Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Protokoły z sesji zobacz archiwum »

PROTOKÓŁ NR XX/17 z obrad Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 28 grudnia 2017 roku

PROTOKÓŁ NR XX/17

 

z obrad Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 28 grudnia 2017 roku odbytej w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Glinojecku, pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady – Grzegorza Sikorskiego.

 

Obrady trwały od godziny 12.00 do godziny 12.40.

Rada obradowała w składzie - 14 radnych (nieobecna Radna Pani Zofia Kamińska), zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.

 

Ponadto uczestniczyli:

 1. Burmistrz Miasta i Gminy- Łukasz Kapczyński
 2. Sekretarz Miasta i Gminy-Zenona Babicz
 3. Skarbnik Miasta i Gminy -  Celina Czerska
 4. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy: Pan Antoni Strzembeczny - Referent ds. modernizacji
   i budowy dróg gminnych.
 5. Radca Prawny-  Bożenna Marchel-Potrzuska;

 

 

PRZEBIEG SESJI:

 

Ad. 1

 

Przewodniczący Rady Pan Grzegorz Sikorski otwierając obrady przywitał zebranych, stwierdził quorum konieczne do podejmowania prawomocnych uchwał.

 

Ad.2

 

Porządek dzienny zaproponowany przez Przewodniczącego Rady, został przyjęty jednogłośnie                         w następującym brzmieniu:

 1. Otwarcie,  stwierdzenie  quorum.
 2. Przyjęcie  porządku  obrad.
 3. Powołanie  Sekretarza  obrad.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Podjęcie  uchwał:

1)      w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017.

      6.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.                                                                  

      7. Oświadczenia i wolne wnioski.

      8.Zakończenie obrad.

 

Ad. 3

Na Sekretarza Obrad Sesji powołany został  Radny Pan Marek Kuminiarczyk , który zajął miejsce w Prezydium.

Ad. 4

Pytania zadawali:

Pan Zbigniew Babicz  zapytał odnośnie uchwały nad którą Radni mają głosować, co mówi umowa
z wykonawcą tzn. czy zapisane są w niej jakieś kary umowne? Nie rozumie jak można sobie przenosić środki z roku na rok? Ktoś podpisał umowę, nie wykonał zadania, a tym samym nie wywiązał się z zadania. Myśli, że jest tu coś nie tak. Prawidłowym byłoby branie kar umownych, a kara dzienna umowna, z tego co przeczytał w internecie wynosi ok 1 600,00 zł. Są to pieniądze dla budżetu. 

Pan Grzegorz Sikorski-Przewodniczący Rady zauważył, że odpowiedź na to pytanie Pan Radny powinien uzyskać w pkt 6 porządku obrad. Odpowiemy jednak przy rozpatrywaniu uchwały.

Innych zapytań i interpelacji nie było.

Ad.5

Podjęcie uchwał:

1)      w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017.

 Projekt uchwały przedstawiła Pani Celina Czerska– Skarbnik Miasta i Gminy 

Następnie pytania zadawali:

Pan Zbigniew Babicz poinformował, że podtrzymuje pytanie, które zadał w pkt. 4 porządku obrad.

Pani Skarbnik poinformowała, że te dwie rzeczy nie łączą się ze sobą tzn. umowa, kary umowne i nasza uchwała w sprawie wydatków niewygasających. Po sygnale, który otrzymała na poprzedniej sesji, dzwoniła do RIO, żeby się skonsultować w tej sprawie. Podpisując umowę z wykonawcą mamy zobowiązanie na 2017 rok, które nie zostało zrealizowane, ale nie zostało też zdjęte z budżetu. W związku z powyższym, musimy zabezpieczyć te środki ponieważ niezależnie od terminu wykonania inwestycji te pieniądze musimy mieć. Dlatego jest sytuacja, żeby przenieść je na odrębny rachunek bankowy.  Nie mamy tego zadnia
w budżecie na 2018 roku i jeśli wykonawca przyniesie nam fakturę np. 4 stycznia, czym my wtedy zapłacimy? Pieniądze te wejdą w wolne środki, ale wolne środki z 2017 roku  wolno jest wprowadzić do budżetu dopiero po sporządzeniu bilansu, czyli 30 kwietnia. RIO nie wyraża zgody, żeby zrobić wcześniej wolne środki. Jeśli dziś Państwo podejmiecie taką uchwałę środki te przeniesione zostaną na odrębny rachunek budżetu i w tym momencie nie wchodzą do budżetu. Kiedy wpłynie faktura to z tego rachunku wypłaci zobowiązanie, które zostało podpisane, a nie zrealizowane w 2017 roku.

Pan Zbigniew Babicz  zapytał, czy jest możliwość żeby w styczniu wpłynęła do Urzędu faktura za niewykonaną pracę?      

Pani Skarbnik poprosiła, żeby Pan Rady dokładnie słuchał tego co ona mówi. Nie można zapłacić za niewykonaną pracę. Jedyna datą konkretną, która podała to że do końca kwietnia nie może wprowadzić do budżetu wolnych środków. Jeśli nie podejmiemy tej uchwały w styczniu musielibyśmy zwoływać sesje
 i planować większe zadłużenie. Nie będziemy mieli z czego zapłacić za tę inwestycję. Na 2018 rok nie mamy tego zadania w budżecie, a wydatek będzie dokonany w 2018 roku.

Pan Zbigniew Babicz zapytał, czy mamy te pieniądze w budżecie tegorocznym?

Pani Skarbnik odpowiedziała, że tak.

Pan Zbigniew Babicz myśli, że inwestycja nie została wykonana w tym roku ponieważ nie było na to pieniędzy.

Pani Skarbnik zauważyła, że nie wie skąd Pan Radny ma takie podejrzenia, ponieważ pieniądze są i nie ma żadnego problemu żeby zapłacić. Podejmowaliście Państwo uchwałę, czy Pan podejmował ją świadomie?

Pan Zbigniew Babicz tak świadomie.

Pani Skarbnik zauważyła, że chyba Pan widział, że nie zdejmujemy tej inwestycji z budżetu?

Pan Zbigniew Babicz zapytał dlaczego mamy tu problem z karami umownymi?

Pani Skarbnik odpowiedziała, ze nie mamy z tym problemu.

Pan Burmistrz wyjaśnił, że mamy do wykonania określone zadanie w tym roku, istnieje prawdopodobieństwo, że umowa nie zostanie wykonana, bo zostały trzy dni. Zakładamy, że ta umowa zostanie wykonana w roku kolejnym. Niezależnie od dnia jej wykonania to mamy do czynienia sytuacją zobowiązania z tego roku, które nie wygasło gdyż na podstawie umowy i budżetu tego roku dalej jest niezrealizowane. Nie ma to wpływu  na kary umowne, a jedynie istnieje problem, że to zadanie, które jest
zaplanowane na ten rok,  w tym roku nie zostanie wykonane w całości i dlatego nie możemy w tym roku za nie zapłacić. Więc, jeśli zostanie wykonane w roku kolejnym to tą uchwałą zobowiązania niewygasającego dajemy możliwość, żeby zapłacić za tę inwestycje w kolejnym roku za zadanie z tego roku. 

Pan Zbigniew Babicz  zapytał, czym wykonawca uzasadnia  nie wykonanie tejże inwestycji?

Radca Prawny poinformowała, że chciałaby, żeby na to spojrzeć w dwóch płaszczyznach: cywilnoprawnej
i z ustawy o finansach publicznych. Dziś mamy tu do czynienia z ustawą o finansach publicznych dot. niezrealizowania kwoty wydatku. Za wykonaną pracę trzeba zapłacić, natomiast jeśli się nie zapłaci to te środki wygasną. Gdyby zaszła taka sytuacja, to trzeba byłoby podejmować na drugi rok uchwałę 
o wprowadzenie do budżetu nowej inwestycji pn. realizacja tej drogi i to byłaby zupełnie nie potrzebną sprawą. Kary umowne nie zostały zakończone ponieważ umowa nie została zrealizowana. Sprawa cywilna kar umownych jest zupełnie odrębna i ona jest w gestii tego kto podpisywał umowę, czyli Pana Burmistrza. Dziś kary są w toku, ponieważ do 15 grudnia była realizacja inwestycji. Dziś kwestie prawa cywilnego zostawiamy, a rozmawiamy o kwestii finansów publicznych i to jest w gestii Państwa.

Pan Piotr Gadomski poinformował, że jego syn pracuje w formie budowlanej w Ciechanowie i mówił, że żadna taka inwestycja nie będzie wykonana na dzień dzisiejszy, ponieważ warunki pogodowe są złe. Jeśli położą asfalt to będzie on leżał na wodzie, albo droga zostanie rozmyta. Żaden fachowiec nie podpisze odbioru takiej drogi.

Pan Grzegorz Sikorski-Przewodniczący Rady zauważył, że była robiona ulica Targowa, która miała być zakończona do końca roku i z uwagi na to, że były złe warunki atmosferyczne inwestycja została przesunięta i wykonana do końca maja roku następnego. Rozmawiał z osobą pracującą w Nadzorze Budowlanym Drogowym i powiedział, że w jakiejś miejscowości w taką pogodę był położony asfalt, później brane próby asfaltu i nie spełniały one wymogów, powtórzono badania w innym miejscu i wyszło to samo. W związku
 z tym inwestor musiał cały ten asfalt zdjąć gdyż nie nadawał się do użytku. Poniósł podwójne koszty.

Pan Zbigniew Babicz zapytał, dlaczego nie wstrzymał realizacji tej inwestycji Inspektor Nadzoru?

Pan Grzegorz Sikorski-Przewodniczący Rady odpowiedział, że był i kazał tego nie robić, ale wykonawca kazał wykonać ponieważ obligowały go terminy wykonania inwestycji. Później trzeba było to rozebrać
i ponieść koszty. To był przykład, ale co Państwo zdecydujecie, to już Państwa sprawa.

Pan Dariusz Lewandowski zapytał, skąd taka dyskusja i taka  zawziętość o przesunięcie środków na tę inwestycję. To jest nasza inwestycja, jest problem, podejmujemy decyzję o przesunięciu pieniędzy, nie zaciągamy  kredytu, a z drugiej strony tym bardziej powinniśmy tej firmie pomóc bo jest naszą firmą, odprowadza do nas podatki i zatrudnia naszych pracowników. Jeśli mamy dobić naszą firmę, to kto za rok przyjdzie do nas położyć drogi, jeśli powiedzą że Radni byli tacy gospodarni, tak dbają o biznes na swoim terenie, że ukarali swoją firmę . Więcej nikt do nas nie przyjdzie. Zastanówmy się co my na ten temat mówimy. Uważa, że od kwestii kar, czy ewentualnego aneksu do umowy jest Pan Burmistrz, a my tylko przesuwamy pieniądze, żeby Pani Skarbnik miała w przyszłym roku czym zapłacić za wykonaną inwestycję.

Pan Zbigniew Babicz  postawił formalny wniosek o zerwanie umowy z tą firmą i ogłoszenie nowego przetargu.   

Pan Marek Hammer zapytał, co to jest za firma?

Pan Burmistrz odpowiedział, że to firma Wapnopol. Kolejno zauważył, że nie rozmawiamy o cywilnej stronie tej umowy. W październiku podpisaliśmy umowę na wykonanie przebudowy drogi gminnej relacji Krusz-Kamionka. Powinno to zostać wykonane. Nie zostało wykonane, więc dlatego dziś się spotykamy
i przesuwamy pieniądze na kolejny rok. Pan Radny nie ma prawa ingerować w to co zrobi Organ Wykonawczy, ale ma oczywiście prawo wyrazić swoje zdanie. My dziś nie rozmawiamy o tym, czy będą kary, jak duże będą to kary, o tym ile ta firma już wykonała tego zadania, jaką część kosztów już poniosła, jakie nakłady , ile zostało zrealizowane itp. Inspektor Nadzoru określił, że zadanie nie zostało wykonane
w całości. Przed podpisaniem umowy był powołany Inspektor Nadzoru i wraz z całym procesem inwestycyjnym dochodzi do momentu w którym wykonawca mówi:,, skończyłem zadanie”. W tym momencie przyjeżdża Inspektor Nadzoru, ktoś od Wykonawcy, ktoś od Inwestora i spisywany jest protokół końcowy robót. Potem zostaje wystawiona faktura, zostaje zrealizowane zadanie z punktu widzenia inwestycyjnego. Zadanie zostało wykonane, więc płacimy. Jest umowa w której możemy mówić
o karach, możliwości odstąpienia od umowy itd. Każdy z Państwa będąc na jego miejscu podejmowałby decyzje, co będzie lepsze? Czy będzie lepsze odstąpić od umowy, czy będzie lepsze wziąć kary umowne, czy będzie to lepiej zrobić w styczniu, czy w innym miesiącu itd.? Natomiast my dziś o tym zupełnie nie rozmawiamy .

Pan Zbigniew Babicz zauważył, że wiąże się to z niewykonaniem zadania.

Pan Burmistrz  wyjaśnił, że z punktu widzeniaprawa jest niewykonanie zadania do 15 grudnia, ale z punktu widzenia organu prowadzącego była jakakolwiek wada w zawarciu tej umowy, był jakikolwiek problem
z tym, że my coś źle zrobiliśmy? Podpisaliśmy umowę, ogłosiliśmy przetarg, wyłoniliśmy wykonawcę, wykonawca nie zrealizował zadania. Jaka jest wina organu w tym momencie?     

Pan Zbigniew Babicz zauważył, że nikt nie mówi o winie Organu, a o winie Wykonawcy. Wykonawca powinien ponieść za to konsekwencje.

Pan Burmistrz wyjaśnił, że to nie jest przedmiotem dzisiejszej sesji.

Pan Dariusz Lewandowski zauważył, że jeśli szukamy jakiś błędów to możemy wykazać, że dzisiejsza sesja  nie jest potrzebna ponieważ tę uchwałę mogliśmy podjąć 21 grudnia. Gdyby na koniec tamtejszej sesji nie zapytał, a tym samym zasugerował, że jest problem, jakie były by procedury załatwienia tej sprawy? Czy umowa zostałaby wygaszona, czy naliczane kary? Dlaczego 15 grudnia Inwestor wiedział już, że firma nie wykona inwestycji, a Rada nie dowiedziała się o tym problemie w trakcie sesji, czy przed sesją z wnioskiem o wprowadzenie tej uchwały na sesję? Są z tego tytułu większe koszty.

Pan Grzegorz Sikorski-Przewodniczący Rady zapytał, co zostało jeszcze do wykonania na tej drodze?

Pan Antoni Strzembeczny odpowiedział, że w tej chwili jest nawożona podbudowa, pozostały do położenia obydwie warstwy i pobocza.

 Pan Grzegorz Sikorski-Przewodniczący Rady zapytał, czym spowodowane są opóźnienia w realizacji inwestycji?

Pan Antoni Strzembeczny odpowiedział , że opóźnienia nastąpiły, tak jak uzasadniał to Wykonawca, dużym poziomem wód gruntowych. Na odcinku 800 metrów, od Krusza do pierwszego zakrętu w stronę Kamionki stoi cały czas woda. Nie można wykopać należycie rowu mimo ustawienia zastaw. W dalszej części drogi jest lepiej. Wykonawca robił wszystko, żeby inwestycja zakończona została w czasie i robi nadal. Podbudowa jest nawożona w miejsca gdzie jest to w chwili obecnej możliwe. Następnie odniósł się do zarzutów odnośnie nie podjęcia tej uchwały na poprzedniej sesji, a mianowicie, Wykonawca złożył pismo odnośnie przesunięcia terminu wykonania inwestycji i z rozmów z nim zapewniał, że postarają się do Świąt Bożego Narodzenia zakończyć inwestycję, jeśli nie, to zrobią to do końca roku. Uważaliśmy że skoro Wykonawca mówi, że wykona to tak się stanie, więc nie dawaliśmy uchwały na sesję przedświąteczną.  

Pan Piotr Gadomski zauważył, że zna tę drogę i w miejscu gdzie jest rów poprzeczny stan wody był od zawsze wysoki i rzeczywiście przy takiej pogodzie nie jest się w stanie nic zrobić.

Pan Zbigniew Babicz  zapytał, kiedy wpłynęło do Urzędu od Wykonawcy oficjalne pismo, informujące że nie wykona zadania w terminie?

Pan Antonii Strzembeczny odpowiedział, że 15 grudnia.

Pan Dariusz Lewandowski zauważył, że zakładając, że wykonawca wykonałby tę inwestycje do końca roku, tak jak obiecywał, to i tak nie można byłoby jej odebrać ponieważ rowy byłyby zalane wodą.

Pan Grzegorz Sikorski-Przewodniczący Rady zauważył, że Radny Babicz zgłosił wniosek o zerwanie umowy z Wykonawcą, ale myśli, że Rada nie jest władna to wpływu na podjęcie takiej decyzji?

Pani Radca Prawny wyjaśniła, że w Statucie jest zapis jakiego charakteru sprawy, mają moc wniosków formalnych. Wnioski formalne to typu przerwać dyskusje, przełożyć sesje, są to sprawy dotyczące pracy Rady. Natomiast ten wniosek wkracza w materie Organu Wykonawczego, czyli Burmistrza. On zawierał umowę i tak naprawdę w jego gestii leżą takie decyzje. Ponadto w toku dyskusji wyszło, że jeżeli ta uchwała zostanie podjęta to Wykonawcy zostaną odpuszczone kary. To jest nieprawdą ponieważ są to dwie płaszczyzny. Mówimy tu tylko o przesunięciu środków, a cywilistycznie sprawa zostanie rozpatrywana.

To są dwie oddzielne sprawy. Dlatego, że pismo Wykonawcy zostało złożone 15 grudnia, czyli późno Pan Burmistrz nie podpisał aneksu. Gdyby to zrobił to termin wykonania inwestycji byłby zmieniony. Ten wniosek formalny nie ma charakteru wniosku. I nie może zostać poddany pod głosowanie.

Pan Zbigniew Babicz  wyjaśnił, że on nie jest za nie podjęciem uchwały, a chciał uzyskać pewne informacje na ten temat.

Pan Stanisław Zubelewicz zauważył, że Pan Babicz złożył formalny wniosek o rozwiązanie umowy
 i powinniśmy go przegłosować.

Pani Radca Prawny poinformowała, że dała wykładnie na ten temat i wniosek nie podlega on głosowaniu.

Pan Marek Kuminiarczyk poparł Radnego Babicza, który drążąc sprawę, wyszła nam sprawa z urzędu. Pan Radny Lewandowski mówił o wydatkach na zwołanie sesji, gdyż nasza sesja kosztuje Urząd 3 tys. zł .

Czasem kłócimy się o te 3 tys. zł i raz jest to dużo, drugi raz mało. Wiemy że 15 grudnia wpłynęło podanie Wykonawcy do Urzędu. Nie wiemy kto był Inspektorem Nadzoru ze strony Inwestora, bo jeśli Pan Piotr mówi, że tej drogi i  tak się nie da się zrobić grogi , to gdzie decyzja Inspektora, przecież pracują tam fachowcy. Dlaczego nie zareagował? To teraz jest pytanie jacy fachowcy pracują w tej firmie? A my teraz tracimy 3 tys. jako urząd. 

Pan Burmistrz poinformował, że sprawa ta nie została poruszona na poprzedniej sesji dlatego, że myśleliśmy iż Wykonawca wykona inwestycje. 15 grudnia wpłynęło pismo treści:,, że inwestycja nie zostanie wykonana w terminie, czyli do 15 grudnia. Zwracam się z prośba przełóżcie mi termin”.  Jednocześnie byliśmy z firmą
w kontakcie, która obiecała, że zakończy inwestycję do świąt, albo do końca roku. Myśleliśmy , że to zrobi, jednak nie udało się. Dlatego zwołujemy sesję, która kosztuje nas 3 tys. zł.

Pan Marek Kuminiarczyk zauważył, że Inspektor Nadzoru jest z ramienia Inwestora. 15 grudnia wpływa pismo, 16 grudnia jedzie na teren budowy zobaczyć problem. Ocenia sytuację.

Pan Burmistrz wyjaśnił, że istniało prawdopodobieństwo iż zostanie to wykonane, ponieważ można pracować 2 godz. dziennie , można pracować 8 godzin dziennie i 24 godz. dziennie, zależy to od sił
 i środków wykonawcy, zależy od podejście . Zależy to też od warunków atmosferycznych.15 grudnia padał śnieg ,a 18 grudnia było bardzo ładnie. Nie chciałby zarzutów w stosunku do Urzędu, że mogliśmy tę uchwałę podjąć wcześniej. Mogliśmy to zrobić, ale nie zrobiliśmy i zakłada to jako jego winę ale jednocześnie brał pod uwagę słowo Wykonawcy  że to wykona do końca roku.

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

Rada Miejska jednogłośnie w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę nr XX/217/2017 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017.

W głosowaniu nie brał udziału Radny Pana Jacek Radwański (wyszedł z sali).

Uchwała wraz z załącznikami stanowi integralną część  niniejszego protokołu.

Ad. 6

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania nie było.

Ad. 7

Oświadczeń i wolnych wniosków  nie było

Na  zakończenie  obrad  Sesji  Przewodniczący  Rady   złożył  wszystkim  obecnym  życzenia  noworoczne.

Ad.8

          Ponieważ  innych  spraw  nie  wnoszono,  Przewodniczący  Rady  postanowił  o  zakończeniu  Sesji,  podziękował  wszystkim  za  przybycie  i  udział    w  jej  obradach. 

 

Sekretarz   Obrad:                                                                                         Przewodniczący  Rady:

Marek Kuminiarczyk                                                                                          Sikorski Grzegorz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokument wytworzony przez: Rada
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wernicka Iwona
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 lutego 2018 15:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Iwona Wernicka
Ilość wyświetleń: 299
13 lutego 2018 15:30 Iwona Wernicka - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl