Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Protokoły z sesji zobacz archiwum »

PROTOKÓŁ NR XVII/12 z obrad Sesji Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 29 listopada 2012 roku

PROTOKÓŁ NR XVII/12

 

z obrad Sesji Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 29 listopada 2012 roku odbytej w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Glinojecku, pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady –Andrzeja Gontarskiego.

 

Obrady trwały od godziny 10.00 do godziny 15.00.

Rada obradowała w składzie - 14 radnych (nieobecny Pan Marek Kuminiarczyk), zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.

 

Ponadto uczestniczyli:

1.Burmistrz Miasta i Gminy - mgr inż. Waldemar Godlewski

2.Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy –mgr Przemysław Iwański

3.Sekretarz Miasta i Gminy – mgr Zenona Babicz

4. Skarbnik Miasta i Gminy -  Celina Czerska

5.Kierownicy jednostek:  Pan Andrzej Franczak –Prezes ZGK sp. z o.o. , Pani Teresa Sosińska – Kierownik MGOPS,  Pan Wojciech Bruździński - Dyrektor MGOK,  Pan Marek Marcinkowski – Dyrektor Zespołu Szkół w Ościsłowie i Radny Powiatu Ciechanowskiego Pan Roman Wieseń – Kierownik Hali Sportowej, Pan Piotr Stasiak- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Glinojecku, Pan Lech Boniewski - Dyrektor Gimnazjum w Glinojecku, Pan Wiesław Mostowy- Dyrektor LO w Glinojecku,          Pani Małgorzata Sobolewska- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Woli Młockiej.

5. Sołtysi - zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.

 

PRZEBIEG SESJI:

 

Ad. 1

 

Przewodniczący Rady Pan Andrzej Gontarski otwierając obrady przywitał zebranych, stwierdził quorum konieczne do podejmowania prawomocnych uchwał.

 

Ad.2

 

Porządek dzienny Sesji zaproponował Przewodniczący Rady, został on przyjęty jednogłośnie w następującym brzmieniu:

  1. Otwarcie,  stwierdzenie  quorum.
  2. Przyjęcie  porządku  dziennego.
  3. Przyjęcie  protokołu  z  poprzedniej  Sesji.
  4. Powołanie  Sekretarza  Obrad.
  5. Informacja o pracy Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck.
  6. Podjęcie  uchwał:

1)      w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Glinojeck na rok 2012;

2)      w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Glinojeck ;

3)      w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego;

4)      w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku ;

5)      w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;

6)      w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

7)      w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ;

8)      w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Glinojeck; 

9)      w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

10)  w sprawie ustalenia opłat za usługi związane z pochówkiem zmarłych na cmentarzu komunalnym w Glinojecku przy ulicy Płockiej ;   

11)    w sprawie podziału Gminy Glinojeck na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym ;

12)  w sprawie uchwalenia Statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Glinojecku ;

13)  w sprawie przyjęcia na 2013 rok Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii ;

14)  w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ościsłowo;

7.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli.

8.Informacja o zgłoszonych interpelacjach Radnych.

9.Zapytania i wolne wnioski.

 

Ad. 3

 

Sekretarzem na  Sesji Rady Miejskiej w dniu 25 października 2012 roku był Pan Radny Piotr Gadomski, który poinformował zebranych, że zapoznał się z protokołem sesji  i że w pełni odzwierciedla on jej przebieg, więc wnosi o przyjęcie go bez czytania. 

 

Pani Wiesława Dymkowska poinformowała, że ma drobne poprawki do protokołu dotyczące zapisów: na str. 4 w odpowiedzi Pani Barbary Kupniewskiej- brakuje słowa Spółdzielni i na str.5 jest ustawa stanowiąca o spożywaniu alkoholu- brakuje słowa o zakazie.

 

Protokół z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej  z dnia  25 października  2012 roku przy uwzględnieniu poprawek wniesionych przez Panią Radną Dymkowską  Rada Miejska przyjęła jednogłośnie.

 

Ad. 4

 

Na Sekretarza Obrad dzisiejszej Sesji powołany został Radny Norbert Hefczyc, który zajął miejsce w Prezydium.

 

Ad. 5

Pan Waldemar Godlewski – Burmistrz Miasta i Gminy  przedstawił  informację  o  pracy  organu  wykonawczego  między  sesjami  Rady.

Następnie kolejno głos zabierali:

Pan Andrzej Gontarski-Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał odnośnie zarządzenia z dnia 06 listopada 2012 roku, a mianowicie, czy chodzi w nim o samochody Straży Pożarnej, które zostały wycofane z użytkowania?

Pan Burmistrz odpowiedział, że mieliśmy trzy samochody pożarnicze 1 Star i 2 Żuki, Star pochodzi z jednostki OSP z Glinojecka, Żuki jeden z Ościsłowa, drugi z Szyjk. Zostały one przekazane  do kasacji i sprzedane po cenie złomu.

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Ad. 6

Podjęcie uchwał:

 1.      w  sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Glinojeck na rok 2012.

 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła Pani Celina Czerska– Skarbnik Miasta i Gminy .

 

Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu  Gminy Glinojeck na 2012 rok:

zwiększa się dochody  budżetu  gminy na 2012 rok o kwotę 1 469 950,78 zł,

 

Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 42 811 181,77 zł, w tym:

1)      dochody bieżące w kwocie       26 088 875,18 zł,

2)      dochody majątkowe w kwocie 16 722 306,59 zł.

 

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu  Gminy Glinojeck na 2012 rok:

1)      zmniejsza się wydatki  budżetu  gminy na 2012 rok o kwotę  1 540 260,00 zł,

2)      zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2012 rok o kwotę     1 460 210,78 zł,

 

Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 45 561 181,77 zł, w tym:

1)      wydatki bieżące w kwocie       23 663 343,09 zł,

2)      wydatki majątkowe w kwocie 21 898 838,68 zł.

 

Kolejno poprosiła o wprowadzenie zmiany w § 5 pkt. 3 projektu uchwały i wpisanie tam kwoty 900 000,00 zł.

 

Pan Andrzej Gontarski – Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Panią Skarbnik o przedstawienie uzasadnienia do uchwały.

Pani Celina Czerska- Skarbnik Miasta i Gminy poinformowała, że w dostarczonym dzisiaj Państwu projekcie uchwały, w stosunku do tego który otrzymaliście na posiedzenie komisji kwoty nie zmieniły się, a zmieniły się ogółem dochody i wydatki o kwotę 400,00 zł, ponieważ wpłynęła dotacja .Następnie omówiła uzasadnienie do uchwały.

 

Kolejno głos zabierali:

Pani Wiesława Dymkowska zapytała, czy w dochodach majątkowych kwota 1 111 702,05 zł to są środki unijne?

Pani Celina Czerska- Skarbnik Miasta i Gminy poinformowała, że jest to zwiększenie dochodów na realizację kanalizacji. Wystąpiliśmy o zwiększenie dotacji i ją otrzymamy, więc tym samym zwiększa się też i nasze wydatki. Wykonawca wykona więcej pracy niż było w tym roku zaplanowane. Koszt realizacji tego projektu to 85%  dotacja, a 15% środki własne.  

Pan Andrzej Gontarski – Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał czy kanalizacja na ulicy Paśniki i Płockiej wykonywana jest z naszych środków? Dlaczego nie dało się tych ulic dołączyć do projektu?

Pan Burmistrz odpowiedział, że jest to oddzielna inwestycja finansowana tylko z naszego budżetu i nie wchodzi w ten duży program.

 

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w przedmiotowej sprawie. Stanowi ona integralną część  niniejszego protokołu.

 

2.      w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Glinojeck;

 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła Pani Celina Czerska– Skarbnik Miasta i Gminy .

 

Pan Andrzej Gontarski – Przewodniczący Rady Miejskiej odniósł się do zapisu w projekcie uchwały gdzie realizacja inwestycji pn. kanalizacja gminy ma zakończyć się w  2013 roku. Zastanawia się nad tym ponieważ wcześniej w dokumentach zapisano rok 2015.

Pani Celina Czerska- Skarbnik Miasta i Gminy wyjaśniła, że jest to niemożliwe ponieważ zakończenie tego projektu nastąpi w 2013 roku.

 

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w przedmiotowej sprawie. Stanowi ona wraz z uzasadnieniem załącznik do niniejszego protokołu.

 

3.      w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego;

 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła Pani Celina Czerska– Skarbnik Miasta i Gminy .

 

Następnie kolejno głos zabierali:

Pan Piotr Gadomski  złożył wniosek, aby cena skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego pozostała na poziomie ubiegłego roku, ponieważ dochody rolników nie wzrastają.

Pan Zbigniew Gersz- Sołtys sołectwa Faustynowo zapytał czy działki rolne, które obecnie zgłosił pod zalesienie będą zwolnione od podatku rolnego?

Pan Burmistrz odpowiedział , że działki V i VI klasa jest zwolniona od podatku.

Pan Andrzej Gontarski – Przewodniczący Rady Miejskiej zauważył, że niższa cena żyta o 1 zł powoduje zmniejszenie wpływów do budżetu gminy o 14 tys zł rocznie.

Kolejno przystąpiono do głosowania nad wnioskiem zgłoszonym przez Pana Piotra Gadomskiego dotyczącego obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego do kwoty 50,00 zł. Głosowanie przedstawiało się następująco:

13 osób było za przyjęciem wniosku

1 osoba  wstrzymała  się od głosu(Pan Norbert Hefczyc)

 

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w przedmiotowej sprawie. Stanowi ona wraz  z uzasadnieniem załącznik do niniejszego protokołu.

 

Pan Andrzej Gontarski-Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że na podstawie  art. 4  ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym, Prezes GUS ogłosił, że średnia cena sprzedaży drewna, obliczona wg. średniej ceny drewna uzyskanej przez  nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 r  wyniosła 186,42 zł  za 1 m3 . Podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi (z zastrzeżeniem ust. 3) równowartość pieniężną 0,220 m3  drewna, obliczoną wg. średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, więc  0,220 m3  x 186,42 zł  =  41,01zł za 1 ha.

 

4.      w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku ;

 

Projekt uchwały  przedstawiła Pani Celina Czerska– Skarbnik Miasta i Gminy .

 

Kolejno poprosiła Państwa Radnych o naniesienie zmian w załączniku nr 2 i nr 3 do tej uchwały. Następnie poinformowała, że proponuje się tu podwyższenie stawek podatku od środków transportowych średnio o 3%, a wzrost ustawowy jest 4%.

 

Uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Głosowanie nad uchwałą przedstawiało się następująco:

13 osób było za jej przyjęciem,

  1 osoba wstrzymała się (Pani Marta Meister).

 

5.      w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;

 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Celina Czerska– Skarbnik Miasta i Gminy .

 

Kolejno poinformowała, że proponuje się podwyższenie stawek podatku od nieruchomości o 3%, a wzrost ustawowy jest 4%, podobnie jak w ubiegłym roku.

 

Pani Wiesława Dymkowska zaproponowała, aby stawkę podatku od powierzchni użytkowej w budynkach mieszkalnych zostawić na poziomie stawki z roku 2012 tzn. 0,58 zł od 1 m2  powierzchni użytkowej. Płacimy już tyle podatków, a dojdą nam jeszcze opłaty za wywóz nieczystości, więc nie sięgajmy do kieszeni mieszkańców po więcej. Jest to jej wniosek formalny.

Pan Andrzej Gontarski-Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał Pani Skarbnik-gdyby przyjąć wniosek Pani Dymkowskiej –o ile będą niższe wpływy do budżetu gminy w stosunku do proponowanej stawki przez Pana Burmistrza?

Pani Celina Czerska –Skarbnik Miasta i Gminy odpowiedziała, że aby obliczyć różnicę potrzebowałaby powierzchnię, która miałaby być opodatkowana, a nie jest do tego przygotowana.

Następnie przystąpiono do głosowania nad wnioskiem Radnej Wiesławy Dymkowskiej,a głosowanie przedstawiało się następująco:                    

12 osób było za przyjęciem wniosku,

2 osoby wstrzymały się (Radny Dariusz Lewandowski i Radny Norbert Hefczyc)

 

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

Głosowanie nad uchwałą przy uwzględnieniu wniosku Pani Dymkowskiej przedstawiało się następująco:

13 osób było za jej przyjęciem,

  1 osoba wstrzymała  się (Radny Norbert Hefczyc).

 

6.      w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła Pani Zenona Babicz– Sekretarz Miasta i Gminy .

 

Pani Elżbieta Przybyłowska- Pracownik Urzędu Miasta i Gminy poinformowała, że w ubiegły czwartek i piątek było zorganizowane szkolenie w Regionalnej Izbie Obrachunkowej dla Wójtów, Burmistrzów i Skarbników, na którym zostały przekazane nam projekty uchwał celem zastosowania. W związku z tym uległy zmianie uchwały, które zostały Państwu wcześniej przekazane. Ponadto zmniejszyliśmy opłatę za odbiór odpadów segregowanych z 10,00 zł od osoby na 8,00 zł  i z 15,00 zł od osoby na 12,00 zł jeśli odpady będą odbierane w sposób niesegregowany. Kolejno przedstawiła stawki projektowane w innych gminach, ponieważ żadna z przedstawionych gmin nie podjęła jeszcze uchwały:

Urząd Miasta i Gminy Ciechanów: 9 zł od osoby w przypadku segregacji odpadów i 12 zł w przypadku zmieszanych odpadów;

Urząd Gminy Sońsk: 10 zł od osoby w przypadku segregacji odpadów i 15 zł w przypadku zmieszanych odpadów;

Urząd Gminy Raciąż: 8 zł od osoby w przypadku segregacji odpadów i 10 zł w przypadku zmieszanych odpadów;

Urząd Miasta i Gminy Raciąż: 12 zł od osoby w przypadku segregacji odpadów i 15 zł w przypadku zmieszanych odpadów;

Urząd Miasta Ciechanów: 11 zł od osoby w przypadku segregacji odpadów i 16 zł w przypadku zmieszanych odpadów;

Urząd Gminy Strzegowo: 8 zł od osoby w przypadku segregacji odpadów i 11 zł w przypadku zmieszanych odpadów;

W §3 tej uchwały dopisane zostały pkt. 6  i pkt. 7, które porządkują sytuacje w przypadku działek rekreacyjnych i przedstawiła ich brzmienie.

Następnie kolejno głos zabierali:

Pan Stanisław Kopecki zapytał kto będzie pilnował tego czy ktoś segreguje śmieci czy nie, bo są to duże koszty dla rodziny? Ponadto zauważył, że kilkakrotnie zgłaszał Pani Przybyłowskiej ,iż właściciele sklepów wrzucają śmieci do koszów stojących przy blokach  i  nic się nie zmieniło.

Pani Elżbieta Przybyłowska poinformowała, że każdy właściciel sklepu będzie zmuszony złożyć deklaracje w której określi ile pojemników i co jaki czas mają być odbierane. Każda nieruchomość będzie posiadała pojemnik na odpady i worek, a czy będzie segregował odpady, czy nie to jest to już wola właściciela.

Pani Wiesława Dymkowska zauważyła, że osoby mieszkające w budynku wielorodzinnym mają  wielkie obiekcje, ponieważ jeżeli znajdzie się jedna osoba, która nie będzie segregowała śmieci to my automatycznie będziemy płacić więcej, a nie jest możliwe dopilnowanie segregacji przez każdego mieszkańca bloku. Następnie zapytała co będzie  z ogródkami działkowymi, skąd podrzucane są do nas śmieci, jak my się mamy przed tym chronić?

Pan Andrzej Gontarski - Przewodniczący Rady Miejskiej zaznaczył, że problemu tego nie rozwiążemy w  tej chwili i na tej sali. Zostanie on zapewne rozwiązany z upływem czasu. Myśli, że firmy które będą odbierały komunalne odpady nie będą z dnia na dzień restrykcyjnie wyciągać konsekwencji, jeśli odpady nie będą segregowane. Kolejno zapytał, w którym momencie firma komunalna  zadecyduje o obciążeniu  za niesegregowanie odpady? 

Pani Elżbieta Przybyłowska wyjaśniła, że we wszystkich opracowaniach czy czasopismach jest napisane, że liczymy na rzetelność i solidność mieszkańców. Nie postawimy osoby, która będzie to za każdym razem sprawdzała, myśli że społeczeństwo dorośnie do tego.

Pan Dariusz Lewandowski podał przykład, że właściciel sklepu będzie miał kosz np. 120 l  i płacił niższą stawkę, a pozostałe odpady wyrzucał gdzie indziej. Czy jest możliwość zmuszenia go i zweryfikowania ilości przez niego wytworzonych odpadów?

Pani Elżbieta Przybyłowska  poinformowała, że w zasadach szczegółowego sposobu i zakresuświadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów z terenu Miasta i Gminy Glinojeck,  określone jest jaki kosz powinien zostać przyznany na jaką powierzchnie sklepu. Wynikać będzie  z tego wprost ile litrów kosz powinien znajdować się u danego właściciela sklepu.W szkołach kosz będzie  przydzielony na ucznia, a w zakładach na pracownika.

Pan Grzegorz Stolarski-sołtys sołectwa Płaciszewo  zauważył, że wprowadzenie tej ustawy na pewno jest potrzebne, trzeba sądzić że będzie zmierzało to ku lepszemu i śmieci na rowach będzie coraz mniej. Być może nie jest ona do końca przemyślana, ponieważ wiele sygnałów słychać na temat niedoskonałości tej ustawy, ale początki są trudne. Segregowanie jest trudne, ale my jako mieszkańcy i pracownicy urzędu musimy dołożyć wszelkich starań, aby to wprowadzić. Wydaje mu się, że zaproponowane w projekcie uchwały stawki za odbiór odpadów, mimo obniżki są i tak za wysokie. W naszym rejonie raz na miesiąc odpady odbiera PUK w Ciechanowie i obecnie za kwartał płacimy 42,00 zł, a w domu  mieszkają 4 osoby. Po tych zmianach opłata na jego rodzinę będzie wynosiła około 100,00 zł. Przedsiębiorstwu to się opłaca, ono funkcjonuje na tej zasadzie więc dlaczego zaproponowane stawki za odbiór odpadów wzrosły tak znacznie? Możliwe, że ta uchwała nie jest do końca doskonała, bo jak zostanie wprowadzona ta ustawa, zacznie działać, to będą obniżki, a być może firmy zajmujące się odbiorem odpadów będą chcieli na tym zarobić. Ilość osób nie przedkłada się wprost proporcjonalnie do ilości wytworzonych śmieci, a jak jest rodzina wielodzietna to koszty są ogromne. Przy tak wysokiej cenie za odbiór odpadów będą trudności ze ściągnięciem opłat za ich odbiór , więc prosi Państwa radnych o wyważenie swojej decyzji, żeby nie było wielkiej „burzy w terenie” .

Pan Marek Marcinkowski- Radny Powiatu Ciechanowskiego  zauważył, że przy ustalaniu zasad odbioru odpadów (uchwała z 31 maja 2012 roku)  uzyskał informacje, że szkół ustawa śmieciowa nie będzie dotyczyła, natomiast teraz wywnioskował, że jednak będzie ona je dotyczyła. Czy mieszkańcy budynku szkolnego również będą płacić taką stawke?

 Pani Elżbieta Przybyłowska odpowiedziała, że mieszkańcy budynku szkoły będą płacićustalone opłaty. Poinformowała, że wówczas będzie oddzielny pojemnik dla szkoły i oddzielny dla osób zamieszkujący w budynku szkoły.     

Pan Norbert Hefczyc poinformował, że tydzień temu na posiedzeniu komisji, podczas ożywionej dyskusji dotyczącej tej uchwały, również nie był zadowolony z zaproponowanych stawek i obiecał sobie wówczas, że głębiej się z tym zapozna i zrobił to. Niestety z przykrością musi poinformować, że te stawki tak będą wyglądać. Odpowiadając na najczęściej zadawane pytanie dotyczące tego skąd się biorą tak wysokie stawki? Odpowiedź jest tylko jedna, a mianowicie ponieważ jesteśmy w Unii to ta wymaga od nas coraz wyższego stopnia segregacji śmieci, a z tego co wiemy segregowanie śmieci drogie. Jesteśmy w Unii więc podlegamy również jej prawodawstwu. Problemem jest to, że segregowanie jest wciąż droższe od normalnego składowania na wysypiskach odpadów zmieszanych i bez dalszego ich przetwarzania. Ten koszt wzrasta z powodu segregacji. Jeżeli my dostarczamy zmieszane śmieci  na składowiska, a chcąc wypełnić tą  normę zejścia do 50%  w stosunku segregowany do nie segregowany, która obecnie wynosi ponad 70%, składowiska i tak będą musiały to segregować, więc koszty po prostu wzrastają. Państwo Radni dostali odemnie takie opracowanie w którym na trzech stronach jest bardzo dokładne rozliczenie z czego te koszty wynikają i z niego też wynika że stawka średnio z tego wyliczenia wynosi ponad 8 zł, więc to co zostało zaproponowane prawdopodobnie będzie odpowiadało rzeczywistym kosztom. Z drugiej strony i tak jesteśmy w lepszej sytuacji, bo wydaje mi się, że wiele Rad Miasta i Gmin nie, aż tak pochyliło się nad tym problemem. Koszty utrzymania składowisk w wielu miejscach są  wyższe niż na naszym terenie i stawki, które są ustalane w wielu innych miastach wynoszą nawet ponad 18,00 zł za segregowane i ponad 20,00 zł za nie segregowane. Myśli, że stawka 8 zł za odpady segregowane  zaproponowana w uchwale, pomijając ewentualne problemy związane z pilnowaniem swojego kosza jest najbardziej wiarygodna. Pani Przybyłowska wspomniała o deklaracjach i wysuwa z tego wniosek, że  jeśli one będą odbiegały od tego co Urząd Gminy wie  to będą one weryfikowane wiec nie będzie dowolności podpisania umowy na to co ktoś sobie wymyśli.    

Pani Elżbieta Przybyłowska poinformowała, że zaproponowana stawka 8 zł obejmuje: odbiór odpadów zmieszanych, odbiór odpadów selektywnych, opłatę za składowanie odpadów na składowisku (opłata jest nieunikniona i z roku na rok będzie wzrastać) ponadto naszym obowiązkiem będzie zebranie odpadów wielkogabarytowych, akumulatorów, sprzętu elektronicznego. Kolejno ustawowym obowiązkiem jest mycie i dezynfekcja koszy-2 razy w roku ( maj, wrzesień).Mieszkańcy otrzymają też worki do segregacji, których dostarczenie będzie to należało do przedsiębiorcy realizującego umowę.   

Pani Wiesława Dymkowska zapytała czy 8 zł za selektywną zbiórkę odpadów, zależy od tego ile razy będą odbierane śmieci?

Pani Elżbieta Przybyłowska wyjaśniła, że selektywnie zebrane odpady będą odbierane trzy razy w miesiącu, natomiast częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych będzie przeliczona na jednego mieszkańca. 8 zł tj. całkowity miesięczny koszt obioru odpadów na osobę.  

Pani Wiesława Dymkowska poinformowała, że mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej obecnie segregują już śmieci i dziwne jest  dla niej, że jeśli przyjeżdża samochód po odbiór segregacji to mimo tego, że jest dwukomorowy to zabiera do jednej komory szkło, makulaturę i plastik. Jaka to jest segregacja?

Pani Elżbieta Przybyłowska wyjaśniła, że jest uchwała, która określa zasady i jest w niej napisane, że „zabrania się  mieszania odpadów” więc przedsiębiorca, który nie będzie realizował tych zasad to będzie z nim rozwiązana umowa.

Pan Paweł Mroczkowski- sołtys sołectwa Kondrajec Pański poinformował, że u nich na osiedlu, każdy ma indywidualną działkę i nie ma zarządu właścicieli działek z którym można byłoby podpisać umowę na odbiór odpadów. Jak taką sprawę rozwiązać?

Pani Wiesława Dymkowska wyjaśniła, że ogródki działkowe w Glinojecku są w zarządzie ZGK i my jako użytkownicy ogródków działkowych płacimy  tam podatek , ale tam nie ma pojemników na odpady, a tylko dzikie wysypiska. Część osób przychodzi i rzuca śmieci do koszy Spółdzielni Mieszkaniowej.

Pani Elżbieta Przybyłowska poinformowała, że w okresie lata dostaniecie Państwo również worki brązowe, które będą służyły do zbiórki odpadów zielonych i do tych worków będziecie Państwo składowali odpady zielone i w określonym terminie przedsiębiorca będzie podjeżdżał i je zabierał. Będzie to traktowane jako odpad ulegający biodegradacji i będzie służył jako kompost. Ta sama sytuacja będzie dotyczyła liści.  

Pan Szymon Zalewski-sołtys sołectwa Glinojeck zapytał czy nie ma możliwości, aby do segregowania śmieci były pojemniki, a nie worki ponieważ worki może podrzeć pies? 

Pani Elżbieta Przybyłowska poinformowała, że jeśli Pan sobie kupi pojemnik do segregacji odpadów to nikt Panu nie powie, że ich nie odbierze.

Pan Andrzej Gontarski - Przewodniczący Rady Miejskiej zauważył, że w tej chwili trochę kombinujemy bo konkretna kwota za odbiór odpadów ustalona zostanie dopiero po rozstrzygnięciu przetargów. Mamy jeszcze pół roczny okres do lipca przyszłego roku kiedy będzie można zweryfikować te stawki. Istotna jest ta pierwsza stawka, bo druga ma zmusić nas do segregacji.

Pani Bożena Banasiak zapytała co się stanie z osobami, które nie podpiszą deklaracji?

Pani Elżbieta Przybyłowska zauważyła, że nawet jeśli ktoś nie złoży deklaracji to my wiemy kto jest właścicielem danej nieruchomości, wówczas też Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta  w formie decyzji administracyjnej nalicza taką opłatę uwzględniając średnią jaka jest dla danej miejscowości.

Pani Marta Meister zapytała, jakie będą konsekwencje dla osób, które nie będą płacić?

Pan Burmistrz odpowiedział, że będzie zastosowana egzekucja podatkowa.

Pan Andrzej Gontarski - Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał czy w treści uchwały w § 3 ust.6, zostawiamy wskazane tam terminy, czy musimy się zdecydować na konkretny miesiąc podejmując uchwałę?

Pani Elżbieta Przybyłowska zaproponowała, żeby zostawić taki zapis.
Kolejno Pan Andrzej Gontarski - Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o zgłaszanie propozycji cen za odpady segregowane i za odpady niesegregowane.

Pani Anita Pniewska zaproponowała 7 zł za odpady segregowane i 11 zł za odpady nie segregowane.

Pani Wiesława Dymkowska zauważyła, że cena za segregowane odpady powinna być jeszcze niższa,żeby zachęcić mieszkańców do segregacji.

Pan Piotr Gadomski zaproponował stawkę 7 zł za segregowane odpady i 13 zł za nie segregowane.

Pan Kazimierz Konstankiewicz- sołtys sołectwa Dukt-Krusz zapytał, czy pojemniki na odpady będą na zasadzie dzierżawy czy każdy ma sobie  kupić?

Pani Elżbieta Przybyłowska odpowiedziała, że przedsiębiorca wstawia pojemnik i  będzie on wydzierżawiany lecz za dzierżawę właściciel nieruchomości nie będzie płacił.

Pan Robert Roguski-Radca Prawny odniósł się do §3 ust. 6 tej uchwały i w jego ocenie Rada powinna się zdecydować na jakiś termin, ponieważ nie będziemy wiedzieli czy sezon na działkach zaczyna się w marcu czy w kwietniu. Myśli, że najlepiej byłoby ten termin określić od 01 marca do 31 października.

Pan Grzegorz Sikorski poinformował, że popiera wniosek Pani Pniewskiej myśli, że przez okres próbny od 1 lipca wysokość kosztów wyjaśni się, wyjaśni się też czy Urząd Gminy będzie musiał dopłacać czy też nie. Wówczas  w ciągu roku będzie można zweryfikować tę stawkę (podwyższyć lub obniżyć).

Pan Andrzej Gontarski - Przewodniczący Rady Miejskiej zauważył, że musimy mieć świadomość, że być może konieczna będzie podwyżka za odbiór odpadów w drugiej połowie 2013 roku. Gmina nie powinna na tej działalności zarabiać. Po rozstrzygnięciu przetargów  i upływie kilku miesięcy obowiązywania tej uchwały pracownicy Gminy dokonają bilansu kosztów i przychodów. Wtedy dopiero okaże się czy uchwalone dziś stawki są właściwe czy też należy je podnieść bądź obniżyć.

Pan Norbert Hefczyc zaapelował o odpowiedzialne podejście do tej sprawy. Stawkę powinniśmy ustalić w oparciu o jakieś dane . Wszelkie wyliczenia wskazują na ponad 8 zł i są one rzetelne ponieważ obejmują wszelkie koszty, nie tylko składowania ale również  koszty unieszkodliwiania, koszty transportu, utrzymania pracowników, sprzętu, paliw wszystkich składników które się na to składają. Wyszliśmy od stawki 10 zł, a dziś rozmawiamy już o 8 zł, myśli, że urywanie kolejnych złotówek nie miałoby tu sensu.Nie możemy doprowadzić do tego, aby w okresie nawet kilku miesięcy budżet gminy był obciążony dodatkowymi kosztami, bo z tego co wiemy jest to budżet napięty, on i tak jest deficytowy. Musimy myśleć o latach przyszłych, żeby ten budżet domykał się zwłaszcza, że kolejne lata mogą nam nie przynieść już tylu dochodów z zewnątrz. Proponuje przy pozostaniu przy stawkach zapisanych w obecnej uchwale.

Pani Wiesława Dymkowska  zauważyła że w opracowaniu przedłożonym przez Pana Hefczyca, wykazane są stawki w bardzo dużych miastach i nie ma porównania Gdańska,Lublina, Krakowa itd. do Glinojecka. Mieszkamy w strefie płatniczej gdzie jest dużo ludzi starszych, których emerytury rolnicze są niskie, więc nie mamy tu dużego pola manewru.

Pani Marta Meister zwróciła się do  Pana Hefczyca odnośnie danych zawartych w jego zestawieniu, a mianowicie poinformowała, że obecnie jej rodzina płaci 42 zł za kwartał, a po podwyżkach będzie to 42 zł na miesiąc więc czy firmy które obecnie wywożą odpady tracą na tym? Obecnie segregujemy odpady i to jest stawka za segregację i dzierżawę pojemnika. Nie rozumie skąd wzięły się te dane do wyliczenia stawki.Co będzie z rodzinami wielodzietnymi?

Pan Norbert Hefczyc poinformował, że nie jest specjalistą w tych wyliczeniach i nie on to wyliczył, a oparł się jedynie na wyliczeniach, które znalazł. Nie zna się na gospodarce śmieciowej ale jest niezłym analitykiem więc potrafi zrozumieć dane. Kolejno omówił swoje opracowanie przekazane radnym. Poinformował, że koszty firm, które obecnie odbierają odpady wzrosną, ponieważ obecnie nie mają one obowiązku segregowania w takim stopniu śmieci zmieszanych jaki będzie wraz z wprowadzeniem, wejściem w życie tej nowej ustawy. 

Wielu ludzi nie stać już teraz na normalne życie, jest to problem którego nie jesteśmy w stanie rozwiązać, ale nie możemy ustalić stawek które gminie nie pokryją kosztów które będzie musiała ponieść.

 

Następnie przystąpiono do głosowania nad propozycją Pani Anity Pniewskiej i Pana Grzegorza Sikorskiego tzn. 7 zł za odbiór odpady segregowanych i 11 zł za odbiór odpadów nie segregowanych.

Głosowanie przedstawiało się następująco:

13 osób było za przyjęciem propozycji

1 osoba wstrzymała się (Pan Norbert Hefczyc)

 

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Kolejno głosowano nad uchwałą przy uwzględnieniu w/w zmian.

Głosowanie przedstawiało się następująco:

13 osób było za przyjęciem uchwały

1 osoba wstrzymała się (Pan Norbert Hefczyc)

 

Uchwała wraz z uzasadnieniem stanowi  integralną część protokołu.

 

7)      w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ;

 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Zenona Babicz– Sekretarz Miasta  i Gminy.

Pani Elżbieta Przybyłowska poinformowała, że nowy system będzie obowiązywał od 1 lipca 2013 roku i będzie obejmował dwa kwartały :

za III kwartał opłata będzie wnoszona do 15 września 2013 roku

za IV kwartał do 15 grudnia 2013 roku.

Ustalona została opłata kwartalna w celu obniżenia kosztów administracyjnych. Koszty administracyjne wynoszą 2, 21 zł. Ponadto jeśli ktoś ze względu na trudną sytuacje w rodzinie nie będzie w stanie uiścić tej opłaty kwartalnie , będzie mógł to zrobić miesięcznie.

Następnie kolejno głos zabierali:

Pan Grzegorz Sikorski zapytał czy mieszkańcy będą powiadomieni do uiszczenia opłaty wezwaniem do zapłaty czy będzie to się odbywać bez wezwania.

Pani Elżbieta Przybyłowska wyjaśniła, że z treści deklaracji wynika, iż mieszkaniec będzie musiał uiścić tę opłatę bez wezwania. Każdy przy składaniu tej deklaracji zapozna się z jej treścią.

Pan Witold Kowalski zauważył, że obowiązek ten zapewne spadnie na ręce sołtysów, ponieważ nie wyobraża sobie żeby emeryt, czy rencista przyjeżdżał raz na kwartał żeby uiścić tę opłatę. 

Pani Elżbieta Przybyłowska zauważyła, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się przelewem na rachunek, więc gdziekolwiek ktoś będzie, będzie mógł to opłacić.

Pan Piotr Gadomski zauważył, że można zapisać w uchwale iż można takie opłaty wykonywać  również co miesiąc, bo z uchwały wynika, że opłata powinna być  dokonywana raz na kwartał.

Pan Burmistrz poinformował, że ustawa dopuszcza opłatę miesięczną, a poza tym będzie prowadzona akcja informacyjna na wsiach więc wszyscy zostaną o tym powiadomieni.

 

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w przedmiotowej sprawie. Stanowi ona integralną część niniejszego protokołu.

 

8)      w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Glinojeck; 

 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Zenona Babicz– Sekretarz Miasta  i Gminy.

Pani Elżbieta Przybyłowska poinformowała, że ostateczny termin składania pierwszych deklaracji wyznaczony został na 28 lutego 2013 roku. Jest on długi, ale umożliwi nam dokładnie i starannie przygotować dokumenty do przetargu. Pozwoli na przyjęcie i  dokładne sprawdzenie deklaracji. Jest możliwość zmiany danych zawartych w deklaracji i wtedy  składana jest korekta do deklaracji w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany.

Pan Grzegorz Sikorski zapytał w jaki sposób mieszkańcy będą powiadomieni o złożeniu deklaracji, czy będą wezwani do urzędu po odbiór tych deklaracji czy zostaną one przesłane listownie mieszkańcom?

Pani Elżbieta Przybyłowska odpowiedziała, że opracujemy system, który pozwoli aby każdy mieszkaniec tanio i skutecznie otrzymał deklaracje. Przemyślimy jak to zrobić.

Pan Andrzej Franczak zapytał czy w deklaracji ma zostać określona liczba osób zamieszkałych czy zameldowanych  w danej gospodarstwie domowymi?

Pani Elżbieta Przybyłowska odpowiedziała, ze chodzi tylko o osoby zamieszkałe.

 

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w przedmiotowej sprawie. Stanowi ona z załącznikiem integralną część niniejszego protokołu.

 

9)      w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ;

 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Zenona Babicz– Sekretarz Miasta  i Gminy.

Kolejno głos zabierali:

Pan Andrzej Gontarski - Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał czy zasady szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów z terenu Miasta i Gminy Glinojeck, zostaną przekazane każdemu obywatelowi, czy może będą ogłoszone w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń?

Pani Elżbieta Przybyłowska odpowiedziała, że postaramy się je udostępnić każdemu, żeby każdy mógł się z nimi zapoznać np. w formie okólników.

Pani Wiesława Dymkowska zapytała do jakiego worka mamy segregować butelki plastikowe i puszki aluminiowe?

Pani Mariola Wieńska-Pracownik Urzędu Miasta i Gminy wyjaśniła, że istnieje Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami opakowaniowymi z dnia 25 października 2005 roku w którym podane są wszystkie pojemniki i kolory. Określone jest tutaj, że odpady opakowaniowe z metali i tworzyw sztucznych  oraz odpady wielomateriałowe zbiera się do pojemników w kolorze żółtym z napisem metale, tworzywa sztuczne.

 

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w przedmiotowej sprawie. Stanowi ona z załącznikiem integralną część niniejszego protokołu.

 

10)  w sprawie ustalenia opłat za usługi związane z pochówkiem zmarłych na cmentarzu komunalnym w Glinojecku przy ul. Płockiej;

 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Zenona Babicz– Sekretarz Miasta  i Gminy.

 

Pan Andrzej Franczak-Prezes ZGK poinformował, że ceny usług pogrzebowych na cmentarzu Komunalnym w Glinojecku nie były podwyższane przez ostatnie 10 lat. W załączniku do uchwały uwzględnił wszystkie sporne kwestie zgłaszane przez Radnych. Obsługa cmentarza wymaga, aby te stawki zostały zaktualizowane.

Pan Andrzej Gontarski - Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy ceny za usługi były kalkulowane?

Pan Andrzej Franczak-Prezes ZGK wyjaśnił, że ceny te były kalkulowane, a ostatnio koszt wybudowania kwatery był zbliżony do wartości za ta usługę podaną w cenniku.

Pan Andrzej Gontarski - Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, co to jest opłata administracyjna i z czego ona wynika?

Pan Andrzej Franczak-Prezes ZGK odpowiedział, że są to wszystkie koszty związane z zarządzaniem i obsługą cmentarza.

Kolejno Pan Andrzej Gontarski - Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał w którym momencie opłata ta jest uiszczana?

Pan Andrzej Franczak-Prezes ZGK odpowiedział, że opłata ta jest uiszczana w momencie kiedy następuje pochówek.

Pan Andrzej Gontarski - Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy osobom, które uiściły należności wyższe z tytułu usług zamieszczonych w cenniku, przed uchwaleniem go przez Radę Miejską, została zwrócona nadpłata do końca tego miesiąca?  Czy było to 13 osób, zgodnie z listą jaką Pan posiadał?

Pan Andrzej Franczak-Prezes ZGK poinformował, że zostały tym osobom powysyłane faktury korygujące.

Pani Wiesława Dymkowska zauważyła, że dużo osób korzystało z usług firm pogrzebowych, które zajmowały się całością i pobierały świadczenie pogrzebowe z ZUS-u lub z polisy i te osoby nie zostały powiadomione i też nie zostały  im zwrócone pieniądze?

Pan Andrzej Franczak- Prezes ZGK wyjaśnił, ze nie ma możliwości technicznej, aby pozyskać informacje kto usługi załatwiał przez osobę trzecią. Jeśli było to załatwiane przez konkretną osobę to wydał faktury korygujące.  

Kolejno Pani Wiesława Dymkowska przedstawiła swoje wyliczenia z odpowiedzi na interpelacje Pani Pniewskiej.

 

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Rada podjęła uchwałę w przedmiotowej sprawie, a głosowanie przedstawiało się następująco:

12 osób było za przyjęciem uchwały,

2 osoby wtrzymały się (Pani Anita Pniewska i Pani Wiesława Dymkowska).

 

Stanowi ona z załącznikiem integralną część niniejszego protokołu.

 

Następnie Pan Andrzej Franczak – Prezes ZGK przeprosił za zaistniałą sytuację.  

 

11)  w sprawie podziału Gminy Glinojeck na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic  i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym;

 

Projekt uchwały wraz z załącznikiem (propozycja Rady Miejskiej) i uzasadnieniem przedstawił Pan Przemysław Iwański– Zastępca Burmistrza  Miasta i Gminy.

 

Pan Andrzej Gontarski- Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że mamy dwie propozycje podziału na okręgi wyborcze, Pana Burmistrza, która była przedstawiona na poprzedniej sesji i Radnych Rady Miejskiej poddana pod dyskusję na posiedzeniu komisji w związku z tym proponuje rozpocząć dyskusję na ten temat.

Następnie kolejno głos zabierali:

Pan Grzegorz Sikorski odniósł się do okręgu w Glinojecku, poinformował, że Glinojeck u schyłku lat 90-tych, został podzielony na 6 okręgów wyborczych i  uważa że powinny one zostać utrzymane w takiej formie jaką zaproponował Pan Przemysław Iwański ponieważ nie wyobraża sobie żeby ulicę Wiejską przyłączyć do bloków. Wynikła też sporna sprawa dotycząca odłączenia Garwarza Starego od miasta i jest za tym, bo powinien on należeć do części wiejskiej. Ulica Fabryczna, Spokojna i Wiejska ma 380 mieszkańców i jest za tym żeby te środowiska były reprezentowane bo Rada kiedyś postanowiła żeby wszystkie obrzeża Glinojecka miały swoich przedstawicieli w Radzie: okręg północny 2 osoby, okręg południowy  4 osoby i uważa, że było to sprawiedliwe. Dziwi się dlaczego ze starego rdzennego okręgu jakim były Stegny 1, czyli ulica Wojska Polskiego, Zielona Ścieżka, Leśna, Krzywa została wyjęta ulica Leśna z Krzywą, a dodana ulica Władysława Broniewskiego i Kościelna. Jest to dla niego dziwne ponieważ ulica Ciechanowska zawsze była taka odrębnością, która dzieliła Glinojeck tzn. Glinojeck jest do ulicy Ciechanowskiej a dalej to są Stegny. W poprzednim projekcie okręgi były podzielone sprawiedliwie, ponieważ okręg nr 1 miał 585 mieszkańców, a okręg nr 2 583 mieszkańców. Rozmawiał z mieszkańcami i uważa, że nie jest zasadne wyciąganie ze środka dwóch ulic. Jest za tym, że podział Glinojecka zaproponowany przez Pana Iwańskiego, poza Garwarzem Starym był bardziej sprawiedliwy. Podziału tego nie wykonujemy tylko na jakiś okres a na kilka kadencji więc powinien on być przemyślany. Jeśli chodzi o kręgi zewnętrzne to myśli, że radni konsultowali się z sołtysami i oni się na ten temat wypowiedzą.

Pan Witold Kowalski odniósł się okręgu nr 1, a mianowicie  w pierwszym projekcie  podziału na okręgi, Sulerzyż był z Ościsłowem i było tam 504 mieszkańców, teraz w projekcie Rumoka jest dołączona do tego okręgu i mamy 740 mieszkańców. Jeśli byśmy tak dzielili to wystarczyłoby 8 radnych.Uważa, że jest to za duża liczba mieszkańców, aby reprezentował ten okręg jeden przedstawiciel. Myśli, że poprzedni projekt podziału na okręgi był dla niego bardziej uczciwy.

Pani Izabela Kowalska zauważyła, że w poprzednim projekcie podziału na okręgi, jej okręg miał 700 mieszkańców i też było źle. Dla niej projekt Rady jest bardziej przystępny.

Pani Wiesława Dymkowska zauważyła, że Gmina musiała oddać jeden okręg dla Glinojecka, więc niektóre okręgi musiały zostać zwiększone o liczbę mieszkańców.

Pan Piotr Gadomski zwrócił uwagę że w okręgu nr 6 jest błąd, ponieważ w miejscowości Nowy Garwarz nie występuje miejscowość Kolonia.

Pan Wojciech Boniewski-sołtys sołectwa Śródborze zwrócił uwagę, że w okręgu nr 9 jest literówka.

Pan Grzegorz Stolarski zauważył, że przy podziale na okręgi trzeba wziąć pod uwagę nie tyle liczbę mieszkańców ile to żeby te rejony ze sobą jakoś współpracowały, współżyły. Wydaje mu się, że podział zaproponowany przez Radę jest bardziej rozsądny w podziale na okręgi. Nie chce mieszać się w podział Glinojecka, ponieważ dla niego Garwarz Stary to jest już część Glinojecka. Powinniśmy  kierować się też tym, żeby te okręgi i ich społeczności łączyć, a nie dzielić. My z Radna Kowalską reprezentujemy rejon Płaciszewa, więc jest za podziałem zaproponowanym przez Radnych.

Pan Andrzej Gontarski- Przewodniczący Rady Miejskiej rozumie, że uwagi zgłoszone przez Pana Sikorskiego i Pana Kowalskiego, wiążą się z projektem podziałów na okręgi przedstawionym na  poprzedniej sesji w dniu 25 października, czyli projekcie Pana Burmistrza

Pan Grzegorz Sikorski zauważył, że w kwestii dotyczącej Glinojecka to tak. Myśli, że gdybyśmy Garwarz Stary przyłączyli do Glinojecka, to wówczas najrozsądniejsze byłoby gdyby przydzielić go do ulicy Wiejskiej.

Pan Andrzej Gontarski- Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że Pani Dyrektor Biura Wyborczego nie jest za tym, żeby Garwarz Stary przyłączyć do miasta. Dlatego min. w propozycji Rady Miejskiej Garwarz Stary został przypisany do okręgu wiejskiego.

Pan Grzegorz Stolarski-Sołtys sołectwa Płaciszewo zaproponował zebrać wszystkie uwagi w jeden projekt i go przegłosować.

Pan Andrzej Gontarski- Przewodniczący Rady Miejskiej zaproponował, głosowanie nad podziałem zaproponowanym przez Pana Burmistrza, a kolejno nad podziałem zaproponowanym przez Radę.

Pani Bożena Banasiak zaproponowała, aby zapytać Sołtysa Rumoki jak on widzi przyłączenie Rumoki do Ościsłowa i Sulerzyża?

Pan Leszek Matusiak –sołtys sołectwa Rumoka jest za projektem Rady Miejskiej.

Pan Grzegorz Sikorski zaproponował, w pierwszej kolejności przegłosowanie podziału na okręgi miasta, a potem części wiejskiej, z tym że Garwarz Stary przenosimy do terenów wiejskich.

Pan Stanisław Kopecki zaproponował, w podziale miasta na okręgi uwzględnić podział na bloki osiedla TBS i osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej.

Pan Jerzy Bakierzyński-sołtys sołectwa Garwarz Stary nie widzi problemu w połączeniu Garwarza z Kondrajcem Szlacheckim. 

Pan Andrzej Gontarski- Przewodniczący Rady Miejskiej zauważył, że jeśli mamy propozycje oddzielenia Garwarza Starego od miasta to musimy go gdzieś przyłączyć, a najbliżej jest Wkra, Luszewo. Taka była min. sugestia Pani Dyrektor.

Pan Zbigniew Babicz zaproponował aby w całości przegłosować wariant pierwszy (Burmistrza) a potem wariant drugi (Rady).

Kolejno przystąpiono do głosowania nad podziałem na okręgi zaproponowanym przez Pana Burmistrza na poprzedniej sesji, a głosowanie przedstawiało się następująco:

4 osoby były  za przyjęciem projektu

10 osób było przeciwko,

a następnie nad projektem zaproponowanym przez Radę Miejską:

10 osób było za przyjęciem projektu

 4 osoby były przeciwne(Pan Norbert Hefczyc, Pan Grzegorz Sikorski, Pan Dariusz Lewandowski i Pan Witold Kowalski.)

Następnie przystąpiono do głosowania nad uchwałą, do której dołączono załącznik opracowany przez Radę Miejską. Głosowanie przedstawiało się następująco:

10 osób było za przyjęciem projektu

  4 osoby były przeciwne(Pan Norbert Hefczyc, Pan Grzegorz Sikorski, Pan Dariusz Lewandowski i Pan Witold Kowalski.)

Uchwała wraz załącznikiem stanowi integralną część protokołu.

 

12)  w sprawie uchwalenia Statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą  Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Glinojecku ;

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła Pani Zenona Babicz  – Sekretarz Miasta i Gminy Glinojeck.

Pan Andrzej Gontarski- Przewodniczący Rady Miejskiej   poinformował, że Pan Dyrektor MGOK w Glinojecku wniósł wszystkie poprawki zasugerowane mu na posiedzeniu komisji  i w dniu dzisiejszym Państwo Radni otrzymali go już w wersji poprawionej.

Uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w przedmiotowej sprawie. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.

 

13)  w sprawie przyjęcia na 2013 rok Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii;

 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Zenona Babicz  – Sekretarz Miasta i Gminy Glinojeck.

 

Uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w przedmiotowej sprawie. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.

 

14)  w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Ościsłowo;

 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Zenona Babicz  –  Sekretarz Miasta i Gminy Glinojeck.

 

Pan Andrzej Gontarski- Przewodniczący Rady Miejskiej prosił o opinię sołtysa sołectwa Ościsłowo w sprawie statutu.

Pani Bożena Banasiak – sołtys sołectwa Ościsłowo poinformowała, że nie ma żadnych uwag do statutu sołectwa i jest za jego uchwaleniem.

Pan Marek Marcinkowski-Radny Rady Powiatu Ciechanowskiego zapytał, w jaki sposób będą zabezpieczone interesy OSP w Ościsłowie, ponieważ ze statutu wynika, że Dom Kultury zostaje przekazany w zarząd Radzie Sołeckiej sołectwa. Natomiast  w tym budynku znajduje się świetlica, która jest w tej chwili wykorzystywana przez straż pożarną, tam jest sztandar, tam są dyplomy, puchary, czyli jest to tzw.sala tradycji tej jednostki. Budynek został  wyremontowany za środków unijnych i wówczas budynek ten przestał być OSP w Ościsłowie a przekształcił się w Dom Kultury Na zebraniach strażacy uzgodnili , że nie będą się upierać przy tym budynku, ale chodzi nam tylko o to żebyśmy mieli zagwarantowane prawa do  jednego pomieszczenia w tym budynku. Jeśli go nie będziemy mieli to nie będzie miejsca na zebrania, na sztandar na wszelkiego rodzaju dyplomy, nagrody.

Pan Andrzej Gontarski- Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, Panią sołtys czy to o czym mówił Pan Marcinkowski jest zapisane w statucie?

Pani Bożena Banasiak poinformowała że w § 23 ust. 3 statutu i brzmi on następująco:Z nieruchomość o której mowa w ust.2 mają prawo korzystania wszystkie organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje w tym również OSP działające na terenie sołectwa Ościsłowo. 

Pan Robert Roguski-Radca Prawny poinformował, że inaczej nie było możliwości zapisania tej kwestii ponieważ z tego co mu wiadomo, jest tam tylko to jedno pomieszczenie i gdybyśmy je przyznali tylko i wyłącznie OSP to wszystkie inne stowarzyszenia nie miałby gdzie się spotykać. Idea tego zapisu była taka, żeby OSP korzystało z tego pomieszczenia tak jak do tej pory, ale ponadto będą korzystały z tego również inne podmioty działające na terenie sołectwa.Nie wie czy to satysfakcjonuje OSP, ale tak jak mogliśmy tą kwestię wyartykułowaliśmy w statucie.

 

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w przedmiotowej sprawie. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.

 

Ad.7

 

Pani Anita Pniewska-Członek Komisji Rewizyjnej przedstawiła protokół z przeprowadzonej kontroli problemowej w związku ze złożoną skargą przez Panią Wandę Zielińską na Pana Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck.

 

Następnie kolejno głos zabierali:

Pani Wanda Zielińska poprosiła o przesłanie jej przedstawionego protokołu. Ponadto poinformowała, że jej córka do swoich dokumentów aplikacyjnych dołączyła zaświadczenie, że rozpoczęła studia podyplomowe, a to nie zostało ujęte w protokole.

Pani Anita Pniewska wyjaśniła, że w protokole nie wypisywaliśmy wszystkich dokumentów jakie przedłożyła Pani córka, bo gdybyśmy je wypisywali to protokół byłby znacznie dłuższy. Gdyby w wymaganiach niezbędnych na stanowisko był zapis, że mile widziane rozpoczęcie nauki, to  nie było by problemu. A tego w wymaganiach nie było.

Pan Andrzej Gontarski- Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że dokument zostanie Pani przesłany (protokół).

Pani Wiesława Dymkowska  zapytała Pani Wandy Zielińskiej czy  jej córka ma jakąś rentę ?

Pani Wanda Zielińska odpowiedziała, ze ma rentę socjalną.

Pani Wiesława Dymkowska poinformowała, że jest dofinansowanie z PFRON-u w wysokości nawet do 3 tys. zł na osobę, co zależy od stopnia niepełnosprawności więc ona nie widzi żadnych przeciwskazań zatrudnienia Pani córki. Mieszkamy w miejscowości gdzie nie ma autobusu niskopodłogowego aby dojechać do pracy w Ciechanowie - nie ma takiej możliwości. Myśli, że dla takich osób powinno być miejsce pracy na terenie gminy.

Pani Wanda Zielińska zauważyła, ze tyle osób zostało przyjętych odkąd jej córka skończyła staż i po niej jakaś praca się znalazła. Niektóre osoby nie miały wyższego wykształcenia.

Pan Andrzej Gontarski- Przewodniczący Rady Miejskiej rozumiem Pani żal i rozgoryczenie, jestem przekonany, że Pani córka będzie miała więcej szczęścia w kolejnych konkursach- tego Paniom życzę.

 

Ad. 8

 

Pan Andrzej Gontarski- Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że wpłynęły trzy interpelacje od radnych. Kolejno odczytał interpelacje Pana Marka Kuminiarczyka, Pani Wiesławy Dymkowskiej i Pani Anity Pniewskiej z odpowiedziami.

Następnie kolejno głos zabierali:

Pani Wiesława Dymkowska zauważyła, że 18 marca 2011 roku Pani Skarbnik podjęła pracę w Urzędzie Miasta i Gminy w Glinojecku i na dzień dobry dostała dodatek specjalny, więc czym się Pani wykazała, że go otrzymała? Kolejno zauważyła, że najwyższe wynagrodzenie dla Skarbnika w naszym Urzędzie (gmina do 15 tys. mieszkańców) to 7.520,00 zł brutto. Dodatek specjalny może zostać przyznany na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów o wynagradzaniu pracowników samorządowych, ale nie obowiązuje on Pani Skarbnik i Zastępcy Burmistrza, ponadto odniosła się do regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Glinojecku i o ile zapoznała się z tą sprawą regulamin obejmuje tylko pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, a Pani Skarbnik i Pan Zastępca są z powołania, więc na jakiej podstawie został on przyznany. Następnie zapytała ile obecnie wynosi wynagrodzenie Pani Skarbnik? Dodatek specjalny można przyznać na podstawie rozporządzenia o wynagradzaniu pracowników samorządowych na okres nie dłuższy niż jeden rok, a Pani Skarbnik pracuje już dłużej niż rok i nadal ma dodatek specjalny, więc coś jest nie tak, tym bardziej że w momencie przyjęcia do pracy dostała Pani dodatkowo dwóch pracowników. Ponadto Radni nie otrzymują dokumentów na czas, nawet dziś wybiła godzina 10.00, a my dostajemy dodatkowe dokumenty i nie mamy możliwości zapoznania się z nimi. Dokumenty na sesję powinniśmy dostawać na co najmniej dwa tygodnie przed, a nie na dwa dni przed posiedzeniem komisji.

Pan Andrzej Gontarski-Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał Panią Skarbnik ile obecnie  wynosi jej wynagrodzenie brutto?

Pani Skarbnik odpowiedziała, że nie pamięta jakie jest jej wynagrodzenie, interesuje ją tylko kwota netta, a wszystko zostało przedstawione w interpelacji. Jej wynagrodzenie  jest jawne, jest oświadczenie majątkowe i odpowiedź na interpelację, w której pisaniu nie uczestniczyła. Jej wynagrodzenie jest zapisane w angażu, więc proszę bardzo można się z nim zapoznać.  

Pan Andrzej Gontarski-Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o podanie kwoty wynagrodzenia zasadniczego, bo w odpowiedzi na interpelację nie jest podana kwota podstawowa.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że jej wynagrodzenie wynosi 9.250,00 zł brutto.

Pan Andrzej Gontarski-Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy pracownicy zatrudnieni w Urzędzie prowadzą aktualnie jakieś programy unijne?

Pani Skarbnik odpowiedziała, że programy unijne obsługują pracownicy księgowości. A w ramach obsługi otrzymują wynagrodzenie, które jest zaplanowane w ramach projektu. 

Pan Andrzej Gontarski-Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy pracownicy, którzy otrzymują dodatkowe wynagrodzenie za dodatkową pracę - wykonują ją w godzinach czy po godzinach pracy?

Pani Skarbnik odpowiedziała, że pracownicy wykonują obsługę projektu po godzinach pracy, ewentualnie w domu.

Pani Wiesława Dymkowska zapytała, Panią Sekretarz od kiedy była na zwolnieniu lekarskim, a od kiedy była na urlopie?

Pani Sekretarz odpowiedziała, że na zwolnieniu lekarskim była od początku marca do 24,25 lipca, a potem przebywała na urlopie wypoczynkowym (2 miesiące).

Pani Wiesława Dymkowska poinformowała, że chciała zapytać Pana Mecenasa(którego obecnie nie ma), czy kiedy Pani Sekretarz była na urlopie wypoczynkowym, Pan Iwański mógł używać pieczęci p.o. Sekretarza, bo wówczas mieliśmy dwóch Sekretarzy i płaciliśmy dwie pensje?

Pan Andrzej Gontarski-Przewodniczący Rady Miejskiej zaproponował, aby Pani Radna Dymkowska wystąpiła na piśmie z tym pytaniem  do Pana Mecenasa.

Pani Wiesława Dymkowska zauważyła, że Pan Burmistrz zobligował się do przesłania Panu Kuminiarczykowi i nam pozostałym Radnym zakresu czynności Pani Sekretarz i Pana Zastępcy Burmistrza, co jest odnotowane również w protokole z poprzedniej sesji, a do dnia dzisiejszego nic nie otrzymaliśmy.

Pan Burmistrz poinformował, że dziś te zakresy zostaną Państwu Radym przesłane. Przeprosił za niedopatrzenie.

 

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

Ad. 9

Pan Andrzej Gontarski - Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że wpłynęło do niego pismo rodziców dzieci ze Szkoły Podstawowej w Glinojecku, którzy mają pewien problem i chcieli się nim z nami podzielić, ponieważ są bezradni i nie wiedzą gdzie się udać.  Rada nie powinna się zajmować takimi sprawami lecz skoro jest prośba o interwencję to powinniśmy się ze sprawą zapoznać. Kolejno odczytał pismo, które wpłynęło od rodziców, a następnie poprosił o wypowiedzenie się w tej sprawie Dyrektora Szkoły Podstawowej Pana Piotra Stasiaka.

Pan Piotr Stasiak- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Glinojecku zauważył, że nie jest to miejsce odpowiednie do wyjaśnienia takich spraw ponieważ chodzi tu o sprawy chronione nawet w gronie osób które mają do tego prawo. Poinformował, że krótko przedstawi swój punkt widzenia tej sprawy, to co mu się udało zrobić i to co zamierza z nią zrobić, a Państwo odniosą się do tego. Na naszym terenie mieszka rodzina w skład której wchodzi troje dzieci : jedno dziecko uczęszcza do klasy pierwszej i powtarza tą klasę, w ubiegłym roku nie było badane w poradni psychologiczno-pedagogicznej, drugie dziecko z tej rodziny jest już w klasie czwartej, ma przydzielonego kuratora i trzecie dziecko 6-latek rozpoczął naukę zgodnie z rozporządzeniem ministra i z informacji uzyskanej od jego wychowawczyni wie, że jego postępy w nauce są słabe. Nie chce wnikać w sprawy rodzinne, ale chce żebyście Państwo zdali sobie sprawę, że nie jest to prosta sytuacja. Rodziną tą zajmuje się już po raz kolejny Komisja Interdyscyplinarna,  której praca polega na rozmowie z mamą.  Rodzice muszą zadecydować o badaniu dziecka w poradni psychologiczno-pedagogicznej ponieważ szkoła nie może do tego przymusić, a jeśli rodzic uzyska już opinię z poradni to nie musi jej pokazywać. Ponieważ dziecko nie zdało do następnej klasy udało się nam przekonać mamę, żeby udała się z nim do poradni. W ubiegłym roku nie było z tym dzieckiem tak ewidentnych problemów dopiero w tym roku to się zmieniło i wychowawczyni klasy do której  uczęszczało dziecko wystosowała do niego pismo w którym poprosiła o przeniesienie chłopca do innej klasy, ponieważ do tej samej klasy uczęszcza jego przyrodni młodszy i co powoduje częste konflikty między nimi. Przedstawił treść pisma. Zgodnie z tą prośbą postanowił w dniu 5 listopada o przeniesieniu ucznia do innej klasy pierwszej. Wcześniej była rozmowa z mamą, która wyraziła nadzieję, że dzięki temu sytuacja może się poprawi, że coś się zmieni i będzie lepiej i wyraziła opinię że również myślała o rozdzieleniu braci. Uczeń został przeniesiony do klasy Ic, co nie było łatwe, ponieważ buntował się przeciwko temu. Wynikiem tego było jego zachowanie nie adekwatne do sytuacji, uważa że to dziecko jest chore. Nie jest w stanie stwierdzić na czym polega ta choroba, ale po wprowadzeniu do klasy wszedł pod stół i ssał kciuka, wydawał jakieś okrzyki, piski w związku z tym postanowiono o wykonaniu telefonu do mamy i zaproponowano jej żeby ta posiedziała z chłopcem kilka dni w klasie, żeby się zaadoptował w nowym środowisku.Mama zabrała dziecko do domu i nie było go do końca tygodnia, a nas poinformowała, że jedzie na badania do poradni psychologiczno-pedagogicznej, co dla nas już było dużym postępem.

W dniu 12 listopada chłopiec wrócił do szkoły, mama nie skorzystała z możliwości uczestniczenia z nim  w lekcjach, ponieważ stwierdziła, że już będzie grzeczny,że obiecuje iż wszystko będzie w porządku i że się pogodził z tym że będzie w tej nowej klasie. W międzyczasie rodzice z klasy Ic pytali dlaczego to dziecko znalazło się akurat w ich klasie i wyglądało na to, że jest ono jakimś strasznym zagrożeniem dla pozostałych uczniów. Rozmawiał kilkakrotnie z rodzicami i wyraził swoje obawy, że prawdopodobnie jest to jakaś poważniejsza choroba i że będziemy działali w tym kierunku, żeby zmobilizować mamę dziecka do skorzystania z wizyty u specjalisty. Rodzice wyrażali obawy o bezpieczeństwo swoich dzieci. Jego zdaniem połączono kilka spraw, które wydarzyły się bez związku z przeniesieniem dziecka, a połączono je pod wspólny mianownik nazwany bezpieczeństwo dzieci. Aktualnie  chłopiec zaakceptował to, że został przeniesiony do innej klasy, obiecuje że będzie grzeczny, ale jego natura wskazuje na to, że po trzech godzinach pracy bez jakiegokolwiek bodźca zewnętrznego dochodzi w nim do wybuchu agresji . Jego zachowania są różne, czasem gwiżdże i ssie kciuka siedząc pod stołem, spod którego nie da się go wyciągnąć czy zrzuca wychowawczyni pomoce z tablicy. Wówczas staramy się go odizolować, chociaż jest to bardzo trudne bo nie można używać przemocy fizycznej, a perswazją i tłumaczeniem nie możemy dotrzeć do niego. Swoimi działaniami doprowadziliśmy do tego, że zaakceptował Panią Pedagog i był na wizycie u niej, będzie ona azylem dla tego dziecka, żeby wyciszył się. Postanowiliśmy również o odizolowaniu go przez przeniesienie do biblioteki na pół godziny, co spowodowało jego wyciszenie się. Nie chce tu sugerować czy jest to wina genetyczna, czy też domu rodzinnego, trudno jest to rozsądzić. Taki sposób naszego działania powoduje, że umożliwia nam prowadzenie zajęć i sam się wyciszy.Wychowawczyni pokazywała mi jego zeszyt, z jego nauką nie jest źle. Nie jest tak niebezpieczny, żeby przebywać z rówieśnikami tylko to zachowanie jest nieadekwatne do rzeczywistości, agresja jest w nim. Został przeniesiony do klasy Ic, ponieważ jest to klasa do której uczęszczają dzieci z Glinojecka, najmniej liczna spośród tych dwóch klas.W pozostałych dwóch klasach pracują dwie Panie, a w tej pracuje jedna, która też jest z Glinojecka, jest to wychowawczyni z długoletnim doświadczeniem, więc myśli że powinna sobie w tej sytuacji poradzić. Współpracujemy na co dzień, robi notatki z tego zachowania, kontaktuje się z mamą i te działania idą w tym kierunku, żeby przekonać mamę aby ta udała się z nim do specjalisty. 20 listopada odbyła się druga wizyta w poradni i obecnie czekamy na pisemną decyzję, którą wyda poradnia, a ma na to czas do około miesiąca. Bywa że sprawy z tak trudnym dzieckiem trwają kilka miesięcy, a czasem bywa że dopiero na końcu roku znajdziemy jakieś rozwiązanie. Cieszyłby się gdyby poradnia wydała orzeczenie temu dziecku aby mógł znaleźć się w szkole specjalnej. Jednak jeśli matka miałaby nawet kilka  orzeczeń, to bez jej zgody  na umieszczenie go w szkole specjalnej nie mamy możliwości go tam przeniesienia i będzie uczęszczał dalej do szkoły publicznej, która ma obowiązek  zająć się wszystkimi dziećmi. Pani Urbaniak ma w swojej grupie  pięcioro 6-ciolatków, więc lepiej będzie jeśli to dziecko 6-letnie z tej rodziny zostało z nimi, niż jego przyrodni brat który drugi rok powtarza klasę. 12 grudnia ma zebrać się Komisja Interdyscyplinarna na której poruszana będzie sprawa tej rodziny. Na dzień dzisiejszy staramy się chłopca wyciszać, nagradzać, wczoraj nawet sam wracał z gabinetu Pani Pedagog co jest dla niego wielkim sukcesem, że zgodził się tam iść. Zapewne wydaje się Państwu dziwne, że w pierwszej klasie nie można opanować sytuacji. Nie można bo jeśli nie dotrze się przekonaniem słownym to nie możemy nikogo do niczego zmuszać. Takie są działania prawne i tylko w tych granicach można działać. Mama chłopca poinformowała nas, że nie ma pieniędzy na wizytę u specjalisty, więc ustaliliśmy, że jeśli będzie potrzebna wizyta płatna to takie środki postaramy się zorganizować przy współpracy z MGOPS. Nie mniej jednak prosiłby rodziców o cierpliwość, bo może go tylko przenieść do innej klasy, ale wykreślić ze szkoły nie ma możliwości.

 Pan Andrzej Gontarski - Przewodniczący Rady Miejskiej zauważył, że z Pana wypowiedzi można wysnuć wniosek, że zachowanie tego dziecka w żaden sposób nie wpływa na bezpieczeństwo, nie jest zagrożeniem dla pozostałych uczniów w klasie w której on przebywa?

Pan Piotr Stasiak-Dyrektor Szkoły Podstawowej w Glinojecku wyjaśnił, że musiałby przeprowadzić kilka obserwacji, ażeby wysunąć takie wnioski i na dzień dzisiejszy może stwierdzić, że jeśli chłopiec wpada w zły nastrój to raczej nie podchodzi z agresją do innych, a chowa się pod stołem i nie chce stamtąd wyjść, nie chce pracować, czasem zdarzy się, że biega po klasie czy też zrzuca Pani obrazki z tablicy. Nie zdarzyło się, żeby był bezpośrednim zagrożeniem dla pozostałych dzieci. Obecnie zaczyna się odzywać, bo był problem, żeby z nim nawiązać kontakt, a jest to typ dziecka, który nie patrzy na człowieka, opuszcza głowę, ssie kciuka i zachowuje się jakby miał chorobę sierocą, czy coś podobnego. Nie ma z nim żadnego kontaktu. W pierwszej klasie było słabo, ale nie było, aż tak źle i myśli że spotkanie się dwóch braci w jednej klasie spowodowało to, że  swoje zachowania domowe przenieśli na teren szkolny i poczuli się pewnie bo jeden drugiego wspierał, a jednocześnie jeden drugiego bił.

Pan Andrzej Gontarski - Przewodniczący Rady Miejskiej zauważył, że to małe dziecko w jakiś sposób terroryzuje klasę, a kolejno wymienił jego zachowania: staje na końcu klasy i z całej siły rzuca stołem, który zatrzymuje przy tablicy, czy rzuca krzesłami, dzieci boją się  chodzić do szkoły, zaczynają sikać to znaczy że jest to problem obok którego nie możemy przejść obojętnie. Nie mnie jest oceniać stwierdzenia zawartego w piśmie rodziców, że „Pan Dyrektor nie radzi sobie z tym przypadkiem”, ponieważ nie jest fachowcem w tej dziedzinie. Zastanawiam się czy Pan Dyrektor wyczerpał wszystkie swoje możliwości bo dzieci boją się do tej szkoły chodzić, a to nie może mieć miejsca. Jest problem w tej klasie, ale możemy też pójść dalej bo są problemy w całej szkole podstawowej. Dzieci biją się, organizują ustawki, są przypadki złamania rąk, złamania nóg, złamania podstawy czaszki, a to nie jest miejsce gdzie takie rzeczy powinny się dziać. Czy tam jest właściwy nadzór to nie nam to oceniać, podejrzewam że odpowiednie służby to ocenią. Rodzice obawiają się o bezpieczeństwo swoich dzieci. Jest to problem i jest apel do Pana Dyrektora, aby jeszcze raz przeanalizował tą sytuację. Nie można czekać z nadzieją, że za rok się poprawi bo w tym przypadku cała klasa będzie wymagała wizyty u psychologa łącznie z wychowawczynią. Problem jest w rodzinie, a może w genach ale jest i trzeba się nim zająć. Następnie poprosił matki dzieci uczęszczających do klasy Ic o wskazanie innych obaw  jakie widzą dla swoich dzieci ze strony chłopca, bo z tego co powiedział Pan Dyrektor jest w tej chwili bezsilny i czeka, a to w świetle omawianych faktów nie rozwiąże problemu.

Pani Magdalena Skrzynecka  poinformowała, że nie wszystko to co Pan Dyrektor powiedział jest zgodne z faktami, ponieważ rozmawialiśmy z mamą chłopca od której dowiedzieliśmy się że rozmawiała z Dyrektorem i odnośnie stwierdzenia, że nie ma pieniędzy na leczenie dziecka usłyszała od niego, że „gdyby on miał takie dziecko to nie dałby mu jeść , a te pieniążki przeznaczył na leczenie”. Do nas również Pan Dyrektor niezbyt elegancko się odniósł, bo powiedział, „że jeśli na 100 uczniów będzie 20-stu trupów to wtedy podejmie interwencję”, wydaje jej się, że to jest trochę lekceważące. Pan Dyrektor twierdzi też, że dziecko zostało przydzielone do tej klasy bo jest tam Pani wychowawczyni z wieloletnim stażem, ale dlaczego sobie nie poradzi Pani wychowawczyni z innej klasy pierwszej, albo dlaczego nie poradziła sobie Pani, która miała to dziecko w swojej klasie skoro wszystkie są przeszkolone w tym kierunku i wszystkie powinny sobie poradzić? Pani Zastępca Dyrektora stwierdziła, że ona dziękuje za takie dziecko  bo jeśli będzie miała je w klasie to spadnie frekwencja nauczania, więc jest to trochę podejrzane. Problem nadal nie został rozwiązany, ponieważ w poniedziałek przez tego chłopca zostało pobite dziecko, które siedziało na ławeczce i czekało na wejście do klasy. Dziecko się popłakało i zgłosiło to wychowawczyni.

Pani Aneta Bieńkowska poinformowała, że jej dziecko już miesiąc czasu nie chodzi do szkoły, ponieważ boi się do niej iść. Ma nadzieję, że wizyta u psychologa, którą ma zamówioną, pomoże w powrocie dziecka do szkoły. Próbowała córkę zachęcić do powrotu przez uczestnictwo z nią na zajęciach lekcyjnych. Wtedy miała możliwość obserwować zachowanie tego dziecka, które nie tyle że gwiżdże, ale również skacze po ławkach, biega, zrzuca różne materiały. Moje dziecko nie chce wrócić do szkoły i nie wie jak sobie z tym poradzi żeby do niej wróciło. 

Pan Andrzej Gontarski - Przewodniczący Rady Miejskiej obawia się, że niedługo wszystkie dzieci będą wymagały wizyty u psychologa poza tym jednym. Kolejno zapytał Pana Dyrektora czy jest możliwe indywidualne nauczanie w jego domu?

Pan Piotr Stasiak-Dyrektor Szkoły Podstawowej w Glinojecku poinformował, że rzeczywiście dziecko Pani Bieńkowskiej nie chodzi do szkoły od ponad miesiąca, ale na tą sytuację wpłynęły dwa fakty i  Pani je razem połączyła.

Pani Aneta Bieńkowska wyjaśniła, że jej dziecko nie chodzi do szkoły z powodu decyzji Kuratorium, które poradziło jej żeby dziecko zabrać ze szkoły choćby na rok czy dwa.

Pan Piotr Stasiak-Dyrektor Szkoły Podstawowej w Glinojecku zauważył, że dziecko Pani Bieńkowskiej  przestało chodzić do szkoły wcześniej, zanim nastąpiło przeniesienie.

Pani Aneta Bieńkowska poinformowała, że jej dziecko przestało chodzić do szkoły w dniu kiedy nastąpiło przeniesienie tego chłopca. Dziecko to zostało zaciągnięte do innej klasy bo to nawet nie było przeniesienie. Matka dziecka nie została nawet poinformowana o tym przeniesieniu i w tym czasie była w innym mieście.

Pani Małgorzata Skrzynecka zapytała, od kiedy woźna szkolna jest kompetentna do przenoszenia dziecka z klasy do klasy? .

Pan Andrzej Gontarski - Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał co Pan Dyrektor zamierza w tej sprawie zrobić, bo sytuacja jest bardzo poważna?

Pan Piotr Stasiak-Dyrektor Szkoły Podstawowej w Glinojecku nie widzi nic niewłaściwego w swojej decyzji dotyczącej przeniesienia chłopca, jeżeli coś robił w tej sprawie to starał się robić to tak, żeby było to jak najuczciwsze i zgodne z jego doświadczeniem i  prawem bo możliwości szkoły w tym zakresie są bardzo ograniczone. Decyzja o nauczaniu indywidualnym nie zależy od Dyrektora, a od poradni psychologiczno-pedagogicznej. Jeżeli uczeń ma takowe orzeczenie z poradni psychologiczno–pedagogicznej to wysyła nauczyciela do domu,a jeżeli poradnia wyda orzeczenie że jest upośledzenie w stopniu lekkim może uczęszczać do szkoły specjalnej, więc my jako szkoła mamy możliwości można powiedzieć zerowe w tym zakresie.

Pan Stanisław Kopecki zauważył, że wszystkie dzieci cierpią przez jednego ucznia, a on szantażuje cała klasę, tak nie może być.Jego wnuczek również skarżył się na tego chłopca. Myśli, że Pan Dyrektor nie może sobie poradzić z tym problemem.

Pan Andrzej Gontarski - Przewodniczący Rady Miejskiej odniósł się do zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom również na korytarzach. Nie wie czy na terenie szkoły monitoring jest sprawny. Docierają do nas jednak bardzo niepokojące sygnały – chociażby taki, że na korytarzach organizowane są tzw. ustawki, dzieci łamią ręce, stwierdzono pęknięcie podstawy czaszki, zaś Pan Dyrektor-jak mówią rodzice- twierdzi, że to co dzieje się na przerwach to nie jest jego sprawa. Pomimo tego, że w czasie przerw na korytarzach dyżury pełnia nauczyciele nie zapewnia to jednak wystarczającego bezpieczeństwa dla dzieci. Należy podjąć bardziej radykalne działania zanim ktoś zostanie kaleka lub zginie. Nie wiem jak i co należy zrobić w tej sprawie jednak myślę że Pan Dyrektor jako fachowiec w tej dziedzinie powinien znaleźć właściwe rozwiązanie. Mówimy dziś o problemach, które przerażają rodziców, którzy są bezradni więc szukają pomocy min. wśród Radnych. Problem jest też również zauważany i komentowany przez osoby postronne.  

Pan Piotr Stasiak-Dyrektor Szkoły Podstawowej w Glinojecku poinformował, że jeśli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, to wydaje mu się że robi wszystko co jest możliwe. Następnie przedstawił dane dotyczące wypadków, które się zdarzyły na przestrzeni ostatnich lat:

          -          w roku szkolnym 2009-2010 było 5 wypadków-3 zwichnięcia  na lekcji wychowania fizycznego i 2 w czasie przerwy;

          -          w roku szkolnym 2010-2011 były 4 wypadki- 2 złamania i 1 stłuczenie na lekcji wychowania fizycznego, 1 stłuczenie w czasie przerwy;

          -          w roku szkolnym 2011-2012 były 3 wypadki -1 złamanie na lekcji wychowania fizycznego, 1 złamanie w czasie przerwy i 1 stłuczenie na zajęciach spowodowane przez ucznia z klasy czwartej z tej rodziny.

          -          w obecnym roku szkolnym, po konsultacji z pielęgniarka wiem, że nie było żadnych wypadków.

Kolejno odniósł się do dyżurów nauczycieli to na starym holu na każdej przerwie dyżuruje dwóch nauczycieli- jeden nauczyciel ze Szkoły Podstawowej, drugi z Gimnazjum, na korytarzu długim jeden nauczyciel ze Szkoły Podstawowej, na nowym holu jeden nauczyciel ze Szkoły Podstawowej , drugi z Gimnazjum i na korytarzu (drodze do Liceum) jeden nauczyciel ze Szkoły Podstawowej. W sumie na każdej przerwie dyżuruje czterech nauczycieli ze Szkoły Podstawowej i dwóch z Gimnazjum.W czasie rozpoczynania czy zakończenia zajęć dzieci są pod opieką świetlicy, gdzie 22 godziny jest z Karty Nauczyciela  i za to nauczyciele nie pobierają żadnego wynagrodzenia, natomiast 28 godzin jest z budżetu szkoły, w sumie jest 50 godzin świetlicy. Na pierwszej lekcji zerowej czyli od godz. 7.00 do godz. 8.00 – 2 godziny świetlicy dyżur sprawuje dwóch nauczycieli, na pierwszej godzinie lekcyjnej dyżur pełni jeden nauczyciel dla dzieci, które przychodzą wcześniej. Na szóstej godzinie lekcyjnej dyżur pełni przynajmniej trzech nauczycieli - 3 godziny świetlicy, na 7 godzinie 2 nauczycieli i na 8 godzinie jeden nauczyciel. Jest to godzina 15.20. Uważa że opieka w czasie przerwy i w czasie dowozu dzieci jest zapewniona w sposób dostateczny.Staramy się udzielać pomocy dzieciom na ile to jest możliwe.Do szkoły uczęszcza 66 dzieci z opiniami i orzeczeniami, powstało 29 zespołów w ramach których prowadzimy gimnastykę korekcyjną, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, ćwiczenia logopedyczne, zajęcia sportowe, koła zainteresowań i rewalidację indywidualną dla dzieci które sprawiają problem Jest to 127 godzin w ciągu tygodnia. 

Naturalnym odruchem dziecka jest to , że sobie pobiega po pracy w ławce szkolnej więc trudno jest go upilnować i  nie uda się go przekonać, żeby po 45 minutach siedzenia na lekcji spokojnie spacerował ma przerwie. Jeżeli na korytarzu jest 700 dzieci to może się zdarzyć, że ktoś na kogoś wpadnie. Do Pana Przewodniczącego dotarła informacja o pęknięciu podstawy czaszki, on nie wymienił tego wypadku ponieważ nie dotyczył on Szkoły Podstawowej, mimo tego, że zdarzył się to na terenie Szkoły, ale dotyczył dziecka z przedszkola. Więc prosi o rozgraniczanie tych wypadków.

Pani Magdalena Skrzynecka zwróciła uwagę, że korytarz jest ten sam.   

Pani Joanna Frankowska-Dyrektor Miejsko-Gminnego Przedszkola w Glinojecku odniosła się do wspomnianego prze Pana Dyrektora zdarzenia, a mianowicie poinformowała, że tego zdarzenia nie byłoby gdyby rodzice byli bardziej odpowiedzialni. To dziecko należało do Przedszkola i uczęszczało do grupy „0” , a w Przedszkolach istniej procedura  i Statut Przedszkola który wyraźnie mówi , że za opiekę dziecka do Przedszkola i z Przedszkola odpowiadają rodzice. W momencie, kiedy rodzic odda dziecko pod opiekę nauczyciela wtedy to nauczyciel odpowiada za nie Do zdarzenia doszło przed godziną 8.00, oczywiście nauczyciel był już wtedy w klasie, natomiast rodzic pozostawił to dziecko bez opieki, przekazał je koleżance, która nie była  do tego upoważniona (do opieki nad tym dzieckiem). Znalazło się w miejscu w którym w ogóle nie powinno być   i niestety dziecko, które nie było przypilnowane miało taki wypadek. Gdyby rodzice bardziej pilnowali swoje dzieci nie byłoby wypadków.

Pan Piotr Stasiak-Dyrektor Szkoły Podstawowej w Glinojecku poinformował, że kamery zamontowane w szkole mają za zadanie monitorować wejście do budynku, więc można by tych kamer zamontować dwa razy więcej, żeby każda część korytarza w środku również była monitorowana.Monitorowanie służy wyjaśnieniu sytuacji konfliktowych i znalezieniu winnego.

Pan Andrzej Gontarski - Przewodniczący Rady Miejskiej zauważył, że Pan Dyrektor poinformował nas, że  robicie Państwo dużo dla zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom, ale co z tego skoro jest tak dużo  problemów. Według niego nie ważne jest czy uczeń z Przedszkola był pod opieką czy nie, ale był na terenie szkoły i ponosicie za to dziecko odpowiedzialność.   

Pani Joanna Frankowska-Dyrektor Miejsko-Gminnego Przedszkola w Glinojecku wyjaśniła, że Pan Przewodniczący się myli ponieważ dziecko powinno być pod opieką rodzica, a rodzic pozostawił je bez opieki. Ponadto dzieci mają wydzielone miejsce w którym powinny czekać na rozpoczęcie zajęć, więc dziecko raz  że nie było pod opieką, a po drugie wypadek zdarzył się kilka metrów dalej w miejscu w którym nie powinnno się znaleźć.

Pan Andrzej Gontarski - Przewodniczący Rady Miejskiej zaproponował, żeby wcześniej otwierać sale lekcyjne, żeby rodzice mogli zostawiać tam dzieci.

Pani Joanna Frankowska-Dyrektor Miejsko-Gminnego Przedszkola w Glinojecku wyjaśniła, że nauczyciel zaczyna pracę o godzinie 8.00, a tego dnia otworzyła wcześniej ponieważ wyjaśniała pewne sprawy z rodzicami

Pani Anita Pniewska poinformowała, że ten wypadek zdarzył się o 7.58.

Pani Joanna Frankowska-Dyrektor Miejsko-Gminnego Przedszkola w Glinojecku wyjaśniła , że możliwe jest iż do zdarzenia doszło o 7.58, ale nauczycielka w klasie była już o 7.52.

Pani Aneta Bieńkowska zapytała dlaczego nauczycielka siedziała w klasie?

Pani Joanna Frankowska-Dyrektor Miejsko-Gminnego Przedszkola w Glinojecku odpowiedziała, że dlatego tam była, bo tam jest jej miejsce pracy.

Pani Aneta Bieńkowska przypomniała, że już w tamtym roku był taki problem, rodzice mają na 8.00 do pracy, niektórzy mają wcześniej i co wówczas maja zrobić z dziećmi?

Panie siedzą w klasie i jeśli ktoś otworzy drzwi to  one krzyczą, że nie można wchodzić.

Pani Joanna Frankowska-Dyrektor Miejsko-Gminnego Przedszkola w Glinojeck poinformowała, że dzieci mogą przebywać w tym czasie na świetlicy.

Pani Magdalena Skrzynecka zapytała Pana Dyrektora czy kamera w holu głównym jest atrapą? 

Pan Piotr Stasiak-Dyrektor Szkoły Podstawowej w Glinojecku odpowiedział, że wszystkie kamery w szkole działają, jeżeli zdarza się awaria to zgłasza się to firmie która przyjeżdża i to naprawia. Obecnie zamontowanych jest 16 kamer, ale żeby zapewnić wgląd we wszystkie korytarze potrzebujemy ich 32.     

Pani Magdalena Skrzynecka zapytała czy kamera w holu obejmuje wejście do klasy Ic? Czy jest monitoring i jest nagranie?

Pan Piotr Stasiak-Dyrektor Szkoły Podstawowej w Glinojecku odpowiedział , że kamera obejmuje wejście do klasy Ic. Monitoring zapisuje zdarzenie z ostatnich trzech dni.

Pani Wiesława Dymkowska zapytała, czy uczniowie w czasie przerw mogą wychodzić poza teren szkoły?

Pan Marek Marcinkowski-Dyrektor Zespołu Szkół w Ościsłowie poinformował, że rodzice maja prawo do tego, aby wyrazić swoje obawy co do warunków w jakich uczą się ich dzieci, ale tamto dziecko też powinno chodzić do szkoły. Nie zna dokładnie sprawy, ażeby móc ją rozstrzygać. Kolejno poinformował, że w ubiegłym roku w klasie pierwszej miał podobną sytuację, dziecko również uniemożliwiało prowadzenie lekcji. W sprawie tej można coś zrobić ale tylko we współpracy z rodzicami, bo sama szkoła nie ma takich możliwości. Wówczas rozmawiał kilkakrotnie z mamą dziecka, aż przekonał ją żeby pojechała do poradni z której dziecko otrzymało orzeczenie o potrzebie kształcenia indywidualnego i wtedy rozpoczęto go uczyć indywidualnie. Nie można samemu zawieźć dziecka do poradni, a przekonać rodzica o takiej potrzebie choć nie zawsze jest to możliwe.

Pan Lech Boniewski-Dyrektor Gimnazjum w Glinojecku  zauważył, że niektóre osoby mylą fakty i podciągają to pod wspólny mianownik Szkoła Podstawowa. Jeśli chodzi o ustawki to wydarzenie to miało miejsce na terenie Szkoły Podstawowej 13 listopada, ale organizowali je uczniowie Gimnazjum. Ponieważ w porę zareagował i znalazł materiał z monitoringu to poprosił do siebie tych uczniów i rozwiązał problem. Dzieci działają bardzo spontanicznie.  W takiej zbiorowości  jak budynek szkolny w którym jest ponad 700 dzieci musi co jakiś czas coś się wydarzyć.  Ważne jest to, abyśmy nie atakowali siebie na wzajem, nie przypinali sobie łatek , a mieli dobrą wole w celu wspólnego rozwiązania tego problemu.  Nie wie czy zostały wykorzystane wszystkie środki, odnośnie zdarzenia w Szkole Podstawowej. Nie jest to miejsce do rozwiązywanie takich spraw i żeby teraz Państwo Radni czy Państwo Sołtysi poświęcali swój czas na wysłuchiwanie tego typu sprzeczek. Jeśli ma się wokół siebie więcej życzliwych osób tym łatwiej jest coś robić. Ważna jest też współpraca rodzica z nauczycielem. Ma sugestie odnośnie zapewnienia bezpieczeństwa w szkole, a mianowicie, proponuje odgrodzić alejkę od części budynku i wtedy dzieci przedszkolne mogły by sobie spokojnie na tym terenie przebywać, a jest ona strefą niczyja  i czasem pojawiają się tu obce osoby, które mogą wnieść potencjalne zagrożenie do szkoły. Wiek gimnazjalisty jest łasy na różnorodne nowinki i boi się, że mogą być z tym problemy. Nosi się z zamiarem zamknięcia drzwi w czasie przerw,  w związku z tym byłyby 3 drzwi do obsadzenia, ale trzeba to poważnie rozważyć i skonsultować z rodzicami. Jest wiele spraw które trzeba rozwiązać, ale najważniejsza jest w tym nasza dobra wola w rozwiązywaniu wszelakich problemów. Wszyscy wypowiadający się zarzucali Panu Dyrektorowi Stasiakowi, że nic z tym problemem nie robi, że sobie nie radzi, ale nikt z Państwa nie dał żadnej propozycji jak sobie z tym problemem poradzić. Dyrektor ma jakąś strategie, naciska na rodziców żeby dziecko zostało przebadane, Pan Marcinkowski przedstawił swój przykład i poinformował że jeśli dziecko będzie miało orzeczenie to na pewno zostanie zabrane z tej szkoły, a teraz nie ma do tego podstawy. Państwo chcielibyście, żeby problem był rozwiązany,  ale nikt jeszcze nie powiedział jak ten problem rozwiązać i on też tego nie wie.  Jeżeli poruszamy się w granicach prawa to niewiele możemy zrobić bez orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej i chęci rodzica do podjęcia leczenia dziecka.        

Pan Leszek Wróblewski –Pełnomocnik Burmistrza ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w Gminie poinformował, że zna ta sprawę ponieważ jest Przewodniczącym zespołu Interdyscyplinarnego i te dzieci przychodzą do niego na świetlicę. W styczniu odbędzie się badanie tej rodziny w Ośrodku Diagnostycznym i wówczas będziemy mieli całą diagnozę. Dzieci sobie rodziców nie wybierają i myśli, że nacisk trzeba tu położyć bardziej na rodziców. Pracuje tu trzy lata i kiedyś zaproponował, żebyśmy uruchomili szkołę dla rodziców, aby im pomagać w radzeniu sobie z dzieckiem w różnych sytuacjach, ale okazuje się, że do tej pory nie można zebrać grupy rodziców która chciała by w czymś takim uczestniczyć. Czyli z jednej strony jesteśmy za tym, żeby coś się zmieniało, ale z drugiej strony trudno nam coś zorganizować. Z jego perspektywy  te dzieci maja duży deficyt miłości i kiedy przychodzą do nas na świetlice to jego sposób  na to żeby sobie radzić z tym dzieckiem to kiedy on rozładowuje swoje napięcie emocjonalne wystarczy że się go przytuli wówczas uspokaja się i siadamy i rozmawiamy. Gdybyśmy mieli przenieść kolejny raz chłopca do kolejnej klasy pierwszej  to zrobimy mu wielką krzywdę. Ze swojej strony jestem gotowy współpracować z tą klasą, może przychodzić na zajęcia, może organizować jakieś zajęcia, żeby pomóc w tym żeby ta klasa mogła się zintegrować. Nikt nie przyszedł do niego i nie zgłosił się z tym problemem, a jest gotowy pomóc.    

Pan Piotr Stasiak-Dyrektor Szkoły Podstawowej w Glinojecku poinformował, iż wie, że drugie pismo zostało złożone do Kuratorium, i bardzo dobrze bo jest to organ do tego uprawniony. Jeśli on popełnił jakieś błędy to otrzyma zalecenia od Kuratorium i je wykona.Kolejno zaapelował do rodziców, żeby się razem spotykali i rozmawiali ze sobą jak też żeby wspierali jego dziania, bo jeśli nie będą się wspierać to do niczego to nie doprowadzi. Jest otwarty na Państwa propozycje, ale na takie w ramach których może działać. Jeśli Państwo przychylniej spojrzycie na problem tego dziecka to łatwiej nam będzie współpracować z tą rodziną i z mamą aby rozwiązać ten problem.

Pan Andrzej Gontarski - Przewodniczący Rady Miejskiej zauważył, że nie chcemy być sądem nad Panem Dyrektorem, bo to nie jest miejsce ani rola Rady. Chcieliśmy na sprawę rozpocząć dyskusję, żeby podkreślić rangę problemu. Dobrze się złożyło-Pan Leszek Wróblewski zaproponował swoją pomoc i być  może wspólnymi siłami uda się przywrócić normalność w klasie Ic.   

Pan Stanisław Kopecki zapytał Pana Prezesa ZGK, czy jako mieszkaniec uiszczający rachunki  ma prosić centralne ogrzewanie i wodę? Do 7 dnia miesiąca płaci do TBS opłaty za mieszkanie, wychodzi z domu jest godzina 8.00, a w mieszkaniu jest 18°, mieszkanie ocieplone, uszczelnione, a jest taka temperatura ponadto woda jest bardzo często wyłączana. Jeśli Pan daje informację, że będzie wyłączona woda danego dnia to rozumie, ale jeśli ona zostaje wyłączona innego dnia niż widnieje informacja to już przesada. Zgłasza ta sprawę Prezesowi TBS, a ten mówi, że nic na to nie poradzi. Jeśli włącza Pan wodę to idzie ona pod takim ciśnieniem, że aż się rury trzęsą. A ponadto zapytał Radę i Pana Burmistrza, czy stać nas na utrzymanie dwóch instytucji? Pana Prezesa TBS nie było 7 miesięcy bo był na zwolnieniu lekarskim i firma nie upadała, istniała jakoś działała i wszystko było dobrze, a zarządzanie nią nas drogo kosztuje bo to my mieszkańcy utrzymujemy TBS. Chodził po osiedlu i stwierdził, że nic nie jest zrobione o co prosił Pana Prezesa w ubiegłym roku, a jedynie tylko pewne rzeczy z nacisku i strachu.

Pani Wiesława Dymkowska zauważyła, że z uwagi na to, że często nie ma wody i wczoraj od godziny 17.00 do godziny 21.00 nie mieliśmy wody, a dziś jeszcze nie nadawała się do użytku bo jest tak brudna to jeśli Pan odłącza wodę na dłużej niż 8 godzin proszę postawić punkt wody pitnej dla mieszkańców zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków bo  nie może być żebyśmy funkcjonowali bez wody.

Pan Andrzej Franczak –Prezes ZGK  wyjaśnił, że w badaniu ciepła w mieszkaniu bierze udział ekipa z TBS i ZGK i temperatura w mieszkaniu musi wynosić 20°. Jeśli chodzi o ciśnienie wody zimnej to jest ustawione na 4 bary i tego nie zmieni ponieważ wszyscy mieszkańcy chcą mieć wodę, a dopuszczalne ciśnienie wody wynosi 6 barów.4 bary jest to minimalne ciśnienie, żeby końcowe odcinki też miały wodę.

Pani Wiesława Dymkowska poinformowała, że jej brakuje skali na zegarach, na węzłach bo ciśnienie jest powyżej 4 bary. Pan mi niszczy wodomierze i zawory dużym ciśnieniem i jakością wody. Powiedział Pan kiedyś, że jak będzie stacja uzdatniania wody na Zalesiu to będziemy mieli wodę kryształ, a co mamy? Ponadto nie może tak być, żeby ludzie w nocy nie mogli spać bo w rurach słychać szum wody.

Pan Andrzej Franczak –Prezes ZGK   wyjaśnił, że szum i trzaski występują tam gdzie są zapowietrzone grzejniki.

Pan Andrzej Gontarski - Przewodniczący Rady Miejskiej odpowiedział na drugie pytanie Pana Kopeckiego, dotyczące połączenia spółek komunalnych, a mianowicie wyjaśnił, że  Rada dawno już zajmowała się tą sprawą i Pan Burmistrz miał przedstawić propozycję. Chodziło nam o przekształcenie spółki ZGK, bądź połączenie dwóch spółek tj. ZGK i TBS. Czekamy więc na propozycję Pana Burmistrza.

Pan Burmistrz poinformował, że będzie propozycja przygotowana dla Państwa. 

Pan Stanisław Kopecki zapytał Pana Burmistrza czy Pan powoływał Radę Nadzorczą do obu spółek?

Pan Burmistrz odpowiedział, że tak do obu spółek jedna Rada Nadzorcza.

Pan Marek Marcinkowski-Dyrektor Zespołu Szkół w Ościsłowie zauważył, że deklaracje odnośnie liczby mieszkańców trzeba składać do końca lutego i zaproponował, aby do druku deklaracji dołączyć zasady szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów z terenu Miasta i Gminy Glinojeck, bo do lipca będzie można wprowadzić jakieś zmiany, ponieważ z tego co wyczytał w zasadach pojemnik na odpady ma być opróżniany co dwa tygodnie, a  obawia się że on nie będzie mógł się w nim zmieścić. Obecnie zachodzi u niego potrzeba  odbioru odpadów raz w tygodniu.

Pan Grzegorz Stolarski –sołtys sołectwa Płaciszewo poinformował, że jest bardzo dużo skarg na funkcjonowanie służby zdrowia w naszej gminie. Nie chce dziś dyskutować na ten temat, ale chce zasygnalizować Państwu Radnym, że jest taki problem. Do lekarza nie można się zarejestrować, z wynikami podobnie, lekarze są nieprzyjemni i opryskliwi dla pacjentów, a tak dalej być nie może, trzeba się nad tym zastanowić.

Pan Grzegorz Sikorski zapytał Pana Przewodniczącego dlaczego część Radnych nie miała wcześniej możliwości zapoznania się z uzasadnieniem do uchwały podejmowanej na ostatniej sesji? Myśli, że można było zrobić 15 minut przerwy, żeby Radni się z nim zapoznali i zabrali głos w tej sprawie, nie mieliśmy tej możliwości, było to bardzo szybko bo musiało być pewne zaskoczenie więc uważa, że jest ignorowany wraz ze swoimi kolegami. Wie, że większość Radnych wiedziało o tej uchwale, a nie wiedziało o niej tylko kilku Radnych.    

Pan Andrzej Gontarski - Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się do służb obsługi Rady, że dokumenty przygotowywane na sesje wychodzą  z urzędu zbyt późno. Często słyszymy, że nie ma czasu na ich przygotowanie. Zarówno Radnych jak i Państwa Sołtysów nie powinny interesować czas pracy, czy organizacja pracy osób przygotowujących materiały na sesję. Ważne, abyśmy otrzymali je w odpowiednim terminie przed posiedzeniem Komisji bądź Sesjami. Ponadto w przerwie pojawiły się sygnały dotyczące terminu ukazywania się informacji na BIP-ie. Z informacji uzyskanej od Pani Iwony Wernickiej wynika, że wszystko na BIP-ie jest wyprowadzone na bieżąco.

Pan Witold Kowalski zauważył, że o minęło już około roku jak podejmowaliśmy decyzję o skierowaniu do Wojewody Mazowieckiego pisma w sprawie dotyczącej tego czy Pani Radna Dymkowska może pełnić funkcje Radnej? Czy wpłynęła jakaś odpowiedź Wojewody  w tej sprawie?    

Pan Andrzej Gontarski - Przewodniczący Rady Miejskiej odpowiedział, że odpowiedź Pana Wojewody napewno otrzymał, natomiast nie ma jej przy sobie i na najbliższej sesji ją  przedstawi.

Pan Burmistrz  poinformował, że w przyszłym roku obchodzimy 20-stą rocznice nadania praw miejskich i jest w tej chwili organizowany Komitet Organizacyjny, w związku z tym ma prośbę, żebyście Państwo radni zadeklarowali swój udział (3-4 osoby będą w komitecie). Prosi o zgłoszenia do Pani Iwony Wernickiej. Ponadto zapytał o organizację Sylwestra czy organizujemy go tak jak w latach poprzednich czy rezygnujemy z szampana przed Ratuszem?

 

          Ponieważ  innych  spraw  nie  wnoszono,  Przewodniczący  Rady  postanowił 

 o  zakończeniu  Sesji;  podziękował  wszystkim  za  przybycie  i  udział    w  jej  obradach.

 

Sekretarz   Obrad:                                                                            Przewodniczący  Rady:

Norbert Hefczyc                                                                                      Andrzej Gontarski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokument wytworzony przez: Rada
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wernicka Iwona
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 grudnia 2012 13:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Iwona Wernicka
Ilość wyświetleń: 1824
31 grudnia 2012 13:06 Iwona Wernicka - Dodanie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl