Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Protokoły z sesji zobacz archiwum »

PROTOKÓŁ NR XXVI/14 z obrad Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 28 lutego 2014 roku

PROTOKÓŁ NR XXVI/14

 

z obrad Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 28 lutego 2014 roku odbytej w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Glinojecku, pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady –Andrzeja Gontarskiego.

 

Obrady trwały od godziny 15.00 do godziny 15.45.

Rada obradowała w składzie - 14 radnych (nieobecna Pani Izabela Kowalska), zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.

 

Ponadto uczestniczyli:

1.Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy – Przemysław Iwański 

2. Sekretarz Miasta i Gminy -  Zenona Babicz

 

PRZEBIEG SESJI:

 

Ad. 1

 

Przewodniczący Rady Pan Andrzej Gontarski otwierając obrady przywitał zebranych, stwierdził quorum konieczne do podejmowania prawomocnych uchwał.

 

Ad.2

 

Porządek dzienny Sesji zaproponował Przewodniczący Rady, został on przyjęty jednogłośnie                  w następującym brzmieniu:

  1.         Otwarcie,  stwierdzenie  quorum.

  2.         Przyjęcie  porządku  dziennego.

  3.         Powołanie  Sekretarza  Obrad.

  4.         Podjęcie  uchwał:

1)      w sprawie: przystąpienia Gminy Glinojeck do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Glinojeck na lata 2014-2024.         

  5.         Zapytania i wolne wnioski.

 

Ad. 3

 

Na Sekretarza Obrad dzisiejszej Sesji powołana została Radna Beata Dunikowska która zajęła miejsce  w Prezydium.

Ad. 4

Podjęcie uchwał:

 

1)      w sprawie: przystąpienia Gminy Glinojeck do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Glinojeck na lata 2014-2024.

 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła Pani Zenona Babicz– Sekretarz Miasta i Gminy .

 

Pan Andrzej Gontarski-Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że na ten temat  rozmawialiśmy na posiedzeniu komisji. Temat ten praktycznie ciągnie się od września ubiegłego roku. W tej chwili sprawa opracowania strategii nabrała tempa i dlatego między innymi spotykamy się dziś specjalnie dla tej uchwały. Poprosił Panią Sekretarz, aby omówiła jak zaawansowane są prace nad Strategią oraz dlaczego nie przedstawiono Radzie projektu stosownej uchwały wtedy kiedy odbywały się sesje zwyczajne. Teraz spotykamy się specjalnie, aby podjąć uchwałę intencyjną i w ten sposób formalnie rozpocząć pracę nad przygotowaniem Strategii. Pani Sekretarz twierdzi, że  mamy czas do końca czerwca. Natomiast przyjęcie Strategii przez Radę nastąpi jesienią tego roku.  Nie wszystkie gminy w Polsce mają opracowany ten dokument. Jeśli chcemy korzystać ze środków unijnych to strategia musi być opracowana. Przed posiedzeniem komisji Przewodniczący  rozmawiał z Panem Burmistrzem który uznał, że nie ma potrzeby aby się spieszyć. Na pewno zdążymy jeśli tym tematem zajmiemy  się na sesji zwyczajnej w marcu. Po tym spotkaniu Pani Sekretarz wystąpiła do Rady z pismem w którym poinformowała, że czasu jest niewiele i powinniśmy jak najszybciej przyjąć tę uchwałę. Następnie oddał głos Pani Sekretarz.

Pani Zenona Babicz-Sekretarz Miasta i Gminy  poinformowała że 17 lutego wystąpiła z wnioskiem do Pana Burmistrza o zwołanie sesji nadzwyczajnej celem podjęcia uchwały intencyjnej, ponieważ jest to pierwszy krok do rozpoczęcia pracy nad strategią. Strategia Rozwoju Gminy jest jednym z ważniejszych dokumentów programów rozwojowych gminy, jest to wizja przyszłościowa. W dniu 31 grudnia 2013 roku otrzymała polecenie na piśmie od Pana Burmistrza, że oczekuje  on od niej nowego dokumentu do 30 czerwca 2014 roku. Prace nad strategią trwają minimum cztery miesiące, potem zgodnie z ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju projekt strategii, zanim  Rada Miejska ją podejmie, powinien on podlegać konsultacjom, które powinny trwać minimum 35 dni. Po tych konsultacjach Pan Burmistrz zatwierdza projekt strategii poprzez zebranie wszystkich wniosków, które wpłynęły podczas konsultacji i poddaje Radzie Miejskiej do przegłosowania. Według przygotowanego przez nią harmonogramu, jeśli dzisiaj zostanie podjęta ta uchwała, to najwcześniej uchwała zatwierdzająca strategię zostanie poddana pod głosowanie w miesiącu wrzesień-październik, może jeśli się pospieszymy, to w miesiącu wrześniu będzie debata i uchwała Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Glinojeck. Do 15 stycznia była zajęta innymi pracami, które miała zlecone i które musiała wykonać terminowo, potem wystąpiła o przeznaczenie środków w budżecie na pomoc w przygotowaniu dokumentu strategii, bo sama nie jest w stanie tego zrobić, więc trochę czasu upłynęło. Wykonanie takiego dokumentu zza biurka nawet przez zespół pracowników - dwóch czy trzech nie jest możliwe, bo  nie jest to dokument, który możemy wykonać zza biurka. Diagnozę stanu obecnego muszą dokonać wyspecjalizowane firmy. W 2004 roku przygotowanie strategii trwało około pół roku. Kolejno poprosiła Państwa Radnych o podjęcie tej uchwały intencyjnej, która spowoduje  ustalenie kierunków działania. Prace nad projektem strategii zostaną zlecone wyspecjalizowanej firmie zewnętrznej i wtedy też nie obędzie się bez współpracy z pracownikami, urzędnikami, ponieważ w ślad za tym jak zostanie podjęta uchwała powinien zostać powołany zespół do pomocy firmie, która zostanie wyłoniona w drodze zapytania o cenę. Dalej prowadzone będą prace nad strategią tj. diagnoza, debaty, konferencje, spotkania i potem przygotowanie strategii. Zakłada, że jeżeli dzisiaj zostanie przyjęta ta uchwała to do końca czerwca powinniśmy zdążyć z projektem. Jeśli uchwała podjęta byłaby na koniec marca nie byłoby fizyczną możliwością wykonania dobrze to zadanie. Stąd ten pośpiech i jej prośba do Pana Przewodniczącego i do Radych o zrozumienie tego problemu. Jak wiemy po półroczu będzie możliwość składania wniosków o pozyskanie środków unijnych. Każda gmina musi mieć aktualna strategię ponieważ zdobywa dzięki temu większe punkty przy pozyskiwaniu środków unijnych. W strategii będzie hierarchia wykonywanych zadań, będą nakreślone zadania, które powinny być wykonane w pierwszej kolejności, a które w następnej, wizja przyszłościowa jest na 10 lat.                      

Pan Andrzej Gontarski-Przewodniczący Rady Miejskiej zauważył, że w ramach opracowywania strategii powołuje się struktury organizacyjno-decyzyjne, takie jak: Rada Programowa Strategii, Komitet Roboczy Strategii, Zespoły Problemowe Strategii więc ta Strategia jest dość poważnym dokumentem do którego do tej pory nie przywiązywaliśmy istotnej wagi. Taka uchwała intencyjna musi zostać podjęta przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac nad strategią.     

Uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Rada Miejska w Glinojecku jednogłośnie podjęła uchwałę w przedmiotowej sprawie.

 

Uchwała wraz stanowi integralną część  niniejszego protokołu.

Ad. 5

W wolnych wnioskach  kolejno głos zabierali:

Pan Zbigniew Babicz zapytał, czy coś już jest robione w sprawie kanalizacji deszczowej w Glinojecku przy ulicy Płockiej, między pawilonami?

Pan Przemysław Iwański-Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy odpowiedział, że nic nie wie na ten temat. Jeśli są środki zabezpieczone w budżecie to w tym roku kanalizacja będzie wykonana. Poprosił żeby po sesji Pan Babicz spotkał się z  Panem Strzembecznym, który udzieli mu informacji na ten temat.

Pani Wiesława Dymkowska zapytała z jakich funduszy jest wykonywany remont w budynku po Posterunku Policji?

Pan Przemysław Iwański-Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy wyjaśnił, że Zakład Gospodarki Komunalnej wykonuje remont swojej części we własnym zakresie i ze swoich środków. Natomiast jest problem z biblioteką, ponieważ czekamy na ukazanie się jakiś środków, które będziemy mogli pozyskać w celu dofinansowania remontu biblioteki.

Pani Wiesława Dymkowska poinformowała, że uzyskała informację, że stara hydrofornia, która mieściła się nad rzeką Wkrą została okradziona, zapytała jakie to są koszty i jak była zabezpieczona?

Pan Przemysław Iwański-Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy poinformował, że na to pytanie dziś nie odpowie.

Pani Marta Meister zapytała odnośnie ścieków kanalizacyjnych, czy jeżeli ktoś ma szambo  a kanalizacja idzie przez wieś to czy musi się podłączyć do tej kanalizacji?

Pan Przemysław Iwański-Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy odpowiedział, że każdy musi się podłączyć. Jeśli szambo jest pobudowane zgodnie z wszystkimi atestami, jest szczelne i jego właściciel jest w stanie to wykazać nie musi się podłączać do kanalizacji.      

Pani Marta Meister zapytała na jakiej podstawie jest wymagane podłączenie się do kanalizacji? Nie rozumie tego ponieważ jest bardzo dużo osób, którzy mają szambo, są starsi i biedni i nie stać ich na to, żeby się podłączyć do ścieków, kto za to zapłaci?

Pan Przemysław Iwański-Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy poinformował, że w tej chwili nie przytoczy przepisów bo ich nie pamięta, ale jest obowiązek podłączenia się do sieci jeśli jest taka możliwość i nie ma się szczelnego szamba zgodnego z atestami.     

Pani Marta Meister zapytała jak będzie płaciła za ścieki, jeśli ma swoją wodę i nie ma licznika?

Pan Dariusz Lewandowski zauważył, że jeśli się podłączy do kanalizacji to będzie trzeba założyć licznik na swoją wodę.

Pan Andrzej Gontarski-Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał jaki dokument zmusza do podłączenia się do kanalizacji? A następnie zapytał jak wygląda sytuacja w Klubie Sportowym „Kryształ”, czy jest już nowy Prezes ?

Pan Przemysław Iwański-Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy poinformował, że do 5 marca jest składanie ofert na dofinansowanie sportu w gminie .Poprosił o  zaproszenie na sesję Panią Elżbietę Przybyłowską. 

Pan Grzegorz Sikorski wyjaśnił, że w Klubie Kryształ na dzień dzisiejszy nic się nie zmieniło jeślichodzi o zarząd ponieważ zebranie walne się nie odbyło. Zachęcał Prezesa informując, że jeśli chce odejść musi je zwołać, bo do czasu wyboru nowego Prezesa musi pełnić funkcję Prezesa. Poprosił, też żeby złożył dokumenty do przetargu, obiecał że je przygotuje. Zebranie Walne też miało być zwołane, ale do dnia dzisiejszego się nie odbyło więc zakłada, że Pan Prezes dalej będzie pracował. Nie jest możliwym wybranie szybko Zarządu jeśli będą środki finansowe, a przystąpienie do przetargu łączy się z tym, że musi być aktualny wypis od Starosty gdzie podany jest cały Zarząd z Komisją Rewizyjną. Jeśli się zmieni Zarząd to Starostwo w ciągu dwóch, trzech dni nie dokona zmian, czyli Prezes przynajmniej do zakończenia sezonu będzie musiał pełnić obowiązki  i prowadzić ten klub. Od 10 stycznia są już prowadzone zajęcia i rozgrywane mecze kontrolne, były już 4 takie spotkania, jutro o 13.00 będzie mecz w Glinojecku, a po 20 marca będzie pierwszy mecz ligowy. Jest za tym, żeby dofinansowania z budżetu dla klubów sportowych były przekazywane  wcześniej ponieważ Zarząd już ponosi koszty na opłaty sędziowskie itp. Jeżeli szybciej będzie podpisana umowa to szybciej te środki będzie można uruchomić. Pani Skarbnik zwraca uwagę na to żeby przed podpisaniem umowy nie przedstawić żadnych faktur. W ubiegłym roku w grudniu też Rada przeznaczyła  pieniądze na sport, ale runda się już zakończyła i faktury trudno byłoby już opłacić. Wierzyciele czekali na to, że wystawią fakturę zbiorczą po podpisaniu umowy, a stało się inaczej. Wierzyciele wobec klubu są, chociaż nie ma na to umów. 

Pan Andrzej Gontarski-Przewodniczący Rady Miejskiej ponowił swoje zapytanie i zapytał w jaki sposób można zmusić np. rolnika do podłączenia się do kanalizacji centralnej, jeśli tak to na podstawie jakich przepisów? 

Pani Elżbieta Przybyłowska – pracownik Urzędu Miasta i Gminy poinformowała, że ustawa o utrzymaniu czystości mówi wprost, że do czasu wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej właściciel nieruchomości może odprowadzić ścieki do szamba. Oczywiście szambo musi spełniać określone wymogi. W przypadku wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej właściciele nieruchomości mają obowiązek podłączenia posiadanych nieruchomości i odprowadzenia wyprodukowanych nieczystości ciekłych do istniejącej kanalizacji sanitarnej. W przypadku gdy nie byłaby jeszcze wybudowana sieć kanalizacji właściciel nieruchomości mógł wybudować sobie przydomową oczyszczalnię ścieków, z chwilą wybudowania kanalizacji wszystkie ścieki trafiają do kanalizacji.

Pani Marta Meister zapytała, czy istnieje też taki obowiązek jeśli jest przydomowa oczyszczalnia lub szambo ekologiczne?   

Pani Elżbieta Przybyłowska– pracownik Urzędu Miasta i Gminy wyjaśniła, że jeśli ktoś ma  przydomową oczyszczalnię ścieków nie musi podłączać się do kanalizacji. Nie rozmawiamy z takimi osobami, a zapisujemy sobie tylko, że dany właściciel taką oczyszczalnie posiada. Naszym wspólnym obowiązkiem jest podjąć takie działanie, żeby wszyscy się podłączyli do kanalizacji. Nie ma dużych problemów z podłączeniem, jest bardzo dużo osób  podłączonych.   

Pan Zbigniew Babicz zapytał, czy jeżeli ktoś posiada szambo ekologiczne, czyli plastikowe, szczelne też musi się podłączyć?

Pani Elżbieta Przybyłowska– pracownik Urzędu Miasta i Gminy wyjaśniła, że jeśli posiada pozwolenie na jego budowę czy też jakąś inna dokumentację że dane szambo jest szczelne to nie musi się podłączać.

Pani Marta Meister zapytała, w jaki sposób gmina może zobligować osobę, żeby podłączyła się do  kanalizacji?

Pani Elżbieta Przybyłowska– pracownik Urzędu Miasta i Gminy wyjaśniła, że w gospodarstwie domowym każdy ma licznik zużycia wody i wtedy jeśli ta osoba będzie uczciwie opróżniała szambo, zamawiała beczkowóz do jego opróżniania to musi zapłacić za transport i oczyszczenie ścieków, więc płaci za transport i za usługę. W przypadku gdy będzie podłączona do sieci kanalizacji sanitarnej zapłaci tylko i wyłącznie za usługę.

Pani Wiesława Dymkowska zauważyła, że jest taki wymóg, że  jeśli korzystamy ze środków unijnych i mamy kanalizację wykonaną ze środków unijnych to 70% gospodarstw w gminie musi być podłączonych do kanalizacji bo w przeciwnym przypadku będziemy musieli zwrócić pieniądze do UE.

Pan Przemysław Iwański-Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że w projekcie unijnym jest zawsze wskazany wskaźnik, który gmina musi osiągnąć jeśli chce skorzystać ze środków unijnych.

Pani Wiesława Dymkowska wskazała, że nie wszystkich stać, żeby podłączyć się do kanalizacji.

Pani Elżbieta Przybyłowska – pracownik Urzędu Miasta i Gminy wyjaśniła, że nie są to duże koszty, gospodarstwa przyłączają się tylko do jednej studzienki i tylko jeden raz za to płacą. Każdy z nas produkuje ścieki i te ścieki powinny być zagospodarowane. Jeśli nie będą odprowadzone do sieci kanalizacji sanitarnej muszą być odprowadzone do zbiornika bezodpływowego. Odbiór ścieków ze zbiornika bezodpływowego wiąże się z opłatą za transport i za oczyszczenie ścieków. W przypadku kanalizacji płaci się tylko za oczyszczenie ścieków. Kolejno wyjaśniła, że obowiązkiem gminy jest rozprowadzenie głównej sieci kanalizacji sanitarnej natomiast samo podłączenie od studzienki do budynku mieszkalnego należy do właściciela nieruchomości.   

Pan Zbigniew Babicz poinformował, że zna przypadki, że „wychodek” stoi za stodołą i nie ma wody w domu, zapytał czy zmusimy taką osobę, żeby się podłączyła do kanalizacji?  

Pan Przemysław Iwański-Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że są takie wyjątki, które wszędzie się zdarzają Nie zmusimy w tym przypadku nikogo do podłączenia się do kanalizacji. Poinformował, że gdyby UE dawała dofinansowanie do przyłączy, to na pewno byśmy z tego skorzystali, ale Unia daje dofinansowanie tylko na główną nitkę, natomiast od głównej nitki, każdy musi ponieść koszty przyłączenia.

Pan Grzegorz Sikorski zauważył, że na ulicy Leśnej w Glinojecku trzeba wybudować kolektor sanitarny, ponieważ ludzie, którzy się pobudowali w stronę cmentarza komunalnego, chcą się przyłączać do kanalizacji, a nie mogą.

Pani Elżbieta Przybyłowska– pracownik Urzędu Miasta i Gminy poinformowała, że jest 9 oczyszczalni przydomowych na terenie gminy.

Pani Wiesława Dymkowska poinformowała, że w dalszym ciągu nie otrzymała odpowiedzi na swoje zapytanie odnośnie pobierania opłaty za przyłącze w kwocie 150,00 zł od Pana Prezesa ZGK. Nie otrzymała też kalkulacji cen na centralne ogrzewanie, a Pan Burmistrz dał jej gwarancje że ją otrzyma. 

Pani Zenona Babicz-Sekretarz Miasta i Gminy podziękowała wszystkim za podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie oraz za poświęcenie swojego wolnego czasu i zrozumienie problemu. Na następnej sesji będzie informowała, jakie są postępy pracy.

        Ponieważ  innych  spraw  nie  wnoszono,  Przewodniczący  Rady  postanowił o  zakończeniu  Sesji Nadzwyczajnej,  podziękował  wszystkim  za  przybycie  i  udział    w  jej  obradach.

Sekretarz   Obrad:                                                                                      Przewodniczący  Rady:

Beata Dunikowska                                                                                              Andrzej Gontarski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokument wytworzony przez: Rada
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wernicka Iwona
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 kwietnia 2014 12:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Iwona Wernicka
Ilość wyświetleń: 961
03 kwietnia 2014 12:16 Iwona Wernicka - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl