Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Protokoły z sesji zobacz archiwum »

PROTOKÓŁ NR XVII/17 z obrad Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 02 sierpnia 2017 roku

PROTOKÓŁ NR XVII/17

 

z obrad Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 02 sierpnia 2017 roku odbytej w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Glinojecku, pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady – Grzegorza Sikorskiego.

 

Obrady trwały od godziny 10.00 do godziny 12.20.

Rada obradowała w składzie - 12 radnych (nieobecny Radny Pan Marek Kuminiarczyk i Radny Pan Jacek Radwański, Radny Pan Paweł Jastrzębski), zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.

 

Ponadto uczestniczyli:

1.      Burmistrz Miasta i Gminy- Łukasz Kapczyński

2.      Sekretarz Miasta i Gminy-Zenona Babicz

3.      Skarbnik Miasta i Gminy -  Celina Czerska

4.      Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy: Pani Kowalska Barbara – Referent ds. działalności gospodarczej i dodatków mieszkaniowych, Pani Sylwia Koziatek-Inspektor ds. budownictwa, planowania przestrzennego i inwestycji gminnych;

5.      Redaktor Gazety „Wieści Glinojecka”;

6.      Redaktor portalu internetowego eGlinojeck.pl

7.      Pan Henryk Przybyłkiewicz – sołtys sołectwa Bielawy oraz mieszkańcy Bielaw  i okolic.

 

PRZEBIEG SESJI:

 

Ad. 1

 

Przewodniczący Rady Pan Grzegorz Sikorski otwierając obrady przywitał zebranych, stwierdził quorum konieczne do podejmowania prawomocnych uchwał.

 

Ad.2

Porządek dzienny Sesji zaproponowany przez Przewodniczącego Rady został przyjęty jednogłośnie                         w następującym brzmieniu:

  1. Otwarcie,  stwierdzenie  quorum.
  2. Przyjęcie  porządku  dziennego.
  3. Powołanie  Sekretarza  Obrad.
  4. Podjęcie  uchwał:

1)      w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Glinojeck;

2)      w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Glinojeck na rok 2017;

3)      w sprawie przejęcia w drodze darowizny od Skarbu Państwa nieruchomości obejmującej rów melioracyjny o numerze działki 685, położonej w obrębie 1-Glinojeck, m. Glinojeck;

4)      w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Bielawy, gmina Glinojeck;

5)      w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w obrębie geodezyjnym Działy, gmina Glinojeck;

6)      w sprawie nadania nazwy ulicom położonym w Glinojecku w obrębie nr 1.

      5.            Zapytania i wolne wnioski.

Ad. 3


Na Sekretarza Obrad dzisiejszej Sesji powołany został Radny Pan Piotr Gadomski , który zajął miejsce w Prezydium.

Ad. 4

W sesji zaczął uczestniczyć Radny Pan Marek Kuminiarczyk.

Podjęcie uchwał:

 

1)      w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Glinojeck;

 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Czelina Czerska– Skarbnik Miasta  i Gminy .

 

Zmiany w uchwale dotyczą:

            -          przesunięcia nakładów inwestycyjnych na zadanie „Budowa placu zabaw w Glinojecku” – na 2017 rok będzie to kwota 236 231,00 zł, na 2018 rok -70 000,00 zł. Podział wynika z zadań jakie będą realizowane. Został złożony wniosek na budowę siłowni, która jest częścią tego zadania. W tym roku będzie wykonane ogrodzenie z funduszu sołeckiego i plac zabaw.

            -          zwiększenia środków na wykonanie Planu Zagospodarowania Przestrzennego na przyszły rok,

            -           dostosowania WPF do uchwały budżetowej.

 

Następnie pytania zadawali:

Pan Marek Kuminiarczyk zapytał, w jakich etapach będzie realizowana inwestycja – budowa placu zabaw?

Pan Burmistrz wyjaśnił, że w pierwszej kolejności, będzie zrobione ogrodzenie i plac zabaw wraz z wyposażeniem, siłownia z jednej strony i boisko do babinktona i siatkówki zrobione w roku następnym. W tym roku na ten cel było przeznaczone 150 tys. zł , natomiast żeby zrealizować cały plac zabaw z całym wyposażeniem przesuwamy z 2018 roku na ten, żeby zakończyć inwestycje. Na tę drugą część został złożony wniosek o dofinansowanie.

Pan Grzegorz Sikorski-Przewodniczący Rady rozumie, że jeśli nie otrzymamy dofinansowania to inwestycja będzie realizowania z własnych środków?   

Pan Burmistrz odpowiedział, że jest to zaplanowane w budżecie i będzie realizowane.

Pan Piotr Gadomski zapytał o lokalizację placu zabaw? Czy nie będzie on nikomu przeszkadzał?

Pan Burmistrz odpowiedział że plac zabaw będzie budowany na nowym osiedlu, przy ulicy Torfa  Załęskiego, po prawej stronie. Na etapie uzgodnień na pewno te elementy  będą miały duże znaczenie, natomiast myśli, że nie będzie to nikomu przeszkadzało, ponieważ jest to wolny plac wokół którego są drogi. 

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Rada Miejska jednogłośnie w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę nr XVII/181/2017 w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Glinojeck.

 

Uchwała wraz z załącznikami stanowi integralną część  niniejszego protokołu.

 

2)      w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Glinojeck na rok 2017;

 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Czelina Czerska– Skarbnik Miasta  i Gminy .

 

W sesji zaczęli uczestniczyć Radny Pan Paweł Jastrzębski i Radny Pan Jacek Radwański.

 

Omówiła uzasadnienie do uchwały.

 

Następnie poinformowała, że w dniu wczorajszym zarządzeniem Burmistrza była dokonana zmiana w budżecie – zwiększenie na wypłatę nagrody jubileuszowej na kwotę około 40 tys zł. Było to spowodowane wpłynięciem w dniu 31 lipca wniosku. Przeniesienie nastąpiło z rezerwy ponieważ Pan Burmistrz ma tylko do tego dyspozycje.

 

Następnie pytania zadawali:

Pan Andrzej Gontarski zauważył, że w dziale 700 jest zakup działek do zasobu gminnego, o jakie działki chodzi? Czy w dziale 710 jest zwiększenie, czy zmniejszenie wydatków na zagospodarowanie przestrzenne?

W dziale 926 jest zwiększenie wydatków na zakup nagród i zakupu energii, chce dowiedzieć się jaką kwotę przeznaczono na zakup nagród?

Pani Skarbnik poinformowała, że dział 926 jest nowy i wynika z nowej interpretacji klasyfikacji budżetowej. W ramach tego działu są kupowane nagrody typu puchary na wszelakie turnieje organizowane przez Burmistrza. Nie powinny być one ujmowane w § 4210, a w § 4196. Zakup nagród na konkursy, organizowane zawody sportowe powinny być ujmowane w §490 i stąd jest ta zmiana, dostosowanie do nowej klasyfikacji budżetowej. Jeśli chodzi o dział 710, to w załączniku nr 2 jest zmniejszenie o 40 000,00 zł na ten rok. Nie wydamy wszystkich pieniędzy, jak było planowane, zostanie 110 tys. zł . Jakie działki zakupiono nie potrafi powiedzieć, wie tyle że chodzi o działkę przejętą do zasobu gminy. Odpowie na następnej sesji. 

Pan Marek Kuminiarczyk zapytał w sprawie działu 900, ponieważ jest tu zwiększenie wydatków o ponad 88 tys. zł .W wydatkach nie ujętych WPF jest plac zabaw – budowa placu zabaw 10 tys. zł, urządzenie placu zabaw 10 tys. zł , czyli zostaje nam jeszcze 68 tys. zł. Czy ta kwota przeznaczona jest na energię?

Pani Skarbnik skomentowała dział 900 załącznika nr 2 i tak jest tu zmniejszenie o 5 tys. zł na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu, schroniska dla zwierząt zmniejszamy o 21 tys. zł, oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejszenie 3 tys. zł, a persaldem na innym paragrafie zwiększamy  o 30 tys. zł , na  zakup energii zwiększenie o 30 tys. zł, pozostała działalność zwiększamy 87 531,00 zł (zwiększamy na składki od umów zlecenie i na wydatki inwestycyjne). Zaproponowała prześledzić sobie załącznik nr 2. To co jest zaplanowane w WPF na 2017 rok, jest zawarte w załączniku nr 2 uchwały budżetowej, a pozostałe zadania, które są wieloletnie są w załączniku nr do WPF.

Pan Andrzej Gontarski poprosił o wyjaśnienie odnośnie wypłaty nagrody jubileuszowej.

Pani Skarbnik poinformowała, że jest to kwota 38 880,00 zł , dotyczy to wypłaty nagrody dla Pani Sekretarz. Otrzymała opinię prawną, że okres kiedy pozostawała bez pracy zalicza się do stażu pracy. Jest o 45 lat , 400% miesięcznego wynagrodzenia.

  

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Rada Miejska jednogłośnie w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę nr XVII/182/2017 w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Glinojeck na rok 2017.

 

Uchwała wraz z załącznikami stanowi integralną część  niniejszego protokołu. 

 

3)      w sprawie przejęcia w drodze darowizny od Skarbu Państwa nieruchomości obejmującej rów melioracyjny o numerze działki 685, położonej w obrębie 1-Glinojeck, m. Glinojeck;

 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem  przedstawiła Pani Zenona Babicz – Sekretarz Burmistrza Miasta i Gminy .

 

Następnie pytania zadawali:

Pan Piotr Gadomski  zapytał, na jaki cel publiczny będzie przeznaczony ten rów?

Pan Burmistrz odpowiedział, że jest to rów melioracyjny pod budowę nowej ulicy Spokojnej.

Pan Piotr Gadomski zauważył, że nie wie czy to jest dobra decyzja, żeby na tym rowie pobudować ulicę. Może wcześniej należałoby wystąpić do Spółdzielni Mieszkaniowej o przekazanie pozostałej części ulicy Spokojnej i zrobić tam drogę? Na rowie zaś zrobić parkingi. które wymagają mniejszego nakładu finansowego.

Pani Małgorzata Iwańska zawnioskowała o wystąpienie do Spółdzielni Mieszkaniowej, o przekazanie gminie przynajmniej części swojej działki, ponieważ jeśli to będzie gminne to można będzie tam inwestować i nawieść żwir gdyż ze szlaki się kurzy.

Pan Burmistrz poinformował, że dziś jesteśmy na takim etapie, w którym rów należy do Skarbu Państwa. W związku z tym, nie możemy tam zrobić nic. Zgodnie z MPZP jest tam wyznaczona droga. Dziś jesteśmy na etapie, że Burmistrz występuje do Rady o wyrażenie woli. Ażeby rozpocząć jakiekolwiek inwestycje musimy być właścicielem. W związku z tym, próbujemy w drodze darowizny, bez ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z zakupem tej działki ją przejąć. Dziś rozmawiamy o możliwości przyszłych inwestycji. Procedura jest tak, że występujemy do Skarbu Państwa reprezentowanego przez Starostę Ciechanowskiego, od którego woli zależy to, czy my będziemy mogli ten rów w ogóle przejąć. On musi również uzyskać pozytywną opinię Wojewody na gospodarowanie nim. Nie jest to procedura krótka i łatwa. Wpisanie w uchwale celu publicznego wynika z ustawy o gospodarce nieruchomościami. Nie określamy tego celu w sposób szczegółowy. To jak wykorzystamy ten teren będzie zależało od tego czy go przejmiemy. Dziś podejmujemy inicjatywę, abyśmy mogli dalej rozmawiać: o odwodnieniu targowiska, o odwodnieniu pozostałych działek, o ewentualnym dojeździe do kotłowni, czy do innych nieruchomości. Teren ulicy Spokojnej zgodnie z aktami notarialnymi należy w części do gminy, w części do Spółdzielni Mieszkaniowej. Wydaje mu się, że za wcześnie wymagana jest od niego odpowiedź na pytanie, czy wystąpimy do Spółdzielni Mieszkaniowej o przejęcie terenów, ponieważ jeśli będziemy mieli rów to musimy wrócić do tematu. Problem, który porusza Pani Radna jest taki, że my na swoim gruncie możemy inwestować, możemy prowadzić jakiekolwiek prace, natomiast na gruncie nie swoim nie możemy inwestować. Te zadania musi pełnić właściciel.              

Pan Piotr Gadomski zauważył, że w uchwale jest wpisany cel publiczny, droga i czy będziemy mogli mimo tego zapisu po przejęciu rowu zmienić na innym cel publiczny?

Pan Burmistrz odpowiedział, że zgodnie z MPZP teren rowu jest przeznaczony pod drogę i w tej chwili tylko o takim celu publicznym możemy rozmawiać. Jeśli Radni podejmą uchwałę o zmianie MPZP dla tego terenu to wtedy możemy mówić o innym celu publicznym.

Pan Grzegorz Sikorski-Przewodniczący Rady zauważył, że raczej parkingu tam nie będzie, ponieważ trzeba byłoby wykupić kolejny grunt od rolników, żeby urządzić drogę za tymi parkingami. Jest już wyznaczona droga przez środek tych działek. Przykryty rów będący drogą, będzie łączył te działki. W MPZP cały teren, aż za ulicę Wiejską jest przeznaczony pod budownictwo jednorodzinne i ta droga siłą rzeczy kiedyś powstanie.  Poniesiemy kolejne koszty.

Pani Małgorzata Iwańska odniosła się do wypowiedzi Pana Burmistrza i zapytała, że skoro nie przejmiemy terenu obecnej ulicy Spokojnej, to jak będzie z jej odśnieżaniem, czy równaniem? Będzie to robione tak jak do tej pory przez gminę?

Pan Burmistrz zauważył, że jeżeli mamy dzisiaj takie, a nie inne możliwości prawne, to takie możliwości może gmina wykonać. Jeżeli Spółdzielnia wyrazi wolę przekazania w formie darowizny tej części działki, to również podejmiecie Państwo stosowną uchwałę. Jeżeli natomiast wyrazicie Państwo wolę przejęcia odpłatnego tej ulicy faktycznej, to tak będzie dalej realizowany plan. Nie będziemy robili rzeczy nielegalnych.   

Pani Małgorzata Iwańska poinformowała, że mieszkańcy są przekonani, że w całości jest to droga gminna i może należałoby przestać dbać o teren spółdzielni, żeby mieszkańcy wywarli presje na Pani Prezes, żeby ta przekazała ten teren gminie.

Pan Grzegorz Sikorski-Przewodniczący Rady zapytał, co Skarb Państwa kiedykolwiek zrobił na rowie o którym teraz rozmawiamy? Żeby nie gmina, czy Spółka Wodna, która go odmuliła nic tam nie zrobili. To gmina tam dba o porządek.

Pan Andrzej Gontarski zauważył, że żeby pomóc Panu Staroście w podjęciu decyzji przekazania nam rowu, poprosił, żeby zobowiązać go do utrzymania go w należytym stanie. Jest to zbiorowisko gryzoni, smrodu itp. Jest on bardzo głęboki i szczęściem jest, że jeszcze nikt tam nie wpadł samochodem. W uzasadnieniu można dodać, że jest presja społeczeństwa tam mieszkającego, które narzeka na stan tegoż rowu.

Pan Stanisław Zubelewicz zapytał, na kim dotychczas spoczywał obowiązek utrzymywania tego rowu, czyli jego drożności, zabezpieczenia, utrzymania porządku w zakresie koszenia trawy i kto te czynności wykonywał?

Pan Burmistrz odpowiedział że robiła to gmina i spółka wodna.

 

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Rada Miejska jednogłośnie w głosowaniu jawnym  podjęła uchwałę nr XVII/183/2017 w sprawie przejęcia w drodze darowizny od Skarbu Państwa nieruchomości obejmującej rów melioracyjny o numerze działki 685, położonej w obrębie 1-Glinojeck, m. Glinojeck;

 

Uchwała wraz z uzasadnieniem stanowi integralną część  niniejszego protokołu.

 

4)      w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  w obrębie geodezyjnym Bielawy, gmina Glinojeck;

 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Zenona Babicz– Sekretarz Miasta i Gminy.

Następnie pytania zadawali;

Pani Małgorzata Iwańska zapytała, co oznacza 40 DJP?

Pan Grzegorz Sikorski-Przewodniczący Rady wyjaśnił, że oznacza to na jedno gospodarstwo 40 Dużych Jednostek Przeliczeniowych np. krów, koni. Trzody chlewnej jest troszkę więcej. Nie obejmuje to dużego kurnika. Nie można prowadzić tam dużej produkcji.

Pan Dariusz Lewandowski zapytał, jak mamy rozumieć zapis w uzasadnieniu:,, pozostawienie terenów rolnych w dotychczasowym użytkowaniu, bez możliwości zabudowy”? Czy ten zapis, całkowicie przekreśla możliwość zabudowy działki w przypadku przekazania jej np. swojemu dziecku przez rolnika?

Pan Burmistrz wyjaśnił, że tutaj mówimy o braku  możliwości zabudowy na obszarze ponad 100 metrów od drogi. Rozmawiamy tu o rozproszonej zabudowie, a jednocześnie o ciągach komunikacyjnych takich, gdzie dziś ta zabudowa jest. Dziś jesteśmy na etapie przystąpienia do sporządzania tego planu, natomiast wszystkie uzgodnienia, uwarunkowania również społeczne będą konsultowane i uzgadniane. Dziś tj. propozycja Komisji Urbanistycznej. Do 100 metrów od drogi wolno budować i prowadzić gospodarstwo rolne do 40 DJP patrząc na produkcję zwierzęcą, natomiast na pozostałym obszarze jest brak możliwości zabudowy.  

Pan Piotr Gadomski zauważył, że tj. błędem, ponieważ jeśli rolnik miałby tam działkę i dzieci chcieliby się pobudować troszkę dalej to w tym momencie zamykamy mu jakąkolwiek drogę budowy..

Pani Małgorzata Iwańska zapytała, czy zgodnie z ustawą obowiązkowe jest podanie metrarza, czy można  tego ogranicznika nie wpisywać?

Pan Burmistrz poinformował, że można zostawić określenie wolne, natomiast Komitet Społeczny złożył taki, a nie inny wniosek. My przygotowując rozwiązanie chcemy, żeby został zrealizowany wniosek. Projekt uchwały przyjęła Komisja Urbanistyczna, ponieważ mamy jej opinię w  której określone są pewne założenia. Na wniosek Komitetu Społecznego mamy sporządzić MPZP dla całej miejscowości, który będzie zapewniał wszystkim mieszkańcom określone możliwości. Jeżeli Państwo uznają, że ten MPZP ma umożliwiać zabudowę 100 metrów od drogi to nie staniemy w zgodzie z tym, o co występował Komitet Społeczny. Natomiast to Państwo decydują czy przystąpić do zmiany tego planu zagospodarowania, czy też  nie. Istniejąca zabudowa pozostaje na dotychczasowych warunkach natomiast w tej chwili mówimy o nowej zabudowie.

Pani Zofia Kamińska zauważyła, że mieszkańcom chodzi o to, żeby zablokować budowę kurników, dużych obiektów.  Założyliśmy Stowarzyszenie pn. „Agroturystyka nad Wkrą”. Odbywają się zebrania, na jednym    z nich uczestniczył Pan Burmistrz. Tydzień temu na spotkanie Pan Sołtys zaprosił Pana Śliwińskiego, który zasugerował, że zrezygnuje z tej inwestycji. Natomiast w momencie, kiedy został poproszony o podpisanie oświadczenia, tego nie zrobił. Chcielibyśmy, żeby ten MPZP uniemożliwił budowę chlewni, czy kurników,    a jednocześnie żeby był tak zrobiony, żeby każdy ze swojej ziemi mógł należycie korzystać.

Pan Marek Kuminiarczyk zapytał przedstawicieli Komitetu Społecznego, czy mają podpisy wszystkich mieszkańców, którzy sprzeciwiają się budowie kurników?

Pan Burmistrz zauważył, że nie chodzi tu o prawo budowlane, a nie o MPZP. Jego wolą jest działanie na rzecz mieszkańców, ale nie przeciwko inwestorom. Dlatego MPZP jest przygotowany w ten sposób. Jeżeli chcecie Państwo  zwiększysz metry do zabudowy do 150 metrów, to macie do tego prawo. Za chwilę przystąpimy do uaktualniania studium i na podstawie nowego studium, będziemy musieli się przygotować do wyznaczenia w całej gminie, we wszystkich miejscowościach określonych stref: strefy mieszkaniowej, strefy produkcyjnej, strefy przemysłowej, strefy rolnej i strefy mieszkaniowej. Stoimy na stanowisku, że musimy działać zgodnie z obowiązującym studium. To nie jest tak, że możemy sobie zmieniać i podejmować uchwały. Musimy liczyć się z konsekwencjami. Ta inwestycja polegająca na zmianie MPZP będzie nas kosztowała około 40 tys. zł i za ewentualną zmianę w przyszłości, również będziemy ponosili koszty. Teraz do Państwa Radnych należy decyzja, czy taka formuła jest możliwa do realizacji. Jeśli Państwo twierdzą, że te 100 metrów jest za mało, możecie określić inną wielkość. Natomiast to jest opinia Komisji Urbanistycznej działającej na wniosek mieszkańców. Nie możemy zabronić na działkach zgodnie ze studium produkcji zwierzęcej, ponieważ Komisja określając wielkość 40 DJP opierała się na pewnych diagnozach, analizach.  Możemy dopisać 40 DJP dla jednego gospodarstwa, ale bezpieczną dla mieszkańców.

Pan Piotr Gadomski zapytał, czy mieszkańcy tych działek będą mogli wystąpić indywidualnie o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli będą chcieli zwiększyć ten metraż?

Pan Burmistrz odpowiedział, że w przyszłości mogą wystąpić.

 

Mieszkańcy sołectwa Bielawy wyrazili pozytywną opinię o zaproponowanych zmianach w MPZP.

Pan Burmistrz poinformował, że to iż przyjmiemy te zmiany na dzisiejszej sesji to nie znaczy, że zostaną one zrealizowane zaraz. Potrzeba na to czasu. Procedura uzgodnień trwa bardzo długo. To jest dopiero pierwszy etap.

Pan Andrzej Gontarski zapytał, czy może być tak, że co wioska jest inny wskaźnik DJP?

Pani Sylwia Koziatek odpowiedziała, że może tak być.

Pan Andrzej Gontarski zauważył, że w przeszłości mówiliśmy o utworzeniu strefy, gdzie można byłoby budować kurniki, natomiast w tej chwili jest tak, że inwestorzy próbują wykupować po cichu działki. Jest Gmina Siemiątkowo, gdzie wójt zakazał wszystkie inwestycji, ponieważ miały być tam tereny zielone. Wójt się zmienił, kurniki budują.  Zaproponował, żeby nad tym tematem się pochylić. Nie rozumie zapisu 100 metrów od drogi? Wystarczyłoby napisać DJP tak jak to wpisaliśmy w Rumoce, gdzie inwestor kupił ziemię, nastąpiła zmiana w MPZP i zaniechano budowy. Proponuje głęboką dyskusję na ten temat, żebyśmy do niego ciągle nie wracali. Żebyśmy za chwilę nie przekształcali całej gminy. Nie będziemy mieli wpływów, a będą same koszty. Trzeba wywarzyć co napisać, żeby nie szkodzić mieszkańcom. Zaproponował, żeby zapytać fachowców i zrobić to dobrze, do powielenia na inne miejsca. To są olbrzymie koszty, które będziemy ponosić, a w zamian nie będziemy mieli nic.  Nikt nie buduje jednego, dwóch kurników, ponieważ nie ma on szans na przetrwanie. Jego zdaniem ograniczenie do 40-60 DJP w zupełności wystarczy.

Pan Stanisław Zubelewicz w związku z pewnymi wątpliwościami co do uchwały zaproponował, żeby podjęcie tej uchwały przesunąć. Powołać zespół roboczy z Państwa Radnych i  mieszkańców, którzy dopracują tekst uchwały, żeby był bardziej właściwy, nie budzący kontrowersji. Za tydzień, dwa możemy zwołać kolejną sesję i wtedy podjąć tę uchwałę.

Pan Grzegorz Sikorski-Przewodniczący Rady zauważył, że projekt tej uchwały przygotowała Komisja Urbanistyczna. Byli to niezależni ludzie, którzy to  opracowali, a przy dalszych pracach będzie to jeszcze modyfikowane. To jest tylko przyzwolenie na rozpoczęcie prac.           

Pan Burmistrz zauważył, że jeśli Państwo chcą podważać wiarygodność Komisji, to nie jest temu przeciwny i można zrobić tak, że przyjmiemy na dzisiejszej sesji tylko uchwałę bez uzasadnienia i w ramach konsultacji, w ramach zespołu roboczego możemy rozmawiać o kolejnych szczegółach. Możemy też przyjąć wariant, zaproponowany przez Pana Gontarskiego i nie określać wielkości 100 metrów i tylko o tym temacie rozmawiać szczegółowo i przeprowadzić konsultacyjnie. Natomiast nie wie, czy postąpienie w ten sposób nie wydłuży tego procesu. To jest uzasadnienie do uchwały zaproponowane przez Komisję Urbanistyczną.

Pan Dariusz Lewandowski  zauważył, że może przyjąć uzasadnienie z zapisem: ,,Przy zagospodarowaniu terenów wsi Bielawy wskazane byłoby określenie projektowanych terenów przeznaczonych pod inwestycje maks. do 100 m wzdłuż istniejących ciągów komunikacyjnych.”,a w czasie konsultacji, jeśli będą wątpliwości ten zapis usunąć.

Pan Grzegorz Sikorski-Przewodniczący Rady Miejskiej zauważył, że mieszkańcy są z tego zapisu zadowoleni, uszanujmy ich wolę i zostawmy te zapisy jakie są.

Pan Stanisław Zubelewicz zauważył, że projekt tej uchwały jest bardzo ogólny i do niczego się nie odwołuje, uchwała nie odwołuje się do uzasadnienia. W uzasadnieniu są wpisane jakieś parametry, które nie są sztywne bo nie są związane z uchwałą. Sądzi, że w tym układzie literalnym możemy taką uchwałę podjąć, a później kiedy te prace będą realizowane, będziemy dopracowywać szczegóły. Tą uchwałą dajemy tylko przyzwolenie do rozpoczęcia prac nad zmianą MPZP.

Pan Burmistrz zauważył, że uzasadnienie zgodnie z zasadami legislacji jest integralną częścią uchwały. Czyli jeśli chcecie zmienić zapis:,,maks. do 100 m” to proponuje zrobić teraz. Ale wydaje mu się, że ten zapis nie będzie nikomu stwarzał problemów. Mówimy tu o nowej zabudowie, nie istniejącej.     

 

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Rada Miejska jednogłośnie w głosowaniu jawnym  podjęła uchwałę nr XVII/184/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Bielawy, gmina Glinojeck.

 

Uchwała wraz z uzasadnieniem stanowi integralną część  niniejszego protokołu.

 

5)      w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w obrębie geodezyjnym Działy, gmina Glinojeck;

 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła Pani Zenona Babicz– Sekretarz Miasta i Gminy.

 

Pan Burmistrz poinformował, że zmiana MPZP w obrębie geodezyjnym Działy wynika tylko i wyłącznie z próby porządkowania. W Działach, MPZP  były objęte tylko niektóre działki. W związku z tym postanowiliśmy o przygotowaniu tej uchwały i objęcie MPZP całego tego  terenu.  Jest to kilka działek rolnych i lasy. Chodzi tu tylko i wyłącznie o uregulowanie istniejącego stanu.

 

Następnie kolejno pytania zadawali:

Pan Dariusz Lewandowski zapytał, że skoro regulujemy całą miejscowość, to dlaczego w uzasadnieniu nie umieścimy tego ogranicznika 40 DJP? Żeby znów za rok Działy nie wystąpiły o zmianę MPZP.

Pan Burmistrz wyjaśnił, że jeśli chodzi o ten zapis, punkt związany z możliwością zabudowy to tylko mamy dotyczący zabudowy zagrodowej, czyli tu nie ma możliwości produkcji. Mamy tu tylko i wyłącznie funkcję rekreacyjną. Tam jest obszar zalesiony. Mamy analizę, mamy studium i mamy plany i dziś musimy regulować te rzeczy, ponieważ prawo nas zobowiązuje do tego. Na wskazanym w uchwale terenie są lasy, nie ma produkcji rolnej, w studium jest funkcja rekreacyjna. 

Zachowanie zabudowy zagrodowej, która tak naprawdę tam nie istnieje ale musimy zachować to co tam jest. Funkcja rekreacyjna uniemożliwia budowę kurników i jakichkolwiek inwestycji również. On wystąpił z takim wnioskiem do Rady i to jest kontynuacja studium. Na poprzedniej sesji była przyjęta analiza, która określała, że mamy zmieniać studium. Musimy wszyscy razem usiąść i wyznaczyć stery, w których będą mogły być inwestycje, mieszkalnictwo i budowlane itd. Tutaj określamy dzisiaj funkcję rekreacyjną. Są tam działki, które znajdują się w środku lasu i boi się, żeby tam nie powstała inwestycja typu wysypisko śmieci. Więc w celu zapobiegnięcia utworzenia takiego typu przedsięwzięcia degradującego środowisko, a jest to obszar krajobrazu chronionego trzeba zrobić tę zmianę. Tu chodzi tylko i wyłącznie o uregulowanie kwestii związanej tylko i wyłącznie związanych z tą miejscowością. Przeznaczenie tego terenu 20-30 lat temu było takie same jak jest obecnie. Nic nie zmieniamy, tylko regulujemy. Rolnicy, którzy tam mieszkają zachowują dotychczasowe budownictwo, ale rozbudować się nie mogą.     

Pan Dariusz Lewandowski  zapytał, dlaczego rolnikom w Działach blokujemy możliwość rozbudowy obory do 40 krów?  

Pan Burmistrz zauważył, że ten rolnik może mieć 40 krów, ale przy obecnej budowie zagrodowej.

 

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Rada Miejska jednogłośnie w głosowaniu jawnym  podjęła uchwałę nr XVII/185/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w obrębie geodezyjnym Działy, gmina Glinojeck.

 

W głosowaniu nie brał udziału Radny Pan Jacek Radwański – wyszedł.

 

Uchwała wraz z załącznikiem stanowi integralną część  niniejszego protokołu.

9)      w sprawie nadania nazwy ulicom położonym w Glinojecku w obrębie nr 1;

 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła Pani Zenona Babicz– Sekretarz Miasta i Gminy.

 

Pan Grzegorz Sikorski-Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że informacja o zmianie nazwy ulic była przesłana do ich mieszkańców. Były konsultacje z mieszkańcami i to oni sami zdecydowali o nazwie tej ulicy.

Pan Burmistrz poinformował, że Instytut Pamięci Narodowej określił te dwie ulice, jako upamiętniające, mogące symbolizować ustrój totalitarny. Do kompetencji Rady, należy przyjęcie nowych nazw. Przygotowaliśmy pisma do mieszkańców i Pani Kowalska powie więcej o tym jakie nazwy ulicy były proponowane przez mieszkańców i które przeważyły w wyborze. Uchwała ta musi zostać podjęta na sesji nadzwyczajnej do 02 września ponieważ w innym przypadku rozstrzygnięcie nadzorcze nada sam nazwę ulicy, na którą nie będziemy mieli żadnego wpływu.

Pani Barbara Kowalska-pracownik Urzędu poinformowała, że mieszkańcy ulicy Walki Młodych  zgłosili propozycję, żeby nazywała się Wspólną - 18 za, 7 osób za tym, żeby ulica nazywała się ulicą Młodych, natomiast mieszkańcy ulicy Marcelego Nowotki zaproponowali, żeby nazywała się ul. Wolności – 25 os. za, 2 osoby chcą, żeby ta ulica się nazywała ul. ks. Jerzego Popiełuszki.   Propozycje nazw tych ulic nie są dla Rady wiążące.

Pan Burmistrz poinformował, że nie wpłynęły do urzędu, żadne inne propozycje nazw ulic. 

Pan Grzegorz Sikorski-Przewodniczący Rady Miejskiej zasugerował, żeby uszanować decyzje mieszkańców tych ulic.

Pan Stanisław Zubelewicz  uważa, że tytuł uchwały jest niezgodny z ustawą, ponieważ powinien on brzmieć: ,,w sprawie zmiany nazw ulic ,położonych w Glinojecku w obrębie nr 1”.

Pani Barbara Kowalska wyjaśniła, że uchwała była konsultowana z prawnikiem. Uchylamy w części uchwałę, która nadawała nazwy tym ulicom. Więc jeśli uchylamy tamte nazwy to musimy nadać im nowe nazwy.

Pan Stanisław Zubelewicz zapytał, czy my jako Radni mamy wiedzę, które to osoby, które to wydarzenia i jakie symbole oznaczają komunizm? Następnie skomentował ustawę z dnia 1 kwietnia 2016 roku o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Jeżeli my nie wykonamy §6  ust. 2 i 3 tej ustawy to Wojewoda po zaciągnięciu informacji z Instytutu Pamięci Narodowej wprowadzi zmiany.

Kolejno przywołał życiorys Marcelego Nowotki i znaczenie określenia Walki Młodych. Myśli, że ulica Walki Młodych nie powinna zmieniać swojej nazwy, a jeśli mielibyśmy zmienić to zaproponował żeby nazywała się Bohaterów Powstania Warszawskiego.

Pan Burmistrz przedstawił pismo z dnia 18 października 2016 roku. On również jak i radni ma wątpliwości, czy ta  ustawa powinna wejść w życie  i czy powinno się stosować określone relacje.  Określenie tych dwóch ulic wynika z informacji zawartych na stronie internetowej Instytutu Pamięci Narodowej. Nazwy tych ulic trzeba zmienić, ponieważ z opinii specjalistów, ekspertów, historyków maja one powiązanie z totalitaryzmem. Instytut uznał te dwie ulice, więc tu nie rozważamy, czy Wojewoda zostawi te dwie nazwy, czy nie, a tylko tyle, że je zmieni. Nie stoimy tu przy wyborze moralnym, jest to wymóg prawny. Czy damy nazwę ulicy taką, czy inną  należy dzisiaj do nas, a jutro nie do nas. Dzisiaj rozmawiamy   o konkretnej ustawie i konkretnych rozstrzygnięciach, które muszą nastąpić w taki, bądź inny sposób. Jeżeli Państwo uznacie, że lepszym rozwiązaniem będzie pozostawienie tej nazwy lub jej zmiana, to każda taka decyzja po wysłaniu do Wojewody będzie określana. Jeśli nie wyślemy jej wcale również będziemy podlegali rygorom ustawy.

Pan Grzegorz Sikorski-Przewodniczący Rady zauważył, że nazwa ulicy Walki Młodych mogłaby zostać, ale trzeba byłoby to dobrze uzasadnić. Nie wie też, jak by odnieśli się do tego historycy IPN, którzy mają na ten temat inną opinię.

Pan Piotr Gadomski zapytał, kto będzie ponosił koszty wymiany dowodów i innych dokumentów?

Pan Burmistrz odpowiedział, że na dzień dzisiejszy nie ma utraty ważności żadnych dokumentów typu prawa jazdy, czy dowodu osobistego ze względu na zmianę nazw tych ulic. Dodatkowe konsekwencje będą ponosili mieszkańcy. 

 Pan Grzegorz Sikorski-Przewodniczący Rady zasugerował, że należałoby uszanować wybór mieszkańców i ulicę Marcelego Nowotki nazwać Wolności, a ulicę Walki Młodych, ulicą Wspólną.

 

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Rada Miejska w głosowaniu jawnym  podjęła uchwałę nr XVII/186/2017 w sprawie nadania nazwy ulicom położonym w Glinojecku w obrębie nr 1 stosunkiem głosów: 14 za, 1 przeciwny.

 

Uchwała stanowi integralną część  niniejszego protokołu.

 

Ad.5

 

W wolnych wnioskach kolejno pytania zadawali:

Pan Piotr Gadomski poruszył temat elektrowni, która obcinając konary drzew przy liniach energetycznych nie sprząta pozostałości. Jeśli obcina na posesjach, gdzie jest właściciel i jest ona zamieszkana to ludzie sprzątnęli natomiast na posesjach które są nie zamieszkałe te gałęzie zostają nie sprzątnięte i mogli by to zrąbkować, ponieważ zagrożenie pożarowe jest jakie jest. Ewentualnie niech elektrownia informuje właścicieli poszczególnych posesji o tym, że wchodzi na ich teren.

Kolejnym jest wyjazd z byłego GS-u na E-60, poprawić tam bezpieczeństwo, może narysować tam pasy.

Pan Grzegorz Sikorski –Przewodniczący Rady poinformował, że jest tam ustawiony znak informujący o drodze z pierwszeństwem przejazdu

Pan Burmistrz zauważył, że nie zna tego tematu i trudno mu powiedzieć dlaczego nie został rozwiązany przez tyle czasu. Nie wie, czy można w ten sposób rozwiązać problem bezpieczeństwa. Z której strony proponujecie pasy?

Pan Grzegorz Sikorski –Przewodniczący Rady odpowiedział , że na wysokości chodnika.

Pan Paweł Jastrzębski zapytał, czy można byłoby wystąpić do powiatu z pismem o naprawienie dwóch mostków w Strzeszewie, które są niedrożne? 

Pan Stanisław Zubelewicz  w pierwszej kolejności poinformował, że chodzi mu o okolice nowego cmentarza, który odwiedza dużo osób i są narażeni na niebezpieczeństwo. Poprosił, żeby Pan Burmistrz wystąpił do Krajowej Dyrekcji Dróg o wykonanie tam przejścia dla pieszych z ograniczeniem prędkości do 50 km/h. Następnie zauważył, że mamy nieoznakowany zjazd pojazdów mechanicznych do cmentarza, pomiędzy drzewami. Poprosił o przebudowę tego zjazdu, żeby był bezpieczny. Kolejno odniósł się do lasu Ościsłowskiego, gdzie w miejscach, gdzie rosły drzewa obecnie rosną krzaki i nie widać przez  nie  wybiegających zwierząt z lasu. Poprosił, żeby Pan Burmistrz wystąpił do Nadleśnictwa, żeby te krzaki z poboczy wycieli, ponieważ stwarzają zagrożenie  

Pan Andrzej Gontarski zapytał, co dzieje się ze służbami, które sprzątają targowisko, ponieważ ostatnio jest tam bałagan ?

Pani Zofia Kamińska zapytała, czy w głosowaniu nad przeznaczeniem Funduszu Sołeckiego mogą brać udział osoby niezameldowane na terenie sołectwa?

Pani Skarbnik poinformowała, że to określają statuty sołectw. Są tam wpisane zasady zwoływania zebrań wiejskich i głosowania.

 Małgorzata Iwańska zgłosiła prośbę mieszkańców Rumoki, żeby zamontować tam próg spowalniający lub ograniczenie tonażu aut tam przejeżdżających ponieważ jeździ tam bardzo dużo tirów z dużym ładunkiem. Droga jest po niedawnym remoncie. Kolejno poprosiła, żeby również w miejscowości Budy Rumockie zamontować próg spowalniający.

Pan Burmistrz poinformował, że wystąpimy do Elektrowni żeby informowali mieszkańców o wejściu na ich posiadłość. Wcześniej sprawdzimy jak to wygląda w rzeczywistości. Wystąpimy do Powiatu o naprawienie mostków w Strzeszewie. Odnośnie nowego cmentarza wystąpimy do tych poszczególnych miejsc. Wystąpimy też do Nadleśnictwa. Sprawa targowiska ma nadzieje, że to był problem incydentalny i więcej się nie powtórzy. 

Pan Jacek Radwański zapytał, czy jest możliwość przejęcia drogi biegnącej od tzw.„odstojników”? Jest to droga powiatowa.

Pan Burmistrz wyjaśnił, że najpierw sprawdzimy sprawy własnościowe.

Pan Mieczysław Madejski poprosił o wystąpienie do Powiatu o poprawienie zjazdu na Zygmuntowo.

Pani Zofia Kamińska poinformowała, że w Malużynie mamy drogę powiatową z drugiej strony cmentarza, która jest wysypana żużlem i strasznie się z niej kurzy. Czy można wywieźć tam trochę żwiru?

Pan Marek Kuminiarczyk poprosił o wystąpienie do Państwowej Szkoły Zawodowej z pytaniem co zamierzają tam robić? Jeśli nie mają żadnych planów co do wykorzystania tego terenu, to może  przejmiemy z powrotem tę nieruchomość, ponieważ mieszkańcy chcieliby to zagospodarować. Następnie zapytał, czy został wypłacony ekwiwalent za urlop byłemu Panu Burmistrzowi i z jakich pieniędzy ponieważ nie podejmowaliśmy uchwały?

Pani Skarbnik wyjaśniła, że w tym zakresie nie trzeba podejmować uchwały. Poinformowała, że nie pamięta w tej chwili kwoty i odpowie na następnej sesji. Ponadto dotarła do niej informacja, że Pani Sekretarz  występowała do MSWiA o wypłatę odprawy dla Pana Pełniącego Funkcję Burmistrza, ale nie zostanie ona wypłacona.

Pan Stanisław Zubelewicz zauważył, że sprawy pracownicze reguluje Kodeks Pracy i jeśli coś się należy to trzeba będzie wypłacić.

Pan Marek Kuminiarczyk wyjaśnił, że pyta się o tę sprawę, ponieważ był tam problem z terminem wystawienia świadectwa pracy. Wie, że odwołanie nastąpiło 11 kwietnia, a wyrok wpłynął do Urzędu 25 kwietnia i prawnie nie zostało ustalone do kiedy i za jaki okres będzie wypłacony .

Pani Skarbnik poinformowała, że Pani Iwona z prawnikiem ustalała wszystkie terminy. Nie zrobiliśmy nic bez opinii prawników.

Pan Burmistrz poinformował, że sprawdzimy zjazd z E-7 na Zygmuntowo, a jeśli coś jest nie tak to wystąpimy do Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad i do Powiatu w tej sprawie. Droga w Malużynie, prowadząca do Luberadza zostanie posypana żwirem. Jeśli chodzi o wystąpienie  do PWSZ w Ciechanowie to z tego co mu wiadomo,  to była darowizna na 10 lat do 2021 roku . Analizował akt notarialny i do 2021 r. mieli odbudować dworek. Oczywiście wystąpimy z Pana zapytaniem, jakie były plany i jaka jest ich realizacja? Jeśli nie zamierzają nic robić na tej nieruchomości to żeby zwrócili, ponieważ gmina może to zagospodarować. W związku z ustawą o nieruchomościach Rada musi podjąć uchwałę o woli przejęcia tego terenu. Czy Rada na dzień dzisiejszy wyraża wolę przejęcia tej nieruchomości?

 

Wszyscy jednogłośnie odpowiedzieli, że tak.

 

Pan Stanisław Zubelewicz zapytał, czy w sierpniu jest planowana jeszcze jakaś sesja?

Pan Grzegorz Sikorski – Przewodniczący Rady odpowiedział, że sesja nie jest planowana.

Pan Burmistrz poinformował, że jest możliwość łączenia się sołectw w przeznaczeniu Funduszu Sołeckiego w celu wykonania większej inwestycji. Można o tym poinformować mieszkańców na zebraniach wiejskich .

 

          Ponieważ  innych  spraw  nie  wnoszono,  Przewodniczący  Rady  postanowił  o  zakończeniu  Sesji;  podziękował  wszystkim  za  przybycie  i  udział    w  jej  obradach.

 

Sekretarz   Obrad:                                                                                      Przewodniczący  Rady:

Gadomski Piotr                                                                                                 Sikorski Grzegorz

 

 

 

 

 

Dokument wytworzony przez: Rada
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wernicka Iwona
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 października 2017 12:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Iwona Wernicka
Ilość wyświetleń: 505
03 października 2017 12:11 Iwona Wernicka - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl