Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Protokoły z sesji zobacz archiwum »

PROTOKÓŁ NR XV/17 z obrad Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 22 lutego 2017 roku

PROTOKÓŁ NR XV/17

 

z obrad Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 22 lutego 2017 roku odbytej w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Glinojecku, pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady – Grzegorza Sikorskiego.

 

Obrady trwały od godziny 10.00 do godziny 11.00.

Rada obradowała w składzie - 15 radnych, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.

 

Ponadto uczestniczyli:

         1.         Burmistrz Miasta i Gminy – Waldemar Godlewski

         2.         Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy – Przemysław Iwański

         3.         Pracownik Urzędu Miasta i Gminy – Grażyna Mysiakowska

         4.         Pracownik Urzędu Miasta i Gminy- Aneta Licnerska  

 

PRZEBIEG SESJI:

 

Ad. 1

 

Przewodniczący Rady Pan Grzegorz Sikorski otwierając obrady przywitał zebranych, stwierdził quorum konieczne do podejmowania prawomocnych uchwał.

 

Ad.2

 

Porządek dzienny Sesji zaproponował Przewodniczący Rady, został przyjęty jednogłośnie  w następującym brzmieniu:

  1. Otwarcie,  stwierdzenie  quorum.
  2. Przyjęcie  porządku  dziennego.
  3. Powołanie  Sekretarza  Obrad.
  4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza.
  5. Podjęcie  uchwał:

1)      w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego;

2)      w sprawie przystąpienia Gminy Glinojeck do projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet II-Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

  1. Zapytania i wolne wnioski.

 

Ad. 3

 

Na Sekretarza Obrad dzisiejszej Sesji powołana został Radny Pan Marek Kuminiarczyk, który zajął miejsce  w Prezydium.

 

Ad. 4

 

Pan Waldemar Godlewski – Burmistrz Miasta i Gminy  przedstawił  sprawozdanie z działalności międzysesyjnej  Burmistrza.

 

Następnie kolejno pytania zadawali:

Pan Zbigniew Babicz poprosił o kopię zarządzeń w sprawie zmiany w budżecie miasta i gminy na 2017 rok.

 

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej  Burmistrza stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Ad. 5

Podjęcie uchwał:

 

1)      w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego;

 

Pani Grażyna Mysiakowska poinformowała, że w załączniku do uchwały miejscowość Bielawy jest umieszczona w obwodzie Szkoły Podstawowej w Glinojecku i w Woli Młockiej, a powinny być tylko  w Woli Młockiej. Poprosiła o poprawienie załączników.

 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Grażyna Mysiakowska   – Pracownik Urzędu Miasta i Gminy.

 

Następnie Pani Grażyna Mysiakowska przedstawiła kolejne etapy przeprowadzenia Reformy Edukacji.

 

Następnie kolejno pytania zadawali:

Pan Grzegorz Sikorski-Przewodniczący Rady zapytał, kto będzie zarządzał dwoma klasami gimnazjalnymi?

Pani Grażyna Mysiakowska odpowiedziała, że z mocy ustawy, jeżeli gimnazjum zostanie włączone do szkoły podstawowej dyrektorem jest dyrektor szkoły podstawowej, a wicedyrektorem  dyrektor gimnazjum. W naszym przypadku nie wygaszamy gimnazjów, a włączamy je do szkoły podstawowej.

Pan Stanisław Zubelewicz  zacytował  §4 projektu uchwały i stwierdził, że  jest tu użyta prawidłowa forma, natomiast nie mamy tego stwierdzenia użytego co do szkół w Glinojecku i Ościsłowie. Zaproponował, żeby w §2 dodać:    

1.  Publiczna Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Glinojecku o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I-VI  przekształca się w ośmioletnią szkołę podstawową o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I-VIII;

2.Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Marka Kotańskiego  z siedzibą w Glinojecku ul. Płocka 7 włącza się do Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej siedzibą w Glinojecku, ul. Płocka 7 na następujących  warunkach: itd.

podobnie zapisać w §3:

1.  Publiczna Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Armii Krajowej w Ościsłowie o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I-VI  przekształca się w ośmioletnią szkołę podstawową o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I-VIII;

2.  Publiczne Gimnazjum im. Żołnierzy Armii Krajowej z siedzibą w Ościsłowie 81 włącza się do Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy Armii Krajowej  z siedzibą w Ościsłowie 81 na następujących  warunkach: itd..

W projekcie nigdzie nie mamy zapisane, ze Szkoły Podstawowe w Ościsłowie i Glinojecku mają stać się szkołami VIII klasowymi.

Pani Grażyna Mysiakowska poinformowała, ze opierała się na wzorach uchwał przekazanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i nie było tam takich zapisów.

Pan Stanisław Zubelewicz zauważył, ze skoro w uchwale mamy taki określenie co do szkoły w  Woli Młockiej, to powinno się ono znaleźć też przy pozostałych szkołach.

Pan Burmistrz zauważył, że to co Pan Radny powiedział to jest uszczegółowienie i nie będzie błędem jeśli tu taki zapis wprowadzimy. Jest też za tym, że skoro mamy uszczegółowiony zapis szkoły w Woli Młockiej to powinniśmy uszczegółowić również zapisy w pozostałych szkołach.  Najważniejszym sensem tej uchwały jest to, że od 1 września 2017 roku wszystkie gimnazja stają się szkołami podstawowymi. Nauczyciele i cały majątek zostaje przejęty przez Dyrektorów Szkół Podstawowych. Takie rozwiązanie będzie najlepsze jeśli chodzi nawet o sprawy pracownicze. Dyrektor Szkoły Podstawowej będzie miał większą możliwość manewru kadrami i jeśli zabrakłoby godzin gimnazjum, dyrektorzy będą mieli możliwość uzupełnienia etatów nauczycielom ze szkół podstawowych. Gminy mogą wybrać dwa warianty reformy: likwidujemy gimnazja z dniem  1 sierpnia 2017 roku i już funkcjonują szkoły podstawowe, cały majątek zostaje przejęty przez szkołę podstawową albo czekamy żeby te gimnazja wygasły samoczynnie i wówczas będzie problem z kadrami. Razem z Dyrektorami będziemy starali się żeby żaden nauczyciel nie został zwolniony, chociaż już w gimnazjum jest tak, że nie wszyscy nauczyciele pracują w pełnym wymiarze godzin. Dzieci jest coraz mniej i klas również, a co za tym idzie również godzin jest mniej. Projekt tej uchwały zostanie przesłany do Kuratorium i Kuratorium do tej uchwały się jeszcze odniesie. Jeżeli nie będzie żadnych zmian, żadnych poprawek odeśle ją i  będziemy musieli ją jeszcze raz  przyjąć.

Pan Piotr Gadomski zauważył, że z 2019 rokiem kończy swoją działalność gimnazjum, zapytał co stanie się z uczniem , który nie zda ?

Pani Grażyna Mysiakowska odpowiedziała, że staje się automatycznie uczniem klasy VIII.

Pan Stanisław Zubelewicz zapytał, czy za tą ustawą wprowadzającą zmiany w szkolnictwie, są już znane mechanizmy naliczania subwencji oświatowej?

Pani Grażyna Mysiakowska odpowiedziała, że nic jej na ten temat nie wiadomo, cały czas trwają prace nad sprawami finansowymi. Również sprawy organizacyjne ciągle się zmieniają.

Pan Burmistrz poinformował, że w tej chwili trwają starania, żeby 6-latków doliczyć do subwencji. Wcześniej tego nie było. Natomiast, czy się zmienią generalne metody naliczania subwencji tego nie wiemy?

Pani Grażyna Mysiakowska poinformowała, że od 1 stycznia 2017 roku weszło, że   6 – latki obejmuje subwencja.

Pan Andrzej Gontarski rozumie, że będzie dwóch Wicedyrektorów w szkole podstawowej?

Pani Grażyna Mysiakowska wyjaśniła, że będzie dyrektor i wicedyrektor. Jeśli będzie więcej niż 24 klasy to może być dwóch wicedyrektorów. Zależne to będzie od liczby oddziałów. Do 15 maja 2017 roku dyrektorzy mają powiadomić nauczycieli o ewentualnych zwolnieniach.

Pan Andrzej Gontarski zapytał, czy nastąpiły zmiany w obwodach szkół? Czy  te podane obwody na lata 2017/2018  i 2018/2019 są takie same jak te, które w tej chwili obowiązują?

Pani Grażyna Mysiakowska odpowiedziała, że nic się nie zmieniło?

Pan Andrzej Gontarski poinformował, że zapytał o granice obwodów ponieważ ma tu na uwadze Kondrajec Pański, który jest wpisany w sieć szkół na terenie gminy Glinojeck. Myśli, że skoro dzieci z Kondrajca Pańskiego uczęszczają do szkoły w Krajkowie to i teraz tak będzie. To, że dzieci chodzą do innej szkoły tj. sprawa nie związana z obwodami szkolnymi, czy dobrze to rozumie?

Pan Burmistrz poinformował, że zawsze był problem z Kondrajcem Pańskim, ponieważ należy on do gminy Glinojeck, a dzieci uczęszczają do szkoły w Krajkowie, która jest na terenie gminy Raciąż i subwencje na uczniów otrzymuje gmina Raciąż. Było tak odkąd pamięta i nikt nie chciał tego układu burzyć. Natomiast w ostatnim czasie zauważa się jakieś dziwne  działanie ze strony Gminy Raciąż. Nikt nie interweniował i dotychczas rodzice decydowali gdzie uczęszczają dzieci do szkoły, mieli prawo wyboru. Problem stworzył się z dowożeniem tych dzieci. Ponieważ do oddziału przedszkolnego uczęszczają dzieci z Kondrajca Pańskiego, a więc mamy obowiązek dowożenia tych dzieci. Gmina ten obwiązek realizowała. Korzystali i korzystają z tego wszystkie dzieci. Jest to dla naszej gminy krzywdzące, ponieważ pieniądze na to otrzymuje gmina Raciąż, a gmina Glinojeck ponosi tylko koszty.  Kilka miesięcy temu wpłynęło do nas pismo podpisane przez Wójta Gminy Raciąż, który poinformował nas, że będzie się domagał od gminy Glinojeck zapłaty za świadczoną przez Szkołę w Krajkowie naukę dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w kwocie około 30 tys. zł za poprzedni rok. Sprawa w tej chwili jest nie załatwiona, jest u prawnika. Jest przepis na to, że jeśli dziecko z danej gminy uczęszcza do oddziału przedszkolnego do innej gminy, to ta powinna zapłacić pieniądze za pobieranie nauki przez to dziecko.     

Pan Grzegorz Sikorski-Przewodniczący Rady Miejskiej zauważył, że może będziemy musieli zapłacić te pieniądze, ale trzeba porozmawiać z rodzicami, aby te dzieci jednak przenieśli do Glinojecka. Z tego co sobie przypomina to dyrektor szkoły w Krajkowie często występował  do gminy o dofinansowanie dzieciom wycieczki i innych rzeczy związanych z pobytem dzieci z naszej gminy w ich szkole. Gmina Glinojeck przekazywała środki na ten cel. Dziś Pan Wójt domaga się od nas pieniędzy za to, że wspomagaliśmy szkołę na które dostają nasze dzieci pieniądze, to jest „obłuda”.

Pan Burmistrz wyjaśnił, że decyzja o przydziale do szkoły leży po stronie rodziców i jeśli rodzice zdecydowaliby przenieść swoje dzieci do Glinojecka, to Glinojeck oczywiście przejąłby te dzieci , a Gmina miałaby wówczas większą subwencję, nasi nauczyciele byliby dociążeni i wszyscy by na tym zyskali. Decyzja jednak należy do rodziców i nikt nie chce na siłę tego burzyć .

Pan Stanisław Zubelewicz zapytał gdzie jest bliżej dowozić dzieci?

Pan Burmistrz odpowiedział, że odległość jest porównywalna.

Pan Andrzej Gontarski  poprosił o ksero pisma Pana Wójta Gminy Raciąż.

Pan Grzegorz Sikorski-Przewodniczący Rady Miejskiej zaproponował, żeby treść tego pisma przedstawić rodzicom dzieci uczęszczających do szkoły w Krajkowie, żeby mieli świadomość, że chociaż dzieci chodzą do innej szkoły, zapewniamy im dojazd to musimy za to płacić  dodatkowe pieniądze.

Pan Burmistrz poinformował, że próbował się z Wójtem Gminy Raciąż porozumieć w sprawie dowożenia uczniów, ale ten stwierdził, że go to nie interesuje. Sytuacja analogiczna jest do tej z Gminą Baboszewo, która się postawiła i dzieci nie dowozi. Rodzice sami dowożą tam dzieci. U nas jeśli byłaby taka decyzja Rady też możemy tak postąpić. Zapewnimy naszym przedszkolakom miejsce w przedszkolu w Glinojecku, a rodzice jeśli chcą puszczać swoje dzieci do przedszkola do Krajkowa to niech sami je tam dowożą. 

Pan Andrzej Gontarski zauważył, że już była przymiarka do przeniesienia dzieci z gminy Glinojeck ze szkoły z Krajkowa do Glinojecka i wówczas wybuchła fala nastroju negatywnego. Więc to nie jest wskazane, żeby wykonywać drastyczne ruchy. Było tak od wielu lat, rodzice się znają więc ciężko będzie to zmienić. Czy w dotychczasowych obwodach szkół Kondrajec Pański był w obwodzie Glinojecka, czy został pominięty?

Pani Grażyna Mysiakowska poinformowała, że analizując  obecne obwody szkół nie był on ujęty nigdzie.

Pan Andrzej Gontarski zauważył, że skoro coś nowego zamierzamy zrobić, to może należałoby zrobić jakieś spotkanie z mieszkańcami Kondrajca Pańskiego i przygotować ich do zmiany.       

Pani Grażyna Mysiakowska poinformowała, że jeśli projekt uchwały będzie podjęty to musi być ogłoszony na BIP-ie i na tablicach ogłoszeń, więc  wszyscy mogą się z ta uchwałą zapoznać i ewentualnie wnieść jakieś uwagi.

Pan Burmistrz poinformował, że wpisanie Kondrajca Pańskiego, unormowanie i pokrycie tymi obwodami całej gminy nic nie zmieni. Mimo tego, że Kondrajec jest wpisany w obwód Glinojecka to i tak rodzice mają decydujący głos.

Pan Andrzej Gontarski obawia się, że może zmienić to Kuratorium, które ma głos decydujący.

Pan Marek Kuminiarczyk zapytał, czy wszystkie dzieci z Kondrajca Pańskiego chodzą do szkoły do Krajkowa?

Pani Grażyna Mysiakowska odpowiedziała, że na dzień dzisiejszy 52 dzieci uczęszcza do szkoły do Krajkowa .

Pan Marek Kumniarczyk zapytał, czy gmina dostaje subwencję oświatową na dzieci przedszkolne?

Pan Burmistrz poinformował, że dostaje dotacje która jest liczona inaczej.

Pani Grażyna Mysiakowska poinformowała, że dotacje na jedno dziecko wynosi 111,50 zł miesięcznie.

Pan Marek Kuminiarczyk zapytał, jak Wójt Gminy Raciąż wyliczył sobie kwotę, którą mamy  zapłacić, czy wziął on pod uwagę tylko datacje, czy jeszcze podwyższył o inne zadania?

Pani Grażyna Mysiakowska poinformowała, że mamy podaną kwotę i liczbę dzieci, ale kalkulacji jej wyliczeń nie mamy.

Pan Andrzej Gontarski zapytał, czy możemy zachować takie stanowisko jak było i nie wpisywać Kondrajca Pańskiego do sieci szkół?

Pan Burmistrz wyjaśnił, że  w uchwale powinny być zawarte obwody z całej gminy. Jest jednak jeszcze możliwość włączenia Kondrajca Pańskiego do obwodu szkoły w Krajkowie za porozumieniem naszych gmin. Gmina Raciąż musiałaby wówczas wystąpić do nas z taką propozycją.  Rozmawiał o tym z Wójtem Raciąża, ale  nie zajął stanowiska w tej sprawie. Wiąże się to z kosztami.

Pan Grzegorz Sikorski-Przewodniczący Rady Miejskiej zaproponował, zrobienie spotkania z mieszkańcami i zaproponowanie im przeniesienie dzieci do szkoły do Glinojecka.

Pan Burmistrz poinformował, że rozmawiał z sołtysem i zna sprawę. Powiedział, że postara się rodziców powiadomić o tym. Decyzja należy do rodziców. Prawda jest taka, że jeśli dzieci z Kondrajca Pańskiego przestaną chodzić do szkoły do Krajkowa, to szkoła zapewne przestanie istnieć. 

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

Pan Grzegorz Sikorski - Przewodniczący Rady Miejskiej zaproponował przegłosowanie zaproponowanych zmian w uchwale przez Pana Radnego Stanisława Zubelewicza.

Głosowanie przedstawiało się następująco: 14 głosów za, 1 wstrzymał się.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę nr XV/152/2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego stosunkiem głosów: 13 za, 2 przeciwne.

 

2)      w sprawie przystąpienia Gminy Glinojeck do projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet II-Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Aneta Licnerska  – Pracownik Urzędu Miasta i Gminy.

 

Następnie poinformowała, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił nabór wniosków. Można składać wniosek o dofinansowanie min. modernizacji oczyszczalni. Uchwała jest jednym z załączników wymaganych do wniosku o dofinansowanie.

 

Następnie kolejno pytania zadawali:

Pan Grzegorz Sikorski-Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, jaka jest maksymalna kwota dofinansowania o jaką możemy się ubiegać.

Pani Aneta Licnerska odpowiedziała, że kwota dofinansowania zależy od kosztu całkowitego kwalifikowanego. Jeżeli jest to kwota do 4 mln. zł kosztów kwalifikowanych wówczas przyznawane jest dofinansowanie w wysokości 85% kwoty netto. Natomiast powyżej automatycznie się zmniejsza.  

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

Rada Miejska jednogłośnie w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę nr XV/153/2017 w sprawie przystąpienia Gminy Glinojeck do projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura    i Środowisko 2014-2020, Priorytet II-Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

 

Ad. 6

W wolnych wnioskach kolejno głos zabierali:

Pani Bożena Banasiak zapytała, czy  sołectwo Rumoka może realizować już przedsięwzięcie zaplanowane  z funduszu sołeckiego?

Pan Burmistrz wyjaśnił, że nie mogą realizować tego przedsięwzięcia, ponieważ musimy zrobić zmiany w budżecie i wprowadzić to przedsięwzięcie do budżetu gminy. Sesja będzie w marcu i zostanie to wprowadzone pod obrady. Po wprowadzeniu zmian w budżecie można będzie to realizować. Sołtys wczoraj był i jeszcze zmieniał swoje stanowisko w związku z tym nie udało się przygotować tej zmiany na sesję.

Pani Bożena Banasiak zapytała co jest robione w sprawie drogi na Rumoce. Mówione było, że gmina ma przejąć te grunty. Na zebraniu sołeckim padło takie pytanie, a ona nie umiała na nie odpowiedzieć.

Pan Burmistrz odpowiedział, że przejęcie tych gruntów nie jest w interesie gminy, ponieważ właściciele tych gruntów mają zapewniony dojazd z drogi publicznej i wydzielanie tego dodatkowego zjazdu z drogi spowoduje to, że właściciel jednej działek będzie mógł je podzielić i utworzyć z nich działki budowlane. Jeśli on ma takie plany to dlaczego gmina ma ponosić koszty związane z przejęciem, wydzieleniem  i wybudowaniem drogi? To leży w gestii tej osoby, która zmienia charakter tej nieruchomości i wydziela sobie działki budowlane. Problemem jest tylko dalekie umiejscowienie ich nieruchomości od drogi, ale dojazd mają zapewniony. Gmina nie ma podstawy, żeby dodatkowo urządzać jeszcze drogi wewnętrzne. 

Pani Bożena Banasiak zapytała, czy złożone zostały wnioski o dofinansowanie budowy kanalizacji w Ościsłowie? Jeśli tak, to kiedy będzie realizacja tej inwestycji?

Pani Aneta Licnerska wyjaśniła, że wniosek został już złożony, ale ze względu na kryteria punktowe wniosek znajduje się na dość odległej pozycji, więc trudno jej powiedzieć czy wystarczy alokacji na tę inwestycję.  Planowany jest harmonogram naborów wniosków na ten rok i jeżeli będzie tylko taka możliwość w tym naborze też będziemy uczestniczyć.

Pan Zbigniew Babicz poinformował, że na poprzedniej sesji prosił Panią Skarbnik o  przygotowanie zadłużenia gminy, ale do dziś nic nie otrzymał.

Pan Burmistrz poinformował, że to sprawdzi, a jeśli Pan do dziś nie otrzymał takowej informacji to ją wyślemy pocztą. 

 

         Ponieważ  innych  spraw  nie  wnoszono,  Przewodniczący  Rady  postanowił   o  zakończeniu  Sesji;  podziękował  wszystkim  za  przybycie  i  udział    w  jej  obradach.

 

Sekretarz   Obrad:                                                                                      Przewodniczący  Rady:  

 Kuminiarczyk Marek                                                                                       Sikorski Grzegorz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokument wytworzony przez: Rada
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wernicka Iwona
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 marca 2017 15:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Iwona Wernicka
Ilość wyświetleń: 587
30 marca 2017 15:51 Iwona Wernicka - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl