

3. Skarbnik Miasta i Gminy -  Celina Czerska

Kierownicy jednostek: Pan Jacek Klopper - Prezes TBS sp. z o.o., Pani Teresa Sosińska – Kierownik MGOPS, Pani Joanna Frankowska - Dyrektor MGP w Glinojecku  Pan Marek Marcinkowski – Dyrektor Zespołu Szkół w Ościsłowie i Radny Powiatu Ciechanowskiego.

4. Sołtysi - zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.

 

PRZEBIEG SESJI:

Ad. 1

 

Przewodniczący Rady Pan Andrzej Gontarski otwierając obrady przywitał zebranych,

stwierdził quorum konieczne do podejmowania prawomocnych uchwał.

 

Ad.2

 

Porządek dzienny Sesji zaproponował Przewodniczący Rady, w następującym brzmieniu:

 1. Otwarcie,  stwierdzenie  quorum.
 2. Przyjęcie  porządku  dziennego.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 4. Powołanie  Sekretarza  Obrad.
 5. Informacja o pracy Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck.
 6. Podjęcie  uchwał:

1)      w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok;

2)      w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Glinojeck absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok;

3)      w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Glinojeck na rok 2011;

4)      w sprawie przekazywania lamp oświetlenia ulicznego usytuowanych na terenie Gminy Glinojeck.

 1. Zapoznanie Rady z informacją Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck z dnia 29 sierpnia 2011 r. o przebiegu wykonania budżetu, informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacją o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za I półrocze 2011 roku.
 2. Wybory ławników do orzekania w Sądzie Okręgowym w Płocku  i w Sądzie Rejonowym w Ciechanowie na kadencję lat 2012-2015 – podjęcie stosownych uchwał.
 3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli.

10.  Informacja na temat sytuacji finansowej i gospodarczej Zakładu Gospodarki Komunalnej.

11.  Informacja o zgłoszonych interpelacjach Radnych.

12.  Zapytania i wolne wnioski.

 

Pan Andrzej Gontarski – Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że przedstawił porządek w pierwotnej wersji. Przed sesją zaistniały nowe sprawy, więc  proponuje zmienić przedstawiony porządek. Nowy porządek dzisiejszej sesji przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie,  stwierdzenie  quorum.
 2. Przyjęcie  porządku  dziennego.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 4. Powołanie  Sekretarza  Obrad.
 5. Informacja o pracy Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck.
 6. Podjęcie  uchwał:

1)      w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok;

2)      w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Glinojeck absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok;

3)      w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Glinojeck na rok 2011;

4)      w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Glinojeck;

5)      w sprawie przekazywania lamp oświetlenia ulicznego usytuowanych na terenie Gminy Glinojeck.

 1. Wybory ławników do orzekania w Sądzie Okręgowym w Płocku  i w Sądzie Rejonowym w Ciechanowie na kadencję lat 2012-2015 – podjęcie stosownych uchwał.
 2.  Zapoznanie Rady z informacją Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck z dnia 29 sierpnia 2011 r. o przebiegu wykonania budżetu, informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacją o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za I półrocze 2011 roku.
 3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli.

10.  Informacja na temat sytuacji finansowej i gospodarczej Zakładu Gospodarki Komunalnej.

11.  Informacja o zgłoszonych interpelacjach Radnych.

12.  Zapytania i wolne wnioski.

 

Następnie zauważył, że dyskusja dotycząca uchwały nr 4) była prowadzona na posiedzeniu komisji. Ponadto w międzyczasie zaszły nowe okoliczności. Tuż przed sesja zadzwonił do mnie Pan Prezes ZGK i poinformował, że z przyczyn od niego niezależnych został wezwany  do Warszawy i nie może brać udziału w naszych dzisiejszych obradach. Pani księgowa ZGK musiała również wyjechać.  W związku z tym zaproponował usunięcie  punktu dotyczącego ZGK z porządku dziennego dzisiejszej sesji. Nie ma sensu dyskutować nad czymś gdy nie ma oceny i odpowiedzi drugiej strony.   Prosi o decyzję Radnych.

 

Pani Wiesława Dymkowska wyraziła pozytywna opinię o zdjęciu z porządku dziennego punktu dotyczącego ZGK.

Z taką decyzją zgodzili się pozostali członkowie Rady Miejskiej.

Pani Wiesława Dymkowska poinformowała, że z Panem Kuminiarczykiem złożyła drugie wezwanie do usunięcia naruszenia i chcą żeby  weszło ono pod obrady Rady, bez względu na to czy Rada to przyjmie czy nie. Chodzi nam o to, czy jest to działanie skuteczne, czy bezskuteczne. Jest to dla nas bardzo ważne.

Pan Andrzej Gontarski- Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że owszem otrzymał  to pismo, ale ponieważ na poprzedniej sesji Rady Miejskiej o tym rozmawialiśmy i poddawaliśmy wezwanie pod głosowanie, zostało ono odrzucone w zdecydowanej większości co wskazuje na to, że Radni nie chcą na ten temat dyskutować. Możemy jednak tą uwagę Pani Radnej wnieść i ją przegłosować ponownie.

Pani Wiesława Dymkowska poinformowała, że  z Panem Kuminiarczykiem chcą debaty na ten temat. Możliwe, że Rada utrzyma swoje zdanie, ale dla nas będzie to działanie bezskuteczne i mamy podstawę prawną.

Pan Andrzej Gontarski- Przewodniczący Rady Miejskiej zauważył, że jeśli Radni nie chcą nad tym debatować jest to ich wola. Ale jeśli Państwo zgłoszą formalny wniosek o wprowadzenie wezwania do porządku obrad to go ponownie przegłosujemy. Zapytał czy  Pani Radna wnosi o przegłosowanie wniesienia wezwania do porządku obrad tej sesji?

Pani Wiesława Dymkowska   poinformowała, że tak.

Pan Robert Roguski – Radca Prawny poinformował, że nie możemy wprowadzać do porządku dziennego i dyskutować nad czymś jeśli nie mamy projektu uchwały. Pani Radna chce, aby Rada zajęła stanowisko, ale żeby je zajęła musi podjąć uchwałę. Debata musi się czymś zakończyć. Jeżeli ma to wejść do porządku obrad, więc musi też  być projekt uchwały. Jeśli którykolwiek Radny sugeruje, żeby jakiś punkt znalazł się w porządku obrad musi mieć przygotowany projekt uchwały. Nie wie czy możemy rozmawiać dziś nad czymś jeśli takiego projektu nie ma.

Pan Andrzej Gontarski- Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że projektu uchwały nie ma przygotowanej. Następnie zapytał : Czy Pani Radna podtrzymuje swoje stanowisko o wprowadzeniu tego punktu do porządku dziennego? (jeśli wniosek zostanie przyjęty w przerwie przygotuje projekt uchwały).

Pani Wiesława Dymkowska odpowiedziała że tak.

Następnie Pan Andrzej Gontarski- Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie Rady wniosek formalny Pani Radnej Dymkowskiej. Zapytał kto z Państwa Radnych jest za tym, żeby umieścić w porządku obrad propozycję Pani Radnej Dymkowskiej dotyczącą rozpatrzenia wniosku o wezwanie do usunięcia naruszenia prawa?

 

Głosowanie przestawiało się następująco:

2 osoby były za rozpatrzeniem wniosku .

2 osoby wstrzymały się.

11 osób było przeciwnych rozpatrzenia wniosku.

 

Kolejno Pan Andrzej Gontarski- Przewodniczący Rady Miejskiej przystąpił do głosowania nad zaproponowanym porządkiem dziennym, bez pkt 10 dotyczącego Informacji na temat sytuacji finansowej i gospodarczej Zakładu Gospodarki Komunalnej.

 

Głosowanie przestawiało się następująco:

14 osób było za przyjęciem porządku dziennego przedstawionego przez Pana Przewodniczącego  .

1 osoba się wstrzymała.

 

Ad. 3

 

Sekretarzem na ostatniej Sesji Rady Miejskiej w dniu 4 sierpnia 2011 roku był Pan Witold Kowalski, który poinformował zebranych, że zapoznał się z protokołem sesji i uważa że szczegółowo odzwierciedla on jej przebieg, więc wniósł o przyjęcie go bez czytania.  

 

Pani Wiesława Dymkowska poinformowała, że ma zastrzeżenia co do protokołu z ostatniej sesji, ponieważ nie odzwierciedla on jej przebiegu. Brakuje w nim min.:

 1. tematu ZGK, w którym Pan Prezes zadeklarował się na sesji, że do końca września będzie naprawiony komin przy kotłowni osiedlowej.
 2. nie ma całej sprawy dotyczącej ZGK odnośnie powództwa Urzędu Miasta i Gminy przeciwko dłużnikowi ZGK.
 3. ponadto zastrzega sobie, że nie była przewodniczącą składu komisji do zaopiniowania kandydatów na ławników (czytała, bo nie było komu odczytać protokołu).
 4. nie ma zadanego pytania Pana Kopeckiego odnośnie dywanu przekazanego do Uniecka, jest tylko odpowiedź.

W związku z powyższym protokół nie odzwierciedla przebiegu sesji, jest przecenzurowany. Odsłuchiwała ze swojego dyktafonu przebieg sesji.

Pan Andrzej Gontarski- Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że nie może być tak żebyśmy pisali dokładnie to co jest na dyktafonie chyba, że pomija się istotne rzeczy. Pewne zdania trzeba sformułować tak, żeby one miały sens i styl. Jeśli chodzi o sprawy merytoryczne to rozmawialiśmy o tym, kiedy był redaktor z TVN. Wówczas Pani mówiła, że nie ma poruszonej w protokole sprawy komina, a jest.

Pani Wiesława Dymkowska wyjaśniła, że owszem jest poruszona ta sprawa, ale nie ma podanego terminu naprawy komina do którego Pan Prezes zobligował się  na sesji.

Pan Andrzej Gontarski- Przewodniczący Rady Miejskiej następnie odniósł się do pytania Pana Kopeckiego odnośnie dywanu dla Uniecka. Jak to było?

Pani Zenona Babicz – Sekretarz Miasta i Gminy poinformowała, że ona była protokulantem na ostatniej sesji i uważa, że wszystko w protokole zostało odzwierciedlone. Nie przypomina sobie, a również ma nośnik elektroniczny żeby Pan Franczak zobowiązywał się terminowo  do naprawy komina. Jeśli Państwo Radni uznają, że został wskazany termin wykonania komina to zostanie to ujęte w protokole. Temat dywanu przekazanego do Uniecka też jest ujęty i jest wyczerpująca odpowiedź Pana Burmistrza.

Pani Wiesława Dymkowska zauważyła, że odnośnie dywanu przekazanego do Uniecka nie ma pytania Pana Kopeckiego, a jest tylko odpowiedź.

Pani Zenona Babicz – Sekretarz Miasta i Gminy przedstawiła fragment protokołu z Sesji  z dnia 4 sierpnia 2011 roku, w którym zostało ujęte pytanie Pana Kopeckiego i odpowiedź Pana Burmistrza.

Pan Andrzej Gontarski- Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że wprowadzimy zmianę odnośnie udostępniania protokołu na stronie BIP. Do tej pory było tak, że protokół był pisany, podpisywał go Przewodniczący i Sekretarz i ten protokół został umieszczany na BIP-ie. Wydaje mu się że to jest pewne uchybienie. Obecnie będzie tak, że jeżeli nie zagłosujemy za jego przyjęciem  nie będzie on wprowadzony do BIP- u. Protokół będzie dostępny na BIP-ie po zatwierdzeniu przez Radę po następnej sesji.

Pan Stanisław Kopecki poinformował, że w odpowiedzi Pana Burmistrza chciał uzyskać informację dotyczącą formy ufundowania chodnika. A odnośnie komina : „ to Pan Prezes odpowiedział, że do końca wrześnie komin będzie  wyremontowany”.

Pan Andrzej Gontarski- Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że co do drugiej części stwierdzenia Pana to jeśli był podany termin wyremontowania komina to zostanie to sprawdzone i umieszczone w protokole, zaś co do pierwszej nie zgadza się, ponieważ na pytanie Pana była wyczerpująca odpowiedź Pana Burmistrza. Następnie poinformował, że przyjmujemy protokół w wersji takiej, a jeżeli są nagrane na dyktafonie wskazane przez Panią Radną sprawy to wprowadzimy ten zapis do protokoły do końca września.

Pan Witold Kowalski poinformował, że nie posiada własnego dyktafonu żeby nagrywać cała sesję. Jak czyta może coś pominąć , ponieważ nie jest w stanie wszystkiego zapamiętać. Jeśli są ważne rzeczy nie ujęte w protokole do dobrze, że Pani zgłasza. Według niego i z tego co zapamiętał, uważa, że protokół został bardzo szczegółowo napisany.

Pan Andrzej Gontarski- Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że postaramy się uzupełnić wskazane braki w protokole i jeśli Radna przychyli się zostanie zatwierdzony i opublikowany.

Pan Robert Roguski- Radca Prawny poinformował, że musimy zrealizować procedurę , która jest zapisana w Statucie. Zaproponował, aby rozstrzygnąć  te wątpliwości przed głosowaniem ponieważ, jeśli się okaże, że po tym uzupełnieniu pojawią się dalej rozbieżności to Państwo podniosą zarzut, że zostali pozbawieni możliwości zgłoszenia sprzeciwu do Rady. Zaproponował, żeby jakiekolwiek uwagi do protokołu były zgłaszane wcześniej to wówczas będzie możliwość przygotowania dyktafonu i znalezienia odpowiedniego fragmentu protokołu. Chciałby, aby zrobiono przerwę i wyjaśniono te wątpliwości.

 

Przewodniczący Rady zarządził przerwę w celu odsłuchania nagrania.

 

Po przerwie Pan Andrzej Gontarski- Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że po odsłuchaniu fragmentu przebiegu sesji stwierdza, że  Pan Prezes ZGK zadeklarował się, że do końca września wyremontuje komin. Wpisujemy to do protokołu. Poprawiony zostanie zapis dotyczący przewodnictwa Pani Dymkowskiej w komisji ds. opiniowania kandydatów na ławników oraz wniesiona zostanie sprawa wierzytelności Gminy wobec ZGK. Z takimi adnotacjami poddał pod głosowanie  protokół.

 

Protokół z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej  z dnia 4 sierpnia 2011 roku, po uwzględnieniu powyższych poprawek  Rada Miejska przyjęła jednogłośnie.

 

Ad. 4

 

Na Sekretarza Obrad dzisiejszej Sesji powołany został Radny Marek Kuminiarczyk , który

zajął miejsce w Prezydium.

 

Następnie Pani Wiesława Dymkowska zapytała odnośnie Pani Radnej Izabeli Kowalskiej. Poinformowała, że posiada odpowiedź od Komisarza Wyborczego, że został naruszony  art. 91 i  98a ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządnie gminnym. Z Panią Radną została nawiązana umowa o pracę, którą podpisał Pan Burmistrz.

Pan Andrzej Gontarski- Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że posiada informacje dotyczące tej sprawy i jest ona w tej chwili w toku. Pan Mecenas dostał pismo od Pana Wojewody Mazowieckiego, na które przygotowuje, bądź przygotował już odpowiedź. Znamy sprawę, pismo podpisane przez Panią wpłynęło do Wojewody i w tym momencie nic nie stoi na przeszkodzie , aby prowadzić dalej obrady sesji, aby Pani Radna Kowalska brała w nich udział.

Pani Izabela Kowalska zapytała Radną Dymkowską jak weszła w posiadanie jej umowy o pracę? Dokument ten posiada tylko ona i jej pracodawca. Jest to naruszenie prawa.

Pani Wiesława Dymkowska odpowiedziała, że znalazła ją w skrzynce pocztowej w czystej nie podpisanej  kopercie. Ktoś podrzucił jej ją do wykorzystania. Nie ma wglądu do takich dokumentów.

Pan Andrzej Gontarski- Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że sprawa jest w toku i zostanie wyjaśniona przez właściwe organy.

 

Ad. 5

 

Pan Waldemar Godlewski – Burmistrz Miasta i Gminy  przedstawił  informację  o  pracy  organu  wykonawczego  między  sesjami  Rady.

Uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Ad. 6

 

Podjęcie uchwał:

 1.      w  sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok;

 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Celina Czerska– Skarbnik Miasta i Gminy .

Następnie poinformowała, że z projektem tej uchwały wiąże się sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy. Każdy z członków Rady otrzymał to sprawozdanie, natomiast w  związku z tym że na sesji są obecni sołtysi przedstawi kilka informacji dotyczących wykonania budżetu. Poinformowała, że budżet Gminy na 2010 rok uchwalony został  22 grudnia 2009 roku. Budżet po zmianach w ciągu roku na dzień 31 grudnia 2010 roku  przedstawiał się następująco:

Dochody ogółem:        plan 38.173.496,00 zł      wykonanie  36.110.238,65 zł  tj. 94,60%

- dochody bieżące         plan 25.120.986,00 zł      wykonanie   23.085.374,60 zł   tj. 91,89%

- dochody majątkowe   plan 13.052.510,00 zł       wykonanie   13.024.864,02 zł   tj. 99,79%

Wydatki ogółem:         plan 31.267.870,00 zł     wykonanie   29.697.090,83 zł  tj. 94,98%

- dochody bieżące         plan 21.737.498,00 zł      wykonanie   20.334.995,75 zł   tj. 93,55%

- dochody majątkowe   plan   9.530.372,00 zł       wykonanie   9.362.095,08 zł     tj. 98,23%

Przychody                    plan  1.724.000,00 zł      wykonanie   1.942.150,01 zł    tj.112,65%

Rozchody                     plan  8.629.626,00 zł       wykonanie    7.927.218,50 zł   tj. 91,86%

Wykonane dochody są wyższe od wykonanych wydatków  co stanowi nadwyżkę budżetu.

Zadłużenie Miasta i Gminy Glinojeck na początku roku wynosiło 11.753.033,00, a na koniec roku 4.148.000,00 zł. Składają się na to trzy kredyty:

 • 1.524.000,00 zł – ING Bank Śląski, termin spłaty do 31.12.2016 roku;
 • 1.724.000,00 zł – ING Bank Śląski S.A., termin spłaty do 30.12.2014 roku;
 • 900.00,00 zł  - PKO BP S.A, termin spłaty do 01.10 2011 roku.

W ciągu roku korzystano z kredytu krótkoterminowego .

W roku 2010  spłacono 7.927.218,50 zł rat kredytów i pożyczek, odsetki zapłacone od tych kredytów i pożyczek to 393.266,86 zł .

W ciągu roku umorzone zostały dwie pożyczki z WFOŚ i GW  na kwotę 702.407,50 zł

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w 2010 roku wyniosły 62.923,98 zł.

Zobowiązania zgodnie z Rb-28S wynosiły 1.127.351,57 zł. są to zobowiązania niewymagalne.

Następnie omówiła kolejno dochody i wydatki zrealizowane w 2010 roku.

 

Następnie kolejno głos zabierali:

Pan Witold Kowalski poinformował, że w obecnej Radzie jest pięciu Radych, którzy zostali z poprzedniej Rady i brali czynny udział w tworzeniu tego budżetu. Na tyle inwestycji, które były prowadzone w naszej Gminie uważa, że Pan Burmistrz bardzo dobrze sobie poradził. Procent wykonania budżetu jest bardzo dobry. Przy tylu inwestycjach obciążenie budżetu było bardzo duże. Mieliśmy duży kredyt na początku 2010 roku, pod koniec roku kredyt ten został prawie spłacony. Wielkie uznanie dla Pana Burmistrza, który wszystkie uchwały, które były mu powierzane wykonał w 100% - tach.

Pani Wiesława Dymkowska poinformowała, że wraca do tych trzech dróg : ulica Paśniki w Glinojecku, Wólka Garwarska i Kondrajec Szlachecki. Jest w posiadaniu uchwały budżetowej w której zapisane jest, że miały być sfinansowane ze środków własnych. Faktem jest, że w 2010 roku został ogłoszony przetarg na te trzy drogi bez zabezpieczenia środków finansowych na ich wykonanie co jest niedopuszczalne, ponieważ prawo o zamówieniach publicznych tego zabrania. Na 2011 rok zostaliśmy obciążeni kwotą ponad 100 tys. zł. Wsprawozdaniu za I półrocze 2011 roku mamy 800 tys zł kredytu i udział środków własnych 72.755,00 zł. Przejrzała wszystkie uchwały i nie znalazła żadnej uchwały w której Rada wyrażałaby zgodę na zaciągniecie tego kredytu. Znalazła tylko uchwałę na  zaciągniecie kredytu w kwocie 2.900.000,00 zł na ulicę Wiejską. Prosi o wytłumaczenie. Są to inwestycje wykonane w 2010 roku, a ich sfinansowanie przeniesione zostało na 2011 rok. Wychodzi na to, że te trzy drogi kosztowały około  900 tys. zł.

Pan Andrzej Gontarski - Przewodniczący Rady Miejskiej zauważył, że prace związanez budowa tych dróg rozpoczęte zostały w 2010 roku, ale inwestycja ta miała być zakończona w tym roku.

Pani Wiesława Dymkowska wyjaśniła, że owszem miało tak być, ale miały być one wykonane ze środków własnych. Co było przyczyną zaciągnięcia kredytu i dlaczego nie znalazła uchwały  na jego zaciągnięcie? Kiedy była podejmowana uchwała na zaciągnięcie kredytu w wysokości  800 tys zł, bo z tego co jej wiadomo bez przyzwolenia Rady można zaciągnąć tylko kredyt w wysokości 500 tys. zł ?

Pani Celina Czerska zapytała o którym budżecie rozmawiamy czy o tym za 2010 rok czy za I półrocze 2011 roku?  Chce to uporządkować. W I półroczu Rada podejmowała uchwałę  o zaciągnięciu kredytu w wysokości 2.900.000,00 zł  na sfinansowanie deficytu i jest on środkiem własnym budżetu. Kredyt w momencie wpłynięcia do budżetu jest jego środkiem własnym, ponieważ musimy go spłacić. W uchwale którą Państwo podejmowali sprecyzowanie celu wydatkowania tego kredytu było zupełnie niepotrzebne. Deficyt jest to różnica pomiędzy wydatkami, a dochodami. W załączniku inwestycyjnym Uchwały budżetowej macie Państwo rozpisany kredyt 2.700.000,00 zł. W drugim załączniku gdzie są inwestycje wieloletnie, nie mamy rubryki  na kredyty, a zaciągamy kredyt na kanalizacje. Kredyt zgodnie z ustawą o finansach publicznych możemy wziąć na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Zaciągnięty kredyt 2.900.000,00 zł jest przeznaczony na inwestycje.

Pani Wiesława Dymkowska zauważyła, że 29 grudnia 2010 roku, Rada dała przyzwolenie, ona była temu przeciwna, na zaciągnięcie kredytu w wysokości 1.724.000,00 zł , zostaliśmy wtedy oszukani. Tłumaczono nam, że jeśli pieniądze spłyną to kredyt ten zostanie z nich pokryty. W listopadzie spłynęło prawdopodobnie 900 tys. zł, a  w tym momencie widzi, że ten kredyt figuruje i go spłacamy, daje to  nam kolejny deficyt. Jaki był deficyt procentowy na koniec 2010 roku? Czy pieniądze, które wpłynęły na kanalizację nie zostały zaliczone jako dochód i to obniżyło nam deficyt?

Pani Celina Czerska – Skarbnik Miasta i Gminy poinformowała, że stara się być przygotowana na każdą sesję , ale nie jest w stanie zapamiętać wszystkich kwot i inwestycji. Gdyby Pani zadała mi to pytanie na posiedzeniu komisji przygotowała by do dziś na nie odpowiedź. Na stanowisku Skarbnika jest od 18 marca 2011 roku i nie jest w stanie zapamiętać takich danych. Wszystko jest  w dokumentach księgowych, które musi sprawdzić. Prosi o danie jej czasu na odpowiedź. 

Pan Andrzej Gontarski – Przewodniczący Rady Miejskiej zaproponował, że jeśli Pani Dymkowska życzy sobie odpowiedzi na piśmie to Pani Skarbnik ją przygotuje.

Pani Wiesława Dymkowska poinformowała, że chciałaby otrzymać odpowiedź na piśmie. 

 

Pani Celina Czerska – Skarbnik Miasta i Gminy przedstawiła uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2010 rok .

 

Pani Wiesława Dymkowskapoprosiła o rozwinięcie zapisu w zarządzeniu z 18 maja 2011 roku – „Ważny interes podatnika”.

Pani Celina Czerska – Skarbnik Miasta i Gminy zapytała Pana Roberta Roguskiego – Radcę Prawnego Urzędu Miasta i Gminy czy może ujawniać takie szczegółowe informacje?

Pan Radca Prawny poinformował, że w stosunku do każdego podatnika została podjęta decyzja , każdą sprawę trzeba by indywidualnie Pani Radnej przedstawić.

Pan Burmistrz poinformował, że każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie. Jest szereg zdarzeń decydujących o umorzeniu podatku, które nie są jednoznacznie sprecyzowane.

 

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Rada podjęła uchwałę w przedmiotowej sprawie.

Głosowanie przedstawiało się następująco:

13 osób było za podjęciem uchwały;

1 osoba była przeciwna;

1 osoba się wstrzymała.

Uchwała  stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

         2.         w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Glinojeck absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok;

 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Celina Czerska– Skarbnik Miasta i Gminy .

Pan Andrzej Jakubowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił Uchwałę Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 9 sierpnia 2011 roku o opinii  wykonania budżetu Gminy Glinojeck za 2010 rok i wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck.

Pan Andrzej Gontarski- Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował,że każdy  Radny otrzymał tą uchwałę i miał możliwość zapoznania się z nią i jej uzasadnieniem.

Następnie Pani Celina Czerska – Skarbnik Miasta i Gminy przedstawiła Uchwałę Nr 256/C/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 sierpnia 2011 roku w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Glinojeck wraz z uzasadnieniem.

 

 

Następnie kolejno głos zabierali:

Pani Wiesława Dymkowska zapytała: „jak to się ma w świetle ostatnich wydarzeń, kiedy Pan Burmistrz ma postawione zarzuty z art. 231 § 2 kodeksu karnego”? Następnie zwróciła się do Pana Przewodniczącego : Pan zataił przed Radą informację o przelaniu dwóch kwot,o których wiemy i o których się  Pan wypowiedział,  tj. 65 tys zł i ok. 18 tys. zł  . Jest to wpisane jako kara nagany za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Art. 231 §1 mówi, że:„Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego,podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”,został zamieniony na § 2 :”Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”. Jak to się ma w świetle ostatnich wydarzeń?

Pan Andrzej Gontarski – Przewodniczący Rady Miejskiej zauważył, że Pani Radna miesza wiele faktów, wielu Pani wypowiedzi irytują. Jeśli ktoś chciał zapoznać się z dokumentem o który Pani pytała, to nie jest on tajny dla Radnych. Znajduje się  od jakiegoś czasu w biurze obsługi Rady i większość Radnych, która chciała się z nim zapoznać, zrobiła to. Wiem, że w momencie kiedy Pani pisała do mnie to pismo, doskonale znała Pani już treść pisma Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych. Nie jest to dla Państwa Radnych żadną tajemnicą i nijak się mają zacytowane przez Panią paragrafy do dyskusji nad absolutorium.

Pani Wiesława Dymkowska wyjaśniła, że w momencie pisania do Przewodniczącego pisma nie miała pełnej wiedzy co do treści w/w dokumentu. Dowiedziała się o nim od ludzi postronnych.

Pan Andrzej Gontarski- Przewodniczący Rady zauważył, że Pani Radna o to pismo pytała już w marcu br. na którejś z sesji.Wtedy też uzyskała Pani odpowiedź, że Pan Burmistrz został ukarany karą nagany.

Pani Wiesława Dymkowska zaprzeczyła i poinformowała, że odpowiedź uzyskała dopiero  po ostatniej interpelacji skierowanej do Przewodniczącego.

 

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Rada  podjęła uchwałę w przedmiotowej sprawie.

Głosowanie przedstawiało się następująco:

8 osób było za udzieleniem absolutorium (w tym członkowie Komisji Rewizyjnej),

1 osoba była przeciwna,

6 osób się wstrzymało .

Uchwała  stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

3.      w  sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Glinojeck na rok 2011.

 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła Pani Celina Czerska– Skarbnik Miasta i Gminy .

 

Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Miasta i Gminy Glinojeck na 2011 rok:

1)      zmniejsza się dochody budżetu na 2011 rok o kwotę 683.320,00 zł,

2)      zwiększa się dochody  budżetu na 2011 rok o kwotę  261 020,00 zł,

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy ogółem wynosi 41 681 239,86 zł, w tym:

1)      dochody bieżące w kwocie 25 104 004,01 zł,

2)      dochody majątkowe w kwocie 16 577 235,85 zł.

 

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Glinojeck na 2011 rok:

1)      zmniejsza się wydatki budżetu na 2011 rok o kwotę  436 717,00 zł,

2)      zwiększa się wydatki budżetu na 2011 rok o kwotę    444 717,00 zł,

Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących:

1)      zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę  295 717,00 zł,

2)      zwiększa się wydatki bieżące o kwotę  430 670,00 zł,

Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych:

1)      zmniejsz się wydatki majątkowe o kwotę  141 000,00 zł,

2)      zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 13 747,00 zł,

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy ogółem wynosi 49 350 477,63 zł, w tym:

1)      wydatki bieżące 23 008 950,98 zł,

2)      wydatki majątkowe w kwocie 26 341 526,65 zł.

 

Następnie kolejno głos zabierali:

Pani Wiesława Dymkowska  na co został zaciągnięty kredyt w wysokości 5 500 000, 00 zł w papierach wartościowych ?

Pani Celina Czerska – Skarbnik Miasta  i Gminy odpowiedziała, że na pokrycie deficytu. Różnica między dochodami, a wydatkami (deficyt) zawarta jest w zał. nr 3 i wynosi on 7 669 237,77 zł. Deficyt ten finansujemy z kredytu 2 900 000, 00 na który jest już rozstrzygnięty przetarg , umowa podpisana i z emisji papierów wartościowych 5 500 000,00 zł. Jest to przeznaczone na pokrycie deficytu związanego z wydatkami inwestycyjnymi.

Pani Wiesława Dymkowska zapytała czy to znaczy, że budżet był niedoszacowany?

Pani Celina Czerska – Skarbnik Miasta i Gminy wyjaśniła, że nie wie czy budżet był niedoszacowany.  W czasie roku budżetowego pojawiały się pewne rzeczy gdzie trzeba było zwiększać dotacje, czy też zwiększać wydatki inwestycyjne. Na obecną chwilę tak się kształtuje budżet jak Państwo otrzymali .

Pani Wiesława Dymkowska zapytała jak będzie kształtował się deficyt procentowy przy dodaniu tych 5 500 000,00 zł w papierach wartościowych? Nie jesteśmy informowani o zaciąganiu takich kredytów. Udzielając  poręczenia dla ZGK zadłużamy Gminę. Jak się przedkłada wartość obligacji w stosunku do zaciągnięcia kredytu w złotówkach?

Pani Celina Czerska – Skarbnik Miasta i Gminy  poinformowała, że obligacje są porównywalne do kredytu, stawka procentowa zależy od tego jaką uda nam się uzyskać. Zależy jaki WIBOR jest danego dnia tzn. czy to będzie WIBOR  3M czy 6M (trzy czy sześcio miesięczny) . Jest to porównywalne z kredytem, ponadto jest prostsza procedurana uzyskania kredytu w obligacjach. Istnieje taka możliwość, że jeśli sytuacja finansowa się zmieni to w każdej chwili Burmistrz może wydać zarządzenie o ich wykupieniu czyli wcześniejszej spłacie. W przypadku kredytu jest to niemożliwe. Trzeba podpisywać aneksy, ponieważ zaciągany jest on zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. Obligacje są bardziej elastycznym środkiem finansowania. Deficyt wiąże się z wydatkami inwestycyjnymi, których jak Państwo widzicie  jest dużo w budżecie.

Pani Wiesława Dymkowska zauważyła, że z tego co widzi to budżet nie był doszacowany. Podjęliśmy uchwałę o realizacji inwestycji, a nie mieliśmy na ten cel środków finansowych w budżecie.

Pan Marek Kuminiarczyk zapytał w kwestii formalnej, ponieważ dziś Radni otrzymali projekt zmiany Uchwały Budżetowej w którym  jest jeden załącznik nr 2. Natomiast w poprzednim projekcie uchwały jest tych załączników 6 . Zapytał do których załączników Radni maja się odnieść, aby uchwalić zmiany w uchwale budżetowej na 2011 rok?

Pani Celina Czerska – Skarbnik Miasta i Gminy wyjaśniła, że Państwo Radni otrzymali dziś tekst jednolity uchwały i zał. Nr 2, w którym tak jak Państwo wnioskowaliście na komisjach jest zwiększona kwota na dofinansowanie sportu. Jest to zmiana do projektu uchwały nad którą Państwo dyskutowali na posiedzeniach komisji. Rozmawiałam z Panem Przewodniczącym i uzgodniłam , że do projektu uchwały dołączymy tylko załącznik który się zmienia. Pozostałe załączniki pozostają bez zmian. Kwota 10 tys. zł została przesunięta na dofinansowanie sportu z oświetlenia ulicznego.

Pan Andrzej Gontarski- Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że dwie komisje stałe na posiedzeniu zaproponowały aby na dofinansowanie sportu w budżecie gminy zarezerwować kwotę 40 tys. zł (na podstawie rozmowy z  Panem Prezesem Rudnickim). Rozumie, że kwota o którą Pan Prezes klubu wystąpił do Rady jest uzasadniona i wynika to z analizy kosztów.

Pani Wiesława Dymkowska zapytała czy  środki zarezerwowane w budżecie na sport to kwota do końca tego roku? Ponadto zapytała, jak możemy przekazać pieniądze na sport skoro klub nie ma uregulowanego stanu prawnego? Czy to chodzi o klub Kryształ?

Pan Andrzej Gontarki – Przewodniczący Rady Miejskiej odpowiedział, że ta kwota jest tylko do końca tego roku.

Pani Celina Czerska- Skarbnik Miasta i Gminy wyjaśniła, że nie chodzi tu tylko o klub Kryształ, a o finansowanie sportu (jedno z zadań własnych gminy). Ustawa o finansowaniu sportu pozwoliła określić zasady finansowania sportu i za chwilę będziemy mówić o uchwale w sprawie trybu finansowania sportu przez Gminę Glinojeck. Do konkursu może zgłosić się klub sportowy, który spełnia warunki zawarte w projekcie uchwały. Po podjęciu tej uchwały Burmistrz ogłasza otwarty konkurs ofert i podmioty zainteresowane mogą się do niego zgłosić (musi to być osoba prawna).

Pan Andrzej Gontarki – Przewodniczący Rady Miejskiej zauważył, że bez uporządkowania statusu prawnego pieniądze te „nigdzie nie pójdą.”.

Pani Wisława Dymkowska zapytała Radnego Sikorskiego z czego był finansowany do tej pory sport?

Pan Grzegorz Sikorski poinformował, że kiedy był Prezesem klubu,  piłkarzy na mecz dowoziły autobusy z cukrowni. Z własnej kieszeni płacił tylko kierowcy , a finansowała nas cukrownia. Obecnie członków klubu sportowego woziły autobusy gminne. Do tej pory klub utrzymywał się ze sponsoringu. Pieniądze, które są przeznaczane na dojazdy  i opłaty sędziów pozyskiwane były od sponsorów. Mamy 4 zespoły : 1 zespół seniorów, 3 zespoły młodzieżowe, które były opłacane przez sponsorów tzn. delegacje sędziowskie, opieka medyczna. Nie opłacani byli trenerzy ponieważ jeden z nich pracuje w szkole, a drugi zatrudniony jako trener środowiskowy.  Klub sportowy posiada statut i jest zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Warszawie  od 2001 roku . Wszystkie osoby z Zarządu Klubu pracują społecznie.

 

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Rada  podjęła uchwałę w przedmiotowej sprawie.

Głosowanie przedstawiało się następująco:

13 osób było za podjęciem uchwały,

1 osoba była przeciwna,

1 osoba się wstrzymała .

Uchwała  stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

3.         w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Glinojeck; 

 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem  przedstawiła Pani Celina Czerska – Skarbnik Miasta   i Gminy Glinojeck.

Działalność sportowa może być prowadzona w szczególności w formie klubu sportowego, który działa wyłącznie jako osoba prawna.

Wspieranie sportu stanowi zadanie jednostek samorządu terytorialnego i może być realizowana poprzez dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla klubów sportowych działających na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego, niedziałających w celu osiągnięcia zysku.

 

Następnie kolejno głos zabierali:

Pan Stanisław Pniewski zapytał Pana Grzegorza Sikorskiego ilu chłopców w drużynie piłkarskiej gra z Glinojecka?

Pan Grzegorz Sikorski poinformował, że obecnie w Klubie Kryształ są 4 zespoły: drużyna seniorów, drużyna juniorów, która gra w I lidze na Mazowszu Pana Mikołajewskiego, drużyna Pana Kamila Boniewskiego i drużyna Pana Chyczewskiego. Wszystkich chłopców grających w Klubie Kryształ jest około 70 osób. W drużynie seniorskiej gra 3 zawodników z Glinojecka, natomiast zawodnicy w pozostałych drużynach są z Glinojecka.

Następnie Pan Andrzej Gontarski poprosił Pana Jarosława Rudnickiego – Prezesa Klubu Sportowego „Kryształ” aby wprowadził Radnych w tematykę działalności Klubu.

Pan Jarosław Rudnicki   poinformował, że te zadania, które przedstawiła Pani Skarbnik są do zrealizowania dopiero w przyszłym roku, a na dzień dzisiejszy potrzebne jest nam miesięcznie minimum 10 tys.zł na utrzymanie klubu. Żeby ten klub funkcjonował, a nie da się go utrzymać tylko ze sponsoringu. Sponsorzy wycofują się  ponieważ nie widzą dalszego sensu funkcjonowania tego klubu (nie ma żadnych dotacji). Potrzebujemy 10 tys. zł  miesięcznie na bieżące sprawy, do tego dochodzi wynajem autokaru, którego koszt, w zależności od ilości kilometrów przejechanych wynosi około 1 tys zł, a czasem więcej. Wynajmowanie małych busów wiąże się z tym , że na mecz nie mogą jechać kibice. Obecnie została odebrana nam możliwość korzystania z autobusów szkolnych. Klubu nie stać na finansowanie autobusów i sędziów oraz całej otoczki związanej z meczem. Potrzeba nam środków finansowych do przetrwania do końca tego sezonu, a nie mamy skąd tych pieniędzy wziąć. Sponsorzy, a szczególnie jeden wycofuje się z tego gdyż nie widzi sensu funkcjonowania  klubu. Potrzebne są środki finansowe na zakup pralki, ponieważ stroje sportowe trzeba prać po każdym meczu oraz około 2.5 tys zł na zrobienie schodów do suszenia strojów. Runda zaczęła się 10 sierpnia i od tego czasu wydaliśmy tyle ile mogliśmy wdać.

Pani Wiesława Dymkowska zapytała , na jakiej podstawie mamy przekazać pieniądze już Klubowi?  My nie jesteśmy temu przeciwni.

Pan Jarosław Rudnicki – Prezes Klubu zaproponował formę zaliczkową.

Pan Andrzej Gontarski – Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, że skoro procedura, którą przedstawiła Pani Skarbnik jest długotrwała, to dlaczego nie wystąpiliście jako klub z tym problemem do Rady w lipcu czy jeszcze wcześniej, skoro wiedzieliście że zabraknie wam środków finansowych? Wszystko musi być zgodne z prawem. Czy nie zdawaliście sobie z tego sprawy wcześniej?

Pan Jarosław Rudnicki- Prezes Klubu poinformował, że do tej pory klub był finansowany z innych źródeł, byli sponsorzy. Sponsor główny na chwilę obecną się wycofał. Autokary były z Urzędu Miasta i Gminy, w związku z tym były oszczędności.

Pan Andrzej Gontarski – Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał jaka kwota na sport w skali roku powinna być zarezerwowana w budżecie gminy, czy 120 tys zł jak Pan mówił?

Pan Jarosław Rudnicki- Prezes Klubu odpowiedział, że według niego wystarczyłoby to żeby mogli spokojnie funkcjonować.

Pan Andrzej Gontarski – Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił, aby  Pan Prezes dokładnie to policzył.

Pan Jarosław Rudnicki- Prezes Klubu zauważył, że kwestia zarezerwowania kwoty w budżecie Gminy  zależy od tego czy Klub sportowy będzie w dalszym ciągu mógł korzystać z autobusów gminnych, czy  też nie? Gdyby była taka możliwość kwota ta mogłaby być mniejsza.

Pan Andrzej Gontarski – Przewodniczący Rady Miejskiej rozumie, że jeśli te pieniądze zostaną przekazane Klubowi to będzie  on z nich finansowany. Pieniądze te będą wydatkowane na bieżące potrzeby klubu według uznania.

Pani Skarbnik - Celina Czerska odpowiedziała, że Klub może wydatkować na te cele które są (będą) zapisane we wniosku.

Pan Grzegorz Sikorski poinformował, że na to co nie można wydać  pieniędzy z budżetu Gminy to zapewne przekażą środki sponsorzy. Zauważył, że na jednym z wiosennych posiedzeń komisji mówił, żeby Rada Miejska zarezerwowała 30 tys zł na sport, aby odciążyć sponsorów. Te pieniądze były zarezerwowane w uchwale budżetowej, ale zostały gdzieś przeniesione. Klub zebrał 50 tys. zł od drobnych sponsorów i funkcjonował, płacili za wszystkie 4 zespoły. Na chwilę obecną jeden ze sponsorów Pan Przybysz zmarł (dawał 6 tys. zł rocznie), cukrownia wycofała się (dawała 12 tys. zł) , Pan Adam Nowakowski dawał  90 tys zł, a w tym roku daje tylko po 1 tys. zł . Jeśli tych pieniędzy nie będzie to w sobotę mecz  nie odbędzie się  w Glinojecku. Nie ma pieniędzy na sędziów,  na opiekę medyczną czy piłki. Kiedy Pan Adam sponsorował, nie występowaliśmy z prośbą do Gminy bo mieliśmy pieniądze, a w tej chwili ich nie ma .

Pan Andrzej Gontarski – Przewodniczący Rady Miejskiej zauważył, że na którejś z sesji Rady musimy szerzej poruszyć temat dotyczący funkcjonowania klub sportowego. Pieniądze są zarezerwowane w budżecie, ale muszą być przekazywane zgodnie z prawem.

Pan Grzegorz Sikorski zauważył, że w sobotę już tego klubu nie będzie, ponieważ nie ma pieniędzy na organizację meczu.

Pani Wiesława Dymkowska zauważyła, że nie ma podstawy prawnej, żeby te pieniądze przekazać nawet zaliczkowo i poprosiła, aby Pan Mecenas wypowiedział się w tej sprawie.

Pan Robert Roguski – Radca Prawny poinformował, że nie ma możliwości prawnej żeby te środki z dnia na dzień przekazać. Jest ustawa, która reguluje sposób finansowania  sportu.Z jednej stromy mamy to  jako zadanie własne gminy, a z drugiej strony mamy uchwałę którą dziś Państwo podejmujecie. Trudno jest, aby w momencie kiedy nie ma uchwały regulującej finansowanie sportu, Zarząd Klubu miał występować o dofinansowanie sportu skoro nie było całego trybu jego finansowania. Przedstawiony projekt uchwały jest skonstruowany po to, aby uregulować kwestię finansowania sportu. Wówczas Państwo Radni będą decydowali o kwocie jaką mamy przeznaczyć na sport i  jakie podmioty zajmujące się sportem na terenie gminy będą mogły z tych pieniędzy skorzystać.

Pan Andrzej Jakubowski zapytał ile czasu mogą potrwać takie procedury?

Pan Robert Roguski – Radca Prawny wyjaśnił, że nie jest w stanie na to pytanie odpowiedzieć bo nigdy nie prowadził takiej procedury. Nawet nie wie gdzie się taki klub rejestruje. Nie należy do niego obsługa klubu. Na pewno nie będzie to trwało tydzień lub dwa.

Pan Andrzej Gontarski – Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał Prezesa Klubu jaką widzi możliwość praktycznego rozwiązania tego problemu?

Pan Jarosław Rudnicki- Prezes Klubu zauważył, że może można by to rozwiązać jakoś prawnie, zaliczkowo? Klub jest zarejestrowany jako stowarzyszenie, a przerejestrowanie go zgodnie z uchwałą będzie trwało. W tej chwili nie możemy zaciągnąć pożyczki bo nie zostanie ona nam udzielona, jedyna pożyczka to od Państwa. Gdyby nie uniemożliwienie  nam  korzystania z autokarów gminnych to przetrwalibyśmy do końca rundy, natomiast teraz brakuje nam zarówno na autokary jak i na sędziów.

Pan Stanisław Kopecki  poinformował, że kocha sport, a piłkę nożną w szczególności. Temat klubu sportowego był poruszany na sesji, ale nikt nie zwracał na to uwagi. Uważa, że już dawno  powinien być ten problem rozwiązany. Problem z zarejestrowaniem statutu klubu sportowego był przez wiele lat . Uważa, ze trzeba pomóc temu Klubowi, ponieważ jak im się dziś nie pomoże to spada on do B klasy . Zaproponował, aby Pan Prezes porozmawiał z którymś z głównych sponsorów, żeby pomógł, a w momencie wejścia uchwały w życie  i  zarejestrowania odda się pieniądze temu Panu.

Pan Grzegorz Sikorski poinformował , że do KRS-u składaliśmy wniosek o zarejestrowanie klubu jako działalność pożytku publicznego , ale generalnie klub był zarejestrowany jako stowarzyszenie w Sądzie Rejonowym w Warszawie w 2000 roku, była zmiana nazwy  z Zakładowego Kluby Sportowego na Miejski Klub Sportowy „Kryształ” w 2001 roku. Brał w tym udział z Panem Białusem i Panem Wrońskim. Żadnej decyzji, ze ten Klub nie jest już stowarzyszeniem  nie otrzymał i nadal myśli że jest zarejestrowany.

Pani Wiesława Dymkowska zauważyła, że 2000 roku Pan Sikorski zarejestrował klub jako stowarzyszenie, a w 2001 roku wszedł Krajowy Rejestr Sądowy i to trzeba przerejestrować.

Pani Skarbnik- Celina Czerska zaproponowała, aby Pan Radny Sikorski to sprawdził, ponieważ z tego co jej wiadomo (nie jest do końca tego pewna), że kluby sportowe rejestruje Starosta więc procedura rejestracji nie będzie taka długa.

Pan Lech Boniewski – Dyrektor Gimnazjum w Glinojecku poinformował, że  jest tą sprawą zaniepokojony, ponieważ w szkole zorganizował dwie klasy sportowe o profilu -  piłka nożna . Pan Mikołajewski prowadzi całą drużynę piłkarską, która powstała przy współpracy Klubu Kryształ i szkoły . Trenerem jest nauczyciel, którego wynagrodzenie płacone jest z budżetu szkoły i do tej pory chłopcy wyjeżdżali na mecze korzystając również z autobusu gminnego. Z tego co się zorientował chłopcy ci też nie będą mogli jechać na mecze. Jest to wielka szkoda, ponieważ w historii Glinojecka po raz pierwszy młodzież w tym wieku zakwalifikowała się do Ligi Mazowieckiej i byłoby to ośmieszeniem się wypadnięcie z tego typu rozgrywek. Może można by potraktować te wyjazdy jako wyjazdy młodzieży szkolnej przynajmniej do momentu uzyskania statusu prawnego przez klub. Prosi osoby, które mogłyby nam pomóc o zrozumienie i umożliwienie wyjazdów na mecze, przynajmniej do zakończenia rundy jesiennej (do końca października). W swoim budżecie na sport ma zarezerwowane  około 3 tys zł, a to jest za mało.

Pa Grzegorz Sikorski zauważył, że jest to 30 spotkań, 16 drużyn tj. 15 rozgrywek czyli runda jesienna przeciągnie się do listopada. Z budżetu szkoły opłacana jest opieka medyczna,a 400,00 zł tj. koszt sędziowania

Pan Burmistrz wyjaśnił, że skonsultuje się z Radcą Prawnym i dowie się czy autobusy będą mogły wozić  członków klubu na mecze. Musimy nad tym problemem pomyśleć, bo w tej chwili nie jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie.

Pan Robert Roguski- Radca Prawny zauważył, że on z Panem Burmistrzem zadeklarujemy się, że poszukamy rozwiązania, a potem Państwo zarzucicie nam, że naruszyliśmy prawo.  Problem tkwi w Radzie i w tym że coś się zmieniło.  Stąd też ten odzew, żeby skonstruować jasno ścieżkę finansowania sportu , żeby można było przekazać pieniądze. Możemy poszukać wyjścia, ale nie jest to proste, ponieważ są przepisy prawne, są regulacje i dzisiaj jesteśmy zobligowani ściśle przestrzegać prawa. Nie jest to sytuacja właściwa tylko dla gminy Glinojeck, ale i dla innych gmin.

Pan Piotr Gadomski zaproponował, umorzenie podatku jakiejś firmie, aby ta przekazała go na sport?

Pan Burmistrz poinformował, że nie ma takiej możliwości, ponieważ do umorzenia podatku potrzebne są przesłanki.

 

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Rada podjęła uchwałę w przedmiotowej sprawie. Głosowanie przedstawiało się następująco:

14 osób było za przyjęciem uchwały;

1 osoba wstrzymała się

Uchwała wraz z uzasadnieniem i załącznikami stanowi załącznik do  niniejszego protokołu.

 

  5.         w sprawie przekazywania lamp oświetlenia ulicznego usytuowanych na terenie Gminy Glinojeck;

 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem  przedstawiła Pani Zenona Babicz – Sekretarz Miasta    i Gminy Glinojeck.

 

Pan Burmistrz poinformował, że mamy problem z instalacją nowych punktów świetlnych na majątku Zakładu Energetycznego . Zakład Energetyczny wyrazi zgodę na zamontowanie tych lamp, jeśli te lampy będą przekazane na jego majątek. Jest to podstawowa sprawa obligująca nas  do przygotowania tej uchwały. Żeby Burmistrz mógł nieodpłatnie przekazywać nowo powstałe punkty świetlne na rzecz Zakładu Energetycznego, Radni muszą podjąć taką uchwałę. Jeżeli nie będzie podjęta uchwała to zapisy utworzenia nowych punktów ujęte  w uchwale budżetowej nie zostaną zrealizowane. Za tym idzie zlecenie konserwacji tych punktów świetlnych, a mianowicie Zakład Energetyczny nie zezwoli, aby konserwacją ich punków świetlnych zajmowała się „trzecia instytucja”, a wiec będziemy zmuszeni zlecić Zakładowi Energetycznemu ich konserwacje.

 

Uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w przedmiotowej sprawie. Stanowi ona wraz z uzasadnieniem załącznik do niniejszego protokołu.

 

Ad.7

 

Pani Zenona Babicz - Sekretarz Miasta i Gminy Glinojeck w woli przypomnienia poinformowała, że 4 sierpnia 2011 roku Zespół Opiniujący przedstawił Radzie kandydatów na ławników. Następnie wystąpiliśmy z pismem do Komendanta Wojewódzkiego Policji do Radomia o udzielenie informacji o kandydatach na  ławników. Otrzymaliśmy odpowiedź dotyczącą kandydatów na ławników tj. Pani Joanny Frankowskiej, Pani Grażyny Dybowskiej, Pani Krystyny Szarlak, Pani Małgorzaty Urszuli Sobieckiej i Pana Wiesława Mostowego. Osoby te nie figurują w policyjnych systemach informatycznych.

Otrzymaliście państwo projekt uchwały zatwierdzający regulamin głosowania w wyborach na ławników do sądów powszechnych. Zgodnie z ustawą o ustroju sądów powszechnych głosowanie musi być tajne.

W pierwszej kolejności Rada Miejska podejmie uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych. Następnie Pani Sekretarz przedstawiła w/w projekt uchwały.

Pan Robert Roguski-Radca Prawny poinformował, że w załączniku do tej uchwały wprowadzona została zmiana, a mianowicie zgodnie z informacją od Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Płocku, Rada Miejska w Glinojecku powinna wybrać 6-ciu ławników: 1-go do Sądu Okręgowego w Płocku, bez wskazania do jakiego wydziału i 5-ciu do Sądu Rejonowego w Ciechanowie z tego dwóch do Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Dlatego też do regulaminu wprowadziliśmy zmianę dotycząca kart do głosowania, że na karcie do głosowania dotyczącej ławników desygnowanych do Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych , taka informacja się na karcie znajdzie.W pierwszej kolejności będziecie Państwo głosowali na pięciu ławników , a potem na dwóch do Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.Następnie odniósł się do zapisu w regulaminie, pozostawia to do Państwa decyzji, a mianowicie ponieważ głosowanie jest tajne to w regulaminie umieściliśmy zapis, że: „na Sali znajduje się parawan, kabina lub inne urządzenie umożliwiające radnym tajne dokonanie wyboru kandydatów na kartach do głosowania” , nie wie czy technika nam na to pozwoli więc pozostawiamy to do Państwa uznania czy to ma tak zostać, czy tajność głosowania będzie zapewniona w inny sposób.

Pan Andrzej Gontarski – Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że parawanów nie będziemy wnosić, za to zrobimy przerwę aby każdy Radny mógł  dyskretnie zagłosować. Zmiana o której Pan Mecenas mówił jest w § 6 rozdziału II i § 10 rozdziału III.

 

Uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w przedmiotowej sprawie. Stanowi ona wraz  z uzasadnieniem załącznik do niniejszego protokołu.

 

Następnie Pani Zenona Babicz- Sekretarz Miasta i Gminy  poinformowała, że w związku z tym, że wybór ławników jest przeprowadzany przez głosowanie tajne, więc poprosiła o zgłaszanie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej składającej się z trzech osób (członków Rady).

Do Komisji Skrutacyjnej zgłoszone zostały kandydatury:

1)      Pan Witold Kowalski

2)      Pani Anita Pniewska

3)      Pan Dariusz Lewandowski

Kolejno przystąpiono do głosowania nad składem Komisji Skrutacyjnej. Głosowanie przedstawiało się następująco:

12 osób było za przedstawionym składem komisji;

3 osoby się wstrzymały.

 

Komisja Skrutacyjna ukonstytuowała się. Przewodniczącym został Pan Witold Kowalski. 

 

Następnie członkowie Komisji Skrutacyjnej rozdali karty do głosowania członkom Rady. 

 

Pan Robert Roguski- Radca Prawny poinformował, że kandydaci wpisani na karcie do głosowania desygnowani do Sądu Rejonowego w Ciechanowie, Wydziału Prac i Ubezpieczeń Społecznych powinni wykazywać się doświadczeniem i wiedzą , a być może wcześniej byli ławnikami w Wydziale Pracy. Osoby wykazane na karcie do głosowania to kandydaci z których jeden był już ławnikiem w tym wydziale , a drugi wykazuje się wiedzą w tym zakresie.

 

Zarządzono przerwę i przystąpiono do głosowania na łaników do Sądu Rejonowego w Ciechanowie.

 

Komisja Skrutacyjna przystąpiła do przeliczenia głosów i sporządzenia protokołu z głosowania. Następnie Pan Przewodniczący przedstawił protokół z wynikami głosowania, który stanowi załącznik niniejszego protokołu.

 

Pani Zenona Babicz- Sekretarz Miasta i Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do orzekania w Sadzie Okręgowym w Płocku i w Sądzie Rejonowym w Ciechanowie na kadencje lat 2012- 2015.

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w przedmiotowej sprawie. Stanowi ona wraz z uzasadnieniem załącznik do niniejszego protokołu. (Nieobecna Radna Wiesława Dymkowska)

 

Ad. 8

 

Pani Celina Czerska- Skarbnik Miasta i Gminy przedstawiła pozytywną opinię RIO   o przedłożonej przez Burmistrza Miasta i  Gminy Glinojeck informacji z wykonania budżetu

za I półrocze 2011 roku.

 

Uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Ad. 9

 

Pan Andrzej Jakubowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił protokół z przeprowadzonej kontroli, który stanowi załącznik niniejszego protokołu.

 

Uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Ad. 10

 

Pan Andrzej Gontarski- Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że punkt ten dotyczy Pani Wiesławy Dymkowskiej, która opuściła obrady Sesji ze względów zdrowotnych. Aby postępować zgodnie z porządkiem obrad, odczyta interpelację Radnych, a treść tego wraz  z pismem przewodnim zostaną przesłane Radnej Dymkowskiej po Sesji, ażeby mogła  stosunkować się do zarzutów w nim zawartych.

Następnie Pan Przewodniczący przedstawił pismo jakie wpłynęło na jego ręce od kilku członków Rady Miejskiej. 

 

Uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Ad.11

 

W zapytaniach i wolnych wnioskach kolejno głos zabierali:

Pan Marek Marcinkowski- Radny Rady Powiatu poinformował, że w poniedziałek odbyła się Sesja Rady Powiatu Ciechanowskiego  na której była między innymi omawiana sprawa dofinansowania drogi powiatowej Konradowo-Malużyn, na którą środki finansowe były rezerwowane w budżecie gminy Glinojeck. Umowa została już podpisana, więc niedługo nastąpi jej przebudowa. Drugą sprawą to była podejmowana uchwała odnośnie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Ciechanowskiego na lata 2007-2011 i do tego planu została wprowadzona przebudowa drogi Ościsłowo- Sulerzyż. W tym roku są przewidziane pieniądze na wykonanie dokumentacji, a na 2012 rok realizacja inwestycji. Nie jest to pewne na 100 % ponieważ składany będzie wniosek do Narodowego Programu Rozbudowy Dróg Lokalnych. Udział gminy w dofinansowaniu takich inwestycji jest bardzo dobrze widziane. Dobrze byłoby, aby Państwo Radni przewidzieli w budżecie na 2012 rok dofinansowanie drogi Ościsłowo - Sulerzyż.A na pytanie dotyczące dalszego modernizowania  ulicy Wojska Polskiego to uzyskał odpowiedź, że na razie nie da się nic z tym zrobić. może w przyszłości. Ponadto była podejmowana uchwała ustalenia godzin funkcjonowania aptek ogólnodostępnych w powiecie ciechanowskim. Następnie jako Dyrektor Zespołu Szkół chce poinformować, że dobiegają końca inwestycje przy naszej szkole, a mianowicie  plac zabaw i boisko (umowa do 30 września). Myśli, że inwestycje te zakończą się dobrze, zostaną odebrane  i w połowie października będzie można zrobić ich otwarcie, na co serdecznie zaprasza Państwa Radnych mimo, iż dokładnego terminu jeszcze nie zna.

 

Pani Monika Sarnecka przedstawiła informację dotyczącą dofinansowania do usuwania i utylizacji wyrobów zawierających azbest w naszej gminie. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.

Pani Marta Meister zapytała, czy istnieje możliwość usunięcia krzaków z pobocza na drodze Wola Młocka – Malużyn?

Pan Burmistrz wyjaśnił, że my jako gmina nie możemy tego robić, ponieważ jest to droga powiatowa, natomiast możemy wystąpić do powiatu z wnioskiem, że wypływają takie propozycje od mieszkańców, żeby ten usunął krzewy. To nie jest nasze zadanie.

Pani Marta Meister poinformowała, że mieszkańcy Bielaw zadecydowali, iż pieniądze z Funduszu Sołeckiego zostaną przeznaczone na projekt przygotowawczy do wybudowania lamp oświetlenia ulicznego, budowa przesunie się na drugi rok. W związku z tym zapytała czy na Janowie,  drugiej części Bielaw gdzie są słupy będzie możliwość jeszcze w tym roku zawieszenia tych lamp?

Pan Burmistrz  zauważył, że musimy wrócić do uchwały z Zebrania Wiejskiego tzn. czy uchwała określa dokładnie w którym miejscu te lampy mają być umieszczone, czy może jest ogólny zapis dotyczący lamp w sołectwie. Jeśli jest ogólny zapis, to wtedy jest taka możliwość, natomiast jeśli uchwała dotyczy konkretnej wioski to musi to być realizowane zgodnie z zapisem.

Pani Marta Meister poinformowała, że w uchwale z Zebrania Wiejskiego nie było wskazanej wioski.

Pan Grzegorz Sikorski zapytał w imieniu mieszkańców ulicy Wiejskiej , którzy składali do Pana Burmistrza prośbę o wydłużenie prac na ulicy Wiejskiej:  czy prace związane z jej budową zostaną wydłużone?

Pan Burmistrz odpowiedział, że nie, ponieważ jest rozstrzygnięty przetarg, jest dokumentacja i wszelkie zmiany zakresu prac są w tej chwili bezprzedmiotowe. Jest to oddzielne zadanie, które można zrealizować w przyszłym budżecie jeżeli Rada przeznaczy na to środki .

Pan Piotr Gadomski zaproponował, aby w przyszłym budżecie zaplanować zakup maszyny do usuwania zakrzaczenia na drogach, ponieważ krzaki są wszędzie. Następnie poinformował, że na terenie  Szyjk  pousuwane są znaki drogowe -  zakazu wjazdu. Ciężarowe samochody jeżdżą do cukrowni psując drogę, która nie jest przystosowana do takiego ciężaru.

Pan Andrzej Gontarski- Przewodniczący Rady Miejskiej zauważył, że z problemem samochodów ciężarowych niszczących drogi boryka się wiele wsi. Zwrócił uwagę, że Komisja Rewizyjna (pierwsza powołana przez Radę), która miała w swoim harmonogramie pracy wykonanie 10 kontroli, do czasu kiedy jeszcze pracowała w wybranym składzie nie przekazała protokołów z tych kontroli. Otrzymał tylko jeden protokół, a 9- ciu pozostałych nie ma. Prosi o te protokoły. Ponadto Komisja Rewizyjna, która obecnie pracuje nie wie co ma robić, czy ma ponownie kontrolować te jednostki, czy ma iść dalej zgodnie z harmonogramem kontroli. Prosi aby Państwo jak najszybciej sporządzili pozostałe (brakujące)protokoły z kontrolowanych jednostek. Zgodnie  z prawem jest 7 dni, aby taki protokół do  mnie dotarł. Obecna Komisja Rewizyjna niech zajmie się kontrolą szkół.

Następnie zwrócił się do Pana Burmistrza. Ponieważ zarówno Urząd Miasta i Gminy jak i jednostki podległe organizują różnego typu imprezy, więc dobrą tradycją byłoby tak jak w poprzedniej kadencji Rady, informowanie Radnych o takich imprezach. Zarówno Radni jak i Państwo sołtysi w miarę możliwości na pewno chętnie wyraziliby wolę uczestnictwa w takich uroczystościach. Uroczystości te będą również okazją do kontaktu radnego z wyborcami. Ponadto jeśli więcej osób będzie poinformowane o takich wydarzeniach to przy okazji zwiększy się frekwencja na tych imprezach. 

Ostatnią uroczystością było odsłonięcie pomnika w Ościsłowie. Cała inwestycja remontu pomika była oparta o sponsorów. Pomysłodawcą był Pan Sopliński. Zaproszenia na taką uroczystość powinny być wysłane również do sponsorów, a z tego co mu wiadomo np. Pan Koźlakiewicz, który był poważnym sponsorem nie otrzymał zaproszenia. Pan Burmistrz może o tym nie pamiętał, ale są zapewne służby które powinny o takiej etykiecie pamiętać.

Pan Marek Kuminiarczyk w nawiązaniu do prac Komisji Rewizyjnej myśli, że trzeba będzie ustalić na jakiej zasadzie poprzedni jej skład ma uzyskiwać informacje do napisania protokołów. O ile mu wiadomo występowali z pismami o udzielenie informacji, nie otrzymali wszystkich dokumentacji finansowych  jednostek przez nich sprawdzanych. Myśli, że       z Panem Przewodniczącym  zostanie to ustalone i na przyszłej sesji zajmiemy stanowisko w tej sprawie.

Pan Andrzej Gontarski- Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że z tego co mu wiadomo to informowaliście Państwo, że mieliście problemy z uzyskaniem informacji i odpowiednich dokumentów dotyczący dwóch jednostek: MGP w Glinojecku i Hali Sportowej, ale Pani Skarbnik wyjaśniła, że uzyskaliście wszystkie dokumenty i informacje  które chcieliście. Są to tylko dwie jednostki, a kontrolowanych było 9, więc gdzie jest 7 protokołów pozostałych? Myśli, że wszystkie informacje w czasie kontroli są spisane i należy je tylko uporządkować w formie protokołu.

Pan Marek Kuminiarczyk poinformował, że nie były realizowane kolejno zapisane w harmonogramie kontrole jednostek, ponieważ zlecona została Komisji Rewizyjnej dodatkowa kontrola o drogach, więc kontrolowali chyba 6 jednostek. Plan został przesunięty.

Pani Skarbnik- Celina Czerska zauważyła, że nie było problemów z uzyskaniem informacji odnośnie  MGP jak i Hali Sportowej. Państwo byli u mnie i wszystko co Państwo chcieli zostało  udostępnione.

Pan Grzegorz Sikorski zwrócił się z prośbą do Pana Przewodniczącego, aby ten wystąpił z prośbą do Pana Koźlakiewicza o sponsorowanie sportu w naszej gminie, który znajduje się w naprawdę w trudnej sytuacji.

Pan Andrzej Gontarski- Przewodniczący Rady Miejskiej wyjaśnił, że trzeba przygotować stosowne wystąpienie do Pana Koźlakiewicza.

Pan Paweł Mroczkowski- Sołtys wsi Kondrajec Pański zwrócił się do Pana Burmistrza z pytaniem czy będzie palone w Kondrajcu Pańskim w sezonie grzewczym, skoro nie możemy zawiązać wspólnot?

Pan Burmistrz odpowiedział, że będzie i jak zapewniał Pan Prezes ZGK ręczy że firma jest przygotowana do rozpoczęcia sezonu grzewczego. Co do zawierania umów to sprawę tą proszę omawiać bezpośrednio z Panem Prezesem. Obowiązkiem Gminy jest dostarczenie ciepła mieszkańcom.

Pan Andrzej Kwiatkowski- Sołtys wsi Wólka Garwarska zapytał, co jest z wodą, ponieważ na Wólce Garwarskiej cały ostatni tydzień , albo jest tylko rano albo w ogóle jej nie ma. Nie ma żadnej informacji odnośnie tej sprawy.

Pan Burmistrz poinformował, że  nie odpowie na to pytanie, ponieważ po raz pierwszy słyszy o tym problemie. Zobowiąże Pana Prezesa, aby ten skontaktował się z Panem Sołtysem  i udzielił mu informacji.

Ponadto poinformował, że miał przyjemność być z Panią Sołtys z Ościsłowa w Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie gdzie Wojewoda Mazowiecki wręczał nagrody najaktywniejszym sołectwom w województwie mazowieckim. Nagrody były udzielane    w dwóch kategoriach: w tzw. projektach miękkich i inwestycyjnych. Ościsłowo w kategorii projektów miękkich zajęło 3 miejsce. Wręczono dyplom i certyfikat na podstawie którego zostanie wydana nagroda dla sołectwa w Ościsłowie. Zachęca sołectwa do składania wniosków. Wojewoda poinformował, że w przyszłym roku będzie również realizowany projekt dla sołectw.

Ponieważ  innych  spraw  nie  wnoszono,  Przewodniczący  Rady  postanowił o  zakończeniu  Sesji;  podziękował  wszystkim  za  przybycie  i  udział    w  jej  obradach.

 

Sekretarz   Obrad:                                                                        Przewodniczący  Rady:

Marek Kuminiarczyk                                                                     Andrzej Gontarski

 

 

 

 

 

 

 

Dokument wytworzony przez: Rada
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wernicka Iwona
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 grudnia 2011 13:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Iwona Wernicka
Ilość wyświetleń: 1445
06 grudnia 2011 13:27 Iwona Wernicka - Zmiana danych dokumentu.
06 grudnia 2011 13:26 Iwona Wernicka - Dodanie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl