Urząd Gminy Glinojeck

Protokoły z sesji zobacz archiwum »

PROTOKÓŁ NR XVI/17 z obrad Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 27 kwietnia 2017 roku

PROTOKÓŁ NR XVI/17

 

z obrad Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 27 kwietnia 2017 roku odbytej w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Glinojecku, pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady – Grzegorza Sikorskiego.

 

Obrady trwały od godziny 10.00 do godziny 13.13.

Rada obradowała w składzie - 14 radnych (nieobecna Radna Pani Bożena Banasiak), zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.

 

Ponadto uczestniczyli:

 1. Skarbnik Miasta i Gminy -  Celina Czerska
 2. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy: Pani Elżbieta Przybyłowska – Inspektor ds. rolnictwa, leśnictwa i utrzymania czystości i porządku w gminie;
 3. Pani Małgorzata Żdanowska - Redaktor Gazety „Wieści Glinojecka”;
 4. Pan Robert Roguski – Radca Prawny;

 

PRZEBIEG SESJI:

 

Ad. 1

 

Przewodniczący Rady Pan Grzegorz Sikorski otwierając obrady przywitał zebranych, stwierdził quorum konieczne do podejmowania prawomocnych uchwał.

 

Ad.2

Porządek dzienny Sesji przedstawił Przewodnicząc Rady  w następującym brzmieniu:

 1. Otwarcie,  stwierdzenie  quorum.
 2. Przyjęcie  porządku  dziennego.
 3. Powołanie  Sekretarza  Obrad.
 4. Podjęcie  uchwał:

1)      w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Glinojeck;

2)      w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej podjęcia czynności kontrolnych.

      5. Zapytania i wolne wnioski.

 

Następnie zauważył, że w związku z przeczytanym porządkiem dziennym proponuje zmiany  w przebiegu obrad, a mianowicie zaproponował, żeby porządek obrad przedstawiał się następująco: 

 

 1. Otwarcie,  stwierdzenie  quorum.
 2. Przyjęcie  porządku  dziennego.
 3. Powołanie  Sekretarza  Obrad.

      4.  Zapytania i wolne wnioski.

 1. Podjęcie  uchwał:

1)      w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej podjęcia czynności kontrolnych;

2)      w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Glinojeck.

      6. Zapytania i wolne wnioski.

 

Pan Marek Kuminiarczyk zapytał, na czyj wniosek była zwoływana sesja?

Pan Grzegorz Sikorski-Przewodniczący Rady odpowiedział, że sesja była zwołana na wniosek  Pana Zastępcy Burmistrza.

Pan Marek Kuminiarczyk zapytał, czy Pan Zastępca Burmistrza jest dziś w pracy?

Pan Grzegorz Sikorski-Przewodniczący Rady odpowiedział, że tak jest w pracy.

Pan Marek Kuminiarczyk zauważył, że uchwała wpłynęła do Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck, którego nie ma, a czy Zastępca jest Burmistrzem? Czy sesja jest zasadna?

Pan Robert Roguski-Radca Prawny poinformował, że Państwo wiecie, że od 1 marca 2017 roku Pan Burmistrz w osobie Pana Waldemara Godlewskiego nie świadczy pracy, natomiast jego obowiązki, które może realizować, wykonywane są przez Zastępcę. Sesję zwołał Zastępca Pan Przemysław Iwański. Nie widzi powodów dla których dzisiejsza sesja miałby być nieważna. Burmistrz tj. organ. Wykonywanie obowiązków przez Zastępcę uległo zmianie, o czym chce zapewne poinformować Państwa Pan Przewodniczący. Jeśli Pan Radny Kuminiarczyk widzi jakiekolwiek przeciwwskazania co do odbycia się dzisiejszej sesji, to prosi o jasne tego wyartykułowanie. Wtedy się nad tym zastanowimy, a Państwo podejmiecie decyzję czy będziecie obradować czy też nie.  

Pan Marek Kuminiarczyk poinformował, że nie ma takiej informacji, natomiast będzie pisał pisma do wyższych instytucji, żeby Ci przekazali mu wykładnie prawną na sytuację. która panuje w naszej gminie.

 

Następnie jednogłośnie przyjęto proponowane zmiany w porządku obrad.

 

Rada Miejska jednogłośnie przyjęła zaproponowany porządek obrad.

 

Ad. 3

 

Na Sekretarza Obrad dzisiejszej Sesji powołany został Radny Pan Stanisław Zubelewicz , który zajął miejsce  w Prezydium.

 

Ad. 4

Pan Grzegorz Sikorski-Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że w dniu 25 kwietnia 2017 roku wpłynęło do niego pismo od Komisarza Wyborczego w Ciechanowie, które przedstawił. Dotyczy ono wygaśnięcia mandatu Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck. Jeśli Państwo chcą się zapoznać z uzasadnieniem do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 stycznia 2017 roku, oddalającego skargę Pana Waldemara Godlewskiego na postanowienie  nr 74/2016 Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie wygaśnięcia mandatu Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck,  można to zrobić w biurze rady. 

Pan Robert Roguski-Radca Prawny zauważył, że jest to stwierdzenie prawomocności postępowania w sprawie wygaszenia mandatu Pana Waldemara Godlewskiego w związku z prawomocnym skazaniem. Przy wygaśnięciu mandatu możemy operować trzema datami tj.:

- data kiedy Sąd wydał wyrok -  05 stycznia 2017 roku

- data kiedy Sąd stwierdził prawomocność – 11 kwietnia 2017 roku

- data kiedy nam doręczono wyrok do Urzędu – 25 kwietnia 2017 roku o godz. 15.10.

Pan Marek Kuminiarczyk poprosił Pana Mecenasa o wykładnię prawną, do kiedy Pan Burmistrz powinien pełnić funkcję Burmistrza?

Pan Robert Roguski-Radca Prawny wyjaśnił, że nie będzie  jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ są przynajmniej dwie daty. Przepisy Kodeksu Wyborczego mówią, że tą data jest data uprawomocnienia się postanowienia o wygaszeniu mandatu. Uprawomocnienie się tego wyroku jest z datą 11 kwietnia, ale my tą widzę uzyskujemy dopiero 25 kwietnia. 

Pan Marek Kuminiarczyk zauważył, że nie wiemy kiedy taką wiedzę pozyskał Pan Burmistrz

Pan Robert Roguski-Radca Prawny myśli, że Pan Waldemar Godlewski podjął wiedzę o uprawomocnieniu się wyroku w tej samej dacie co my.

Pan Marek Kuminiarczyk zapytał, czy w ustawie o samorządzie gminnym jest tak, że jeżeli Pan Burmistrz  traci mandat, to Zastępca Burmistrza też traci stanowisko?

Pan Robert Roguski-Radca Prawny odpowiedział, że tak jest. Obecnie nie mamy również Zastępcy. Liczyliśmy, że osoba desygnowana przez Panią Premier dziś pojawi się  w urzędzie, ale nie mamy nikogo.

Pan Dariusz Lewandowski zapytał, z jaką datą zakończenia stosunku pracy Burmistrz otrzyma świadectwo pracy?

Pan Robert Roguski-Radca Prawny odpowiedział, że jeśli on będzie miał opiniować to świadectwo pracy, będzie ono wystawione z datą 25 kwietnia 2017 roku lub 11 kwietnia 2017 roku. Jeszcze dokładnie to sprawdzi. Pomimo tego, że Pan Burmistrz od 1 marca 2017 roku nie świadczy pracy to w świadectwie pracy dzień zakończenia stosunku pracy będzie z datą kwietniową, a ponadto będzie w nim informacja o nie świadczeniu przez niego pracy. Nie widzi tu innej formuły skoro Komisarz Wyborczy odmówił wygaśnięcia mandatu Burmistrza Pana Godlewskiego przez złożenie rezygnacji.

Pan Marek Kuminiarczyk zapytał, czy Panu Burmistrzowi zostały wypłacone jakieś pieniądze za zaległy urlop?

Pani Skarbnik odpowiedziała, że nic nie zostało wypłacone. Jak otrzyma zaopiniowane przez Prawników dokumenty dopiero zrobi wypłatę.

Pan Robert Roguski-Radca Prawny poinformował, że czekaliśmy na rozstrzygnięcie. Jest zwolennikiem stanowiska, że Pan Burmistrz pełnił swoją funkcję przynajmniej do dnia 11 kwietnia 2017 roku, kiedy została stwierdzona prawomocność.

Pan Dariusz Lewandowski  zapytał, czy za dwa miesiące, kiedy Pana Godlewskiego nie świadczył pracy nie będzie mu naliczony urlop? 

Pan Robert Roguski-Radca Prawny wyjaśnił, że był to okres nie świadczenia pracy, ale stosunek pracy dalej trwał. Tak to jest ułożone w świetle Kodeksu Wyborczego. Według jego wiedzy za te dwa miesiące, kiedy Pan Burmistrz nie świadczył pracy wynagrodzenie mu się nie należy, natomiast za 4 dni urlopu ekwiwalent mu się należy. Byliśmy na spotkaniu z Komisarzem Wyborczym i ustaliliśmy, że tj. efekt obowiązującego stanu prawnego. Ja przedstawiam Państwu własną interpretację tego co udało nam wydyskutować z Panem Komisarzem, zapoznać się z jego stanowiskiem. Wojewoda ograniczył się do zaniepokojenia sytuacją w naszej Gminie, które w postępowaniu administracyjnym przekłada się na nic. Uważa, że jego stanowisko jest najbliższe obowiązującego stanu prawnego. Fakty mamy takie:

- Pan Burmistrz w listopadzie 2016 roku został skazany;

- wydano postanowienie o wygaszenie mandatu;

- świadczy dalej pracę i nikt z Państwa nie ma wątpliwości , że ma ją dalej świadczy;

- skarży postanowienie Komisarza i nikt wówczas z Państwa nie pyta o to czy Pan Burmistrz jest prawnie, czy nie prawnie. Pan Wojewoda przejawia zaniepokojenie;

- taka sytuacja trwa do końca lutego 2017 roku.

Jeśli mielibyśmy jakieś wątpliwości co do działań Burmistrza to powinniśmy je mieć w listopadzie, czy grudniu 2016 roku, a dziś konstruowanie jakiejś sytuacji która się przedkłada się w ustach Pana Radnego, czy w ogóle Pan Burmistrz to sprawuje władze, czy możemy zwoływać sesję czy nie, to to pytanie jest o pół roku spóźnione. Powinniśmy tę kwestię rozstrzygać w listopadzie 2016 roku.                

Pan Andrzej Gontarski zauważył ,że zaniepokojenie Radnych nastąpiło wówczas, kiedy Pan Burmistrz przestał świadczyć pracę.  

Pan Robert Roguski-Radca Prawny wyjaśnił, że rozchodzą się tu dwie kwestie: rozchodzi się kwestia, która przekłada się na słowo porzucenia pracy, którego w kodeksie pracy już od wielu lat nie ma, ale jest to dalej ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych. Rozumie, że w tym momencie oczekiwalibyście  Państwo od Pana Przewodniczącego,  żeby on jako pełniący funkcję pracodawcy wystawił świadectwo pracy. Jednak stosunek pracy Pana Burmistrza uległ rozwiązaniu według niego  z dniem 11 kwietnia 2017 roku, kiedy uprawomocniło się postanowienie o stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu Burmistrza.  

Do tego typu sytuacji możemy tylko zastosować przepisy Kodeksu Wyborczego i ustawy o samorządzie gminnym.  Od listopada 2016 roku czekaliśmy na uprawomocnienie się postanowienia, które jako jedyne rozstrzygało kwestie prawa wybieralności Pana Burmistrza, wpłynęło do Pana Przewodniczącego dwa dni temu, dziś o tym Państwa poinformował. Pan Iwański od 25 kwietnia od godz. 15.10, jak wpłynęło pismo zaprzestał wykonywania swoich funkcji, czeka tak jak my wszyscy na Komisarza, żeby przekazać obowiązki i zacząć korzystać z dni wolnych.

Pan Darek Lewandowski zapytał, kto teraz zadekretuje pisma skierowane do Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck? Czy pisma będą czekały do przybycia Komisarza?

Pan Robert Roguski –Radca Prawny poinformował, że na dzień dzisiejszy Pan Iwański nie pełni swojej funkcji, w związku z tym korespondencja będzie czekała na Komisarza. Osobą, która zajmowała się rozdzielaniem korespondenci był Pan Burmistrz, w przypadku jego nieobecności był Pan Zastępca. Ponieważ te dwa stanowiska na dzień dzisiejszy są już nie obsadzone, w związku z tym nie ma nikogo kto  by to zrobił.

Pan Stanisław Zubelewicz zapytał, czy pracownicy gminy otrzymali wynagrodzenie za kwiecień?

Pani Skarbnik odpowiedziała, że otrzymali, natomiast Państwo dziś do odwołania nie otrzymacie diety, ponieważ nie ma komu zatwierdzić wypłaty.  Są wstrzymane również przelewy.       

 

Następnie Pan Robert Roguski- Radca Prawny odniósł się do pisma części Radnych, złożonego do Przewodniczącego Rady, ponieważ w większości tych pytań on jest siłą sprawczą.

24 kwietnia 2017 roku na ręce Przewodniczącego wpłynęło pismo Radnych Rady Miejskiej dot. sytuacji w gminie i tak:

Odp. na pyt. 1: Z niczego nie wynika obowiązek, aby Pan Grzegorz Sikorski jako Przewodniczący Rady  informował Wojewodę, Naczelny Sąd Administracyjny, Wojewódzki Sąd Administracyjny, albo kogokolwiek innego o tym, że Pan Burmistrz zaprzestał pełnienia swojej funkcji, a w konsekwencji gdyby nawet taki obowiązek był, to Pan Przewodniczący jak i każdy Radny mógłby poinformować Wojewodę o takim stanie faktycznym, Wojewoda i tak nie  mógłby desygnować Komisarza dla pełnienia funkcji Burmistrza czy zastępowania Burmistrza ponieważ to nie należy do jego kompetencji. Wojewoda znał sytuację, pisał o tym w piśmie i skierował to pismo do Rady.   

 Odp. na pyt. 2: W sprawie powiadomienia przez Przewodniczącego, Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, to byliśmy na spotkaniu u Komisarza, w czasie którego rozważaliśmy kwestię powiadomień podmiotów trzecich o tym, że Pan Burmistrz od 1 marca nie świadczy pracy. Jednak on sam uznawał, że nie wie z czego miałby wynikać jego obowiązek poinformowania Sądu. Sąd musi rozpoznawać środki zaskarżenia, które do niego wpłynęły i to czy Pan Burmistrz świadczy pracę, czy też nie jest dla sądów okolicznością bez znaczenia.     

Odp. na pyt. 3 jest analogiczne jak w odp. na pyt. 2.

Odp. na pyt. 4 – była rozmowa wcześniej. Świadectwo pracy nie zostało wystawione. Myśli, że zostanie ono wystawione na dniach. Datą zakończenia stosunku pracy będzie prawdopodobnie data uprawomocnienia się wyroku sądu.

Odp. na pyt. 5: Pan Przemysław Iwański zakończył pełnienie funkcji Zastępcy Burmistrza z dniem 25 kwietnia 2017 roku. Do tej daty Pan Iwański nie posiadał żadnej wiedzy o czymkolwiek i pełnił swoje obowiązki. Myśli, że za chwile będziemy tu mieli osobę Komisarza, który może wniesie coś twórczego do tego problemu. W jego ocenie zadania pełnione przez Pana Zastępcę Burmistrza są w pełni legalne, zgodne z prawem i stan taki trwa od listopada 2016 roku, czyli od daty wydania prawomocnego wyroku Pana Waldemara Godlewskiego.  

Odp. na pyt. 7: Wyjaśnił, że do nikogo nie występowaliśmy poza konsultacją z Komisarzem Wyborczym. Pan Wojewoda znał sprawę, choć naszego działania w tym zakresie nie było, tutaj Państwo Radni podjęli te działania powiadamiając Wojewodę. Wojewoda odpisał to co mógł zrobić w danej sprawie.

Pan Zbigniew Babicz przypomniał o swoim wystąpieniu w sprawie udostępnienia umów kancelarii prawniczych, otrzymał odmowną informację. W ostatnim piśmie Pani Sekretarz informuje, że nie ma osoby kompetentnej do podjęcia takiej decyzji. Skoro funkcję Zastępcy pełni Pan Iwański to dlaczego nie mógł mi ich wydać?

Pan Robert Roguski-Radca Prawny poinformował, że swoje stanowisko przedstawił na jednej  z wcześniejszych sesji i je podtrzymuje. Nie widzi przeszkód na wydanie umowy na obsługę prawną jego, czy kogokolwiek innego ponieważ jego była już kilkakrotnie wydawana różnym instytucjom. Nie zna odpowiedzi jaka do Pana została wysłana. Jeżeli druga kancelaria wyraziła taką opinię to  nie chciałby się w tej sprawie wypowiadać.

Pani Małgorzata Iwańska zapytała, co byłoby w przypadku gdyby Zastępca Burmistrza poszedł na zwolnienie lekarskie z dniem 1 marca? Czy byłyby straty dla gminy, gdyby nie świadczył pracy w ramach swoich upoważnień?

Pan Robert Roguski-Radca Prawny wyjaśnił, że nieobecność w pracy Pana Przemysława Iwańskiego i przyjęcie konstrukcji, którą dziś rozważamy, że to jest w ogóle nie prawnie to spowodowałoby sytuację całkowitego braku funkcjonowania gminy. Problem sięga listopada ubiegłego roku. Gdyby nie Pan Iwański, bieżące sprawy nie byłyby załatwiane. Wszystkie pisma  leżałyby na sekretariacie. To co my tu zrealizowaliśmy było jedynym, rozsądnym rozwiązaniem w świetle obowiązującego stanu prawnego i pozwoliło zachować ciągłość funkcjonowania gminy właśnie w kontekście roli służebnej jaką pełni gmina i osoby tutaj świadczące pracę. Tylko takie rozwiązanie pozwoliło uniknąć jakiejkolwiek katastrofy zapewne na skalę ogólnopolską.     

Pan  Andrzej Gontarski zauważył, że do końca się tego nie kwestionuje. Mówił  Pan, że Pan Iwański miał pełnomocnictwa i w ramach nich działał.         

Pan Robert Roguski-Radca Prawny poinformował, że Pan Iwański działał w ramach upoważnień które otrzymał od Pana Burmistrza, nigdy ich nie przekroczył. Wszystkie działania ograniczały się do tego, żeby przetrwać do momentu kiedy sprawa się wyjaśni. Następnie zauważył, że żeby świadectwo pracy można było wystawić musi nastąpić rozwiązanie stosunku pracy, ale Pan Przewodniczący nie podejmuje decyzji o rozwiązaniu stosunku pracy. Robi to Komisarz Wyborczy przez postanowienie, które się uprawomocnia. Pan Przewodniczący musi czekać, aż otrzyma ostateczne stanowisko od Komisarza informujące o zakończeniu stosunku pracy. Pan Przewodniczący tylko podpisuje świadectwo pracy.    

Pan Andrzej Gontarski zauważył, że sesja jest zwołana na wniosek Pana Zastępcy Burmistrza w dniu 20 kwietnia 2017 roku, więc rozumie że terminem wiążącym odbywania się tej sesji jest ten właśnie dzień. Dziś Pan Iwański już nie jest Zastępcą. Czy to jest zgodne z prawem?

Pan Robert Roguski-Radca Prawny poinformował, że Państwo Radni otrzymaliście zawiadomienia

w czasie, kiedy nikt z nas jeszcze nie wiedział o uprawomocnieniu się wyroku.

Pan Andrzej Gontarski zauważył, że Pan Przewodniczący wystąpił o zmianę porządku obrad, więc skoro sesja została zwołana na wniosek Zastępcy Burmistrza, więc powinniśmy poprosić go o wyrażenie na to zgody.

Pan Robert Roguski-Radca Prawny poinformował, że nie mamy kogo zapytać.

Pan Grzegorz Sikorski – Przewodniczący Rady zauważył, że do porządku obrad nie wprowadzamy nic nowego, a jedynie zmieniamy kolejność rozpatrywania spraw w nim zawartych.

Pan Andrzej Gontarski zwrócił się do Pana Przewodniczącego i zauważył, że w piśmie które otrzymaliśmy jest stwierdzenie, że:,, w dniu 28 listopada 2016 roku skargę do WSA w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Burmistrza złożył Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Grzegorz Sikorski (…). Z pisma wynika, że Przewodniczący Rady złożył skargę kasacyjną na postanowienie WSA z dnia (…) .” Zapytał, czy była jakaś sesja na której dawalibyśmy pełnomocnictwo  Panu Przewodniczącemu do występowania w naszym imieniu przed organami zewnętrznymi?  Poprosił o wyjaśnienie.

Pan Grzegorz Sikorski-Przewodniczący Rady Miejskiej  poinformował, ,że z Panem Burmistrzem pracuje 27 lat. Uważa że człowiekowi, który zwrócił się do niego o wsparcie jako do Przewodniczącego Rady, widząc jego zasługi dla gminy Glinojeck nie powinien odmówić   pomocy. Złożył tę skargę jako Przewodniczący Rady, a do NSA, więcej skargę kasacyjną założyła  kancelaria prawnicza, której udzielił pełnomocnictwa. Później ona też ją wycofała, kiedy dowiedzieliśmy się, że Pan Burmistrz się nie odwołuje. Myśli, że zrobiłby to dla każdej osoby, która by go o to poprosiła. Państwo też piszecie pisma do różnych instytucji,  od których otrzymuje pisma do wyjaśnienia i musi na nie odpisywać. Uważa, że człowiek ten zasłużył, żeby udzielić mu pomocy i wsparcia. Zrobił to jako Przewodniczący Rady Miejskiej nie informując Państwa Radnych o tym . Niektórzy Radni o tym wiedzieli. 

Pan Andrzej Gontarski zauważył, że jest to bardzo szlachetne i słusznie że tak postąpił. Pewnie każdy z nas postąpiłby podobnie. Natomiast nie chodzi o to, że Pan wystąpił, ale o to, że o tym nic nie wiedzieliśmy. Nie mówiło się o tym na żadnej z sesji od dnia złożenia skargi kasacyjnej. Podpisując ją jako Przewodniczący Rady, działał Pan w imieniu całej Rady. Mam pretensje tylko o to, że Pan Przewodniczący nie poinformował nas o tym. Zapewne byśmy opowiedzieli się pozytywnie w tej sprawie.

Pan Grzegorz Sikorski-Przewodniczący Rady zauważył, że gdy była pierwsza sesja po ogłoszeniu wyroku Pana Burmistrza i  decyzji Komisarza, to Radny Pan Radwański zapytał:,, Co Pan Burmistrz robi na sesji?”, więc nie wie czy wszyscy radni opowiedzieliby się pozytywnie w tej sprawie?  Następnie zapytał, czy złamał w jakimś punkcie prawo?

Pan Andrzej Gontarski odpowiedział, że nie.

Pan Robert Roguski-Radca Prawny wyjaśnił, że pomimo tego iż Pan Sikorski podpisał skargę kasacyjną jako Przewodniczący Rady  to z dokumentacji, z którą się zapoznał nie jest to działanie w imieniu Rady, mimo wskazania funkcji. Państwo też składają zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa.

Pan Marek Kuminiarczyk zauważył, że radny jest funkcją wybieralną, natomiast Pan Przewodniczący został wybrany przez radnych jako przedstawiciel Rady. Radnym jest.

Pan Robert Roguski-Radca Prawny  zauważył, że on się z tą konstrukcja nie zgadza, ponieważ jeżeli Pan występuje z zawiadomieniem o popełnieniu przestępstwa w jakiejkolwiek sprawie to jakie znaczenie ma to, że występuje tam Pan jako rady?  Każdy z nas na tej Sali ma obowiązek, w sytuacji kiedy jest świadkiem, widzi, albo ma podejrzenie, że mamy do czynienia z czynem przestępczym, powinien o tym poinformować. W związku z tym powołanie się na jakąkolwiek pełnioną funkcję jest według niego absolutnie nie związana z tą materią. Pan pisząc zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa powołuję się na funkcję, gdyż Pan Grzegorz Sikorski występując w imieniu własnym powołał się na pełnioną funkcję Przewodniczącego Rady. Z racji pełnienia tej funkcji posiada wiedzę o działalności Pana Burmistrza, o tym, że był on dobrym Burmistrzem, że być może jego pozytywna opinia coś da. Nigdzie z dokumentów, które on widział, nie wynika żeby  skargę tę łączono, ze stanowiskiem rady. Jeśli  Pan Przewodniczący wystąpiłby w imieniu rady to powinien takie stanowisko uzyskać.

Pan Andrzej Gontarski zauważył, że w piśmie jest napisane jasno, że skargę kasacyjną złożył, Grzegorz Sikorski Przewodniczący Rady Miejskiej w Glinojecku. Skoro się podpisał to złożył to jako Przewodniczący Rady i w imieniu wszystkich radnych.

Pan Robert Roguski-Radca Prawny  zapytał, czy skoro Państwo występujecie z zawiadomieniem o popełnionym przestępstwie jako Radni Rady Miejskiej powinniście uzyskać takie stanowisko od Rady, czy nie?

Pan Andrzej Gontarski odpowiedział, że nie ponieważ jest radnym, natomiast jeśli ktoś pisze jako Przewodniczący Rady to powinien uzyskać pozwolenie Rady.

Pan Robert Roguski-Radca Prawny  zauważył, że nie widzi tej różnicy. O istocie pisma decyduje jego treść, Treść pisma i skarga została złożona przez Pana Grzegorz Sikorskiego 

Pan Andrzej Gontarski poprosił Przewodniczącego Rady, aby na przyszłość informował o takich sprawach.

Pan Zbigniew Babicz zauważył, że wydaje mu się iż wszystkie wystąpienia podpisywane przez Pana  Przewodniczącego powinny być w formie uchwał.

Pan Grzegorz Sikorski-Przewodniczący Rady poinformował, że w dniu dzisiejszym otrzymaliście pismo Dyrektora Szpitala w Ciechanowie. Poprosił o zapoznanie się z nim i podjęcie decyzji, czy udzielimy wsparcia szpitalowi w zakupie karetek, czy też nie. 

Pan Zbigniew Babicz zaproponował pomoc dla Pana Karola Prusakiewicza, przez składkę na rehabilitację.

Pan Dariusz Lewandowski popiera Pana Radnego, ale Państwo otrzymaliście zaproszenia na imprezę strażacką na 13 maja i w trakcie tej imprezy będzie prowadzona zbiórka na rzecz Pana Karola Prusakiewicza.

Pan Grzegorz Sikorski- Przewodniczący Rady poinformował, że funkcjonuje jeszcze Fundacja Rozwoju Miasta i Gminy Glinojeck. Strażacy chcą założyć taką fundację w celu pomocy ludziom poszkodowanym, chorym po wypadkach min. i Karolowi Prusakiewicz. Zaproponował, że jeśli są osoby, które chcą to zrobić, a jest osoba która chce tę fundację reaktywować to jest to możliwe. Dziś założyć Fundację jest bardzo trudno. Ta fundacja już jest, wystarczy tylko powołać nowy Zarząd, zmienić statut dopisując że fundacja będzie zajmowała się jeszcze pomocą ludziom poszkodowanym w  wypadkach, długotrwale chorym, a są takie dzieci na terenie miasta i gminy. Muszą  w niej pracować ludzie, którzy się jej poświęcą. Może przynieść dokumenty, możemy zrobić zebranie np. w połowie maja i rozpocząć wszelakie ustalenia.

Pan Marek Kuminiarczyk zapytał kto jest teraz prowadzącym Fundację?

Pan Grzegorz Sikorski- Przewodniczący Rady  odpowiedział, że oficjalnie w KRS-ie jest Pan Rudnicki i członkowie zarządu, a likwidatorem jest on od 3 lat i nie można jej zlikwidować. 

Pan Robert Roguski-Radca Prawny   zauważył, że nie wie czy tj. dobry pomysł, ponieważ cała ta fundacja jest aktualnie w trudnej sytuacji formalnej. Nie prowadzi działalności. Jeśli udałby się ją reaktywować to bardzo dobrze, ale trzeba by było pozamykać stare sprawy.

Pan Marek Kuminiarczyk odniósł się do pisma Dyrektora Szpitala w Ciechanowie i poinformował, że  pogotowia nie prowadzi już Pan Dyrektor, a Wojewoda. Pan Dyrektor pisze tu o pomocy doraźnej tj. MPL i MPL wyjazdowe, gdzie jeździ doktor, z którym nie zawsze jeździ pielęgniarka. Jeździ np. samochodem Cinqocento. Pan Dyrektor chce karetkę dla siebie dla szpitala, na wożenie szpitalnych pacjentów po urazach, do innych szpitali tj. do transportu między szpitalnego. Obecnie ratownictwo szpitalne prowadzi Wojewoda, stacja Wojewódzka jest w Płocku. Kiedy staraliśmy się o utworzenie punktu pogotowia w Glinojecku, Dyrektor Szpitala w Ciechanowie w ogóle nie chciał z nami na ten temat rozmawiać. Mamy karetkę skierowaną  ze Szpitala w Płońsku. Obecnie ona nie jest już karetką  Płońska, a karetką Pogotowia Ratownictwa, czyli wszystko od Wojewody.  

 Pan Grzegorz Sikorski- Przewodniczący Rady zauważył, że Pan Dyrektor wyraził chęć spotkania się, więc jeśli tylko Państwo będziecie chcieli można Dyrektora zaprosić na sesję .i ewentualnie wyjaśnić sporne kwestie.  Jeśli zechcecie go zaprosić to proszę zgłaszać do Pani Wernickiej.

Pan Dariusz Lewandowski zaproponował zajęciem się swoimi sprawami, a karetką zajmiemy się później.

 

  Innych uwag zapytań i wniosków nie było 


Podjęcie uchwał:

 

1)      w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej podjęcia czynności kontrolnych;

 

 Projekt uchwały przedstawiła Pani Iwona Wernicka– Pracownik Urzędu Miasta i Gminy Glinojeck.

Pan Grzegorz Sikorski-Przewodniczący Rady poinformował, że skarżący informuje, że źle zostały wydatkowane środki unijne. Kanalizacja została wybudowana, rozliczona, a co było robione  na ulicy Ciechanowskiej, nie było robione z dotacji unijnych. Program został zrealizowany, rozliczony i skontrolowany przez jednostkę wdrażającą. Sprawa jest już zamknięta, a mimo to Komisja Rewizyjna musi zbadać skargę i odpisać skarżącemu.

Następnie kolejno pytania zadawali:

Pan Dariusz Lewandowski zauważył, że ZGK nie podlega kontroli Komisji Rewizyjnej, a skargę mamy badać na zarządzanie ZGK, czyli na działalność Prezesa ZGK. Ten nie podlega Komisji Rewizyjnej, gdyż ma nad sobą Radę Nadzorczą? 

Pan Grzegorz Sikorski-Przewodniczący Rady zapytał Pana Prezesa ZGK z jakich środków była wykonana kanalizacja przy ulicy Ciechanowskiej?

Pan Andrzej Franczak-Prezes ZGK wyjaśnił, że nie wykonywał kanalizacji na ulicy Ciechanowskiej, wykonywała to gmina. Nie wie dlaczego został tu przywołany.

Pan Grzegorz Sikorski-Przewodniczący Rady poinformował, że skarga została wpłynęła do RIO  i została przekazana nam do rozpatrzenia.

Pan Stanisław Zubelewicz zapytał, czy skarżący w swojej skardze użył określenia ZGK?

Pan Grzegorz Sikorski-Przewodniczący Rady odpowiedział, że tak. Następnie poprosił  o przedstawienie tekstu skargi.

Pani Iwona Wernicka przedstawiła skargę.

Pan Robert Roguski-Radca Prawny zauważył, że odpowiedź na nasze pytania jest w Statucie Gminy ponieważ do naszych jednostek organizacyjnych należą też spółki gminne.  W związku z tym Rada jednak będzie miała możliwość kontroli spółek. Skarga została nam przekazana przez RIO i skierowana do Rady w związku z tym, albo Rada ja rozpozna, albo uzna się za niewłaściwą i przekaże ją komuś innemu. Według niego, nie może być to Rada Nadzorcza Spółki ponieważ jest to organ wewnętrzny, natomiast tu jest poddanie tej kontroli organowi zewnętrznemu. Według niego najrozsądniejszym rozwiązaniem byłoby przyjęcie tej skargi do rozpoznania przez radę, przekazanie jej do Komisji Rewizyjnej w celu rozpoznania. Zakres skargi wynika z treści skargi, a nie z jej nazwy. Powinniśmy rozpoznać tę skargę w tym zakresie w jakim ona jest.

Pan Dariusz Lewandowski zauważył, że na koniec roku spisywany jest roczny plan kontroli Komisji Rewizyjnej, to dlaczego nie ma w nim zapisanego, że możemy kontrolować spółki podległe pod gminę?  Jeśli mamy takie uprawnienia to powinno to być w planie kontroli? 

Pan Robert Roguski-Radca Prawny zauważył, że skargę trzeba rozpatrzeć całą, ewentualnie jeśli uznacie Państwo, że zarządzanie spółką nie mieści się w ramach kompetencji Rady to zapiszecie, że skontrolowano skargę w takim i takim zakresie, a  tego i tego nie i powinniście komuś to przekazać. Skargę trzeba rozpatrzeć we wszystkich kwestiach, które podniósł skarżący.

W wyniku dyskusji ustalono, żeby §1 projektu uchwały będzie brzmiał:

„Zleca się Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Glinojecku zbadanie skargi w sprawie nieprawidłowości w zarządzaniu Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Glinojecku oraz w sprawie wydatkowaniu dotacji unijnych przeznaczonych na rozbudowę kanalizacji przez miasto Glinojeck.”

 Pan Robert Roguski-Radca Prawny poinformował, że w jego ocenie skarga mieści się w kompetencji rady i może zostać rozparzona w całości.

 

Termin rozpatrzenia skargi ustalono na od 01 maja 2017 roku do 31 maja 2017 roku.

 

Innych uwag zapytań i wniosków nie było 

 

Rada Miejska jednogłośnie w głosowaniu jawnym  podjęła uchwałę nr XVI/162/2017   w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej podjęcia czynności kontrolnych.

 

Uchwała stanowi integralną część  niniejszego protokołu.

 

PRZERWA W OBRADACH

 

2)      w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Glinojeck ;

 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Iwona Wernicka– Pracownik Urzędu Miasta i Gminy.

 

Pan Andrzej Franczak-Prezes ZGK poinformował, że cena wody została na tym samym poziomie natomiast obsługa kanalizacji jest tą częścią jego działalności która przysparza mu trochę kłopotów. Oczyszczanie ścieków jest dużo droższe od ceny dostarczania wody. Chodzi nam tylko o uzyskanie niezbędnych kosztów, które ponosimy na utrzymanie kanalizacji.

 

Następnie kolejno pytania zadawali:

Pan Andrzej Gontarski  zapytał, czy ceny w naszej gminie są porównywalne w stosunku do gmin ościennych?

Pan Andrzej Franczak-Prezes ZGK zauważył, że naszego ZGK nie możemy porównywać do ZGK w Baboszewie ponieważ tam jest zakład budżetowy, może się porównywać do spółek. W sąsiednich spółkach tj. w Ciechanowie i Płońsku ceny wody są porównywalne do naszej, a nawet droższe.

Pani Małgorzata Iwańska  przypomniała, żeby ceny wody i ścieków powinny być podane z podatkiem Vat.

Pan Andrzej Franczak-Prezes ZGK poinformował, że na ogłoszeniach będą podane ceny z podatkiem Vat.

Pan Marek Kuminiarczyk zauważył, że przy ustalaniu grup dla ścieków mamy 1 grupę – odprowadzanie ścieków od ludności i (...), zakłady. Co przez to rozumiemy?

Pan Andrzej Franczak-Prezes ZGK wyjaśnił, że tj. błąd ponieważ należą one do grupy 2 – każda działalność gospodarcza. Wszystkie usługi wodne i ścieki mają 8% Vat.

Pan Stanisław Zubelewicz poinformował, że prosił, żeby na sesji była obecna Pani Księgowa ZGK jednak się nie pojawiła. Następnie zacytował fragment ustawy o taryfach dot. podejmowania przez radę uchwały o zatwierdzeniu taryf w terminie 45 dni od dnia złożenia wniosku albo o odmowie zatwierdzenia taryf jeśli zostały one sporządzone niezgodnie z przepisami. Omówił zadania Rady w tym zakresie. Kolejno zauważył, że po wnikliwej analizie wniosku,  ma do niego pewne uwagi i pytania, i tak:

                     1. Jaki wynik finansowy spółka ZGK osiągnęła za 2016 rok?

Pan Andrzej Franczak-Prezes ZGK odpowiedział, że ok. 100 tys. zł.

Pan Stanisław Zubelewicz skomentował wynik finansowy spółki. W 2016 roku przy zatwierdzeniu taryfy skorygowano w dół cenę ścieków dla I grupy o 0,54 zł/m3, gdyż w kalkulacji ceny zauważono błąd. Obniżenie ceny ścieków dla I grupy dla ilości 149.300 m3 miałoby spowodować mniejszy przychód ze sprzedaży o 80 tys. zł. Takie zmniejszenie przychodu mogłoby skutkować dla ZGK uzyskaniem straty bilansowej. Mimo zmniejszenia tego przychodu spółka osiągnęła zysk ok
100 tys. zł. Wniosek stąd, że w 2016 roku cena ścieków dla I grupy była  skalkulowana niewłaściwie, na niekorzyść dla mieszkańców. Skorygowanie ceny ścieków w dół nie przyniosło straty dla ZGK. Zatem działanie Rady Miejskiej w 2016 roku było zasadne, z korzyścią dla mieszkańców i bez straty dla ZGK.

Pan Stanisław Zubelewicz zauważył, że w kalkulacji wnioskowanej taryfy również jest błąd rachunkowy przy kalkulowaniu, wskutek czego cena ścieków jest zawyżona. Za chwilę ten błąd wykaże.

Pan Stanisław Zubelewicz dalej podnosił następujące kwestie.

                     2. ZGK ponosi koszty, które powinny być we wniosku podzielone na poszczególne działalności, dlaczego nie jest to wykazane?

                     3. Dlaczego w uzasadnieniu wniosku nie zdefiniowano roku obrachunkowego poprzedzającego wprowadzenie nowych taryf? Rok obrachunkowy został określony dopiero w opinii eksperta, a powinien być określony we wniosku?

Skoro taryfa ma wejść od 1 czerwca, wniosek na taryfę składa się 70 dni od dnia złożenia wniosku czyli 22 marca, a do sporządzenia wniosku bierze się dane księgowe z roku obrachunkowego(12 kolejnych miesięcy na dwa miesiące przed dniem złożenia wniosku). Nigdzie we wniosku ni w uzasadnieniu nie jest napisane, że z roku 2016 zostały wzięte dane finansowe oraz dane ilościowe wody i ścieków. To powinna być podstawa do kalkulowania cen do nowej taryfy. Na to powinien odpowiedzieć autor taryfy.

Pan Andrzej Franczak-Prezes ZGK zauważył, że z uchwały wynika, że dane są z 2016 roku.

Pan Stanisław Zubelewicz dalej kontynuował.

 1. Dlaczego kalkulowania cen wody i ścieków nie poprzedza się sprawozdaniem z roku obrachunkowego poprzedzającego rok, w którym wprowadzona ma być nowa taryfa w zakresie : ilości wody i ścieków, przychodów ze sprzedaży wody, poniesionych kosztów na wodę i uzyskania wyniku finansowego na wodzie, przychodu z odbioru ścieków, kosztów na ścieki, uzyskania wyniku finansowego na ściekach? Tego nie ma, a powinien to być punkt wyjścia do kalkulowania nowych cen. Wynika to z uzasadnienia wniosku.     
 2. Bardzo istotnym jest też, że ZGK prowadzi wieloraką działalność: zaopatrzeniowe w wodę, odbiór ścieków, produkcję i zaopatrzenie mieszkańców w CO, usługi cmentarne, wykonywania przyłączy i sieci wodnych i kanalizacyjnych oraz inne działalności. Zakład ponosi koszty, które powinny być podzielone. Tego nie widzimy. W sprawozdaniu za 2015 rok widzimy jakie koszty wg. rodzajów zakład poniósł.

Następnie Pan Zubelewicz przekazał radnym wykaz ilości wody, ścieków, ceny  taryf za poszczególne lata, co stanowi załącznik do protokołu. Następnie  omówił zmiany w poszczególnych latach.  Zwrócił szczególną uwagę na spadek ilości ścieków w 2017 roku.

Pan Andrzej Franczak-Prezes ZGK wyjaśnił, że te dane są do sprawdzenia. 133 000 m3  ścieków faktycznie zostało sprzedane w 2017 roku.

Pan Stanisław Zubelewicz poprosił o wyjaśnienie, dlaczego w 2016 roku w kalkulacji cen do taryfy przyjęto ilość ścieków 157 820 m3 , a w kalkulacji 2017 roku przyjęto ilość ścieków 133 000 m3 ? Skąd ten spadek?

Pan Andrzej Franczak-Prezes ZGK wyjaśnił, że  są to dane zakładane na dany rok.

Pan Stanisław Zubelewicz zauważył, że we wniosku jest taki dział, który nazywa się Uzasadnienie wniosku. Sokoro porównuje taryfy z poszczególnych lat i widzi takie liczby to ma prawo do wyciagnięcia takich wniosków. Na podstawie tych faktów, powinno się podać  na wstępie do tej taryfy ile było wody i ścieków w roku ubiegłym. Nie byłoby teraz tej dyskusji. A tak nie mając tych rzeczywistych danych ilości wody i ścieków opiera swoją wiedze na podstawie wniosków które były omawiane wcześniej.

Pan Stanisław Zubelewicz dalej wykazuje.

 1. Pisanie cen za wodę i ścieki w kwocie netto. Nie jest to prawidłowe. W Rozporządzeniu Ministra Budownictwa o zarządzaniu kalkulacji na wodę i ścieki jest wskazane, że cena powinna być podana do publicznej wiadomości w kwocie z VAT. Mówi to też ustawa o cenach. Czyli cena powinna być podana w wartości brutto.

Zapytał jak mamy podjąć uchwałę o zatwierdzeniu taryfy skoro nie spełniony jest wymóg ustawowy tzn. cena musi być brutto?

 1. Kolejno odniósł się do tabeli G, części dot. zaopatrzenia w wodę pkt. 5, gdzie wskazał pomyłkę ponieważ przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok  w gr. 1 i gr. 2 wynoszą 36 286, 00 zł – są takie same, a ogółem 0 zł. Jest to błąd rachunkowy. Przy dokładnym sprawdzaniu, przeliczaniu danych w tabelach zauważa się, że było ręczne sterowanie alokacja kosztów co wpływa na wykalkulowaną cenę.

Następnie Pan Zubelewicz wskazał inne uwagi do kalkulacji cen za wodę i ścieki.

 1. Koszty pośrednie ogólne, (inaczej) tak zwane ogólnozakładowe, są kosztami stałymi i z reguły nie wykazują zmian rok do roku. W tych kosztach są zakwalifikowane koszty zarządu, wynagrodzenia pracowników administracji, koszty biura i inne koszty
  z tytułu istnienia firmy. Dlaczego wydzielone koszty ogólne dla obciążenia wody
  i ścieków wykazują znaczne wahania rok do roku? W kolejnych kalkulacjach cen, dla tworzenia nowych taryf, koszty ogólne zostały wydzielone do obciążenia wody
  i ścieków w wysokościach: w  2014 roku łącznie 163.092 zł, w 2016 roku łącznie 203.839 zł (wzrost o 5,57%), w 2017 roku łącznie 147.000 zł (spadek o 27,88%).

W podsumowaniu Pan Stanisław Zubelewicz odesłał Radnych do sprawozdania finansowego ZGK za 2015 rok, w którym mamy w kosztach działalności operacyjnej, mamy „pozostałe koszty” rodzajowe,  które wynosiły wtedy  25 411,39 zł, natomiast do kalkulowania wody i ścieków włączono pozycję „pozostałe koszty” w łącznej wysokości 154.527 zł. Dlaczego udokumentowane sprawozdaniem finansowym „pozostałe koszty” 25.411 zł do kalkulowania cen przyjęto koszty w łącznej wysokości 154.527 zł? W efekcie zawyża to kalkulowane ceny na wodę i ścieki. To jest oszustwo. Kto tego dokonał? To jest poważny błąd w kalkulowaniu cen, który powinien całkowicie zdyskwalifikować taryfy na wodę i ścieki. Jest to główny powód, aby podjąć uchwałę o odrzuceniu taryf.

Pani Małgorzata Iwańska zapytała, czy jest możliwość zaproszenia na sesję Pani księgowej ZGK, która zapewne rozwiałaby wszystkie wątpliwości Pana Zubelewicza?

Pan Andrzej Franczak – Prezes ZGK poinformował, że Księgowa podała do opinii dane które posiadała i nic nie zmieni natomiast pozostałe czynności wykonywał biegły rewident. Jeśli chcecie Państwo wysłuchać jego wyjaśnień możemy sesje przełożyć na popołudnie i on będzie mógł być obecny. 

 

PRZERWA W OBRADACH

 

Pan Stanisław Zubelewicz wskazał porównanie „pozostałych kosztów” z lat ubiegłych. Z których wynika, że co roku spółka wykazuje w sprawozdaniu finansowym „pozostałe koszty: na poziomie ponad 20 tys. zł, bo takie w rzeczywistości są. Jak się okazuje, to ZGK w poprzednich latach w kalkulacjach do taryf zawyżał w stosunku do sprawozdań finansowych przyjmowanie pozostałych kosztów. I tak, w 2014 roku do kalkulacji włączono sumaryczne „pozostałe koszty” w wysokości 97.560 zł, a w 2016 roku 172.370 zł. Zaznaczam, że w sprawozdaniach finansowych te koszty oscylują w zakresie 20 – 30 tys. zł. A więc, stosowana praktyka ujmowania w kalkulowaniu cen „pozostałych kosztów” w wielkości kilkakrotnie większej niż faktycznie je ponoszono, jest niezgodna z prawdą.  Również w opinii firmy EKSPERT są błędy rachunkowe . Czy za opinię zostało już zapłacone?

Pani Elżbieta Przybyłowska odpowiedziała, że nie.

Pani Małgorzata Iwańska zapytała, co byłoby w przypadku gdybyśmy nie podjęli tej uchwały i ją odrzucili?

Pan Stanisław Zubelewicz wyjaśnił, że wygląda to tak, że uchwała o zatwierdzenie taryf ma zostać poddana pod głosowanie. Jeżeli głosowanie wykaże , że nie zatwierdzamy taryfy wtedy musi być druga uchwała o odrzuceniu taryfy. Jedną z tych uchwał musimy podjąć. Jeśli nie zatwierdzimy taryfy to w konsekwencji będzie tak, że w terminie kolejnych 70 dni ZGK, sporządza nową taryfę i jeszcze raz będziemy głosować nad nowa taryfą.

Pan Andrzej Franczak – Prezes ZGK poinformował, że jeśli Rada podejmie uchwałę o odrzuceniu taryfy to on ją zaskarża. 

Pani Małgorzata Iwańska zapytała, czy załącznik do uchwały robiła ta sam firma co w zeszłym roku?

Pan Andrzej Franczak – Prezes ZGK odpowiedział, że tak. Kolejno zauważył, że błędy, które są  w opinii są do poprawienia.

 

PRZERWA W OBRADACH

 

W wyniku dyskusji części radnych z prezesem Franczakiem ustalono, że stawka za odprowadzanie ścieków dla odbiorców indywidualnych wynosić będzie nie 5,95 zł/m3 a 5,55 zł netto, tj. 5,99 zł z VAT. Pozostałe cenniki pozostają bez zmian.

 

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Rada Miejska w głosowaniu jawnym z wprowadzonymi poprawkami podjęła uchwałę nr XVI/163/2017 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Glinojeck  stosunkiem głosów 13 za, 1 wstrzymujący.

 

Uchwała wraz załącznikami stanowi integralną część  niniejszego protokołu.

 

Pani Małgorzata Iwańska poprosiła o zmianę firmy, która przygotowuje opinię.

 

PRZERWA W OBRADACH

 

Ad. 8

 

W wolnych wnioskach kolejno pytania zadawali:

Pan Zbigniew Babicz zapytał Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej co zrobił żeby ten „pad” panujący w naszej gminie trwał jak najkrócej?

Pan Grzegorz Sikorski – Przewodniczący Rady Miejskiej odpowiedział, że nie od niego jest to zależne. Obecnie decyduje Komisarz Wyborczy i Pani Premier. Nie wystosowywał do nikogo  żadnych pism w tej sprawie, ponieważ nie ma o tej sytuacji żadnej informacji od instytucji wyższych, Premiera czy Wojewody. Nawet o tym, że Pan Burmistrz złożył rezygnację dowiedział się dużo później od Pana Stanisława Zubelewicza. 

Pan Zbigniew Babicz zapytał, czy w dalszym ciągu dwie kancelarie będą reprezentować Urząd w sprawie Pani Sekretarz?

Pani Skarbnik poinformowała, że są podpisane z nimi umowy w związku z tym są do tego zobowiązane.

Pan Robert Roguski-Radca Prawny wyjaśnił, że nie widział umowy drugiej kancelarii, która ma zlecone prowadzenie tylko tych dwóch spraw: sprawy Państwa Wudarczyk i Pani Babicz. Natomiast w jego przypadku kończy się obsługa prawna. Na najbliższej sprawie sądowej zapewne jeszcze będzie, natomiast pozostałe sprawy tamta kancelaria będzie prowadziła sama. Decyzje podejmie Komisarz.   

Pan Zbigniew Babicz zapytał, czy rzeczywiście nie może uzyskać kopi umów podpisanych z kancelariami obsługującymi sprawę Pani Babicz?

Pan Robert Roguski-Radca Prawny zauważył, że dzisiaj jesteśmy w takim miejscu, że nie byłoby już komu to zrobić. Za chwilę przyjdzie Pan Komisarz, zapewne podejmie decyzję i wyda Panu te dwie umowy. 

Pan Grzegorz Sikorski-Przewodniczący Rady odniósł się do propozycji Radnego Pana Babicza odnośnie składki  na rzecz pomocy Karola Prusakiewicza, zapytał kto ma zbierać tę składkę?

Pan Zbigniew Babicz zaproponował, żeby przy pobieraniu diet od razu można zostawić jakąś kwotę. Zaproponował, żeby zbierała to Pani Skarbnik.

Pani Skarbnik wyraziła zgodę. 

 

          Ponieważ  innych  spraw  nie  wnoszono,  Przewodniczący  Rady  postanowił  o  zakończeniu  Sesji;  podziękował  wszystkim  za  przybycie  i  udział    w  jej  obradach.

 

Sekretarz   Obrad:                                                                                      Przewodniczący  Rady:

Zubelewicz Stanisław                                                                                         Sikorski Grzegorz

 

 

 

Dokument wytworzony przez: Rada
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wernicka Iwona
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 lipca 2017 14:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Iwona Wernicka
Ilość wyświetleń: 296
06 lipca 2017 14:32 Iwona Wernicka - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl