Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Protokoły z sesji zobacz archiwum »

PROTOKÓŁ NR XIX/17 z obrad XIX Sesji Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 30 listopada 2017 roku

PROTOKÓŁ NR XIX/17

 

z obrad XIX Sesji Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 30 listopada 2017 roku odbytej w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Glinojecku, pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady – Grzegorza Sikorskiego.

 

Obrady trwały od godziny 10.00 do godziny 13.45.

Rada obradowała w składzie - 15 radnych , zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.

 

Ponadto uczestniczyli:

1.      Burmistrz Miasta i Gminy- Łukasz Kapczyński

2.      Sekretarz Miasta i Gminy-Zenona Babicz

3.      Skarbnik Miasta i Gminy -  Celina Czerska

4.      Kierownicy jednostek:  Pan Jacek Klopper- Prezes TBS, Pan Wojciech Bruździński – Dyrektor MGOK, Pan Krzysztof Turalski – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Glinojecku, Pani Małgorzata Sobolewska –Dyrektor Szkoły Podstawowej w Woli Młockiej, Pan Wiesław Mostowy – Dyrektor LO w Glinojecku, Pani Grażyna Konstantynowicz- Dyrektor M-G Przedszkola w Glinojecku, Pan Marek Marcinkowski – Dyrektor Zespołu Szkół w Ościsłowie, Pani Teresa Sosińska – Kierownik MGOPS w Glinojecku, Pan Waldemar Jóźwiak –Dyrektor SPZ ZOZ w Glinojecku, Pani Urszula Wróblewska- Kierownik MGBP w Glinojecku.

5.      Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy: Pan Leszek Wróblewski-Pełnomocnik Burmistrza ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w Gminie, Pan Paweł Figórski – Inspektor ds. wymiaru podatków windykacji i egzekucji podatków i opłat lokalnych, Pan Lesław Nowakowski- Referent ds. Obrony Cywilnej, bezpieczeństwa publicznego, kultury fizycznej i sportu, Pani Mariola Wieńska-  Inspektor ds. wdrożenia gospodarki odpadami komunalnymi, Pani Sylwia Koziatek - Inspektor ds. budownictwa, planowania przestrzennego i inwestycji gminnych, Pani Aneta Licnerska – Specjalista ds. pozyskiwania środków finansowych do budżetu gminy, Pani Barbara Kowalska - Referent ds. dodatków mieszkaniowych i działalności gospodarczej, Pan Tomasz Lewandowski – Specjalista ds. promocji, współpracy z instytucjami i wdrażania projektów informatycznych, Pani Grażyna Mysiakowska- Referent ds. organizacji oświaty, Pan Antoni Strzembeczny- Referent ds. budowy, modernizacji i utrzymania dróg gminnych  ;

6.      Pan Sławomir Tabor- przedstawiciel firmy ROBAT - USŁUGI PROJEKTOWE;

7.      Pan ppłk mgr inż. Krzysztof Futyma - Wojskowy Komendant Uzupełnień w Ciechanowie;

8.      Pan mjr Piotr Staniszewski- Szef Wydziału - Zastępca Wojskowego Komendanta

            Uzupełnień w Ciechanowie (Wydział Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania     

             Rezerwami);

9.      Pani Bożenna Marchel-Potrzuska – Radca Prawny;

10.  Sołtysi - zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.

 

PRZEBIEG SESJI:

 

Ad. 1

 

Przewodniczący Rady Pan Grzegorz Sikorski otwierając obrady przywitał zebranych, stwierdził quorum konieczne do podejmowania prawomocnych uchwał.

 

Ad.2

Porządek obrad Sesji zaproponowany przez Przewodniczącego Rady w następującym brzmieniu:

  1. Otwarcie,  stwierdzenie  quorum.
  2. Przyjęcie  porządku  obrad.
  3. Przyjęcie  protokołu  z  poprzedniej  Sesji.
  4. Powołanie  Sekretarza  obrad.
  5. Wystąpienia zaproszonych gości.
  6. Interpelacje i zapytania Radnych.
  7. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza. 
  8. Podjęcie  uchwał:

1)      w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Glinojeck;

2)      w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Glinojeck na rok 2017;

3)      w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;

4)      w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego;

5)      w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018;

6)      w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej
 im. M. Konopnickiej w Glinojecku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. M. Konopnickiej
w Glinojecku;

7)      w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ościsłowie;

8)      w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Woli Młockiej z filią w Malużynie obejmującą klasy I-III  w ośmioletnią Szkołę Podstawową z filią Malużynie obejmującą klasy I –III;

9)      w sprawie przyjęcia przez Gminę Glinojeck do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet II-Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach;

10)  zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

11)  w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym położonym na terenie miejscowości Sadek;

12)  w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Glinojeck z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018;

13)  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Glinojeck w rejonie ulic: Fabryczna, Spokojna i Wiejska;

14)  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Glinojeck dla obszaru położonego w obrębie Kondrajec Szlachecki;

15)  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek  nr 164,165 i 166 oraz części działek nr 179, 180 w Ogonowie;

16)  w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za uczestnictwo w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych członków ochotniczych straży pożarnych z terenu miasta i gminy Glinojeck;

17)  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XV/155/2012 Rady Miejskiej  w Glinojecku z dnia 26 września 2012 roku w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Glinojecku.

9.   Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Glinojeck za rok szkolny

2016/2017.

10. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o analizie oświadczeń majątkowych Pracowników

Urzędu Miasta i Gminy oraz Kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy za 2016 rok.

11. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o analizie oświadczeń majątkowych Radnych    

         Rady Miejskiej w Glinojecku za 2016 rok.

12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

13. Oświadczenia i wolne wnioski.

14. Zakończenie obrad.

 

 został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad. 3

 

Sekretarzem na Sesji Rady Miejskiej w dniu 29 września 2017 roku był Radny Pan Marek Hammer, który poinformował zebranych, że zapoznał się z protokołem, do treści merytorycznej nie miał żadnych uwag,                 w pełni odzwierciedla on jej przebieg, w związku z powyższym  wnosi o przyjęcie go bez czytania. 

 

Protokół z Sesji Rady Miejskiej z dnia 29 września 2017 roku  Rada Miejska przyjęła jednogłośnie.

 

 

 

Ad. 4

 

Na Sekretarza Obrad dzisiejszej Sesji powołany został  Radny Pan Paweł Jastrzębski , który zajął miejsce w Prezydium.

 

Ad. 5

 

Pan Grzegorz Sikorski-Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu ppłk mgr inż. Krzysztofa Futymy - Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Ciechanowie.

Pan ppłk mgr inż. Krzysztof Futyma podziękował za możliwość uczestniczenia w Sesji Rady Miejskiej. Kolejno poinformował, że w tym roku ćwiczyliśmy na bojowo akcje kurierską gdzie Pan Łukasz Kapczyński jako Radny Powiatu Ciechanowskiego i Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, brał udział w ćwiczeniach dotyczących powołania rezerw osobowych do jednostki wojskowej.  Jego zadaniem, Starosty, Burmistrza i władz samorządowych, zgodni z poleceniem Ministra Obrony  jest uzupełnianie jednostek wojskowych. Ponieważ, Pan Łukasz Kapczyński jako pracownik Powiatowego Zarzadzania Kryzysowego, nie mógł brać udziału w uroczystości Dnia Wojska Polskiego, w związku z tym chciałby mu wręczyć dyplom uznania i podziękowania, który w tym okresie działał razem z nami i działalność tę oceniono na ocenę bardzo dobrą.    

 

Następnie Pan mjr Piotr Staniszewski-Zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień odczytał jego rozkaz, a następnie został wręczony dyplom Panu Łukaszowi Kapczyńskiemu.


Kolejno ppłk mgr inż. Krzysztof Futyma - Wojskowy Komendant Uzupełnień w Ciechanowie przedstawił informacje dotyczące powstałej Brygady  Obrony Terytorialnej w Ciechanowie, oraz co się dzieje w tej dziedzinie obecnie oraz co będzie się działo w najbliższym czasie. Ponadto wskazał, że w najbliższym czasie dostarczy do urzędu materiały promocyjne, aby Ci wszyscy młodzi ludzie chcący związać się z wojskiem zgłaszali się do nas i służyli na miejscu. Jeśli będzie dodatkowa potrzeba spotkań w tej sprawie poprosił o zgłaszanie, a my bardzo chętnie przyjedziemy i udzielimy wszelakich informacji.  W tej chwili codziennie trwa nabór do Brygady. 

 

Następnie kolejno pytania zadawali:

Pan Stanisław Zubelewicz zauważył, że klika lat temu w Ciechanowie została zlikwidowana jednostka wojskowa, po której został wielki obiekt koszar. Były różne zamysły władz co do zagospodarowania tego obiektu. Teraz po wysłuchaniu Pana wypowiedzi, należałoby rozumieć, że cały obszar koszar zostanie zaadoptowany.

ppłk mgr inż. Krzysztof Futyma wyjaśnił, że obiekt swego czasu miał być przeznaczony do stacjonowania wojsk amerykańskich. W tej chwili ta nota dyplomatyczna została anulowana. Cały obszar koszar ma V Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej. W jej skład będą wchodziły pododdziały: Kompania Wsparcia, Kompania Saperów, Kompania Dowodzenia, Pluton Medyczny oraz Batalion Piechoty Lekkiej, a także Oddział Zabezpieczeń. Prawdopodobnie będzie grupa techniczna do obsługi całej jednostki koszar.

Pan Piotr Gadomski  zapytał, czy jeśli wydarzy się jakaś katastrofa, kto będzie podejmował decyzje o wysłaniu wojsk do pomocy?

Pan mjr Piotr Staniszewski wyjaśnił, że w tej chwili zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym nic się nie zmieniło. O udział wojska występuje organ samorządowy, który uważa, że pomoc wojska jest mu niezbędna gdyż siły, które ma na swoim terenie są nie wystarczające. Takie zapotrzebowanie jest składane do Ministerstwa Obrony Narodowej. Jednostki Obrony Terytorialnej na chwilę obecną jeszcze nie osiągnęły gotowości bojowej, nie mają odpowiedniego sprzętu i żołnierzy, którzy będą pełnić tę służbę terytorialną. Wiemy, że prowadzone są prace nad wprowadzeniem w nowym roku transformacji systemu dowodzenia siłami zbrojnymi. W czasie np. do 48 godzin, w pierwszej kolejności przy klęskach żywiołowych mają być użyte (po złożeniu wniosku) Wojska Obrony Terytorialnej, ponieważ będzie się to tyczyło danego terenu, będą to ludzie którzy pochodzą z tego terenu. Natomiast,  jeśli te siły będą nie wystarczające to będą użyte tzw. Wojska Operacyjne, czyli pozostałe Jednostki Sił Zbrojnych. W tym kierunku to zmierza , natomiast żadnych przepisów normujących tego nie ma. Obecnie jest tak jak było do tej pory.       

ppłk mgr inż. Krzysztof Futyma poinformował, że V Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej ma osiągnąć  gotowość do podjęcia działań do końca 2019 roku. Batalion będziemy mieli już  od 1 grudnia tego roku. Stan Brygady to ok. 7 tys. żołnierzy. 

 

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Przedstawiciele Wojskowej Komendy Uzupełnień w Ciechanowie opuścili obrady Sesji Rady Miejskiej.

 

Ad.6

 

Pytania zadawali:

Pan Stanisław Zubelewicz, zwrócił się do Pana Dyrektora SPZ ZOZ-u, zapytał czy nasz Ośrodek Zdrowia w Glinojecku służy osobom, które zostały zarejestrowane rano na wizytę lekarską, czy służy dla wszystkich mieszkańców, jeżeli w każdej chwili komuś się coś stanie? Następnie podał dwa przypadki, kiedy Panie w rejestracji zapytały, czy chory jest  zarejestrowany?

Pani Zofia Kamińska poprosił Pana Dyrektora SPZ ZOZ-u, żeby w Ośrodku Zdrowia w Woli Młockiej, jeśli  godziny przyjęć lekarza są do 14.00  to dobrze byłoby żeby ten lekarz tam był. Bywa tak, że o 13.45 Pani Doktor jest już spakowana i kieruje się do wyjścia. Prosimy, żeby lekarze byli w wyznaczonych godzinach.

Pani Małgorzata Iwańska poinformowała, że ostatnio wraz z kierownikami jednostek organizacyjnych była na szkoleniu dot. ochrony danych osobowych. Od przyszłego roku ustawa  o ochronie danych osobowych, która była dotychczas mniej rygorystycznie traktowana będzie z karami finansowymi – dla jst jest to 100 tys. zł. Żaden z kierowników jednostek organizacyjnych nie przewidział w budżecie kosztów związanych z danymi osobowymi, w związku z tym poprosiła, żeby przy planowaniu budżetu przemyśleć tę sprawę, żeby nie zostawić ich samych sobie.

Pan Piotr Gadomski poprosił o oświetlenie przejść dla pieszych w Glinojecku, ponieważ są one w ogóle niewidoczne, szczególnie o tej porze roku.

Pan Stanisław Zubelewicz  poinformował, że na cmentarzu parafialnym przy grobie Nieznanego Żołnierza dwa naroża płyty nagrobnej zostały utrącone, skrawki tej płyty leżą obok.

Pani Agata Byszewska zauważyła, że na ulicy Wojska Polskiego brak jest oświetlenia na odcinku drogi przy cmentarzu parafialnym.

Pani Bożena Korzybska-sołtys sołectwa Śródborze zgłosiła brak toalet na Glinojecku.

 

Ad.7

 

Pan Burmistrz  poinformował, że w okresie międzysesyjnym zostało wydane 29 zarządzeń, a  następnie  przedstawił  sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza.

 

Następnie kolejno pytania zadawali:

Pan Andrzej Gontarski poprosił o komentarz dot. użyczenia na rzecz ZGK oczyszczalni ścieków  w Starym Garwarzu i wodociągu.

Pan Burmistrz odpowiedział, że skończył się okres obowiązywania umowy i nastąpiło przedłużenie na kolejny okres.

Pan Andrzej Gontarski zapytał,  dlaczego te okresy są różne?

Pan Burmistrz wyjaśnił, że jeden okres wynika z naszego projektu złożonego na  dofinansowanie. W związku z tym projektem są kwestie związane z określeniem formy, że te użyczenie będzie w określonym momencie. Być może będzie musiała zmienić się na umowę dzierżawy. 

   

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Ad. 8

 

Podjęcie uchwał:

 

1)      w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Glinojeck;

 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Czelina Czerska– Skarbnik Miasta  i Gminy .

 

Uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Rada Miejska jednogłośnie w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę nr XIX/192/2017 w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Glinojeck.

 

Uchwała wraz z załącznikami stanowi integralną część  niniejszego protokołu.

 

2)      w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Glinojeck na rok 2017;

 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Czelina Czerska– Skarbnik Miasta  i Gminy .

 

Uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Rada Miejska jednogłośnie w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę nr XIX/193/2017  w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Glinojeck na rok 2017.

 

Uchwała wraz z załącznikami stanowi integralną część  niniejszego protokołu.

3)      w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawił Pan Paweł Figórski– Pracownik Urzędu  Miasta  i Gminy

 

Następnie pytania zadawali:

Pan Jacek Radwański zapytał, czy musimy podjąć tę uchwałę , czy stawki podatku od nieruchomości mogą zostać na dotychczasowym poziomie? Podwyższając je będziemy blokować rozwój naszym przedsiębiorcom.

Pan Burmistrz wyjaśnił, że podwyżka stawki podatku od nieruchomości w projekcie uchwały jest o wskaźnik urzędowy, a decyzję jaką Państwo podejmą będziemy musieli uszanować.

Pan Grzegorz Sikorski-Przewodniczący Rady zauważył, że jest to podwyżka stawki podatku o 1 grosz. Ponadto przez dwa ostatnie lata stawki podatku od nieruchomości nie były podnoszone.

Pani Małgorzata Iwańska zapytała, jak to będzie kwota rocznie dochodów dla gminy?

Pani Skarbnik odpowiedziała, że w przypadku podatku od nieruchomości od osób fizycznych różnica wyniesie 11 tys. zł, natomiast od osób prawnych 54 tys. zł, czyli w sumie ok. 65 tys. zł.

Pan Marek Kuminiarczyk zauważył, że skoro nie podnosimy podatku rolnego to nie podwyższajmy również  podatku od nieruchomości. W uchwale budżetowej na 2018 roku wypadło nam wiele zadań np. wodociąg w Ościsłowie, monitoring, więc pieniądze zostają w budżecie. Rozwój działalności w naszej gminie jest bardzo ważny.

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym nie podjęła uchwały  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości stosunkiem głosów: 13 przeciwko, 2 wstrzymujące się.

4)      w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego;

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawił Pan Paweł Figórski– Pracownik Urzędu  Miasta  i Gminy

Pan Grzegorz Sikorski-Przewodniczący Rady poinformował, że cena skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 r. na rok podatkowy 2018 wyniosła 52,49 zł za 1 dt. W związku z tym postanowiliśmy jej nie podnosić i pozostawić na poziomie roku ubiegłego tj. 44,00 zł za 1 dt.

Następnie kolejno pytania zadawali:

Pan Piotr Gadomski  zauważył, że skoro nie podnosimy podatku od nieruchomości, to zawnioskował, o obniżenie podatku rolnego o 2 zł, tj. do kwoty 42,00 zł za 1 dt. Przedsiębiorcy nie ponieśli takich strat w tym roku jak rolnictwo. Rolnicy zakupili ziarno siewne 4 razy droższe odpaszowego i muszą je jeszcze zmielić na paszę. Wiele plonów jest jeszcze na polu  i nie wiadomo, czy zostaną zebrane.

Pani Małgorzata Iwańska zapytała, jakie mamy dochody z podatku rolnego?

Pan Grzegorz Sikorski-Przewodniczący Rady odpowiedział, że 360 000,00. zł

Pani Skarbnik poinformowała, że stawka ustawowa  to 52,49 zł. Proponowaliśmy Państwu 44 zł  za 1 dt, czyli utrzymanie dochodów na poziomie roku 2017. W ościennych gminach cena podatku rolnego w 2017 roku wynosiła: w gminie Raciąż 50 zł, w gminie Strzegowo 48 zł,  w gminie Baboszewo 40 zł, w gminie Ciechanów 50 zł. Obniżenie ceny podatku rolnego z 52,49 zł do stawki 44 zł, powoduje zmniejszenie dochodów w gminie w przypadku  osób prawnych o 4 572,00 zł i osób fizycznych 57 428,00 zł, czyli razem 62 tys. zł.

 

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Przystąpiono do głosowania nad wnioskiem Pana Piotra Gadomskiego o obniżenie ceny  skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego do kwoty 42 zł za 1 dt.

 

Głosowanie przedstawiało się następująco: 1 za, 12 przeciwko, 2 wstrzymujące.

Wniosek nie został przegłosowany.

 

Rada Miejska jednogłośnie w głosowaniu jawnym  podjęła uchwałę nr XIX/194/2017 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

 

Uchwała stanowi integralną część  niniejszego protokołu.

5)      w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018;

Projekt uchwały przedstawiła Pani Zenona Babicz– Sekretarz Miasta i Gminy.

 

Pan Leszek Wróblewski-Pełnomocnik Burmistrza ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w gminie poinformował, że  kierunki działania zawarte w uchwale, które do tej pory były realizowane się sprawdzają. Podstawowe minimum mamy, a jest to Punkt Informacyjno-Konsultacyjny, mamy Grupę Samopomocową, mamy Grupę dla osób, które są po podstawowym etapie terapii, a brakuje terapii rozszerzonej , żeby  nie było to tylko dla osób uzależnionych od alkoholu ale  i szerzej- chodzi tu o psychologa. Był w NFZ  i z informacji tam uzyskanych wie, że jeżeli znajdzie się większy, zarejestrowany podmiot  to może złożyć o kontrakt. Będzie musiał zatrudnić psychiatrę dziecięcego i psychologa.

Pani Mecenas  zaproponowała, żeby §3 uchwały brzmiał: „Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.”.

Pani Małgorzata Iwańska poinformowała, że jest za tym, żeby powstała taka poradnia, ponieważ mamy bardzo dużo problemów zarówno wśród dzieci jak i dorosłych, natomiast wie, że może być problem  z lokalem, ale można pomyśleć.

Pan Grzegorz Sikorski-Przewodniczący Rady rozumie, że Pan Wróblewski rozmawiał z Dyrektorem SPZ ZOZ. Czy Pan Dyrektor podjąłby takie działania?

Pan Waldemar Jóźwiak zauważył, że jeśli chodzi o lokal to są to bardzo poważne sprawy, ponieważ nie wystarczy tylko gabinet. Musi być również sala terapeutyczna. Są zaostrzone wymogi. W tej chwili przerasta to nasze możliwości finansowe i organizacyjne. Trzeba się tej sprawie przyjrzeć  kompleksowo i podjąć szerszą dyskusję, żeby wypracować schemat postępowania. Oferuje swoją pomoc w tej sprawie.

Pan Leszek Wróblewski poinformował, że wspólnie z Panią Kierownik MGOPS wypracowali pomysł, żeby dobudować skrzydło do budynku Ośrodka Pomocy Społecznej, żeby w jednym miejscu było wszystko. 

Pan Marek Kuminiarczyk zauważył, że SPZ ZOZ jako podmiot gospodarczy mógłby otworzyć Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, czy Leczenia Uzależnień. Są mieszkania przy ulicy Targowej 6, które obecnie wynajmowane są stomatologom, pracującym w prywatnym NZOZ-ie. Jeśli byłyby większe potrzeby miejscowej społeczności, to taki stomatolog może wynająć sobie mieszkanie gdzie indziej. Można byłoby pomyśleć o wykorzystaniu tych pomieszczeń, które są. 

Pan Waldemar Jóźwiak  zauważył, że tj. podobna sytuacja jak uruchomienie dodatkowej poradni. Jak nie ma lekarzy specjalistów innych specjalizacji, tak samo chodzi o nabór lekarzy psychiatrów, czy psychologów. Samo uruchomienie poradni nie jest wielkim problem, natomiast trzeba wiedzieć jak ma to funkcjonować, czy są specjaliści? Jeżeli chcemy o tym porozmawiać to spotkajmy się i podyskutujmy.

 

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

Rada Miejska jednogłośnie w głosowaniu jawnym  podjęła uchwałę nr XIX/195/2017 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018.

Uchwała stanowi integralną część  niniejszego protokołu.

6)      w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Glinojecku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. M. Konopnickiej
w Glinojecku;

Projekt uchwały przedstawiła Pani Zenona Babicz– Sekretarz Miasta i Gminy.

Następnie kolejno pytania zadawali:

Pan Stanisław Zubelewicz przywołał §3 uchwały, w której jest zapis, że: „Niniejsza uchwała stanowi akt założycielski Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Glinojecku”. Czy my zakładamy ponownie Szkołę Podstawową?  

Pani Mecenas odpowiedziała, że  ten zapis jest powtórzeniem zapisu ustawowego. W przepisach wprowadzających Prawo Oświatowe jest zapis, ze uchwały przekształceniowe stanowią akt założycielski.        

                                                                                                                                              

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

Rada Miejska jednogłośnie w głosowaniu jawnym  podjęła uchwałę nr XIX/196/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Glinojecku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. M. Konopnickiej  w Glinojecku;

Uchwała stanowi integralną część  niniejszego protokołu.

7)      w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ościsłowie;

Projekt uchwały przedstawiła Pani Zenona Babicz– Sekretarz Miasta i Gminy.

Następnie kolejno pytania zadawali:

Pan Dariusz Lewandowski zauważył, że w §1 mamy zapisane, żeSzkoła w Ościsłowie przekształca się w ośmioletnią Szkołę Podstawową  z oddziałem przedszkolnym, ale ta szkoła jeszcze przez dwa lata będzie miała oddziały Gimnazjum?

Pani Skarbnik wyjaśniła, że oddziały Gimnazjum będą zarówno w Glinojecku jak i w Ościsłowie , a zapisy wynikają z ustawy Prawo oświatowe .

Pan Marek Marcinkowski  zauważył, że jest to dziwne, ale nie od nas zależne.  23 czerwca będzie wydawał świadectwo ukończenia gimnazjum im. Żołnierzy Armii Krajowej w Ościsłowie i stosował odpowiednie pieczęcie, które jeszcze posiada. Do chwili wygaszenia oddziały gimnazjalne są przypisane do Szkoły Podstawowej. Tak zostało to zapisane w Prawie oświatowym i nic na to nie poradzimy.

 

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

Rada Miejska jednogłośnie w głosowaniu jawnym  podjęła uchwałę nr XIX/197/2017 w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ościsłowie.

Uchwała stanowi integralną część  niniejszego protokołu.

8)      w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Woli Młockiej z filią w Malużynie obejmującą klasy I-III  w ośmioletnią Szkołę Podstawową z filią Malużynie obejmującą klasy I –III;

Projekt uchwały przedstawiła Pani Zenona Babicz– Sekretarz Miasta i Gminy.

Następnie kolejno pytania zadawali:

Pani Małgorzata Sobolewska zauważyła, że §1 jest źle podany adres Szkoły Podstawowej w Woli Młockiej powinno być Wola Młocka 32.

Pan Stanisław Zubelewicz zapytał, czy Pani Dyrektor zastanawia się nad nadaniem imienia szkole?

Pani Małgorzata Sobolewska odpowiedziała, że na razie nie zamierza nadawać imienia. Zależne jest to od okresu w jakim będzie funkcjonowała szkoła.

 

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

Rada Miejska jednogłośnie w głosowaniu jawnym  podjęła uchwałę nr XIX/198/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Woli Młockiej z filią w Malużynie obejmującą klasy I-III  w ośmioletnią Szkołę Podstawową z filią Malużynie obejmującą klasy I –III;

Uchwała stanowi integralną część  niniejszego protokołu.

9)      w sprawie przyjęcia przez Gminę Glinojeck do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet II-Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach;

Projekt uchwały przedstawiła Pani Zenona Babicz– Sekretarz Miasta i Gminy.

Uwag, wniosków i zapytań nie było.

Rada Miejska jednogłośnie w głosowaniu jawnym  podjęła uchwałę nr XIX/199/2017 w sprawie przyjęcia przez Gminę Glinojeck do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet II-Ochrona środowiska,  w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

Uchwała stanowi integralną część  niniejszego protokołu.

10)  zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

Projekt uchwały przedstawiła Pani Zenona Babicz– Sekretarz Miasta i Gminy.

Uwag, wniosków i zapytań nie było.

Rada Miejska jednogłośnie w głosowaniu jawnym  podjęła uchwałę nr XIX/200/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała stanowi integralną część  niniejszego protokołu.

11)  w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym położonym na terenie miejscowości Sadek;

Projekt uchwały przedstawiła Pani Zenona Babicz– Sekretarz Miasta i Gminy.

 

Następnie kolejno pytania zadawali:

Pani Małgorzata Iwańska zapytała, czy są na sali osoby zainteresowane?

Pani Barbara Kowalska odpowiedziała, że wnioskodawca telefonował do niej, ma inne spotkania a jeśli Państwo Radni będą mieli do niego jakieś pytania to jest pod telefonem.

Pan Stanisław Zubelewicz zapytał,  czy wnioskodawca zgadza się na zaproponowane nazwy.

Pani Barbara Kowalska odpowiedziała, że się na nie zgadza.

Pani Zofia Kamińska jako radna z tamtego terenu poinformowała, że niewiele wie na ten temat, podobnie zresztą jak sołtys z Sadku. Wiemy tyle, że jest to jedna działka podzielona na 86 mniejszych działek, które będą sprzedawane na działki budowlane. Jeśli ludzie będą kupowali te działki to będzie to korzyść dla gminy i okolicznych wsi . Na dzień dzisiejszy są tam dwa domy, drogi są tylko na mapie.

Pan Grzegorz Sikorski -  Przewodniczący Rady zauważył, że skoro są tam już dwa domy to musimy im nadać numeracje porządkową .

Pan Marek Kuminiarczyk zauważył, że na posiedzeniu komisji zmienialiśmy nazwy ulic, z  Nad Stawem na Stawowa, Pod Dębem na Dębowa, żeby było łatwiej pisać. Czy zmieniamy to? Wydaje mu się, że nie możemy zabronić komuś, żeby sobie wydzielił na własnej ziemi działki i je sprzedawał. Myśli, że te ulice możemy wyznaczyć. Puki  jest właściciel tych wielu działek to  musi dbać o stan dróg tam wydzielonych, natomiast jeśli on je sprzeda  to nabywcy działek mogą przyjść do gminy z sugestiami, że skoro je  wyznaczyła drogi to musi dbać o ich stan. Okazało, że  pewnie nie da się tego zabezpieczyć przed roszczeniami późniejszych nabywców.

Pani Barbara Kowalska  poinformowała, że drogi które powstaną gmina może przejąć, ale nie musi. Żeby gmina przejęła taką drogę, droga musi być publiczna. Te drogi są drogami wewnętrznymi, co wynika z decyzji podziałowej. Podział może być zatwierdzony przez gminę pod warunkiem, że taka nieruchomość, która została podzielona na działki, ma zapewniony ciąg komunikacyjny, czyli połączenie drogi wewnętrznej z drogą publiczną.  W przeciwnym przypadku ten podział nie zostanie zatwierdzony. Żeby nadać numer porządkowy tam powstającym budynkom (jest tam już kilka budynków w trakcie budowy), bo gmina może nadać również numer budynkowi, który jest planowany, należy nadać nazwy tym drogom. Jest tam kompleks kilkudziesięciu działek i nie ma innej możliwości, żeby to chronologicznie uporządkować. Odnośnie zmiany nazw ulic na Stawową i Dębową, to rozmawiała z wnioskodawcą, proponowała te nazwy, ale on i jego współwłaściciele chcą podtrzymać nazwy pierwotne.     

    

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

Rada Miejska jednogłośnie w głosowaniu jawnym  podjęła uchwałę nr XIX/201/2017 w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym położonym na terenie miejscowości Sadek.

Uchwała stanowi integralną część  niniejszego protokołu.

12)  w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Glinojeck z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018;

Projekt uchwały przedstawiła Pani Zenona Babicz– Sekretarz Miasta i Gminy.

Uwag, wniosków i zapytań nie było.

Rada Miejska jednogłośnie w głosowaniu jawnym  podjęła uchwałę nr XIX/202/2017 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Glinojeck z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

Uchwała wraz załącznikiem stanowi integralną część  niniejszego protokołu.

13)  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Glinojeck w rejonie ulic: Fabryczna, Spokojna i Wiejska.

Projekt uchwały przedstawiła Pani Zenona Babicz– Sekretarz Miasta i Gminy.

Pan Grzegorz Sikorski – Przewodniczący Rady poinformował, że uchwała ta była podejmowana na poprzedniej sesji , natomiast Wojewoda Mazowiecki ją nam uchylił. A kolejno poprosił Panią Sylwię Koziatek-pracownika Urzędu o podanie powodów uchylenia uchwały.

Pani Sylwia Koziatek wyjaśniła, że powodem uchyleni tej uchwały przez Wojewodę były zapisy  w tytule uchwały. Było: ,,w sprawie zmiany MPZP (…)”, a powinno być : ,, w sprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP (…)”, ponieważ robimy nowy plan.

Uwag, wniosków i zapytań nie było.

Rada Miejska jednogłośnie w głosowaniu jawnym  podjęła uchwałę nr XIX/203/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Glinojeck w rejonie ulic: Fabryczna, Spokojna i Wiejska.

Uchwała wraz załącznikiem stanowi integralną część  niniejszego protokołu.

14)  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Glinojeck dla obszaru położonego w obrębie Kondrajec Szlachecki.

Projekt uchwały przedstawiła Pani Zenona Babicz– Sekretarz Miasta i Gminy.

Następnie kolejno pytania zadawali:

Pan Marek Kuminiarczyk poinformował, że otrzymał od zainteresowanej osoby podanie  o przekształcenie działek 225,226,223,221,220,219,218,214 z dnia 22 października 2010 roku. Mamy 7 lat jak gmina zajmuje się taką sprawą. Dziś przystępujemy do głosowania nad uchwaleniem planu zagospodarowania tego terenu, ale nie całych wskazanych działek tylko jakiś ich części, dlaczego? Co jest tego powodem?

Pan Sławomir Tabor zapytał, czy zapoznał się z uchwałą o przystąpieniu do zmiany? Jest tam załącznik, w którym wpisane jest czego dotyczy zmiana. Podana tam jest też data uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany w MPZP – rok 2013.

Pan Marek Kumniniarczyk zauważył, że  na posiedzeniu komisji próbowaliśmy to wyjaśnić, ale poinformowano nas, że ktoś podjął decyzję, iż przekształcone zostają tylko te kawałki działek.

Pan Sławomir Tabor zaproponował przeczytanie, o co wnioskuje zainteresowany zmianą w MPZP.

Pan Marek Kuminiarczyk poinformował, że o zmianę MPZP gm. Glinojeck w Kondrajcu Szlacheckim na działkach o numerach (…).

Pan Sławomir Tabor wyjaśnił, że kiedyś była akcja w gminie, kiedy były pieniądze na dolesienia i było mnóstwo terenów przeznaczonych na dolesienie. Teraz właściciel tego terenu stwierdził, że to nie jest dla niego interes i chciał wrócić do pierwotnego przeznaczenia terenu, czyli terenu rolnego z możliwością realizacji siedliska. Teren jest ograniczony, ponieważ taki był załącznik do uchwały. Taką uchwałę otrzymał i taką opracował.  Nie wie, czy właściciel tego terenu się interesował tą uchwałą, plan był wykładany                             w Urzędzie.  Procedura trwała trochę dłużej, ponieważ były rozstrzygnięcia nadzorcze do tej uchwały. Było dużo czasu, żeby wnioskodawca mógł zareagować. Co prawda nie mógłby poszerzyć tego terenu, ponieważ uchwała o przystąpieniu ograniczyła go tylko do terenu zalesienia. Jeśli właściciel miał inne przeznaczenie tego terenu to miał okazję żeby reagować. Skoro nie zrobił tego to rozumiemy, że wyraził zgodę.

Pan Marek Kuminiarczyk zauważył, że chodzi mu o to, żeby zwrócić uwagę na pracowników Urzędu Gminy ponieważ jest to niezgodne z wnioskiem właściciela.     

Pan Sławomir Tabor zauważył, że bardzo często ludzie przychodzą, składają wnioski i są to wnioski niekonkretne. Czasem ktoś ma kawałek ziemi, którego nie chce uprawić i chce coś z nim zrobić żeby go sprzedać. Nie określają w swoich wnioskach o co chodzi. Trudno teraz oczekiwać, żeby urzędnik w Gminie  wiedział o co chodzi wnioskodawcy. Po to są ogłoszenia, po to jest cała procedura wyłożenia planu, dyskusje, jest mnóstwo okazji żeby właściciel zainteresował się tym o co występował. Często jest tak, że nikt się tym nie interesuje  i jak sprawa została już zatwierdzona wówczas dopiero przychodzi i zmienia zdanie.

Pani Małgorzata Iwańska zapytała,czy jeśli ktoś składa takie podanie to zostaje pisemnie poinformowany, że możne wnosić swoje uwagi, że plan jest wyłożony? Czasami ludzie są zabiegani, składają dokumenty, czekają na odpowiedź, Okólniki są puszczane na wioski, ale ktoś go zatrzyma i następni nie mają wiedzy, na tablice ogłoszeń też nie każdy patrzy, Czy istnieje możliwość, żeby osoby zainteresowane zmianą MPZP  zostały wezwane krótką informacją ?

Pan Piotr Gadomski zaproponował, żeby o planowanych zmianach w MPZP na wioskach, czy  w Glinojecku poinformować na sesji. Wówczas każdy wiedziałby o planowanych zmianach na danym terenie.

 

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

Rada Miejska jednogłośnie w głosowaniu jawnym  podjęła uchwałę nr XIX/204/2017 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Glinojeck dla obszaru położonego w obrębie Kondrajec Szlachecki.

Uchwała wraz załącznikami stanowi integralną część  niniejszego protokołu.

15)  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek  nr 164,165 i 166 oraz części działek nr 179, 180 w Ogonowie.

Projekt uchwały przedstawiła Pani Zenona Babicz– Sekretarz Miasta i Gminy.

Uwag, wniosków i zapytań nie było.

Rada Miejska jednogłośnie w głosowaniu jawnym  podjęła uchwałę nr XIX/205/2017 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek  nr 164,165  i 166 oraz części działek nr 179, 180 w Ogonowie.

Uchwała wraz z załącznikami stanowi integralną część  niniejszego protokołu.

16)  w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za uczestnictwo w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych członków ochotniczych straży pożarnych  z terenu miasta i gminy Glinojeck.

Projekt uchwały przedstawiła Pani Zenona Babicz – Sekretarz  Miasta  i Gminy .

 

Kolejno głos zabierali:

Pan Dariusz Lewandowski poinformował, że uchylona została uchwała z 2009 roku w której był zapis, że stawka godzinowa za wyjazd wynosi 10 zł, i za szkolenie  również 10 zł. Z uwagi na zmianę toku szkolenia i rozbudowę kursu podstawowego, który trwa 128 godzin i Gmina musiałaby zapłacić ekwiwalent dla druha, który chciałby uczestniczyć w akcjach 1280 zł. z Wiceprezesem Panem Markiem Marcinkowskim, z Prezesami i Naczelnikami, zawnioskowaliśmy o zmniejszenie ekwiwalentu za szkolenia do 5 zł , a za godzinę udziału w akcji  zwiększenie o 2 zł. Takie działanie nie będzie obciążało kosztami gminy, nie trzeba będzie zwiększać budżetu, a jednocześnie zostanie przeszkolonych więcej druhów ponieważ jest taka potrzeba. Godzina wyjazdu do akcji tj. od momentu wyjazdu, do momentu powrotu do jednostki. W przypadku kiedy jest to duże zdarzenie to przez około 5 godzin trzeba wóz strażacki przygotowywać do stanu gotowości. Czas, który poświęcają na to druhowie nie jest wynagradzany. 12 zł jest płacone od wyjazdu do powrotu. Prosi o przyjęcie takiej uchwały. Ponadto poinformował, że jako OSP Glinojeck, oddajemy 2-5% ekwiwalentu za wyjazdy na rzecz jednostki, OSP Szyjki oddają 100%, OSP Ościsłowo prawdopodobnie też przeznaczają. W związku z tym te pieniądze również wracają do jednostek. Następnie zwrócił się do sołtysów, którzy nie mają na co przeznaczyć pieniędzy z funduszu sołeckiego i będą zmuszeni je zwrócić do gminy, to dla jednostki OSP potrzebne są widły, szpadle, grabie, rękawice i też możecie ten fundusz przeznaczyć na wsparcie jednostek OSP.

Pan Marek Marcinkowski poinformował, że była to inicjatywa oddolna Prezesów OSP, żeby obniżyć stawki za szkolenia. Jak powiedział Radny Lewandowski, większość tych pieniędzy zostaje przeznaczona na potrzeby danej jednostki. Czas wyjazdu jest liczony od wyjazdu do powrotu na podstawie zgłoszenia na stanowisko w Komendzie Straży Pożarnej w Ciechanowie.

Pani Małgorzata Iwańska zauważyła, ze strażacy to nie tylko wyjazdy na różne zdarzenia, ale również poświęcenie swojego czasu do innych celów. Ekwiwalent w wysokości 12 zł tj. bardzo mało, ponieważ w czasie zdarzenia coś się może stać. Oni jadą ratować czyjeś mienie, czyjeś życie i tak naprawdę nie zastanawiają się w danym momencie, czy robią dobrze dla siebie. Przekazała podziękowania wszystkim strażakom za to, że chcą się szkolić i że chcą, aby było ich jak najwięcej dla naszego dobra jako dla mieszkańców.   

Pan Stanisław Zubelewicz zgłosił wniosek, aby tej uchwały nie podjąć w brzmieniu w jakim jest  zaproponowana.

Następnie opisał sylwetkę strażaka i jego pracy.

Ponadto zauważył, że ustawodawca pomyślał nad tym, żeby pracę społeczną strażaka wynagrodzić w postaci ryczałtu za pracę strażaka (zacytował przepis). Przeciętne wynagrodzenie za miniony kwartał wynosi 4255,00 zł : 175 = 24,32 zł za godzinę – maksymalna stawka. W tej chwili strażak za swój udział w akcji otrzymuje 10 zł za godzinę, planuje się 12 zł. 12 zł w przeliczeniu obecnym tj. równoważnik najniższego wynagrodzenia. My tym strażakom, którzy stawiają czoła różnym wyzwaniom, gdzie spieszą na ratunek chcemy dać najniższe wynagrodzenie? Porównał pracę strażaka i członka Komisji ds. zwalczania alkoholizmu, który za posiedzenie otrzymuje 100 zł. W 2009 roku Rada Miejska podjęła uchwałę                      o ekwiwalencie, który wynosi 10 zł za akcję ratowniczą i szkolenie. Czytając przepisy prawa dot. służby pożarniczej nie ma podziału na udział w szkoleniu, czy działania ratownicze. Jest podana maksymalna wysokość. W Monitorze Mazowieckim zapoznał się z wysokością ekwiwalentu w innych gminach:

Gmina Stanisławów -  15 zł za godz. akcji i 8 zł za szkolenie;

Gmina Troszyn -  15 zł za godz. akcji i 10 zł za szkolenie;

Gmina Zielonka -  20 zł za godz. akcji i 16 zł za szkolenie;

Gmina Rebki -  1/175 przeciętnego wynagrodzenia, gdzie roczny budżet gminy wynosi 15 mln zł , gdy u nas  roczny budżet wynosi 38 mln. zł.

Uchwała budżetowa na 2016 rok mówi, że na działania ratowników przeznacza się 30 tys. zł, na rok 2017 przyznaje się 20 tys. zł. Czy szkolenie to nie jest zaangażowanie człowieka? Prócz teorii są tam też ćwiczenia fizyczne. Zawnioskował, aby tej uchwały nie podjąć, a przyjąć jednakowa stawkę  za działania ratownicze i szkolenia strażaków w wysokości 20 zł za godzinę.

Pan Dariusz Lewandowski podziękował za ciepłe słowa skierowane do druhów. Następnie zauważył, że przed chwilą podejmowaliśmy podatek o d osób prawnych i fizycznych, rolniczy  i stwierdziliśmy go nie podnosić, ponieważ źle się dzieje w rolnictwie i w działalności. Decyzją druhów było to, żeby nie podnosić budżetu przeznaczonego dla OSP, żeby nie zarzucono im , że  sięgają po pieniądze i chcą coraz więcej. Było ustalone, żeby zostawić wydatki w tej samej kwocie budżetowej, a wyszkolić więcej strażaków. Jeśli radni zadecydują, że przyznajemy inne stawki godzinowe to będziemy wdzięczni.

Pani Zofia Kamińska  zauważyła, że  jeśli Zarząd ustalił 5 zł za szkolenie i Strażacy się na to zgadzają, więc to oni wychodzą z inicjatywą, żeby więcej osób mogło zostać przeszkolonych do udziału w akcji. Ona byłaby za tym, żeby podnieść stawkę za udział w akcji, gdyż jest to praca niebezpieczna. 

Pan Marek Marcinkowski  podziękował Panu Zubelewiczowi za ciepłe słowa. Prezesi Ochotniczych Straży Pożarnych  z terenu gminy zgłosili się z pisemnym wnioskiem, aby zmienić stawki poprzez obniżenie stawki za szkolenie. Oni kierowali się tym, że jest określony budżet dla straży, w związku z tym pojawiają się problemy ponieważ trzeba przeszkolić 4, a nie 2 strażaków. Zgłaszają chęć podjęcia takich szkoleń, ale Pan Nowakowski tłumaczy, że w tym roku nie da się tego zrobić, ponieważ budżet został wyczerpany. W związku z taką sytuacją wyszliśmy z inicjatywą, żeby zmniejszyć wynagrodzenie za szkolenie i wówczas będzie więcej osób przeszkolonych. Ta kwestia była omawiana na posiedzeniu Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych  i z takim wnioskiem wystąpiliśmy. Podziękował za zgłoszony wniosek i poprosił, żeby za tym nastąpiło też zwiększenie w budżecie gminy na 2018 rok pozycji dotyczącej wydatków na ochotnicze straże pożarne. Sytuację mamy bardzo dobrą, ponieważ jest wielu młodych chętnych, którzy chcą wstąpić do Ochotniczych Straży Pożarnych. Teraz nikt nie może wyjechać do akcji jeśli nie jest przeszkolony, nie jest ubezpieczony i nie posiada badań lekarskich. Z tym wszystkim są związane koszty. Bardzo dziękuje za te propozycje , a jednocześnie prosi, żeby Rada zechciała zwiększyć budżet na Ochotnicze Straże Pożarne.

Pan Grzegorz Sikorski-Przewodniczący Rady zaproponował zwiększenie ekwiwalentu za akcje ratownicze do kwoty 15 zł, natomiast za szkolenia 10 zł, żeby strażacy czuli się, że o nich dbamy  i żeby chętniej pomagali. Kiedy będziemy dyskutowali nad budżetem to postaramy się to 10 tys. zł dla straży znaleźć.

Pan Andrzej Gontarski zauważył, że kampania wyborcza się zaczęła i prześcigamy się kto da więcej. Na posiedzeniu komisji ten temat był przemilczany natomiast teraz wzmogła się dyskusja. Jeśli wyszła opinia oddolna, strażacy sami zaproponowali taką stawkę tzn.  że  w jakiś sposób im to odpowiada. Za rok będzie łatwiej wypracować kolejną podwyżkę. Natomiast od strony wychowawczej lepiej jest robić te podwyżkę częściej , a niższą niż dać stawkę 20,00 zł. Zwrócił się od Pana Zubelewicza, który przywołał stawki ekwiwalentu w innych gminach i zauważył, że nie wiemy jaka tam jest struktura, ile razy strażacy wyjeżdżają do zdarzenia, jaka jest ich organizacja i jak gminy są zamożne. Jeśli mówimy że 30 000,00 zł                              w stosunku do 38 mln. zł budżetu rocznego to możemy zwiększać również na inne działalności ponieważ tj. też niewiele.   

Pani Skarbnik zauważyła, że nie możemy oceniać zamożności gminy po wysokości budżetu. Gmina Rebki jest małą gminą, nie ma na pewno tylu mieszkańców co my. Proszę zobaczyć ile mamy dotacji na zadania zlecone, co nasz budżet znaczy. 10 800 000, 00 zł to są pieniądze rządowe , które wchodzą po dochodach i po wydatkach. Więc nasz budżet wcale nie jest taki duży jak mówimy.  Pozostałe pieniądze to nasze dochody własne, które musimy przeznaczyć na fundusz sołecki, na oświatę itp. Jeśli chodzi o planowanie budżetu i panowaniu wydatków na straże pożarne to wielkość budżetu zależy od wielkości wyjazdów, zdarzeń. W ubiegłym roku i w latach wcześniejszych widocznie było więcej. Teraz jest mniej planowane.    W tym roku planowane jest  22 000,00 zł na wydatki z tytułu ekwiwalentu. Nie zostały one jeszcze wykorzystane. Planując budżet na 2018 rok musi przyjąć jakieś dane. Nigdy nie ma tak, że zabraknie pieniędzy na świadczenia, które wynikają z Państwa decyzji. Na ten moment jeśli ma 22 000,00 zł planu w listopadzie, wykonania 18 000,00 zł , więc może zaplanować 20 000,00 zł. Wielokrotnie robimy zmiany  w ciągu roku i jeśli przygotowałaby budżet taki jakie są potrzeby na ten moment to zamiast 2-3 mln. kredytu musiałby zaplanować 5 mln., a  w tej chwili mamy 9 mln kredytu. W związku z tym budżet to nie tylko zamożność budżetu, to struktura, to wpływy z podatku. Gminy podwarszawskie mają zupełnie inne dochody, my nie mamy biznesu poza samą cukrownią.

 

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Następnie przystąpiono do głosowania nad wnioskiem Pana Zubelewicza: 20 zł za godzinę wyjazdu do zdarzenia i 20 zł za szkolenia.

Głosowanie przedstawiało się następująco:1 za,14 przeciwko.

      

Kolejno przystąpiono do głosowania nad wnioskiem Pana Sikorskiego: 15 zł za godzinę wyjazdu do zdarzenia i 10 zł za szkolenia.

Głosowanie przedstawiało się następująco: 2 za,12 przeciwko, 1 wstrzymał się.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym  podjęła uchwałę nr XIX/206/2017 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za uczestnictwo w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych członków ochotniczych straży pożarnych  z terenu miasta i gminy Glinojeck, stosunkiem głosów:  14 za, 1 przeciwko.

Uchwała stanowi integralną część  niniejszego protokołu.

17)  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XV/155/2012 Rady Miejskiej  w Glinojecku z dnia 26 września 2012 roku w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Glinojecku.

 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Zenona Babicz – Sekretarz  Miasta  i Gminy .

 

Następnie pytania zadawali:

Pan Marek Marcinkowski zapytał, czy gabinet lekarski w Szkole Podstawowej w Glinojecku jest w strukturze SPZ ZOZ-u?

Pan Dyrektor SPZ ZOZ odpowiedział, że tak.

Pan Marek Marcinkowski zauważył, że Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej przewiduje, że każda szkoła powinna posiadać gabinet profilaktyki zdrowotnej. W związku z tym zapytał, czy można byłoby przedsięwzięć pewne kroki w przyszłości, bo będzie to dotyczyło Szkoły Podstawowej w Ościsłowie i Szkoły Podstawowej w Woli Młockiej, żeby również utworzyć takie gabinety?

Pan Dyrektor SPZ ZOZ  poinformował, że ostatnio do Burmistrza wpłynęło od służb Wojewody pismo w sprawie dofinansowania takiego gabinetu. Było tam pytanie, ile gabinetów posiadamy. Mamy tylko jeden w Glinojecku. Chcieliśmy przy tej okazji określić z dyrektorami, czy jest możliwość utworzenia takich gabinetów w pozostałych szkołach. Okazało się że nie ma takich możliwości lokalowej. Myśli, że jeśli byłyby takie możliwości lokalowe jak najbardziej moglibyśmy takie gabinety w Ościsłowie i w Woli Młockiej utworzyć.

Pan Marek Marcinkowski chciałby, jeśli będzie możliwość składania wniosków o pozyskanie środków na wyposażenie,żeby podjąć takie działania, ponieważ szkoły są zobowiązane do posiadania takiego gabinetu.

Pan Dyrektor SPZ ZOZ zauważył, że była to akcja jednorazowa. Jeśli będzie jeszcze coś takiego to na pewno z tego skorzystamy. Chcielibyśmy takie gabinety mieć w pozostałych szkołach.

Pani Małgorzata Iwańska zapytała co z Przedszkolem, gdzie jest do tego przygotowana sala? Jest tam bardzo dużo dzieci i też przydałaby się tam pielęgniarka gdyż im mniejsze dzieci tym większe ryzyko, że coś im się stanie.

Pan Dyrektor SPZ ZOZ zauważył, że trudno w tej chwili ocenić, jeśli będzie taka możliwość to uruchomimy gabinet. Głównym problemem jest ich wyposażenie, muszą posiadać pewien standard.

Pan Marek Kuminiarczyk zauważył, że w strukturze organizacyjnej SPZ ZOZ nie ma ujętego gabinetu pielęgniarskiego w szkole. Ponadto odniósł się do Poradni Specjalistycznych: Poradni kardiologicznej, Poradni reumatologicznej, Poradni diabetologicznej i Poradni urologicznej, czy te podanie będą działały? 

Pan Dyrektor SPZ ZOZ wyjaśnił, że temat ten był przedmiotem dyskusji w styczniu, kiedy podejmowane były zmiany do statutu SPZ ZOZ-u. Poradnie te zostały zarejestrowane, żeby istniały w strukturach SPZ ZOZ-u. Z chwilą, kiedy będą ogłaszane kontrakty na poradnie specjalistyczne będziemy chcieli do tych kontraktów przystąpić. Z tego co wie, takie kontrakty będą ogłaszane do połowy  roku. Nie jest to zależne od nas, a od NFZ. 

Pan Burmistrz poinformował, że złożyliśmy wniosek do Wojewody Mazowieckiego, otrzymaliśmy dotacje w wysokości ok  6 tys. zł. na wyposażenie gabinetu lekarskiego w Szkole Podstawowej w Glinojecku. Jeśli będą ogłaszane kolejne nabory, będziemy również starali się pozyskać takie dotacje na pozostałe nasze placówki. W chwili obecnej ten nabór dotyczył szkół. Jeśli będzie formalna możliwość pozyskania ,środków na przedszkola to jesteśmy w pełni otwarci na wystąpienie o dotację.

Pani Małgorzata Iwańska zauważyła, że w Przedszkolu nie chodzi o wyposażenie gabinetu, ponieważ tam już jakieś jest, natomiast chodzi o osobę fizyczną - pielęgniarkę. 

 

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym  podjęła uchwałę nr XIX/207/2017 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XV/155/2012 Rady Miejskiej  w Glinojecku z dnia 26 września 2012 roku w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Glinojecku stosunkiem głosów: 14 za, 1 przeciwny.

Obwieszczenie wraz z załącznikiem stanowi integralną część protokołu.

Ad.9

 

Pani Grażyna Mysiakowska przedstawiła informację o stanie realizacji zadań oświatowych  w Gminie Glinojeck za rok szkolny 2016/2017.

Kolejno głos zabierali:

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Glinojecku zwrócił uwagę na rosnącą liczbę dzieci z opiniami i orzeczeniami z Poradni Pedagogicznej, za którą idzie też zmiana przepisów dot. pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W związku z tym, w szkołach rośnie ilość zajęć specjalistycznych: rewalidacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, integracji sensorycznej i  dydaktyczno – wyrównawczych. Dużym problemem jest znaleźć specjalistów w tym zakresie,  a obowiązek na nas spoczywa. Wiąże się to też ze wzrostem wydatków z budżetu. Nowe przepisy, które zaczęły funkcjonować są bardzo rygorystyczne i powodują wzrost liczby tych zajęć. Zajęcia  z integracji sensorycznej, które zaczynają nam się pojawić w orzeczeniach, wymagają od nas tworzenia specjalnych sal z wyposażeniem co jest bardzo kosztowne.

Pan Dariusz Lewandowski zauważył, że utrzymanie ucznia w Woli Młockiej kosztuje 33 tys. zł. Byliśmy tam z Komisją Rewizyjną i jest tam 1 uczeń w klasie I, 2 uczniów w klasie II , Pani uczy w Malużynie, 2 uczniów w klasie I,1 uczeń w klasie II . Pani uczy w Woli Młockiej. Jego córka, chodzi na lekcje angielskiego, uczy się w grupie 6-osobowej i on za to płaci. Pani Dyrektor w Woli Młockiej nie ma sali dla VIII klasy, która powstanie w przyszłym roku. Z Panią Iwańską zaproponowaliśmy, aby stworzyć klasę I-III dla wszystkich uczniów w Malużynie, a IV-VIII  w Woli Młockiej. Wówczas dzieci nie będą uczyły się   w klasach łączonych, a Pani Dyrektor   w Woli Młockiej pozyska salę dla kl. VIII. Jeśli tego nie zrobimy to zmuszeni będziemy wydatkować pieniądze na zaadaptowanie korytarza na pomieszczenie lekcyjne. Trzeba się tu zastanowić i podpowiedzieć, żeby spadły koszty utrzymania, a podniósł się poziom nauki. Nie chcemy zamykać tej szkoły, ale jest taki pomysł i należałoby go wprowadzić w życie.     

Pani Małgorzata Iwańska poinformowała, że ona uczyła się w klasach łączonych i najgorszą rzeczą dla dziecka tj. klasa łączona. Ciężko jest prowadzić dwa bloki tematyczne na jednej lekcji i nie wie jak nauczyciel musiałby się starać, żeby dziecko nauczyć. Takie rozwiązanie byłoby bardzo dobre zwłaszcza, że gimbus od tego roku jeździ z Malużyna do Woli Młockiej . Rozmawiała też z Panią Dyrektor i pytała, czy rozmawiała o tym z rodzicami. Ta powiedziała, że rodzice są  wystraszeni akcją zamknięcia szkoły, chociaż tłumaczyła, to oni tego nie chcą. Zaproponowała, żeby spotkać się z rodzicami, porozmawiać, wytłumaczyć, zaprosić na to spotkanie Dyrektorów większych placówek żeby mogli przyjechać i zobaczyć jak wyglądają te szkoły, jak działają. Spróbować drobnymi krokami coś zmienić.

Pan Kamil Rzeczkowski-sołtys sołectwa Luszewo poinformował, że jest absolwentem szkoły w Woli Młockiej i w Ościsłowie. Dobrze byłoby zapytać osób, które przeszły ze szkoły w Woli Młockiej do Ościsłowa, ile musiały się napracować żeby osiągnąć poziom tam obowiązujący. Pytanie jest, czy szkoła w Woli Młockiej ma odpowiednią kadrę nauczycieli i odpowiednie zaplecze sal z wyposażeniem, żeby te osiem klas wyszkolić? Ze swojego i swoich znajomych  doświadczenia wie, że jeśli wychodziło się ze szkoły z Woli Młockie,j w Ościsłowie pewne tematy się nadrabiało, idąc do Liceum również się dopracowywało. Jeżeli teraz wyjdzie się ze szkoły gdzie klasy VII-VIII będą łączona, a w których są najtrudniejsze tematy , pójdzie się do Liceum to będzie wielkie zderzenie z rzeczywistością. Należałoby się zastanowić, czy warto trzykrotnie przepłacać za jedną osobę i jego zdaniem karać te dzieci?  

 

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Glinojeck za rok szkolny 2016/2017 stanowi integralną część protokołu.

 

Ad. 10

 

Pani Zenona Babicz przedstawiła informację Burmistrza Miasta i Gminy o analizie oświadczeń majątkowych Pracowników Urzędu Miasta i Gminy oraz Kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy za 2016 rok.

 

Następnie pytania zadawali:

Pan Stanisław Zubelewicz zapytał, jak może być analizowane oświadczenie majątkowe za 2016 rok Sekretarza Gminy?

Pani Sekretarz wyjaśniła, że Sekretarz Gminy w ciągu 30 dni od objęcia stanowisk, a powinien złożyć oświadczenie majątkowe za rok poprzedni, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym.

 

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o analizie oświadczeń majątkowych Pracowników Urzędu Miasta i Gminy oraz Kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy za 2016 rok stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Ad. 11

 

Pan Grzegorz Sikorski przedstawił informację Przewodniczącego Rady Miejskiej o analizie oświadczeń majątkowych Radnych   Rady Miejskiej w Glinojecku za 2016 rok.

 

Uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o analizie oświadczeń majątkowych Radnych   Rady Miejskiej w Glinojecku za 2016 rok stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Obrady Sesji opuścili; Radny Pan Andrzej Gontarski i Radna Pani Bożena Banasiak.

Ad. 12

 

W odpowiedziach na interpelacje i zapytania Radnych, kolejno głos zabierali:

Pan Dyrektor SPZ ZOZ odniósł się do wypowiedzi Radnego Zubelewicza i wyjaśnił, że pracownica zachowała procedury, które obowiązują. Są opracowane procedury narzucone przez NFZ i pracownicy ich przestrzegają. Na pewno intencja takiego zachowania nie było to, żeby pacjenta nie przyjąć, ani tym bardziej zmuszać go do innych działań. Zaistniała sytuacja wynikła tylko i wyłącznie z obowiązujących procedur.

W odpowiedzi do Radnej Kamińskiej zauważył, że był to jednostkowy przypadek. Lekarze pracują do skończenia przyjęć i tylko czasami zdarza się, że wyjeżdżają wcześniej. Nic ich nie obliguje do tego, że mają czekać.    

Pani Zofia Kamińska zauważyła, że przecież mają za to zapłacone?  Jeśli przyjmują dwie godziny to nie jest to  cały dzień i 15 min. wcześniej lekarz wychodzi?

Pan Dyrektor SPZ ZOZ wyjaśnił, żez reguły lekarze są w wyznaczonych godzinach, natomiast może się zdarzyć, że lekarz wcześniej wyjedzie. Tego nie unikniemy, a może tylko zwrócić uwagę, żeby taka sytuacja nie powtórzyła się. Utrzymanie ośrodka w Woli Młockiej kosztuje nas dużo.

Pan Burmistrz odpowiadając na interpelacje i zapytania:

- dotyczące RODO – tak jak w innych dziedzinach naszego funkcjonowania tu też zmieniają się stosowne przepisy, za którymi musimy nadążać. Są to zmiany często kosztowne jak i organizacyjne min. zmiany wynikające ze zmiany systemu oświaty. Tak samo ustawie o ochronie danych osobowych będziemy musieli się przyjrzeć i podjąć działania, które spowodują, że nasze funkcjonowanie będzie zgodne z przepisami.

-oświetlenie na przejściu dla pieszych na drodze nr E-60- będziemy występować dodatkowo do zarządcy drogi i informować też Państwa na bieżąco o podejmowanych działaniach poprawiających bezpieczeństwo naszych mieszkańców;

- podziękował za zwrócenie uwagi, odnośnie uszkodzenia płyty na Grobie Nieznanego Żołnierza na cmentarzu parafialnym w Glinojecku- w najbliższym czasie podejmiemy działania, które najpierw zlustrują temat, ewentualnie jeżeli Pan Wiceprzewodniczący zna tego wandala, jesteśmy wdzięczni za informację;

- podziękował za zwrócenie uwagi dot. braku oświetlenia na ulicy Wojska Polskiego. Wystąpimy do zarządcy drogi i sprawdzimy, czy istnieją możliwości formalno-prawne do zamontowania lamp;

- podziękował za zwrócenie uwagi dot. funkcjonowania toalet;

- odnosząc się do zaproponowanych zmian dotyczących funkcjonowania Szkoły w Woli Młockiej i Malużynie, myśli, że musimy się generalnie przyjrzeć sytuacji funkcjonowania systemu oświaty w naszej gminie dlatego, że  tak jak Państwo otrzymali informacje dostajemy określone subwencje natomiast są to środki nie wystarczające na pokrycie zadań wynikających z systemu funkcjonowania placówek oświatowych w naszej gminie. Tak jak zwrócił uwagę Pan Dyrektor zadań w systemie oświaty przybywa. Czy idą za tym pieniądze tj. kolejne pytanie? Każdy pomysł jest warty rozpatrzenia.

- odnoście MPZP to bardzo trudno jest ocenić funkcjonowanie MPZP wyrywkowo i rzeczywiście dobrym rozwiązaniem jest podjęta przez nas praktyka próby ujednolicania i tworzenia MPZP dla całych miejscowości. Sami idziemy również w kierunku określenia dla naszych mieszkańców informacji. Zmiany dotyczyły określonych działań i wynikały z określonych niepokojów społecznych. Natomiast, czy istnieje możliwość informowania o każdej czynności, którą podejmują urzędnicy, myśli że tak, ale nie zawsze.

 

Innych odpowiedzi na interpelacje i zapytania nie było.

 

Ad. 13

  

W oświadczeniach i wolnych wnioskach kolejno głos  zabierali:

Pan Stanisław Zubelewicz zauważył, ze rozpoczął się 4 rok naszej kadencji. W ramach 3 lat kadencji mieliśmy 4 razy akcję Szlachetna Paczka. Zawnioskował, żeby na najbliższe posiedzenie Rady, Pani Radna Iwańska przygotowała sprawozdanie z przygotowanych paczek w poszczególnych latach i jaka kwota została od radnych zebrana,  kto czym został obdarowany? Odnosi się do akcji, która jest propagowana wśród Radnych. Nie wie jak to jest wśród innych grup zawodowych. Nasz skład Rady 15-osobowy jest różnie uposażony i dla każdego wyjęcie 100,00 zł nie zawsze jest łatwe. Radni otrzymują dietę 250,00 zł za posiedzenie. W związku z tym, że akcja Szlachetna Paczka miała miejsce już 4 razy poprosił
o sprawozdanie. W przyszłym roku akcja ta nie będzie już konieczna ponieważ ruszyła akcja ogólnokrajowa 500+ dla każdego dziecka, a teraz ma też być akcja 500,00 zł dla najbiedniejszego emeryta, więc nie będzie już takiej potrzeby.

Pani Małgorzata Iwańska poinformowała, że jest dumna z tego, że udało się przekonać Radnych do wzięcia udziału w akcji Szlachetna Paczka, że pomagamy komuś, że coś dobrego robimy i jest za to bardzo wdzięczna. Co roku robi zestawienie z zakupów zrobionych w ramach Szlachetnej Paczki. Przyniesie to na następną Sesję. Podziękowała Panu Lewandowskiemu i Panu Kuminiarczykowi, za pomoc w robieniu zakupów. Prócz zrobienia Szlachetnej Paczki robiliśmy też zbiórkę na rzecz pogorzelców i udało się zabrać na ten cel jakąś kwotę. Nikomu stawka składki nie jest narzucona, jest to dobrowolna stawka. W większości w Szlachetnej Paczce w tym roku są to osoby samotne. Kiedy zadała pytanie, czy pomagamy  nie usłyszała słowa nie. Uważa, że w całej jej kadencji tj. jedyna rzecz, która jej się udała.          

Pani Agata Byszewska autorka petycji, która wpłynęła do wiadomości Rady w październiku, a dotyczyła działalności dziecięcej grupy teatralnej. Sprawa została już zakończona i pewne ustalenia zostały podjęte, chciałaby mieć możliwość wypowiedzenia się  ponieważ nie wszystko odbyło się tak jak odbyć się powinno.   

Pismo podpisała większość rodziców dzieci, które uczęszczały na zajęcia z grupy teatralnej. Było to 20 dzieci. Sekcja ta była prowadzona w MGOK i od samego początku była prowadzona przez Panią Żdanowską od 3 lat. Działanie tej grupy było dla dzieci bardzo budujące. W tym roku uzyskała informacje, że tych zajęć nie będzie. W związku z tym zwróciła się do Dyrektora MGOK z pytaniem o przyczyny takiej sytuacji. Ponadto wystąpiła do Organu Nadrzędnego, czyli do Pana Burmistrza i do wiadomości Rady. Międzyczasie wpłynęła skarga Pani Żdanowskiej dotycząca współpracy z Panem Dyrektorem. Miesiąc czekaliśmy na odpowiedź od Pana Burmistrza i odnosi wrażenie, że te sprawy zostały połączone. Dla niej to są dwie oddzielne sprawy, mimo iż łączy je postać instruktorki. W piśmie do Pana Dyrektora jest prośba o podanie merytorycznych przyczyn braku kontynuacji tych zajęć oraz pytanie dlaczego w folderze, który został wydany z okazji 25-lecia działalności MGOK nasze dzieci zostały wymienione jedynie z nazwy grupy?

W odpowiedzi na jej pismo Pan Dyrektor zaproponował spotkanie, wyraziła na nie zgodę ale wcześniej poprosiła o odpowiedź, żeby wiadomym było o czym mają dyskutować. Pismo, które było odpowiedzią w większości jego treści mówiło o złej współpracy z Panią Żdanowską, czyli tak naprawdę nie była to odpowiedź na nasze pismo. Po otrzymaniu tego pisma, jak też po otrzymaniu pisma Pana Burmistrza poprosiła o spotkanie z Panami, na którym dokonano pewnych ustaleń. Poprosiła o zaprotokółowanie tego spotkania, dostała notatkę służbową, więc ponownie wystąpiła o protokół. Myślała , że idąc drogą służbową

zostaniemy potraktowani poważnie. Okazuje się, że przez ten miesiąc, kiedy ta sprawa  się toczyła dotarło do niej wiele opinii : że rodzice nie wiedzieli co podpisują, że tj. próba pozbawienia Pana Dyrektora jego stanowiska,  że teraz są roszczeniowi, a dzieci są zmanierowane. Nie rozumie nastawienia, żeby robić ze zwykłej odpowiedzi na pismo takie poruszenie. Na spotkaniu z Panem Burmistrzem i Dyrektorem MGOK uświadomiono jej i w pełni się z tym zgadza, że Ośrodek Kultury podlega Burmistrzowi, jednak ma pełną autonomię i samodzielność w podejmowaniu decyzji. Co nie znaczy , że ona nie ma prawa ocenić tej działalności dlatego, że ona dotyczy życia społecznego naszej lokalnej społeczności i wiąże się przede wszystkim z dziećmi. Gdyby rzeczywiście wcześniej były jakieś konflikty pomiędzy prowadząca, a dziećmi, gdyby coś działo się nie tak to rozumie, ale z ustaleń i z rozmowy wynika, że żadnych merytorycznych podstaw nie ma. Ponieśliśmy w związku z tym sromotną klęskę dlatego, że ustaliliśmy mając na uwadze dobro dzieci i żeby miały szansę rozwijania swoich zainteresowań, że Pan Dyrektor od ferii zimowych zorganizuje grupę teatralną, ale z innym instruktorem. W imieniu dzieci dziękuję za taką możliwość natomiast gdzieś jej w sercu pozostaje żal ponieważ przyjdzie nowy instruktor i praca dla dzieci zacznie się od początku.  Te 3 lata, które spędziły z poprzednią instruktorką tak naprawdę będą stracone, gdyż nie wiadomo w jaki sposób dzieciaki się zaklimatyzują. Przykro jest jej, że nie mając żadnych merytorycznych powodów zakończyła działalność taka grupa. Kończąc współpracę z Panią Żdanowską nie było chęci, próby podjęcia jakieś działalności w innym kształcie. Ten pomysł zorganizowania grupy teatralnej pojawił się teraz po naszej interwencji. Ma wrażenie , że ta sprawa została potraktowana bardzo osobiście, zbyt emocjonalnie,
a zupełnie było to nie potrzebne.

Pan Marek Hammer zwrócił się do Pani Byszewskiej i podziękował jej za to, że przyjechała i wypowiedziała się w tej kwestii, ponieważ Państwo Radni nic na ten temat nie wiedzieli, mimo, że pismo zostało złożone do Pana Przewodniczącego. Bardzo dobrze, że temat został nagłośniony, a tym samym oczekujemy wyjaśnień dotyczących tej sprawy. Sam osobiście był na przedstawieniu wystawianym przez tę grupę i rzeczywiście             

było ono dopracowane.

Pan Grzegorz Sikorski- Przewodniczący Rady poinformował, że rzeczywiście takie pismo otrzymał, około 2 m-ce temu, przeczytał je i ustaliliśmy z Panią Iwonką, że na sesje zostanie Państwu przekazane. Minęły dwa miesiące i nie ukrywa, że zapomnieliśmy o tym piśmie. .Przykro mu że nie zostało przekazane, ale zostaliście Państwo powiadomieni .

Pan Dyrektor MGOK poinformował, że umowa-zlecienie z Panią Małgorzatą Żdanowską skończyła się 30 czerwca i do tej pory nie dostał od niej żadnej informacji , że zamierza podjąć dalszą współpracę .
W związku z tym od stycznia postanowił zatrudnić innego instruktora.

Pani Agata Byszewska zauważyła, że na spotkaniu u Pana Burmistrza, zadała pytanie, czy nie mając żadnej informacji od Pani Żdanowskiej przed wrześniem kiedy zajęcia się zaczynają, czy Pan Dyrektor podjął jakieś działania w stronę kontaktu z nią, ponieważ wydaje jej się, że rzeczą naturalną jest, iż pracodawca, osoba zatrudniająca, jeśli pracownik dobrze działa występuje sama do osoby, czy ta jest zainteresowana w dalszym ciągu prowadzeniem tych zajęć. Sam przyznał, że odetchnął z ulgą, że Pani Żdanowska nie nawiązała z nim kontaktu.

Pan Grzegorz Sikorski-Przewodniczący Rady zapytał, czy Państwo Radni chcą zapoznać się z tym pismem to go przedstawimy.

Pan Marek Hammer zauważył, że to pismo było już dwa miesiące temu, a z tego co wiadomo poszła już odpowiedź, więc oczekuje wyjaśnienia jaka była odpowiedź.

Pan Grzegorz Sikorski-Przewodniczący Rady wyjaśnił, że pismo było tylko do wiadomości, więc Rada żadnej odpowiedzi  nie przygotowywała. Nie otrzymał żadnej odpowiedzi i nic więcej na ten temat nie wie.

Pani Agata Byszewska wskazała, że pismo od rodziców było kierowane do Pana Burmistrza, do wiadomości Rady. Odpowiedź z Urzędu Gminy, podpisaną przez Panią Małgorzatę Dudkę jest z dnia 17 listopada  i po tej odpowiedzi w dniu 28 listopada spotkaliśmy się u Pana Burmistrza. Wówczas zapadły te ustalenia
 o których wcześniej wspomniała. Żałuje, że trzy lata zostanie zaprzepaszczone i tak zupełnie bez powodu.   

Pan Grzegorz Stolarski-sołtys sołectwa Płaciszewo poparł wniosek Pana Gadomskiego odnośnie oświetlenia przejścia dla pieszych, ponieważ sam miał przypadek , że w ostatniej chwili zobaczył pieszego i zahamował. Następnie odniósł się do działalności MGOK-u i podziękował Panu Dyrektorowi za ciekawą i fajną inicjatywę, która odbyła się latem tego roku, chodzi tu o „Kram z kulturą”, który objeżdżał nasze miejscowości . Skierowane było to głównie do dzieci. Mieszkańcom się to bardzo spodobało. Takie imprezy odbywają się w Glinojecku, a teraz mieszkańcy mogli zobaczyć jak to się odbywa na wsiach. Przy uchwalaniu budżetu poprosił Państwa Radnych, aby Ci przeznaczyli jakieś pieniądze dla MGOK ponieważ uważa, że taką inicjatywę trzeba rozszerzyć o więcej takich działań oraz o więcej miejscowości. Zasugerował, aby sołtysi z funduszy sołeckich  przeznaczali pieniądze na jakieś festyny wiejskie. Kolejno odniósł się do  Woli Młockiej i zasugerował, że trzeba tym mieszkańcom coś zaproponować w zamian zabrano im straż i była propozycja zamknięcie szkoły. Kiedyś ta wioska tętniła życiem.

Pan Zbigniew Babicz zwrócił się do Pana Burmistrza i poinformował, że  przeglądał projekt budżetu na 2018 rok i nie zauważył w nim żadnej kwoty zarezerwowanej na budowę deszczówki przy  pawilonach przy ulicy Płockiej. Pan Antoni Strzembeczny był tam z Projektantem, czy nic tam nie będzie się działo?

Pan Antoni Strzembeczny - pracownik Urzędu wyjaśnił, że przystępujemy do opracowania zlewni wód min. tam przy pawilonach,rowu G8 przy ulicy Spokojnej, aż od  Garwarza, od ulicy Ciechanowskiej rowu biegnącego przy pawilonach przy ulicy Ogrodowej , targowisko do samego wylotu do rzeki. Chcemy jeszcze w tym roku zrobić takie opracowanie dla całości z uwzględnieniem pawilonów.

Pan Dyrektor LO zauważył, iż korzystając z tak licznego zgromadzenia, ponieważ nie do wszystkich skierowane zostały imienne zaproszenia na obchody XX-lecia szkoły, zaprasza zarówno wszystkich obecnych jak i innych mieszkańców gminy jutro na godz. 17.00 do Domu kultury na uroczystości związane z  XX-leciem LO.

Pan Piotr Gadomski zauważył, że stan kaplicy na cmentarzu komunalnym jest zły. Jest ona zawilgocona
i odpadają płytki. Następnie zaproponował,  żeby zorganizować przejazd Radnych po gminie w celu sprawdzenia jakości przekazanych budynków i jak one są użytkowane, a tym samym objechalibyśmy drogi które wskazane są do remontu.

Pan Dariusz Lewandowski odniósł się do wypowiedzi Pana Stolarskiego i zauważył, żeby nie litować się nad strażą w Woli Młockiej ponieważ dwa lata temu był na zebraniu, gdzie został okrzyknięty, że chce zamknąć straż w Woli Młockiej. Za dwa tygodnie mieszkańcy się zebrali, spisali protokół sprawozdawczo- wyborczy  i przez rok czasu nic nie działają. Nie zarejestrowali się w KRS-ie, nie zrobili nic. Oni na własną prośbę zamknęli tę straż. W związku z tym samochód został wycofany , jest teraz do sprzedania. Byliśmy z Komisją Rewizyjną w Bibliotece, rozmawiał z Panią Sołtys, która chce przenieść Bibliotekę do garażu po straży i zrobić tam centrum kultury w Woli Młockiej. Pani Sołtys i Panie z Koła Gospodyń działają, ale strażacy nie zrobili nic w temacie, żeby ta jednostka tam istniała. Nie zarejestrowana w KRS-ie automatycznie jednostka przestaje istnieć.

Pan Grzegorz Sikorski –Przewodniczący Rady odniósł się do akcji Szlachetna Paczka i nie zgodzi się  z Panem Zubelewiczem, że nie będzie ona potrzebna, ponieważ w dniu wczorajszym oglądał na jednej ze stacji, program gdzie Pana Wicepremier Morawiecki, który również przygotował Szlachetną Paczkę, otrzymał raport, że 2 mln. naszych rodaków żyje w nędzy. W związku z tym podziękował tym radnym, którzy angażują się w jej przygotowanie, Pani Małgosi oraz wszystkim darczyńcom . Jest to naprawdę szczytny cel i cieszy się że chcemy komuś pomóc.       

 

Ad.11 .

 

          Ponieważ  innych  spraw  nie  wnoszono,  Przewodniczący  Rady  postanowił  o  zakończeniu  Sesji,  podziękował  wszystkim  za  przybycie  i  udział    w  jej  obradach.

 

Sekretarz   Obrad:                                                                                      Przewodniczący  Rady:

Jastrzębski Paweł                                                                                                Sikorski Grzegorz

 

 

 

 

 

 

Dokument wytworzony przez: Rada
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wernicka Iwona
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 stycznia 2018 11:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Iwona Wernicka
Ilość wyświetleń: 528
03 stycznia 2018 11:14 Iwona Wernicka - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl