Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Protokoły z sesji zobacz archiwum »

PROTOKÓŁ NR XV/17 z obrad Sesji Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 25 stycznia 2017 roku

PROTOKÓŁ NR XV/17

 

z obrad Sesji Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 25 stycznia 2017 roku odbytej w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Glinojecku, pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady – Grzegorza Sikorskiego.

 

Obrady trwały od godziny 10.00 do godziny 13.00.

Rada obradowała w składzie - 13 radnych (nieobecni Radny Pan Marek Kuminiarczyk, Radny Pan Andrzej Gontarski), zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.

 

Ponadto uczestniczyli:

1.Burmistrz Miasta i Gminy - Waldemar Godlewski

2. Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy-Przemysław Iwański

3. Skarbnik Miasta i Gminy -  Celina Czerska

4.Kierownicy jednostek:  Pani Teresa Sosińska – Kierownik MGOPS, Pan Jacek Kloppr- Prezes TBS,Pan Andrzej Franczak- Prezes ZGK, Pan Waldemar Jóźwiak – Dyrektor SPZ ZOZ , Pan Wojciech Bruździński – Dyrektor MGOK, Pani Urszula Wróblewska – Kierownik MGB .

5. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy: Pani Grażyna Mysiakowska - Referent ds. kadr i spraw organizacyjnych oświaty w gminie, Pani Barbara Kupniewska – Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami, lokalami i majątkiem Gminy, Pan Cezary Rzemieniewski-Informatyk .

6. Pan Łukasz Kapczyński – Radny Rady Powiatu Ciechanowskiego.

7. Pani Małgorzata Żdanowska - Redaktor Gazety „Wieści Glinojecka”.

8. Sołtysi - zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.

 

PRZEBIEG SESJI:

 

Ad. 1

 

Przewodniczący Rady Pan Grzegorz Sikorski otwierając obrady przywitał zebranych, stwierdził quorum konieczne do podejmowania prawomocnych uchwał.

 

Ad.2

 

Porządek dzienny Sesji zaproponowany przez Przewodniczący Rady został przyjęty jednogłośnie w następującym brzmieniu:

  1. Otwarcie,  stwierdzenie  quorum.
  2. Przyjęcie  porządku  dziennego.
  3. Przyjęcie  protokołu  z  poprzedniej  Sesji.
  4. Powołanie  Sekretarza  Obrad.
  5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza. 
  6. Podjęcie  uchwał:

1)   w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Glinojeck:

a)  przedstawienie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Glinojeck,

b)  odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

c)  przedstawienie autopoprawek Burmistrza do projektu uchwały,

d) głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Burmistrza,

e)  dyskusja nad projektem uchwały,

f)   głosowanie nad przyjęciem uchwały.

2)   Uchwała Budżetowa Gminy Glinojeck na 2017 rok:

a)   przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,

b)   odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

c)   odczytanie opinii poszczególnych Komisji Rady Miejskiej,

d)  przedstawienie autopoprawek Burmistrza do projektu uchwały budżetowej

e)   dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,

f)    głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Burmistrza,

g)   głosowanie wniosków komisji Rady Miejskiej nie uwzględnionych przez      

     Burmistrza w autopoprawce oraz pozostałych zgłoszonych wniosków,

h)   głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej.

3)   w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej;

4)   w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów  

    Alkoholowych na rok 2017;

5)   w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata                            

    2017-2020;

6)   w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki

    Zdrowotnej w Glinojecku;

7)   w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy

     Społecznej w Glinojecku;

8)   w sprawie zmiany statutu sołectwa Strzeszewo;

9)   w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Glinojecku;

10)    w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w publicznym przedszkolu                        

     i punkcie przedszkolnym prowadzonym przez Gminę Glinojeck;

11)    w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

      oraz  ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności;

12)    w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

13)    w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie

    odpadami  komunalnymi. 

7. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck o przydzielonych lokalach mieszkalnych, socjalnych i lokalach związanych ze stosunkiem pracy za 2016 rok.

8. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Glinojecku za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 rok.

9. Zapytania i wolne wnioski.

Ad. 3

Sekretarzem na  Sesji Rady Miejskiej w dniu 30 listopada 2016 roku był Radny Pan Dariusz Lewandowski, który poinformował zebranych, że zapoznał się z protokołem, w pełni odzwierciedla on jej przebieg, w związku z powyższym  wnosi o przyjęcie go bez czytania. 

Protokół z Sesji Rady Miejskiej z dnia 30 listopada 2016 roku  Rada Miejska przyjęła jednogłośnie.

Ad. 4

Na Sekretarza Obrad dzisiejszej Sesji powołany został Radny Pan Mieczysław Madejski , który zajął miejsce  w Prezydium.

Ad. 5

Pan Waldemar Godlewski – Burmistrz Miasta i Gminy  przedstawił  sprawozdanie z działalności międzysesyjnej  Burmistrza.

W sesji zaczął uczestniczyć Radny Pan Marek Kuminiarczyk.

Uwag, wniosków i zapytań nie było.

Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej  Burmistrza stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 6

Podjęcie uchwał:

1)      w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Glinojeck.

a)      przedstawienie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Glinojeck

 Projekt uchwały przedstawiła Pani Celina Czerska– Skarbnik Miasta i Gminy .

Następnie kolejno pytania zadawali:

Pan Zbigniew Babicz zauważył, że WPF jest niezbędną częścią projektu budżetu, w związku z tym wynotował sobie kilka uwag do jej treści i poprosi o ich wyjaśnienie. I tak zapytał, czy budżet na 2017 rok został zaplanowany podobnie jak budżet na 2016 rok? Pyta o to, ponieważ bez wiedzy i zgody  Rady wydano z budżetu ok. 120 tys. zł na odszkodowania i procesy sądowe itp.  

Pani Skarbnik wyjaśniła, że nie jesteśmy w stanie zaplanować w budżecie środków na odszkodowania, procesy. Nie planuje się tego na etapie tworzenia, uchwalania budżetu ponieważ są to rzeczy których się nie przewiduje. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych takie wydatki podlegają płatności w pierwszej kolejności. Jeśli mamy wyrok sądowy, możemy takie płatności dokonać nawet bez planu, natomiast na najbliższej sesji ten plan uchwalić. W roku 2016 wydatki z budżetu na te cele były planowane Zarządzeniem Burmistrza. Państwo upoważniliście Pana Burmistrza do wykonywania budżetu, więc środki były wydatkowane zgodnie z prawem.  

Następnie Pan Zbigniew Babicz zauważył, że w budżecie na 2017 rok planuje się zaciąganie kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i odsetki od nich. Poprosił o wyjaśnienie tej sprawy.

Pani Skarbnik wyjaśniała, że od 2011 roku jest taka konstrukcja budżetu i ustawa o finansach publicznych dopuszcza zaciąganie  kredytu na spłatę kredytu. Na 2017 rok planujemy zaciągnięcie kredytu w wysokości 2 600 000,00 zł,  a wydatki inwestycyjne to ponad 4 mln. zł. Gdybyśmy nie robili inwestycji nie zaciągalibyśmy kredytów. Poinformowała, że w 2016 roku nie zaciągnęliśmy żadnego kredytu, przeciwnie wykupiliśmy jeszcze przed terminem zaciągnięte obligacje. 30 listopada była zmiana w budżecie, gdzie 200 tys. zł dołożyła do spłaty. Gdyby była sesja w grudniu spłacilibyśmy jeszcze więcej. Może zapewnić, że na dzień dzisiejszy na etapie konstruowania budżetu musi być wstawiony kredyt w kwocie 2 600 000,00 zł żeby zbilansować budżet. Analizując budżet za 2016 rok mamy prawie 1 500 000,00 zł  więcej dochodów z tytułu udziału w podatku od osób prawnych. Być może w marcu zmienimy uchwałę i  w ogóle nie będziemy zaciągać kredytu bo wystarczy nam tego co zostało z roku 2016. Ze zrobionych wstępnie sprawozdań za 2016 wynika, że mamy nadwyżkę dochodów.

Pan Zbigniew Babicz zapytał, jakie mamy zadłużenie Gminy w stosunku do jej dochodów własnych na koniec 2016 roku?

Pani Skarbnik poinformowała, że wyliczy to w przerwie, ponieważ do dochodów własnych trzeba od dochodów ogółem odjąć dotacje zlecone.

Pan Zbigniew Babicz  poinformował, że wyliczył sobie dochody ogółem na 2017 rok:

36 224 506,22 zł – 10 582 635,00 zł (dochody bieżące)  -9 880 000,00 zł  (dochody zlecone)  mamy dochody własne 15 761 875,00 zł. Zadłużenie jest 12 800 000,00 zł na koniec 2016 r.

Pani Skarbnik poinformowała, że nie jest w stanie w tej chwili na ten temat dyskutować. Nie może mówić o tym, czego w danej chwili nie jest w stanie sprawdzić.  Nie widzi odnośnika do tego ponieważ zadłużenie liczy się do dochodów ogółem. Jeśli Pan sobie życzy może to zrobić i przygotować na następną sesję. Nasze zadłużenie od 2015 roku się zmniejsza, a jedynym sposobem, żeby zejść z zadłużenia tj. nie inwestowanie. Mamy 4 500 000, 00 zł samych wydatków majątkowych.

Pan Grzegorz Sikorski –Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że żadnego kredytu gmina nie zaciągnęła na konsumpcję. Zawsze to były inwestycje gdzie dofinansowanie było znaczne, sięgające nawet 85%. Niestety, jeśli robiliśmy inwestycje za około 60 mln zł, dostaliśmy dofinansowanie w kwocie 52 mln. zł więc te 8 mln. zł trzeba było skądś dołożyć. Jeśli nie zrobilibyśmy tych inwestycji teraz, to za parę lat musielibyśmy je wykonać być może z własnych środków ponieważ dofinansowania się już kończą. Następnie odniósł się do wydatków z budżetu wykonanych Zarządzeniem Burmistrza i tak:

          -  sprawa dotycząca boiska przy Szkole Podstawowej – są Radni, którzy podejmowali decyzję o realizacji tej inwestycji i na tamtejsze czasy nie zgłaszali sprzeciwu  jego budowania.  Państwo Wudarczyk pobudowali się, kiedy szkoła już była. Był to teren szkolny. Zawsze hałas był.

          -  sprawa Pana Kowalskiego- proszę porozmawiać z opiekunkami jeżdżącymi z nim w autobusie to powiedzą jak się Pan Kowalski zachowywał w stosunku do nich i do dzieci. Pan Kowalski dostał pieniądze za nadgodziny, ponieważ w początkach był tylko jeden kierowca i woził szkołę na baseny, kluby sportowe na rozgrywki. Miał bardzo dużo nadgodzin. W wakacje, kiedy Pan Kowalski mógł wykorzystać urlop wypoczynkowy i odebrać nadgodziny to przynosił zwolnienia lekarskie.

Pan Burmistrz nie rozrzuca bez przyczyny pieniędzy publicznych.

Pan Burmistrz  zauważył, że jeśli chodzi o boisko to robi się  z tego sprawa polityczna. Na jego budowę gmina otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu. Były wydane pozwolenia na budowę i odpowiednia dokumentacja. To, że Państwo Wudarczyk opracowali raport z którego wynika, że hałas w pewnych momentach jest poza przeciętny, co jest do podważenia, to jest dla nich powód do zaskarżenia Gminy. Państwo Wudarczyk za ingerencją byłych radnych, złożyli kolejny wniosek do sądu. Rozprawa ta odbędzie się 27 lutego. Będziemy ten raport zaskarżać i podnosić, żeby go obalić. Chcą od gminy wyłudzić kolejne pieniądze. Ci Państwo są konfliktowi, procesują się z sąsiadami. Robi się z tego sprawa polityczna, nakręcana przez byłych radnych tj. Panią Dymkowską, która jest w tej sprawia świadkiem Państwa Wudarczyk, a która będąc radną poprzedniej kadencji ślubowała, że będzie działała na rzecz interesów gminy, na rzecz interesu publicznego. Propozycja przekazania środków na wybudowanie tego  boiska była głosowana na sesji i o ile dobrze pamięta wszyscy radni byli zgodni, żeby przeznaczyć środki na ten cel. Dąży się do tego, żeby boisko zamknąć, a Burmistrzowi wytknąć, że źle działał. Boisko pobudowane jest na terenie szkolnym i powinny z niego korzystać zarówno przedszkolaki jak i dzieci uczęszczający do szkoły, a jest to im zabraniane. Jeśli chodzi o zadłużenie gminy, to żadnego kredytu Burmistrz nie może zaciągać sam, musi być na to zgoda Rady w postaci uchwały. Mówimy, że gmina jest zadłużona, ale niech każdy sobie poczyta jak gminy się zadłużają po to żeby prowadzić inwestycje na swoim terenie. Z własnego doświadczenia Państwo wiecie, że żeby prowadzić inwestycje trzeba zaciągać kredyty. Przy dofinansowaniu 85% grzechem byłoby z tego nie skorzystać i nie inwestować, a różnicę trzeba czymś pokryć.

Pan Grzegorz Stolarski- sołtys sołectwa Płaciszewo zauważył, że tak jak mówił Pan Burmistrz, wszystkie inwestycje robione są za zgodą Państwa Radnych. Państwo dokładnie wiedzą ile dana inwestycja kosztuje i trzeba znaleźć na nią pieniądze. Istnieje jeszcze ostatnia możliwość korzystania ze środków unijnych i gmina z tych środków korzysta.  Wszyscy mamy świadomość, że te wszystkie inwestycje, które są prowadzone są z funduszy unijnych i z naszych środków. Jeżeli tego nie wykorzystamy to nie wykonamy poszczególnych inwestycji i za 5-10 lat trzeba to będzie robić z własnych funduszy i za większe pieniądze. Wydaje mu się, że każdy radny jest świadomy tego nad czym pracuje i nad czym głosuje . Nierzadko    w rozmowach z mieszkańcami innych gmin wychodzi, że nam zazdroszczą tego, że mamy wodociąg w całej gminie, kanalizację w większości gminy, a w większości są wybudowane z pozyskanych środków.

Pan Burmistrz poinformował, że gmina wypłaciła Panu Kowalskiemu około 35 tys. zł za nadgodziny, ponieważ były podstawy do jego zwolnienia z pracy . Jak Pan Przewodniczący powiedział był on kierowcą autobusu, czasami szkoły mają wyjazdy w weekendy i musiał któryś z kierowców jechać. Nazbierał sobie tych nadgodzin. Kiedy był kierowany na ich odbiór, czy też na urlop wypoczynkowy to przynosił zwolnienie lekarskie. Za dyscyplinę pracy w Urzędzie ktoś odpowiadał, za  wykorzystanie urlopów i tak samo odebranie nadgodzin. Ktoś nie dopilnował, żeby ta dyscyplina pracy była prawidłowo wykonywana. Umowa o pracę została z nim rozwiązana  i trzeba było za te nadgodziny zapłacić. Zawsze działał w interesie gminy i najlepszych prawników weźmie żeby gmina nie musiała płacić 140 tys. zł czy 200 tys. zł komuś odszkodowań. Oświadcza, że zatrudni najlepszych prawników żeby interesy gminy reprezentowali najlepiej, żeby gmina wygrywała te spawy i żeby nie musiała płacić tych kwot o których mówiliśmy.

Pan Marek Kuminierczyk  zapytał, czy Pan Kowalski został zwolniony z pracy dyscyplinarnie?

Pan Burmistrz wyjaśnił, że Burmistrz działa na podstawie prawa i jeśli nie ma § to nie może zwolnić pracownika. Pan Kowalski został zwolniony z trzymiesięcznym wypowiedzeniem, z winy pracownika. Odwoływał się do sądu i ten go do pracy nie przywrócił, a zasądził mu tylko zapłatę wypracowanych nadgodzin. Zarzuty, które przeciwko niemu wystosowała Gmina były uzasadnione, ponieważ sąd go do pracy nie przywrócił.

Pani Małgorzata Iwańska poinformowała, że wszyscy składamy się na inwestycje i wszyscy z nich korzystamy. Była propozycja opłaty adiacenckiej i z niej zrezygnowaliśmy ,żeby gmina się nie zadłużała, a mieszkańcy mieli możliwość korzystania z tych inwestycji. Myśli, że trzeba zaciągać kredyty, żeby inwestować.

Pan Stanisław Zubelewicz zauważył, że Pan Babicz zgłosił błędną cechę, że nie powinno się brać kredytu na inwestycje . Praktykowane jest na całym świecie, to że jeżeli ktoś prowadzi inwestycje to zaciąga kredyt inwestycyjny ponieważ do tego jest ten instrument. Rzadko kto wykonuje inwestycje z własnych środków. Podał przykłady zaciągania kredytu inwestycyjnego. Odsetki od kredytu się płaci, ale jest  koszt pieniądza, który trzeba ponieść.

b)      odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

 Uchwałę Nr Ci.349.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck  projekcie  uchwały o wieloletniej prognozie finansowej wraz z uzasadnieniem przedstawiła Pani Celina Czerska– Skarbnik Miasta i Gminy (stanowi załącznik do protokołu).

c)      przedstawienie autopoprawek Burmistrza do projektu wieloletniej prognozy finansowej

Autopoprawki  przedstawił Pan Grzegorz Sikorski– Przewodniczący Rady Miejskiej (autopoprawki stanowią załącznik do niniejszego protokołu) .

d)      głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Burmistrza.

Autopoprawkę  nr I

Rada Miejska w Glinojecku przyjęła stosunkiem głosów: 12 głosów za, 2 głosy wstrzymujące.

Autopoprawkę  nr II

Rada Miejska w Glinojecku przyjęła stosunkiem głosów: 11 głosów za, 3 głosy wstrzymujące.

e)      dyskusja nad projektem uchwały,

Pan Marek Kuminiarczyk zapytał o wydatki i nakłady na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ościsłowo – poprawa infrastruktury, okres realizacji 2015-2018.  WPF na 2016 rok uchwalana była 30 listopada łącznie z modernizacją ścieków było: „łączne nakłady finansowe tj 1 700 000,00 zł, limit na 2016 rok 200 tys. zł, limit na 2017 rok 1 500 000,00 zł”. W obecnie przedstawionym projekcie jest:

„Łączne nakłady finansowe 3 400 000,00 zł, limit na 2017 rok 545 550,00 zł , limit na 2018 tok 685 298,00 zł „. Ma nieścisłość i poprosił o ich wyjaśnienie. Ponadto zapytał jakie były poniesione nakłady na ten cel w 2016 roku? Dlaczego zmieniła się kwota z 1 700 000,00 zł na 3 400 000,00 zł? Dlaczego zmniejszone zostały nakłady na 2017 i 2018 rok?

Pani Skarbnik poinformowała, że zgadza się z prawem zadawania pytań przez Radnych. Było posiedzenie komisji na których nie zadaliście mi państwo tak szczegółowych pytań do odpowiedzi na które mogłaby się przygotować. To jest budżet ponad 30 mln. zł i nie jest w stanie zapamiętać i dziś odpowiedzieć jakie były nakłady na tę inwestycję w 2016 roku. Ta inwestycja była najpierw inwestycją łączną – kanalizacja, oczyszczalnia, potem ze względu na składanie wniosków  o dofinansowanie było podzielane. Sesja była 30 listopada, a projekt budżetu musiał być przygotowany do 15 listopada. W grudniu nie było już sesji więc nie można było tego poprawić tak, żeby było to spójne. W tym momencie jeśli nawet WPF była uchwalana w listopadzie to ta uchwała uchyla tamte dane, czyli wchodzimy w nowe dane, w nowe planowanie. 

Pan Marek Kuminiarczyk poinformował, że w tej chwili nie jest w stanie podjąć decyzji o WPF ponieważ następnym problemem jest Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Stary Garwarz- poprawa infrastruktury. Też są nieścisłości.

Pani Skarbnik poinformowała, że jeśli Pan Radny sobie życzy przygotuje na następną sesję cała historię tych inwestycji.

Pan Marek Kuminiarczyk wskazał też swoje wątpliwości, co do inwestycji dot.,,Termomodernizacji budynku zaplecza na stadionie przy ul. Parkowej 22 oraz hali sportowej przy ul. Ciechanowskiej 8C w Glinojecku”-poprawa infrastruktury.

Pan Burmistrz wyjaśnił, że to są środki zaplanowane, każda następna uchwała zmienia poprzednią. Nie wiemy, czy w ogóle te środki zaplanowane wydamy ponieważ będziemy ubiegać się o środki unijne i jeśli je otrzymamy to będziemy realizować inwestycję, a jeśli ich nie, nie będzie jej realizacji. 

Pan Marek Kuminiarczyk odniósł się do wydatków bieżących dot. Dowożenia uczniów do szkółponieważ takiego zadania nie było w WPF na 2016 rok, pojawiło się w WPF na 2017 rok chociaż jest tu napisane że jest to zadanie prowadzone od 2015 do 2018 roku- wskazał nieścisłości. Dlaczego  w WPF na 2017 pojawiają się zadania, których nie było wcześniej?

Pani Skarbnik wyjaśniła, że są to plany, żeby można było podpisać umowę. Do tej pory RIO była za tym żeby w WPF zadań bieżących nie ujmować. Obecnie była sugestia żeby je jednak ujmować ponieważ czasami jest tak, że umowę podpisuje się na przełomie roku i  budżet jest nie uchwalony. To jest plan, a wydatki wynikają z zawartych umów.

Pan Marek Kuminiarczyk zauważyła, że na posiedzeniu komisji prosił o przygotowanie na sesję informacji dotyczącej sieci internetowej szerokopasmowej. Zapytał jaka część mieszkańców korzysta z tego  internetu? Ponadto zapytał dlaczego wzrosły wydatki na utrzymanie tej sieci?

Pani Skarbnik wyjaśniła, że w grudniu została podpisana umowa z firmą, która wykonuje konserwacje tej sieci i zgodnie z umową planowane wydatki zostały sk1orygowane. Dodane zostały wydatki bieżące więc są to koszty kompleksowego utrzymanie całej sieci. To jest plan, a wydatki wynikają z umów i faktur.

Mamy dwa projekty informatyzacji. W momencie kiedy podejmujecie uchwały o inwestycjach nikt nie zastanawia się ile będzie kosztowało jej utrzymanie, a przez 5 lat musimy  to finansować.   

Pan Cezary Rzemieniewski – Informatyk poinformował, że sieć szerokopasmowa nie ma za zadnie  zastąpienia internetu komercyjnego, chociaż wiele osób tak nie uważa. Zgodzi się z tym, że ten internet nie ma takich parametrów co komercyjny, ale to nie wynika z działania technicznego sieci, a wynika z decyzji Urzędu Komunikacji Elektronicznej, który określił prędkość internetu jaki możemy udostępniać za darmo. Możemy udostępniać na naszym terenie 256 KB/s .Następnie podał dane z 2016 roku:

852 użytkowników zostało zarejestrowanych;

460 użytkowników połączyło się z siecią

co stanowi 53,99% w skali roku.

W ostatnim miesiącu było 852 użytkowników zarejestrowanych, a 287 połączyło się z siecią.

Przygotował również zestawienie, ile danych zostało przesłanych z naszego internetu i ile do niego wróciło – przekaże to.

Kolejno wyjaśnił działanie internetu.

Pan Marek Kuminiarczyk zapytał, dlaczego w WPF na 2017 rok pojawiły się zadania których nie było wcześniej np.: dostawa energii, oświetlenie ulic, obsługa prawna, utrzymanie sieci internetowej?

Pani Skarbnik wyjaśniła że tak jak już mówiła wynikło to z ostatniego szkolenia RIO. Padała sugestia, żeby takie zadania bieżące wprowadzać, one dotychczas w WPF miały inną nazwę – Zadania bieżące i stąd pojawia się rok 2015. Gdy teraz je bierze do kontynuacji jako przedsięwzięcia to ten rok wskakuje samoczynnie. Zapadła decyzja, żeby te zadania bieżące  pokazywać w WPF.  

Innych uwag zapytań i wniosków nie było 

f)  głosowanie nad przyjęciem uchwały.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym  podjęła uchwałę nr XV/139/2017 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Glinojeck stosunkiem głosów: 8 za, 4 przeciwne, 2 wstrzymujące się.

Uchwała wraz załącznikami stanowi integralną część  niniejszego protokołu.

PRZERWA W OBRADACH

2)      Uchwała Budżetowa Gminy Glinojeck na 2017 rok

a)      przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem

 Projekt uchwały przedstawiła Pani Celina Czerska– Skarbnik Miasta i Gminy .

b)      odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

 Uchwałę Nr Ci.350.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck  projekcie  uchwały budżetowej na 2017 rok oraz   o możliwości sfinansowania deficytu wraz z uzasadnieniem przedstawiła Pani Celina Czerska– Skarbnik Miasta i Gminy (stanowi załącznik do protokołu).

c)      odczytanie opinii poszczególnych Komisji Rady Miejskiej,

Pan Stanisław Zubelewicz – Przewodniczący Komisji Planu Budżetu i Finansów poinformował, że komisja jest w składzie 3- osobowym, ale jeden członków Pan Zbigniew Babicz nie podpisał opinii i nie uzasadnił swojej decyzji. Ponieważ zapadła ona większością głosów w związku z tym przedstawił Radzie pozytywną opinię Komisji Planu, Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Glinojecku w sprawie budżetu Gminy Glinojeck na 2017 rok.(stanowi załącznik do protokołu)

d)      przedstawienie autopoprawek Burmistrza do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Glinojeck na 2017 rok 

Autopoprawki  przedstawił Pan Grzegorz Sikorski– Przewodniczący Rady Miejskiej (autopoprawki stanowią załącznik do niniejszego protokołu) .

e)      dyskusja nad projektem uchwały budżetowej

Następnie kolejno pytania zadawali:

Pan Zbigniew Babicz uzasadniając swoją decyzję odnośnie nie podpisania opinii Komisji Planu, Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Glinojecku poinformował, że na dwie minuty przed Sesją otrzymał protokół, w którego sporządzaniu nie brał udziału. Nie podpisze czegoś, czego nie przeczyta i przeanalizuje wcześniej treści.

f)        głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Burmistrza

Autopoprawkę  nr I

Rada Miejska w Glinojecku przyjęła jednogłośnie.

Autopoprawkę  nr II

Rada Miejska w Glinojecku przyjęła jednogłośnie.

Autopoprawkę  nr III

Rada Miejska w Glinojecku przyjęła  stosunkiem głosów: 13 za, 1 wstrzymujący.

g)      głosowanie nad przyjęciem uchwały  budżetowej,

Rada Miejska w głosowaniu jawnym  podjęła uchwałę nr XV/140/2017 Uchwała Budżetowa Gminy Glinojeck na 2017 rok stosunkiem głosów: 8 za, 5 przeciwko, 1 wstrzymujący.

Uchwała wraz załącznikami stanowi integralną część  niniejszego protokołu.

3)      w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej;

Projekt uchwały wraz z planem pracy Komisji Rewizyjnej przedstawił Pan Dariusz Lewandowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Glinojecku.

Uwag, wniosków i zapytań nie było.

Rada Miejska jednogłośnie w głosowaniu jawnym  podjęła uchwałę nr XV/141/2017  w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej.

Uchwała wraz załącznikiem stanowi integralną część  niniejszego protokołu.

4)      w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów  

    Alkoholowych na rok 2017;

Projekt uchwały przedstawił Pan Przemysław Iwański – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck.

Uwag, wniosków i zapytań nie było.

Rada Miejska jednogłośnie w głosowaniu jawnym  podjęła uchwałę nr XV/142/2017 

w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017;

Uchwała wraz załącznikiem stanowi integralną część  niniejszego protokołu.

5)      w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata                            

    2017-2020;

Projekt uchwały przedstawił Pan Przemysław Iwański – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck.

Uwag, wniosków i zapytań nie było.

Rada Miejska jednogłośnie w głosowaniu jawnym  podjęła uchwałę nr XV/143/2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2020;

Uchwała wraz załącznikiem stanowi integralną część  niniejszego protokołu.

6)      w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Glinojecku;

Projekt uchwały przedstawił Pan Przemysław Iwański – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck.

Następnie kolejno pytania zadawali:

Pan Marek Kuminiarczyk zauważył, że na posiedzeniu komisji Pan Dyrektor powiedział, żeprzyjęcie tej uchwały nie będzie pociągało za sobą żadnych nakładów finansowych. Nie zgadza się z tym ponieważ jeśli zostanie powołany  Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa  to będzie musiał mieć dodatkowe godziny na swoją działalność związaną z pełnionymi obowiązkami. Taka zmiana pociąga za sobą może niewielkie koszty finansowe, ale pociąga. Powołanie Z-cy Dyrektora w tak małej jednostce organizacyjnej jest troszkę bezzasadne. Zapytał, czy powołanie osoby nie lekarza, który ma tak dużo czasu na działalność pozaleczniczą dalej jest uzasadnione? W dużym Szpitalu czy ośrodku tak, ale w tak małej miejscowości?

Pan Waldemar Jóźwiak-Dyrektor SPZ ZOZ-u poinformował, że od 2014 roku pełni stanowisko Dyrektora SPZ ZOZ-u. Wymóg powołania Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa istniał już wcześniej.   W momencie kiedy, zaczął pełnić stanowisko Dyrektora nie było osoby wśród załogi Ośrodka Zdrowia, która chciałaby się takiej funkcji podjąć. Obecnie mamy zatrudnionych na stałe 4 lekarzy i sytuacja jest ustabilizowana. Jest też okazja żeby obsadzić to stanowisko. Powołanie Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa jest wymagane tylko w przypadku udostępniania dokumentacji medycznej w czasie kontroli Wojewody, czy NFZ.  Obecnie ma w SPZ ZOZ-ie taką sytuację, że jeden z lekarzy zgodził się na pełnienie tej funkcji i nie przewiduje żadnych dodatkowych kosztów z powołaniem takiej osoby,  Natomiast jeśli chodzi o realizację jego celów dot. funkcjonowania SPZ ZOZ-u to jest koncepcja, którą przedłożył Komisji Konkursowej w czasie konkursu na stanowisko Dyrektora i chciałby  cele w niej zawarte zrealizować. Obecnie większość tych punktów  zrealizował i jest z tego bardzo zadowolony. Jeśli Pan Radny tego nie czytał to prosi o zapoznanie się z tym.

Pan Burmistrz poinformował, że ustawa dopuszcza  taką formę zatrudnienia. Jest zadowolony z takiego funkcjonowania SPZ ZOZ-u,. Każdy może mieć swoje zdanie na ten temat. Dyrektor ma więcej czasu na zajęcie się sprawami SPZ ZOZ-u i dla niego jest to właściwe.

Pan Grzegorz Sikorski-Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że był w komisji konkursowej.  Nikt z lekarzy nie chciał tu podjąć zatrudnienia. Pan Jóźwik był jedyną osobą, która złożyła aplikacje na to stanowisko i to nawet dwukrotnie ponieważ przy jednej osobie nie można było rozpatrywać konkursu. Przy II turze też się nikt inny nie zgłosił. Wiemy jak wyglądała u nas służba zdrowia do 2014 roku. Pan Dyrektor Szcząchor nie mógł zatrudnić lekarzy. Obecnie nie słychać, żeby mieszkańcy naszej gminy narzekali na obsługę Ośrodka Zdrowia, nie ma kolejek i bez problemu można dostać się do lekarzy. Pan Dyrektor zapewnia nas, że Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa będzie lekarzem i SPZ ZOZ nie będzie ponosił z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów, więc trzeba mu zaufać.

Pan Marek Hammer zapytał, kto dotychczas pełnił taką funkcję kontaktową od 2014 roku, odkąd Pan jest Dyrektorem?

Pan Waldemar Jóźwiak-Dyrektor SPZ ZOZ odpowiedział, że nie było takiej osoby. Ponieważ unormowała się sprawa z zatrudnieniem lekarzy, więc chciałby to uregulować. 

Pan Marek Hammer zapytał, czy była jakaś kontrola?

Pan Waldemar Jóźwiak-Dyrektor SPZ ZOZ odpowiedział, że była ale nie związana z dokumentacją medyczną.

Pan Marek Kumniarczyk poprosił o koncepcję Pana Dyrektora, która była składana w czasie konkursu na to stanowisko.

Pan Grzegorz Sikorski-Przewodniczący Rady poprosił o zgłoszenie się w tej sprawie do Pani Wernickiej.

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym  podjęła uchwałę nr XV/144/2017 w sprawie zmian  w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki  Zdrowotnej w Glinojecku stosunkiem głosów: 10 za, 2 przeciwne, 2 wstrzymujące się.

Uchwała stanowi integralną część  niniejszego protokołu.

7)      w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy   Społecznej w Glinojecku;

Projekt uchwały przedstawił Pan Przemysław Iwański – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck.

Uwag, wniosków i zapytań nie było.

Rada Miejska jednogłośnie w głosowaniu jawnym  podjęła uchwałę nr XV/145/2017 

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Glinojecku.

Uchwała stanowi integralną część  niniejszego protokołu.

8)      w sprawie zmiany statutu sołectwa Strzeszewo;

Projekt uchwały przedstawił Pan Przemysław Iwański – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck.

Uwag, wniosków i zapytań nie było.

Rada Miejska jednogłośnie w głosowaniu jawnym  podjęła uchwałę nr XV/146/2017 

w sprawie zmiany statutu sołectwa Strzeszewo.

Uchwała stanowi integralną część  niniejszego protokołu.

9)      w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Glinojecku;

Projekt uchwały przedstawił Pan Przemysław Iwański – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck.

Uwag, wniosków i zapytań nie było.

Rada Miejska jednogłośnie w głosowaniu jawnym  podjęła uchwałę nr XV/147/2017

w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Glinojecku.

Uchwała wraz załącznikiem stanowi integralną część  niniejszego protokołu.

10)  w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w publicznym przedszkolu                        

     i punkcie przedszkolnym prowadzonym przez Gminę Glinojeck;

Projekt uchwały przedstawił Pan Przemysław Iwański – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck.

Uwag, wniosków i zapytań nie było.

Rada Miejska jednogłośnie w głosowaniu jawnym  podjęła uchwałę nr XV/148/2017 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w publicznym przedszkolu i punkcie przedszkolnym prowadzonym przez Gminę Glinojeck;

Uchwała stanowi integralną część  niniejszego protokołu

11)  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

      oraz  ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności;

Pani Celina Czerska poinformowała, że zmiany w uchwałach dotyczących odpadów komunalnych dotyczą tylko podstawy prawnej, ponieważ zmieniła się ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach . Na podstawie znowelizowanej ustawy wynikła potrzeba ponownego podjęcia tych uchwał. Pozostała ich treść pozostaje bez zmian.

Projekt uchwały przedstawiła Pani Celina Czerska  – Skarbnik Miasta i Gminy Glinojeck.

Uwag, wniosków i zapytań nie było.

Rada Miejska jednogłośnie w głosowaniu jawnym  podjęła uchwałę nr XV/149/2017 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

oraz  ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

Uchwała stanowi integralną część  niniejszego protokołu

12)  w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

Projekt uchwały przedstawiła Pani Celina Czerska  – Skarbnik Miasta i Gminy Glinojeck.

Uwag, wniosków i zapytań nie było.

Rada Miejska jednogłośnie w głosowaniu jawnym  podjęła uchwałę nr XV/150/2017  

w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała stanowi integralną część  niniejszego protokołu

13)  w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie

    odpadami  komunalnymi.  

Projekt uchwały przedstawiła Pani Celina Czerska  – Skarbnik Miasta i Gminy Glinojeck.

Uwag, wniosków i zapytań nie było.

Rada Miejska jednogłośnie w głosowaniu jawnym  podjęła uchwałę nr XV/151/2017  

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie  odpadami  komunalnymi.  

Uchwała stanowi integralną część  niniejszego protokołu

Ad. 7.

Pani Barbara Kupniewska przedstawiła Informację Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck o przydzielonych lokalach mieszkalnych, socjalnych i lokalach związanych ze stosunkiem pracy za 2016 rok.

Następnie kolejno pytania zadawali:

Pan Grzegorz Sikorski – Przewodniczący Rady Miejskiej  zapytał czy mamy jeszcze jakieś wolne lokale socjalne w blokach socjalnych w Kondrajcu Pańskim i w Glinojecku przy ul. Polnej?

Pani Barbara Kupniewska odpowiedziała, że w Kondrajcu Pańskim na obecna chwilę mamy 2 wolne lokale socjalne (lokal M-3 i M-2), a w Glinojecku mamy 4 lokale typu M-2, aktualnie  przeznaczone do wynajęcia oraz 2 lokale typu M-3 i M-2, które są wolne w ramach rezerwy i  które gmina powinna posiadać na wypadek eksmisji lub innych przypadków losowych. Jest to nasz obowiązek.

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

Informacja stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 8

Pan Dariusz Lewandowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskie w Glinojecku przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Glinojecku za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

Uwag, wniosków i zapytań nie było.

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 9

W wolnych wnioskach kolejno pytania zadawali:

Pani Małgorzata Iwańska zapytała, co Pan Prezes ZGK zrobił, lub zrobić zamierza, żeby nie było zimno w szkole i na Hali Sportowej?

Pan Andrzej Franczak-Prezes ZGK poinformował, że zdarzyło się to pierwszy raz w tym roku. Tak skonstruowane jest tam ogrzewanie, że jeśli jest duży mróz, to są problemy z ogrzewaniem. Kupuje węgiel z przetargu i nie ma zbytnio wyboru jego jakości. Jeśli są duże mrozy ma duży problem z utrzymaniem temperatury. Temperatury w klasach wymagane tj. 18 ° C , a temperatura wówczas oscylowała w granicach 17,6°C, więc  nie dużo mniej. Taka sytuacja  miała miejsce jeden dzień, następnego dnia już było normalnie.

Pani Małgorzata Iwańska poinformowała, że temperatura zgodnie z ustawą powinna oscylować pomiędzy 20°C, a 25°C w salach ,gdzie dzieci siedzą, na Hali Sportowej może być trochę niższa.

Pan Stanisław Zubelewicz zwrócił się do Pana Prezesa ZGK i Prezesa TBS i poinformował ich, że w dniu wczorajszym jeden z mieszkańców zgłosił mu, że wystąpił do Prezesa TBS-u w sprawie uwzględnienia w uldze opłatowej brak ogrzewania w listopadzie (awaria energetyczna). Mówi, że ta sprawa nie została jeszcze załatwiona. Poprosił, żeby Panowie Prezesi między sobą te stanowisko ustalili. 

Pan Jacek Klopper- Prezes TBS poinformował, że sprawa ta wynikła w dniu kiedy nie było energii w Glinojecku i okolicy. Prośba lokatora została zgłoszona ustnie, on przekazał ją pisemnie do ZGK i czeka na odpowiedź.

Pan Andrzej Franczak – Prezes ZGK  poinformował, że nie ma podstaw obniżenia opłaty, ponieważ nie wie nawet jak mu to odliczyć. Jak rozgrzewał piec po tej awarii też zużył dużo co żeby rozgrzać mieszkania? W umowie jest zapis, że możliwe jest nie dostarczenie ciepła ze względu na siły wyższe, a w tym przypadku nie było to zależne od niego.

Pan Stanisław Zubelewicz zwrócił się do Prezesa ZGK i zauważył, że jest ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, która reguluje wszystkie kwestie, a przede wszystkim reguluje sprawę odnośnie poinformowania mieszkańców o obowiązujących taryfach. Chodzi tu o informację dotyczącą cen za wodę i ścieki, która jest podana w kwocie netto + podatek VAT. Jest kilka stawek podatku VAT i nie wiemy jaka stawka tu jest stosowana. Dla mieszkańców powinna być podana cena taką jaką mają zapłacić. Jest ustawa z 9 maja 2014 roku o informowaniu o cenach towarów i usług, gdzie w art. 3 ust. 2 jest napisane co powinno być zawarte w cenie. Ponadto zauważył, że chyba ZGK ma już płynność finansową. Jeżeli tak to apeluje, żeby ZGK wykonywał wszystkie obowiązki wynikające z pewnej ustawy. Poinformował o karach z tego wynikających. Przekazał Panu Prezesowi tekst tej ustawy.

Pani Małgorzata Iwańska zwróciła się do Pana Burmistrza z prośbą, jeżeli oczywiście pogoda na to pozwoli zacząć reperację dróg np. na ulicy Polnej od strony ul. Południowej oraz posypać piskiem boczne drogi ponieważ jest bardzo ślisko.

Pan Piotr Gadomski poprosił o przekazanie sołtysom na wioski informacji, czy okólników o tym czym powinniśmy palić w piecach, a czym nie, ponieważ pod niektórymi domami nie można stanąć.

Pan Paweł Jastrzębski zapytał, dlaczego nie zostały ujęte w budżecie wnioski sołtysów ze Strzeszewa i Luszewa w sprawie remontu dróg? Można by przynajmniej jedną zrobić.

Pan Burmistrz  poinformował, że w tej chwili już nic nie da się z tym zrobić, budżet jest już zatwierdzony. Trzeba było składać wniosek jak  była dyskusja nad budżetem.  Wszystkie wnioski, które wpłynęły nie są uwzględnione w budżecie ponieważ jest ich bardzo dużo. W tej chwili budżet jest zatwierdzony i te inwestycje są zaplanowane do wykonywania, a jeżeli będą jakieś oszczędności  wtedy będziemy wiedzieli jakie środki i na jakie drogi możemy je przeznaczyć.

Pan Jacek Radwański  poprosił Pana Burmistrza o kopię pisma jego odpowiedzi do Wojewody w sprawie naboru na Sekretarza Gminy.  

Pan Burmistrz poinformował, że takiego pisma nie ma, a ponadto w piśmie które Pan otrzymał od Wojewody jest napisane, ze do 28 lutego on Panu  na nie odpowie.

Pan Marek Hammer zapytał, czy jest możliwość wyodrębnienia w budżecie MGOK środków finansowych na działalność Orkiestry Dętej? W innych zaprzyjaźnionych gminach orkiestry dęte mają swoje budżety  i w ich ramach działają?

Pan Wojtek Bruździński-Dyrektor MGOK poinformował, że już od kilku lat orkiestra jest jedną  z sekcji Domu Kultury. Pisząc budżet nie konstruuje budżetu na poszczególne sekcje, a na potrzeby ogólne Domu Kultury. Jeśli Kapelmistrz będzie zgłaszał swoje potrzeby to będzie to uwzględniane. Budżet konstruuje się na podstawie paragrafów ogólnych, a nie na podstawie sekcji.

Pan Marek Hammer zapytał, do jakiej kwoty Kapelmistrz może zgłaszać potrzeby orkiestry? Za poprzedni rok to było wynagrodzenie Kapelmistrza i 1 tys. zł na naprawę instrumentów oraz utrzymanie pomieszczeń.

Pan Wojtek Bruździński-Dyrektor MGOK zauważył, że prócz tego był też zakup instrumentów z dofinansowaniem. Ma projekt budżetu w którym jest: wynagrodzenie Kapelmistrza, ogrzewanie pomieszczeń, naprawa instrumentów, zakup koszul i kamizelek dla orkiestry dętej oraz na obchody 100 rocznicy powstania orkiestry.  

Pani Skarbnik wyjaśniła, że MGOKdostaje dotację z gminy na potrzeby jednostki i to Pan Dyrektor nim rozporządza. Nie ma jak wyodrębnić budżetu dla orkiestry. Trzeba będzie rozdzielać również koszty zatrudnienia. Byłaby prowadzona dodatkowa księgowość, tzw. podksięgowość ponieważ  nie jest to jednostka budżetowa, ani jakiś wyodrębniony wydział. Nie wie, czy to jest sens.  Powinniście Panowie sami się dogadać. 

Pan Wojtek Bruździński-Dyrektor MGOK poinformował, że w tym roku jest przewidziane 56 500,00 zł na orkiestrę. Co roku co najmniej 40 tys. zł jest przeznaczone na funkcjonowanie orkiestry dętej. W tym roku jest więcej ze względu na 100 rocznicę.

Pan Marek Kuminiarczyk zapytał Pana Burmistrza, gdzie mógłby się zwrócić o pismo, które Pan wysłał do Wojewody Mazowieckiego w ustosunkowaniu się do zarzutów przedstawionych w piśmie Radnych Rady Miejskiej w Glinojecku w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma. Pismo zostało wysłane 11 stycznia więc zapewne to pismo  już zostało odesłane. Czy mógłby to pismo otrzymać?

Pan Burmistrz poinformował, że będzie ono przesłane listem. Do Wojewody odpisaliśmy, ale to Wojewoda zadeklarował, że  odpowie radnym na to pismo.

Pan Piotr Zielonkowski- właściciel firmy Skokland  zapytał Pana Burmistrza, czy zrobił coś w sprawie postępowania Pana Dyrektora MGOK dot. nie wysyłania przez niego zapytań ofertowych do obsługi imprez organizowanych przez Ośrodek Kultury?

Pan Wojciech Bruździński-Dyrektor MGOK wyjaśnił, że zarzuty kierowane w jego kierunku są bezpodstawne ponieważ przy organizacji każdej imprezy wysyła zapytania ofertowe. Do Pana Piotra również trafiają takie zapytania gdyż robi je specjalnie ze względu na . 

Pan Piotr Zielonkowski- właściciel firmy Skokland  zapytał, czy kiedy Pan robił imprezę na koniec wakacji , przysłał Pan takie zapytanie?

Pan Wojciech Bruździński-Dyrektor MGOK odpowiedział, że nie pamięta w tej chwili. Wie, że na jedną imprezę MGOK nie wysyła zaproszenia do składania ofert ponieważ dmuchańce są finansowane przez osobę prywatną – przez Radną Panią Iwańską, która z diety radnego na Dzień Dziecka finansuje te zabawki i on nie wskazuje jej od kogo ona ma je wziąć. Na Wianki są wysyłane zapytania ofertowe.   

Pan Piotr Zielonkowski- właściciel firmy Skokland  zapytał, ile firma HOPA HOP zapłaciła za wystawienie się na koniec wakacji? On parę miesięcy wcześniej zapłacił 700,00 zł i ma na to dokumenty.

Pan Wojciech Bruździński-Dyrektor MGOK odpowiedział, że to jest tajemnica handlowa.

Pan Piotr Zielonkowski- właściciel firmy Skokland  zauważył, że MGOK wynajmował namioty firmie HOPA HOP, ile za to zapłaciła?

Pan Wojciech Bruździński-Dyrektor MGOK odpowiedział, że 100,00 zł, jest na to faktura?

Pan Piotr Zielonkowski- właściciel firmy Skokland  zapytał, czy za każdym razem wynajmuje on scenę za 100, 00 zł?

Pan Wojciech Bruździński-Dyrektor MGOK odpowiedział, że nie, różne są ceny.

          Ponieważ  innych  spraw  nie  wnoszono,  Przewodniczący  Rady  postanowił  o  zakończeniu  Sesji;  podziękował  wszystkim  za  przybycie  i  udział    w  jej  obradach.

 

Sekretarz   Obrad:                                                                                      Przewodniczący  Rady:

Mieczysław Madejski                                                                                         Sikorski Grzegorz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokument wytworzony przez: Rada
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wernicka Iwona
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 marca 2017 15:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Iwona Wernicka
Ilość wyświetleń: 643
30 marca 2017 15:46 Iwona Wernicka - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl