Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Protokoły z sesji zobacz archiwum »

PROTOKÓŁ NR XVI/17 z obrad Sesji Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 29 marca 2017 roku

PROTOKÓŁ NR XVI/17

 

z obrad Sesji Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 29 marca 2017 roku odbytej w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Glinojecku, pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady – Grzegorza Sikorskiego.

 

Obrady trwały od godziny 10.00 do godziny 11.50.

Rada obradowała w składzie - 13 radnych (nieobecni Radny Pan Marek Kuminiarczyk, Radny Pan Janusz Przybyszewski), zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.

 

Ponadto uczestniczyli:

 1. Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy-Przemysław Iwański
 2. Sekretarz Miasta i Gminy – Katarzyna Szymańska
 3. Skarbnik Miasta i Gminy -  Celina Czerska
 4. Kierownicy jednostek:  Pani Teresa Sosińska – Kierownik MGOPS, Pan Jacek Klopper- Prezes TBS,Pan Andrzej Franczak- Prezes ZGK, Pan Waldemar Jóźwiak – Dyrektor SPZ ZOZ , Pan Wojciech Bruździński – Dyrektor MGOK, Pani Urszula Wróblewska – Kierownik MGB, Pani Grażyna Konstantynowicz – Dyrektor MGP, Pan Krzysztof Turalski- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Glinojecku, Pan Marek Marcinkowski – Dyrektor Zespołu Szkół w Ościsłowie, Pan Lech Boniewski-Dyrektor Gimnazjum w Glinojecku, Pan Wiesław Mostowy- Dyrektor LO w Glinojecku;
 5. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy: Pani Grażyna Mysiakowska - Referent ds. kadr i spraw organizacyjnych oświaty w gminie, Pani Monika Sarnecka – Inspektor ds. ochrony przyrody i ochrony środowiska;
 6. Pani Małgorzata Żdanowska - Redaktor Gazety „Wieści Glinojecka”;
 7. Pan Robert Roguski – Radca Prawny;
 8.  Sołtysi - zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.

 

PRZEBIEG SESJI:

 

Ad. 1

 

Przewodniczący Rady Pan Grzegorz Sikorski otwierając obrady przywitał zebranych, stwierdził quorum konieczne do podejmowania prawomocnych uchwał.

 

Ad.2

Porządek dzienny Sesji zaproponowany przez Przewodniczącego Rady został przyjęty jednogłośnie  w następującym brzmieniu:

 1. Otwarcie,  stwierdzenie  quorum.
 2. Przyjęcie  porządku  dziennego.
 3. Przyjęcie  protokołów  z  poprzednich  Sesji.
 4. Powołanie  Sekretarza  Obrad.
 5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza. 
 6. Podjęcie  uchwał:

1)   w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Glinojeck;

2)   w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Glinojeck na rok 2017;

3)   w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju

    szkolnego;

4)   w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia                        

    w publicznym przedszkolu i punkcie przedszkolnym prowadzonym przez Gminę

    Glinojeck;

5)   w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

     bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Glinojeck na 2017 rok;

6)   w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej                    

     w Glinojecku;

7)   w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół

     podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Glinojeck oraz

     dokumentów potwierdzających spełnienie tych kryteriów.

    7.  Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta i Gminy Glinojeck za 2016 rok.

     8. Zapytania i wolne wnioski.

 

Ad. 3

 

Sekretarzem na  Sesji Rady Miejskiej w dniu 25 stycznia 2017 roku był Radny Pan Mieczysław Madejski, który poinformował zebranych, że zapoznał się z protokołem, w pełni odzwierciedla on jej przebieg, w związku z powyższym  wnosi o przyjęcie go bez czytania. 

 

Protokół z Sesji Rady Miejskiej  z dnia 25 stycznia 2017 roku  Rada Miejska przyjęła jednogłośnie.

 

Sekretarzem na  Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w dniu 22 lutego 2017 roku był Radny Pan Marek Kuminiarczyk, nieobecny na sesji. W związku z powyższym Pan Grzegorz Sikorski –Przewodniczący Rady poinformował, że zapoznał się z protokołem, w pełni odzwierciedla on jej przebieg i  prosi o przyjęcie go bez czytania. 

 

Protokół z Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej z dnia 22 lutego 2017 roku  Rada Miejska przyjęła jednogłośnie.

 

Sekretarzem na  Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w dniu 17 marca 2017 roku był Radny Pan Janusz Przybyszewski, nieobecny na sesji. W związku z powyższym Pan Grzegorz Sikorski –Przewodniczący Rady poinformował, że zapoznał się z protokołem, w pełni odzwierciedla on jej przebieg i  prosi o przyjęcie go bez czytania. 

 

Protokół z Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej z dnia 17 marca 2017 roku  Rada Miejska przyjęła jednogłośnie.

 

Ad. 4

 

Na Sekretarza Obrad dzisiejszej Sesji powołany został Radny Pan Jacek Radwański , który zajął miejsce  w Prezydium.

 

Ad. 5

Pan Przemysław Iwański –  Zastępca Burmistrz Miasta i Gminy  przedstawił  sprawozdanie z działalności międzysesyjnej  Burmistrza.

 

Następnie kolejno pytania zadawali:

Pani Bożena Banasiak zapytała, jaka nieruchomość w Rumoce została przekazana TBS-owi?

Pan Z-ca Burmistrza wyjaśnił, że nieruchomość ta została przejęta od Starostwa  i przekazana TBS-owi w zarządzanie. Jest to budynek mieszkalny z dwoma lokalami. Budynek jest zasiedlony. TBS musi zawrzeć z lokatorami nowe umowy. Natomiast gdzie fizycznie znajduje się budynek nie wie.  

Pan Andrzej Gontarski zapytał o zarządzenie z dnia 24 marca w sprawie nieruchomości gruntowych w Kondrajcu Pańskim i Ościsłowie, które zostały wydzierżawione na 3 lata, czy czynsz dzierżawny jest płacony w skali rocznej, czy za 3 lata?

Pan Z-ca Burmistrza odpowiedział, że w skali rocznej.  

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 6

Podjęcie uchwał:


1)      w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Glinojeck;


 Projekt uchwały przedstawiła Pani Celina Czerska– Skarbnik Miasta i Gminy .

Następnie kolejno pytania zadawali:

Pan Zbigniew Babicz zapytał, czy możliwym jest wykonanie jakiejś inwestycji bez zaciągania kredytu?

Pani Skarbnik wyjaśniła, że taka jest konstrukcja budżetu. Jeśli brakuje własnych środków zaciągamy kredyty. W tym roku wszystkie inwestycje będą wykonywane z własnych środków, ponieważ nie planujemy zaciągania kredytów. Z ubiegłego toku zostały nam wolne środki i z finansowania budżetu usuwamy zaciągnięcie kredytu. W tym roku spłacamy kredyt w kwocie 1 800 000, 00 zł  z własnych środków i finansujemy budżet. 

Pan Zbigniew Babicz zauważył, że w uchwale jest napisane, że w celu realizacji inwestycji niezbędne będzie zaciągnięcie kredytu. Jak Pani to wytłumaczy?

Pani Skarbnik wyjaśniła, że objaśnienia do WPF są zgodne z wytycznymi RIO i od momentu uchwalania projektu budżetu powtarzają się. Dopiero na końcu w objaśnieniach jest napisane co zmienia niniejsza uchwała. Zadłużenie pozostanie wysokości 10 000 000,00 zł. 

Pan Zbigniew Babicz nawiązując do kolejnego projektu uchwały zapytał o zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływu przekształcania prawa wieczystego (….), jaka to jest kwota?

Następnie zapytał o zastępstwo procesowe, czyjej sprawy  dotyczy? 

Pani Skarbnik odpowiedziała, że Państwa Wudarczyk.

Pan Zbigniew Babicz w związku z tym zgłosił

WNIOSEK FORMALNY: Wycofanie zastępstwa procesowego z projektu uchwały w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na 2017 rok. 

Mamy Kancelarię obsługującą naszą gminę, więc po co nam kolejni prawnicy. Są to dodatkowe koszty. Ponadto poinformował, że złożył na piśmie wniosek o udostępnienie umów z poszczególnymi kancelariami.  

Pani Skarbnik odpowiedziała, że zwiększenie planu dochodów na wieczyste użytkowanie to kwota 1 400,00 zł (ostatnia strona załącznika nr 1).

Pan Z-ca Burmistrza wyjaśnił, że rzeczywiście Pan Babicz złożył wniosek, ale jest 14 dni na załatwienie tej sprawy. W terminie będzie rozpatrzony.

Pan Robert Roguski – Radca Prawny wyjaśnił, że zapoznał się z wnioskiem Pana Babicza i poinformował, że wszystkie umowy zewnętrzne, które zawiera gmina są jawne. Jego umowy zawierane z gminą, były już udostępniane niejednokrotnie w różnych celach innym podmiotom zewnętrznym. W związku z tym na pewno zostaną one przekazane. Trzeba tylko ewidencjonować komu zostały one udostępnione,  ponieważ obrót dokumentów powinien być ewidencjonowany.

Pan Zbigniew Babicz zauważył, że Pan Z-ca Burmistrza ostatnio stwierdził, że o powołanie biegłego w sprawie Państwa Wudarczyk wystąpił sąd. Jest to nieprawdą, ponieważ wystąpił o to Mecenas Pana Burmistrza. Pan wprowadza Radnych w błąd.   

Pan Z-ca Burmistrza wyjaśnił, że nie pamięta dokładnie, kto wystąpił z wnioskiem  o powołanie biegłego i ponowne zbadanie sprawy. Sąd przychylił się do tego, czyli jest to zasadne.    

Innych uwag zapytań i wniosków nie było 

Rada Miejska jednogłośnie w głosowaniu jawnym  podjęła uchwałę nr XVI/155/2017

 w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Glinojeck .

Uchwała wraz załącznikami stanowi integralną część  niniejszego protokołu.

 

2)      w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Glinojeck na rok 2017;

 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Celina Czerska– Skarbnik Miasta i Gminy .

 

Następnie kolejno pytania zadawali:

Pan Marek Hammer zapytał odnośnie § 7 tej uchwały w którym jest zapis :,,Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Glinojeck.”, czy Pan Zastępca może te uchwały wykonywać?

Pan Robert Roguski wyjaśnił, że Zastępca Burmistrza korzystał z własnego zakresu kompetencji. Zawsze zakres kompetencji Burmistrza i jego Zastępcy jest tożsamy z wyłączeniem, lub na skutek wyłączenia upoważnieniem. Na dzień dzisiejszy Z-ca Burmistrza korzysta z tych  uprawnień, które nadał mu Burmistrz.  

Pan Marek Hammer zauważył, że Pani Skarbnik stwierdziła ,że nie wszystkie uprawnienia ma Pan Z-ca.

Pan Robert Roguski potwierdził, że sytuacja jest trudna, ale problemów co do działań podejmowanych przez Pana Z-cę nie napotkamy. Przyjmując złożoność sytuacji w jakiej znalazła się nasza gmina, nie widzi żadnych przeciwskazań w wykonywaniu uchwał i żeby ktoś się tu dopatrzyła naruszenia formalnego. Część z Państwa występowała do Wojewody i wiemy, że Pan Wojewoda ma wątpliwości, ale nie wskazuje, że Rada nie powinna obradować i podejmować uchwał.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że ona tego nie stwierdziła, a powiedziała jedynie, że tj. trudna sytuacja. Mówiła wówczas o zarządzeniach w sprawie zmian w budżecie, przy których ma wątpliwości co do podpisania ich przez Pana Z-cę. Ma dwa wyroki tego samego sądu w Poznaniu, które mówią tak i nie. Starała się, wszystkie potrzebne na dzień dzisiejszy zmiany wprowadzić do budżetu. Ale jeśli będzie taka konieczność zrobi zmiany w budżecie zarządzeniem, przekaże RIO, która oceni i zdecyduje, czy  Zastępca może je podpisywać, czy nie.

Pan Robert Roguski zauważył, że gmina musi funkcjonować. Na dzień dzisiejszy stoi na stanowisku, że Burmistrz jest, bo gdyby go nie było, mielibyśmy Komisarza. W związku z tym przyjmujemy, że Zastępca Burmistrza może realizować wszystkie dotychczasowe obowiązki. Natomiast cała procedura związana z osobą Burmistrza toczy się poza naszym urzędem. W celu wyjaśnienia tej sprawy, angażowane są różne organy Komisarz Wyborczy, Wojewoda i Organy Ścigania. Myśli, że za chwilę będziemy mieli w pełni obiektywny obraz sytuacji, potwierdzony rozstrzygnięciami podmiotów zewnętrznych, które w stosunku do tego wcześniej, czy później się wypowiedzą. W jego ocenie podejmujemy uchwały i będą one wykonywane tak jak dotychczas. Nie mamy jednoznacznego sygnały, który by wskazywał na naruszenie któregokolwiek przepisu.

Pan Andrzej Gontarski  zauważył, że co do tego, że Rada podejmuje uchwały w sposób skuteczny to nie ma nic do rzeczy, natomiast z tego co mu wiadomo Pan Iwański miał pełnomocnictwa do wykonywania pewnych czynności, a w tej chwili coś się zmieniło? Czy to znaczy, że z urzędu zakres pełnomocnictw się rozszerzył? Chodzi tu o pewne formalności prawne, które mogą rzutować na ich nieważność.    

Pan Robert Roguski odpowiedział, że pełnomocnictwa się nie zmieniły i Pan Zastępca działa w zakresie pełnomocnictw, które miał. Według informacji, które dotarły do urzędu na dzień dzisiejszy mam sytuację taką, że nigdy nie zostało stwierdzone wygaśnięcie mandatu Burmistrza w osobie Pana Waldemara Godlewskiego, w związku z tym Pan Iwański korzysta z kompetencji jakie dotychczas mu przysługiwały z racji zajmowanego stanowiska. Zajmuje stanowisko Zastępcy Burmistrza. Tam, gdzie tych upoważnień nie ma staramy się tych czynności nie podejmować. Na dzień dzisiejszy nie mamy żadnej sytuacji, żeby ktokolwiek zakwestionował jakąkolwiek podjętą czynność. Zapis dotyczący: ,,Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi’’ jest standardowym zapisem, który był przywoływany, ponieważ to on jest powołany z mocy ustawy do wykonywania uchwał, natomiast w tym zakresie można korzystać z funkcji Zastępcy którego powołanie jest tylko i wyłącznie decyzją samego Burmistrza. Jeśli gdziekolwiek pojawi się sytuacja, że nasze działania zostaną zakwestionowane, wówczas będziemy reagować.

Pan Zbigniew Babicz ponowił swój wniosek formalny.

Pani Skarbnik   poinformowała, że zastępstwo procesowe tj. kwota 5 tys. zł zaplanowana na wynagrodzenie kancelarii za udział w posiedzeniach sądu. Wynika ona z podpisanej umowy. Kto będzie ponosił konsekwencję za płacenie odsetek? Umowę podpisał organ, który miała taką władzę i było to zaplanowane w budżecie. Z tej umowy wynika, że za każde zastępstwo procesowe będziemy płacić kwotę 2 tys. zł. Jeśli będzie rozprawa i otrzyma fakturę to jej nie zapłaci, ponieważ nie będzie miała pieniędzy, a kancelaria wystąpi o odsetki. Kto poniesie konsekwencje za niezrealizowanie umowy? Na pewno nie ona i nie organ wykonawczy. Być może nie będzie sytuacji , żeby te wydatki uruchomić, ale apeluje o rozsądek!      

Pan Zbigniew Babicz zapytał, kto nie pytając Rady wynajmuje kolejną kancelarię? Teraz my mamy płacić za zastępstwo procesowe? Mamy prawnika, po co nam jeszcze jedna kancelaria?

Pani Skarbnik wyjaśniła, że prawo nie zostało złamane, ponieważ zamówienia publiczne na to pozwalają. Środki w budżecie były na wynajęcie nowej kancelarii. Burmistrz jako organ wykonawczy wykonuje budżet.    

Pan Dariusz Lewandowski zapytał, w jakiej sprawie jest wynajęta ta kancelaria?

Pan Robert Roguski poinformował, że gmina została pozwana przez Państwa Wudarczyk i w tej sprawie została wynajęta nowa kancelaria.

Pan Grzegorz Sikorski-Przewodniczący Rady zauważył, że jest w posiadaniu uchwały podjętej w 2007 roku w sprawie budowy boiska przy ulicy Ciechanowskiej, ma listę obecności radnych i zna wynik głosowania. Nie było wówczas żadnej dyskusji. Jednogłośnie podjęliśmy decyzję o budowie tego boiska i teraz chcemy je zamknąć?

Pan Zbigniew Babicz wyjaśnił, że oczywiście Rada była za budową boiska, tylko ktoś nie dopełnił obowiązków. Poprosił o pokazanie zgody Państwa Wudarczyk na wybudowanie boiska w bezpośrednim ich sąsiedztwie.

Pan Grzegorz Sikorski-Przewodniczący Rady poinformował, że wszystkie pozwolenia były wydane zgodnie z prawem.

Pan Z-ca Burmistrza wyjaśnił, że było pozwolenie na budowę do którego wydania potrzebna jest zgoda sąsiadów tego boiska. Wówczas nie było takiego sprzeciwu. Pozwolenie na budowę zostało wydane, boisko zostało wybudowane.

Pan Andrzej Gontarski poinformował, że podejmowaliśmy decyzję o fakty, które nam przedstawiono. Nie wnikaliśmy w szczegóły, czy wszystkie formalności były załatwione. Nikt nie jest za tym żeby boisko zamykać, ponieważ na tę inwestycję zostało wydanych dużo pieniędzy. Rada podjęła decyzję o przystąpieniu do budowy gdyż boisko było potrzebne, natomiast nikt nie zaglądał do dokumentów. W oparciu o jakieś fakty sąd przyznał odszkodowanie. Ubolewa nad tym, że wydaliśmy jakieś pieniądze na ten cel i dalej mamy z tym problem. Ponosimy koszty zastępstwa procesowego ponieważ z tego co się dowiedzieliśmy na posiedzeniu komisji Pan Mecenas nie ma czasu na prowadzenie tej sprawy. Jeśli tak nie jest, to proponuje wycofanie zastępstwa ponieważ to kosztuje. Umowę możemy wypowiedzieć.    

Pan Z-ca Burmistrza wyjaśnił, że skarżący w I procesie domagali się 250 tys. zł odszkodowania. Otrzymali odszkodowanie w wysokości 30 tys. zł . Myśleliśmy, że sprawa jest już załatwiona. Natomiast wpłynął nowy pozew, w którym chcą to boisko zamknąć. Nowa kancelaria prowadzi tę sprawę.     

Pan Grzegorz Sikorski-Przewodniczący Rady myśli, że nie powinniśmy wycofywać zastępstwa procesowego w tej sprawie. Sprawa ma się odbyć w maju. Może będzie to ostatnia sprawa, która  ten temat zamknie. 2 tys. zł to niewielkie pieniądze, a być może dzieci będą mogły korzystać z tego boiska.

Pan Stanisław Zubelewicz przedstawił koszty związane ze sprawą Państwa Wudarczyk oraz fragmenty protokołu z sesji na której Przewodniczący Komisji Planu Budżetu i Finansów – Radny Pan Zbigniew Babicz, wyraził pozytywną opinię o projekcie budżetu na 2007 rok oraz wniósł prośbę o jego uchwalenie. W związku z tym Pan Babicz znał planowaną inwestycję budowy tego boiska, a dziś słyszymy w tej sprawie jakieś protesty. Kolejno zauważył, że w kwietniu 2008 roku jednogłośnie była podjęta uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2007 rok i udzielenia absolutorium Panu Burmistrzowi. Dziś zastanawia się, czyj interes Pan Babicz reprezentuje, czy interes gminy, czy interes Państwa Wudarczyk? Przypomniał, że Pan Babicz jest już którąś kadencję radnym i na początku każdej kadencji składał ślubowanie, że będzie służył gminie.         

Pan Andrzej Gontarski poinformował, że nie kwestionuje tego teraz jak i wtedy, że to boisko jest potrzebne.  Natomiast chodzi o to, że zostały popełnione jakieś błędy w trakcie przygotowywania dokumentacji. Możemy odczytać wyrok sądu, który uzasadniał wypłatę odszkodowania na podstawie błędów, które zostały popełnione. Jeśli wszystko było dobrze to znaczy, że sąd był stronniczy. To, że Ci Państwo tam mieszkający domagają się pieniędzy, to widocznie mają taki charakter i widząc że coś ugrali, ciągną dalej. Natomiast jeśli nie mają racji to nie podejrzewa, żeby sąd tylko dlatego, że oni chcą zasądzał im pieniądze. Jeśli są wątpliwości poświęćmy sesję, lub powołajmy komisję, żeby na podstawie uzasadnienia sądu przeanalizować, gdzie był problem  i kto zawinił w tej całej sprawie.

Pan Robert Roguski-Radca Prawny poinformował, że sytuacja jest dość prosta i nie wymaga długich rozważań. Teren, na którym zostało wybudowane boisko  jest ternem szkolnym zapewne od okresu przedwojennego. Był on cały czas terenem szkolnym, tylko niezagospodarowanym. Podjęliście Państwo słuszną decyzję o jego zagospodarowaniu. Boisko zostało wykonane w oparciu o pozwolenia na budowę, odebrane i przeznaczone do użytkowania. Państwo Wudarczyk, tak jak wszyscy sąsiedzi byli informowani o toczącym się postępowaniu i żadnych zastrzeżeń w tym zakresie nie składali. Na skutek wybudowania tego boiska stwierdzili, że hałas z tego terenu koncentruje się w pobliżu ich granicy. Z tego tytułu zażądali 250 tys. zł za emisje pośrednie, czyli za hałas, uciążliwości związane z funkcjonowaniem tego boiska, korzystanie z tego boiska po godzinach pracy szkoły przez mieszkańców gminy. W wyniku tych działań, przed procesowo została podjęta decyzja realizowana przez Pana Makowskiego, żeby założyć piłkochwyty, by piłka nie wpadała na ich posiadłość. Wyłączyliśmy mieszkańców z korzystania z  boiska, żeby było ono tylko dla dzieci szkolnych i funkcjonowało tylko do godz. 15.00. Państwo Wudarczyk dalej uznawali, że to nie załatwia problemu, więc wystąpili do sądu. Sąd ocenił na skutek opinii biegłych, zwłaszcza biegłego badającego emisje hałasu, że jest u nich głośno. Radni składający zeznania nie przychylnie zeznawali na rzecz gminy, a przeciwnie była radna uznawała, że rzeczywiście nastąpiło tam tak gwałtowne pogorszenie sytuacji, że skarżący w tym domu mieszkać nie mogą. Jak widzicie Państwo minęło wiele lat i dalej mieszkają, nie chcą tego sprzedawać. Na skutek tego sąd zasądził odszkodowanie w wysokości 30 tys, zł. Jeśli ktoś popełnił błąd, to tylko my jako Kancelaria ponieważ nie udało mu się wywalczyć wszystkiego, żeby to powództwo zostało oddalone. Na dzień dzisiejszy Państwo Wudarczyk podjęli decyzję, żeby doprowadzić do zamknięcia tego boiska. Według niego wyrok I Instancji jak i ten przyszły, jeśli to powództwo miałoby być skuteczne będzie  krzywdzący, ponieważ to Państwo Wudarczyk  kupili działkę przy terenie szkolnym, szkoła była za nim oni się tu sprowadzili, wykształcili w niej własne dzieci i wówczas im to nie przeszkadzało. Tak wygląda stan faktyczny. Miedzy innymi w związku z tym, Pan Burmistrz podjął decyzję o wynajęciu innej kancelarii, która spojrzy na to innym okiem   i poprawi moje błędy. Dla niego jest absurdem, żeby ludzie, mieszkający przy szkole praktycznie od momentu kiedy się tu sprowadzili, kształcący w niej dzieci, nagle stwierdzają, że ta szkoła im przeszkadza. Oni się do tej szkoły dobudowali, a nie szkoła pobudowała się przy nich. W założeniu gminy to boisko miało być nie tylko dla młodzieży szkolnej, ale również dla mieszkańców gminy. Na skutek działania Państwa Wudarczyk, ograniczyliśmy te działania i mamy nadzieję, że jeżeli ten aktualny proces zakończyłby się dla gminy wynikiem korzystnym to władze przywrócą temu boisku dotychczasową funkcję.          

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Następnie Pan Przewodniczący Rady zaproponował przegłosowanie wniosku formalnego Pana Zbigniewa Babicza  o wycofaniu z budżetu  środków finansowych przeznaczonych na zastępstwo procesowe.

 

Głosowanie przedstawiało się następująco: 2 głosy za, 7 przeciwko, 4 wstrzymujące.

Wniosek został odrzucony.

 

Rada Miejska jednogłośnie w głosowaniu jawnym  podjęła uchwałę nr XVI/156/2017  w sprawie  zmian w  Uchwale Budżetowej Gminy Glinojeck na rok 2017.

 

Uchwała wraz załącznikami stanowi integralną część  niniejszego protokołu.

 

PRZERWA

 

3)     w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju

    szkolnego;

 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Katarzyna Szymańska – Sekretarz Miasta i Gminy Glinojeck.

 

Uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Rada Miejska jednogłośnie w głosowaniu jawnym  podjęła uchwałę nr XVI/157/2017 

w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

 

Uchwała wraz załącznikami stanowi integralną część  niniejszego protokołu.

 

4)     w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia                       

w publicznym przedszkolu i punkcie przedszkolnym prowadzonym przez Gminę

           Glinojeck

 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Katarzyna Szymańska – Sekretarz Miasta i Gminy Glinojeck.

 

Uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Rada Miejska jednogłośnie w głosowaniu jawnym  podjęła uchwałę nr XVI/158/2017 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w publicznym przedszkolu i punkcie przedszkolnym prowadzonym przez Gminę Glinojeck.

 

Uchwała stanowi integralną część  niniejszego protokołu.

 

5)     w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

 bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Glinojeck na 2017 rok.

 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Katarzyna Szymańska – Sekretarz Miasta i Gminy Glinojeck.

 

Uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Rada Miejska jednogłośnie w głosowaniu jawnym  podjęła uchwałę nr XVI/159/2017 

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Glinojeck na 2017 rok.

 

Uchwała wraz z załącznikiem stanowi integralną część  niniejszego protokołu.

 

6)     w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej                    

     w Glinojecku.

 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Katarzyna Szymańska – Sekretarz Miasta i Gminy Glinojeck.

 

Uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Rada Miejska jednogłośnie w głosowaniu jawnym  podjęła uchwałę nr XVI/160/2017 

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej  w Glinojecku.

 

Uchwała stanowi integralną część  niniejszego protokołu.

 

7)     w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół

     podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Glinojeck oraz

     dokumentów potwierdzających spełnienie tych kryteriów.

Projekt uchwały przedstawiła Pani Katarzyna Szymańska – Sekretarz Miasta i Gminy Glinojeck.

 

Następnie kolejno pytania zadawali:

Pan Piotr Gadomski zapytał, czemu ma służyć ta uchwała i kryteria? Czy mając mniejszą liczbę punktów dziecko nie zostanie przyjęte do szkoły podstawowej?

Pan Krzysztof Turalski-Dyrektor Szkoły Podstawowej w Glinojecku wyjaśnił, że uchwała ta dotyczy uczniów tylko spoza obwodu. Ustawa Prawo Oświatowe wprowadza wymóg, że musi być regulamin. Są u nas przypadki, że przyjmowane są dzieci spoza obwodu, ale dysponujemy miejscami w szkole i są oni przyjmowani.  

 

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Rada Miejska jednogłośnie w głosowaniu jawnym  podjęła uchwałę nr XVI/161/2017 

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół  podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Glinojeck oraz dokumentów potwierdzających spełnienie tych kryteriów.

 

Uchwała stanowi integralną część  niniejszego protokołu.

 

Ad. 7.

 

Pani Ewa Walczak – Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  przedstawiła sprawozdanie ze swojej działalności za 2016 rok.

 

Uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 8

W wolnych wnioskach kolejno pytania zadawali:

Pan Wiesław Mostowy- Dyrektor LO w Glinojecku poinformował, że w ostatnich latach borykamy się z nielicznym naborem do I klasy LO. W ubiegłym roku postanowiliśmy utworzyć Szkołę Zawodową. Na początku, rodzice dzieci uczęszczających do gimnazjum bardzo chętnie zapatrywali się na powstanie takiej szkoły, ale jak przystąpiono do rekrutacji tylko 3 osoby potwierdziły swoją chęć uczęszczania do Szkoły Zawodowej. W tym roku jest niż demograficzny i jest kłopot z naborem do szkół ponadgimnazjalnych. Działania rekrutacyjne prowadzone są coraz bardziej agresywnie. Wprowadza się coraz nowe kierunki, chwyty marketingowe. Ostatnio dużym powodzeniem cieszą się klasy mundurowe. W związku z tym, zwrócił się z zapytaniem, czy nie byłoby zasadnym utworzyć klasy mundurowej na bazie liceum? Nie byłaby to nowa szkoła, realizowany byłby ten sam program który realizuje się w Liceum, uczniowie którzy zadeklarowali by chęć uczestniczenia do klasy mundurowej, mieliby mundury i dodatkowe zajęcia  z musztry, ze strzelectwa, regulaminy dla danej branży. Jest tu wybór, ponieważ może to być klasa albo wojskowa, albo policyjna, ewentualnie strażacka. Ten profil będzie wybierany dopiero jak utworzy się grupa. Uczniowie nie codziennie chodziliby w mundurach, ustalilibyśmy jeden taki dzień np. piątek, ponadto przychodzili by w mundurze również na te zajęcia branżowe dla klas mundurowych. Dodatkowe zajęcia realizowane byłyby albo po lekcjach albo w soboty - ustalilibyśmy z zainteresowanymi. Jeśli zostanie to pozytywnie zaakceptowane to musi złożyć arkusz organizacyjny do 21 kwietnia 2017 roku, ponieważ musi on uzyskać pozytywną opinię Kuratorium. Na tym etapie nie wymagane jest uchwalenia uchwały, a zatwierdzenie arkusza organizacyjnego, który uprawnia nas do takiego kształcenia. Myśli, że w roku budżetowym 2017 nie spowodowałoby to, żadnych większych kosztów i przy ograniczeniu wydatków można byłoby wprowadzić ten dodatkowy kierunek. Największym wydatkiem będzie zakup mundurów i opłaty za godziny na które zatrudnieni byliby dodatkowi specjaliści. Na następne spotkanie postara się przygotować ulotki, żeby można to rozpropagować w terenie.

Pan Stanisław Zubelewicz zaapelował do Dyrektorów Szkół, żeby nałożyli obowiązek na  nauczycieli wszystkich przedmiotów, aby  kontrolowali i korygowali poprawność stosowanego języka polskiego wśród uczniów. Wynika to też z ustawy o języku polskim, która nakłada obowiązek stosowania poprawnego języka,

Pan Wojciech Bruździeński – Dyrektor MGOK poinformował, że w tym roku będziemy również próbować organizować turniej sołectw w ramach wianków, więc prosi o zgłaszanie swoich drużyn. Kończymy pracę nad regulaminem tego Konkursu i jeśli mieliby Państwo jakieś sugestie związane z turniejem to proszę je zgłaszać.   

Pan Piotr Gadomski zauważył, że w zeszłym roku zgłaszał problem oświetlenia na przejściu dla pieszych na ulicy Płockiej. Czy coś w tej kwestii było już poczynione? Prosił też o oznakowanie wyjazdu z byłego GESU. Następnie zgłosił usunięcie drzew z rowu na skrzyżowaniu Wólka Garwarska, Stary Garwarz ponieważ jest dużo wody i przeszkadzają  jej ujść. 

Pan Zbigniew Babicz zwrócił się do Z-cy Burmistrza, który dziś stwierdził, że zastępstwo powództwa procesowego dotyczy tylko Państwa Wudarczyk. Nie prawda, bo na sprawie w Płocku, z byłą Panią Sekretarz było dwóch Mecenasów.

Następnie zwrócił się do Pana Mecenasa i zapytał jaka jest obecnie sytuacja z Panem Burmistrzem, skoro nie została przyjęta przez Komisarza jego rezygnacja?    

Pan Rober Roguski-Radca Prawny odpowiedział, że rzeczywiście były dwie kancelarie. Następnie odniósł się do sprawy Pana Burmistrza i wyjaśnił, że jedyną oficjalną informacją co do jego osoby jest to, że Komisarz nie przyjął rezygnacji z pełnionej funkcji. Do Urzędu Miasta i Gminy nie wpłynęło żadne postanowienie Komisarza Wyborczego w tym zakresie, więc formalnie to my tego nie wiemy. Co do tego postępowania nie jest w stanie się wypowiedzieć. Natomiast na dzień dzisiejszy wiemy tyle, że toczy się postepowanie  w sprawie wygaszenia mandatu Burmistrza z powodu utraty prawa wybieralności, które zapadło w listopadzie zeszłego roku. W jego ocenie dzisiaj trudno jednoznacznie należałoby stwierdzić, że Pana Burmistrza nie ma pomimo tego, że nie pełni swoich obowiązków. Natomiast funkcja formalnie dalej jest i w związku z tym organ wykonawczy może reprezentować Zastępca Burmistrza. Funkcja Zastępcy Burmistrza jest nierozerwalnie związana z funkcją  Burmistrza. Jeśli mandat Burmistrza zostaje wygaszony nie ważne z jakiejś przyczyny z mocy przepisów prawa i Zastępca Burmistrza przestaje pełnić swoje obowiązki. W tym momencie Premier desygnuje osobę, która będzie pełniła funkcję w zastępstwie Burmistrza do czasu rozpisania wyborów przedterminowych, albo w innych sytuacjach do dnia upływu kadencji. Do Urzędu Gminy nie docierają, żadne informacje dotyczące postanowień, które wydaje Komisarz Wyborczy. Formalnie nie możemy uznać, że mandat Burmistrza został wygaszony. Czekamy na postanowienie Komisarza Wyborczego, ponieważ w Polskim systemie wybory wójta są wyborami bezpośrednimi, których początkiem jest postanowienie o wyborze danej osoby, a końcem postanowienie o wygaszeniu tego mandatu z przyczyn, które przewiduje Kodeks Wyborczy. Na dzień dzisiejszy mamy tylko to pierwsze postanowienie, natomiast nie mamy żadnego innego. Podobne stanowisko prezentował Komisarz Wyborczy.

Pan Stanisław Zubelewicz  poinformował, że są określone przepisy prawne, które regulują kwestie porzucenia pracy. Pierwsze wynikają z Kodeksu Cywilnego art. 746 z którego rozchodzą się inne przepisy na inne dziedziny życia gospodarczego. Min. w zakresie samorządu terytorialnego ma zastosowanie Kodeks Wyborczy. Następnie zacytował kilka zagadnień rozdziału 6 Kodeksu Wyborczego Wygaśnięcie Mandatu Wójta. Przez pisemne zrzeczenie się mandatu należy rozumieć, że jeżeli wójt złoży na piśmie Komisarzowi Wyborczemu że zrzeka się mandatu Wójta to z datą którą on wskazuje w zrzeczeniu jego mandat wygasa. Komisarz Wyborczy nie wygasza mandatu, a on go tylko stwierdza. Mandat wygasza sobie sam wójt wskutek złożenia rezygnacji. Jak wiemy Pan Godlewski uzyskał wyrok Sądu Okręgowego w Płocku i ten Sąd przesłał swoje postanowienie do Komisarza Wyborczego w Ciechanowie, który stwierdził wygaszenie mandatu wskutek utraty prawa wybieralności. Ponieważ Pan Godlewski odwołał się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a ten nie przychylił się do jego wniosku, więc Pan Godlewski wystąpiła do Najwyższego Sądu Administracyjnego i tam sprawa nie jest jeszcze zamknięta. Może być sytuacja że NSA przychyli się do wniosku Pana Godlewskiego, lub nie. Jeśli się nie przychyli to zostaje bez pracy. Jeśli pojawiła się okazja, że może gdzieś rozpocząć pracę, a widząc swoja sytuację, że może nie pracować, więc on z tego prawa korzysta i składa rezygnacje, mimo iż w NSA toczy się postępowanie i nie wiadomo kiedy się zakończy. W jego odczuciu Komisarz Wyborczy rozminął się z prawem ponieważ ma on tylko stwierdzić wygaśnięcie mandatu Burmistrza przy złożeniu jego rezygnacji. Takim postępowanie zadziałał również na szkodę gminy, ponieważ już powinien tu być wysłannik Premiera, który by zarządzał tą gminą. Powinny być już rozpisane wybory uzupełniające. Minął miesiąc i nic się nie dzieje. Rzucane były też stwierdzenia, że Pan Godlewski porzucił pracę, ale nie jest to czyn karalny ponieważ kodeks pracy wyraźnie wskazuje w jaki sposób stosunek pracy powinien zostać rozwiązany. Nie ma za to żadnych konsekwencji karnych.    W odczuciu Pana Godlewskiego złożenie rezygnacji z pełnionego stanowiska jest zakończeniem pełnienia przez niego mandatu i w dniu następnym do pracy nie przyszedł. W związku z tym Pan Burmistrz złożył zażalenie na postępowanie Komisarza Wyborczego. Podsumowując Pan Godlewski nie porzucił pracy, a zrezygnował ze stanowiska, a że ta rezygnacja nieprawnie nie jest przyjęta Pan Iwański może pracować jako Zastępca.

Pan Andrzej Gontarski zauważył, że nie jest jednak to takie proste jak mówi Pan Radny Stanisław Zubelewicz. Pisaliśmy do prawników Wojewody i do dziś dnia nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Następnie zapytał, czy nie byłoby zasadnym, żeby wykorzystał w pierwszej kolejności swój urlop wypoczynkowy ponieważ za chwile będziemy płacić duże pieniądze jako ekwiwalent za niewykorzystany urlop?       

Pan Zastępca Burmistrza poinformował, ze Pan Godlewski nie ma dużo urlopu.

Pan Grzegorz Stolarski-sołtys sołectwa Płaciszewo złożył potrzebę remontu mostu na drodze powiatowej w miejscowości Strzeszewo, na wysokości działek 73, 74.

 

          Ponieważ  innych  spraw  nie  wnoszono,  Przewodniczący  Rady  postanowił  o  zakończeniu  Sesji;  podziękował  wszystkim  za  przybycie  i  udział    w  jej  obradach.

 

Sekretarz   Obrad:                                                                                      Przewodniczący  Rady:

Radwański Jacek                                                                                          Sikorski Grzegorz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokument wytworzony przez: Rada
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wernicka Iwona
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 lipca 2017 14:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Iwona Wernicka
Ilość wyświetleń: 503
06 lipca 2017 14:22 Iwona Wernicka - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 lipca 2017 14:20 Iwona Wernicka - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl