Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Protokoły z sesji zobacz archiwum »

PROTOKÓŁ NR XVII/17 z obrad XVII Sesji Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 30 czerwca 2017 roku

PROTOKÓŁ NR XVII/17

 

z obrad XVII Sesji Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 30 czerwca 2017 roku odbytej w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Glinojecku, pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady – Grzegorza Sikorskiego.

 

Obrady trwały od godziny 10.00 do godziny 14.10.

Rada obradowała w składzie - 13 radnych (nieobecny Radny Pan Marek Kuminiarczyk i Radny Pan Andrzej Gontarski), zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.

 

Ponadto uczestniczyli:

1.      Burmistrz Miasta i Gminy- Łukasz Kapczyński

2.      Sekretarz Miasta i Gminy-Zenona Babicz

3.      Skarbnik Miasta i Gminy -  Celina Czerska

4.      Kierownicy jednostek:  Pani Teresa Sosińska – Kierownik MGOPS, Pan Jacek Klopper- Prezes TBS, Pan Andrzej Franczak- Prezes ZGK, Pan Waldemar Jóźwiak – Dyrektor SPZ ZOZ i Pani Małgorzata Fąderska – Księgowa SPZ ZOZ, Pan Wojciech Bruździński – Dyrektor MGOK, Pan Krzysztof Turalski – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Glinojecku .

5.      Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy: Pani Sarnecka Monika – Inspektor ds. ochrony środowiska i ochrony przyrody, Pan Antoni Strzembeczny-Referent ds. budowy  i modernizacji dróg gminnych, Pani Sylwia Koziatek-Inspektor ds. budownictwa, planowania przestrzennego i inwestycji gminnych;

6.      Pani Małgorzata Żdanowska - Redaktor Gazety „Wieści Glinojecka”;

7.      Redaktor portalu internetowego eGlinojeck.pl

8.      Pani Bożenna Marchel-Potrzuska – Radca Prawny;

9.      Sołtysi - zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.

 

PRZEBIEG SESJI:

 

Ad. 1

 

Przewodniczący Rady Pan Grzegorz Sikorski otwierając obrady przywitał zebranych, stwierdził quorum konieczne do podejmowania prawomocnych uchwał.

 

Ad.2


Porządek dzienny Sesji zaproponowany przez Przewodniczącego Rady został przyjęty jednogłośnie  w następującym brzmieniu:

 1. Otwarcie,  stwierdzenie  quorum.
 2. Przyjęcie  porządku  dziennego.
 3. Przyjęcie  protokołów  z  poprzednich  Sesji.
 4. Powołanie  Sekretarza  Obrad.
 5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza. 
 6. Podjęcie  uchwał:

1)      w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok;

2)      w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Glinojeck absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok;

3)      w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Glinojeck;

4)      w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Glinojeck na rok 2017;

5)      w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Glinojecku za 2016 rok;

6)      w sprawie: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Glinojeck na lata: 2017-2021;

7)      w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Miasta i Gminy Glinojeck;

8)      w sprawie rozpatrzenia skargi na sposób wykonania kanalizacji przy ul. Ciechanowskiej w Glinojecku oraz zasad pobierania przez ZGK opłaty za odbiór przyłącza kanalizacyjnego;

9)      w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta  Glinojeck;

10)  w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Glinojeck oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

11)  w sprawie uchwalenia „Założeń do planu zapotrzebowania w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Glinojeck na lata 2017-2032;

12)  w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie Nadwkrzańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.;

13)  w sprawie likwidacji Publicznego Gimnazjum nr 1 im. M. Kotańskiego w Glinojecku, ul. Płocka;

14)  w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck

 1. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Glinojecku za 2016r. oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej na 2017 r.
 2. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck dotycząca wydanych decyzji w sprawie opłat planistycznych w 2016 r.
 3. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta i Gminy Glinojeck z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2016.
 4. Zapytania i wolne wnioski.

 

Ad. 3

Sekretarzem na  Sesji Rady Miejskiej w dniu 29 marca 2017 roku był Radny Pan Jacek Radwański, który poinformował zebranych, że zapoznał się z protokołem, w pełni odzwierciedla on jej przebieg, w związku z powyższym  wnosi o przyjęcie go bez czytania. 

 

Protokół z Sesji Rady Miejskiej z dnia 29 marca 2017 roku  Rada Miejska przyjęła jednogłośnie.

 

Sekretarzem na Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w dniu 27 kwietnia 2017 roku był Radny Pan Stanisław Zubelewicz, który poinformował zebranych, że zapoznał się z protokołem, w pełni odzwierciedla on jej przebieg, w związku z powyższym  wnosi o przyjęcie go bez czytania. 

 

Protokół z Sesji Rady Miejskiej z dnia 27 kwietnia 2017 roku  Rada Miejska przyjęła jednogłośnie.

 

Sekretarzem na Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w dniu 24 maja 2017 roku był Radny Pan Zbigniew Babicz, który poinformował zebranych, że zapoznał się z protokołem, w pełni odzwierciedla on jej przebieg, w związku z powyższym  wnosi o przyjęcie go bez czytania. 

 

Protokół z Sesji Rady Miejskiej z dnia 24 maja 2017 roku  Rada Miejska przyjęła jednogłośnie.

 

Ad. 4

Na Sekretarza Obrad dzisiejszej Sesji powołana została Radna Pani Bożena Banasiak , która zajęła miejsce w Prezydium.

Ad. 5

Pani Iwona Wernicka – Pracownik ds. obsługi Rady  przedstawiła  sprawozdanie z działalności międzysesyjnej  Burmistrza.

 

Następnie kolejno pytania zadawali:

Pan Piotr Gadomski zapytał, czy było wydane zarządzenie dot. wykaszania poboczy na terenie naszej gminy przez firmę zewnętrzną?

Pan Antoni Strzembeczny poinformował, że na tego typu prace nie jest wymagane zarządzenie,  a tylko umowa na wykonanie robót lub zlecenie w zależności od zakresu prac i wartości, w ramach bieżącego utrzymania dróg- dział 600 Uchwały Budżetowej.

Pan Piotr Gadomski zapytał, dlaczego została wynajęta firma zewnętrzna za którą ponosimy dodatkowe koszty,  skoro pracownik gminny wykonywał te prace w ciągu 7-8 dni i koszty były prawdopodobnie niższe (zakup paliwa, nożyków, ewentualne awarie) ?

Pan Antoni Strzembeczny wyjaśnił, że ze względu na zaplanowany już w styczniu urlop naszego kierowcy ciągnika oraz potrzebę wykonania tych prac na przełomie maja-czerwca musieliśmy wynająć firmę zewnętrzną. W roku ubiegłym też wspomagaliśmy się firmą zewnętrzną. Nasz ciągnik koszący trawy w terenie wyłączony jest z innych potrzebnych prac.

Pan Piotr Gadomski zapytał, dlaczego ZGK nie mógł wykonać tych prac?

Pan Antoni Strzembeczny odpowiedział, że zwracał się zapytaniem do Pana Prezesa ZGK , który podał wyższą stawkę, która była zawarta w tej umowie. Wynikało to zapewne z terminu i czasu wykonania tej pracy. Nie był tym za mocno zainteresowany.

Pan Piotr Gadomski zapytał, o stawkę wykonania tych prac?

Pan Antoni Strzembeczny odpowiedział, że 160,00 zł za godz. Szybkość koszenia rowów jest uzależniona od sprzętu, ponieważ jest to kosiarka bijakowa, która musi mieć odpowiednie obroty przy koszeniu trawy i wyższym biegiem nie uzyskamy takich obrotów, które są wymagane do pracy tej kosiarki.

Pan Stanisław Zubelewicz  zauważył, że jednym z zadań Pełniącego Obowiązki Burmistrza powołanego przez Panią Premier Szydło, było przeprowadzenie wyborów na Burmistrza. Jego z daniem w tym sprawozdaniu powinien znaleźć się akapit dot. przeprowadzenia wyborów. Ponadto  w sprawozdaniu wielokrotnie pojawia się zarządzenie w sprawie zmiany w budżecie Miasta i Gminy – poprosił o wyjaśnienie jakie zmiany zostały wprowadzone tymi zarządzeniami.

Pani Skarbnik poinformowała, ze zgodnie z ustawą o finansach publicznych i zgodnie z podjętą uchwałą budżetową kompetencje do zmian w budżecie należą też do organu wykonawczego. Określone są w art.257 ustawy o finansach publicznych. Każde z tych zarządzeń opiera się na tej ustawie. Zacytowała art. ustawy i omówiła go. Zmiany w zarządzeniach wskazanych w sprawozdaniu dotyczyły przede wszystkim wprowadzenia dotacji na wybory, a przy okazji były wprowadzane zmiany wynikające z bieżących potrzeb.

 

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej  Burmistrza stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 6

Podjęcie uchwał:

 

1)      w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok;

 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Celina Czerska – Skarbnik Miasta i Gminy Glinojeck.

 

Pan Stanisław Zubelewicz skomentował sprawozdanie finansowe gminy Glinojeck, jej przychody  i wydatki. Zauważył, że kondycja finansowa gminy za poprzedni rok się poprawiła.

 

Kolejno Pani Skarbnik odczytała Uchwałę Nr Ci.173.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok.

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

 

Pan Dariusz Lewandowski-Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał Uchwałę nr 1/2017 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 05 czerwca 2017 roku o opinii z wykonania budżetu Gminy Glinojeck za 2016 rok i wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck.

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

 

Kolejno Pani Skarbnik odczytała Uchwałę Nr Ci.232.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 5 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Glinojeck.

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

 

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Rada Miejska w głosowaniu jawnym  podjęła uchwałę nr XVII/167/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok stosunkiem głosów: 8 za, 5 wstrzymujących się.

                                                

Uchwała stanowi integralną część  niniejszego protokołu.

 

2)      w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Glinojeck absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok;

Projekt uchwały przedstawiła Pani Celina Czerska – Skarbnik Miasta i Gminy Glinojeck.

Pan Stanisław Zubelewicz odniósł się do głosowania nad sprawozdaniem finansowym, a mianowicie zauważył, że skoro RIO wydaje pozytywną opinię  o wykonaniu budżetu, a tam są specjaliści to my Radni nie powinniśmy tego podważać. Kolejno przeanalizował sprawozdanie  z wykonania budżetu za 2016 rok i tak:

Dochody planowane na 2016 rok to 34.995.106,57 zł, zrealizowano je w kwocie 35.924.180,92 z, więc zostały przekroczone o 929.074,35 zł. Wykonanie to 102,65%. Dochodów majątkowych nie wykonano w wysokości 69 500,00 zł. Spowodowało to, że pewna grupa radnych nie zatwierdziła sprawozdania finansowego.

Podobnie jest w wydatkach gdzie mamy oszczędność 3.698.302,94 zł. Należałoby wejść w szczegóły dlaczego tego nie wykonano.

 

Pan Grzegorz Sikorski-Przewodniczący Rady zauważył, że Pan Godlewski był dobrym gospodarzem, bardzo dużo zrobił dla naszej gminy. Przywołał jak gmina Glinojeck i miasto wyglądały kiedyś, a jak wyglądają dziś.

 

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Rada Miejska w głosowaniu jawnym  podjęła uchwałę nr XVII/168/2017 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Glinojeck absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok stosunkiem głosów: 8 za, 5 wstrzymujących się. Została spełniona większość kwalifikowana.

                                                 

Uchwała stanowi integralną część  niniejszego protokołu.

 

Następnie Pan Burmistrz zauważył, że to absolutorium jest dla jego poprzednika, ale udzielone zostało dzięki pracy całego zespołu pracującego nad realizacją tego budżetu. Funkcja Burmistrza to służba, ale również i cały zespół pomocniczy, cały urząd i wszyscy pracownicy pracują nad wykonaniem budżetu. Podziękował Pani Skarbnik i wszystkim pracownikom.

 

3)      w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Glinojeck;

 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Czelina Czerska– Skarbnik Miasta  i Gminy .

 

Uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Rada Miejska jednogłośnie w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę nr XVII/169/2017 w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Glinojeck.

 

Uchwała wraz z załącznikami stanowi integralną część  niniejszego protokołu.

 

4)      w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Glinojeck na rok 2017;

 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Czelina Czerska– Skarbnik Miasta  i Gminy .

 

Kolejno poinformowała, że w międzyczasie zarządzeniem z 22 czerwca 2017 roku został zwiększony plan dotacji zleconych, zwiększyły się o tę kwotę dochody wydatki. Ponadto został dodany załącznik nr 5  w którym przewidujemy 4 tys. zł na dofinansowanie zadania zleconego Stowarzyszeniom – Związkowi Harcerstwa Polskiego w Ościsłowie. Następną zmianą jest przeniesienie, ponieważ wpłynął wniosek z sądu o uiszczenie opłaty w kwocie 5 832,00 zł (wyrok sądu z 2016 roku w sprawie pracowniczej). Płatność jest do 10 lipca. 

 

Uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Rada Miejska jednogłośnie w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę nr XVII/170/2017 w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Glinojeck na rok 2017.

 

Uchwała wraz z załącznikami stanowi integralną część  niniejszego protokołu. 

 

PRZERWA W OBRADACH

 

5)      w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Glinojecku za 2016 rok;

 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Zenona Babicz – Sekretarz Burmistrza Miasta  i Gminy .

 

Następnie pytania zadawali:

Pan Stanisław Zubelewicz zauważył, że przeanalizował sprawozdanie finansowe i chciałby się do niego odnieść. Za 2016 rok SPZ ZOZ uzyskał  zysk netto 44 334,01 zł, natomiast przychody wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o 2 255 606,44 zł, zaś koszty spadły i wynoszą 2 271 378,61 zł. Z analizy tych dokumentów wynika, że jednostka funkcjonuje prawidłowo i uzyskuje właściwy wynik finansowy. W tym roku mamy znaczną poprawę w obsłudze mieszkańców naszej gminy ponieważ 6816 osób jest objętych opieką medyczną naszej gminy.  Jego opinia jest pozytywna.

Pani Bożena Banasiak zwróciła się do Dyrektora SPZ ZOZ- u i zauważyła, że mimo tego, że jeden lekarz zwolnił się z SPZ ZOZ-u to z Filii w Ościsłowie zabrał Pan dwóch lekarzy. Poprosiła, żeby Pan Dyrektor przywrócił  jednego z lekarzy - dr Główkę lub dr Modlińskiego.

Pan Waldemar Jóźwiak –Dyrektor SPZ ZOZ poinformował, że przez kilka miesięcy musi być tak jak jest obecnie. Jeden z tych lekarzy na pewno będzie przyjmował w Ościsłowie i w Woli Młockiej. W tej chwili nie jest to możliwe. Obecnie trzy razy w tygodniu przyjmuje w Filiach dwóch lekarzy. Wrócimy do tego schematu który był, ale potrzebuje czasu.

Pan Grzegorz Sikorski-Przewodniczący Rady rozumie, że Pan Dyrektor ma wolny etat na lekarza? Czy prowadzi Pan już jakieś rozmowy z lekarzami?

Pan Waldemar Jóźwiak –Dyrektor SPZ ZOZ odpowiedział, że rozmowy trwają i poinformuje o ich wynikach jak będzie miał już konkrety.

 

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Rada Miejska jednogłośnie w głosowaniu jawnym  podjęła uchwałę nr XVII/171/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Glinojecku za 2016 rok;

 

Uchwała wraz z załącznikami stanowi integralną część  niniejszego protokołu.

 

6)      w sprawie: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Glinojeck na lata: 2017-2021;

 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Zenona Babicz– Sekretarz Miasta i Gminy.

 

Pani Barbara Kupniewska-Pracownik Urzędu Miasta i Gminy Glinojeck poinformowała, że konieczne jest wprowadzenie zmian do projektu tej uchwały, w związku z wnioskiem Pana Prezesa TBS-u. W Rozdziale IV §7, gdzie wskazany jest czynsz za najem 1 m2 w zależności od standardu mieszkania utrzymujemy te same stawki co obowiązywały w latach 2012-2016. Nie ulegają one zmianie. Zasadność zmiany zapisu tego § przedstawi Pan Prezes TBS-u.

Pan Jacek Klopper-Prezes TBS poinformował, że regulacje czynszu wprowadzamy raz na 5 lat.Wysokość czynszu jest uzależniona jest od inflacji i wartości odtworzeniowej metra kwadratowego powierzchni, która jest ogłaszana co kwartał. Międzyczasie przy okazji zmiany tej stawki na terenie województwa mazowieckiego wprowadzono trzeci pułap. Do tej pory były dwa pułapy:

 • dla województwa  mazowieckiego, z wyłączeniem m.st. Warszawy,
 • dla m. st. Warszawy.   

Teraz wprowadzono trzecią stawkę- gminy przylegające do Warszawy . My przeszliśmy do trzeciej stawki. W związku z tym, że ta wartość odtworzeniowa została na poziomie dotychczasowym, czyli tj. to samo co było w 2012 roku więc uważa, że nie ma podstaw do podniesienia czynszu. Pozostanie na tym samym poziomie co obowiązywała.

Pan Marek Hammer  zapytał, jakie to są stawki?

Pani Barbara Kupniewska-Pracownik Urzędu Miasta i Gminy Glinojeck poinformowała, że w Rozdziale IV §7 zostaną zmienione stawki, na te które dotychczas obowiązywały i tak:

Dla standardu 190 %  było 3,96 zł, a będzie 3,49 zł;

Dla standardu 170 %  było 3,74 zł, a będzie 3,27 zł;

Dla standardu 150 %  było 3,52 zł, a będzie 3,05 zł;

Dla standardu 130 % - 135% było 3,36 zł, a będzie 2,89 zł;

Dla standardu 115 % - 120% - 125% było 3,26 zł, a będzie 2,79 zł;

Dla standardu 100 %  było 2,97 zł, a będzie 2,50 zł;

 

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Rada Miejska jednogłośnie w głosowaniu jawnym  podjęła uchwałę nr XVII/172/2017 w sprawie: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Glinojeck na lata: 2017-2021 z wprowadzonymi zmianami-.

 

Uchwała stanowi integralną część  niniejszego protokołu.

 

7)      w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Miasta i Gminy Glinojeck;

 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Zenona Babicz– Sekretarz Miasta i Gminy.

 

Uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Rada Miejska jednogłośnie w głosowaniu jawnym  podjęła uchwałę nr XVII/173/2017 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Miasta i Gminy Glinojeck.

 

Uchwała wraz z załącznikiem stanowi integralną część  niniejszego protokołu.

 

8)      w sprawie rozpatrzenia skargi na sposób wykonania kanalizacji przy ul. Ciechanowskiej   w Glinojecku oraz zasad pobierania przez ZGK opłaty za odbiór przyłącza kanalizacyjnego;

 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Zenona Babicz– Sekretarz Miasta i Gminy.

 

Następnie kolejno głos zabierali:

Pan Stanisław Zubelewicz zauważył, że w §3 tej uchwały powinno się określić stronę skarżącą i zasugerował żeby § ten brzmiał:

 

„Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Glinojecku, zobowiązując go do powiadomienia strony skarżącej o sposobie załatwienia skargi poprzez przesłanie odpisu niniejszej uchwały wraz z załącznikiem.”

 

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Rada Miejska jednogłośnie w głosowaniu jawnym  podjęła uchwałę nr XVII/174/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na sposób wykonania kanalizacji przy ul. Ciechanowskiej w Glinojecku oraz zasad pobierania przez ZGK opłaty za odbiór przyłącza kanalizacyjnego z zasugerowanymi zmianami.

 

Uchwała  stanowi integralną część  niniejszego protokołu.

 

9)      w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta  Glinojeck;

 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Zenona Babicz– Sekretarz Miasta i Gminy.

 

Uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Rada Miejska jednogłośnie w głosowaniu jawnym  podjęła uchwałę nr XVII/175/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta  Glinojeck.

 

Uchwała  stanowi integralną część  niniejszego protokołu.

 

10)  w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Glinojeck oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Zenona Babicz– Sekretarz Miasta i Gminy.

 

Pan Michał Chlebowski- przedstawiciel firmy KONCEPT Pracowni Urbanistycznej omówił wyniki analizy aktualności Studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta  i gminy Glinojeck oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Poinformował, że studium powinno ono być aktualizowane przynajmniej raz w kadencji.

 

Następnie pytania zadawali:

Pan Piotr Gadomski zauważył, że nie ma takiej miejscowości jak Garwarz Nowy, jest Nowy Garwarz oraz Garwarz Stary jest Stary Garwarz.

Pani Bożena Banasiak zauważyła, że gmina została podzielona na 5 stref, ale nigdzie  nie ma jej miejscowości Ościslowo.

Pan Michał Chlebowski- przedstawiciel firmy KONCEPT Pracowni Urbanistycznej wyjaśnił, że tj. analiza obowiązującego studium, więc jeśli w studium z 2002 roku zostały wydzielone takie strefy, więc zostało to powielone. My nie dzieliliśmy tego na strefy. Ze względu na braki powinno zostać opracowane nowe studium aktualne, które będzie zawierało wszystkie miejscowości. Na dalszych stronach jest analiza tabelaryczna, która pokazuje co wymaga aktualizacji i w większości  wymaga ono poprawy ponieważ minęło już 15 lat od ustalenia studium pierwotnego.

Pani Zofia Kamińska zauważyła, że ostatnio jest głośno, że ziemia w okolicy Bielaw jest wykupowana i że będą tam budowane kurniki. Wiadomo jej , że można zablokować budowę tych kurników poprzez zrobienie odpowiedniego zapisu w planie zagospodarowania przestrzennego. Zapytała, czy musimy to zrobić zanim uchwalimy to studium, czy można to zrobić na następnej sesji?

Pan Michał Chlebowski- przedstawiciel firmy KONCEPT Pracowni Urbanistycznej odpowiedział, że plan zagospodarowania przestrzennego jest tylko analiza obowiązującego studium. Kolejnym etapem wynikającym z tej analizy jest przystąpienie do opracowania nowego studium i wtedy można byłoby wskazać treść zapisu, które mogłyby zablokować bądź też umożliwić realizację określonych inwestycji. Na tym etapie stwierdzamy tylko, że faktycznie jest konieczność opracowania nowego studium i w tym nowym studium, bądź w tych planach miejscowych będzie można wprowadzić zapisy, które w jakich sposób zablokują budowę kurników.

 

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Rada Miejska jednogłośnie w głosowaniu jawnym  podjęła uchwałę nr XVII/176/2017 w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Glinojeck oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

 

Uchwała  wraz z załącznikiem stanowi integralną część  niniejszego protokołu.

 

11)  w sprawie uchwalenia „Założeń do planu zapotrzebowania w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Glinojeck na lata 2017-2032;

 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Zenona Babicz– Sekretarz Miasta i Gminy.

 

Uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Rada Miejska jednogłośnie w głosowaniu jawnym  podjęła uchwałę nr XVII/177/2017 w sprawie uchwalenia „Założeń do planu zapotrzebowania w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Glinojeck na lata 2017-2032.

 

Uchwała  wraz z załącznikiem stanowi integralną część  niniejszego protokołu.

 

12)  w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie Nadwkrzańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.;

 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Zenona Babicz– Sekretarz Miasta i Gminy.

 

Pani Monika Sarnecka - Pracownik Urzędu Miasta i Gminy poinformowała, że Marszałek Województwa Mazowieckiego przekazał do uzgodnienia Radzie Gminy projekt uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego, zmieniający rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie Nadwkrzańskiego Obszaru  Chronionego Krajobrazu. Samorząd Województwa Mazowieckiego przedmiotową uchwałą dostosowuje rozporządzenie Nr 24 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 kwietnia 2015 roku w sprawie Nadwkrzańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu do aktualnego brzmienia ustawy o ochronie przyrody      w zakresie możliwości rozbudowy istniejących budynków położonych w odległości poniżej 100 m od cieków i zbiorników wodnych oraz zniesienia zakazu lokalizowania obiektów budowlanych w odległości poniżej 100 m od sztucznych zbiorników wodnych.   

 

Uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Rada Miejska jednogłośnie w głosowaniu jawnym  podjęła uchwałę nr XVII/178/2017 w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie Nadwkrzańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

 

Uchwała  stanowi integralną część  niniejszego protokołu.

 

13)  w sprawie likwidacji Publicznego Gimnazjum nr 1 im. M. Kotańskiego w Glinojecku, ul. Płocka;

 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Celina Czerska– Skarbnik Miasta i Gminy.

 

Następnie wyjaśniła, że uchwała ta wynika z ustawy o finansach publicznych, w której jest zapisane że Rada ma kompetencje do wskazania, kto przejmuje majątek i zobowiązania Gimnazjum, które zostaje zlikwidowana z dniem 31 sierpnia 2017 roku, jako jednostka budżetowa.  Nie dotyczy to Ościsłowa ponieważ Gimnazjum w Ościsłowie  było jednostką budżetową jako całość. 

 

Uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Rada Miejska jednogłośnie w głosowaniu jawnym  podjęła uchwałę nr XVII/179/2017 w sprawie likwidacji Publicznego Gimnazjum nr 1 im. M. Kotańskiego w Glinojecku, ul. Płocka .

 

Uchwała stanowi integralną część  niniejszego protokołu.

 

PRZERWA W OBRADACH

 

14)  w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck;

 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Celina Czerska– Skarbnik Miasta i Gminy.

 

Uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Rada Miejska jednogłośnie w głosowaniu jawnym  podjęła uchwałę nr XVII/180/2017 w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck.

 

Uchwała stanowi integralną część niniejszego protokołu.

 

 Ad.7

Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Glinojecku za 2016r. oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej na 2017 r. przedstawiła Pani Teresa Sosińska- Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Kolejno pytania zadawali:

Pan Marek Hammer zapytał o rozdział 85219 Terenowe Ośrodka Pomocy, w którym po zsumowaniu dotacji Wojewody 116 757,00 zł i dotacji gminy 501 567,28 zł nie wychodzi mu kwota wskazana w podsumowaniu 521 155, 31 zł.  

Pani Teresa Sosińska poprosiła o wniesienie poprawy w sprawozdaniu i wpisanie kwoty 404 398,31 zł jako dotacje Gminy.

Pan Stanisław Zubelewicz zapytał, gdzie i w jaki sposób były wydawane posiłki finansowane przez MGOPS?

Pani Teresa Sosińska poinformowała, że dożywianiem obejmujemy Szkołę Podstawową w Glinojecku oraz szkoły ościenne, a także Przedszkole. 

 

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Sprawozdanie stanowi integralną część niniejszego protokołu.

 

Ad.8

Informację Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck dotycząca wydanych decyzji w sprawie opłat planistycznych w 2016 r przedstawiła Pani Monika Sarnecka – Pracownik Urzędu Miasta i Gminy w Glinojecku.

 

Uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Informacja stanowi integralną część niniejszego protokołu.

 

Ad.9

 

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta i Gminy Glinojeck z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2016 przedstawiła Pani Zenona Babicz-Sekretarz Miasta i Gminy Glinojeck.

Uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Sprawozdanie stanowi integralną część niniejszego protokołu.

 

Ad. 10

W wolnych wnioskach kolejno pytania zadawali:

Pan Burmistrz zauważył, że w gestii Rady Miejskiej, leży jego wynagrodzenie, za co podziękował. Podziękował pracownikom za przygotowanie materiałów na tę sesję. Od dziś jest już na swoim stanowisku, więc prosi o zgłaszanie jakichkolwiek problemów, które radnych i mieszkańców niepokoją. 

Pan Stanisław Zubelewicz zauważył, że ma 5 kwestii do Pana Burmistrza, i tak:

         1. Pogratulował Panu Burmistrzowi objęcia stanowiska i życzył owocnej pracy oraz satysfakcji z pracy.

         2. Minione półrocze było stracone dla gminy w skutek różnych zawirowań związanych  z zarządzaniem gminą. Teraz zaczyna się już prawdziwa praca, ponieważ jest już właściwy Burmistrz i trzeba nadgonić ten czas, mimo okresu wakacyjnego. Jeśli z Pana zarządzania wyniknie potrzeba zwołania sesji w lipcu lub sierpniu to my jesteśmy gotowi, żeby przystąpić do pracy.

         3. W okresie od marca przez kwiecień w urzędzie była osoba, która zbierała wnioski od chętnych do zgazyfikowania ich gospodarstwa. Energia, której nośnikiem energetycznym jest gaz ziemny należy do zadania własnego gminy i gmina powinna się w to włączyć w sposób organizacyjny. Z tego co mu wiadomo jest mało chętnych i gazyfikacja gminy nie dojdzie do skutku. Poprosił, żeby Pan Burmistrz zainteresował się tę sprawą i ewentualnie poczynić rozmowy z firmą UNIMOT, żeby jeszcze raz tę akcję przeprowadzić. Kolejno zasugerował, żeby podłączyć gaz do szkoły, ponieważ ZGK często wymienia kotły w tamtejszej kotłowni.

         4. Pan Burmistrz w swojej kampanii wyborczej, dość mocno podkreślał sprawę sportu, rozwoju sportu, a mamy w Glinojecku dość bogatą infrastrukturę sportową. Niestety, jeden mały obiekt sportowy –boisko przy szkole, jest „kością niezgody”, jest sprawa w sądzie. Sprawa była zlecona Kancelarii Prawnej w Warszawie, która miała ją prowadzić, Należałoby się z tą sprawą zapoznać.

         5. 9 grudnia 2015 roku przekazał na ręce przewodniczącego szeroki pakiet swoich wniosków. Jeden z nich brzmi,, Co roku po 30 czerwca Burmistrz będzie przedkładał Radzie Miejskiej sprawozdanie za rok poprzedni z zakresu realizacji niektórych zadań własnych  gminy, których wykonywanie zostało zlecone ZGK. Sprawozdanie wg. określonego wzoru powinno obejmować informacje o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego spółki za rok poprzedni, wyciąg ze sprawozdania finansowego spółki o wywiązywaniu się spółki ze zobowiązań  poręczonych przez gminę w zakresie ilościowym i wartościowym o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków w zakresie ilościowo-wartościowym zaopatrzeniu w  ciepło i ciepłą wodę i w zakresie innych działalności zakładu i działalności inwestycyjnej ZGK dla zleconych zadań własnych gminy ”. Rada Miejska nie  ma uprawnień do kontroli ZGK, ale ma uprawnienia kontrolowania Pana Burmistrza. Przywołał art. 30 ustawy o samorządzie gminnym. Poprosił, żeby na najbliższej zaplanowanej sesji przedłożyć radzie sprawozdanie spółki za rok 2016.               

 

Pani Małgorzata Iwańska zauważyła, że na terenie naszej gminy coraz bardziej rozprzestrzenia się Barszcz Sosnowskiego, który jest bardzo niebezpieczny. Poprosiła, żeby wraz ze Starostą Ciechanowskim wystąpić do Wojewody Mazowieckiego, o środki w celu zwalczania Barszczu Sosnowskiego. Ponadto poprosiła, aby przy wykaszaniu poboczy były wykaszane również rowy, ponieważ rowerzyści uciekający przed mijającymi się autami wjeżdżają do rowu. Zwrócić się w tej sprawie również do Starostwa Powiatowego. Następnie poprosiła o zamontowanie lustra w miejscowości Dukt- Krusz, koło Państwa Tuwalskich, gdyż jest tam niebezpiecznie. Kolejno poprosiła o podjęcie prac, związanych z usunięciem korzeni drzew w miejscowości Śródborze, które niszczą asfalt biegnący przez tę miejscowość. Było to zgłaszane do Nadleśnictwa, jest ich zgoda, ale trzeba znaleźć środki na wykonanie tej pracy.

Pan Stanisław Przybyłkiewicz- sołtys sołectwa Bielawy zapytał, czy jest coś wiadomo na temat budowy kurników w Bielawach? 

Pani Zofia Kamińska również poprosiła o wykaszanie rowów ma terenie Malużyna. Następnie poinformowała, że z tego co jej wiadomo Malużyn i Bielawy leżą na terenie gdzie zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego powinna się rozwijać agroturystyka. Ma informacje, że ziemia w tym terenie zostaje wykupiona przez prawdopodobnie Cedrob, a skoro przez tę firmę to wiadomo że z jakimś zamiarem. Jeśli planowana tam jest budowa kurników to my mieszkańcy wsi Malużyn, Bielawy, Wola Młocka temu się sprzeciwiamy i ku temu złożyliśmy do urzędu stosowne pismo. Prosilibyśmy o jakąkolwiek pomoc w tej sprawie i jeśli będzie to konieczne to prosimy żeby w odpowiednim momencie zrobić zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego, żeby zablokować tę inwestycję, a Pana Burmistrza o nie wydawaniu pozytywnej decyzji.

Pani Lewandowska – mieszkanka sołectwa Bielawy poinformowała, że jako mieszkańcy założyli Komitet Społeczny, którą złożą na ręce Rady i Pana Burmistrza. Będziemy walczyć usilnie, żeby kurniki tam nie powstały. Jeśli będzie trzeba nawet zaprosimy telewizję. Z tego co wiemy działki w miejscowości Bielawy są przeznaczone zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego do zalesienia, a to już blokuje pobudowanie kurnika, ponadto jesteśmy na granicach Nadwkrzańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, mamy rzekę Wkra gdzie są spływy kajakowe.  Bardzo prosimy o pomoc.

Mieszkanka wsi Bielawy  zauważyła, że gdy Rada i Burmistrz nie zrobi tego o co my mieszkańcy prosimy wówczas tracą ludzie, nieruchomości na wartości, to na co pracowali nasi rodzice i teren Nawkrzańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu stanie się zwykłym, byle jakim obszarem gminy. Warto jest o to walczyć, a pieniądze na to przeznaczone nigdy nie zrównoważą walorów, które stracimy.     

Pani Monika Stadnik-sołtys sołectwa Wkra poprosiła o usunięcie suchych gałęzi z przydrożnych drzew ponieważ w czasie wiatrów i burz spadają i stwarzają zagrożenie na trasie od Glinojecka do Malużyna.

Pani Krystyna Winiarek-mieszkanka wsi Kondrajec Szlachecki poinformowała, że na terenie wsi są dwie fermy, cedrob i w tej chwili ma powstać w Kondrajcu Biogazownia. Kondrajec Pański, który graniczy z Kondrajcem Szlacheckim 300 metrów, w jednym Kondrajcu ferma, w drugim  40 kurników, 1800 000 kurczaka na jeden cykl, 6 razy w roku. Firma, która ma budować biogazownię w Kondrajcu, również budowała biogazownię w Sokółce.  Inwestorami  przedsięwzięć na naszych wioskach są  Bartkowski, Koźlakiewicz i Ludwiński, ewentualnie jest zmiana kolejności nazwisk. Panowie Ci kupili działkę, i w 2013 roku zmienili jej plan zagospodarowania przestrzennego, a teraz ma powstać biogazownia. W związku z tym część radnych, którzy jesteście w tej kadencji zatwierdziliście zmianę planu zagospodarowania przestrzennego, a Pan Gontarski podpisał tę zmianę. Poprosiła o kolejną zmianę tego planu. Następnie zapytała, czy Radni i Pan Burmistrz nie wydacie zezwolenia na budowę biogazowni?     

Pan Grzegorz Sikorski –Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał Pani Elżbiety Przybyłowskiej -Pracownika Urzędu, czy są już w Urzędzie jakieś dokumenty informujące o budowie tej biogazowni w Kondrajcu?

Pan Dariusz Lewandowski zauważył, że Pan Andrzej Gontarski był Przewodniczącym Rady poprzedniej kadencji i pracownikiem właścicieli kurników z którymi mieszkańcy walczą. Jest też przedstawicielem Cedrobu na tamtejszym terenie, czyli jest za tym żeby kurniki tam były, a mieszkańcy Kondrajca Pańskiego i Szlacheckiego go wybierają? Pan Andrzej Gontarski popiera kandydata na Burmistrza, który musiałby za wygrane wybory mu się odpłacić. Ale Kondrajec Pański i Kondrajec Szlachecki głosuje jak głosował. Więc albo określicie się w wyborach i razem z radą będziecie walczyć z Kurnikami, albo będziecie wybierać swoich radnych którzy są za kurnikami, a reszta radnych musi walczyć żeby te kurniki tam nie powstały.

Pani Krystyna Winiarek poinformowała, że  po dawnym PGR pod Krajkowem są grunty państwowe i tam może powstać biogazownia i kurniki.

Mieszkanka Kondrajca Szlacheckiego zauważyła, że nikt z pracowników kurników pod niczym się nie podpisze ponieważ następnego dnia jest już zwolniony. 

Pan Grzegorz Sikorski –Przewodniczący Rady Miejskiej zauważył, że my jako Rada jesteśmy za tym, żeby tej biogazowni nie było, następnie oddał głos Panu Burmistrzowi.

Pan Jacek Radwański zauważył, że Kondrajec Szlachecki wybrał jego jako radnego, a nie Pana Gontarskiego.

Pan Burmistrz kolejno odpowiadał na zapytania radnych, sołtysów i mieszkańców i tak:

Jeśli chodzi o zgazyfikowanie gminy to spotka się z firmą, ustali na jakim to jest etapie: ile mieszkańców jest zainteresowanych, stworzymy konsultacje, będziemy rozmawiali. Jeśli będzie gaz to będziemy mogli rozważyć gazyfikację szkoły. Temat funkcjonowania boiska wielofunkcyjnego przy Przedszkolu i Szkole na pewno będzie tematem najbliższych rozmów i na pewno poinformuje  dlaczego te odszkodowania zostały wypłacone i co jest tego. przyczyną – jeśli problemem jest tylko hałas to zaproponujemy rozwiązanie, które będzie temu hałasowi przeciwdziałało. Jeśli będzie uchwała Rady Miejskiej to będziemy rozmawiać też o konkretnych rozwiązaniach dotyczących ZGK. Barszcz Sosnowskiego jest bardzo dużym problemem i będziemy próbowali wszelakich sposobów, żeby pozbyć się tego zjawiska.

Kolejno doniósł się do tematu kurników w Bielawach. W pierwszej kolejności trzeba ustalić o którym dokładnie terenie rozmawiamy, wtedy ustalimy jak wygląda plan zagospodarowania terenu. W Urzędzie Gminy my jeszcze nic na ten temat nie wiemy  natomiast jeśli nie ma tam MPZP to musimy przystąpić do jego sporządzania. Następnie odniósł się do Kondrajca Szlacheckiego i z tego co mu wiadomo na działce 112/2 MPZP jest. Praca nad MPZP tj. procedura, która może trwać od 9-18 m-cy, wynika z określonych przepisów od nas nie zależnych. Myśli, że  znajdziemy w budżecie określone środki, żeby do tych zmian planu zagospodarowania jak najszybciej przystąpić gdyż jest wstępna deklaracja radnych pomocy w tym zakresie. Jeśli będziemy możliwości zablokowania tej inwestycji to będziemy się starali razem z mieszkańcami podejmować wspólnie decyzję, czego Państwo oczekujecie. Budżet jest w określonym stanie i niektóre inwestycje są już realizowane, przetargi rozpisane, więc musimy też rozmawiać o określonym budżecie. Natomiast myśli, że wszyscy zgadzamy się z tym, że dobro mieszkańców jest naszą najwyższą wartością. Zwołanie następnej sesji może wiązać się z tym o czym teraz rozmawiamy. Oczywiście to wszystko ma swoje uzasadnienie terminowe i ekonomiczne. Następnie poprosił Panią Elżbietę Przybyłowska –pracownika Urzędu do przedstawienia informacji odnośnie inwestycji w Kondrajcu Szlacheckim.

Pani Elżbieta Przybyłowska –pracownik Urzędu poinformowała, że do Urzędu wpłynął w dniu  6 września 2017 r. wniosek firmy Eko-Farmenergia, na budowę Biogazowni w Kondrajcu Szlacheckim na działce nr 112/2, która stanowi własność firmy Ludwiński, Bartkowski, Koźlakiewicz . Zgodnie z ustawą firma nie musi mieć prawa własności, żeby pobudować tę inwestycję. Do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie jest to wymagane. Wpłynął wniosek z wymaganymi załącznikami, jest karta informacyjna przedsięwzięcia, z której wynika, że będzie tam przerabianych prawie 50 tys. ton odpadów rocznie typu: obornik i gnojowica bydlęca – 18 250 ton, pomiot kurzy - 15 000 ton,  odpady z ubojni – 3500 ton, odpady z mleczarni – 6500 ton, inne rolnicze produkcyjne (wywary, tłuszcze , wysłotki)-  5000 ton. Łącznie 48250 ton. Zgodnie ze MPZP zatwierdzonego uchwałą nr II/9/2010 Rady Miejskiej w Glinojecku z 20 grudnia 2010 roku działka o nr ewidencyjnym 112/2 położona w obrębie Kondrajec Szlachecki, przeznaczona jest częściowo pod działalność usługową ozn. symbolem U, częściowo pod drogę publiczną ozn. symbolem 1DK, a na pozostałą część brak jest MPZP. Jest taki zapis w uchwale który mówi: w „§ 5. Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego. 2. W granicach planu, z wyjątkiem inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, nie zezwala się na lokalizację inwestycji:

a) wymagających sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach  oddziaływania na środowisko,

b) mogących wymagać sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach  oddziaływania na środowisko.”    

To przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko. Sporządzenie raportu może być wymagane, ale nie musi. Kolejno przywołała uchwałę nr XIX/202/2013 Rady Miejskiej w Glinojecku ze stycznia 2013 roku, w której utrzymany został zapis części dotyczącej zalesienia gruntu, natomiast zmieniony został zapis w części dotyczącej przeznaczenia gruntu –działka o nr ewidencyjnym 112/2 jest przeznaczona pod realizacje usług, składu, magazynów i produkcji, w tym możliwość produkcji energii i źródeł odnawialnych.

Nie będzie tam produkcji energii elektrycznej z przeznaczeniem na sprzedaż, a to co będzie wytworzone będzie zagospodarowane we własnym zakresie na ogrzanie wody do kotłów, żeby mogła w nich powstawać fermentacja oraz na wysuszenie substratu, który jest produktem ubocznym- tj. nawóz, który będzie wykorzystywany do produkcji rolniczej. Cała działka ma powierzchnię 2,37 ha, natomiast pod Biogazownię zagospodarowano 1,5 ha. Z uwagi na fakt, że jest MPZP  brak było podstaw ku temu, żeby wydać decyzję odmowną. Wystąpiła do autora Planu Zagospodarowania Przestrzennego, żeby zajął stanowisko, czy na tej działce można pobudować taką Biogazownię . Otrzymała odpowiedź twierdzącą, przy zachowaniu §8 Uchwały który dotyczy ochrony Nadwkrzańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. W związku z tym napisała zawiadomienie o wszczęciu postępowania, które zostało rozesłane do stron postępowania i do Pani sołtys z prośbą o zapoznanie mieszkańców. Zawiadomienie było zamieszczone też na tablicy ogłoszeń  oraz na stronie interenetowej. Zostało skierowane pismo do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z prośbą o wydanie opinii, czy dla tego przedsięwzięcia wymagany jest raport? Czeka na odpowiedź.          

Pani Małgorzata Iwańska zapytała, czy istnieje możliwość zablokowania budowy tej inwestycji, czy  są już podjęte tak zaawansowane czynności, że nie ważne co byśmy teraz zrobili nie da rady tego zatrzymać?  

Pani Elżbieta Przybyłowska-pracownik Urzędu zauważyła, że jeśli cały projekt będzie uzgodniony przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i wyda pozytywne postanowienie nie możemy już nic zrobić.

Pan Jabłoński-właściciel działki w Kondrajcu Szlacheckim nr 116 zauważył, że MPZP  pozwala na tej działce 112/2  wybudować Biogazownię, a jego działka jest oddalona o 100 m dalej i tam może tylko prowadzić usługi nieuciążliwe. Usługi nieuciążliwe to takie, żeby nie śmierdziało, a Pan Koźlakiewicz może prowadzić takie inwestycje żeby śmierdziało, dlaczego? Nie wie dlaczego taki plan powstał? W 2017 roku została wdrożona procedura administracyjna, a wiadomym jest że w 2013 roku ten teren był już przygotowywany pod tę Biogazownię.

Pani Krystyna Winiarek-mieszkanka Kondrajca Szlacheckiego poinformowała, że inwestor Biogazowni jest firmą komandytową, która nie odpowiada za nic. Prezesem jest Pan o Polskim nazwisku, a głównym inwestorem Pan o obcym nazwisku.

Pani Elżbieta Przybyłowska-pracownik Urzędu poinformowała, że firma która wystąpiła o budowę Biogazowni jest z Warszawy, jest firmą jednoosobową, jest NIP, jest Regon. 

Pani Krystyna Winiarek-mieszkanka Kondrajca Szlacheckiego poinformowała, że sprawdzała i taka firma nie istnieje.

Pani Popowska- mieszkanka wsi Bielawy zauważyła, ze jeśli tj. spółka komandytowa to żadnych odszkodowań nigdy nie dostaniemy i zapomnijmy, że kiedykolwiek cokolwiek wywalczymy. To jest firma, która za nic nie odpowiada.

Pan Grzegorz Stolarski-sołtys sołectwa Płaciszewo zauważył, żeby mieszkańcy Kondrajca nie mieli pretensji do Urzędu, ponieważ zarówno Pani Przybyłowska, Pan Burmistrz i Rada są z wami. Nie spierajmy się o szczegóły, a działajmy żeby to nie powstało. Działajmy wspólnie. Jaki będzie efekt nie wie.

Pani Małgorzata Iwańska zapytała, czy my możemy wystosować jakieś pisma do Powiatowego Dyrektora Ochrony środowiska,  żeby ta opinia nie była pozytywna? Co można zrobić w momencie kiedy czekamy na raport?

 Pan Burmistrz wyjaśnił, że te opinie są wymagane prawem  i wynikają z przepisów prawa. Nie wydawana one są na zasadzie uznaniowości. My możemy przedstawić problem i poinformować mieszkańców, natomiast te instytucje mają swoje określone ramy prawne. Jeżeli w określonych ramach prawnych to przedsięwzięcie się mieści to wydadzą taką, a nie inna opinię. Nie powinniśmy im sugerować co mają zrobić. Mieszkańcy powinni również wyrazić swoje obawy w piśmie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Musimy na tą sprawę razem spojrzeć  i spróbować ten problem rozwiązać razem. Zmiana Planu Zagospodarowania dla konkretnie jednej działki, na  którą jest tworzony plan może spowodować odszkodowanie ze strony inwestora w stosunku do gminy. Musimy się liczyć z tym, że jeśli zmienimy MPZP i okażę się że Biogazownia nie powstanie w tym miejscu, a inwestor stwierdzi, że w związku z tym, że go zmieniliśmy zmniejszyła mu się wartość nieruchomości  i wniesie do gminy o odszkodowanie. To jest patrzenie w przyszłość. Natomiast my też mamy inne możliwości o których dziś jest ciężko mówić. Będziemy się starać spotykać z mieszkańcami i informować o naszych działaniach, które podejmujemy. 

Pan Jabłoński-właściciel działki w Kondrajcu Szlacheckim nr 116 zauważył, że tu wchodzi spółka komandytowa, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, nie ma swojego dużego kapitału i nie może mieć straty, więc nie ma z czego zapłacić odszkodowań.  

Pan Burmistrz zauważył, że my to rozumiemy i wiemy, że tj. próba zrealizowania przedsięwzięcia dla osiągniecia określonego zysku.

Mieszkanka Bielaw zauważyła że mówimy tu o Nadwkrzańskim Obszarze Chronionego Krajobrazu i z tego co wie Rada ma takie kompetencje żeby wprowadzić zakaz budowy żeby zablokować inwestycji uciążliwych w określonych rejonach gminy.

Pan Burmistrz zauważył, ze Rada może podjąć opinię, ale ona nie jest wiążąca, natomiast nie wie czy działka 112/2 należy do Nadwkrzańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu bo według niego nie należy,a tylko z nim sąsiaduje. Nie wie dokładnie o których działkach mówimy poinformowała, że są podpisane z nimi umowy w związku z tym są do tego zobowiązane.

Pan Jabłoński-właściciel działki w Kondrajcu Szlacheckim nr 116 zauważył, że jeśli będzie Biogazownia to będzie po prawej stronie E-7 jadąc od Warszawy, w Polsce wiatry wieją głównie od zachodu . Smród będzie szedł nie tylko na Kondrajec, ale również na Garwarz i Glinojeck.

Pani Bożena Banasiak zauważyła, że jest problem z ciśnieniem wody w Sulerzyżu i podobno jest tam często wyłączana woda. Taka sytuacja nie jest tylko w tym roku, dzieje się tak od wielu lat. Dlaczego tak jest i czy coś Pan robi w kierunku poprawy dostarczania wody?

Pan Andrzej Franczak-Prezes ZGK wyjaśnił, że wszystko robimy żeby poprawić dostawę wody mieszkańcom, ale niestety mamy kradzieże wody. Starają się to nadzorować , ale kiedy on wyjeżdża w teren ciśnienie się poprawia. Wyłączanie wody jest bardzo rzadkie. Głównym powodem wyłączania wody jest brak energii elektrycznej.

Pani Małgorzata Iwańska poprosiła o wystąpienie do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych o usunięcie suchych drzew przy trasie E-60.

Pani Monika Sarnecka – pracownik Urzędu odpowiedziała, że jest już decyzja zezwalająca na usunięcie tych suchych drzew. Termin jest wyznaczony do końca grudnia ze względu na okres ochronny ptactwa.

Pan Stanisław Zubelewicz  zauważył, że tereny na których ma być pobudowana Biogazownia  graniczą z gminą Raciąż czy Baboszewo. Żeby nie wykupili tam terenów i nie pobudowali tego za naszymi terenami.

 

          Ponieważ  innych  spraw  nie  wnoszono,  Przewodniczący  Rady  postanowił  o  zakończeniu  Sesji;  podziękował  wszystkim  za  przybycie  i  udział    w  jej  obradach.


Sekretarz   Obrad:                                                                                      Przewodniczący  Rady:

Banasiak Bożena                                                                                                Sikorski Grzegorz

 

 

 

 

Dokument wytworzony przez: Rada
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wernicka Iwona
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 października 2017 10:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Iwona Wernicka
Ilość wyświetleń: 625
03 października 2017 10:36 Iwona Wernicka - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl