Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Protokoły z sesji zobacz archiwum »

PROTOKÓŁ NR XXI/18 z obrad XXI Sesji Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 31 stycznia 2018 roku

PROTOKÓŁ NR XXI/18

 

z obrad XXI Sesji Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 31 stycznia 2018 roku odbytej w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Glinojecku, pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady – Grzegorza Sikorskiego.

 

Obrady trwały od godziny 13.00 do godziny 14.40.

Rada obradowała w składzie - 14 radnych  (nieobecny Radny Pan Marek Kuminiarczyk), zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.

 

Ponadto uczestniczyli:

 1. Burmistrz Miasta i Gminy- Łukasz Kapczyński
 2. Sekretarz Miasta i Gminy-Zenona Babicz
 3. Skarbnik Miasta i Gminy -  Celina Czerska
 4. Kierownicy jednostek:  Pan Jacek Klopper- Prezes TBS, Pan Wojciech Bruździński – Dyrektor MGOK, Pan Krzysztof  Turalski – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Glinojecku, Pani Małgorzata Sobolewska –Dyrektor Szkoły Podstawowej w Woli Młockiej, Pan Wiesław Mostowy – Dyrektor LO w Glinojecku,  Pan Marek Marcinkowski – Dyrektor Zespołu Szkół w Ościsłowie, Pani Teresa Sosińska – Kierownik MGOPS w Glinojecku, Pani Urszula Wróblewska- Kierownik MGBP w Glinojecku.
 5. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy: Pani Sylwia Koziatek - Inspektor ds. budownictwa, planowania przestrzennego i inwestycji gminnych, Pani Barbara Kupniewska - Referent ds. gospodarki nieruchomościami, lokalami i majątkiem gminy;
 6. Pan Michał Chlebowski -przedstawiciel firmy KONCEPT Pracowni Urbanistycznej;
 7. Pani Bożenna Marchel-Potrzuska – Radca Prawny;
 8. Sołtysi - zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.

 

PRZEBIEG SESJI:

 

Ad. 1

 

Przewodniczący Rady Pan Grzegorz Sikorski otwierając obrady przywitał zebranych, stwierdził quorum konieczne do podejmowania prawomocnych uchwał.

 

Ad.2

Porządek dzienny Sesji zaproponowany przez Przewodniczącego Rady został przyjęty jednogłośnie  w następującym brzmieniu:

 1. Otwarcie,  stwierdzenie  quorum.
 2. Przyjęcie  porządku  obrad.
 3. Przyjęcie  protokołów  z  poprzednich  Sesji.
 4. Powołanie  Sekretarza  Obrad.
 5. Wystąpienia zaproszonych gości.
 6. Interpelacje i zapytania Radnych.
 7. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza. 
 8. Podjęcie  uchwał:

1) w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Glinojeck;

2) w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Glinojeck na rok 2018;

3) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi;

4) w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Ciechanowskiego;

5) w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/81/2015 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie opłaty targowej;

6) w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania dla nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Glinojeck;

7) w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie komunalnego lokalu użytkowego w miejscowości Ościsłowo 43, zajmowanego przez punkt apteczny;

8) w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w obrębie geodezyjnym Kondrajec Pański, gmina Glinojeck;

9) w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej podjęcia czynności kontrolnych.

   9. nformacja Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck o przydzielonych komunalnych lokalach mieszkalnych i socjalnych w 2017 roku.

10. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Glinojecku za okres od  01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.                                                                   

12. Oświadczenia i wolne wnioski.

13. Zakończenie obrad.

Na sesję przybył Pan Radny Marek Kuminiarczyk.

Ad. 3

Sekretarzem na Sesji Rady Miejskiej w dniu 21 grudnia 2017 roku był Radny Pan Andrzej Gontarski, który poinformował zebranych, że zapoznał się z protokołem,  w pełni odzwierciedla on jej przebieg, w związku
 z powyższym  wnosi o przyjęcie go bez czytania.  

Protokół z Sesji Rady Miejskiej z dnia 21 grudnia 2017 roku  Rada Miejska przyjęła jednogłośnie.

Sekretarzem na Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w dniu 28 grudnia 2017 roku był Radny Pan Marek Kuminiarczyk, który poinformował zebranych, że zapoznał się z protokołem, w pełni odzwierciedla on jej przebieg, w związku z powyższym  wnosi o przyjęcie go bez czytania. 

Protokół z Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2017 roku  Rada Miejska przyjęła jednogłośnie.

Ad. 4

Na Sekretarza Obrad dzisiejszej Sesji powołana została  Radna Pani Małgorzata Iwańska , która zajęła miejsce w Prezydium.

Ad. 5

Nikt z zaproszonych gości nie zabrał głosu.

Ad.6

Pytania zadawali:

Pan Stanisław Zubelewicz  poinformował, odnośnie nowych zasad dotyczących wyborów samorządowych. Na posiedzeniu komisji Radni otrzymali artykuł wydrukowany z internetu pt. ,,Nowe zasady na nowe wybory samorządowe”. Tekst ten jest niespójny z ustawą. Wymienionych jest tu 9 punktów, ale tylko trzy, są sprzeczne z ustawą. Zacytował te punkty, a następnie odniósł je do zapisu ustawy. Są one z nią sprzeczne. Ustawa wchodzi w życie z dniem dzisiejszym, ale niektóre jej elementy mają inne terminy wejścia w życie.  Daje ona dyspozycję, do tego, żeby przygotowywać się do nowej kadencji.

Pan Piotr Gadomski zauważył, że bardzo zły stan drogi Stary Garwarz-Wólka Garwarska, która prawdopodobnie zostanie zamknięta, powinien nas zmobilizować do znalezienia w budżecie pieniędzy na jej remont.  

Pani Małgorzata Iwańska zapytała, kto ponosi koszty budowy nowych studzienek kanalizacyjnych do istniejącej kanalizacji? Wg. uchwały, mieszkaniec ponosi tylko koszty podłączenia do studzienki, a co
 w przypadku budowy nowej studzienki? Czy jest to po stronnie gminy, czy mieszkańca który dostał  pozwolenie na budowę? Jaki to jest koszt i czy gmina może ewentualnie partycypować zgodnie
z przepisami, w zmniejszeniu tego kosztu?

Pan Stanisław Zubelewicz zauważył, że jest ustawa o swobodzie działalności gospodarczej i wiemy, że
w świetle tej ustawy polityka naszego rządu jest sprzyjająca rozwojowi gospodarczemu. Na terenie naszej gminy mamy szereg dróg powiatowych, o których utrzymanie dba powiat. Jednak zauważa, że polityka powiatu nie jest pro rozwojowi gospodarczemu ponieważ na drogach powiatowych mamy ograniczenia do 10 ton, 15 ton. Nie może tam wjechać ciężki samochód gdyż nie ma dozwolonej ładowności. Budują się jakiś inne działalności gospodarcze i potrzebują tak jak rolnicy dojazdu ciężkim sprzętem, ale nie ma takiej możliwości ponieważ jest ograniczenie tonażu. Poprosił, żeby Pan Burmistrz zasugerował powiatowi, żeby robiąc przebudowy tych dróg, miał na uwadze zwiększenie nośności takiej drogi. Żeby zrobili właściwe podłoże pod te drogi. Kolejno zauważył, że w Glinojecku niedawno na terenie prywatnym powstała duża,  nowa  Biedronka, gdzie zachodzi możliwość niebezpieczeństwa. Jeździ tam bardzo dużo samochodów osobowych i ciężarowych oraz chodzi dużo pieszych. Nie ma tam wyznaczonych  pasów, nie ma oznakowań. Poprosił, żeby Pan Burmistrz wpłynął na właściciela tego obiektu, aby on zadbał
o bezpieczeństwo ruchu na tym placu.     

Pani Małgorzata Iwańska odniosła się do wypowiedzi Pana Zubelewicza, a mianowicie drogi powiatowe są bardzo często sytuowane w wioskach, gdzie domy stoją obok drugiego i przy ulicy. Wysoki tonaż samochodu powoduje pękanie murów, zmniejsza bezpieczeństwo  w związku z tym puszczenie dużego ruchu nie jest dobre dla mieszkańców.

Pan Marek Kumniniarczyk poinformował, że słyszał iż była kontrola RIO finansów publicznych w Urzędzie, czy mógłby dowiedzieć się czego dotyczyła i czy mógłby otrzymać zalecenia pokontrolne?

Innych zapytań i interpelacji nie było.

Ad.7

Pan Burmistrz  poinformował, że w okresie międzysesyjnym zostało wydane 20 zarządzeń, a  następnie  przedstawił  sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza.

Następnie kolejno pytania zadawali:   

Pan Marek Hammer zapytał o zarządzenie z dnia 28 grudnia w sprawie powołania Pełnomocnika ds.  Realizacji Projektu (MAO) dla inwestycji „Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Stary Garwarz – poprawa infrastruktury”, kto został tym pełnomocnikiem?

Pan Burmistrz odpowiedział , że Pani Aneta Licnerska.

Następnie Pan Marek Hammer zapytał o zarządzenie z dnia 29 grudnia w sprawie zasad wydatkowania środków funduszu sołeckiego , co zmieniło to zarządzenie?

Pani Skarbnik wyjaśniła, że  takie zarządzenie było już wydane wcześniej. Wśród pracowników, którzy zajmowali się oceną tych wniosków widniał jeszcze Pan Andrzej Makowski. Pani Sylwia brała udział w posiedzeniach tych komisji i to jest zmiana. Ponadto doprecyzowany został podział obowiązków  pomiędzy pracowników. Zmienił się opis dokumentów, który robimy. Jest to dostosowanie do bieżących zadań.

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 8

Podjęcie uchwał:

1)      w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Glinojeck;

Projekt uchwały przedstawiła Pani Czelina Czerska– Skarbnik Miasta  i Gminy .

Uwag, wniosków i zapytań nie było.

Rada Miejska jednogłośnie w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę nr XXI/218/2018 w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Glinojeck.

Uchwała wraz z załącznikami stanowi integralną część  niniejszego protokołu.

2)   w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Glinojeck na rok 2018;

Projekt uchwały przedstawiła Pani Czelina Czerska– Skarbnik Miasta  i Gminy .

Następnie poinformowała, że dziś Państwo otrzymaliście nowy tekst uchwały i tak wydatki inwestycyjne zostały zwiększone o 2 tys. zł, na zakup rębaka, czyli do kwoty 10 tys. zł.. Dołożyła do uchwały załącznik dot. funduszu sołeckiego ponieważ jedna pozycja w załączniku fundusz sołecki powtarzała się w wydatkach inwestycyjnych -  wydatki na zakup wyposażenia altany w sołectwie Dreglin. Kwota zakupów inwestycyjnych była 5.399,28 zł, ale międzyczasie pojawił się komunikat RIO  zwiększający wartość środka trwałego do kwoty 10 tys. zł. Więc, uwzględniła to w uchwale budżetowej.  Przeniosła ten wydatek do wydatków bieżących, a jednocześnie usunęła go z wydatków inwestycyjnych.

Kolejno pytania zadawali:

Pan Marek Kuminiarczyk  zauważył, że był za zaprzestaniem wydawania Wieści Glinojeckie, a teraz wprowadzamy je do budżetu. Poinformował, że na terenie gminy mieszka 20 lat i dla niego Wieści Glinojecka były trochę spóźnione. Jesteśmy małym społeczeństwem, gdzie wszyscy już
o wszystkim wiedzieli. Dla niego Wieści Glinojecka kojarzyły się z tym, że można tam zobaczyć zdjęcia władzy która sprawowała urząd Burmistrza. Zapytał radnych, czy są za tym, żeby przywrócić wydawanie tej gazety?

Teraz są informacje w internecie, a dla niego te Wieści Glinojecka były spóźnionej.Ponadto to co słyszał od swoich sąsiadów to to, że nie da się nimi palić w piecu.

Pan Grzegorz Sikorski-Przewodniczący Rady poinformował, że my nie wznawiamy wydawania Wieści Glinojecka, a jedynie rezerwujemy na ten cel pieniądze, ponieważ wydatek ten nie był zaplanowany
w budżecie na 2018 rok. Pan Radny korzysta z internetu jednak nie wszyscy z niego korzystają. Ma sąsiadów, którzy pytają się, czy im przyniesie Wieści Glinojeckie? W związku z tym zdania są podzielone.   

Pani Zofia Kamińska zauważyła, że nie wszyscy mają internet i jest bardzo zadowolona, że są wydawane.

Pani Małgorzata Iwańska zauważyła, że Wieści Glinojecka służą również jako kronika.

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

Rada Miejska jednogłośnie w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę nr XXI/219/2018  w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Glinojeck na rok 2018.

Uchwała wraz z załącznikami stanowi integralną część  niniejszego protokołu.

3)      zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi;

Projekt uchwały przedstawiła Pani Czelina Czerska– Skarbnik Miasta  i Gminy .

Na sesję przybył Pan Andrzej Franczak-Prezes ZGK.

Uwag, wniosków i zapytań nie było.

Rada Miejska jednogłośnie w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę nr XXI/220/2018  zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi.

Uchwała stanowi integralną część  niniejszego protokołu.

4)      w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Ciechanowskiego;

Projekt uchwały przedstawiła Pani Czelina Czerska– Skarbnik Miasta  i Gminy .

Następnie kolejno pytania zadawali:

Pan Stanisław Zubelewicz zauważył, że chodzi mu o §1 pkt 3:,, Przebudowa drogi powiatowej nr 3036W Sochocin –Konradowo- Malużyn na odcinku w miejscowości Malużyn(…)”, a mianowicie zapytał co to jest Konradowo?

Pani Małgorzata Iwańska odpowiedziała, że jest to nasza wioska, przysiółek Malużyna.

Pan Stanisław Zubelewicz poinformował, że szukał tego na mapie, nie może znaleźć, szukał w internecie,
jest kilka wiosek w Polsce o takiej nazwie, ale żadna w powiecie ciechanowskim. Przed wczoraj wracając
z pracy postanowił pojechać przez Sochocin i Malużyn, ale jadąc przez Sochocin przejechał przez wioski Gutarzewo i Baraki, ale Konradowa nie znalazł. Ponadto powiat płoński też ma na ten rok zaplanowaną przebudowę drogi o tej samej nazwie. Jeśli nie ma takiej nazwy geograficznej to nazwę Konradowo powinno się zmienić na wioskę istniejącą, mająca swoją nazwę geograficzną.

Pani Zofia Kamińska zauważyła, że ponieważ tak długo trwaprzebudowa tej drogi, część drogi jest zrobiona teraz ma być robiona druga część to międzyczasie zmieniła się nazwa miejscowości  

Pan Burmistrz zauważył, że mapy nie nadążają za  rzeczywistością, natomiast oznaczenie tej drogi jest takie a nie inne i musimy używać oznaczenia, które funkcjonuje dopóki ono się nie zmieni.

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

Rada Miejska jednogłośnie w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę nr XXI/221/2018  w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Ciechanowskiego.

Uchwała stanowi integralną część  niniejszego protokołu.

5)      w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/81/2015 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie opłaty targowej;

Projekt uchwały przedstawiła Pani Czelina Czerska– Skarbnik Miasta  i Gminy .

Następnie kolejno pytania zadawali:

Pan Andrzej Gontarski zapytał, jaka to jest kwota 5% wartości bezwzględnej? Co to znaczy:,, 5% pobranych terminowo odprowadzanych kwot”?

Pani Skarbnik poinformowała, że w ubiegłym roku wpływy z opłaty targowejwyniosły w granicach 34-36 tys. zł rocznie i z tego 5% jest przeznaczane dla inkasenta. Kwota jest taka sama jak była w poprzednich uchwałach.

Pan Marek Kuminiarczyk zauważył, że my jako Radni otrzymujemy projekt uchwały z wpisanymi tu osobami. Zapytał, co wpłynęło na zmianę inkasentów i czy osoby pracujące na stanowisku inkasenta muszą prowadzić działalność gospodarczą?  Dostajemy osobę, która jest już wpisana z imienia i nazwiska, zapytał kto tę osobę wybiera, na jakiej zasadzie jest ta osoba wybierana, ponieważ my nie mamy wpływu na jej wybór natomiast mamy ją zatwierdzić?

Radca Prawny wyjaśniła, że ta uchwała będzie rozliczana zgodnie z Ordynacją Podatkową, czyli przepis prawa publicznego. Inkasent w swoich prawach i obowiązkach jest zawarty w tej Ordynacji i pomiędzy Gminą, która to zleca w formie uchwały, a tym Panem nawiązywany jest stosunek administracyjny.
W uchwale osoba ta jest wymieniona ponieważ gdyby tak nie było trzeba byłoby zawrzeć umowę cywilno-prawną, która rzutuje na ZUS. Natomiast jak jest stosunek administracyjny to jest potrącany tylko podatek. W związku z tym w samorządach praktykowany jest właśnie ten sposób, ponieważ nie są to duże pieniądze.

Pani Skarbnik zauważyła, że na posiedzenie komisji otrzymaliście Państwo już wpisaną w uchwale osobę, ponieważ trzeba ja tam wpisać imiennie, jest taki wymóg. Organ podatkowy, którym jest Wójt/Burmistrz zaproponował Państwu tę osobę, a osoby które dotychczas były, czyli pracownicy Urzędu nie powinni tego wykonywać zgodnie z interpretacją RIO. Stąd też propozycja osoby z zewnątrz. Nie ma obowiązku przeprowadzania naboru na to stanowisko.  

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

Rada Miejska jednogłośnie w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę nr XXI/222/2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/81/2015 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie opłaty targowej;

Uchwała stanowi integralną część  niniejszego protokołu.

6)      w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania dla nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Glinojeck;

Projekt uchwały przedstawiła Pani Czelina Czerska– Skarbnik Miasta  i Gminy .

Poinformowała, że takie prawa nauczycieli wynikają z Karty Nauczyciela.

Uwag, wniosków i zapytań nie było.

Rada Miejska jednogłośnie w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę nr XXI/223/2018 w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków
i sposobu ich przyznawania dla nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Glinojeck.

Uchwała stanowi integralną część  niniejszego protokołu.

7)      w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie komunalnego lokalu użytkowego w miejscowości Ościsłowo 43, zajmowanego przez punkt apteczny;

Projekt uchwały przedstawiła Pani Zenona Babicz– Sekretarz Miasta i Gminy.

Następnie kolejno pytania zadawali:

Pani Bożena Banasiak zapytała, na jaki okres będzie zawarta umowa?

Pani Barbara Kupniewska-Pracownik Urzędu odpowiedziała, że zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami umowy mogą być zawierane bez przetargu na okres trzech lat. W przeciwnym przypadku musielibyśmy przeprowadzić procedurę przetargową. Wynajmujący złożył wniosek z propozycją wynajmu na 10 lat, natomiast umowa będzie zawarta na okres 3 lat.

Pan Marek Kuminiarczyk zapytał, czy moglibyśmy dopisać w  §3. że Rada Miejska wyraża zgodę na wynajęcie lokalu ale w celu dalszego prowadzenia punktu aptecznego? Z dniem nowego najmu ten Pan nie musi prowadzić już tam takiej działalności, a inną.

Pani Barbara Kupniewska wyjaśniła, że jeśli chodzi o określenie celu to będzie to szczegółowo zawarte w umowie. Tam określimy w jakim celu ten lokal może zostać wynajęty i co w tym lokalu można robić.

Radca Prawny poinformowała, że zmieniło się orzecznictwo i sprawdzanie nazw uchwał. Podzielono zadania w zakresie gospodarowania mieniem np. lokalem użytkowym w ten sposób, że w uchwale wpisuje się tylko zasadnicze rzeczy: np. wola wynajęcia do Rady, a wszystkie szczegóły do Organu Wykonawczego np. komu , na ile itp. Uchwała powinna być wyrażeniem zgody. Na co zostanie to przeznaczone zostanie uszczegółowione w umowie.

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

Rada Miejska jednogłośnie w głosowaniu jawnym  podjęła uchwałę nr XXI/224/2018 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie komunalnego lokalu użytkowego w miejscowości Ościsłowo 43, zajmowanego przez punkt apteczny .

Uchwała stanowi integralną część  niniejszego protokołu.

 8)      w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w obrębie geodezyjnym Kondrajec Pański, gmina Glinojeck;

Pan Chlebowski Michał - przedstawiciel firmy KONCEPT Pracowni Urbanistycznej i główny projektant przedstawił procedury urbanistyczne oraz główne założenia i cele tego projektu. Ponadto poinformował, że w związku z uwagami Radnych na posiedzeniu komisji w kwestii odprowadzania ścieków bytowych, po analizie zapisów, zaproponował drobną korektę w tym zakresie. Analizowaliśmy rozstrzygnięcia Wojewody Mazowieckiego w kwestii odprowadzania tych ścieków i wg. Wojewody, również powinna się tu pojawić kanalizacja sanitarna na co Państwo zwróciliście uwagę. Pomimo tego, że kanalizacji obecnie tam nie ma, to ta możliwość powinna być zapewniona. Chcielibyśmy  wprowadzić korektę w §11 ust. 2 pkt. 4, który otrzymałby brzmienie:

,, 4) w zakresie odprowadzania ścieków bytowych ustala się:

a) odprowadzanie ścieków bytowych do sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie z ustaleniami przepisów odrębnych,

b) dopuszczenie odprowadzania ścieków bytowych do szczelnych zbiorników bezodpływowych, do czasu wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie z ustaleniami przepisów odrębnych,

c) dopuszczenie realizacji lokalnych przepompowni ścieków bytowych;”

Projekt uchwały przedstawiła Pani Zenona Babicz– Sekretarz Miasta i Gminy.

 Uwag, wniosków i zapytań nie było.

Rada Miejska jednogłośnie w głosowaniu jawnym  podjęła uchwałę nr XXI/225/2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w obrębie geodezyjnym Kondrajec Pański, gmina Glinojeck;

Uchwała stanowi integralną część  niniejszego protokołu.

9)      w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej podjęcia czynności kontrolnych;

 Projekt uchwały przedstawiła Pani Zenona Babicz– Sekretarz Miasta i Gminy.

Pan Grzegorz Sikorski – Przewodniczący Rady zapytał, czy Komisja Rewizyjna jest w stanie przeprowadzić kontrolę w terminie  od 01 lutego 2018 r. do 14 lutego 2018 roku, ponieważ powinien on zostać wpisany do uchwały?

Pan Dariusz Lewandowski-Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że członkowie komisji na posiedzeniu w poniedziałek podjęli wspólnie decyzję, że w tym terminie zostanie przeprowadzona kontrola.

Pan Grzegorz Sikorski – Przewodniczący Rady zapytał Radcę Prawnego, czy w związku z powyższym, gdy otrzyma dokumenty pokontrolne od Komisji Rewizyjnej, czy musi zwołać sesję nadzwyczajną, żeby podjąć uchwałę, czy ma je wysłać Wojewodzie Mazowieckiemu? 

Radca Prawny wyjaśniła, że Pan Wojewoda pisze do Rady Miejskiej, czyli do Organu Kolegialnego. Organ Kolegialny jeśli coś postanawia, to w formie uchwały. Zaproponowała, jeśli nas Państwo upoważnią to skontaktujemy się z Wydziałem Prawnym Wojewody i zapytamy w tej kwestii. Nie byłoby sensu zwoływania sesji tylko w tej sprawie. Natomiast jeśli chodzi o formę to uważa, że jeżeli pismo kierowane jest do Organu Kolegialnego to Organ powinien odpowiedzieć w formie uchwały. Nie wykonywany był jeszcze w tej sprawie telefon ponieważ dopiero teraz zadane zostało to pytanie. Ze strony urzędu zrobimy wszystko, żeby nie była zwoływana sesja, a załatwione to zostało na najbliższej sesji.

Pan Stanisław Zubelewicz zapytał, czy w tej uchwale nie zachodzi kolizja, ponieważ według §1 ma być przeprowadzona kontrola osoby Przewodniczącego Rady Miejskiej, a w §3 mamy, że wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

Radca Prawny zauważyła, że zostało to standardowo wpisane, jak we wszystkich uchwałach. Na razie nic jeszcze nie wszczęliśmy, więc niech ten zapis zostanie. Jak będzie uchwała i trzeba będzie ją przekazać do Wojweody, wówczas się zastanowimy. W statucie nie ma zapisu dotyczącego takiej sytuacji. Ponadto sprawa nie dotyczy bezpośrednio Przewodniczącego Rady , a Spółki Wodnej, w związku z tym by go zupełnie nie wyłączała ze sprawy.  

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

Rada Miejska jednogłośnie w głosowaniu jawnym  podjęła uchwałę nr XXI/226/2018 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej podjęcia czynności kontrolnych.

Uchwała stanowi integralną część  niniejszego protokołu.

PRZERWA W OBRADACH

Ad. 9

Pani Barbara Kupniewska przedstawiła, Informację Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck
o przydzielonych komunalnych lokalach mieszkalnych i socjalnych w 2017 roku.

Uwag, wniosków i zapytań nie było.

 Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck o przydzielonych komunalnych lokalach mieszkalnych i socjalnych w 2017 roku stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 10

 Pan Dariusz Lewandowski - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił sprawozdanie  z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Glinojecku za okres od  01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

Następnie podziękował wszystkim przedstawicielom wymienionych placówek za serdeczne przyjęcie i pomoc w przeprowadzeniu kontroli.

Uwag, wniosków i zapytań nie było.

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Glinojecku za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 11

W odpowiedziach na interpelacje i zapytania Radnych, kolejno głos zabierali:

Pan Burmistrz odniósł się do wypowiedzi  Pana Piotra Gadomskiego i zauważył, że wysoki poziom wód powoduje spustoszenie w niektórych miejscach. Droga Garwarz Stary-Wólka Garwarska jest przez nas monitorowana. Dzisiaj zdecydowaliśmy, żeby zamknąć ruch na tym odcinku, ponieważ istnieje możliwość dojechania do tych miejscowości inną drogą. Korzystanie z tej drogi może powodować jeszcze gorsze skutki. Jeśli chodzi o zarezerwowanie środków na remont tej drogi to myśli że Radni w ramach kolejnych posiedzeń Rady, będą decydować wspólnie na które dodatkowe prace przeznaczyć środki finansowe.

Na interpelacje Pani Iwańskiej odpowie Prezes ZGK. Natomiast jeśli chodzi o sprawę tonażu na drogach powiatowych i zwiększenie nośności, to moglibyśmy interpretować pewne zapisy i różne znaki drogowe
w różny sposób, natomiast żeby określać jaki jest tonaż, prędkość, czy określenie ruchu na danej drodze to są do tego odpowiedni zarządcy. My możemy rozmawiać i usprawniać pewne sprawy, natomiast to zarządcy tych dróg decydują o ich funkcjonowaniu. Kolejno odniósł się do marketu Biedronka znajdującej się na terenie prywatnym i całego tego kompleksu to przeanalizujemy przepisy i jeżeli będziemy mieli taką możliwość prawną to spróbujemy z właścicielem wpłynąć na poprawę tej sytuacji.

Pani Małgorzata Iwańska uściślając swoje zapytanie, zapytała odnośnie studzienki kanalizacyjnej, czy jeżeli to jest duży koszt to czy istnieje możliwość, żeby ktoś na swojej prywatnej posesji zrobił przydomową oczyszczalnię ścieków?

Pan Andrzej Franczak- Prezes ZGK poprosił Panią Radną o przekazanie tej interpelacji na piśmie i on odpowie. Cena za przyłączenie do studzienki zależy od położenia studzienki. Kwestia definicji przyłącza jest bardzo skomplikowana.

Pani Skarbnik poinformowała, że zgodnie z ustawą o RIO. RIO co 4 lata kontroluje całość gospodarki finansowej gmin. Poprzednia kontrola obejmowała okres roku 2012 . Zgodnie z planem kontroli RIO była ona planowana. Obecna kontrola obejmowała rok 2016 i trwała ona ok 1,5 m-ca. Są zalecenia pokontrolne, jest ich sześć. Następnie przekazała je Panu Kuminiarczykowi.         

Innych odpowiedzi na interpelacje i zapytania nie było.

Ad. 12

 W oświadczeniach i wolnych wnioskach kolejno głos  zabierali:

Pan Stanisław Zubelewicz zwrócił się do Radcy Prawnego i zauważył, że upłynął miesiąc czasu od kiedy Rada Miejska wystosowała odpowiedź negatywną do Prokuratora w Ciechanowie. Czy od tamtej pory mamy jakąś odpowiedź od Prokuratora?

Radca Prawny odpowiedziała, że nie mamy żadnej informacji na ten temat. Jeśli Prokurator prześle pismo to będzie znaczyło, że wszczął postępowanie w sprawie nieważności uchwały, a jak nic nie dostaniemy to znaczy, że jest dobrze.

Pan Paweł Mroczkowski-sołtys sołectwa Kondrajec Pański zwrócił się do Prezesa ZGK z zapytaniem odnośnie palaczy w kotłowni. Jest ich dwóch i jak pali jeden palacz w domach jest ciepło, przyjeżdża drugi w domach się schładza, dlaczego?

Pan Andrzej Franczak –Prezes ZGK odpowiedział, że ma z tym duży kłopot ponieważ nie do końca wierzy informacjom uzyskanym od mieszkańców Kondrajca. Dotychczas nie otrzymywał żadnych telefonów odnośnie tej sprawy. Otrzymał pierwszy w sobotę tydzień temu. Sam osobiście pojechał i sprawdził , jednak wszystko było dobrze. Jedna z mieszkanek twierdzi, że prawie zamarzła. Przy dzisiejszych temperaturach na piecu jest 57 °C. Sprawdzając to ustalił, że ktoś zakręcił zawór na zasileniu. Poprosił o informacje w takich sprawach.    

Pan Paweł Mroczkowski-sołtys sołectwa Kondrajec Pański poinformował, że na zebranie Rady przyprowadził pół osiedla i on występuje w imieniu mieszkańców, a Pan mu mówi, że występuje sam
i tylko sam. Występuje w imieniu mieszkańców ponieważ Ci mu zgłaszają wszelakie problemy. A jeśli chodzi o informowanie Pana o czymkolwiek to proszę powiedzieć jak, bo Pan nie odbiera telefonów?

Sprawa tych dwóch palaczy jest niezgodna z prawem. Przy tych parametrach kotłowni, kotłownia nawet na
5 min. nie może zostać bez opieki,

Pan Andrzej Franczak –Prezes ZGK zauważył, że to jest interpretacja Pana Sołtysa.

Pan Piotr Gadomski zauważył, że 2-3 miesiące temu zgłosił wniosekwyrażający chęć obejrzenia obiektów gminnych tzn. budynku socjalnego w Kondrajcu Pańskim, stanu dróg . Poprosił żeby to było w najbliższym czasie ponieważ jak spadną śniegi to nic nie zobaczymy.

Pan Grzegorz Sikorski-Przewodniczący Rady zauważył, ze kwestia zorganizowania takich wyjazdów należy do Pana Burmistrza. Pan Burmistrz zorganizuje, powiadomi Radnych i pojedziemy.

Pan Burmistrz traktuje to jako pewne wyróżnienie, że może organizować Państwu Radnym czas, wycieczki. Jeśli jest taka wola to oczywiście. Funkcja Radnego zobowiązuje, to jest nasza funkcja społeczna i trzeba tez trochę samemu objechać gminę i popatrzeć. Oczywiście jeśli jest taka Państwa decyzja, objedziemy teren gminy autobusem nie ma problemu.   

Wszyscy Radni wyrazili zgodę.

Innych zapytań nie było.

Ad.13

          Ponieważ  innych  spraw  nie  wnoszono,  Przewodniczący  Rady  postanowił  o  zakończeniu  Sesji,  podziękował  wszystkim  za  przybycie  i  udział    w  jej  obradach.

Sekretarz   Obrad:                                                                                             Przewodniczący  Rady:

Małgorzata Iwańska                                                                                               Sikorski Grzegorz

 

Dokument wytworzony przez: Rada
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wernicka Iwona
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 marca 2018 11:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Iwona Wernicka
Ilość wyświetleń: 343
28 marca 2018 11:48 Iwona Wernicka - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl