Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Protokoły z sesji zobacz archiwum »

PROTOKÓŁ NR XX/17 z obrad XX Sesji Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 21 grudnia 2017 roku

PROTOKÓŁ NR XX/17

 

z obrad XX Sesji Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 21 grudnia 2017 roku odbytej w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Glinojecku, pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady – Grzegorza Sikorskiego.

Obrady trwały od godziny 10.00 do godziny 12.10.

Rada obradowała w składzie - 14 radnych  (nieobecny Radny Pan Dariusz Lewandowski), zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.

Ponadto uczestniczyli:

 1. Burmistrz Miasta i Gminy- Łukasz Kapczyński
 2. Sekretarz Miasta i Gminy-Zenona Babicz
 3. Skarbnik Miasta i Gminy -  Celina Czerska
 4. Kierownicy jednostek:  Pan Jacek Klopper- Prezes TBS, Pan Wojciech Bruździński – Dyrektor MGOK, Pan Krzysztof  Turalski – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Glinojecku, Pani Małgorzata Sobolewska –Dyrektor Szkoły Podstawowej w Woli Młockiej, Pan Wiesław Mostowy – Dyrektor LO w Glinojecku, Pani Grażyna Konstantynowicz- Dyrektor M-G Przedszkola w Glinojecku, Pan Marek Marcinkowski – Dyrektor Zespołu Szkół w Ościsłowie, Pani Teresa Sosińska – Kierownik MGOPS w Glinojecku, Pan Waldemar Jóźwiak –Dyrektor SPZ ZOZ w Glinojecku, Pani Urszula Wróblewska- Kierownik MGBP w Glinojecku, Pan Andrzej Franczak- Prezes ZGK, Pan asp. szt. Mariusz Żukowski- Kierownik Posterunku Policji w Glinojecku .
 5. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy: Pani Sylwia Koziatek - Inspektor ds. budownictwa, planowania przestrzennego i inwestycji gminnych, Pan Tomasz Lewandowski – Specjalista ds. promocji, współpracy z instytucjami i wdrażania projektów informatycznych, Pani Barbara Kupniewska - Referent ds. gospodarki nieruchomościami, lokalami i majątkiem gminy ;
 6. Pani Bożenna Marchel-Potrzuska – Radca Prawny;
 7. Sołtysi - zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.

PRZEBIEG SESJI:

Ad. 1

Przewodniczący Rady Pan Grzegorz Sikorski otwierając obrady przywitał zebranych, stwierdził quorum konieczne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Ad.2

Porządek obrad Sesji z wprowadzonymi  zmianami, zaproponowany został przez Przewodniczącego Rady w następującym brzmieniu:

 1. Otwarcie,  stwierdzenie  quorum.
 2. Przyjęcie  porządku  obrad.
 3. Przyjęcie  protokołu  z  poprzedniej  Sesji.
 4. Powołanie  Sekretarza  obrad.
 5. Wystąpienia zaproszonych gości.
 6. Interpelacje i zapytania Radnych.
 7. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza. 
 8. Podjęcie  uchwał:

1)   w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Glinojeck:

a)  przedstawienie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Glinojeck,

b)  odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

c)  przedstawienie autopoprawek Burmistrza do projektu uchwały,

d)  głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Burmistrza,

e)  dyskusja nad projektem uchwały,

f)   głosowanie nad przyjęciem uchwały.

2)   Uchwała Budżetowa Gminy Glinojeck na 2018 rok:

a)   przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,

b)   odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

c)   odczytanie opinii poszczególnych Komisji Rady Miejskiej,

d)   przedstawienie autopoprawek Burmistrza do projektu uchwały budżetowej

e)   dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,

f)    głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Burmistrza,

g)   głosowanie wniosków komisji Rady Miejskiej nie uwzględnionych przez      

     Burmistrza w autopoprawce oraz pozostałych zgłoszonych wniosków,

h)   głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej.

3)   w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie komunalnego lokalu użytkowego w Glinojecku przy ul. Targowej 6, zajmowanego przez gabinet stomatologiczny;

4)   w sprawie przystąpienia do opracowania Studium uwarunkowań i kierunków   zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Glinojeck;                                                                                 

5) w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej;                                                                                                          

6) w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach   

     wsparcia;

7) w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Glinojeck;

8) w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Glinojeck na rok 2017;

9) w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego  i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Glinojeck oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.

9. Oświadczenie Rady Miejskiej w Glinojecku wyrażające stanowisko w sprawie wniosku Prokuratora Rejonowego w Ciechanowie.                                              

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.                                                                   

11. Oświadczenia i wolne wnioski.

12. Zakończenie obrad.

 został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3

Sekretarzem na Sesji Rady Miejskiej w dniu 30 listopada 2017 roku był Radny Pan Paweł Jastrzębski, który poinformował zebranych, że zapoznał się z protokołem,  w pełni odzwierciedla on jej przebieg, w związku
 z powyższym  wnosi o przyjęcie go bez czytania. 

Protokół z Sesji Rady Miejskiej z dnia 30 listopada 2017 roku  Rada Miejska przyjęła jednogłośnie.

Ad. 4

Na Sekretarza Obrad dzisiejszej Sesji powołany został  Radny Pan Andrzej Gontarski , który zajął miejsce w Prezydium.

Ad. 5

Nikt z zaproszonych gości nie zabrał głosu.

Ad.6

Pytania zadawali:

Pan Stanisław Zubelewicz poprosił Kierownika Posterunku Policji Pana Mariusza Żukowskiego, żeby podjął działania prewencyjne w celu uświadamiania osób jeżdżących na rowerze po zmroku i nieoznakowanych. Opowiedział przypadek z udziałem rowerzystki.

Pan Kierownik Posterunku Policji w Glinojecku poinformował, że w okresie jesiennym i zimowym jest prowadzona akcja: ,,Twoje światło, twoje bezpieczeństwo”. Ludzie powinni używać kamizelek odblaskowych. Są uświadamiani, a czasem nawet karani za ich brak.

Na sesję przybył Pan Radny Dariusz Lewandowski.

Pan Piotr Gadomski poprosił o przygotowanie ulotek,  w celu uświadomienia społeczeństwa, czym można palić, a czym nie w piecu. Zauważył, że, może należałoby przeprowadzić na wioskach cykl edukacyjny na ten temat.

Pan Burmistrz  poinformował, że taką akcję edukacyjna właśnie rozpoczynamy. Dziś prawdopodobnie dostarczone zostaną do Urzędu ,,Wieści Glinojecka” i tam również ten ważny apel, który wygłosił Pan Radny do mieszkańców będzie poruszany. Ponadto przygotowujemy ulotki.

Pan Andrzej Gontarski zapytał, jak wygląda sprawa podłączenia nitki gazu ziemnego do  Glinojecka? Kiedyś ten temat był poruszany i w świetle tego co powiedział jego poprzednik byłby jak najbardziej na czasie . Chciałby, żeby nad tym tematem głębiej się pochylić i poprosił o więcej informacji na ten temat. 

Innych zapytań i interpelacji nie było.

Ad.7

Pan Burmistrz  poinformował, że w okresie międzysesyjnym zostało wydanych 5 zarządzeń, a  następnie  przedstawił  sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza.

Uwag, wniosków i zapytań nie było.

Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 8

Podjęcie uchwał:

1)      w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Glinojeck.

a)      przedstawienie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Glinojeck

 Projekt uchwały przedstawiła Pani Celina Czerska– Skarbnik Miasta i Gminy .

b)      odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

 Uchwałę Nr Ci.363.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
5 grudnia 2017 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck  projekcie  uchwały o wieloletniej prognozie finansowej wraz z uzasadnieniem przedstawiła Pani Celina Czerska– Skarbnik Miasta i Gminy (stanowi załącznik do protokołu).

c)      przedstawienie autopoprawek Burmistrza do projektu wieloletniej prognozy finansowej

Pani Skarbnik omówiła autopoprawki przygotowane przez Pana Burmistrza.

Następnie Pan Grzegorz Sikorski– Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił autopoprawki Burmistrza.(autopoprawki stanowią załącznik do niniejszego protokołu) .

d)      głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Burmistrza

Autopoprawkę  nr I

Rada Miejska w Glinojecku przyjęła jednogłośnie.

Autopoprawkę  nr II

Rada Miejska w Glinojecku przyjęła jednogłośnie.

e)      dyskusja nad projektem uchwały,

Pan Marek Kuminiarczyk poinformował, że ma zastrzeżenia do WPF-u, ponieważ jako Radny drugiej kadencji przyjmowaliśmy pewne inwestycje do wykonania. Jedna z inwestycji ciągnie się od 2012 roku, gdzie obiecaliśmy mieszkańcom wybudowanie nowej drogi w Glinojecku (lata 2012-2018) i nakłady, które na to ponieśliśmy miały być ponad 1 839 000,00 zł. Wydaliśmy mało, ponieważ zrobiona została tylko dokumentacja. Obecnie jest ona nie utwardzona, natomiast limit wydatków na 2018 rok tj. 5 tys. zł , czyli zakładamy, że tej drogi nie zrobimy w okresie w którym obiecaliśmy mieszkańcom, a mieliśmy na to 6 lat. Poruszał już ten temat przy udzielaniu absolutorium, gdzie pokazywał, że wykonanie wielu zadań w WPF zostało wykonane w 1-2 % . Ponadto znosimy inne inwestycje: budowa kanalizacji w Ościsłowie, termomodernizacja budynku, zaplecza na stadionie , budowa sieci kanalizacyjnej i chodników w ulicy Ogrodowej i Parkowej w Glinojecku. Mamy małe środki finansowe przeznaczone na te cele i nie będziemy w stanie wykonać tych inwestycji we wskazanym w  WPF- ie terminie.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że rozmawialiśmy na ten temat na posiedzeniu komisji i udzielała odpowiedzi.       

Dyskutowaliśmy na temat nowej ulicy i decyzją Państwa było to, że obecnie nie wprowadzamy jej do budżetu, oraz, że nie usuwamy jej z WPF-u, a zostawimy sobie wyjście, że będzie mogła być realizowana w każdej chwili. Nie będzie księgowana jako inwestycja zaniechana. Jeśli chodzi o inwestycje na ul. Ogrodowej to jest nie realizowana. W związku z tym , że trudniejsze jest pozyskanie środków na przebudowę drogi ,a ponadto to zadanie zmieniło nazwę i jest przeniesione do działu 900 pn. „Budowa sieci sanitarnej, deszczowej i wodociągowej wraz z przebudową rowu melioracyjnego i odtworzeniem jezdni i chodników wraz z wjazdami w ulicy Ogrodowej i Parkowej w Glinojecku –poprawa infrastruktury drogowej”. To , że jest zaplanowana mała kwota tj. wkład własny ponieważ w przypadku inwestycji, gdzie jest możliwe ubieganie się o dofinansowanie planujemy tylko wkład własny. Tak jak w przypadku oczyszczalni mamy już podpisaną umowę, więc możemy planować po stronie dochodowej na lata następne dotacje. Podobnie jest z e-usługami. W przypadku pozostałych zadań planowany jest wkład własny. Będziemy  ubiegać się o dofinansowanie.  Tak samo jest z kanalizacją w Ościsłowie będziemy ubiegać się  o dofinansowanie. Przy inwestycjach jakie są planowane na 2018 rok, kwota inwestycji tj. 6 800 000,00 zł
i tylko zaplanowany jest wkład własny. Z czegoś musimy zrezygnować, żeby coś zrobić a mamy jeszcze wydatki obligatoryjne.

Pan Andrzej Gontarski zauważył, że w WPF mamy okres graniczny 2012-2018, czyli inwestycja budowy nowej drogi w Glinojecku nam automatycznie wypada, czy  będziemy musieli podejmować nową decyzję, żeby ją znów wprowadzić do budżetu?     

Pani Skarbnik wyjaśniła, że cały 2018 rok jest na podjęcie decyzji, WPF można zaktualizować. To jest Państwa decyzja.

Pan Stanisław Zubelewicz poinformował, że w 2016 roku do projektu budżetu na 2017 rok złożył wniosek
o dotyczący rozbudowy Urzędu Gminy , który wówczas nie znalazł się w WPF-ie i obecnie też go nie ma. Wie, że pewne działania w tę stronę zostały zrobione, były czynione pewne koncepcje i jego zdaniem jakiś zarys tego tematu powinien się znaleźć w WPF-ie. Kiedy będzie realizacja tej inwestycji tego nie wie, ale jakiś projekt trzeba już robić. Konieczność tego jest. Zapytał, czy w WPF-ie na 2018 rok wprowadzamy tę inwestycję, czy wcześniej uzgadniamy ten temat i wprowadzimy na 2019 rok?

Pani Skarbnik poinformował, że było planowane na ten cel 86 100,00 zł i w trakcie roku zostało zdjęte z WPF-u, ponieważ była decyzja, że nie realizujemy tego zadania. Wprowadzając to zadania w tej chwili do WPF-u to musimy zaplanować jakieś środki na 2018 rok, żeby była ciągłość, gdyż inaczej RIO nie przyjmie nam WPF-u. Zaproponowała, żeby w trakcie roku podjąć decyzję. Jeśli będą jakieś środki można tę inwestycję zaplanować.

Pan Grzegorz Sikorski poinformował, że ulica Ogrodowa musi być cała rozebrana i będzie kosztowała Gminę 2 000 000,00 zł . W roku ubiegłym był złożony wniosek na tę ulicę, niestety środki nie zostały przyznane i nie została wykonana. W związku z tym tak niskie było wykonanie budżetu. W bieżącym budżecie jest wiele zadań na które będą składane wnioski o dofinansowanie i są duże zadania, gdzie wkład własny tj. 6 000 000,00 zł . Jeśli dostaniemy te pieniądze to te zadania będą zrealizowane. Zakłada, że może na dwie z tych dużych inwestycji dostaniemy dofinansowanie.   

Innych uwag zapytań i wniosków nie było 

f)        głosowanie nad przyjęciem uchwały.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym  podjęła uchwałę nr XX/208/2017 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Glinojeck stosunkiem głosów: 14 za, 1 wstrzymujący się. 

Uchwała wraz załącznikami stanowi integralną część  niniejszego protokołu.

2)      Uchwała Budżetowa Gminy Glinojeck na 2018 rok

a)      przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem

 Projekt uchwały przedstawiła Pani Celina Czerska– Skarbnik Miasta i Gminy .

b)     odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

 Uchwałę Nr Ci.364.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
5 grudnia 2017 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck  projekcie  uchwały budżetowej na 2018 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu wraz z uzasadnieniem przedstawiła Pani Celina Czerska– Skarbnik Miasta i Gminy (stanowi załącznik do protokołu).

c)      odczytanie opinii poszczególnych Komisji Rady Miejskiej,

Pan Stanisław Zubelewicz przedstawił opinię Komisji Planu, Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Glinojecku w sprawie budżetu Gminy Glinojeck na 2018 rok.(stanowi załącznik do protokołu)

d)      przedstawienie autopoprawek Burmistrza do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Glinojeck na 2018 rok , 

Autopoprawki  omówiła Pani Celina Czerska– Skarbnik Miasta i Gminy (autopoprawki  stanowią załącznik do niniejszego protokołu) .

Następnie przedstawiła planowane w budżecie na 2018 roku inwestycje.

e)      dyskusja nad projektem uchwały

Następnie kolejno pytania zadawali:

Pan Andrzej Gontarski zauważył, że planowana nowa ulica w Glinojecku jest o tyle istotna dla osób tam mieszkających, ponieważ jest problem z dojazdem. Mieli obiecane 6 lat temu, że mogą się budować i że ta ulica będzie im tam doprowadzona. W związku z tym co roku systematycznie zbierają podpisy i monitują, żeby wywrzeć presję na Radnych, żeby tę ulicę doprowadzić do stanu używalności. Koszt tej inwestycji wynosi ok. 2 000 000,00 zł i w tej chwili nie ma na to pieniędzy, więc umówiliśmy się wstępnie, że można byłoby póki co utwardzić nawierzchnię ulicy na tyle, żeby można było w tym okresie poruszać się  po niej różnym sprzętem. W związku z tym, że będą to koszty 5 tys. zł zapisane w WPF-ie poprosił, żeby
w uzasadnieniu do uchwały budżetowej wpisać kwotę przeznaczoną na te drogę. Następnie poprosił
o informację odnośnie ulicy Spokojnej, na jakim jest etapie przejęcie gruntu na którym jest rów?  Kolejno zwrócił się do Pani Skarbnik i zauważył, że w WPF-ie w wydatkach majątkowych jest przebudowa budynków pełniących funkcje społeczno-kulturalne w miejscowości Kondrajec Szlachecki, Wola Młocka, Żeleźnia itd., czy zakres tych inwestycji wybiega poza Fundusz Sołecki i czy Gmina będzie partycypować
w kosztach inwestycji?

Pani Skarbnik odpowiedziała, że tak. Wyjaśniła, że to było zadanie wprowadzone w 2017 roku i w roku 2018 jest rozszerzone o miejscowość Budy Rumockie. To jest tylko i wyłącznie wkład własny bez Funduszu Sołeckiego.

Pan Andrzej Gontarski zauważył, że rozmawialiśmy 2-3 lata temu, że Państwo Sołtysi wywierają swego rodzaju presję na Radę. Zaczynamy pewną inwestycję  z Funduszu Sołeckiego i na jej zakończenie brak pieniędzy z Funduszu, a potem są prośby żeby dołożyć z budżetu gminnego. Mówiliśmy o tym, żeby te praktyki maksymalnie ukrócić.

Pan Burmistrz wyjaśnił, że jest to kwota w granicach 30 - 35 tys. zł , przeznaczona na tę inwestycję . Jeśli chodzi o ulicę Spokojną i zagospodarowanie terenu to działka nr 685, dziś jest jeszcze Skarbu Państwa.
3 września wystąpiliśmy z wnioskiem do Starosty Ciechanowskiego o jej komunalizację i w grudniu otrzymaliśmy informację, że zostało to przekazane do Wojewody. Czyli procedura jest cały czas w toku . Jest to działka o wielkości 1, 4 ha (sam rów).    

Pan Andrzej Gontarski zapytał, czy możemy w uzasadnieniu do uchwały budżetowej dopisać kwotę 35 tys. zł na utwardzenie nowej drogi?

Pani Skarbnik odpowiedziała, że tak. Zaproponowała zapis na str. 5 uzasadnienia w Dziale Transport  i łączność.

f)        głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Burmistrza

Autopoprawkę  nr I

Rada Miejska w Glinojecku przyjęła jednogłośnie.

Autopoprawkę  nr II

Rada Miejska w Glinojecku przyjęła jednogłośnie.

Autopoprawkę  nr III

Rada Miejska w Glinojecku przyjęła jednogłośnie.

g)      głosowanie wniosków komisji Rady Miejskiej nie uwzględnionych przez Burmistrza  w autopoprawce oraz pozostałych zgłoszonych wniosków,

Wniosków komisji Rady Miejskiej nie było.

h)      głosowanie nad przyjęciem uchwały  budżetowej,

Rada Miejska jednogłośnie w głosowaniu jawnym  podjęła uchwałę nr XX/209/2017 Uchwała Budżetowa Gminy Glinojeck na 2018 rok

Uchwała wraz załącznikami stanowi integralną część  niniejszego protokołu.

PRZERWA W OBRADACH

3)   w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie komunalnego lokalu użytkowego w Glinojecku przy
ul. Targowej 6, zajmowanego przez gabinet stomatologiczny;

Projekt uchwały przedstawiła Pani Zenona Babicz– Sekretarz Miasta i Gminy.

Uwag, wniosków i zapytań nie było.

Rada Miejska jednogłośnie w głosowaniu jawnym  podjęła uchwałę nr XX/210/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie komunalnego lokalu użytkowego w Glinojecku przy ul. Targowej 6, zajmowanego przez gabinet stomatologiczny.

Uchwała stanowi integralną część  niniejszego protokołu.

4)   w sprawie przystąpienia do opracowania Studium uwarunkowań i kierunków   zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Glinojeck;  

Projekt uchwały przedstawiła Pani Zenona Babicz– Sekretarz Miasta i Gminy.

Uwag, wniosków i zapytań nie było.

Rada Miejska jednogłośnie w głosowaniu jawnym  podjęła uchwałę nr XX/211/2017 w sprawie przystąpienia do opracowania Studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Glinojeck.

Uchwała wraz z załącznikiem stanowi integralną część  niniejszego protokołu.

5)   w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej;   

Pan Dariusz Lewandowski– Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Glinojecku przedstawił plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok. Ponadto wskazał, że Komisja wnioskuje o jego przyjęcie  w przedstawionym brzmieniu.

Projekt uchwały przedstawiła Pani Zenona Babicz– Sekretarz Miasta i Gminy.

Pani Bożenna Merchel-Potrzuska- Radca Prawny zauważyła, że w projektach uchwał, które były wysyłane do Państwa Radnych wcześniej, ustawa o samorządzie gminnym nie miała jeszcze zmian. W dniu 19 grudnia 2017 roku ukazała się zmiana do tej ustawy, w związku z tym jeśli Państwo pozwolą to przy wysyłaniu podjętych uchwał  do Wojewody Mazowieckiego będziemy wpisywać Dziennik Ustaw ze zmianami.

Radni jednogłośnie wyrazili na to zgodę.

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

Rada Miejska jednogłośnie w głosowaniu jawnym  podjęła uchwałę nr XX/212/2017 w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej .

Uchwała wraz z załącznikiem stanowi integralną część  niniejszego protokołu.

6)   w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach  wsparcia;    

Projekt uchwały przedstawiła Pani Teresa Sosińska – Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Glinojecku.

Uwag, wniosków i zapytań nie było.

Rada Miejska jednogłośnie w głosowaniu jawnym  podjęła uchwałę nr XX/213/2017 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach  wsparcia.

Uchwała stanowi integralną część  niniejszego protokołu.

7)   w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Glinojeck;

Projekt uchwały przedstawiła Pani Czelina Czerska– Skarbnik Miasta  i Gminy .

Uwag, wniosków i zapytań nie było.

Rada Miejska jednogłośnie w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę nr XX/214/2017 w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Glinojeck.

Uchwała wraz z załącznikami stanowi integralną część  niniejszego protokołu.

8)   w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Glinojeck na rok 2017;

Projekt uchwały przedstawiła Pani Czelina Czerska– Skarbnik Miasta  i Gminy .

Uwag, wniosków i zapytań nie było.

Rada Miejska jednogłośnie w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę nr XX/215/2017  w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Glinojeck na rok 2017.

Uchwała wraz z załącznikami stanowi integralną część  niniejszego protokołu.

 9) w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego  i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Glinojeck oraz trybu i zakresu kontroli  prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.

Projekt uchwały przedstawiła Pani Czelina Czerska– Skarbnik Miasta  i Gminy .

Następnie kolejno pytania zadawali:

Pan Marek Kuminiarczyk zapytał o załącznik nr 3 do uchwały dot.: ,,informacji o wydatkach jednostki poniesionych z dotacji z budżetu Gminy Glinojeck otrzymanej za rok….w kwocie…”, czy w poprzedniej uchwale też coś takiego było? Załącznik ten wskazuje na to, że mamy nadzór nad wydatkami niepublicznych zakładów.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że był taki załącznik. Dotacje to są środki o szczególnym charakterze i one podlegają szczególnym rygorom, czyli muszą być rozliczone. Jednostka jest niepubliczna, ale pieniądze są publiczne, z naszego budżetu  i my  musimy tę dotację sprawdzić pod względem celowości, prawidłowości wykorzystania,  terminowości itp. O tym mówi ustawa o finansowaniu zadań oświatowych. Dotacja nie może być wykorzystana na wszystko, ustawa mówi o celowości jej przeznaczenia.

Pan Marek Kuminiarczyk zauważył, że w tej informacji muszą być wprowadzone tylko te faktury, które obejmują wydatki z dotacji, w pozostałą księgowość nie wchodzimy.

Pan Marek Hammer zapytał, czy jednostka niepubliczna sama decyduje jaką kwotę z dotacji przeznacza na dany cel?

Pani Skarbnik odpowiedziała, że tak, byleby zgadzało się z katalogiem dopuszczalnych wydatków zawartym w ustawie.

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

Rada Miejska jednogłośnie w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę nr XX/216/2017  w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Glinojeck oraz trybu i zakresu kontroli  prawidłowości pobrania
i wykorzystania dotacji.

Uchwała wraz z załącznikami stanowi integralną część  niniejszego protokołu.

Ad. 9

Pan Grzegorz Sikorski-Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że Prokurator zarzucił nam, że niesłusznie pobieramy opłaty jeśli chodzi o taryfy za wodę, chodzi tu o odbiór przyłącza kanalizacyjnego, lub wodociągowego. Pani Mecenas kontaktowała się z Panem, który przygotowywał taryfy . Zostało przygotowane oświadczenie, jednak na posiedzeniu komisji Radni stwierdzili, że to oświadczenie jest zbyt łagodne i Pan Zubelewicz z Panią Mecenas przygotowali kolejne oświadczenie. Następnie poprosił  autora Pana Zubelewicza o jego odczytanie.

Pan Stanisław Zubelewicz odczytał Oświadczenie Rady Miejskiej w Glinojecku wyrażające stanowisko  w sprawie wniosku Prokuratora Rejonowego w Ciechanowie.

Następnie zauważył, że uchylanie uchwał dot. taryfy wodno-ściekowej przez Prokuratora jest sprawą ogólnokrajową, gdyż  zakwestionowanych uchwał w tej sprawie jest 379. Kolejno przedstawił artykuł o tym mówiący. Takie działania Prokuratora biorą się z pisma Zastępcy Prokuratora Generalnego z 7 sierpnia 2017 r. skierowanego do wszystkich Prokuratorów Regionalnych, aby zakwestionować sprawę tych opłat za przyłącze. Następnie 17 sierpnia,  czyli 10 dni potem Minister Budownictwa powiela swoje Rozporządzenie  o wprowadzenie pkt. 7 z tymi opłatami. Uchylone uchwały dotyczą tego, że gminy same podejmują uchwałę o opłacie za przyłącze, natomiast u nas jest to jeden z elementów taryfy wodno-ściekowej, która wygląda tak jak określił Minister Budownictwa. U nas jest to zgodne z prawem. Następnie przywołał procedurę przekazywania podjętych uchwał. Naszym organem nadzorczym jest Wojewoda, a wyżej Premier. A tu okazuje się, że prawo prokuratorskie §70 nadaje Prokuratorowi możliwość uchylenia  każdej uchwały , która jest niezgodna z prawem.  Musimy spodziewać się, że po naszym odmownym  oświadczeniu Prokurator zaskarży uchwałę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Wtedy się przygotujemy jeszcze lepiej
i będziemy bronić naszej sprawy.

Pan Grzegorz Sikorski – Przewodniczący Rady zapytał, czy Państwo Radni wnoszą jeszcze jakieś poprawki do przedstawionego Oświadczenia, ponieważ musimy je jeszcze dziś wysłać?  

Pan Andrzej Gontarski  poinformował, że zgadza się z sentencją oświadczenia, natomiast myśli, że nie ma sensu eskalowania tego problemu, pójścia na boksowanie się z Prokuratorem, czy innymi organami, zaostrzania tej sytuacji bo to nic nie da. Przedstawmy swoje stanowisko,  natomiast nie ma sensu wchodzić w konflikt z Prokuraturą ponieważ z tego tytułu może mieć problemy Pan Burmistrz, czy w rezultacie Gmina.   

Pan Stanisław Zubelewicz wyjaśnił, że trzeba mieć na uwadze, iż zapis odnośnie opłaty za przyłącze mamy w taryfie wodno-ściekowej, która ma swój zakres działania do 31 maja 2018 roku i po tym dniu taryfa traci swoją ważność. Jeśli Prokurator wystąpi do Sądu i rozpoczną się procedury sądowe to już ta taryfa będzie nieważna. Wiemy już, że zmieniona jest ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków z której wynika, że my jako Rada już takiej taryfy nie będziemy zatwierdzać gdyż będzie powołany Regulator Gospodarki Wodnej Warszawie i tam będą zatwierdzane wszystkie taryfy.     

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

Rada Miejska jednogłośnie w głosowaniu jawnym zatwierdziła teks Oświadczenia wyrażającego stanowisko w sprawie wniosku Prokuratora Rejonowego w Ciechanowie.

Ad. 10

W odpowiedziach na interpelacje i zapytania Radnych, kolejno głos zabierali:

Pan Burmistrz odniósł się pytania Pana Gontarskiego  i poinformował, że firma UNIMOT wycofała się
z różnych przyczyn, głównie z powodu rozłamu w firmie  z podjętej inicjatywy gazyfikacji gm. Glinojeck. Obecnie podejmujemy próby rozmowy z innymi podmiotami, które mogą również nam zapewnić w przyszłości  możliwość podłączenia gazu. Są to początkowe rozmowy w związku z tym nie chciałby zdradzać więcej szczegółów.

Pani Małgorzata Iwańska  przedstawiła sprawozdanie z działalności charytatywnej Rady Miejskiej w latach 2014-2017.

Następnie podziękowała Radnej Bożenie Banasiak i Radnemu Dariuszowi Lewandowskiemu za coroczną pomoc przy pracach związanych z  Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Ponadto podziękowała, za to, że udało się Radnym połączyć i coś dobrego zrobić i ma nadzieję, że dalej będą się włączać w różne akcje społeczne.

Innych odpowiedzi na interpelacje i zapytania nie było.

Ad. 11

W oświadczeniach i wolnych wnioskach kolejno głos  zabierali:

Pan Dariusz Lewandowski zawrócił się do Pana Burmistrza w sprawie inwestycji drogi Krusz –Kamionka.
A mianowicie poinformował, że wykonawca złożył wniosek o przełożenie terminu położenia asfaltu z uwagi na warunki pogodowe i brak możliwości zagęszczenia podłoża pod asfalt. Można to zrobić, ale ze względu na panujące aurę asfalt może szybko ulec zniszczeniu. Czy możemy pieniądze przeznaczone w budżecie na tę inwestycję przenieść na subkonto i przedłużyć termin zakończenia inwestycji z uwagi na warunki pogodowe do czerwca przyszłego roku? Taki jest jego wniosek.

Pani Małgorzata Iwańska zauważyła, że mamy zimę i drogi boczne są w złym stanie: są nieodśnieżone , są koleiny i tzw. błoto pośniegowegdzie niższe auta trą podwoziem o zmarzniętą powierzchnię. Czy można coś z tym zrobić?

Pan Burmistrz poinformował, że termin na wykonanie tej inwestycji był do 15 grudnia w związku z tym jesteśmy w trakcie podejmowania działań związanych z tą inwestycją.

Pani Skarbnik poinformowała, że jest możliwość przeniesienia tych pieniędzy na wydatki niewygasające, trzeba to wcześniej sprawdzić pod względem  prawnym. Nie zna tej sprawy. Wcześniej było łatwiej to zrobić, teraz musi być rozpoczęty proces przetargowy i po świętach trzeba byłoby zwołać sesję w tej sprawie ponieważ Państwo musicie podjąć uchwałę w tej sprawie.

Pan Dariusz Lewandowski  zauważył, że za nieterminowe zrealizowanie inwestycji jest też trochę naszej winy ponieważ termin ogłoszenia przetargu i wejścia firmy był dość późny. W czasie rozmowy
z nadzorującym tę budowę uzyskał informację, że mógłby wyrazić zgodę na położenie asfaltu, ale to my jesteśmy gospodarzami i niegospodarnością byłoby położenie tego asfaltu, który potem ma się zniszczyć. Firmie każdego dnia, zgodnie z umową naliczane są karne odsetki, czy można temu zapobiec?

Pan Burmistrz zaprosił Radnego w celu przejrzenia dokumentacji tej inwestycji, od ogłoszenia przetargu, po zapisy w umowie i  termin wykonania inwestycji. Wtedy możemy rozmawiać na ten temat konkretnie.  

Na  zakończenie  obrad  Sesji  Przewodniczący  Rady   złożył  wszystkim  obecnym  życzenia  świąteczne  i  noworoczne.

Ad.11 .

          Ponieważ  innych  spraw  nie  wnoszono,  Przewodniczący  Rady  postanowił  o  zakończeniu  Sesji,  podziękował  wszystkim  za  przybycie  i  udział    w  jej  obradach, a następnie zaprosił do Sali Ślubów gdzie będzie spotkanie z Proboszczami Parafii Gminy Glinojeck oraz wspólne podzielenie się opłatkiem.

Sekretarz   Obrad:                                                                                      Przewodniczący  Rady:

Andrzej Gontarski                                                                                               Sikorski Grzegorz

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokument wytworzony przez: Rada
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wernicka Iwona
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 lutego 2018 15:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Iwona Wernicka
Ilość wyświetleń: 307
13 lutego 2018 15:27 Iwona Wernicka - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl