Urząd Gminy Glinojeck

Protokoły z sesji zobacz archiwum »

PROTOKÓŁ NR XV/17 z obrad Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 17 marca 2017 roku

PROTOKÓŁ NR XV/17

 

z obrad Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 17 marca 2017 roku odbytej w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Glinojecku, pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady – Grzegorza Sikorskiego.

 

Obrady trwały od godziny 9.00 do godziny 9.40.

Rada obradowała w składzie - 15 radnych, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.

 

Ponadto uczestniczyli:

         1.         Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy – Przemysław Iwański

         2.         Sekretarz Miasta i Gminy – Katarzyna Szymańska

         3.         Skarbnik Miasta i Gminy – Celina Czerska

         4.         Dyrektor MGP w Glinojecku -  Grażyna Konstantynowicz

         5.         Pracownik Urzędu Miasta i Gminy – Grażyna Mysiakowska

 

PRZEBIEG SESJI:

 

Ad. 1

 

Przewodniczący Rady Pan Grzegorz Sikorski otwierając obrady przywitał zebranych, stwierdził quorum konieczne do podejmowania prawomocnych uchwał.

 

Ad.2

Porządek dzienny Sesji zaproponował Przewodniczący Rady, został przyjęty jednogłośnie  w następującym brzmieniu:

  1. Otwarcie,  stwierdzenie  quorum.
  2. Przyjęcie  porządku  dziennego.
  3. Powołanie  Sekretarza  Obrad. 
  4. Podjęcie  uchwał:

1)  w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznego  przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Glinojeck oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.

       5.Zapytania i wolne wnioski.

 

Ad. 3

 

Na Sekretarza Obrad dzisiejszej Sesji powołany został Radny Pan Janusz Przybyszewski, który zajął miejsce  w Prezydium.

 

Ad. 4

Podjęcie uchwał:

 

1)      w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznego  przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Glinojeck oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów;

 

Pani Katarzyna Szymańska –Sekretarz Miasta i Gminy Glinojeck przedstawiła projekty uchwały.

Następnie kolejno głos zabierali:

Pani Skarbnik zaproponowała, usunięcie z uchwały kryteria nr 1, ponieważ pokrywa się ono z kryterium ustawowym.

Pan Grzegorz Sikorski-Przewodniczący Rady poprosił o omówienie zmian w tej uchwale w stosunku do poprzednio podejmowanej.

Pani Grażyna Mysiakowska poinformowała, że został wykreślony zapis §1:,, Dziecko w wieku poniżej 5 lat (…)”, ponieważ od września 2017 roku dzieci w wieku od 3-5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego, a ponieważ jest to zadanie własne gminy dzieci muszą mieć zapewnione miejsce w przedszkolu.

Pan Dariusz Lewandowski nie zgadza się z propozycją Pani Skarbnik ponieważ jeśli o przyjęcie do przedszkola będzie ubiegał się rodzic dziecka samotnie wychowujący, pracujący i rodzic dziecka samotnie wychowujący, nie  pracujący, to pierwszeństwo ma ten pierwszy. Jest to etap II naboru przy równej liczbie punktów.

Pani Skarbnika zapytała, co będzie z dziećmi rodziców uczących się w systemie dziennym?

Pan Dariusz Lewandowski poinformował, że możemy to zapisać w kryterium nr 1.

Pan Grzegorz Sikorski-Przewodniczący Rady zapytał Pani Dyrektor MGP, czy zdarzyło się, że któreś dziecko nie zostało przyjęte do naszego przedszkola?

Pani Dyrektor odpowiedziała, że w oparciu o ostatnie 3 lata nie było takiej sytuacji.

Pani Małgorzata Iwańska zaproponowała

zapis kryterium nr 1 w brzmieniu:,, Dziecko wychowywane przez samotnego rodzica pracującego lub uczącego się w systemie dziennym.”  

zapis kryterium nr 2 w brzmieniu:,, Dziecko obojga rodziców pracujących lub uczących się  w systemie dziennym.”  

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

Pan Grzegorz Sikorski - Przewodniczący Rady Miejskiej zaproponował przegłosowanie zaproponowanych zmian w uchwale.

Rada Miejska jednogłośnie przyjęła zaproponowane zmiany do uchwały.

Rada Miejska jednogłośnie w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę nr XV/154/2017 w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznego  przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Glinojeck oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.

 

Ad. 5

W wolnych wnioskach kolejno głos zabierali:

Pan Marek Kuminiarczyk zapytał, czy Prezydium Rady wystąpiło o jakąś wykładnię prawną, dotycząca sytuacji jaka zaistniała w naszej gminie, czyli rezygnacji Pana Burmistrza o to, kto powinien sprawować władzę w gminie?

Pan Grzegorz Sikorski-Przewodniczący Rady Miejskiej  poinformował, że żadnych dokumentów nie otrzymał, a rezygnacja Pana Burmistrza była złożona do Komisarza Wyborczego.

Pan Z-ca Burmistrza poinformował, że w dniu 28 lutego Pan Burmistrz złożył do Komisarza Wyborczego rezygnację z pełnienia mandatu Burmistrza, ale rezygnacja ta nie została przyjęta. Pan Komisarz odesłał ją  Panu Burmistrzowi. Postanowienie z dnia 1 listopada 2016 roku o utracie prawa wybieralności, które wydał traktowane jest jako postanowienie, które musi się uprawomocnić.  

Pan Marek Kuminiarczyk rozumie, że skoro rezygnacja nie została przyjęta to Pan Burmistrz dalej pracuje, a jeżeli nie pracuje to porzucił pracę?  

Pan Z-ca Burmistrza zauważył, że sprawę tę powinniśmy zostawić do wyjaśnienia prawnikom.

Pan Marek Kuminiarczyk zapytał , kto teraz rządzi w gminie skoro Pan Komisarz nie przyjął rezygnacji?

Pan Z-ca Burmistrza odpowiedział, że on. Z chwilą wygaśnięcia mandatu Burmistrza wszelakie uprawnienia traci również jego Zastępca. Postanowienie sądu się nie uprawomocniło w związku z tym, on zachowuje swoje wszystkie upoważnienia. Jest to stanowisko Pana Sędziego Kuby.

Pan Marek Kuminiarczyk zapytał Pana Z-cy, dlaczego on pracuje, skoro Burmistrz porzucił pracę?

Pan Z-ca Burmistrza odesłał Pan Radnego do ustawy o samorządzie gminnym.

Pan Marek Kuminiarczyk zauważył, że skoro tak, to możemy dochodzić tego, że jest to jednak porzucenie pracy i nie wykonanie zobowiązań w stosunku do gminy i mieszkańców gminy.

Pani Sekretarz  poinformowała, że może tak być. Nie jest prawnikiem i nie odpowie do końca na to pytanie.

Pan Marek Kuminiarczyk ponowił swoją prośbę o wystąpienie do Wojewody o wykładnie prawną zaistniałej sytuacji?

Pan Z-ca Burmistrza poinformował, że nie ma do tego podstaw.

Pan Zbigniew Babicz zauważył, że z prasy dowiadujemy się, że Pan Burmistrz podjął pracę w innym zakładzie, czyli porzucił pracę.

Pani Sekretarz wyjaśniała, że Pan Komisarz nie może wygasić mandatu Burmistrzowi ponieważ toczy się postępowanie w sądzie, a on drugi raz nie może wydać takiej decyzji. Powiedział, że jeżeli wyda kolejne postanowienie o wygaszeniu mandatu Burmistrza to automatycznie rozpocznie się kolejne postępowanie sądowe. W związku z tym musimy poczekać na wynik. W chwili obecnej nic nie zostało wypłacone Panu Burmistrzowi.

 Pan Grzegorz Sikorski-Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że w związku ze zgłoszonym wnioskiem przez Pana Kuminiarczyka porozumie się z Mecenasem i jeśli będzie ku temu jakaś podstawa prawna wystąpi do Wojewody Mazowieckiego o wykładnię prawną zaistniałej sytuacji.

Pan Dariusz Lewandowski zauważył, że dla niego ta sprawa jest dziwna ponieważ Burmistrz nie jest „zakładnikiem gminy” i ma prawo złożyć rezygnację w z pełnionej funkcji, a wykładnia prawa jest jaka jest. Burmistrz złożył rezygnację, a Komisarz jej nie przyjmuje i teraz pół roku musi przychodzić do pracy chociaż tego nie chce? To jest sprawa dla prawników.

Pan Marek Kuminiarczyk zauważył, że kodeks pracy przywołuje różne tryby rozwiązania umowy o pracę,                  a tu mamy wybór. Powinniśmy podjąć już jakieś kroki prawne ponieważ Pan Burmistrz podjął zobowiązanie w stosunku do mieszkańców gminy. Są projekty unijne, które pozyskujemy, jest dokumentacja do przygotowania, których pozostawienie może narazić gminę na nie uzyskanie pewnych dotacji. 

Pani Sekretarz poinformowała, że w ciągu miesiąca powinna się sytuacja rozwiązać. Nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że to będzie miesiąc, ale tak przypuszczamy. Jesteśmy jedyną gminą w Polsce, która z taką sytuacją się zetknęła. Następniezapewniła, że Urząd będzie solidnie pracować i nie dopuścimy do defraudacji żadnych środków publicznych.

Pan Stanisław Zubelewicz zauważył, że zapewne Pan Iwański nie ma takich umocowań prawnych jakie miał Burmistrz, a są czynności na które czas nie będzie czekał, są do nagłego wykonania, czy podjęcia szybkich decyzji. Co z projektami unijnymi?

Pan Z-ca Burmistrza poinformował, że nie ma upoważnień do wszystkich czynności, ale w tej chwili nie ma żadnego zagrożenia dot. projektów unijnych.  Przypuszcza, że w ciągu miesiąca Pan Komisarz zostanie skierowany do naszej gminy.

Pan Stanisław Zubelewicz zauważył, że zależy to od rozstrzygnięcia sądowego, a w Naczelnym Sądzie Administracyjnym sprawy trwają dość długo.

Pan Marek Kuminiarczyk zauważył, że Burmistrz jeśli złożył rezygnację z pełnienia funkcji powinien poczekać na wyrok i dopiero odejść ze stanowiska, albo wycofać apelację. 

Pan Z-ca Burmistrza poinformował, że nie ma jeszcze uzasadnienia Sądu Wojewódzkiego więc nie można  wycofać apelacji.

Pan Jacek Radwański zapytał Panią Sekretarz, czy jest zatrudniona tylko w naszym Urzędzie?

Pani Sekretarz odpowiedziała, że nie jest zatrudniona tylko w tym Urzędzie, jest zatrudniona również w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej.  Związane jest to z tym, że umowę o pracę ma podpisaną tylko na 2 miesiące do 24 kwietnia. Wszystko będzie zależało od tego, czy będzie Komisarz ponieważ my nie mamy mocy prawnej do podpisywania umów o pracę. Te uprawnienia ma tylko Burmistrz. Jeśli będzie Komisarz i zechce ze mną dalej pracować to będzie tu pracowała, jeżeli nie wraca na Uczelnię. Nie wpływa to na jej pracę. Jest codziennie w Urzędzie.

Pan Stanisław Zubelewicz  zapytał, czy tamten stosunek pracy jest w tej chwili zawieszony, czy jest Pani czynnym pracownikiem, jeśli tak to w jakim wymiarze czasu pracy Pani tam pracuje?

Pani Sekretarz odpowiedziała, że jest czynnym pracownikiem. Jeżeli chodzi o wymiar czasu pracy jest to pensum, które jest liczone w systemie rocznym. W poprzednim semestrze wypracowała całe pensum, natomiast w tym semestrze ma kilka godzin. W środy wychodzi na Uczelnię zgodnie z przepisem Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, który zobowiązuje pracodawcę do zwolnienia pracownika w celu przeprowadzania zająć dydaktycznych na 6 godzin w tygodniu. Spędza tam 2 godziny. Pracownicy wiedzą, że w każdą środę opuszcza wcześniej stanowisko pracy, natomiast każdego innego dnia wykonuje prace na stanowisku w godzinach funkcjonowania Urzędu.

Pan Zbigniew Babicz  zwrócił się do  Pani Skarbnik  z zapytaniem o Zarządzenie nr 20/2017 w sprawie zmiany w budżecie na 2017 rok w którym jedna ze zmian w wydatkach dot. kwoty 30 760,00 zł – ,,Zwiększenie planu wydatków na zabezpieczenie środków na koszty zastępstwa procesowego Pani Wandy Wudarczyk i inne”, ile wynoszą inne koszty zastępstwa procesowego?        

Pani Skarbnik poinformowała, że odpisała Panu Radnemu tak jak to faktycznie wygląda, a w Zarządzeniu nie ma takiego przepisu prawa, żeby pisać dokładnie. Jest umowa zastępstwa procesowego zawarta z kancelarią w sprawie procesowej Państwa Wudarczyk. Jest ona sprecyzowana tak, że jest wstępna umowa, która opiewa na kwotę 10 tys. zł + VAT i plus za każde postępowanie (sprawę) jeśli wyniknie są dodatkowe koszty 2 tys. zł + VAT. Trudno było jej sprecyzować ile tych spraw się odbędzie. Teraz też była zmiana ponieważ doszły koszty powołania przez sąd biegłego. Sprawa na którą było zwiększenie w budżecie tj. druga sprawa, którą Państwo Wudarczyk założyli o naruszenie prawa własności.

Pan Marek Kuminiarczyk zapytał, czego dotyczyła pierwsza sprawa?

Pan Z-ca Burmistrz odpowiedział, że pierwsza sprawa dot. emisji hałasu, natomiast obecnie Państwu Wudarczykom przeszkadza umiejscowienie boiska. Sprawa jest w toku, więc czekamy na rozstrzygnięcie.

Pan Marek Kuminiarczyk poprosił o uzasadnienie do wyroku sądu w sprawie Państwa Wudarczyków.

Pani Zofia Kamińska poprosiła o zmianę dnia tygodnia odbywania się sesji na inny niż środa.

 

Ustalono, że dniem tygodnia w którym będą odbywać się sesje będzie piątek.

 

Pan Zbigniew Babicz zapytał, dlaczego wynajmujemy kolejną kancelarie prawniczą skoro mamy Mecenasa na umowę?

Pan Stanisław Zubelewicz zauważył, że kancelaria prawna obsługująca Urząd wyspecjalizowana jest w prawie administracyjnym, prawie pracy itp., natomiast sprawy sądowe mają specyficzny zakres do których wymagani są wyspecjalizowani prawnicy, adwokaci .

Pan Z-ca Burmistrza poinformował, że do tej sprawy została wzięta oddzielna kancelaria. Pan Roguski nie jest w stanie prowadzić wszystkich spraw. Obsługuje Urząd dwa razy w tygodniu, a ponadto jest na każde wezwanie telefoniczne, czy emailowe  naszych pracowników. Zasadnym jest, działając w interesie gminy, żeby nie płacić odszkodowań i wygrać ten proces. Druga sprawa Państwa Wudarczyków jest prowadzona tylko i wyłącznie przez jedną oddzielną kancelarię.     

 

         Ponieważ  innych  spraw  nie  wnoszono,  Przewodniczący  Rady  postanowił   o  zakończeniu  Sesji;  podziękował  wszystkim  za  przybycie  i  udział    w  jej  obradach.

 

Sekretarz   Obrad:                                                                                            Przewodniczący  Rady:  

 Przybyszewski Janusz                                                                                          Sikorski Grzegorz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokument wytworzony przez: Rada
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wernicka Iwona
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 marca 2017 15:55
Dokument wprowadzony do BIP przez: Iwona Wernicka
Ilość wyświetleń: 404
30 marca 2017 15:55 Iwona Wernicka - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl