Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Protokoły z sesji zobacz archiwum »

PROTOKÓŁ NR XII/12 z obrad Sesji Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 29 marca 2012 roku

PROTOKÓŁ NR XII/12

 

z obrad Sesji Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 29 marca 2012 roku odbytej w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Glinojecku, pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady –Andrzeja Gontarskiego.

 

Obrady trwały od godziny 10.00 do godziny 14.25.

Rada obradowała w składzie - 15 radnych, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.

 

Ponadto uczestniczyli:

  1. Burmistrz Miasta i Gminy - mgr inż. Waldemar Godlewski
  2. Skarbnik Miasta i Gminy -  Celina Czerska
  3. Kierownicy jednostek: Pan Jacek Klopper - Prezes TBS sp. z o.o., Pani Teresa Sosińska – Kierownik MGOPS w Glinojecku, Pan Roman Wieseń – Kierownik Hali Sportowej, Pan Wojciech Bruździński – Dyrektor MGOK w Glinojecku, Marek Marcinkowski – Dyrektor Zespołu Szkół w Ościsłowie i Radny Powiatu Ciechanowskiego.
  4. Sołtysi - zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.

 

PRZEBIEG SESJI:

 

Ad. 1

Przewodniczący Rady Pan Andrzej Gontarski otwierając obrady przywitał zebranych,

stwierdził quorum konieczne do podejmowania prawomocnych uchwał.

 

Ad.2

 

Porządek dzienny Sesji zaproponował Przewodniczący Rady, został on przyjęty jednogłośnie w następującym brzmieniu:

  1. Otwarcie,  stwierdzenie  quorum.
  2. Przyjęcie  porządku  dziennego.
  3. Przyjęcie  protokołów  z  poprzednich  Sesji.
  4. Powołanie  Sekretarza  Obrad.
  5. Informacja o pracy Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck.
  6. Podjęcie  uchwał:

1)      w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Glinojeck na rok 2012;

2)      w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Glinojeck;

3)       sprawie emisji obligacji komunalnych;

4)      w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku;

5)      w sprawie: przejęcia w drodze darowizny od Skarbu Państwa nieruchomości zabudowanej budynkiem Posterunku Policji w Glinojecku przy ulicy Płockiej 20;

6)      w sprawie zmian Uchwały Nr XI/101/2012 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia  26 stycznia 2012 roku dotyczącej Regulaminu przyznawania stypendium za wyniki  w nauce dla uczniów Gimnazjum Nr 1 im. M. Kotańskiego w Glinojecku i Gimnazjum Nr 2 w Ościsłowie;

7)      w sprawie: wyrażenia zgody na realizację przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Glinojecku projektu systemowego „Spróbuj zmienić swoje życie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”;

8)      w sprawie : przyjęcia Programu Wspierania Rodzin w Mieście i Gminie Glinojeck na lata 2012-2014;

9)      w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Glinojeck na lata 2012-2015;

10)  w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Glinojeck;

11)  w sprawie : programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Glinojeck w latach: 2012-2016;

12)  w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sulerzyż .

13)  w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Bielawy;

14)  w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Brody Młockie;

15)  w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Budy Rumockie;

16)  w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Dukt-Krusz;

17)  w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Faustynowo.

18)  w sprawie uzupełnienia składów Stałych Komisji Rady Miejskiej w Glinojecku.

7. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2011 rok oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej na 2012 rok.

8.Sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa na terenie Miasta i Gminy Glinojeck w 2011 roku.

9.Rozpatrzenie wniosku o odwołanie sołtysa sołectwa Wkra.

10.Wystąpienie przedstawiciela dyrekcji „Międzynarodowego Festiwalu Piosenki i Kultury Romów” podsumowujące współpracę Organizatorów Festiwalu z Gminą Glinojeck. 

11.Zapytania i wolne wnioski.

Ad. 3

Protokół z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej  z dnia 26 stycznia 2012 roku, na wniosek Radnej Pani Marty Meister – Rada Miejska przyjęła jednogłośnie bez czytania.

Ad. 4

Na Sekretarza Obrad dzisiejszej Sesji powołany został Radny Grzegorz Sikorski, który zajął miejsce w Prezydium.

Ad. 5

Pan Waldemar Godlewski – Burmistrz Miasta i Gminy  przedstawił  informację  o  pracy  organu  wykonawczego  między  sesjami  Rady.

Uwag, wniosków i zapytań nie było.

Ad. 6

Podjęcie uchwał:

1.      w  sprawie zmian w Uchwale Budżetowej  Gminy Glinojeck na rok 2012.

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła Pani Celina Czerska– Skarbnik Miasta  i Gminy .

Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Glinojeck na 2012 rok:

1)      zwiększa się dochody  budżetu gminy na 2012 rok o kwotę  50 174,32 zł,

Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 39 951 423,01 zł, w tym:

1)      dochody bieżące w kwocie 24 375 503,73 zł,

2)      dochody majątkowe w kwocie 15 575 919,28 zł.

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu  Gminy Glinojeck na 2012 rok:

1)      zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2012 rok o kwotę    3 283,50 zł,

2)      zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2012 rok o kwotę    53 457,82 zł,

Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących:

1)      zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę  3 283,50 zł,

2)      zwiększa się wydatki bieżące o kwotę  53 457,82 zł,

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy ogółem wynosi 44 501 423,01 zł, w tym:

1)      wydatki bieżące 22 728 854,10 zł,

2)      wydatki majątkowe w kwocie 21 772 568,91 zł.

Następnie kolejno głos zabierali:

Pan Andrzej Gontarski zapytał, czy w tej uchwale są jakieś istotne zmiany w stosunku do projektu uchwały o którym mówiliśmy na posiedzeniu komisji?

Pani Celna Czerska – Skarbnik Miasta i Gminy odpowiedziała, że do obecnego projektu uchwały został dołączony jeden załącznik, ustalający aktualny plan dotacji podmiotowych, udzielanych z budżetu gminy, a  na poprzedniej sesji zwiększaliśmy dotację dla biblioteki (tekst jednolity).  Ponadto jest zmiana o 1 000,00 zł opłaty za użytkowanie wieczyste, przeniesienie między paragrafami .

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w przedmiotowej sprawie. Stanowi ona wraz   z uzasadnieniem i załącznikami, załącznik do niniejszego protokołu.

2.      w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Glinojeck;

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem  przedstawiła Pani Celina Czerska – Skarbnik Miasta   i Gminy Glinojeck.

Następnie poinformowała, że na dzisiejszą sesję członkowie Rady otrzymali takie same załączniki jak te które otrzymali wcześniej tylko w innym układzie. Zmiana wizualna załączników nastąpiła na życzenie Regionalnej Izby Obrachunkowej. Nie ma żadnych zmian w kwotach.

Uwag, wniosków i zapytań nie było.

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w przedmiotowej sprawie. Stanowi ona wraz  z uzasadnieniem i załącznikami, załącznik do niniejszego protokołu.

3.      w sprawie obligacji komunalnych

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem  przedstawiła Pani Celina Czerska – Skarbnik Miasta   i Gminy Glinojeck.

Następnie kolejno głos zabierali:

Pani Wiesława Dymkowska zapytała, na jaki dzień jest ustalony WIBOR 6M?

Pani Celina Czerska – Skarbnik Miasta i Gminy odpowiedziała, że WIBOR zmienia się i  jest ustalany na dwa dni przed ustaleniem okresu odsetkowego. W umowie zostanie uwzględniony zapis z §4 ust. 2 uchwały i co pół roku będzie ta kwota zmieniana.

Pan Marek Kuminiarczyk zapytał jak będzie ustalana marża dla inwestorów? Czy jest to od nas niezależne?

Pani Celina Czerska – Skarbnik Miasta i Gminy odpowiedziała, że jest to od nas niezależne, ale będziemy ją negocjować poprzez kierowanie zapytania do różnych banków: który bank byłby ewentualnie zainteresowany emisją i będziemy zbierać oferty z których wybierzemy najkorzystniejszą. Ostatnie nasze emisje emitował  Nordea Bank Polska SA.

Pai Wiesława Dymkowska zapytała czy od obligacji, tak jak od kredytu jest pobierana również prowizja? Czy znamy już wysokość takiej prowizji?

Pani Celina Czerska – Skarbnik Miasta i Gminy wyjaśniła, że od obligacji jest pobierana prowizja dla inwestora. Prowizja jest negocjowana, wcześniej wynowiła 13 750,00 zł. Marża rozpatrywana jest w trzech seriach, zależnych od okresu spłaty obligacji tzn. I seria to 0,95 zł (5 lat), II seria 1,10 zł (6 lat), a w III serii 1,25 zł (7 lat). Im dłuższy okres spłaty tym marża jest wyższa.

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

Rada podjęła uchwałę w przedmiotowej sprawie.

Głosowanie przedstawiało się następująco:

13 osób było za przyjęciem uchwały,

2 osoby się wstrzymały od głosu (Pan Marek Kuminiarczyk i Pani Wiesława Dymkowska).

Stanowi ona wraz  z uzasadnieniem, załącznik do niniejszego protokołu.

4.      w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku.

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem  przedstawiła Pani Celina Czerska – Skarbnik Miasta   i Gminy Glinojeck.

Pan Grzegorz Stolarski- Sołtys sołectwa Płaciszewo zauważył, że Fundusz Sołecki jest bardzo potrzebny, ponieważ mimo niewielkich kwot przyznawanych w jego ramach można wyremontować np. świetlice, drogi, a nie zawsze można liczyć na środki z budżetu gminy przyznawane na wieś. Nie zawsze Radni danego okręgu  mają siłę przebicia, aby wystarać się o jakieś pieniądze czy też nie widzą potrzeb sołectwa. Fundusz Sołecki jest szczególnie ważny dla sołectw w których są świetlice wiejskie ponieważ są one zaniedbane i w złym stanie. Dzięki Funduszowi można je wyremontować. On sam w swojej wiosce ma wyremontowany dach i wymienionych część okien w świetlicy. Uważa, że Fundusz jest potrzebny i jak zapewne większość sołtysów jest za tym, aby był dalej wyodrębniany w budżecie Miasta i Gminy Glinojeck.   

Pan Andrzej Gontarski-Przewodniczący Rady Miejskiej zauważył, że na Fundusz Sołecki  w roku 2011 przenaczono  z budżetu 337 tys. zł , a w 2010 roku 124 tys. zł.

Następnie zapytał, kto z Radnych jest za wyrażeniem zgody na wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy Glinojeck środków stanowiących Fundusz Sołecki w roku budżetowym 2013?

 

Rada jednogłośnie podjęła decyzję o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego i tym samym podjęła uchwałę w przedmiotowej sprawie. Stanowi ona wraz z uzasadnieniem załącznik do niniejszego protokołu.

5.      w sprawie : przejęcia w drodze darowizny od Skarbu Państwa nieruchomości zabudowanej budynkiem Posterunku Policji w Glinojecku przy ulicy Płockiej 20.

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła Pani Iwona Wernicka – Pracownik Urzędu Miasta  i Gminy Glinojeck.

Następnie kolejno głos zabierali:

Pan Marek Marcinkowski- Radny Rady Powiatu Ciechanowskiego poinformował, że  w poniedziałek zwrócił się do niego Komendant Posterunku Policji w Glinojecku Pan Lewandowski, żeby ten zapoznał się ze sprawą przejęcia posterunku w Ojrzeniu, gdzie jest podobna sytuacja. Myśli, że podjęcie przez Radę tej uchwały pozwoli w przyszłości uporządkować sprawy Posterunku Policji, choć może to potrwać długo. Rozmawiał z Sekretarzem Ojrzenia, który poinformował go, że uchwała podobnej treści podjęta była rok temu, następnie po jakimś czasie Starosta wygasił stały zarząd policji do budynku posterunku, potem policja musiała się z niego wyprowadzić i gmina zmuszona była ich przenieść do innego lokalu i nadal to trwa. Upłynął ponad rok i budynek nie został jeszcze przejęty przez gminę. Ma nadzieję, że u nas zostanie to załatwione szybciej.

Pan Dariusz Lewandowski- Komendant Posterunku Policji w Glinojecku przeprosił w imieniu Komendanta Powiatowego, który przebywa na tygodniowym szkoleniu w Białobrzegach i jego zastępcy Pana Sobczaka, który miał pilny wyjazd, za ich nieobecność na dzisiejszej sesji mimo zaproszenia. Podjęcie tej uchwały spowoduje, że budynek posterunku policji zostanie przekazany do gminy w zamian za to koszty utrzymania budynku będzie pokrywała gmina, a my będziemy zajmowali dół tego budynku. Następnie zapytał Radcy Prawnego -Pana Roberta Roguskiego, czy prawdą jest, iż w momencie przejęcia przez Starostę Powiatowego budynku posterunku, my jako policja będziemy musieli opuścić ten budynek, ponieważ gmina nie będzie mogła go utrzymywać ,będzie to własność Starosty i do momentu przekazania go gminie my jako policja będziemy musieli się przenieść do innego lokalu?

Pan Robert Roguski- Radca Prawny wyjaśnił, że nie badał dokładnie tego problemu, ponieważ usłyszał dopiero przed chwilą o tej sprawie. Myśli jednak, że taką wersje trzeba przyjąć, ponieważ policja straci tytuł prawny do zajmowania tego lokalu , w związku z czym w konsekwencji będzie musiała go na jakiś czas opuścić. W wyniku takiej procedury trzeba wygasić stały zarząd, a potem przekazać gminie ten budynek, żeby ta stała się jego właścicielem i dokonała umowy, która pozwoliłaby na zasiedlenie go w jakimś rozmiarze przez policję. 

Pan Dariusz Lewandowski- Komendant Posterunku Policji w Glinojecku zauważył, że  z tego co mu wiadomo gmina nie posiada pomieszczenia do którego mogłaby się przenieść policja.

Pan Marek Kumniarczyk zapytał gdzie została przeniesiona policja z Ojrzenia?

Pan Dariusz Lewandowski- Komendant Posterunku Policji w Glinojecku odpowiedział, że Policja z Ojrzenia została przeniesiona do budynku Urzędu Gminy.

Pan Marek Kumniarczyk zauważył, że Rada przekazała dla Komendy Wojewódzkiej pieniądze w kwocie 50 tys. zł na remont budynku Posterunku Policji, natomiast z tego co wiemy od Pana Lewandowskiego remont dołu tego budynku tj. koszt ok. 120 tys. zł . Całość remontu tego budynku tj. dość duży koszt, więc zapewne dlatego Komenda Wojewódzka nie podjęła się jego remontu. Zauważył, że jeśli gmina przejmie budynek to będziemy musieli go wyremontować. Następnie zapytał,  czy gdybyśmy przejęli ten budynek byłaby możliwość jego sprzedania z działką i przeniesienia policji do innego budynku, innych pomieszczeń, nawet wykupionych, bo suma remontu budynku jest duża?

Pan Robert Roguski- Radca Prawny poinformował, że nie będzie to możliwe, ponieważ my  chcemy ten budynek otrzymywać nieodpłatnie w związku z czym musimy zrealizować cel publiczny, który umożliwi nam nieodpłatne jego przejęcie. Ponadto decydujemy się ponieść koszty utrzymania policji w zamian za otrzymanie pomieszczeń. Nie byłoby to do zaakceptowania pod względem formalno-prawnym, ponieważ sprzedaż nie wchodzi w grę po uzyskaniu darowizny.   

Pan Dariusz Lewandowski- Komendant Posterunku Policji w Glinojecku poinformował, że koszt remontu posterunku miał wynosić 120 tys. zł, ponieważ był  ogłoszony przetarg i miała go wykonać firma zewnętrzna. Koszt remontu wykonanego we własnym zakresie spadłby  znacznie i 50 tys. zł otrzymane od gminy, starczyłoby na remont dołu budynku. Obiecał, że te pieniądze nie zostaną wydane na nic innego niż remont naszego posterunku, więc skoro Komendant Wojewódzki nie podjął się tego więc pieniądze wróciły do gminy.     

Pani Wiesława Dymkowska zapytała czy dół tego budynku byłby wystarczający dla policji?  

Pan Dariusz Lewandowski- Komendant Posterunku Policji w Glinojecku odpowiedział że tak, ponieważ na posterunku spędzają 2-3 godz., na służbie z reguły jest dwóch policjantów, a ilość pomieszczeń tam będących jest dla nas również wystarczająca. 

Pani Wiesława Dymkowska zapytała, czy są plany wykorzystania góry tego budynku?

Pan Burmistrz  wyjaśnił, że rozważane są różne możliwości, między innymi jest rozważana kwestia przeniesienia Posterunku Policji do innego lokalu gminnego. Na dzień dzisiejszy propozycja byłaby taka, żeby dół przeznaczyć na Posterunek Policji, natomiast góra mogłaby być zagospodarowana przez ZGK, ponieważ obecny budynek w którym, urzędują musi być rozebrany w związku z budową przedszkola. Wówczas też będzie spełniony cel publiczny na jaki gmina może przejąć ten budynek. 

Pani Wiesława Dymkowska zapytała, czy stać gminę na wyremontowanie tego budynku, ponieważ są to duże koszty?

Pan Burmistrz zauważył, że Rada podejmuje wolę przejęcia tego budynku, a podczas podpisywania dokumentu przejęcia-przekazania będziemy z Panem Starostą ustalać warunki  przekazania obiektu. Będziemy się starali wynegocjować jak najlepsze warunki tzn. żeby  został on wyremontowany, ponieważ właścicielem tego budynku nie jest policja, a Skarb Państwa i to on go nam będzie przekazywał. Lokum tymczasowe dla policji jest wskazane w Glinojecku, ale ona z niego nie skorzystała.

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

Rada podjęła uchwałę w przedmiotowej sprawie.

Głosowanie przedstawiało się następująco:

12 osób było za przyjęciem uchwały,

  3 osoby się wstrzymały od głosu

Stanowi ona wraz  z uzasadnieniem, załącznik do niniejszego protokołu.

6. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/101/2012 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 26 stycznia 2012 roku dotyczącej Regulaminu przyznawania stypendium za wyniki  w nauce uczniom Gimnazjum Nr 1 im. M. Kotańskiego w Glinojecku i Gimnazjum Nr 2 w Ościsłowie;

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła Pani Iwona Wernicka – Pracownik Urzędu Miasta  i Gminy Glinojeck.

Pan Robert Roguski- Radca Prawny zauważył, że §3 projektu tej uchwały nie powinno być ponieważ §1 jest tym, który reguluje wejście jej w życie. Zmiana treści uchwały jest efektem działania naszego organu nadzorczego.Podejmowaliśmy wcześniej takie uchwały i organ nadzorczy nie widział w nich nieprawidłowości natomiast teraz uznał, że jednak mamy  do czynienia z przepisem prawa miejscowego i w konsekwencji trzeba dokonać w innym trybie opublikowania tejże uchwały, stąd zmiana w §1 mówiąca o tym, że musimy ją opublikować.Uchwała była podejmowana w styczniu i aby objęła okres kiedy stypendia były już wypłacane uwzględniono w §1 zapis: „z mocą obowiązującą od dnia 01 lutego 2012 roku” w trybie przewidzianym dla przepisów prawa miejscowego.

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w przedmiotowej sprawie. Stanowi ona wraz  z uzasadnieniem załącznik do niniejszego protokołu.

7.      w sprawie: wyrażenia zgody na realizację przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Glinojecku projektu systemowego „Spróbuj zmienić swoje życie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”;

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem  przedstawiła Pani Iwona Wernicka – Pracownik Urzędu Miasta  i Gminy Glinojeck.

Pani Teresa Sosińska – Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej poinformowała, że od 2008 roku MGOPS realizuje projekty systemowe. Projekt ten skierowany jest do osób bezrobotnych, zarejestrowane w Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne lub osoby poszukujące pracy.  W tym roku skupiliśmy się bardziej na młodych osobach. Nie znamy jeszcze tematyki szkolenia, ponieważ obecnie przeprowadzane jest  ankieta wśród społeczeństwa, na podstawie której będzie ona znana. Projekt jest już złożony w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych, czekamy tylko na jego zatwierdzenie,Integralną częścią projektu jest uchwała Rady. Wkład własny gminy wynosi 28 507,50 zł.

Pani Wiesława Dymkowska zapytała jaka liczba osób korzystających z projektu systemowego posiada stałe zatrudnienie?

Pani Teresa Sosińska – Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej odpowiedziała, że na dzień dzisiejszy 6 osób ma stałe zatrudnienie, chociaż przeszkoliliśmy około 70 osób. Jest to mała liczba osób, ale szkolenia te mogą być wykorzystane też w przyszłości.Myśli że warto jest coś robić. Rynek pracy jest jaki jest, a szkolenia organizujemy dla potrzeb naszych klientów.

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w przedmiotowej sprawie. Stanowi ona wraz z uzasadnieniem, załącznik do niniejszego protokołu.

8.      w sprawie: przyjęcia Programu Wspierania Rodzin w Mieście i Gminie Glinojeck na lata 2012-2014.

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem  przedstawiła Pani Iwona Wernicka – Pracownik Urzędy Miasta  i Gminy Glinojeck.

Pani Teresa Sosińska – Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej poinformowała, że program został przygotowany na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny  i pieczy zastępczej, w której zawarty jest obowiązek jego przygotowania. Staraliśmy się w nim wskazać instytucje, które działają na rzecz rodziny i ich działania w stosunku do dzieci, rodzin,  osób niepełnosprawnych i do osób starszych. Warunkiem jest zatwierdzenie tego programu przez Radę.

Uwag, wniosków i zapytań nie było. 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w przedmiotowej sprawie. Stanowi ona wraz z uzasadnieniem i załącznikami, załącznik do niniejszego protokołu.

 9.      w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Glinojeck na lata 2012-2015.

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem  przedstawiła Pani Iwona Wernicka – Pracownik Urzędy Miasta  i Gminy Glinojeck.

Pani Monika Sarnecka – Pracownik Urzędu Gminy w Glinojecku poinformowała, że obowiązek sporządzenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami wynika z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Program został uzgodniony z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, który zaakceptował przedstawiony projekt . Na terenie Miasta i Gminy Glinojeck, większość zabytków jest własnością osób prywatnych, niewiele zabytków jest własnością gminy. Program Opieki nad Zabytkami dotyczy również promocji obiektów zabytkowych na terenie gminy. Zawiera wykaz obiektów zabytkowych wpisanych do Ewidencji Zabytków, obiektów zabytkowych, które znajdują się w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków oraz wykaz obiektów zabytkowych po weryfikacji . Rada Gminy może corocznie wyodrębnić w budżecie kwotę na opiekę nad zabytkami, na akcję ochrony zabytków.

Pan Andrzej Gontraski-Przewodniczący Rady Miejskiej zauważył, że dobrze byłoby, żeby Państwo Sołtysi otrzymali wykaz zabytków  z terenu gminy. Na następnej sesji zostanie ten wykaz przekazany każdemu sołtysowi, żeby wiedzieli co jest zabytkiem w jego sołectwie.

Pan Witold Kowalski zauważył, że na posiedzeniu komisji zgłaszał, iż w załączniku nr 1 i 2 do uchwały są ujęte obiekty , które już nie istnieją ( w Sulerzyżu) np. nr 4 Dom drewniany, plebania, zapytał czy nie wypadałoby wykreślić obiektów już nie istniejących?   

Pani Monika Sarnecka – Pracownik Urzędu Gminy w Glinojecku poinformowała, że wykazy załączone do uchwały są przesłane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do których nie możemy sami wnosić żadnych poprawek, ewentualnie trzeba to zgłosić do Konserwatora i on może te wykazy modyfikować. Jeśli obiekt zabytkowy należy do prywatnej osoby to musi zgłosić go właściciel.

Pan Robert Roguski- Radca Prawny poinformował, że gdybyście Państwo zadecydowali, że gmina ma zgłosić nieistniejące już zabytki to Konserwator przyjmie taką informację od każdego, natomiast na dzień dzisiejszy nie możemy wnosić żadnych zmian  do wykazu, ponieważ te zabytki są ujęte w Rejestrach zabytków.

Pan Andrzej Gontraski-Przewodniczący Rady Miejskiej zauważył, że gdy Państwo Sołtysi otrzymacie wykaz zabytków zweryfikujecie go i zgłosicie Pani Sarneckiej ewentualny ich brak, wówczas Urząd będzie mógł wystąpić do Konserwatora Zabytków, aby ten je wykreślił z Rejestru Zabytków.

Uwag, wniosków i zapytań nie było.

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w przedmiotowej sprawie. Stanowi ona wraz  z uzasadnieniem i załącznikami, załącznik do niniejszego protokołu.

 10.  w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Glinojeck. 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem  przedstawiła Pani Iwona Wernicka – Pracownik Urzędy Miasta  i Gminy Glinojeck.

Pani Elżbieta Przybyłowska- Pracownik Urzędu Miasta i Gminy poinformowała, że od 1 stycznia  weszła w życie ustawa która mówi, że utrzymanie bezdomnych zwierząt, wyłapywanie i przekazywanie ich do schronisk jest zadaniem własnym gminy. Nałożono obowiązek opracowania programu zapobiegania bezdomności, który podlega przyjęciu przez Radę Miejską. W związku z tym opracowała program, przekazała do zaopiniowania Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Ciechanowie, do Zarządców Kół Łowieckich  działającym na terenie Miasta i Gminy Glinojeck Ponadto program podlega zaopiniowaniu przez organizacje społeczną, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, ale z uwagi na fakt że u nas nie ma takiej organizacji, więc przekazała projekt programu do  Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie, który wniósł uwagi do przedłożonego dokumentu i zostały one uwzględnione w przedłożonym projekcie Programu.

Następnie kolejno głos zabierali:

Pan Piotr Gadomski zapytał, jakie zwierzę można uznać za bezdomne? Co trzeba zrobić żeby pies był bezdomny?

Pani Elżbieta Przybyłowska - Pracownik Urzędu Miasta i Gminy poinformowała, że program mówi co rozumiemy przez pojęcie zwierzęta bezdomne tzn. rozumie się przez to zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd przebywały. Wiadomym jest, że każdy pies był gdzieś wychowywany, ktoś się nim opiekował,  w momencie kiedy dorósł ktoś go wywiózł i wypuścił w innej miejscowości, wówczas  zadanie własne gminy polega na zaopiekowaniu się nim i opłacanie miejsca przebywania w schronisku.  

Pan Piotr Gadomski zaproponował, żeby psa przebywającego w schronisku dla którego przez pół roku nie znaleziono właściciela uśpić. Wydaje mu się, że pies przebywający w schronisku około roku nie jest w stanie przyzwyczaić się do innej osoby.

Pani Elżbieta Przybyłowska - Pracownik Urzędu Miasta i Gminy  zauważyła, że nie ma takiej możliwości, ponieważ zadaniem gminy jest realizacja ustawy, a w niej nie ma nawet jednego słowa o usypianiu bezdomnych zwierząt, jedyne jest napisane, że bezdomne zwierzęta przekazuje się do schroniska.

Pan Rober Roguski- Radca Prawny wyjaśnił, że jeśli pies pilnuje i uniemożliwia wejście złodziejowi na posesje to wówczas jest właściciel, pies wybiegnie na drogę, zostanie potrącony przez samochód nie ma właściciela, dlatego też nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie radnego. Żadna gmina z tym problemem się nie uporała, musi zwierzęta bezdomne wyłapywać i realizować procedurę.

Pan Paweł Mroczkowski – Sołtys sołectwa Kondrajec Pański zauważył, że bezdomne są nie tylko psy ale i koty, u nich na osiedlu jest ich około 50 sztuk.

Pan Marek Marcinkowski - Radny Rady Powiatu Ciechanowskiego zapytał, ile kosztuje utrzymanie  w schronisku bezdomnego zwierzęcia?

Pani Elżbieta Przybyłowska - Pracownik Urzędu Miasta i Gminy odpowiedziała, że ponad 400,00 zł miesięcznie.

Pan Burmistrz poinformował, że gmina w roku 2011 wydała na utrzymanie bezpańskich psów 25 tys. zł.

Pani Elżbieta Przybyłowska - Pracownik Urzędu Miasta i Gminy zauważyła, że ostatni rachunek za miesiąc luty 2012 roku jest ponad 4 tys. zł. Ponadto poinformowała, że nie wszystkie psy przekazywane są do schroniska, wiele przekazywanych jest do adopcji. Gdyby wszystkie psy zgłoszone przekazywane były do schroniska to kwota jaka jest ustalona  w budżecie na ten cel starczyłaby na cztery, pięć miesięcy.

Pan Witold Kowalski zaznaczył, że kiedyś było tak, że straż leśna miała prawo odstrzelić psa błąkającego się po lesie, czego był świadkiem. Jak przedstawia się to na dzień dzisiejszy?

Pani Elżbieta Przybyłowska - Pracownik Urzędu Miasta i Gminy  poinformowała, że straż miejska powinna ustalić kto jest właścicielem psa, a jeśli nie będzie takiej możliwości poinformować gminę. Na pewno nie może zastrzelić zwierzęcia bezdomnego.

Pan Kazimierz Konstankiewicz – Sołtys sołectwa Dukt-Krusz zapytał kto jest odpowiedzialny za szczepienie psów? Czyim obowiązkiem jest ustalenie daty szczepienia w sołectwie?

Pani Elżbieta Przybyłowska - Pracownik Urzędu Miasta i Gminy poinformowała, że szczepienie muszą Państwo Sołtysi ustalić z lekarzem weterynarii.

Pan Andrzej Gontarski-Przewodniczący Rady Miejskiej zauważył, że obowiązkiem właściciela jest szczepienie.

Pani Wiesława Dymkowska zapytała, ile kosztuje zaczipowanie psa?

 Pani Elżbieta Przybyłowska - Pracownik Urzędu Miasta i Gminy poinformowała, że rozmawiała z Powiatowym Lekarzem Weterynarii, kiedy opracowywała program i ten powiadomił ją, że zaczipowanie jednego psa wynosi od 60-65,00 zł. Jest to obowiązek, który ciąży na właścicielu psa.

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w przedmiotowej sprawie. Stanowi ona wraz z uzasadnieniem załącznik do niniejszego protokołu.

 11.  w sprawie: programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem  Gminy Glinojeck  w latach 2012 r – 2016 r.;

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem  przedstawiła Pani Iwona Wernicka – Pracownik Urzędy Miasta  i Gminy Glinojeck.

Pani Barbara Kupniewska - Pracownik Urzędu Miasta i Gminy poinformowała, że  ustawa  o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy nakłada na gminę obowiązek uchwalania wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. Program ten jest opracowany na kolejnych 5 lat. Poprzedni program był opracowany na lata 2007-2011. Zawiera on dotychczasową ilość lokali komunalnych gminy, planowaną sprzedaż komunalnych lokali mieszkalnych, zasady polityki czynszowej oraz zasady sprzedaży lokali mieszkalnych z zasobów Miasta i Gminy i zasady zamiany lokali mieszkalnych. Zasady wynajmu lokali komunalnych są zawarte w innej odrębnej uchwale. Program zawiera to co  wiąże się z gospodarowaniem komunalnym zasobem, który jest własnością Gminy Glinojeck, a powierzony jest w zarzadzanie Towarzystwu Budownictwa Społecznego. Program jest wypełnieniem w/w ustawy , która pozwala Panu Burmistrzowi na sprzedaż i działania związane z gospodarowaniem tym zasobem.

Pan Marek Kuminiarczyk zapytał w związku z programem, który obowiązywał w latach 2007-2011, czy ostatnia podwyżka czynszu była w 2007 roku? Czy przez te całe 5 lat nie było podwyżek? Czy jest możliwość podwyższania czynszu co roku?   

Pan Jacek Klopper-Prezes TBS odpowiedział, że ostatnia podwyżka czynszu była w 2007 roku. Prawo pozwala na podwyżkę czynszu raz do roku, ale czynsze które były ustalane w 2007 roku, wystarczały na bieżące wydatki przez okres 4 lat. Rok 2012 pokazuje znaczny wzrost inflacji , która według ostatnich 5 lat  wzrosła o około 17%, oraz znaczny wzrost cen energii elektrycznej, centralnego ogrzewania w związku z czym ustalony czynsz nie starczał na pokrycie bieżących rachunków eksploatacyjnych.

Pan Andrzej Gontarski-Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy Pan Prezes przewiduje,  następną podwyżkę cen za 5 lat?

Pan Jacek Klopper-Prezes TBS poinformował, że trudno mu odpowiedzieć na to pytanie, nie wie jak będą się kalkulowały wydatkowo następne 5 lat. Podwyżka czynszu dotyczy tylko mieszkań komunalnych, a nie dotyczy wspólnot mieszkaniowych i właścicieli. 

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w przedmiotowej sprawie. Stanowi ona  załącznik do niniejszego protokołu.

 12.  w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sulerzyż;

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem  przedstawiła Pani Iwona Wernicka – Pracownik Urzędu Miasta  i Gminy Glinojeck.

Pan Przemysław Iwański - Pracownik Urzędu Miasta i Gminy poinformował, że Parafia Sulerzyż złożyła wniosek w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich o dofinansowanie  przedsięwzięcia pn „Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców Sulerzyża oraz poprawa estetyki miejscowości poprzez utworzenie miejsca integracji mieszkańców”. Plan Odnowy Miejscowości Sulerzyż jest jednym z najważniejszych elementów odnowy wsi, jej rozwoju oraz poprawy warunków pracy i życia mieszkańców. W tej chwili Parafia jest na etapie podpisywania umowy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego i jednym z załączników do tej umowy jest Plan Odnowy Miejscowości Sulerzyż. Sporządzenie i uchwalenie takiego dokumentu stanowi niezbędny warunek przy aplikowaniu o środki finansowe w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

Uwag, wniosków i zapytań nie było.

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w przedmiotowej sprawie. Stanowi ona z uzasadnieniem i załącznikiem, załącznik do niniejszego protokołu.

13.  w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Bielawy;

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła Pani Iwona Wernicka – Pracownik Urzędu Miasta  i Gminy Glinojeck.

Pan Andrzej Gontarski-Przewodniczący Rady Miejskiej zauważył, że projekt statutu prócz członków Rady, otrzymali też sołtysi sołectwa którego dotyczą te statuty. Poinformował, że mamy 29 sołectw i sukcesywnie będą uchwalane statuty sołectw gminy Glinojeck na kolejnych sesjach.

Następnie kolejno głos zabierali:

Pan Witold Kowalski zauważył, że w § 18 ust. 3 mamy zapis: „Jeżeli do upływu kadencji sołtysa zostało nie więcej niż 6 miesięcy, obowiązki Sołtysa pełni Przewodniczący Rady Sołeckiej”, a z tego co mu wiadomo Przewodniczącym Rady Sołeckiej jest zawsze Sołtys. Myśli, że powinien to być jeden z członków Rady Sołeckiej.

Pan Robert Roguski-Radca Prawny poinformował, że problem ten wynika z dotychczasowej praktyki i tak jak Pan Radny mówi Przewodniczącym Rady Sołeckiej jest Sołtys. Jak spojrzymy na §11 ust. 1 i 2  „Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka”, „Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy, składa się z 3 osób” , a w naszych sołectwach jest tak, że Sołtys stoi na czele Rady Sołeckiej. Jeśli sołectwa byłyby zainteresowane zmianą kształtu Rady Sołeckiej to można by wyłonić z niej przewodniczącego i wiceprzewodniczącego, a w takiej sytuacji byłoby tak, że to wiceprzewodniczący zastępuje sołtysa w czasie jego nieobecności.

Pan Norbert Hefczyc zauważył, że podobnie jest w §11 ust 4 gdzie jest zapis: „Pracami Rady Sołeckiej kieruje Sołtys”. 

Pan Robert Roguski-Radca Prawny poinformował, że zapis ten jest odzwierciedleniem tego co jest w rzeczywistości. Pisząc ten statut nie czuł się kompetentny, aby zmieniać istniejący stan rzeczy.

Pan Witold Kowalski zauważył, że przez najbliższe dwa lata Rady Sołeckie będą istniały w takim  składzie jakim są, a statuty wejdą w życie 14 dni po ogłoszeniu, w związku z tym nie możemy wprowadzić wiceprzewodniczącego do jej składu.

Pan Janusz Przybyszewski- Sołtys sołectwa Brody Młockie zapytał o zapis § 14 ust 4 : „Kandydatami na Sołtysa i do Rady Sołeckiej mogą być mieszkańcy Sołectwa stale zamieszkujący na jego obszarze, posiadający prawo wyborcze do Rady Miejskiej ”, co oznacza ten zapis?

Pan Robert Roguski-Radca Prawny wyjaśnił, że chodzi o to, że wspólnotę lokalną tworzą mieszkańcy gminy, więc jeśli traci się prawo wyborcze to przestaje się być mieszkańcem, wyprowadza się do innej gminy, lub też staje się ubezwłasnowolniony.

Pan Grzegorz Stolarski- Sołtys sołectwa Płaciszewo poinformował, że jest za tym aby Sołtys był Przewodniczącym Rady Sołeckiej z wyboru mieszkańców, ponieważ będzie miał większe umocowanie prawe przez przewodnictwo tej Radzie. Dobrze byłoby też gdyby był również wyodrębniony w Radzie wiceprzewodniczący.

Pan Robert Roguski-Radca Prawny zaproponował, abyśmy wykreślili z projektu statutów sołectw w §18 ust. 3. Te rozwiązanie nie będzie wymagało innych zmian w statucie, natomiast gdyby okazało się, że następuje wygaśnięcie mandatu Sołtysa trzeba będzie zarządzić wybory uzupełniające. Jest to bardzo rzadka sytuacja. Punkt ten wykreślamy we wszystkich statutach, ponieważ dotychczas dla każdego sołectwa zapisy w statutach były w swej treści identyczne, więc konsekwentnie najlepiej byłoby tą zmianę zastosować do wszystkich statutów.    

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w przedmiotowej sprawie. Stanowi ona  załącznik do niniejszego protokołu.

14.  w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Brody Młockie;

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła Pani Iwona Wernicka – Pracownik Urzędu Miasta  i Gminy Glinojeck.

Pan Andrzej Gontarski – Przewodniczący Rady Miejskiej zauważył, że pod względem prawnym każdy ze statutów sołeckich jest taki sam , natomiast różnice są tylko w składnikach mienia.

Pan Janusz Przybyszewski – sołtys sołectwa Brody Młockie poinformował, że nie ma żadnych uwag do statutu, wszystko zostało w nim szczegółowo opisane.

Uwag, wniosków i zapytań nie było.

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w przedmiotowej sprawie. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.

15.  w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Budy Rumockie;

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła Pani Iwona Wernicka – Pracownik Urzędu Miasta  i Gminy Glinojeck.

Uwag, wniosków i zapytań nie było.

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w przedmiotowej sprawie. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.

16.  w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Dukt-Krusz;

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła Pani Iwona Wernicka – Pracownik Urzędu Miasta  i Gminy Glinojeck.

Uwag, wniosków i zapytań nie było.

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w przedmiotowej sprawie. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.

 17.  w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Faustynowo;

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła Pani Iwona Wernicka – Pracownik Urzędu Miasta  i Gminy Glinojeck.

Uwag, wniosków i zapytań nie było.

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w przedmiotowej sprawie. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.

 18.  w sprawie uzupełnienia składów Stałych Komisji Rady Miejskiej w Glinojecku;

Pan Andrzej Gontarski – Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że aktualnie mamy taką sytuację, że dwie komisje Rady Miejskiej nie działają w pełnym składzie tzn. Komisja planów, budżetu i finansów i Komisja zdrowia, oświaty, kultury i spraw socjalnych. Pan Marek Kumniarczyk  wyraził chęć zasiadania w Komisji zdrowia, oświaty, kultury i spraw socjalnych, stąd została przygotowana stosowna uchwała i jeśli będzie taka wola radnych to uzupełnimy tą komisję.

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła Pani Iwona Wernicka – Pracownik Urzędu Miasta  i Gminy Glinojeck.

Pan Marek Kumniarczyk wyraził zgodę na bycie członkiem tejże komisji.

Uwag, wniosków i zapytań nie było.

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w przedmiotowej sprawie. Stanowi ona  załącznik do niniejszego protokołu.

Następnie Pan Andrzej Gontarski – Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił członków Komisji zdrowia, oświaty, kultury i spraw socjalnych, czyli Pana Witolda Kowalskiego, Panią Martę Meister i Pana Marka Kuminiarczyka o ukonstytuowanie się.

Komisja po ukonstytuowaniu się podjęła decyzję, że przewodniczącą Komisji zdrowia, oświaty, kultury i spraw socjalnych została Pani Marta Meister.

Ad.7

Pani Teresa Sosińska – Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Glinojecku przedstawiła sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2011 rok oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej na 2012 rok, które stanowi załącznik niniejszego protokołu.

Uwag, wniosków i zapytań nie było.

Ad.8

Pan Dariusz Lewandowski – Komendant Posterunku Policji w Glinojecku przedstawił sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa na terenie Miasta i Gminy Glinojeck w 2011 roku, które stanowi załącznik niniejszego protokołu.

Pan Marek Marcinkowski- Radny Rady Powiatu Ciechanowskiego poinformował, że na sesji Rady Powiatowej była również ocena bezpieczeństwa w powiecie. W wyniku przedstawionych zestawień poinformował, że gmina Glinojeck  nie odbiega daleko pod względem wykrywania przestępczości od innych gmin naszego powiatu. Najwięcej zdarzeń jest w mieście Ciechanów ze względu na wielkość miasta. W sprawozdaniu, które on otrzymał jest zdanie: „Samorząd w Glinojecku również przekazał znaczne środki finansowe na remont budynku posterunku jednak z przyczyn od nas niezależnych remont ten w zeszłym roku nie został wykonany. Mamy nadzieję, że uda się to zrobić w roku bieżącym”.  W związku z tym zapisem zadał pytanie: „Jak Komendant Powiatowy widzi funkcjonowanie posterunku  w Glinojecku w okresie zimowym?”.Nie uzyskał odpowiedzi, ponieważ nie było Pana Komendanta,a reprezentował go Naczelnik Wydziału Prewencji kom. Krzysztof Hincman i ma otrzymać odpowiedź na piśmie.

Pani Wiesława Dymkowska  poinformowała, że w Glinojecku na ulicy Południowej przy bloku 19A  zapalił się samochód, bus kurierski z DHL 7. Strażnica od tego miejsca znajduje się około 200 metrów, ale w momencie kiedy przyjechała straż z Ciechanowa ,  naszej straży jeszcze nie było, a kiedy już dojechała zabrakło jej wody. Kiedy na następny dzień zapytała Pana Gadomskiego dlaczego tak późno przyjechali, to ten odpowiedział, że koła pompowali,dlatego nie mogli dojechać. Wóz bojowy nie jest sprawny, hydranty też nie wszystkie, więc zapytała, dlaczego doszło do takiej sytuacji? Poprosiła, żeby tą sprawą się ktoś  zainteresował.

Pan Dariusz Lewandowski  poinformował, że w naszej straży mamy strażaków ochotników, więc nie mają oni obowiązku być na miejscu w czasie akcji. Pan Jan zapewne źle się wypowiedział, ponieważ nie pompowali  kół, a zapewne hamulce. Jeśli  w przyszłości zauważymy, że nasza straż wyjeżdża z opóźnieniem to wnioskuje na przyszłość  o zarezerwowanie w budżecie pieniędzy na utrzymanie kierowcy całodobowego. Musimy dziękować im za to, że wyjeżdżają do pożaru i są dyspozycyjni . Pan Nowakowski stara się pilnować tak kierowców OSP, żeby  byli dyspozycyjni i sprawni bojowo, ale jest to tylko straż ochotnicza.

Pan Andrzej Gontarski-Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał czy w czasie gdy policjanci  z Glinojecka stacjonowali w Ciechanowie to czy w Glinojecku było więcej np. włamań czy kradzieży?

Pan Dariusz Lewandowski – Komendant Policji  w Glinojecku poinformował, że nie było większego zagrożenia, ponieważ nasze przeniesienie wiązało się z okresem bardzo drastycznych spadków temperatur, które tym samym również wpłynęły na brak przestępczości.

Ad.9

Pan Andrzej Gontarski-Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że na poprzedniej sesji zajmowaliśmy się tym tematem bardzo ogólnie. Mówił, że wpłynął wniosek o odwołanie Pani sołtys sołectwa Wkra. Prosił, aby ona w jakiś sposób załagodziła zaistniałą sytuację. Niestety problem wraca i musimy się nim ponownie zająć.Następnie poprosił Panią Beatę Kuźniewską- Radną z tego terenu, aby wypowiedziała się w tej sprawie.

Pani Beata Kuźniewska  poinformowała, że nie ma jeszcze oficjalnego wniosku, była u Pana, który złożył pismo z podpisami kilkunastu mieszkańców sołectwa w tej sprawie, ale go nie było. Chwilowo jest w Anglii. Jest on osobą zainteresowaną odwołaniem Pani Sołtys, więc musimy zaczekać do jego powrotu, żeby dalej poprowadził ten proces i zwołał mieszkańców sołectwa na zebranie wiejskie. My będziemy uczestniczyć w tym zebraniu, zliczymy głosy za i przeciw odwołaniu. Musimy doprowadzić do konfrontacji Pani Sołtys i członka Rady Sołeckiej, żeby dowiedzieć się jakie są podstawy do odwołania sołtysa.    

Pan Andrzej Gontarski-Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że po konsultacji z Panem Mecenasem doszliśmy do wniosku, że Rada zobowiązałaby Panią Sołtys i Radę Sołecką do zwołania zebrania wiejskiego, żeby się wypowiedziała, czy składa wniosek                    o odwołanie Pani Sołtys, czy też nie poprzez glosowanie i podjęcie stosownej uchwały.

Pani Marzanna Najechalska-Sołtys sołectwa Wkra zapytała czy Pan Sobiecki – zainteresowany musi być na tym zebraniu?

Pan Andrzej Gontarski-Przewodniczący Rady Miejskiej zauważył, że jeśli jest mieszkańcem sołectwa to musi być poinformowany o zebraniu. Zaproponował, aby Pani Sołtys poinformowała wszystkich mieszkańców o miejscu i godzinie tego zebrania.

Pan Grzegorz Stolarski-Sołtys sołectwa Płaciszewo  poprosił członków Rady o zgodne i łagodne potraktowanie tej sprawy ponieważ kiedyś na Wkrze był konflikt, który trwał jakiś czas, obawia się że ta sprawa znów może go się zaognić. Poprosił, żeby wszystkie działania radnych były przemyślane i wyważone, żeby nie stwarzać dodatkowych zapalników do zaostrzenia sprawy, żeby w miarę łagodnie załatwić sprawę, porozumieć się między sobą. Konflikt we wsi zaczął się od świetlicy wiejskiej, która obecnie stoi i nikt z niej nie korzysta.  

Pan Andrzej Gontarski-Przewodniczący Rady Miejskiej zauważył, że wniosek o odwołanie sołtysa wpłynął już dawno. Nie podejmowaliśmy działań z myślą, że sprawa z upływem czasu się rozwiąże. Okazało się, że mamy kolejną interwencję w postaci pisma i rozmowy. Nie możemy dłużej problemu mieszkańców Wkry tego zostawić i nie reagować. Mam nadzieję, że przez zwołanie zebrania mieszkańcy  sami dojdą do porozumienia.   

Następnie zapytał Państwa Radnych, czy zgadzają się na zwołanie zebrania wiejskiego, i po otrzymaniu protokołu  z zebrania Rada podejmie decyzję co dalej zrobić w tej sprawie.

Rada jednogłośnie podjęła decyzję w przedmiotowej sprawie i zadecydowała o zwołaniu zebrania wiejskiego.

Ad. 10

Pan Andrzej Gontarski-Przewodniczący Rady Miejskiej  zgodnie z pismem  dyrekcji „Międzynarodowego Festiwalu Piosenki i  Kultury Romów” poprosił o wystąpienie jej  przedstawiciela w celu podsumowania współpracy Organizatorów Festiwalu z Gminą Glinojeck.

Pan Jarosław Orłowski – z-ca ds. programowych podziękował, za chęć wysłuchania   dyrekcji „Międzynarodowego Festiwalu Piosenki i  Kultury Romów” w składzie: dyrektor Pan Don Vasyl, z-ca ds. organizacyjnych i sekretarka. Następnie poinformował, że w 2007 roku otrzymaliśmy od Pana Burmistrza zaproszenie, aby „Międzynarodowy Festiwal Piosenki i  Kultury Romów” odbył się w Glinojecku, w którym powoływano się na przyjętą jednogłośnie uchwałę Rady Miejskiej. Minęło 4 lata w związku z czym chcieliśmy podsumować współpracę z Państwem jako, że pewne sprawy są do tej pory niezałatwione i nie możemy porozumieć się ani z Fundacją Rozwoju Glinojecka ani Komitetem Organizacyjnym Festiwalu złożonym z pracowników Urzędu. Następnie poinformował, że pierwsza umowa  zawarta była z Miastem i Gminą Glinojeck reprezentowaną przez Burmistrza Waldemara Godlewskiego (osoba odpowiedzialna za realizację Festiwalu), w następnym roku poproszono nas o załączenie aneksu do tej umowy w którym nazwisko Waldemar Godlewski zostało zastąpione nazwiskiem Jacek Klopper w międzyczasie Prezes Fundacji się dwukrotnie zmienił. Nie zmienia to jednak faktu, że do ostatniego Festiwalu faktycznie osobą odpowiedzialną za festiwal był Pan Burmistrz Waldemar Godlewski jako przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Festiwalu. Aneksy podpisywane w międzyczasie miały zdjąć personalnie z Pana Burmistrza odpowiedzialność za realizację umowy z Fundacją powołaną przez Miasto i Gminę Glinojeck do realizacji tego Festiwalu. Następnie po pierwszym roku obowiązywania umowy spisaliśmy umowę trzyletnią, która obowiązywała do końca wraz z tymi aneksami. W związku z tym, że zaistniał w międzyczasie kryzys finansowy przy kolejnych aneksach zrezygnowaliśmy w pierwszym  i drugim roku po 200 tys zł. Mimo działalności Fundacji wszystkie sprawy i praktyczne decyzje podejmował Pan Waldemar Godlewski. Niejednokrotnie w rozmowach z Prezesami Fundacji byliśmy odsyłani do Pana Burmistrza. On też był zapraszany przez nas przed każdym Festiwalem do telewizji, gdzie występował jako przedstawiciel Miasta i Gminy Glinojeck  i faktyczny organizator tego Festiwalu. W związku z tym że zostaliśmy zaproszeni uchwałą Rady Miejskiej do Glinojecka, a mamy jeszcze nieuregulowane sprawy finansowe postanowiliśmy się za pośrednictwem Pana Przewodniczącego Rady odwołać do Państwa jako ciała społecznego i samorządowego o pomoc w rozwiązaniu tej sprawy. W dwóch ostatnich Festiwalach zrezygnowaliśmy z kwot stanowiących 40% wynagrodzenia zagwarantowanego nam umową tzn. z 675 tys zł zagwarantowanych umową otrzymaliśmy 450 tys zł , dotyczyło to również zarówno III jak i IV Festiwalu w Glinojecku. W odniesieniu do ostatniego Festiwalu zostaliśmy postawieni jeszcze dodatkowo przed faktem dokonanym , a mianowicie przyjechawszy do Glinojecka, przystąpiwszy do realizacji Festiwalu, w momencie kiedy Pan Burmistrz doskonale sobie zdawał sprawę, że nie zerwiemy umowy z telewizją, ponieważ byłby wielki skandal, zrezygnowaliśmy z kolejnych kilkudziesięciu tysięcy złotych kwoty wynagrodzenia, prawdopodobnie około 90 tys. zł. Wobec czego wystąpiliśmy do Rady z naszymi  roszczeniami, ponieważ nie chcemy występować do sądu, aby w długotrwałym procesie  rozwiązać tę sprawę „dojść po nitce do kłębka”, gdzie „kłębkiem” okaże się Pan Waldemar Godlewski.  Podczas ostatniego festiwalu postawiono nas w sytuacji bez wyjścia, albo zgadzamy się na obniżenie wynagrodzenia, albo będzie skandal na wielka skalę w sensie zerwania umowy z telewizją i nie transmitowanie przez nią festiwalu. Wobec czego jako poważni ludzie, którzy współpracują przez tyle lat z telewizją musieliśmy podpisać ten aneks. Ponadto, że w III i IV festiwalu zrezygnowaliśmy z 200 tys zł, jeszcze zrezygnowaliśmy z kolejnych kilkudziesięciu tys. zł. Zarówno Pan Burmistrz jak i Pan Prezes Fundacji Jarosław Rudnicki (III z kolei Prezes Rozwoju Glinojecka) zapewniali nas, że po podsumowaniu Festiwalu rozliczą się z nami zgodnie z zapisami zawartymi w ostatnim aneksie do umowy. Niestety na kolejnym spotkaniu w obecności Don Vasyla, na które on nie został zaproszony ze względu na to, że Pan Burmistrz twierdził, że przez niego jako osobę konfliktową nie może się z nim porozumieć, okazało się, że Don Vasyl musi rezygnować z kolejnych kilkudziesięciu tysięcy złotych i zgodził, się po raz czwarty na obniżenie wynagrodzenia pomimo tego, że dokładał do tej umowy, gdyż jego współpracownicy nie zostali opłaceni. Don Vasyl przyjechał na spotkanie licząc na uzyskanie 90 tys zł dostał 55 tys. zł i do tej pory nie została rozliczona kwota 25 tys. zł, o które zwrócił się nasz prawnik i w uzasadnieniu otrzymał odpowiedź, że koncert został wcześniej zakończony niż miał trwać. Festiwal Romski w Glinojecku miał być drabiną promocyjną i tak się stało bo do tej pory nikt  nie wiedział gdzie leży Glinojeck, a w tej chwili dużo ludzi po obejrzeniu Festiwalu mniej więcej kojarzy Miasto Glinojeck z wielką międzynarodową imprezą. W związku z tym zwracamy się z prośbą do Rady o pomoc w wyjaśnieniu tej sytuacji, żebyśmy o Was mogli  mówić dobrze, chciałbym żeby zakończeniem tego było oświadczenie podpisane przez strony.

Pan Don Vasyl Szmidt  zauważył, że dzięki Festiwalowi ludzie w całym kraju mieli okazję zobaczyć w telewizji jak wygląda Glinojeck i społeczeństwo Glinojecka, które jest tolerancyjne, nie są rasistami , którzy przyjęli nasz tabor cygański do małego miasta.Zdaje sobie sprawę z tego, że pieniądze są, a jutro ich nie ma, ciąży nam taka kwota, ale chce  rozstać się w przyjaźni, ponieważ z Burmistrzem Ciechocinka ma podpisaną umowę tylko na trzy lata , bo nie chciał więcej, a może po tym okresie wróci do Glinojecka, może będzie lepsza sytuacja finansowa. Wiemy, że Festiwal pod względem fachowym i medialnym był na wysokim szczeblu.

Pani Wiesława Dymkowska zapytała, czy kwota 25 tys zł dotyczy ostatniego Festiwalu, bo rozumiem że z poprzednich Festiwali sprawy finansowe są uregulowane?

Pan Jarosław Orłowski odpowiedział, że kwota 25 tys zł jest ostateczną kwotą pomimo, iż pewne długi były regulowane z Festiwalu na Festiwal i podpisywane przez nas aneksy.

Pani Wiesława Dymkowska poinformowała, że jej wiedza jest na etapie, że ostatni Festiwal został z Państwem zakończony finansowo adekwatnie i  z  pieniędzy przeznaczonych przez Radę były spłacane zaległe długi. Dzięki spotkaniu z Państwem możemy się czegokolwiek dowiedzieć.

Pan Jarosław Orłowski zauważył, że zgonie z ustawą o imprezach masowych organizatorem imprezy było Miasto i Gmina Glinojeck, natomiast oni odpowiadali za artystów, nagłośnienie, oświetlenie,scenę, multimedia i telewizję, natomiast co do pozostałych składowych tej imprezy tj. bilety, sponsorzy, organizacja ruchu, bezpieczeństwa  nie mieli dostępu i tym się nie zajmowaliśmy z racji podpisanej umowy. Pomimo podpisania trzech aneksów zmniejszających nasze wynagrodzenie do zapłaty z Państwa strony zostało do uregulowania tylko 25 tys. zł.

Pan Andrzej Gontarski-Przewodniczący Rady Miejskiej  zauważy, że z tego co Pan  powiedział, Pan Burmistrz okazał się wytrawnym negocjatorem w negocjacjach i podpisanych umowach, ponieważ bronił własnego interesu. Następnie zgodził się z tym, że  Glinojeck został rozsławiony i wielu mówi o Glinojecku dzięki Festiwalowi, ale my jako Rada wiemy, że kosztowało nas to dużo pieniędzy, ponieważ praktycznie co roku  przekazywaliśmy w granicach 400-500 tys. zł, jest to dużo jak na nas budżet, więc tym samym myśli, że na tą promocję sobie zasłużyliśmy. Nie znamy szczegółów dotyczących umów i uzgodnień więc trudno nam na ten temat dyskutować. W 2007 roku pomysł organizacji Festiwalu był przedstawiony Radzie, Rada zaakceptowała go pozytywnie. Wtedy nikt nas nie informował o kosztach takiej imprezy. Później te okazały się znaczne. Państwo zapewne wiecie, że w związku z organizacją Festiwalu mamy kontrolę prowadzoną przez ABW. Władze Gminy nie miały jeszcze doświadczenia jak pieniądze z budżetu gminy powinny zostać przekazane dla Fundacji. Z tego powodu pozostało dużo niedomówień i bałaganu.

Pan Wojciech Bruździński- Dyrektor MGOK  przedstawił jak wygląda sytuacja w Fundacji, która jest dłużnikiem Zespołu Artystycznego Cygańskie Gwiazdy, a mianowicie jej Prezes zaraz po Festiwalu złożył rezygnacje z pełnionego stanowiska, następnie cały jej zarząd również złożył rezygnacje i w Fundacji zostało 4-5-ciu jej członków, nie mających żadnego prawa do podejmowania decyzji formalnych. My zastawszy tą sytuację zaczęliśmy sprawdzać dokumenty w celu ustalenia jakie mamy jeszcze zaległości płatnicze , co możemy zrobić żeby tą Fundację zamknąć, bo jeśli nie ma zarządu i nie ma chętnych do kierowania nią to nie ma sensu ciągnąć dalej tego tworu. Po podliczeniu wszystkiego zobaczyliśmy, że Fundacja ma wobec Państwa dług w wysokości 25 tys. zł . Obecnie mamy na koncie niecałe 10 tys zł i  tj. wszystko co mamy, szukamy sposobu żeby uregulować wszystkie należności, aby zamknąć Fundację. W tym momencie nie jesteśmy w stanie jej zamknąć ze względu na tą zaległość. Dysponujemy w/w kwotą i nie mamy skąd wziąć więcej pieniędzy, ponieważ nie mając zarządu nie jesteśmy w stanie ich pozyskać.

Pan Don Vasyl Szmidt zauważył, że pieniądze niewypłacone przez Fundację są na wynagrodzenie moich pracowników i niech oni decydują w tej sprawie.

Pan Jarosław Orłowski zaznaczył, że zna sytuację Fundacji i apelują do Rady Miejskiej i Pana  Burmistrza, zdaje sobie sprawę ,że w tym budżecie Rada nie jest w stanie zaplanować żadnej kwoty, wobec tego są w stanie podpisać z Panem Przewodniczącym porozumienie  o zakończeniu współpracy poprzez zapewnienie, że Rada w przyszłorocznym budżecie zapewni im 15 tys. zł . Rada w stosunku do poprzednich dotacji zmniejszyła ją w ostatnim roku biorąc pod uwagę panujący kryzys w związku z tym oni również zmniejszyli wpływy które wynikały z zapisów umowy. W związku z tym jeśli Don Vasyl otrzyma od Fundacji 10 tys zł i Rada zapewni nam przekazanie tych 15 tys zł, żeby zakończyć pozytywnie naszą współpracę, jest w stanie przygotować w ciągu 15 min dziś, czy przesłać jutro Panu Przewodniczącemu uzgodnione wspólnie oświadczenie o zakończeniu współpracy, po  którym będziemy o sobie mówić dobrze, bo nas za chwilę dziennikarze będą pytać o powody zakończenia umowy z Glinojeckiem.

Pan Piotr Gadomski odniósł się do wypowiedzi dotyczącej tego, że koncert trwał do końca, niestety jest temu przeciwny, ponieważ na zaproszeniach był zapis, że miał on trwać do godziny 2.00, niestety punkt 24.00 zostało zgaszone światło i zakończony koncert. Wystąpienie około godziny 23.00 Pana Wiśniewskiego było żenujące.

Pan Andrzej Gontarski-Przewodniczący Rady Miejskiej  odniósł, się do 25 tys zł, które nie zostały wypłacone. Zauważył, że sprawa zadłużenia jest sprawą Fundacji i Rada nie mamy na to wpływu, natomiast  nie możemy złożyć Państwu deklaracji, że przyszłym budżecie przeznaczymy 15 tys zł Państwu. Może Fundacji uda się uzbierać więcej pieniędzy i uregulować zobowiązania.

Pan Wojciech Bruździński-Dyrektor MGOK odpowiedział, że nie ma na to szans ponieważ nie ma  kto się zwracać z pismami do sponsorów, nie ma pieczątek.      

Pan Robert Roguski – Radca Prawny wyjaśnił, że Fundacja formalnie nadal istnieje mimo rezygnacji, które formalnie zostały złożone, nie ma jednak organu który mógłby działać w imieniu Fundacji. Jest ona przygotowywana do likwidacji, gdyż nie ma sensu utrzymywać tworu, który nie może prowadzić jakiejkolwiek działalności i nie prowadzi jej faktycznie, a pozostały jej tylko do zakończenia sprawy, które faktycznie się wydarzyły. Z mojej strony mogę powiedzieć, że brak jest podstaw formalno-prawnych, aby Rada podejmowała jakiekolwiek decyzje o przekazaniu z budżetu pieniędzy na pokrycie zobowiązań Fundacji, ponieważ Państwo macie podpisaną umowę z Fundacją. Ponadto musicie Państwo wziąć pod uwagę to, że wszystkie osoby pracujące w Fundacji nie otrzymywały wynagrodzenia, pracowały społecznie mimo, iż Państwo otrzymali za to wynagrodzenie. Festiwal nie przyniósł takich dochodów, które pozwoliłyby uregulować wszystkie zobowiązania  i stąd też prawdopodobnie wzięła się sytuacja o której mówił Pan Orłowski, że podpisywano kolejne aneksy w celu zmniejszenia wartości zapisanej w pierwszej umowie. Pieniądze, które posiada Fundacja przy zakończeniu jej działalności musi je rozdysponować i przeznaczyć w jakiejś części na spłatę zaległych zobowiązań i likwidacje tej Fundacji.

Pan Jarosław Orłowski zapytał, jak w takim razie Rada widzi rozwiązanie tego problemu i co będzie z kwotą 25 tys. zł, którą Fundacja jest nam winna?

Pan Don Vasyl Szmidt poinformował, że pieniądze te zostały wypłacone wszystkim obsługującym Festiwal, natomiast te 25 tys. zł to są jego pieniądze, które założył gdyż był pewien, że je odzyska .

Pan Robert Roguski – Radca Prawny wyjaśnił, że nie mamy żadnych możliwości żeby uregulować tę kwotę, decyzja należy do Państwa ponieważ jeśli zdecydujecie o wystąpieniu na drogę prawną będziemy się bronić. Na dzień dzisiejszy nie oczekujcie Państwo odemnie i od Rady jakiejkolwiek deklaracji ponieważ, Rada żadnej deklaracji złożyć nie może.

Pan Jarosław Orłowski zauważył, że Rada może składać wszelkie deklaracje jeśli jest taka jej wola. Nie widzi żadnych przeszkód prawnych, które nie pozwalałyby Radzie złożyć deklaracji w celu pokrycie zobowiązań Fundacji na  poczet przyszłego budżetu. Zwróciliśmy się z ta sprawą do Rady, żeby miała ona wymiar publiczny, ponieważ my wywiązaliśmy się ze wszystkiego do czego byliśmy zobowiązani. Prosi Radę, Pana Burmistrza i Fundację do zajęcia jakiegoś pozytywnego stanowiska w tej sprawie.

Pani Wiesława Dymkowska złożyła wniosek formalny, z uwagi na to, że Rada przekazała na Festiwal 200 tys. zł, Fundacja nie rozliczyła się z tych pieniędzy, więc prosi o zobligowanie Prezesów Fundacji do rozliczenia się z Festiwalów  przed Radą. 

Pan Andrzej Gontarski – Przewodniczący Rady Miejskiej zauważył, że jeśli nawet Prezesi Fundacji przygotują nam sprawozdanie i je przedstawią to i tak nie zostanie rozwiązany problem  Zespołu Artystycznego Cygańskie Gwiazdy?

Pani Wiesława Dymkowska wyjaśniła, że będziemy znali prawdę i zadłużenie Fundacji, ponieważ nie znamy adekwatnej sytuacji i kto poniesie wszystkie koszty jeśli Fundacja zostanie zlikwidowana. Zaciągnięty był kredyt w wysokości 100 tys zł na ten cel i nie wiemy czy jest już spłacony?

Pan Wojciech Bruździński – Dyrektor MGOK  odpowiedział, że kredyt został spłacony, wszystko uregulowane jest tylko wierzyciel.Na podstawie rachunku czy faktury jesteśmy w stanie wypłacić pieniądze z konta, a reszty pieniędzy nie stworzymy. Pozostali  w Fundacji członkowie nie prowadzili rozmów i nie podpisywali umowy więc nie są  kompetentni  i władni w tej sprawie.

Pan Jarosław Orłowski zaproponował, aby pozostali członkowie Fundacji ustalili z Panem Burmistrzem, która jest jedyną kompetentną osobą, stroną odpowiedzialną za ten Festiwal, jak widzą rozwiązanie sprawy z nami?

Następnie Pan Andrzej Gontarski – Przewodniczący Rady Miejskiej zaproponował przegłosowanie wniosku formalnego Pani Wiesławy Dymkowskiej: wniosek o udostępnienie wszelkiej dokumentacji finansowej przedstawiającej sytuację Fundacji, określającą wszystkie jej zobowiązania (przychody i rozchody). Ponadto poinformował, że dopiero po zapoznaniu się ze stanem faktycznym Fundacji, Rada podejmie ewentualnie decyzję czy Państwu kwotę przekażemy czy też nie. Być może coś się zmieni za 3-4 lata i tabory cygańskie wrócą do Glinojecka. Mieszkańcy odbierają ten Festiwal bardzo pozytywnie i sam osobiście również ma o nim pozytywne zdanie. Wydaje mu się, że o przygotowanie zestawienia przepływów finansowych Fundacji poproszę Pana Prezesa Rudnickiego.

Pan Jacek Klopper-były Prezes Fundacji Rozwoju Glinojecka zauważył, że co roku Rada otrzymywała rozliczenia w których Fundacja rozliczała się z otrzymanych dotacji od Gminy, nie mówi to o ostatnio przekazanych 200 tys. zł, bo nie był w tym czasie Prezesem Fundacji. Z tego co wiem Fundacja rozliczyła się z miastem i na dzień dzisiejszy zadłużenie Fundacji tj. 25 tys. zł. Kredyt o którym mówi Pani Dymkowska został spłacony.

Pani Wiesława Dymkowska zauważyła, że rok temu Rada otrzymała rozliczenie na którym figurował kredyt w wysokości 100 tys. zł.

Pan Jacek Klopper – były Prezes Fundacji wyjaśnił, że owszem kredyt figurował, ale Festiwal w roku 2011 pokrył to zadłużenie wobec banku.  

Pan Andrzej Gontarski – Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że poprosi Pana Jarka Rudnickiego o przygotowanie takiego rozliczenia i wówczas podejmiemy wspólnie odpowiednią decyzję w tej sprawie. Tak ja jak i Państwo chcemy aby po czterech latach organizacji Festiwalu pozostało dobre wrażenie, dobre wspomnienia z tej współpracy.

W wyniku głosowania nad wnioskiem formalny zgłoszonym przez Panią Wiesławę Dymkowską, Rada jednogłośnie podjęła decyzję o wystąpieniu do ostatniego Prezesa Fundacji Pana Rudnickiego w celu przygotowania przez niego rozliczenia z ostatniego Festiwalu.

Ad.11

W zapytaniach i wolnych wnioskach kolejno głos zabierali:

Pani Marta Meister  zapytała Pana Marka Marcinkowskiego- Radnego Rady Powiatu odnośnie drogi w Malużynie: czy Pan wie co Powiat planuje odnośnie tej drogi, bo z tego co jej wiadomo miała być zrobiona cała, a teraz dowiaduje się, że ma być zrobiona połowa?

Pan Marek Marcinkowski-Radny Rady Powiatu Ciechanowskiego poinformował, że budżet powiatu na ten rok jest tzw. budżetem przetrwania. Środki finansowe w  nim zawarte są rozdzielone miedzy instytucje powiatowe i niestety inwestycji nie ma, albo są   prowadzone w ograniczonym zakresie. Droga w Malużynie jest umieszczona w planach inwestycyjnych powiatu, częściowo została wykonana, a w bieżącym roku pieniądze są przeznaczone na utrzymanie dróg powiatowych, które po okresie zimowym są zniszczone  i sukcesywnie naprawiane. Na ostatniej sesji w poniedziałek była podejmowana uchwała w sprawie realizacji inwestycji drogi na terenie gminy Regimin. Było to związane z tym, że gmina Regimin przekazała część środków na tą inwestycję. Rozmawiał na ten temat z Kierownikiem Powiatowego Zarządu Dróg Józefem Borkowskim i Panem Starostą, którzy poinformowali go, że gdyby gmina przeznaczyła jakieś pieniądze na budowę drogi w Malużynie wówczas nastąpiłaby większa mobilizacja i droga ta zostałaby albo dokończona, albo zostałby zrobiony większy jej odcinek. W obecnej chwili trwa oczekiwanie powiatu na poczynania gminy Glinojeck, czy Rada i Pan Burmistrz przekaże na ten cel jakieś pieniądze. W budżecie powiatu jest zapisany remont budynku po byłym hotelu Polonia gdzie ma być umieszczona Biblioteka Publiczna. Czy on będzie przeprowadzony zależy od tego, czy zostanie sprzedany budynek na ulicy Zagumiennej. Ten przykład pokazuje, że pieniędzy w budżecie powiatu nie ma.    

Pani Marta Meister zapytała czy ta droga w obecnym stanie zostanie i nic już nie będzie tam robione? Mieszkańcy Malużyna liczyli, że będzie ona zrobiona cała, a tak jest zrobiony jej kawałek od strony Sochocina, a całe centrum wioski zostało rozgrzebane.

Pan Marek Marcinkowski-Radny Rady Powiatu Ciechanowskiego odpowiedział, że nic  w tym roku już nie będzie tam robione. Zostanie w takim stanie jaki jest obecnie. W planach budżetu powiatu jest ujęty dalszy remont tej drogi ale nie jest określone w jakim czasie. Może zadeklarować, że będzie ten temat poruszał na Radzie Powiatu, ale nie chce obiecywać bo on sam nie decyduje.

Pan Andrzej Gontarski-Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał czy rzeczywiście byłaby większa szansa na dokończenie tej drogi -  jeśli Rada przeznaczyłaby w budżecie gminy na ten cel jakieś środki finansowe?

Pan Marek Marcinkowski – Radny Rady Powiatu Ciechanowskiego zauważył, że wówczas zapewne byłaby większa szansa na dokończenie tej drogi i inne podejście powiatu do tej sprawy, tzn. większa mobilizacja i szukanie pieniędzy na ten cel.

Pani Marta Meister zapytała, czy byłoby możliwość żeby  gmina dołożyła część środków finansowych na ten cel,  a pozostała część pokryta byłaby ze środków unijnych? Skoro droga ta była remontowana ze środków unijnych to czy nie ma możliwości, aby powiat postarał się o środki unijne na rok przyszły?

Pan Marek Marcinkowski-Radny Rady Powiatu Ciechanowskiego nie potrafi na to pytanie odpowiedzieć. Wyjaśnił, że niestety  środki unijne na drogi się skończyły. Następny budżet będzie w roku 2014 i nie wiadomo jak Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych wdroży to w życie.

Pan Andrzej Gontarski-Przewodniczący Rady Miejskiej  zauważył, że w pierwszej kolejności trzeba sprawdzić czy jest stać gminę na jakikolwiek udział w dofinansowaniu remontu tej drogi. Pani Wiesława Dymkowska zaznaczyła, że na sesji w dniu 26 stycznia 2012 roku Rada jednogłośnie podjęła decyzję o upoważnieniu Pana Burmistrza do wybrania biegłego rewidenta do sprawdzenia sprawozdania finansowego za 2009 i 2010 rok. Minęły miesiące  i  chciałaby  dowiedzieć się co w tej sprawie jest zrobione, ponieważ stoimy u progu sprawozdania za 2011 rok?

Pan Dariusz Lewandowski poinformował, że przejeżdżał drogą od E-60 w stronę Bud Rumockich i Lipin, w lesie ościsłowskim przechodzi rów, nie wie kto jest zarządcą tego rowu. Gmina wykonała w zeszłym roku remontu kawałka tej drogi i przepustu z obu stron, jednak i tak stoi na niej woda. Poprosił o zgłoszenie zarządcy drogi, czy naszej spółce wodnej, żeby udrożniła ten rów.  

Pan Witold Kowalski zwrócił się do Pana Marka Marcinkowskiego - Radnego Powiatu Ciechanowskiego w sprawie  drogi do Sulerzyża, która jest w złym stanie, powiat miał już zrobiony jej projekt, opisywane było w prasie, że będzie robiona w 2012 roku, ale niestety z braku środków finansowych jej remont też jest odkładany. Gdyby gmina dofinansowała jej remont wówczas może byłaby większa mobilizacja do pozyskania środków finansowych na ten cel.

Pani Wiesława Dymkowska zauważyła, że w 2011 roku przekazaliśmy po 200 tys. zł na dwie drogi powiatowe.

Pan Marek Marcinkowski- Radny Rady Powiatu Ciechanowskiego poinformował, że były przekazywane pieniądze na odcinek drogi powiatowej Ościsłowo-Ojrzeń.     

Pan Piotr Gadomski zapytał od kiedy można korzystać z Funduszu Sołeckiego?

Pani Skarbnik odpowiedziała, że od początku tego roku.

Pan Zbigniew Babicz zapytał, czy będzie robiona w tym roku droga w Dreglinie? Następnie poprosił o zrobienie deszczówki przy pawilonach w Glinojecku przy ulicy Płockiej oraz założenie jednej lampy je oświetlającej?

Pan Grzegorz Sikorski odniósł się do straży w Glinojecku, a mianowicie poinformował, że przed chwilą rozmawiał z jednym ze strażaków odnośnie pożaru wspomnianego przez Panią Dymkowską i wydaje mu się, że trzeba zrobić jakąś konfrontację w tej sprawie, ponieważ on powiedział, że kiedy przyjechała straż z Ciechanowa to pożar był już prawie ugaszony przez straż z Glinojecka. Poinformował, go o tym  Pan Paweł Lewandowski z którym rozmawiał.

Pan Stefan Pniewski zwrócił uwagę, że winę za późne przybycie na miejsce OSP ponosi syrena, która nie wyła.

Pan Andrzej Kwiatkowski – Sołtys Wólki Garwarskiej zwrócił uwagę , że już kilka razy zwracał się z prośbą o wywiezienie drogi na Parcele i w 2011 roku miała być zrobiona, ale nic się tam nie dzieje. Rozmawiał z Panem Strzembecznym który poinformował go, że nic tam nie będzie robione ponieważ żadne fundusze na ten cel nie są przekazane. Droga ta wysypana jest szlaką i ludzie latem od kurzu nie mogą wytrzymać. W 2011 roku miała być wywieziona żwirem, ale nic się nie dzieje, czy będzie coś tam robione i kiedy?

Pani Skarbnik odniosła się do wyboru biegłego rewidenta w celu sprawdzenia sprawozdania, a mianowicie wyjaśniła, że w tej chwili trwa procedura naboru podmiotu, który ma badać to sprawozdanie finansowe i zgodnie z ustawą o rachunkowości organ stanowiący będzie wybierał ten podmiot, nie może tego zrobić Pan Burmistrz. Zostały skierowane zapytania, zgłosiły się dwa podmioty i na następną sesję zostanie przygotowana odpowiednia uchwała w której Państwo zadecydujecie o wyborze podmiotu. Pani od zamówień publicznych skierowała zapytania do podmiotów o wycenę zamówienia. Na dzień dzisiejszy zgłosiły się dwa podmioty, które chcą jeszcze dodatkowych wyjaśnień. Umowę podpisuje Pan Burmistrz, ale decyzję podejmujecie Państwo.     

Pan Burmistrz odniósł się do drogi w Budach Rumockich i zalewania mostu który tam jest, a mianowicie to co wykona tam Wojewódzki Zarząd Melioracji w celu udrożnienia tego rowu to w ciągu 2-3 dni nastepuje sytuacja która była poprzednio. Rów jest zarządzany przez Zakład Melioracyjny w Ciechanowie, a my zgłaszamy tylko obowiązek udrożnienia tego rowu. Problem stanowią tam bobry, które w ciągu kilku dni zatykają przepust i mostek jest zalewany. Następnie odniósł się do drogi w Dreglinie, poinformował, że jest ona zaplanowana w budżecie i na ten cel mamy 90 tys. zł tzn. przygotowanie dokumentacji na ta drogę i wykup terenów od rolników i to będzie realizowane. Odnośnie lampy przy ulicy Płockiej w Glinojecku poinformował, że zostanie zamontowana w najbliższym czasie natomiast z deszczówką będzie problem, ponieważ nie jest ujęta w budżecie gminy, a jeśli nie umieścimy inwestycji w budżecie to nie ma podstawy do jej wykonania.. Ponadto zauważył, że drogi na Parcele nie ma ujętej w budżecie, będzie tylko nawieziona w ramach środków przeznaczonych w budżecie na utrzymanie dróg. Zna stan tej drogi , cała jest wykonana ze szlaki, teren jest bardzo podmokły, a szlaka powoduje to, że ściąga wodę i osusza drogę. Będziemy nawozić żwir gdzie będzie to potrzebne , ale generalnego remontu tej drogi nie będzie. Poinformował, że sprawdzi funkcjonowanie syreny w strażnicy.

Pan Marek Marcinkowski- Radny Rady Powiatu Ciechanowskiego  odniósł się do tematu drogi Ościsłowo-Sulerzyż , o której mówił Pan Radny Kowalski i o której pisano w prasie, a mianowicie droga ta jest w planach powiatu, ale kiedy dojdzie do ich realizacji trudno powiedzieć. Jest to ciąg drogi powiatowej rozpoczynającej się w Gąsocinie, pierwszy odcinek tej drogi to Gąsocin-Ojrzeń, potem Ojrzeń-Ościsłowo (dofinansowywała Rada) i następny odcinek tj. Ościsłowo-Hotum. Projekt tej drogi jest prawdopodobnie opracowany i inwestycja będzie realizowana jak tylko pozyskane zostaną środki finansowe. Skala potrzeb w ramach dofinansowania jest znacznie inna ponieważ odcinek od Sulerzyża do Ościsłowa kosztował  3 mln zł (jest to przebudowa drogi, natomiast w Malużynie jest robiona nakładka na już istniejąca drogę).      

Pan Jarosław Majewski-Sołtys sołectwa Żeleźnia zwrócił uwagę na drogę Żeleźnia-Huta, a mianowicie powiat wydzielił pas drogowy, ale nie odłączył gruntu pod drogę od gruntów rolniczych i rolnicy którzy teraz chcą przepisać lub sprzedać grunty ponoszą koszty uaktualniania map i planów. Chciałby żeby Pan Radny poruszył ten temat na sesji powiatu.

Pani Anna Pielach- Sołtys sołectwa Kondrajec Szlachecki poinformowała, że kiedy była robiona przepompownia w Kondrajcu, koło Państwa Lewandowskich, zostało zerwane około 0,5 km  asfaltu z drogi gminnej, w tej chwili zasypane jest to tylko żwirem. Czy zostanie to naprawione?

Pan Burmistrz wyjaśnił, że firma budująca przepompownie musi to uzupełnić i zostawić taki stan jaki zastała. Inwestycja jeszcze trwa i przy odbiorze robót będziemy domagali się takiego stanu jaki był przed rozpoczęciem robót.

Pan Paweł Mroczkowski- Sołtys sołectwa Kondrajec Pański zgłosił oświetlenie na Kondrajcu Pańskim, ponieważ jest widno, a lampy cały czas się świecą. 

Pan Burmistrz poprosił o zgłaszanie takich sytuacji Panu Antoniemu Strzembecznemu, ponieważ on ma kontakt z firmą, która prowadzi konserwującą lamp na terenie naszej gminy.

Pan Andrzej Gontarski-Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że zgłosił się do niego Pan w następującej sprawie, a mianowicie jak jest w Glinojecku boisko i blok TBS stoi rząd garaży murowanych i blaszaków i właściciele garaży murowanych maja pewne uwagi co do garaży blaszanych ponieważ ich właściciele się tam wcisnęli, nie płacą podatków, korzystają z terenu i właściciele garaży murowanych są za tym, żeby Ci płacili podatki. Zapytał, czy byłaby możliwość uporządkowania terenów na których stoją te garaże blaszane ponieważ są one stawiane tam gdzie jest wolne miejsce na swój sposób, zastanawia się czyj tj. grunt?

Pan Burmistrz wyjaśnił, że za zagospodarowanie terenu i za wszystko co się na nim dzieje odpowiada zarządca terenu i trzeba sprawdzić kto jest zarządcą tego terenu tzn. czy jest nim TBS czy Wspólnota Mieszkaniowa. Postawienie garażu blaszaka wymaga pewnych pozwoleń wynikających z prawa budowlanego, które określają jakie powinny być dokumenty zezwalające na postawienie takiego garażu.

Pan Stefan Pniewski  zauważył,że Pan Burmistrza pobierał podatki za postawienie takiego garażu. Wydaje mu się, że pozwolenie na budowę musiało być skoro Pan pobierał pieniądze?

Pan Burmistrz wyjaśnił, że pobieranie podatków tj. jedna sprawa, a pozwolenie na budowę druga. Następnie zauważył, że podatek od nieruchomości nie dotyczy garaży blaszaków i tam gdzie  gmina jest zarządcą to nie pobiera żadnego podatku. Ustawa o podatku od nieruchomości nie pozwala naliczać podatku od nieruchomości od blaszaków.

Pani Wiesława Dymkowska – Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej zauważyła, że z uwagi na to, że garaże na ulicy Spokojnej stoją od czasu powstania tego osiedla i nikomu to nie przeszkadzało do tej pory. Zaproponowała, żeby Pan Burmistrz wydał zarządzenie o usunięcie wszystkich garaży blaszaków (nie tylko z terenu Spółdzielni Mieszkaniowej i TBS) i nie będzie problemu.

Pan Burmistrz  wyjaśnił, że Burmistrz nie ma takiej kompetencji, ponieważ może on wydać zarządzenie dotyczące mienia komunalnego, bo jest gospodarzem tego terenu i za ten teren odpowiada, natomiast nie może wydać zarządzenia członkom Spółdzielni Mieszkaniowej czy właścicielom garaży stojących na gruntach  TBS od tego są inne służby- Nadzór Budowlany.

Pani Wiesława Dymkowska – Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej zauważyła, że  jako Prezes nie wydała nikomu pozwolenia na budowę garaży blaszanych, są one stawiane samowolnie. Nie są one związane na trwałe z gruntem i w każdej chwili można je przenieść, a to że lustracja wymogła na niej pobieranie podatków (nie są to użytki, a partycypowanie w kosztach użytkowania wieczystego i od gruntów) więc musiała się do tego przystosować. Pani lustrator chciała, żebym pobierała pieniądze za użytkowanie od początku istnienia tych garaży, ale nie była w stanie określić kto był ich właścicielem na samym początku a były sobie sprzedawane więc na bieżąco musiała się do tego wymogu dostosować. Dziś mieszkańcy uważający, że skoro mają lokale wyodrębnione na własność to muszą też mieć miejsce na schowanie samochodu, czy posiadać miejsce parkingowe . 

Pan Andrzej Gontarski-Przewodniczący Rady Miejskiej zaznaczył, że poruszył ten temat z tego względu, że ten teren brzydko wygląda. Następnie przedstawił zaproszenie sołtysa sołectwa Kondrajec Pański dla członków Rady Miejskiej na spotkanie z przedstawicielem Agencji Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa w dniu 30 marca 2012 roku. Ponadto poinformował, że wpłynęło pismo Miejskiego Klubu Sportowego Kryształ dotyczące spraw finansowych, ale ten temat przełożymy na następną sesje. Kolejno przypomniał o składaniu oświadczeń majątkowych do końca kwietnia.

Ponieważ  innych  spraw  nie  wnoszono,  Przewodniczący  Rady  postanowił o  zakończeniu  Sesji;  podziękował  wszystkim  za  przybycie  i  udział    w  jej  obradach.

Sekretarz   Obrad:                                                                               Przewodniczący  Rady:

Grzegorz Sikorski                                                                                    Andrzej Gontarski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokument wytworzony przez: Rada
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wernicka Iwona
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 czerwca 2012 16:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Iwona Wernicka
Ilość wyświetleń: 1783
12 czerwca 2012 13:06 Iwona Wernicka - Zmiana danych dokumentu.
08 czerwca 2012 19:11 Iwona Wernicka - Zmiana danych dokumentu.
05 czerwca 2012 16:10 Iwona Wernicka - Dodanie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl