Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Protokoły z sesji zobacz archiwum »

PROTOKÓŁ z obrad XVIII Sesji Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 29 września 2017 roku

PROTOKÓŁ NR XVIII/17

 

z obrad XVIII Sesji Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 29 września 2017 roku odbytej w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Glinojecku, pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady – Grzegorza Sikorskiego.

 

Obrady trwały od godziny 13.00 do godziny 15.15.

Rada obradowała w składzie - 13 radnych (nieobecny Radna Pani Bożena Banasiak i Radny Pan Andrzej Gontarski), zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.

 

Ponadto uczestniczyli:

 1. Burmistrz Miasta i Gminy- Łukasz Kapczyński
 2. Sekretarz Miasta i Gminy-Zenona Babicz
 3. Skarbnik Miasta i Gminy -  Celina Czerska
 4. Kierownicy jednostek:  Pan Jacek Klopper- Prezes TBS, Pan Andrzej Franczak- Prezes ZGK, Pan Wojciech Bruździński – Dyrektor MGOK, Pan Krzysztof Turalski – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Glinojecku, Pani Małgorzata Sobolewska –Dyrektor Szkoły Podstawowej w Woli Młockiej, Pan Wiesław Mostowy – Dyrektor LO w Glinojecku, Pan Marek Marcinkowski – Dyrektor Zespołu Szkół w Ościsłowie.
 5. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy: Pani Sylwia Koziatek - Inspektor ds. budownictwa, planowania przestrzennego i inwestycji gminnych, Pani Aneta Licnerska – Specjalista ds. pozyskiwania środków finansowych do budżetu gminy, Pani Barbara Kupniewska - Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i majątkiem gminy;
 6. Pan Michał Chlebowski- przedstawiciel firmy KONCEPT Pracowni Urbanistycznej;
 7. Pan Dariusz Sitek –Prezes Klubu Sportowego „Kryształ”;
 8. Pani Małgorzata Żdanowska - Redaktor Gazety „Wieści Glinojecka”;
 9. Pani Bożenna Marchel-Potrzuska – Radca Prawny;
 10. Sołtysi - zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.

 

PRZEBIEG SESJI:

 

Ad. 1

 

Przewodniczący Rady Pan Grzegorz Sikorski otwierając obrady przywitał zebranych, stwierdził quorum konieczne do podejmowania prawomocnych uchwał.

 

Ad.2

 

Porządek dzienny Sesji zaproponował Przewodniczący Rady w następującym brzmieniu:

 1. Otwarcie,  stwierdzenie  quorum.
 2. Przyjęcie  porządku  dziennego.
 3. Przyjęcie  protokołów  z  poprzednich  Sesji.
 4. Powołanie  Sekretarza  Obrad.
 5. Wystąpienia zaproszonych gości.
 6. Interpelacje i zapytania Radnych.
 7. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza. 
 8. Podjęcie  uchwał:

1) w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Glinojeck;

2) w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Glinojeck na rok 2017;

3) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Glinojeck dla działek nr ewid. 315/17, 315/18, 315/19, 315/20, 384/3, 1422/3, 1188 oraz części działek nr ewid. 562, 564, 565, 1181, położonych w obrębie Glinojeck;

4) w sprawie  przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Glinojeck;

5) w sprawie przystąpienia Gminy Glinojeck do projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet II-Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

 1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 2. Oświadczenia i wolne wnioski.
 3. Zakończenie obrad.

 

Następnie pytania zadawali:

Pan Marek Kuminiarczyk zapytał, dlaczego w porządku obrad został rozłożony na dwa punkty punkt dotyczący interpelacji i zapytań Radnych?

Pan Grzegorz Sikorski-Przewodniczący Rady wyjaśnił, że na wniosek Pana Burmistrza, który konsultował z nim zmiany w porządku obrad, został on przedstawiony Radnym w innym brzmieniu. Powiedział Panu Burmistrzowi, żeby był on tylko zgodny z ustawą o samorządzie gminnym. Myśli, że Pan Burmistrz to sprawdził i będzie on tak brzmiał również na następnych sesjach.

Pan Marek Kuminiarczyk zauważył, że nie ma teraz w porządku obrad punktu w którym mieszkańcy i sołtysi będą mogli zabrać głos, dlaczego?

Pan Grzegorz Sikorski-Przewodniczący Rady zauważył, że punktem w którym mogą zabrać głos wszyscy jest punkt 10. Oświadczenia i wolne wnioski. Mimo tego możliwość wypowiedzenia będzie miał każdy na tej Sali.

Następnie przystąpiono do głosowania nad porządkiem dziennym.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3

Pan Grzegorz Sikorski – Przewodniczący Rady poinformował, że Sekretarzem na Sesji Rady Miejskiej w dniu 30 czerwca 2017 roku była Radna Pani Bożena Banasiak, która jest nieobecna na dzisiejszej sesji. On zapoznał się z protokołem, stwierdza, że  odzwierciedla on jej przebieg, w związku z powyższym  wnosi o przyjęcie go bez czytania. 

 

Protokół z Sesji Rady Miejskiej z dnia 30 czerwca 2017 roku  Rada Miejska przyjęła stosunkiem głosów; 12 za, 1 wstrzymał się.

 

Sekretarzem na Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w dniu 02 sierpnia 2017 roku był Radny Pan Piotr Gadomski, który poinformował zebranych, że zapoznał się z protokołem, w pełni odzwierciedla on jej przebieg, w związku z powyższym  wnosi o przyjęcie go bez czytania. 

 

Protokół z Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej z dnia 02 sierpnia 2017 roku  Rada Miejska przyjęła jednogłośnie.

 

W dniu 29 czerwca 2017 roku  odbyła się sesja inauguracyjna, nie był tam powoływany Sekretarz obrad. Został sporządzony z tego spotkania protokół z którym się zapoznał. Odzwierciedla on przebieg sesji w związku z powyższym  wnosi o przyjęcie go bez czytania. 

 

Protokół z Inauguracyjnej Sesji Rady Miejskiej z dnia 29 czerwca 2017 roku  Rada Miejska przyjęła jednogłośnie.

 

Ad. 4

Na Sekretarza Obrad dzisiejszej Sesji powołany został  Radny Pan Marek Hammer , który zajął miejsce w Prezydium.

Ad. 5

Pan Grzegorz Sikorski-Przewodniczący Rady zauważył, że skoro nikt z zaproszonych gości nie chce zabrać głosu, w związku z tym poprosił Radnych o zadawanie pytań gościom. Na sali obecny jest Pan Dariusz Sitek-Prezes Klubu Sportowego „Kryształ”.

Następnie poprosił Pana Prezesa Klubu o przedstawienie wydatków związanych z działaniem i funkcjonowaniem Klubu i kosztach jakie ponosi.

Pan Dariusz Sitek-Prezes Klubu „Kryształ” poinformował, że Zarząd Klubu wystąpił do Rady o dofinansowanie, ponieważ zwiększyły się koszty utrzymania Klubu:

 • zwiększyły się koszty transportu o około 30%, co jest spowodowane wyjazdami grup młodzieżowych do Ostrołęki- w ubiegłym roku mieliśmy ich 10, w tym roku mamy 16. Zwiększona została Liga;
 • zwiększone zostały koszty licencyjne i zgłoszeniowe, w ubiegłym roku zapłaciliśmy 1.800,00 zł, w tym roku przekroczyły one  5 tys. zł.
 • drogie jest też utrzymanie dwóch trenerów, jeden trener trenuje bramkarzy a drugi drużynę  Klubu. Koszt utrzymania jednego trenera to kwota w granicach 25 tys. zł w skali roku,
 • transport około 20 tys. zł;
 • dojazdy zawodników na treningi 25-30 tys. zł. Mamy trzech zawodników, którzy na co dzień są w Warszawie i dojeżdżają do Glinojecka na mecze. Są to mieszkańcy Glinojecka, ale uczą się w Warszawie bądź tam pracują;
 • pozostałe koszty, to koszty obsługi medycznej.

Pan Dariusz Lewandowski zauważył, że skoro gmina daje dotacje, to Klub musi też mieć własny wkład. Skąd Pan go pozyskuje, ma Pan sponsorów? Na posiedzeniu komisji mówiono, że wkład własny Klubu pochodzi od Pana, czy to prawda?

Pan Dariusz Sitek-Prezes Klubu „Kryształ” odpowiedział, że w części wkład własny pochodzi od niego, ale ma też dwóch innych sponsorów, którzy nie chcą być ujawnieni.

Pan Dariusz Lewandowski zapytał, jaki to jest wkład własny?

Pan Dariusz Sitek-Prezes Klubu „Kryształ” odpowiedział, że w granicach 30 tys. zł.

Pani Małgorzata Iwańska zapytała, czy jeśli rodzice dowożą dzieci na treningi i mecze są im zwracane koszty dojazdu?

 Pan Dariusz Sitek-Prezes Klubu „Kryształ”  wyjaśnił,  że jeśli przyjeżdża do pierwszej drużyny to ma zwracane. Mali zawodnicy nie mają zwrotu, ponieważ treningi są prowadzone zaraz po zajęciach lekcyjnych w szkole.

Pan Marek Kuminiarczyk zapytał, czy za dojazd na mecze w soboty, czy niedziele mają zwracane koszty dojazdu, czy nie?  

Pan Dariusz Sitek-Prezes Klubu „Kryształ” wyjaśnił, że autokar jest wynajmowany i stoi w Glinojecku, a zawodnicy z gminy dojeżdżają na miejsce postoju autokaru.

Pan Marek Kuminiarczyk zauważył, że tym, którzy dojeżdżają do miejsca postoju autokaru nie zwraca się kosztów dojazdu, natomiast tym którzy dojeżdżają z Warszawy zwraca się za dojazd. Jest to nierówne traktowanie. Jaki jest koszt dojazdu zawodnika na trening?

Pan Dariusz Sitek-Prezes Klubu „Kryształ” odpowiedział, że 50 gr. za km. W skali roku jest to około 30 tys. zł.

Pan Grzegorz Sikorski –Przewodniczący Rady zauważył, że zwracamy koszty dojazdu na treningi pierwszej drużyny tak samo z Płaciszewa, Kondrajca itp. Zawodnicy dojeżdżający z Warszawy są podstawowymi zawodnikami Klubu tj. Patryk Mróz, Bartek Derbin, to są filary zespołu i nasi mieszkańcy pracujący w Warszawie. Bez tych dwóch zawodników nie wyobraża sobie funkcjonowania klubu.

Pan Krzysztof Turalski-Dyrektor Szkoły Podstawowej w Glinojecku poinformował, że jest kibicem Klubu Kryształ, ale przez wiele lat nie chodził na mecze ponieważ nie grali tam ludzie z Glinojecka. Obecnie doszliśmy do takiej sytuacji, że tylko jeden zawodnik jest zawodnikiem spoza naszej gminy. Zawodnicy dojeżdżający z Warszawy to tez mieszkańcy naszej gminy. Pracują bądź tam się uczą. Jeśli dojdzie do sytuacji, że będziemy płacić zawodnikowi, który nie jest stąd to pierwszy przyjdzie na sesje i o tym powie. Granie w piłkę naszych dzieci musimy potraktować jako pewną inwestycję tak jak dowożenie na język angielski, czy inne zajęcia.

Pan Marek Hammer  zapytał, jak wygląda w obecnym roku szkolnym sytuacja Liceum?

Pan Wiesław Mostowy- Dyrektor LO poinformował, że w klasie I mamy 9 osób, II klasie mamy 11 osób, w III klasie mamy 5 osób.

Pan Marek Hammer zauważył, że z pozyskanych informacji miała być uruchomiona klasa mundurowa, czy to doszło do skutku?

Pan Wiesław Mostowy- Dyrektor LO  poinformował, że w tej chwili są wprowadzone dodatkowe zajęcia dla wszystkich. Są tam musztra, regulaminy, zajęcia strzeleckie w wymiarze 2 godziny tygodniowo. Zajęcia te są nie tylko dla I klasy ale i dla pozostałych.

Pan Marek Kuminiarczyk zapytał kto prowadzi te zajęcia dodatkowe?

Pan Wiesław Mostowy-Dyrektor LO odpowiedział, że Oficer Rezerwy Wojska Polskiego.

Pan Marek Kuminiarczyk zapytał, czy on pobiera jakieś wynagrodzenie?

Pan Wiesław Mostowy-Dyrektor LO odpowiedział, że  jego wynagrodzenie mieści się w stawce zaszeregowania nauczyciela mianowanego. Jest zatrudniony na umowa zlecenie, czyli nie wchodzi w skład rady pedagogicznej.

Pan Marek Kuminiarczyk zapytał, czy zajęcia te coś dają naszym dzieciom?

Pan Wiesław Mostowy-Dyrektor LO wyjaśnił, że tak ponieważ na świadectwie dojrzałości jest miejsce w którym wpisuje się  dodatkowe zajęcia poza programem nauczania i taki wpis daje to, że jest pierwszeństwo do dostania się do szkół mundurowych np. policyjnych, wojskowych, służby więziennej, straży miejskiej. Daje to dodatkowe punkty.   

 

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Ad.6

Pytania zadawali:

Pan Stanisław Zubelewicz zwrócił się do Pana Prezesa ZGK i zapytał dlaczego ZGK od dnia 1 czerwca 2017 rok, obciąża wszystkich mieszkańców gminy wyższą stawką za odprowadzane ścieki tj. ceną 5,55 zł za m3 + Vat, zamiast cena 5,09 zł za m3 + Vat?

Pani Małgorzata Iwańska zapytała Pana Prezesa ZGK ,jak ZGK jest przygotowane do sezonu grzewczego w szkole?

Następnie zwróciła się do Pana Burmistrza z prośbą o sprawdzenie, czy jest jeszcze gwarancja na solary, czy będą one sprawdzane w domach i czy będzie wymiana glikolu? Czy jest to objęte gwarancją?

Pan Paweł Mroczkowski-Sołtys Sołectwa Kondrajec Pański zwrócił się do Pana Prezesa ZGK  i zauważył, że mieszkańcy pytają, czy w dalszym ciągu będą godziny, kiedy kotłownia będzie pozostawała bez obsługi? Mieszkańcy obawiają się, żeby coś się nie stało.

Pan Piotr Gadomski zwrócił się z zapytaniem do Pana Burmistrza ponieważ na posiedzeniu komisji poruszał temat dofinansowania Spółki Wodnej, czy była prowadzona dyskusja na ten temat? 

 

Ad.7

 

Pan Burmistrz zapytał Radnych, czy sprawozdanie ma być odczytywane punkt po punkcie jak dotychczas, czy ma omówić swoją działalność międzysesyjną?

 

Radni zadecydowali, że ze względu na obecność na sesji Państwa Sołtysów lepiej jest je przeczytać. 

 

Pan Burmistrz  przedstawił  sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza.

 

Następnie kolejno pytania zadawali:

Pan Grzegorz Sikorski-Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, o lokal przy ulicy Płockiej 5 m. 3, czy to jest w hotelu?

Pan Burmistrz odpowiedział, że chodzi o lokal w białym budynku przy kościele .

Pan Dariusz Lewandowski zapytał o zarządzenie z dnia 23 sierpnia 2017 roku w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu, z których nieruchomości zrezygnowaliśmy?

Pani Barbara Kupniewska – pracownik Urzędu odpowiedziała, że są to nieruchomości położone przy trasie E-60, jest to własność Państwa Łasińskich, są to dwie działki ok 20 arów, które zostały wcześniej wydzielone. Cena za nie wynosiła ponad 17 tys. zł za każdą. Działki niezabudowane, które uprzednio były nabyte od Skarbu Państwa i zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami gminie przysługuje prawo pierwokupu tych nieruchomości. Jeżeli gmina z tego nie korzysta to może zrezygnować z prawa pierwokupu. 

Pan Stanisław Zubelewicz zauważył, że przed chwilą usłyszeliśmy sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrz, ale zabrakło tu jednej dodatkowej czynności, która wykonywana jest przez Burmistrza, a mianowicie zatwierdzania sprawozdania finansowego i udzielenia absolutorium Prezesom spółek, działających na terenie naszej gminy, a mianowicie ZGK i TBS. Spółki te w swoim statucie i umowie spółek oraz zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, w terminie do dnia 30 czerwca, a w przypadku TBS-u do dnia 30 kwietnia zapisane. Że  Walne Zgromadzenie Wspólników, nad którym zgodnie z przepisami prawa sprawuje pieczę Wójt/Burmistrz, dokonuje zatwierdzenia tych sprawozdań oraz udziela absolutorium władzom tych spółek. O tych czynnościach, które wykonuje Burmistrz nigdy nie słyszeliśmy w sprawozdaniu. W związku z tym wnioskuje, żeby w następnym roku Pan Burmistrz ujął w swoim sprawozdaniu wykonanie czynności prawnej, czyli Rada powinna być poinformowana o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego spółek za 2017 rok oraz udzieleniu absolutorium władzom spółek. Z chwilą zatwierdzenia sprawozdania staje się ono jawne, czyli rada powinna mieć już pełną wiedzę o sprawozdaniach finansowych.

Pan Marek Hammer zapytał o zarządzenie z dnia 18 września w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko Specjalisty ds. promocji, współpracy z instytucjami i wdrażania projektów unijnych, czy wcześniej takie stanowisko też było, jeżeli nie to czym jest podyktowane powołanie takiego stanowiska?

Pan Burmistrz  wyjaśnił, że jest to nowe stanowisko, zgodne z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gmin .Utworzenie tego  stanowiska związane jest:

 • z chęcią lepszej komunikacji między instytucjami i jednostkami,
 • wdrażania dużego projektu informatycznego e-usługi na który otrzymaliśmy dofinansowanie,
 • kwestią związaną z promocją, coraz bardziej rozpowszechnianą niekoniecznie w naszej gminie.

Pan Marek Kuminiarczyk  zapytał o zarządzenie z dnia 21 sierpnia w sprawie zmiany w budżecie, gdzie jest dział z wydatkami na Administrację Publiczną, które  dot. zmiany wynikającej z konieczności wypłaty odprawy, wynagrodzeń nie przewidzianych na etapie planowania budżetu. Chce wiedzieć coś więcej na ten temat?

Pani Skarbnik poinformowała, że wynikło to z konieczności zwiększenia wydatków na wynagrodzenia związane z odprawami. Była odprawa Pana Zastępcy. W czerwcu z wynagrodzeń zdejmowała 80 tys. zł, kiedy była taka potrzeba, żeby nie zwiększać deficytu. Są to wynagrodzenia nie planowane i nie przekraczają pierwotnego planu. Był też ekwiwalent Pana Burmistrza, odprawa Pani Sekretarz. Wynika to z bieżącego funkcjonowania budżetu.

Pan Marek Kuminiarczyk zapytał, czy mógłby się dowiedzieć jakie to były kwoty?

Pani Skarbnik wyjaśniła, że nie ma zestawienia co do kwot wydatkowanych, ale jest to księgowane.

Nie pamięta. Może przekazać informacje w tej sprawie na następnej sesji ewentualnie przesłać pisemnie. 

Pan Grzegorz Sikorski – Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy Pani Skarbnik będzie  w stanie w dniu dzisiejszym to przygotować?

Pani Skarbnik odpowiedziała, że nie .

W związku z tym Pan Marek Kuminiarczyk poprosił o informacje w tej sprawie na piśmie w ciągu 14 dni.

   

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 8

Podjęcie uchwał:

 

1)      w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Glinojeck;

 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Czelina Czerska– Skarbnik Miasta  i Gminy .

 

Uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Rada Miejska jednogłośnie w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę nr XVIII/187/2017  w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Glinojeck.

Uchwała wraz z załącznikami stanowi integralną część  niniejszego protokołu.

2)      w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Glinojeck na rok 2017;

Projekt uchwały przedstawiła Pani Czelina Czerska– Skarbnik Miasta  i Gminy .

Następnie pytania zadawali:

Pani Małgorzata Iwańska zapytała o Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, w którym jest zwiększenie na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Śródborze, ale osoby, które były zainteresowane i przez których działki miał być przeprowadzony wodociąg dostały decyzje odmowną ze Starostwa. Poprosiła o wyjaśnienie?

Pan Burmistrz poinformował, że to postępowanie jest cały czas prowadzone. W związku z tym, że w ramach prowadzonego postępowania zmieniły się strony, jedna ze stron zmarła, więc musieliśmy zakończyć tamto postępowanie i rozpocząć nowe. Taka procedura wynika z przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego..

Pan Grzegorz Sikorski-Przewodniczący Rady, zapytał Pani Skarbnik, czy ta poczyniła już jakieś rozmowy odnośnie dofinansowania Spółki Wodnej ?

Pani Skarbnik wyjaśniła,  że nie ma możliwości dofinansowania Spółki Wodnej ponieważ te nie mogą korzystać z pomocy finansowej samorządu, ewentualnie w formie dotacji. Żeby dać dotację trzeba ustalić zasady i tryb udzielania dotacji z budżetu na rzecz spółek Wodnych. Określa to Rada w formie uchwały, odpowiednio w sprawie zasad udzielania dotacji Spółkom Wodnym. Jest to dofinansowanie zadania, a nie finansowanie całości.   

Pan Grzegorz Sikorski-Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił, żeby na najbliższe posiedzenie komisji przygotować zasady i tryb udzielania dotacji dla Spółki, żeby radni mieli nad czym dyskutować.

Pan Burmistrz zauważył, że oprócz naszych dotacji istnieje możliwość pozyskiwania środków zewnętrznych, ale jest potrzebny wkład własny.

Pan Mieczysław Madejski zauważył, że  w Gminie Raciąż jest bardzo duża ściągalność w Spółce Wodnej. Zajmuje się tym firma widnykacyjna ECO z Lublina i przychodzi komornik i ściąga składki. Trzeba się nie bać a walczyć o swoje.

 

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Rada Miejska jednogłośnie w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę nr XVIII/188/2017 w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Glinojeck na rok 2017.

 

Uchwała wraz z załącznikami stanowi integralną część  niniejszego protokołu. 

 

PRZERWA W OBRADACH

 

3)      w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Glinojeck dla działek nr ewid. 315/17, 315/18, 315/19, 315/20, 384/3, 1422/3, 1188 oraz części działek nr ewid. 562, 564, 565, 1181, położonych w obrębie Glinojeck;

 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Zenona Babicz – Sekretarz  Miasta  i Gminy .

 

Pan Michał Chlebowski- przedstawiciel firmy KONCEPT Pracowni Urbanistycznej omówił projekt uchwały i etapy prac nad nim prowadzonych.

 

Następnie pytania zadawali:

Pan Piotr Gadomski  poprosił, żeby w przyszłości załączniki w postaci map były bardziej czytelne tzn.  żeby wiadomym było jaka tj. ulica. Oznaczenia numerowe nic nam nie mówi.

Pan Michał Chlebowski poinformował, że już rozmawiał z Panią Sylwią Koziatek o zmianie wyglądu załączników.

 

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Rada Miejska jednogłośnie w głosowaniu jawnym  podjęła uchwałę nr XVIII/189/2017

 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Glinojeck dla działek nr ewid. 315/17, 315/18, 315/19, 315/20, 384/3, 1422/3, 1188 oraz części działek nr ewid. 562, 564, 565, 1181, położonych w obrębie Glinojeck;

 

Uchwała wraz z załącznikami stanowi integralną część  niniejszego protokołu.

 

4)      w sprawie  przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Glinojeck.

 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Zenona Babicz– Sekretarz Miasta i Gminy.

Uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Rada Miejska jednogłośnie w głosowaniu jawnym  podjęła uchwałę nr XVIII/190/2017  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Glinojeck.;

 

Uchwała stanowi integralną część  niniejszego protokołu.

 

5)      w sprawie przystąpienia Gminy Glinojeck do projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet II-Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Zenona Babicz– Sekretarz Miasta i Gminy.

Pan Burmistrz poinformował, że projekt tej uchwały wynika z tego, że wspólnie z ZGK oraz firmą, która przygotowywała ten wniosek otrzymaliśmy informację, że w takiej formie w jakiej on dziś się znajduje musi zostać zaktualizowany i uzupełniony. Muszą zostać wprowadzone stosowne zmiany abyśmy mogli tę inwestycję móc realizować. Przygotowujemy te wszystkie informacje w takiej formie, aby móc to dofinansowanie otrzymać.

Pan Dariusz Lewandowski zauważył, że w uzasadnieniu do uchwały czytamy: „W związku z powyższym, dokonano aktualizacji analizy finansowej, związanej z planami taryfowymi oraz ewentualnych dopłat do taryf. Nowe taryfy ujęte we wniosku o dofinansowanie uwzględniają amortyzację i nakłady odtworzeniowe , które nie wliczono w poprzedniej taryfie”, czyli zostały zaproponowane jakieś taryfy. Jeśli podejmiemy tę uchwałę to radni w przyszłej kadencji nie zostaną postawieni przed faktem dokonanym, że taryfy powinny być takie jakie zostały zaproponowane do wniosku?

Pan Burmistrz odpowiedział, że nie. Dziś stajemy przed faktem iż wiemy , że musimy zmodernizować oczyszczalnie ścieków i możemy to zrobić uzyskując dofinansowanie. Natomiast musimy zgodnie z kryteriami, które są zgłoszone przez ekspertów dokonać tej analizy finansowej, której do tej pory nie było w takiej formule. Konsultujemy się z ZGK i będziemy robili wszystko żeby ten projekt dofinansowania miał wpływ na zmianę tych taryf. Ponadto od 1 stycznia zmieni się ustawa Prawo wodne, która nam prawdopodobnie zmieni jeszcze więcej. Żeby otrzymać dofinansowanie, rozmawiamy o czymś co się wydarzy w roku 2019-2020 i odpowiadamy na pytanie, czy chcemy zmodernizować oczyszczalnie. Myśli, że przyjęte przez nas założenia spowodują w dużej ilości zmiany ponieważ przyjmujemy założenia takie, że ta zmodernizowana oczyszczalnia przyniesie nam pewne zmniejszenie kosztów, które w formule księgowej, amortyzacyjnej spowoduje nam obniżenie pewnych wartości. Natomiast też przyjmujemy jednocześnie pewną formułę zmiany użytkowania oczyszczalni przez użytkownika. My dziś podejmujemy uchwałę, czy możemy przystąpić do tego projektu, żeby otrzymać dofinansowanie.

Pan Marek Kuminiarczyk zapytał, czy możemy się dowiedzieć na jakim poziomie te taryfy zostały ustalone w porozumieniu z ZGK?

Pan Burmistrz poinformował, że nie wiemy jeszcze dzisiaj, czy otrzymamy dofinansowanie. My tu nie rozmawiamy o niczym poza pewną analizą kosztową amortyzacji. Modernizacja oczyszczali ścieków to całość, natomiast ten program określa nam poszczególne zadania, które będą w tym momencie zmienione i jednocześnie musimy przyjąć założenia amortyzacyjne, że np. określony budynek po modernizacji zwiększy swoją wartość, a jednocześnie będziemy musieli go po pewnym czasie amortyzować. Możemy mówić tu tylko o pewnym poziomie stawek amortyzacyjnych, a nie w odniesieniu do taryfy. Pan Prezes przygotowując jakąkolwiek formułę taryfy przede wszystkim będzie musiał 1 stycznia wziąć pod uwagę ustawę Prawo wodne.

Pani Małgorzata Iwańska  zapytała, czy Rada będzie wyznaczała tę kwotę, czy ktoś inny?

Pan Andrzej Franczak-Prezes ZGK poinformował, że od 1 stycznia 2018 roku w Prawie wodnym są znaczne zmiany. Dziś nasz rząd zrobi wszystko, żeby najbardziej obciążyć mieszkańców ponieważ w tej chwili nie możemy jednoznacznie powiedzieć, że opłata za wydobycie wody, która obecnie obowiązuje na poziomie 9-11 gr.dla gospodarstw domowych, będzie wynosiła (wzrost 100%) w granicach 20 – 22 gr. Zatwierdzenie taryf będzie zdjęte z Rady, a będzie je ustalała                         i zatwierdzała nowo powołana instytucja Regulator Centralny. Na dzień dzisiejszy nie wiemy co to będzie i kto będzie zasiadał w tym regulatorze. Co do zasad naliczania taryf nie mamy żadnych wytycznych.               

 

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Rada Miejska jednogłośnie w głosowaniu jawnym  podjęła uchwałę nr XVIII/191/2017  w sprawie przystąpienia Gminy Glinojeck do projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet II-Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

 

Uchwała stanowi integralną część  niniejszego protokołu.

 

Ad.9

W odpowiedziach na interpelacje i zapytania Radnych, kolejno głos zabierali:

Pan Burmistrz poinformował, że zgodnie z umową będą przeglądy gwarancyjne, natomiast szczegółowo na ten temat powie Pani Aneta Licnerska.

Pani Aneta Licnerska-pracownik Urzędu wyjaśniła, że projekt znajduje się w okresie trwałości i firma zobowiązała się przeprowadzać przeglądy gwarancyjne co roku, natomiast w ostatnim roku gwarancji, który przypada na 2019 rok, wymieni glikol u każdego posiadacza solarów. Trwałość tego projektu kończy się w 2020 roku, gdyż liczy się tu data przekazania ostatniej transzy i zapewne trzeba będzie przedłużyć umowę z tym wykonawcą.

Pani Małgorzata Iwańska zapytała, czy firma dalej istnieje?  

 Pani Aneta Licnerska-pracownik Urzędu odpowiedziała, że istnieje. Przyjeżdżają do każdej zgłoszonej awarii i naprawiają. W tym roku, prawdopodobnie w listopadzie jak co roku będzie przeprowadzany przegląd gwarancyjny.

Pan Andrzej Franczak-Prezes ZGK poinformował, że na zapytanie Radnego Pana Zubelewicza odpowie pisemnie w ciągu 14 dni. Natomiast jeśli chodzi o zapytanie Radnej Pani Iwańskiej poinformował, że ZGK jest przygotowane do sezonu grzewczego w szkole, natomiast wypadki zawsze mogą się zdarzyć i ma nadzieję, że w tym roku ich nie zaskoczą. Mamy podpisaną umowę na dostawę węgla. Jeśli chodzi o kotłownie w Kondrajcu Pańskim to będzie tak jak było do tej pory. Ta kotłownia nie będzie miała 24-godzinnej obsady, i będzie na tyle obsługiwana, żeby działała.

Pan Stanisław Zubelewicz zauważył, że 27 kwietnia tego roku Rada podjęła uchwałę w sprawie taryfy wodno-ściekowej, która weszła w życie z dniem 1 czerwca. Od tej daty ma obowiązywać  cena za ścieki 5,55 zł za m3 . Zgodnie z art. 24 pkt. 7 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, przedsiębiorstwo ogłasza zatwierdzone taryfy w miejscowej prasie lub sposób zwyczajowo przyjęty w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały. Dziś mamy 29 września, a na tablicy ogłoszeń w Urzędzie wisi stara taryfa, gdzie cena za ścieki to 5,09 zł i taką cenę powinni mieszkańcy płacić. To nie zostało ogłoszone. Obowiązkiem Pana Prezesa jest przygotować ogłoszenie zgodnie z ustawą. Nie musi już odpowiadać mu na to zapytanie na  piśmie.   

Kolejno Pani Skarbnik odpowiedziała na zapytanie Radnego Pana Marka Kuminiarczyka zgłoszone na poprzedniej sesji. Poinformowała, ze Pan Godlewski Waldemar miał przyznany ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy za 20 dni, w tym 12 dni za 2016 rok i 8 za 2017 rok- kwota brutto 11 617,00 zł.          

  

Innych odpowiedzi na interpelacje i zapytania nie było.

 

Ad. 10

 

W oświadczeniach i wolnych wnioskach kolejno głos  zabierali:

Pan Stanisław Zubelewicz zwracając się do Prezesa ZGK zauważył, że my jako Rada jesteśmy ciałem kolegialnym, organem stanowiącym i informacje nam podawane powinny być prawdziwe.   27 kwietnia br. było zatwierdzanie taryfy wodno-ściekowej i wówczas zadał Panu Prezesowi pytanie:,,Jaki wynik finansowy spółka uzyskała za rok 2016?”. Pan wówczas odpowiedział, że 100 tys. zł. Jest to zapisane w protokole. Wówczas miał Pan już pełną wiedzę na temat danych zawartych w sprawozdaniu, ponieważ zostało ono zatwierdzone już na początku marca. Przeszło przez Radę Nadzorczą, a czekało tylko na zatwierdzenie Pana Burmistrza. Udzielając nam wskazanej odpowiedzi oszukał Pan Radę, ponieważ tak naprawdę wynik finansowy spółki za 2016 rok zamknął się zyskiem w kwocie 253 tys. zł . Proszę podchodzić poważnie do tematu. Wtedy też, występował z wnioskiem, żeby tę  taryfę „obalić” i przeliczyć jeszcze raz. Zapewne po przeliczeniu całości taryfy otrzymalibyśmy tańszą wodę i tańsze ścieki. Te ceny za wodę i ścieki generują, że został wypracowany zysk 253 tys. zł. Spółka ma 500 tys. zł wolnych środków na koncie. W związku z tym spółka ma się już bardzo dobrze.

Pan Andrzej Franczak-Prezes ZGK zauważył, że powiedział około 100 tys. zł, ponieważ nie znał dokładnego wyniku. Ten zysk tj. zysk na papierze. Spółdzielnia mieszkaniowa zlega mu około 160 tys. zł. , Kondrajec Pański zalega mu około 150 tys. zł. Nie chce się usprawiedliwiać. Dobrze wiemy jakie były długi spółki kiedy on objął stanowisko Prezesa. Ma kredyt, który musi spłacać i nie może go włożyć w koszty kwoty spłacającej, a tylko odsetki. Ten wynik finansowy może porażać, ale tj. tylko na papierku.        

Pan Grzegorz Sikorski- Przewodniczący Rady zapytał, co Pan Prezes robi, żeby te pieniądze odzyskać?

Pan Andrzej Franczak-Prezes ZGK zauważył że odzyskując te pieniądze zgodnie z prawem to jeszcze dokłada ponieważ w Kondrajcu Pańskim ma złożonych 15 spraw do sądu, z czego 3-4 się zakończyły. On musi zapłacić za sprawę, zapłacić do komornika, a komornik całość pisze jednym zdaniem: „Brak możliwości ściągnięcia”.3-4 lipca była licytacje mieszkania, nie było nawet jednego chętnego.

Pan Grzegorz Sikorski- Przewodniczący Rady zauważył, że Pan Prezes mówi o Kondrajcu Pańskim, a co z Glinojeckiem? Przecież w  Spółdzielni mieszkają ludzie bogaci.

Pan Andrzej Franczak-Prezes ZGK zauważył, że to pytanie raczej nie jest do niego. Trzeba się z nim zwrócić do gospodarza Spółdzielni. Nie chce tych spraw oddawać do sądu, ponieważ płacą  za to mieszkańcy Glinojecka. Od czasu do czasu jednak się przypomina. Z mocy prawa w Kondrajcu Pańskim powinny być wspólnoty, ponieważ tam popełnił ktoś poważny błąd w momencie przekazywania. W tej chwili zapewne byłaby zupełnie inna rozmowa. Co roku pisze 96 umów na dostarczanie ciepła ponieważ nie chce tego robić na dłuższy okres. Jest to kłopot bo do każdego trzeba dotrzeć, z każdym porozmawiać. Są osoby, które zalegają już około 20 tys. zł.   

Pan Grzegorz Sikorski- Przewodniczący Rady zauważył, że utrzymanie Spółdzielni Mieszkaniowej i Kondrajca Pańskiego pokrywają mieszkańcy, którzy płacą? Jedynym rozwiązaniem jest, żeby Pan zamknął kotłownię w Kondrajcu.

Pan Andrzej Franczak-Prezes ZGK wyjaśnił, że musi włożyć dużo wysiłku, żeby ten zakład funkcjonował. Najlepiej byłoby zamknąć, ale ma zobowiązania wobec tych ludzi, którzy płacą. Płatnikami są tam przede wszystkim emeryci i renciści.   

Pan Grzegorz Sikorski- Przewodniczący Rady zapytał, czy Pan Prezes wie jak na dzień dzisiejszy rozwiązać ten problem?

Pan Andrzej Franczak-Prezes ZGK odpowiedział, że nie wie. Najchętniej oddałby to mieszkańcom w zarządzanie, niech sobie palą, bez pobierania dzierżawy. 

Pan Stanisław Zubelewicz zauważył, że używając takich określeń ekonomicznych, pomniejsza Pan Prezes swoją wartość. Otóż czym innym jest wypracowany wynik finansowy, a co innego zadłużenie należności. Są to dwa odrębne zagadnienia. Ten zysk, który ma Pan wykazany w sprawozdaniu finansowym to nie jest zysk papierkowy. On jest ujęty w sprawozdaniu finansowym, wyliczony przez waszą księgowość, został zweryfikowany przez biegłego księgowego i zatwierdzony przez Burmistrza. Ten zysk ma swoje pokrycie finansowe i tak jak powiedział na koncie macie 500 tys. zł wolnych środków. Gdyby spłynęły Wam te należności od dłużników to mielibyście jeszcze więcej pieniędzy. Porównując należności ZGK na dzień 31 grudnia 2016 roku oraz 31 grudnia 2015 roku, to na przestrzeni roku 2016 należności spadły  o 100 tys. zł. Czyli zadłużenie waszych dłużników spadło o100 tys. zł. Nastąpiła ściągalność Waszych należności. Faktem jest, że i zobowiązania ZGK, też spadły. Mówi o tym, bo zna dokładny bilans ZGK i potrafi na jego podstawie ocenić spółkę. Gdyby Spółdzielnia Mieszkaniowa była takim faktycznym dłużnikiem, to powinni oni mieć już milionowy dług, a ich dług jest obrotowy ponieważ waha się na przestrzeni kilkunastu lat w granicach od 150 do 250 tys. zł. Prawdopodobnie mieszkańcy płacą, ale Spółdzielnia ma jakieś swoje zobowiązania np. kredyty, które musi spłacić i skądś te pieniądze trzeba wziąć. To, że w Kondrajcu jest problem to wszyscy dobrze wiemy i że zadłużenie niektórych mieszkańców jest już bardzo wysokie. Spółka ma się bardzo dobrze w tej chwili.

Pani Małgorzata Iwańska zaproponowała, żeby na sesję Pan Prezes przychodził z księgową. Wówczas nie będzie jakiś pomówień. Następnie, zapytała, czy TBS ma zaległości w płatnościach?

 Pan Andrzej Franczak-Prezes ZGK odpowiedział, że  TBS ma zapłacone nawet bieżące faktury.

Pan Marek Kuminiarczyk zauważył, że zbliża się 25-lecie nadania praw miejskich i chciałby żeby na następnym posiedzeniu komisji Radni się już trochę tym zajęli, powołali komitet obchodów. My jako radni wiemy, że nie będzie jeszcze budżetu, ale żebyśmy wspólnie z Panią Skarbnik zastanowili się, ile pieniędzy moglibyśmy przeznaczyć na ten cel.

Pani Małgorzata Iwańska wystąpiła w zastępstwie Pana Dyrektora MGOK, który jest chory i poinformowała, że na 20-lecie nadania praw miejskich była Ania Wyszkoni, koszt jej występu to 60 tys. zł . Większość dobrych gwiazd jest już pozajmowana na przyszły rok. Żeby zabukować termin musimy znać kwotę jaką będziemy mieli przeznaczoną na ten cel. Jest za tym ,żeby powołąć komitet, ponieważ skala tej imprezy jest wyższa.

Pan Burmistrz poinformował, że ma plan na obchody 25-lecie nadania praw miejskich i zaproponował włączenie się w obchody. Chciałby żeby głównym benificjentem naszych działań związanych z obchodami 25-lecia byli nasi mieszkańcy. Zgadza się z tym, że gwiazda zawsze przyciąga jeśli chodzi o imprezy plenerowe. Natomiast obchody 25-lecia to obchody całoroczne, to stworzenie całego kalendarium imprez, kalendarium przedsięwzięć, które w sumie będą tworzyły obchody 25-lecia. Myśli, że w najbliższym czasie taki Komitet zostanie powołany, natomiast wracając do gwiazd to uważa żeby próbować korzystać z tych które mamy u siebie. Wykorzystywać też te gwiazdy lokalne,  mniej lub bardziej bo najważniejszym w tym wszystkim jest też odbiorca. Chcemy dziś zachęcić do tego żeby mieszkańcy przychodzili na nasze imprezy, a chce to zrobić zasadą: jeżeli występuje moje dziecko to rodzic chętnie pójdzie obejrzeć jak ono  tańczy, śpiewa itp. W związku z tym zróbmy dużo konkursów np. plastycznych, muzycznych, artystycznych wykorzystując dom kultury, bibliotekę , nasze szkoły. Obchody 25-lecia to też wymiar historyczny i naukowy, czyli mamy wręcz obowiązek przygotowania i przeprowadzenia uroczystej sesji w tym okresie, kiedy to nadanie praw miejskich było. Mamy różne pomysły, różne inicjatywy, ale uważa, że również mieszkańcy mają różne pomysły np. spotkanie absolwentów szkoły podstawowej w Glinojecku. Myśli, że tych pomysłów i działań będzie wiele. Natomiast dziś apeluje o to, żeby wszyscy, którzy mają jakieś pomysły je zgłaszali. Dobro naszych mieszkańców jest naszym celem.

Pan Marek Hammer zapytał, jak wygląda sytuacja finansowa TBS-u, czy są zadłużenia? Czy mieszkańcy są zadłużeni i na jakie kwoty?

Pan Jacek Klopper-Prezes TBS poinformował, ze jest zadłużenie w granicach 400-500 tys. zł z tytułu czynszu lokatorów i właścicieli. Spółka nie ma zaległości w stosunku do dostawców usług.

Pan Stanisław Zubelewicz zapytał, czy te zadłużenia zmieniły się w stosunku do okresu, kiedy on był w radzie Nadzorczej TBS?

 Pan Jacek Klopper-Prezes TBS odpowiedział, że nie tj. takie balansowanie zależne od okresu. Zadłużenie nie przekracza 500 tys. zł, ale i nie spada poniżej 300 tys. zł.

Pan Grzegorz Sikorski –Przewodniczący Rady zapytał, czy firma ma zyski?

Pan Jacek Klopper-Prezes TBS odpowiedział, że firma co roku ma zysk, jest na plusie.

Pan Marek Hammer zapytał jak wygląda sytuacja ze ściągalnością tych zadłużeń.

Pan Jacek Klopper-Prezes TBS wyjaśnił, że jest podobnie jak w ZGK, dodatkowe koszty wniosków sądowych.

Pan Grzegorz Sikorski-Przewodniczący Rady zapytał czy były jakieś eksmisje?

Pan Jacek Klopper-Prezes TBS odpowiedział , że kilka lat temu.

Pan Dariusz Lewandowski zauważył, że powstały nowe parkingi  koło Państwa Bruździńskich. Po prawej stronie jest parking, gdzie samochody stają jeden przy drugim, a do tego parkingu dochodzą dwa chodniki i one tak dobiegają do tego parkingu, że akurat tam stoi samochód. Zaproponował to miejsce wyłączyć z parkowania, żeby mieszkańcy mogli z wózkiem przejść dalej na ulicę.

 

Ad.11 .

 

          Ponieważ  innych  spraw  nie  wnoszono,  Przewodniczący  Rady  postanowił  o  zakończeniu  Sesji,  podziękował  wszystkim  za  przybycie  i  udział    w  jej  obradach.

 

Sekretarz   Obrad:                                                                                      Przewodniczący  Rady:

Hammer Marek                                                                                                Sikorski Grzegorz

 

 

 

 

 

Dokument wytworzony przez: Rada
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wernicka Iwona
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 grudnia 2017 08:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Iwona Wernicka
Ilość wyświetleń: 579
05 grudnia 2017 08:47 Iwona Wernicka - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 grudnia 2017 08:36 Iwona Wernicka - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl