Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Protokoły z sesji zobacz archiwum »

PROTOKÓŁ NR XXIV/13 z obrad Sesji Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 19 grudnia 2013 roku

PROTOKÓŁ NR XXIV/13

 

z obrad Sesji Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 19 grudnia 2013 roku odbytej w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Glinojecku, pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady –Andrzeja Gontarskiego.

 

Obrady trwały od godziny 12.00 do godziny 13.00.

Rada obradowała w składzie – 14 radnych (nieobecna Pani Beata Dunikowska), zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.

 

Ponadto uczestniczyli:

 1. Burmistrz Miasta i Gminy-Waldemar Godlewski
 2. Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy – Przemysław Iwański
 3. Skarbnik Miasta i Gminy -  Celina Czerska
 4. Sekretarz Miasta i Gminy – Zenona Babicz
 5. Kierownicy jednostek: Pani Teresa Sosińska –Kierownik MGOPS, Pan Marek Marcinkowski – Dyrektor Zespołu Szkół w Ościsłowie i Radny Powiatu Ciechanowskiego, Pan Lech Boniewski - Dyrektor Gimnazjum nr 1 w Glinojecku, Pan Piotr Stasiak – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Glinojecku, Pan Wiesław Mostowy- Dyrektor LO w Glinojecku, Pan Andrzej Franczak-Prezes ZGK Sp. z. o o., Pan Leszek Szcząchor –Dyrektor SPZ ZOZ w Glinojecku.
 6. Sołtysi - zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.

 

PRZEBIEG SESJI:

 

Ad. 1

 

Przewodniczący Rady Pan Andrzej Gontarski otwierając obrady przywitał zebranych, stwierdził quorum konieczne do podejmowania prawomocnych uchwał.

 

Ad.2

 

Porządek dzienny Sesji zaproponował Przewodniczący Rady, został on przyjęty jednogłośnie w następującym brzmieniu:

 1. Otwarcie,  stwierdzenie  quorum.
 2. Przyjęcie  porządku  dziennego.
 3. Przyjęcie  protokołu  z  poprzedniej  Sesji.
 4. Powołanie Sekretarza Obrad.
 5. Podjęcie  uchwał:

1)      w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej

6. Zapytania i wolne wnioski.

 

Ad. 3

 

Sekretarzem na Sesji Rady Miejskiej w dniu 06 grudnia 2013 roku był  Pan Grzegorz Sikorski, który poinformował zebranych, że zapoznał się z protokołem z ostatniej sesji, odzwierciedla on jej przebieg dlatego prosi o  przyjęcie go bez czytania. 

 

Pani Wiesława Dymkowska zwróciła uwagę, że są przekłamania w protokole, a mianowicie na str. 9 w interpelacji odnośnie rowu powiedziała, że nie jest on własnością Skarbu Państwa, a tam jest napisane, że jest własnością Skarbu Państwa- dopisać słowo nie, ponadto nie powinno być zapisu: „bo jeżeli przykryliśmy rów to powiększyliśmy majątek Starostwa”, a zadała pytanie komu powiększyliśmy majątek przez przykrycie rowu i za jaką kwotę? Na str. 11 w wypowiedzi Pana Mecenasa Roguskiego, kiedy zapytała, czy Pan Iwański spełniał  wymogi art. 5 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych tak czy nie, Pan Mecenas odpowiedział, że według niego tak- tak powinno być zapisane, następnie odniosła się do strony 12, gdzie Pan Zastępca jej odpowiedział, że to lokator odpowiada za załatwienie pozwolenia na wejście na teren spółdzielni, bez uzgodnienia ze spółdzielnią, gdzie firma weszła i została uszkodzona elewacja budynku, a powinno być to uzgodnione z Zarządem Spółdzielni, a nie z lokatorem, bo ona nie ma nic przeciwko temu żeby lokatorowi zamontować antenę, tylko, żeby o tym został powiadomiony zarząd spółdzielni     

Pan Andrzej Gontarski-Przewodniczący Rady Miejskiej zaproponował, przegłosowanie treści protokołu z wniesionymi  poprawkami o których wspomniała Pani Radna

 

Protokół z Sesji Rady Miejskiej  z dnia 06 grudnia 2013 roku  Rada Miejska przyjęła  jednogłośnie bez czytania.

 

Ad. 4

 

Na Sekretarza Obrad dzisiejszej Sesji powołany został Radny Zbigniew Babicz, który zajął miejsce w Prezydium.

 

 

Ad. 5

 

Podjęcie uchwał:

 

1)      w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej;

 

Projekt uchwały wraz z załącznikiem przedstawiła Pani Zenona Babicz– Sekretarz Miasta i Gminy .

Pan Andrzej Gontarski-Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, na jakiej podstawie członkowie Komisji Rewizyjnej proponują ten plan kontroli?

Pan Andrzej Jakubowski-Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że są małe zmiany w Planie Kontroli w stosunku do roku bieżącego, ponieważ w listopadzie są wybory,  więc cały zakres kontroli zostanie wykonany do października 2014 roku. 

 

Uwag, wniosków i zapytań nie było. 

 

Rada Miejska w Glinojecku jednogłośnie podjęła uchwałę w przedmiotowej sprawie.

 

Uchwała  wraz z załącznikiem stanowi integralną część  niniejszego protokołu.

 

Ad. 6

 

W wolnych wnioskach kolejno głos zabierali:

Pan Andrzej Gontarski – Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że pozwolił sobie na Sesję

Rady Miejskiej zaprosić Pana  Dyrektora SPZ ZOZ – Leszka Szcząchora, ponieważ jest to przed ostatnia sesja w tym roku. Pan Dyrektor złożył wypowiedzenie i rezygnuje z dalszej pracy w Glinojecku. Szkoda, że nie dał się nam przekonać do dalszej współpracy-jednak szanujemy wolę Pana Dyrektora. Następnie poprosił go o zabranie głosu i przedstawienie opinii o tym jak przebiegała współpraca z glinojeckim samorządem w okresie 5 lat pracy. 

Pan Leszek Szcząchor-Dyrektor SPZ ZOZ poinformował, że minął 5 letni okres jego pracy w Glinojecku i  ocenia go jako dobry, lecz trudny. Powodem jego decyzji była sytuacja rodzinna, a przede wszystkim choroba jego ojca, nie było innego jakiegoś zewnętrznego powodu rezygnacji z pracy. Nasza współpraca była burzliwa i sam nie przypuszczał, że taką ofertę złoży. Przez te 5 lat zżył się z mieszkańcami Glinojecka, pacjentami, którzy bywali czasem trudni. Zdaję sobie sprawę, że patrząc na stan teraźniejszy jego decyzja byłaby brzemienna w skutkach i analizując stan faktyczny nie ukrywa, że jest coś dobrego i obiecującego, ponieważ okazało się, że stan jego ojca poprawia się, natomiast jeśli jego decyzja o rozwiązaniu stosunku pracy spowodowałaby jakiś duży uszczerbek na funkcjonowaniu ośrodka i Państwo mieliby trudności w znalezieniu dyrektora to może ewentualnie kontynuować pracę. Jeśli Pan Burmistrz i Państwo Radni uznają, że jego dotychczasowa ocena pracy jest dobra to może ją kontynuować na stanowisku  Dyrektora SPZ ZOZ, z tym, że musicie się Państwo liczyć z taką sytuacją, że jeżeli stan zdrowia jego ojca się pogorszy to będzie wiązało się z rozwiązaniem umowy o pracę.  Ocenia, że jego praca była raz gorsza, raz lepsza, udało się coś zrobić, natomiast pewnych rzeczy nie udało się zrobić – trzeba się ocenić sprawiedliwie. Jeśli Państwo zadecydujecie, że jest tutaj potrzebny może wycofać wypowiedzenie i dalej kontynuować pracę.          

Pan Andrzej Gontarski – Przewodniczący Rady Miejskiej zauważył, że deklaracja Pana  Szcząchora jest dla nas zaskoczeniem. Cieszę się z tej decyzji. Okres wypowiedzenia biegnie i jego ponowne wycofanie wiąże się z pewną procedurą. Proszę o kontakt z Panem Burmistrzem. Proszę ponadto aby nie uzależniał Pan  pracy w SPZ ZOZ w Glinojecku od stanu zdrowia ojca.  Decyzja należy do Pana i  do Pana Burmistrza. Jest jeszcze kilka dni do końca roku - proszę raz jeszcze przeanalizować swoją decyzję.

Następnie odczytał pisma, które wpłynęły do Rady – wypowiedzenie Pana Krzysztofa Szymańskiego z pełnienia funkcji Prezesa Klubu Kryształ oraz pismo mieszkańców ulicy Fabrycznej w Glinojecku, które jest adresowane do Pana Borkowskiego - Kierownika Zarządu Dróg w Ciechanowie  o zlikwidowanie garbu na ul. Fabrycznej. Zauważył, że jest wśród nas Radny Powiatu-Pan Marcinkowski i zapewne przedstawi tę sprawę na Sesji Rady Powiatu i będzie ją nadzorował, chociaż nie będzie to prosta sprawa.    

Pan Marek Marcinkowski-Radny Rady Powiatu Ciechanowskiego poinformował, że 30 grudnia będzie sesja więc poruszy tę sprawę.

Następnie Pan Andrzej Gontarski – Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił pismo firmy Błysk-bis i podziękował Państwu Sołtysom za kształtowanie dobrego wizerunku gminy.

Pan Andrzej Kwiatkowski-Sołtys sołectwa Wólka Garwarska poinformował, że w ubiegłym roku składał pismo o budowę drogi na Parcele na Wólce Garwarskiej –jedno do Pana Burmistrza z podpisami mieszkańców i do dziś nie ma żadnej informacji, drugie do Rady i nawet Pan Przewodniczący był tam na miejscu i oglądał ta drogę i też nie ma żadnej informacji. Nie wie czy do ujęcia tej drogi w nowym budżecie ma składać kolejne pisma, czy te są dalej aktualne, bo nic w tej sprawie nie jest zrobione? Najpóźniej była kładziona droga od Starego Garwarza do krzyżówek do Wólki i połowa tej drogi ma już położoną nową nawierzchnię, a tam jest nic nie zrobione i może jest to krótszy odcinek, tak jakby się tym mieszkańcom robiło na złość i nie można się niczego doprosić.  

Pan Andrzej Gontarski – Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że rzeczywiście rozmawialiśmy na ten temat, rozmawiał min. z Panem Strzembecznym od którego uzyskał informację, że kilka wywrotek żwiru czy szlaki zostało na tę drogę wywiezione. Tej drogi nie ma    w planie na rok następny jednak nad budżetem będziemy dyskutować w styczniu. Pism nie musi Pan pisać ponieważ  są one nadal aktualne.      

Pan Andrzej Kwiatkowski-Sołtys sołectwa Wólka Garwarska poinformował, że przywieziono dwie wywrotki.

Pan Burmistrz zapytał, która to jest dokładnie droga?

Pan Andrzej Kwiatkowski-Sołtys sołectwa Wólka Garwarska wyjaśnił, że jak się dojeżdża do Wólki Garwarskiej na Parcele, gdzie mieszka Pan Koszela.

Pan Burmistrz poinformował, że w tym roku na tę drogę była nawożona szlaka i nie były to tylko dwie wywrotki,a więcej,  mieszkańcy byli zadowoleni, prawie cała droga  była wywieziona szlaką.    Natomiast rozmawialiśmy z mieszkańcami, bo byli u niego i mówiliśmy im, że to jest poważna inwestycja i trzeba ją wprowadzić do budżetu. Będzie sesja budżetowa i będziemy dyskutować nad zadaniami które trzeba wykonać w roku przyszłym. Projekt budżetu jest złożony  do Rady i w tym projekcie tej drogi nie ma, natomiast być może Radni wprowadzą w tym projekcie zmiany. Sesja Budżetowa będzie 30 stycznia, bo do końca stycznia trzeba uchwalić budżet i będzie dyskusja. Wtedy Pan ze swoim radnym możecie zabrać głos i walczyć żeby tę drogę umieścić w budżecie. Jeśli będzie umieszczona w budżecie to będzie wtedy wykonana. Na dzień dzisiejszy możemy ją wysypywać szlaką lub żwirem ewentualnie puścić równarkę z bieżącej konserwacji. Pisanie pism nic nie pomoże bo ona musi być wprowadzona do budżetu.         

Pan Andrzej Kwiatkowski-Sołtys sołectwa Wólka Garwarska poinformował, że ta droga była już w planie budżetu, przeznaczona budowy, tylko zabrakło pieniędzy na wstawienie okien do szkoły.

Pan Burmistrz wyjaśnił, że Pan Sołtys myli pojęcia i wprowadza ludzi w błąd ponieważ ta droga nigdy nie była w planie.Trzeba ją wprowadzić do budżetu, żeby była realna do wykonania. Droga była wywożona szlaką, ale jest to teren podmokły i ile by jej nie wywiózł to ona zanika.   

Pan Andrzej Gontarski-Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że wrócimy do tego tematu przy okazji uchwalania budżetu na rok 2014.

 

Na  zakończenie  obrad  Sesji Burmistrz  Miasta  i  Gminy , Przewodniczący  Rady Miejskiej,  oraz   Proboszcz  Parafii  Rzymsko-Katolickiej  w  Glinojecku   złożyli  wszystkim  obecnym  życzenia  świąteczne .  Wszyscy  wysłuchali słów  duszpasterza, zaśpiewali kolędę,  a  następnie  łamali  się  opłatkiem  i  składali  sobie  indywidualnie   życzenia.

      

Na zakończenie sesji Pan Przewodniczący zaprosił wszystkich na Sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się 30 grudnia 2013 roku o godzinie 10.00.                   

               

 Ponieważ  innych  spraw  nie  wnoszono,  Przewodniczący  Rady  postanowił o  zakończeniu  Sesji;  podziękował  wszystkim  za  przybycie  i  udział    w  jej  obradach.

 

 

Sekretarz   Obrad:                                                                                       Przewodniczący  Rady:

Zbigniew Babicz                                                                                                Andrzej Gontarski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokument wytworzony przez: Rada
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wernicka Iwona
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 stycznia 2014 12:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Iwona Wernicka
Ilość wyświetleń: 791
23 stycznia 2014 12:22 Iwona Wernicka - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl