Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Protokoły z sesji zobacz archiwum »

PROTOKÓŁ NR XVI/17 z obrad Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 24 maja 2017 roku

PROTOKÓŁ NR XVI/17

 

z obrad Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 24 maja 2017 roku odbytej w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Glinojecku, pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady – Grzegorza Sikorskiego.

 

Obrady trwały od godziny 14.00 do godziny 16.15.

Rada obradowała w składzie - 14 radnych (nieobecny Radny Pan Marek Kuminiarczyk,), zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.

 

Ponadto uczestniczyli:

 1. Pełniący funkcję Burmistrza Miasta i Gminy – Artur Wiśniewski
 2. Sekretarz Miasta i Gminy – Zenona Babicz
 3. Skarbnik Miasta i Gminy -  Celina Czerska
 4. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy: Pan Antoni Strzembeczny - Referent ds. modernizacji  i budowy dróg gminnych, Pani Elżbieta Przybyłowska – Inspektor ds. rolnictwa, leśnictwa i utrzymania czystości i porządku w gminie;
 5. Pani Małgorzata Żdanowska - Redaktor Gazety „Wieści Glinojecka”;
 6. Pani Bożenna Marchel - Potrzuska– Radca Prawny;
 7. Sołtysi - zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.

 

PRZEBIEG SESJI:

 

Ad. 1

 

Przewodniczący Rady Pan Grzegorz Sikorski otwierając obrady przywitał zebranych, stwierdził quorum konieczne do podejmowania prawomocnych uchwał.

 

Ad.2

 

Porządek dzienny Sesji zaproponował Przewodniczący Rady  w następującym brzmieniu:

      1. Otwarcie,  stwierdzenie  quorum.

 1. Przyjęcie  porządku  dziennego.
 2. Powołanie  Sekretarza  Obrad. 
 3. Podjęcie  uchwał:

1)      w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Glinojeck na rok 2017;

2)      w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w obrębie geodezyjnym Kondrajec Pański, gmina Glinojeck;

3)      w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/159/2017 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki  nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Glinojeck na 2017 rok.

 1. Zapytania i wolne wnioski.

 

W sesji zaczął uczestniczyć Pan Marek Kuminiarczyk.

 

Pan Stanisław Zubelewicz zaproponował wprowadzić jako pkt. 4 porządku obrad punkt pt. „Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie od 10 maja 2017 roku do 23 maja 2017 roku”. Ponieważ Pan Burmistrz nie jest teraz do tego przygotowany poprosił o ustne sprawozdanie, w którym będą podane wydane zarządzenia, podjęte decyzje i podjęte zobowiązania finansowe.                                    

Pan Grzegorz Sikorski- Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał wnioskodawcę zwołania sesji, Pana Pełniącego Obowiązki Burmistrza, czy wyraża na to zgodę? 

Pan Artur Wiśniewski-Pełniący funkcję Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck poprosił o zadawanie pytań w tej sprawie w wolnych wnioskach, ponieważ on musi się przygotować.

Pan Grzegorz Sikorski- Przewodniczący Rady Miejskiej zauważył, że rozumie iż wnioskodawca nie wyraża zgody na  wprowadzenia tego punktu do porządku obrad?

Pan Artur Wiśniewski-Pełniący funkcję Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck poinformował, że nie wyraża zgody na wprowadzenie do porządku obrad punktu dot. Sprawozdania z działalności Burmistrza w okresie od 10 maja 2017 roku do 23 maja 2017 roku.

 

Porządek dzienny przestawiony przez Pana Grzegorza Sikorskiego - Przewodniczącego Rady został przyjęty jednogłośnie.

 

 Ad. 3

 

Na Sekretarza Obrad dzisiejszej Sesji powołany został Radny Pan Zbigniew Babicz , który zajął miejsce w Prezydium.

 

Ad. 4


Podjęcie uchwał:

 

1)      w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Glinojeck na rok 2017;

 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Celina Czerska– Skarbnik Miasta i Gminy .

 

Następnie kolejno pytania zadawali:

Pan Stanisław Zubelewicz poinformował, że Uchwała Budżetowa podjęta w styczniu tego roku określała dochody i wydatki, z których różnica stanowiła 800 000,00 zł deficytu. Natomiast 29 marca były wprowadzone do budżetu zmiany. Po zmianach budżet nie zmienił deficytu. W obecnym projekcie uchwały mamy, że dochody spadły o 95 000,00. zł, wydatki wzrosły o 223 911, 00 zł, więc deficyt wzrósł o 319 000,00. zł, czyli wynosi 1 109 000,00 zł. Co wpłynęło na to, że aż tak mocno wzrósł deficyt?

Pani Skarbnik odpowiedziała, że zmiana jest związana ze zwiększonymi wydatkami w planowanym budżecie gminy. Pierwszą podstawową zmianą jest zmiana dotacji na dzieci 6-letnie i Przedszkole. Na etapie projektu budżetu była inna liczba dzieci, inna kwota planowanej dotacji na  dziecko, a 1 grudnia po zmianie ustawy o dochodach zmieniły się zasady subwencjonowania tych dzieci. Dzieci 6-letnie weszły do subwencji ogólnej, czyli na te dzieci w przedszkolach już nie dostajemy subwencji, a dostajemy dotacje. Kwota dotacji na jednego przedszkolaka w wieku 5 lat wynosi 1.338,00 zł. W 2016 roku dotacja na jednego przedszkolaka wynosiła 1.370,00 zł . Z tego wynika zmniejszenie kwoty dotacji w stosunku do planu o kwotę 125 936,00 zł. Nie otrzymujemy  dotacji na dzieci 6-letnie. Kolejny duży wydatek jest w dziale 750 Administracja publiczna tj. 179  650,17 zł - zwiększenie planu na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych z Urzędu Pracy o 8 tys. zł oraz 157 531,99 zł  w ramach ugody zawartej przed sądem i od tego składki pracodawcy, które musimy odprowadzić to kwota ponad 22 tys. zł, dotyczy to przywrócenia do pracy Pani Sekretarz. To są te dwie największe sprawy, które powodują wzrost deficytu. Pozostałe wydatki są związane z bieżącym funkcjonowaniem budżetu.

Pan Stanisław Zubelewicz poinformował, ze interesuje go kwota odszkodowania w wysokości 157 531,99 zł. ponieważ w materiałach, które otrzymali nie ma dokładnego opisu co to jest, jest tylko informacja hasłowa. Sprawdzał to dziś u Pani Skarbnik i okazuje się, że Pani Skarbnik  w swojej dokumentacji ma tylko mały fragmencik ugody, bez żadnego podpisu. W sprawach księgowych muszą być pełne dokumenty. Poprosił, żeby do akt Pani Skarbnik wpłynęła pełna kopia zawartej ugody. Ponadto my jako radni też powinniśmy otrzymać kopie tej ugody, inaczej nie podejmiemy  uchwały. Taki jest jego wniosek.

Następnie poprosił Pana Przewodniczącego o 30 min przerwy, aby ten materiał został uzupełniony.

Pan Grzegorz Sikorski-Przewodniczący Rady zapytał, czy taka ugoda znajduje się w urzędzie? Jeśli tak, to czy jest możliwość żebyśmy jako radni ją otrzymali? 

Pani Skarbnik poinformowała, że poprosiła Pana Burmistrza o ugodę, natomiast otrzymała tylko wyciąg z tej ugody. Przygotowując na dziś Państwu uchwałę, musiała wiedzieć czy tj. wynagrodzenie, czy tj. odszkodowanie bo od tego zależą składki. Na dzień dzisiejszy ma takie dokumenty i decyzja należy do Państwa. Na podstawie tego dokumentu nie podpisze przelewu ponieważ dla niej to musi być wiarygodny dokument z podpisami.

Pani Zenona Babicz-Sekretarz Miasta i Gminy poinformowała, że ma taki dokument w oryginale, Pani Skarbnik dziś go otrzyma. Ponieważ są tu dane osobowe nie wyraża zgody na udostępnienie tej ugody Radnym.

Pan Stanisław Zubelewicz zwrócił uwagę na to, że dane osobowe można zasłonić.  

Pani Skarbnik zauważyła, że to są finanse publiczne i wydatki z budżetu są jawne.

Pan Grzegorz Sikorski-Przewodniczący Rady poprosił o zakrycie danych i skserować dla radnych ugodę.

Pan Zbigniew Babicz zwrócił się do Przewodniczącego Rady, że na poprzednich sesjach występował o kserokopię umów z kancelariami prawnymi. Wówczas to on twierdził, że dokumenty te będą krążyły po Glinojecku.

Pan Grzegorz Sikorski-Przewodniczący Rady potwierdził, że tak mówił, natomiast później ustalono, że kopie tych umów mają być ewidencjonowane i ma Pan je otrzymać. Pan Iwański odpowiedział Panu, że ma 14 dni na dostarczenie tych umów i ma to zrobić.

Pan Zbigniew Babicz poinformował, że przez dwa miesiące nie może uzyskać umów.

Pan Stanisław Zubelewicz zauważył, że tydzień temu w pewnym miejscu Polski tę ugodę trzymał w ręku i czytał. 

 

PRZERWA W OBRADACH

 

Pan Stanisław Zubelewicz zapytał, skąd wzięła się kwota odszkodowania 157 531,99 zł skoro wiadomo, że Sąd Rejonowy w Ciechanowie w lipcu 2016 roku zasądził odszkodowanie na rzecz Pani Babicz w wysokości 145 598,59 zł? Jak ona została wyliczona?

Pani Zenona Babicz wyjaśniła że 15 lipca 2016 roku Sąd Rejonowy przyznał odszkodowanie za cały okres pozostawania bez pracy w wysokości 145 598,59 zł, natomiast nie wziął pod uwagę, że przebywała 6 m-cy na zwolnieniu lekarskim i 3 m-ce na zasiłku rehabilitacyjnym do 13 stycznia 2016 roku. Kwota 157 531,99 zł tj. kwota za czas pozostawania bez pracy od 13 stycznia 2016 roku do 11 maja 2017 roku, ponieważ jest w okresie ochronnym.

Pan Stanisław Zubelewicz zapytał ,o jaką kwotę została ta kwota skorygowana?

Pani Zenona Babicz poinformowała, że jeśli chodzi o szczegółową kwotę o którą została ta kwota skorygowana to jest w dokumentach sprawy i ona nie pamięta. Za okres pozostawania na zwolnieniu lekarskim i zasiłku rehabilitacyjnym otrzymywała najniższe wynagrodzenie.

Pan Stanisław Zubelewicz zapytał, kto wyliczył tę kwotę 157 531,99 zł?

Pani Zenona Babicz odpowiedziała, że sąd.

Pan Marek Kuminiarczyk zapytał, czy gdyby Pan Burmistrz nie wnosił apelacji od tamtego wyroku to te koszty byłyby znacznie niższe?

Pan Grzegorz Sikorski-Przewodniczący Rady zwrócił się do Pani Skarbnik, która na którejś sesji powiedziała, że kancelarii prawnej, która miała prowadzić  sprawę Pani Babicz zostało zapłacone 24 tys. zł. Czy to już były wszystkie koszty do zakończenia tej sprawy?

Pani Skarbnik odpowiedziała, że tak, to była jednorazowa zapłata, zgodnie z umową, tam była jedna kwota 24 760,00 zł,  płatna z góry.

Pan Grzegorz Sikorski-Przewodniczący Rady rozumie, że zapłaciliśmy kancelarii ponad 24 tys. zł. która doprowadziłaby tę sprawę do końca. Dlaczego więc nie skorzystaliśmy z tej kancelarii, żeby ta sprawa się odbyła?  Kancelaria nam tych pieniędzy nie zwróci. Mógł Pan Burmistrz być obecny na sprawie, może kancelaria obroniłaby, czy też nie obroniła wniesionego stanowiska. Ugoda polega na tym, że ktoś z czegoś rezygnuje, a w tej chwili raczej tak nie jest. Skoro zapłaciliśmy kancelaria powinna tam się pojawić, ponieważ już nie ponosiliśmy żadnych kosztów. 24 tys. zł wydaliśmy bez efektów pracy, a Pan Marek Kuminiarczyk sugeruje, że zwiększyliśmy koszty. Być może ta kancelaria by wybroniła gminę.

Pan Marek Kuminiarczyk zapytał Pani Skarbnik, kto z tą kancelarią podpisywał umowę?

Pani Skarbnik odpowiedziała, że Pan Burmistrz-organ wykonawczy, bo miał takie prawo.

Pan Marek Kuminiarczyk zwrócił się do obecnych na sesji i zapytał, czy Państwo płacą komuś za coś co nie zostało wykonane? Jeżeli ta kancelaria dostałaby pieniądze po zakończeniu rozprawy, za wynik korzystny dla gminy to rozumie, natomiast zapłacenie komuś za coś co nie zostało wykonane jest bez sensu. Dla niego ta umowa jest nieporozumieniem. 

Pan Grzegorz Sikorski-Przewodniczący Rady poinformował, że ta kancelaria wskazała, że był pobierany zasiłek chorobowo- rehabilitacyjny.

Pani Zenona Babicz poinformowała, że nie ta kancelaria wskazała pobierany zasiłek chorobowo-rehabilitacyjny. Ta kancelaria pojawiła się 27 stycznia 2017 roku, kiedy zaczęliśmy wyliczać kwoty odszkodowania. Do tej pory kancelarii nie było. Pan Roguski już w lipcu 2015 rok wiedział,, że przebywała na zwolnieniu lekarskim. Następnie zapytała Panią Skarbnik, czy 24 tys. zł zapłacone tej kancelarii było z kosztami apelacji 7 250 zł.,, czy bez?

Pani Skarbnik odpowiedziała, że to był cały koszt?

 Pan Stanisław Zubelewicz zapytał, czy prawdą jest, że kwota zasądzona przez Sąd Rejonowy 145 568,00 zł została skorygowana do kwoty w dół  o kwotę 86 091,43 zł ?

Pani Zenona Babicz wyjaśniła, że kwotę tę korygował Sąd Okręgowy w Płocku, ponieważ dostarczyła zaświadczenia z ZUS-u.

Pan Stanisław Zubelewicz zapytał, czy tę kwotę wypłacił ZUS?

Pani Zenona Babicz odpowiedziała, że ZUS zapłacił jej za 6 m-cy zwolnienia lekarskiego i 3 miesiące zasiłku rehabilitacyjnego.

Pan Stanisław Zubelewicz do dnia 11 maja podwyższono odszkodowanie o 98 054.85 zł za czas pozostawania bez pracy. Następnie zapytał kiedy ZUS wypłacił Pani kwotę 86 091,43 zł?

Pani Zenona Babicz odpowiedziała, że  ZUS wypłacił jej 29 200,00 zł do 13 stycznia 2016 roku. ZUS jej nie wypłacił takiej kwoty.

Pan Stanisław Zubelewicz zapytał, z jakiego tytuły została skorygowana kwota 145 568,00 zł?  

Pani Zenona Babicz odpowiedziała, że odliczony został czas pozostawania na zwolnieniu lekarskim.

Pan Stanisław Zubelewicz zauważył, że w zeznaniu majątkowym  za 2015 rok wykazała Pani, że otrzymała świadczenie rehabilitacyjne w wysokości 27 999,83 zł i pozostaje jeszcze kwota 86 091,43 zł?

Pani Zenona Babicz wyjaśniła, że sąd nie odlicza kwoty, a odlicza tylko czas i nie odliczył jej kwoty 27 999,83 zł, a okres 9 miesięcy.

Pan Stanisław Zubelewicz ponowił swoje pytanie, czy kwotę  86 091,43 zł otrzymała Pani z ZUS-u czy nie?

Pani Zenona Babicz  odpowiedziała, że takie kwoty z ZUS-u nie otrzymała.

Pan Stanisław Zubelewicz zwrócił się do Pana Burmistrza z zapytaniem dlaczego nie podjął negocjacji, ani negocjacji w przypadku wysokości odszkodowania, ani negocjacji w zakresie terminu wypłaty odszkodowania, przy podpisywaniu ugody?

Pan Burmistrz poinformował, że zapoznał się z dokumentacją spraw sadowych, które się wcześniej odbywały. Prawomocny wyrok zapadł 15 lipca 2016 roku. Na tej podstawie podjął wobec sądu ugodę. Działał zgodnie z prawem i uważa że samorząd nie jest do tego, żeby rozgrywać jakieś osobiste urazy. Samorząd jest po to, żeby służyć mieszkańcom gminy. Chciałby po sesji spotkać się z Państwem Sołtysami ponieważ wie, że są ogromne problemy i potrzeby, które potrzeba zrobić. Był wakat na stanowisko Sekretarza co było kolejnym powodem zawarcia ugody.

Pan Grzegorz Sikorski-Przewodniczący Rady zapytał Pana Burmistrza, czy ten wiedział, że kancelaria jest opłacona i że gmina nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów?

Pan Burmistrz odpowiedział, że wiedział o tym. Ponadto kończyła się właśnie umowa na obsługę prawną.

Pan Grzegorz Sikorski-Przewodniczący Rady zauważył, że kancelaria, która była opłacona miała doprowadzić sprawę do końca.

Pan Burmistrz poinformował, że to co było w I instancji było dla niego wiarygodne. Czy Pan Przewodniczący zapoznał się z przebiegiem spraw, które toczyły się w Ciechanowie?

Pan  Grzegorz Sikorski-Przewodniczący Rady  odpowiedział, że Rada tym się nie zajmowała.

Pan Stanisław Zubelewicz zauważył, że 10 maja dostaje Pan nominacje od Pani Premier na pełnienie obowiązków Burmistrza, 11 maja wypowiada Pan pełnomocnictwa kancelariom prawnym i 12 maja, czyli na drugi dzień swojego urzędowania, jedzie Pan do sądu i zawiera ugodę. Miał  w swoim życiu do czynienia z wieloma kierownikami jednostek. Gdy nowy kierownik przychodził, dawał sobie trochę czasu do zapoznania się z tematem i był bardzo powściągliwy w wydawaniu  decyzji, a tu Pan już na drugi dzień swojego urzędowania nagle wycofuje coś z sądu, co przynosi skutek 157 000,00 zł uszczerbku dla budżetu gminy. Czy nie należałoby w tym czasie, wystąpić do sądu o odroczenie tej sprawy do wyboru nowego Burmistrza? Pan jeszcze nie wie, czy będzie Burmistrzem, a może Pan taki prezent zrobił innemu Burmistrzowi? Jeśli Pan Będzie tym Burmistrzem i będzie Pan odpowiedzialny za kształtowanie budżetu to już będzie Pana problem, ale jeżeli którykolwiek z trzech pozostałych kandydatów zostanie Burmistrzem to będzie od Pana miał ujemy prezent. Czy nie zbytnio pochopnie Pan się dał komuś pokierować?

Pan Burmistrz poinformował, że działał zgodnie z prawem i swoimi upoważnieniami.

Pan Andrzej Gontarski  zauważył,  że kiedy Pan Burmistrz odwołał Panią Sekretarz to wszyscy  wiedzieli, że Pani Babicz będzie się odwoływać i że efekt będzie taki jaki mamy obecnie. Trzeba było wtedy doradzić Panu Burmistrzowi żeby nie narażał pieniędzy publicznych na ten cel. Trzeba było wcześniej doradzić Panu Burmistrzowi żeby nie zatrudniał kancelarii prawnej za ponad 20 tys. zł na miesiąc, czy dwa miesiące, podczas gdy mamy własną kancelarie, która nas obsługuje. Gdzie byliście Panowie wtedy, gdy Pan Burmistrz podejmował bezsensowne decyzje? Chciał prowadzić jakąś prywatną wojnę z Panią Sekretarz to mógł wydawać na to własne pieniądze. Teraz mamy tego efekty. Prawdopodobieństwo tego, że ta kancelaria obroniłaby stanowisko Urzędu jest niewielkie.  Jest wyrok sądu i sprawa jest jasna. Oczywiście pytań powstaje w tej chwili bardzo dużo, ale równie dobrze można by te pytania odbić w stosunku do Pana Burmistrza, który tę sprawę rozpoczął i ciągnęła się tyle czasu.

Pan Grzegorz Sikorski-Przewodniczący Rady  zwrócił uwagę na słowa Pana Wiśniewskiego, który powiedział, żeby nie roztrząsać prywatnych spraw i zaproponował, przypomnienie sobie kadencji 2010-2014, jaka wówczas była walka z Panem Burmistrzem, nie koniecznie dotycząca tego czy jest dobrym burmistrzem, czy złym – „powinniśmy służyć ludziom, a nie prywatne sprawy załatwiać na sesjach”.   

Pan Stanisław Zubelewicz odniósł się do wypowiedzi Pana Gontarskiego i zauważył, że my byliśmy tam gdzie i Pan był, Radni tworzyli jedną wspólnotę samorządową. Na zarzadzanie Burmistrza, Rada nie ma bezpośredniego wpływu. Burmistrz zarządza jednostką gminy i wykonuje uchwały Rady. Zaczął omawiać sprawę finansową, nie po to żeby negować Panią Babicz (wiedział, że Sąd Okręgowy w Płocku podtrzyma wyrok Sądu Rejonowego w Ciechanowie ), ale po to , żeby to postanowienie wydał sąd, a nie zawarta ugoda. Ma żal do Pana Burmistrza, że użył takiego środka jak ugoda.

Pan Zbigniew Babicz zwrócił się do Pana Zubelewicza  z żalem, że tak interpretuje tę sprawę. Wspomniał o książce, którą napisał o Panu Waldemarze Godlewskim. A teraz zmienił zadanie na jego temat!

Pani Skarbnik poinformowała, że to co jest przygotowane w tej uchwale i tak musi być zapłacone ponieważ art. 256 ustawy o  finansach publicznych wyraźnie mówi, że „ Wydatki nieprzewidziane, których obowiązkowe płatności wynikają z tytułów wykonawczych, wyroków sądowych lub ugód, mogą być dokonywane bez względu na poziom środków finansowych zaplanowanych na ten cel. Odpowiednia zmiana planu wydatków powinna nastąpić w trybie przeniesień wydatków z innych podziałek klasyfikacji wydatków lub z rezerw celowych”. Czyli niezależnie od tego jak Państwo dziś zagłosujecie nad tą uchwałą,  to i tak trzeba będzie to zapłacić.

Pan Grzegorz Sikorski-Przewodniczący Rady poinformował, że my to wiemy, ale chcieliśmy pewnych wyjaśnień.

Pan Stanisław Zubelewicz zauważył, że jak przystąpimy za chwilę do głosowania nad tą uchwałą to należy zwrócić uwagę, że prócz odszkodowania składnikami tej uchwały są też inne elementy. Niech ta jedna sprawa dot. odszkodowania nie przeważa nad całością sprawy.

 

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Rada Miejska jednogłośnie w głosowaniu jawnym  podjęła uchwałę nr XVI/164/2017

 w sprawie  zmian w  Uchwale Budżetowej Gminy Glinojeck na rok 2017.

 

Uchwała wraz załącznikami stanowi integralną część  niniejszego protokołu.

 

2)      w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w obrębie geodezyjnym Kondrajec Pański, gmina Glinojeck;

 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Zenona Babicz – Sekretarz Miasta i Gminy Glinojeck.

 

Pan Antoni Strzembeczny poinformował, że w ramach funduszu sołeckiego, sołectwo Kondrajec Pański zaplanowało pozyskanie działki od Agencji Nieruchomości Rolnych. Żeby taką działkę gmina pozyskała nieodpłatnie, musi być na ten teren sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Jeśli takiego planu nie będzie Agencja takiej działki nam nie przekaże nieodpłatnie.

 

Następnie pytania zadawali:  

Pan Stanisław Zubelewicz zauważył, że §5 jest błędnie zapisany,: „uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia” powinien być zapis:,, Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia  w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego”. Za chwilę Wojewoda nam może uchylić tę uchwałę podobnie jak wskazała błąd w następnej, którą będziemy podejmować .

Pani Bożena Marchel-Potrzuska- Radca Prawny poinformowała, że jest znaczna różnica pomiędzy uchwałą, która wchodzi w życie z dniem podjęcia tak jak przystąpienie do planu, a Program opieki nad zwierzętami (…) gdzie przyjęto teraz, że jest prawem miejscowym i wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia. Planowanie przestrzenne jest dość długim procesem i składa się z etapów: pierwszym jest sama uchwała  o przystąpieniu, ona jest formalna żeby gmina mogła zlecić wykonanie planu i prowadzić wszelakie uzgodnienia zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Kiedy to zostanie wykonane, wtedy Państwo otrzymacie te uchwałę i  nie będzie ona w sprawie przystąpienia tylko w sprawie uchwalenia miejscowego planu dla obrębu Kondrajec. Wówczas na pewno będziecie Państwo mieli zapis, że uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Wtedy jest to prawo miejscowe. Uchwała dzisiejsza jest tylko przyzwoleniem Rady do podjęcia czynności. Odkąd zajmujemy się prawem to zawsze programy nie były traktowane jako prawo miejscowe, obecnie zmieniło się orzecznictwo i program zmienił soja kwalifikację. U nas kierujemy się nie tylko przepisem, który się nie zmienił, ale również orzecznictwem. Stąd zmiana w kolejnej uchwale.  

      

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Rada Miejska w głosowaniu jawnym  podjęła uchwałę nr XVI/165/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w obrębie geodezyjnym Kondrajec Pański, gmina Glinojeck stosunkiem głosów 14 za, 1 wstrzymujący się;

 

Uchwała wraz załącznikiem stanowi integralną część  niniejszego protokołu.

 

3)      w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/159/2017 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia   29 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki  nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Glinojeck na 2017 rok.

 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Zenona Babicz – Sekretarz Miasta i Gminy Glinojeck.

 

Pani Elżbieta Przybyłowska poinformowała, że Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki  nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta     i Gminy Glinojeck na 2017 rok. Przyjęty program zawierał wszystkie elementy zgodnie  z ustawą o ochronie zwierząt. W ramach nadzoru pracownik Wojewody wskazał, że jest to akt normatywny zawierający przepisy powszechnie obowiązujące na terenie gminy, więc należy go opublikować w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. W związku z powyższym uchwała podjęta wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym. Nie ma zastrzeżeń do programu. Uchwała nie została uchylona, był tylko telefon z prośbą o zmianę §3 tej uchwały.

 

Uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Rada Miejska jednogłośnie w głosowaniu jawnym  podjęła uchwałę nr XVI/166/2017 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/159/2017 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia  29 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki  nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Glinojeck na 2017 rok.

 

Uchwała stanowi integralną część  niniejszego protokołu.

 

Ad. 5

W wolnych wnioskach kolejno pytania zadawali:

Pan Stanisław Zubelewicz zwrócił się do Pana Burmistrza i zauważył, że 10 maja otrzymał nominacje od Pani Premier na pełnienie obowiązków Burmistrza w naszej gminie, zapytał czy wraz z tą nominacją otrzymał jakieś specjalne instrukcje na zarządzanie gminą?

Pan Burmistrz odpowiedział, że jego uprawnienia są zawarte w ustawie o samorządzie gminnym.

Następnie Pan Stanisław Zubelewicz zapytał, czy w okresie pełnienia obowiązków Burmistrza zamierza Pan dokonać jakiś zmian osobowych związanych z zatrudnieniem w Urzędzie lub nadać im bieg  w okresie pełnienia obowiązków?

Pan Burmistrz odpowiedział, że nie. Jest to krótki okres i na pewno nie zamierza.

Kolejno Pan Zubelewicz zauważył, że okresie pełnienia obowiązków, każdy Wójt/Burmistrz zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym wykonuje uchwalony budżet, zapytał czy podjął Pan już jakieś kroki w kierunku wykonywania budżetu gminy na ten rok?

Pan Burmistrz odpowiedział, że na bieżąco podejmuje różne zarządzenia i budżet jest realizowany.

Pan Stanisław Zubelewicz zauważył, że zbliżają się wybory,  czy może nam coś Pan powiedzieć na temat rozpoczętych czynności dot. wyborów. Wiemy kto będzie kandydował , ale nie patrząc już na sprawy osobowe, jak Pana zdaniem przebiegają prace w zakresie organizacji wyborów?

Pan Burmistrz poinformował, że została powołania Miejska Komisja Wyborcza, Urzędnik Wyborczy . Wszystko odbywa się zgodnie z procedurami.

Pan Grzegorz Sikorski-Przewodniczący Rady poinformował, że na jednej z sesji podjęliśmy uchwałę zlecającą Komisji Rewizyjnej podjęcie czynności kontrolnych na skargę Pana Pokrzywnickiego. Komisja rozpatrzyła tę skargę. Poprosił Pana Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie protokołu z tej kontroli.

Pan Dariusz Lewandowski - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił protokół z przeprowadzonej kontroli.

Pan Grzegorz Sikorski-Przewodniczący Rady poinformował, że zostaną wysłane stosowne pisma do RIO i Pana Pokrzywnickiego z wnioskami Komisji Rewizyjnej.

Pan Piotr Gadomski zauważył, że być może wszyscy sołtysi  Pana Burmistrza nie znają, w związku z tym poprosił, żeby Pan Burmistrz się przedstawił . Radni też by chcieli o Panu coś wiedzieć.

Pan Burmistrz poinformował, że miał spotkanie z Państwem Sołtysami, na którym przedstawiał się. Następnie poinformował, że pracował w samorządzie Miasta i Gminy Glinojeck, przez ponad 9 lat . Potem przez krótki okres pracował w Radzanowie pełniąc funkcję Dyrektora Ośrodka Kultury. 5 lat pracował w Płońsku gdzie zarządzał Miejskim Centrum Kultury. Kolejne 5 lat pracował w Płockim Ośrodku Kultury i Sztuki. Zawsze związany był z kulturą i zarządzaniem. Są to instytucje samorządowe. Miał to szczęście, że każdy samorząd zabiegał o jego osobę i cieszy się, że z małej miejscowości dotarł do najbogatszego Domu Kultury w Polsce , ponieważ w Płocku zarządzał połową budżetu Miasta i Gminy Glinojeck i 60-osobowym zespołem.

Pan Piotr Gadomski zapytał, czy Pani Babicz będzie przysługiwał urlop wypoczynkowy za okres pozostawania bez pracy?

Pani Bożenna Marchel-Potrzuska-Radca Prawny poinformowała, ze wolałaby tę sprawę sprawdzić. W jej odczuciu urlop wypoczynkowy jej nie przysługuje, ale musiałaby to sprawdzić ponieważ taka sytuacja rzadko się zdarza. Odpowie na to pytanie na następnej sesji.

Pan Stanisław Zubelewicz zapytał odnośnie zapisu w ugodzie dot. zmiany w świadectwie pracy, a mianowicie, jeżeli osoba została przywrócona do pracy, a za czas pozostawania bez pracy zostaje wypłacone odszkodowanie to uważa, że należałoby wydane świadectwo pracy anulować?

Pani Bożenna Marchel-Potrzuska-Radca Prawny poinformowała, że przywrócenie do pracy zatwierdzone ugodą  miało miejsce przed sądem. Z ugodą jest tak, że strony mogą różne rzeczy proponować, natomiast jeśli nie jest to zgodne z prawem lub ma na celu obejście prawa sąd jej wtedy nie zatwierdzi. Zatwierdza umorzeniem o zakończeniu postępowania i jeżeli byłyby rzeczy niezgodne z prawem na pewno by nie pozwolił tego zawrzeć przez strony. Zatwierdzenie przez sąd oznacza również zgodność sprawy. Jeżeli sąd zobowiązał zamieścić w świadectwie pracy informację, że rozwiązanie umowy o prace, nastąpiło za wypowiedzeniem przez pracodawcę to tamto świadectwo musi być, czyli będą dwa, tamto pierwsze, a od 12 maja 2017 drugie. Wrócimy do świadectwa  pierwszego gdzie była dyscyplinarka zmienimy ten zapis, ponieważ on źle skutkuje a pozostałe zapisy świadectwa pozostaną bez zmian .Będzie wówczas tak jak sąd nakazał. Ugoda zatwierdzona przez sąd ma moc wyroku sądowego z którym się nie dyskutuje, a go wykonuje. Jeśli my nie wykonamy postanowień tej ugody jako pracodawca to pracownik ma prawo jak nie dostanie pieniędzy  pójść do komornika, a ten zajmie konto.

Pani Małgorzata Iwańska zauważyła, że na ostatniej sesji nadzwyczajnej Pana Babicz zaproponował żebyśmy pomogli Karolowi Prusakiewicz. Nie zdążyliśmy mu pomóc, ale mamy jeszcze jedną rodzinę  w gminie, którą my jako radni moglibyśmy wesprzeć , Państwa Małż, którym spłonął dom. Zapytała, czy Państwo Radni pomogą? Państwo Małż mają swoje prywatne konto i tam byśmy dokonali wpłaty. Nie koniecznie pomoc może być w formie finansowej. Jeśli ktoś ma zbędne materiały budowlane, oni chętnie je wezmą, żeby odbudować dom. Obecnie mieszkają w przyczepie kempingowej. Zgłosiła tę inicjatywę i zajmie się tym fizycznie.

 

Radni jednogłośnie wyrazili zgodę.     

 

Następnie Pani Małgorzata Iwańska poprosiła o zajęcie się sprawą Państwa Małż, zabezpieczenie im jakiegoś mieszkania na zimę ponieważ nie sądzi, żeby odbudowali dom do zimy. Mieli kredyt, więc nawet jak dostaną odszkodowanie to zapewne zajmie im to bank.

 

Pan Burmistrz poinformował, że już zajął się tym Państwem. Pewna pomoc już została udzielona i poczyniliśmy już rozmowy co do dalszej.

Pan Gwidon Ząbczyk – sołtys sołectwa Faustynowo poprosił o konkrety, ponieważ z tego co wie, Ci Państwo mają swój biznes koło spalonego domu i nie przeniosą się nigdzie gdyż muszą go pilnować. Oni są skazani na tą przyczepę.

Pan Grzegorz Sikorski-Przewodniczący Rady poprosił Panią Mecenas o wyjaśnienie dot. skargi rozpatrzonej przez Komisję Rewizyjną.   

Pani Bożenna Marchel-Potrzuska-Radca Prawny poinformowała, że przeanalizowała drogę wpłynięcia skargi do Rady Miejskiej. Wpłynęła ona do Rady Miejskiej z RIO. W piśmie przewodnim zacytowany jest art. 229 pkt 3 KPA, który mówi o tym, że skargi na działalność wójta i kierowników jednostek organizacyjnych rozpatruje Rada. Stąd musi być uchwała Rady o rozpatrzeniu skargi z uzasadnieniem.

Pan Burmistrz poinformował, że przed sesją spotkał się z Panem Przewodniczącym i Wiceprzewodniczącymi Rady, i wówczas można było zasugerować, że warto do porządku obrad  wprowadzić jakiś punkt dodatkowy punkt. Wówczas by się przygotował. Ma już podjęte zarządzenia i może je przeczytać. Być może będzie jeszcze jedna wspólna sesja, więc  sprawozdanie ze swojej działalności przygotuje na następną sesję.

 

Radni wyrazili na to zgodę.

 

Pan Stanisław Zubelewicz zapytał Pana Burmistrza, czy współpracuje Diecezją Płocką?

Pan Burmistrz odpowiedział, że jest powołany wraz małżonką  przez Księdza Biskupa Piotra Liberę jako Diecezjalna Para Doradców Życia Rodzinnego. Pomagamy różnym małżeństwom w kryzysie, udzielamy porad, kierujemy na różne badania, na mediacje . Jest to funkcja społeczna.

Pan Grzegorz Stolarski-sołtys sołectwa Płaciszewo poprosił o posprzątanie dróg gminnych. Jest bardzo dużo śmieci przy drogach. Może byśmy w tę akcję włączyli szkoły i samorząd. Posprzątać przystanki autobusowe.

Pan Burmistrz poinformował, że już trwa sprzątanie gminy. Pracownicy wykonali już część prac porządkowych. Ze względu na panującą sytuację zostali zatrudnieni dość późno, ale myśli, że Glinojeck jest już zaspokojony pierwszymi pracami, więc przejdą na wioski.

Pani Zofia Kamińska poparła Pana Sołtysa. Oni jako wioska sami organizują sobie sprzątanie, ale każda pomoc by się przydała. Poprosiła o jakieś zainteresowanie.

Pan Dariusz Lewandowski poprosił o wystąpienie do  Powiatowego Zarządu Dróg i Autostrad ponieważ istnieje realne zagrożenie na drodze do Dziektarzewa. Po prawej stronie stoi bardzo duża brzoza, która jest sucha i nachyla się na drogę.

Pani Zofia Kamińska  zauważyła, że mamy odcinek drogi biegnący od Malużyna- lasu  do Woli Młockiej, który jest w złym stanie ponieważ są tam duże doły. Poprosiła żeby uzupełnić pobocza gdyż ciężko jest tam minąć się dwóm samochodom. Zasugerowała, żeby to zgłosić do powiatu gdyż jest to droga powiatowa.

Pan Piotr Gadomski poprosił o wyrównanie poboczy na drodze gminnej Nowy Garwarz -Wólka Garwarska. Są tam duże spadki. Pozapadały się rowy i ciężko jest się tam minąć dwóm samochodom ciężarowym.

Pan Antoni Strzembeczny wyjaśnił, że droga ta nie jest przystosowana do dużych pojazdów, samochodów ciężarowych. Jest tam ograniczenie do 15 ton i samochody o większym tonażu nie powinny po tych drogach się poruszać. Na wniosek zebrania wiejskiego Nowy Garwarz, z funduszu sołeckiego było wykonanie pogłębienia rowów i przy wykonaniu tych prac pobocze zrobiło się bardziej strome i węższe.

Pan Piotr Gadomski zauważył, że chodzi mu tu o samochody odbierające mleko od gospodarzy.

Pan Antoni Strzembeczny zauważył, że pas drogowy jest tak wąski, że nie jesteśmy w stanie tych poboczy poszerzyć. 

Pani Elżbieta Przybyłowska odniosła się do utrzymania czystości i porządku na dogach  i zauważyła, że drogi na naszym terenie dzielą się  na drogi gminne, powiatowe i krajowe. My dróg zewnętrznych nie możemy sprzątać, ponieważ jest to nakład pracy i środki finansowe są na to przeznaczane. Natomiast jeśli chodzi o drogi gminne to są one utrzymywane w należytym porządku. Wiosną tego roku zebraliśmy powyżej czterech przyczep śmieci.

Pan Dariusz Lewandowski zapytał,  na jakiej podstawie nasi pracownicy wykonują koszenie i sprzątanie  na trasie E-60?

Pani Elżbieta Przybyłowska odpowiedziała, że nie są tam takie prace wykonywane.

Pan Zbigniew Babicz poinformował, że zwracał się do niego Pan Cichocki i informował, że u niego na działce jest wyznaczony pas drogowy. Czy jest to możliwe?

Pan Antoni Strzembeczny odpowiedział, że nie jest wyznaczony pas drogowy, a jest tylko w MPZP przeznaczenie pod drogę. W ubiegłym tygodniu, Pan Cichocki  złożył wniosek o zmianę MPZP żeby tych dróg tam nie było. Z tego co mu wiadomo będzie przygotowana uchwała w sprawie o przystąpieniu do zmiany planu.

Pan Grzegorz Sikorski-Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się z prośbą o dokończenie odcinka ulicy Wojska Polskiego w stronę Żeleźni od posesji Pana Marciniaka, ok 200 m. Pan Borkowski obiecał, że najpóźniej w 2017 roku będzie to zrobione. Chciałby uzyskać informację, czy ta ulica będzie dokończona i czy z tego tytułu będziemy ponosić jakieś koszty? Przeznaczyliśmy na tę ulice 400 tys. zł i uważał, że to jest nasz wkład na całą inwestycję. Pan Kapczyński nie potrafił mu odpowiedzieć, czy to już koniec naszego wkładu,  czy jeszcze będziemy coś dopłacać. Poprosił, żeby zwrócić się do Powiatowego Zarządu                           z zapytaniem, czy ta droga będzie zrobiona, czy ten pas został wykupiony od Nadleśnictwa i czy te prace tam ruszą? Ponadto zapytał jaki jest plan realizacji prac na ulicy Krzywej ponieważ jest ona wpisana do budżetu na ten rok?

Pan Antoni Strzembeczny  poinformował, że według jego wiedzy ulica Wojska Polskiego w tym roku nie będzie robiona. Na  następną sesję będzie wiedział na jakim to jest etapie. Obecnie wiadomo, że w tym roku jest przygotowywana dokumentacja na ten 300 metrowy odcinek. Następnie odniósł się do m ulicy Krzywej i poinformował, że jest tam zrobiona kanalizacja deszczowa z włączeniem do ulicy Wojska Polskiego i jest dokumentacja techniczna na to, że jej nawierzchnia będzie z kostki. Nie ma tam możliwości położenia asfaltu ze  względu na szerokość. W budżecie na ten rok na ulicę Krzywą jest zarezerwowane tylko 5 tys. zł  ponieważ jest ona w WPF i nie będzie realizowana w latach następnych.

Pani Zofia Kamińska poprosiła, aby przy uzyskiwaniu informacji odnośnie ul. Wojska Polskiego zapytać też o to kiedy będzie robiona droga w Malużynie? Jest to droga powiatowa. Część drogi wykonana  5-6 lat temu już jest popękana, psuje się. Mieliśmy obiecane, że na pozostałą część drogi są zrobione plany i będzie zrobiona. Niestety nic w tym zakresie się nie dzieje.

Pan Antoni Strzembeczny zauważył, że 5-6 lat temu był zrobiony jeden odcinek tej drogi i powiat zapewniał, że będzie sukcesywnie w zależności od funduszy 300 -400 metrów co roku tej drogi robił.  Miało to być podzielone na trzy etapy. W tym roku na wiosnę powiat odstąpił od prowadzenia u nas inwestycji. W lutym było napisane pismo,w którym gmina chciała dofinansować kolejne etapy tej  inwestycji. Myśli, że z naszej strony powinien być nacisk, żeby jak najwięcej dróg powiatowych u nas było robionych, więc musimy wystąpić do powiatu z wnioskami.

Pani Dorota Wernicka-sołtys sołectwa Zalesie poinformowała, że przez naszą miejscowość była budowana kanalizacja i dobrze wszyscy wiedzą że firma, która ją wykonywała ponosiła opłatę za zajęcie pasa drogowego. Nawierzchnia drogi po takiej budowie jest zniszczona,  a powiat zasłania się tym, że nie ma pieniędzy.

Pan Antoni Strzembeczny wyjaśnił, że przez Zalesie biegnie droga powiatowa. Była budowana kanalizacja sanitarna i wtedy powiat od  wykonawcy tej inwestycji   pobierał opłaty za zajęcie pasa drogowego. Firma płaciła za to wcale nie małe pieniądze. Ponadto powiat bierze też pieniądze za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. Na inwestycje powiatu nie mamy wpływu. Są bardzo duże potrzeby poprawy dróg powiatowych na  naszym terenie. Trzeba wystąpić do powiatu żeby ujęli w budżecie drogę w Malużynie, Zalesiu i Strzeszewie, ponieważ są one w najgorszym stanie.

Pani Dorota Wernicka-sołtys sołectwa Zalesie poinformowała, że na zakręcie jest staw w którym droga się zatapia. Jest to bardzo  ostry zakręt gdzie każdy  powinien jechać do 50 km/h, a jeżdżą szybciej. Jest to droga, która prowadzi do Śródborze Zarośle i Wola Młocka, jeździ bardzo dużo aut, kierowcy nie przestrzegają prędkości, jest  ścisła zabudowa mieszkaniowa, są dzieci. Ma skargi od mieszkańców, że pękają im ściany, ściany są spryskane błotem. Zapytała kogo ma prosić  o pomoc, komu zgłaszać problem?

Pan Antoni Strzembeczny poinformował, że przez Zalesie jest zapewne ograniczenie tonażu do 8 ton. Nikt z nas nie ma podstawy, żeby zatrzymać samochód o większym tonażu, a tylko i wyłącznie policja. Jego zdanie nie zaszkodzi, że Pani w imieniu Rady Sołeckiej, czy w imieniu mieszkańców wystosuje jednocześnie pismo do powiatu i do starostwa. My z ramienia gminy jeśli będzie ustalany budżet na 2018 rok również nasze potrzeby przedstawimy powiatowi.

Pani Dorota Wernicka - sołtys sołectwa Zalesie zwróciła się do Pani Elżbiety Przybyłowskiej i poinformowała, że przy samym wjeździe do jej miejscowości jest działka, której właścicielem jest osoba prywatna. Zatrzymują się tam auta przejezdne, kierowcy czyszczą sobie samochody, a wie to z odpadów, które tam znajduje kiedy sprząta. Poprosiła o postawienie tam szlabanu w celu uniemożliwienia zatrzymywania się samochodom.

Pani Elżbieta Przybyłowska wyjaśniła, że jest to grunt prywatny, jest 3 współwłaścicieli, są to osoby starsze  i trudno jest czegokolwiek od tych Pań wymagać. Może postawić tam kosz na śmieci?

Pani Małgorzata Iwańska  poprosiła, żeby próg zdemontowany na ulicy Południowej jednak wrócił na swoje miejsce. Dobrze byłoby żeby on był z kostki.

Pan Antoni Strzembeczny poinformował, że próg jest zamówiony taki jak był, ponieważ posiada odpowiednie atesty i jest zgodny z przepisami ruchu drogowego. Myśli, że w poniedziałek 29 maja  będzie już zamontowany. Próg z kostki można zrobić, ale  to zwiększa koszty i trzeba zamknąć ulicę na jakiś czas. Będzie to na podbudowie betonowej.

Pan Dariusz Lewandowski odniósł się do wypowiedzi Pani Sołtys z Zalesia i poinformował, że jeśli na drodze jest ograniczenie dla pojazdów do 15, ton to każdy samochód ciężarowy pusty z naczepą mieści się w 15 tonach. Następnie poprosił o zwrócenie uwagi na wiaty przystankowe znajdujące się na naszej zajezdni, ponieważ jedna z wiat została zdemolowana i szpeci na wjeździe do Glinojecka.

Pan Kazimierz Konstantkiewicz - sołtys sołectwa Dukt-Krusz poinformował, że sołectwo chce w ramach funduszu sołeckiego położyć nawierzchnię -  300 metrów asfaltu i okazuje się, że starostwo nie chce dać zezwolenia na wyjazd z gminnej drogi na powiatową.

Pan Antoni Strzembeczny poinformował, że chodzi tu o kawałek drogi pomiędzy Kruszem,  a Duktem. Mamy na to wykonaną dokumentację i firma, która robi tę dokumentację złożyła wniosek  o wyrażenie zgody na to żeby połączyć te dwie drogi. Nie otrzymaliśmy takiej zgody, przyszło pismo odmowne. Teraz musimy zmienić trochę procedurę otrzymania pozwolenia na budowę ponieważ obecnie musimy te działki pozyskać ze specustawy. Stąd wydłuża się proces wydania pozwolenia.

Pan Dariusz Lewandowski zapytał, czy  na drogę do  Kamionki starostwo wyraziło zgodę?

Pan Antonii Strzembeczny poinformował że w przyszłym tygodniu będziemy ogłaszać przetarg na drogę Faustynowo – Kolonia, ponieważ mamy pozwolenie na budowę, a co do Kamionki do musimy działać ze specustawy.

Pan Dariusz Lewandowski zaproponował, żeby wystąpić do starostwa z zapytaniem co jest powodem takiego stanowiska?

Pan Antoni Strzembeczny poinformował, że nasza gmina jest w powiecie ciechanowskim i uważa, że współpraca między samorządami powinna się odbywać dobrze. Decyzja o tym, że możemy pozyskać te grunty w drodze specustawy spowodowały, że tak zrobiliśmy ponieważ sprzeciwianie się spowoduje odsunięcie w czasie.

 

          Ponieważ  innych  spraw  nie  wnoszono,  Przewodniczący  Rady  postanowił  o  zakończeniu  Sesji,  podziękował  wszystkim  za  przybycie  i  udział    w  jej  obradach.

 

Sekretarz   Obrad:                                                                                      Przewodniczący  Rady:

Babicz Zbigniew                                                                                           Sikorski Grzegorz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokument wytworzony przez: Rada
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wernicka Iwona
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 lipca 2017 14:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Iwona Wernicka
Ilość wyświetleń: 538
06 lipca 2017 14:39 Iwona Wernicka - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl