Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Protokoły z sesji zobacz archiwum »

PROTOKÓŁ NR XXII/18 z obrad XXII Sesji Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 21 marca 2018 roku

PROTOKÓŁ NR XXII/18

 

z obrad XXII Sesji Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 21 marca 2018 roku odbytej w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Glinojecku, pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady – Grzegorza Sikorskiego.

Obrady trwały od godziny 14.00 do godziny 16.10.

Rada obradowała w składzie - 15 radnych , zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.

Ponadto uczestniczyli:

 1. Burmistrz Miasta i Gminy- Łukasz Kapczyński
 2. Sekretarz Miasta i Gminy-Zenona Babicz
 3. Skarbnik Miasta i Gminy -  Celina Czerska
 4. Kierownicy jednostek:  Pan Wojciech Bruździński – Dyrektor MGOK, Pan Krzysztof  Turalski – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Glinojecku, Wiesław Mostowy – Dyrektor LO w Glinojecku,  Pan Marek Marcinkowski – Dyrektor Zespołu Szkół w Ościsłowie, Pani Teresa Sosińska – Kierownik MGOPS w Glinojecku, Pani Urszula Wróblewska- Kierownik MGBP w Glinojecku, Pani Grażyna Konstantynowicz – Dyrektor MGP w Glinojecku, Pan Andrzej Franczak- Prezes ZGK w Glinojecku,  .
 5. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy: Pan Antoni Strzembeczny – Referent ds. modernizacji
   i budowy dróg gminnych, Pani Sarnecka Monika- Inspektor ds. ochrony środowiska
  i ochrony przyrody, Pani Barbara Kowalska - Referent ds. dodatków mieszkaniowych
  i działalności gospodarczej, Pani Grażyna Mysiakowska- Referent ds. organizacji oświaty.
 6. Pani Bożenna Marchel-Potrzuska – Radca Prawny;
 7. Sołtysi - zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.

 

PRZEBIEG SESJI:

Ad. 1

Przewodniczący Rady Pan Grzegorz Sikorski otwierając obrady przywitał zebranych, stwierdził quorum konieczne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Ad.2

Porządek dzienny Sesji zaproponowany przez Przewodniczącego Rady został przyjęty jednogłośnie w następującym brzmieniu:

 1. Otwarcie,  stwierdzenie  quorum.
 2. Przyjęcie  porządku  obrad.
 3. Przyjęcie  protokołu  z  poprzedniej  Sesji.
 4. Powołanie  Sekretarza  Obrad.
 5. Wystąpienia zaproszonych gości.
 6. Interpelacje i zapytania Radnych.
 7. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza. 
 8. Podjęcie  uchwał:

1)      w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Glinojeck;

2)      w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Glinojeck na rok 2018;

3)      w sprawie udzielenia pomocy  finansowej w formie dotacji dla powiatu Ciechanowskiego;

4)      w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania dla nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Glinojeck;

5)      w sprawie podziału Gminy Glinojeck na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdy okręgu wyborczym;

6)      w sprawie podziału Gminy Glinojeck na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych;

7)      w sprawie: „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Glinojeck” w 2018 r.;

8)      w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie Nadwkrzańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu;

9)      w sprawie: przyjęcia Programu Wspierania Rodzin w Mieście i Gminie Glinojeck na lata 2018-2020;

10)  w sprawie zmiany napisu oraz usunięcia tabliczki z symbolem Krzyża Grunwaldu przy pomniku w Glinojecku przy ul. Płockiej 12.

 1. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Glinojecku za 2017 r. oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej na 2018 r.
 2. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta  i Gminy Glinojeck za 2017 r.
 3. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck dotycząca wydanych decyzji w sprawie opłat planistycznych w 2017 r.
 4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.                                                                    
 5. Oświadczenia i wolne wnioski.
 6. Zakończenie obrad.

Ad. 3

Sekretarzem na Sesji Rady Miejskiej w dniu 31 stycznia 2018 roku była Radna Pani Małgorzata Iwańska, która poinformowała zebranych, że zapoznała się z protokołem z sesji,  w pełni odzwierciedla on jej przebieg, nie wnosi do niego żadnych uwag, w związku  z tym  wnioskuje o przyjęcie go bez czytania. 

Protokół z Sesji Rady Miejskiej z dnia 31 stycznia 2018 roku  Rada Miejska przyjęła jednogłośnie.

Ad. 4

Na Sekretarza Obrad dzisiejszej Sesji powołana została  Radna Pani Zofia Kamińska , która zajęła miejsce w Prezydium.

Ad. 5

Nikt z zaproszonych gości nie zabrał głosu.

Ad.6

Pytania zadawali:

Pani Małgorzata Iwańska  poprosiła Pana Burmistrza o wcześniejsze przygotowanie do użytkowania placów zabaw przy MGOK i na blokach. Kiedy zrobi się ciepło, żeby były już gotowe.

Pan Jacek Radwański ponownie poruszył temat drogi na Wkrze, która jest słabo wyremontowana. Sprawa tej drogi ciągnie się od 5-6 lat. Proszę określić się, czy będzie ona zrobiona, czy nie?

Pan Szymański – mieszkaniec Wkry poinformował, że 6 lat temu połowa tej drogi została wywieziona szlaką, a druga połowa jest co roku łatana. Po śmieci śmieciarka wjeżdża na wstecznym biegu, a jest to droga przelotowa. Zrobiły się koleiny, które sam zasypuje grabkami.

Pan Grzegorz Sikorski-Przewodniczący Rady poinformował, że na odpowiedź w tej sprawie trzeba będzie poczekać do punktu 12 porządku obrad. 

Pani Zofia Kamińska zauważyła, że drogi w tej chwili są w opłakanym stanie na terenie całej gminy. Poprosiła, żeby sołtysi zgłaszali, które drogi są w najgorszym stanie. Trzeba zacząć je remontować jak najwcześniej, ponieważ jeśli nie zostanie to zrobione w tej chwili, to potem koszty naprawy mogą być dużo większe.

Pan Grzegorz Sikorski-Przewodniczący Rady zauważył, że puściły mrozy i grunt zaczął się rozjeżdżać pod wpływem wilgoci -  mówimy tu o drogach żwirowych. W dniu wczorajszym był na terenie gminy Sochocin
i sytuacja była podobna. Doły na drogach po tych roztopach były duże. Musimy poczekać do momentu, aż grunt się ustabilizuje.

Pan Jacek Radwański zauważył, że na Wkrze jest jedna cześć drogi zrobiona, a druga nie. Z czego to wynikło?

Innych zapytań i interpelacji nie było.

Ad.7

Pan Burmistrz  poinformował, że w okresie międzysesyjnym zostało wydanych 22 zarządzenia, 14 z nich dotyczyło gospodarki nieruchomościami, a następnie  przedstawił  sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza.

Kolejno pytania zadawali:   

Pani Bożena Banasiak zapytała o zarządzenie z dnia 7 marca 2018 r, na jaki okres została zawarta  umowa  na wynajem lokalu pod aptekę, czy czynsz w wysokości 810, 00 zł jest taki sam jak przy zawarciu poprzedniej umowy  i czy wynajmujący zobowiązał się  do wydłużenia pracy apteki, czy były z nim prowadzone rozmowy?

Pan Burmistrz odpowiedział , że umowa została zawarta na okres 3 lat, czynsz nie uległ zmianie. Rozmawiał osobiście z Panem prowadzącym punkt apteczny w Ościsłowie. Potwierdził, że będzie obecny w punkcie aptecznym w godzinach przyjmowania lekarzy, oraz te 15 min. dłużej. 

Pan Stanisław Zubelelwicz zauważył, że 31 stycznia była sesja na której jednym z punktów była zmiana w budżecie na 2018 rok, a 5 lutego zostało wydane zarządzenie w sprawie zmiany w budżecie miasta  i gminy, czym się różną te dwie sprawy, to co w uchwale i to co w zarządzeniu? Poprosił o wyjaśnienie co zmienia Rada w budżecie, a co Burmistrz?

Pani Skarbnik odpowiedział, że nie pamięta czego dotyczyła ta zmiana w zarządzeniu, sprawdzi i odpowie.

Art. 253 ust1-3 ustawy o finansach publicznych, z którego wynika, że zwiększenie dochodów i wydatków z tytułu uzyskanych dotacji, przeniesienia w budżecie wydatków w działach może dokonywać Burmistrz.

Nie może natomiast dokonywać przenoszenia wydatków w rozdziałach. Ponadto Pan Burmistrz nie może dokonywać zmian w wydatkach majątkowych, nie może zwiększać lub zwiększać nakładów na zadanie, które jest ujęte w budżecie. §11 uchwały budżetowej precyzuje wszystkie upoważnienia Burmistrza do zmian w budżecie. Stąd wynika, że wydatki majątkowe w zasadzie należą do kompetencji Rady.

Pan Grzegorz Sikorski-Przewodniczący Rady poprosił o przygotowanie zarządzenia na punkt 12 obrad.

Pan Stanisław Zubelewicz stwierdził, że wyjaśnienie Pani Skarbnik jest dla niego wystarczające w związku
z tym nie musi już przygotowywać mu zarządzenia.

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 8

Podjęcie uchwał:

1)      w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Glinojeck;

Projekt uchwały przedstawiła Pani Czelina Czerska– Skarbnik Miasta  i Gminy .

Uwag, wniosków i zapytań nie było.

Rada Miejska jednogłośnie w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę nr XXII/227/2018 w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Glinojeck.

Uchwała wraz z załącznikami stanowi integralną część  niniejszego protokołu.

2)   w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Glinojeck na rok 2018;

Projekt uchwały przedstawiła Pani Czelina Czerska– Skarbnik Miasta  i Gminy .

Kolejno pytania zadawali:

Pan Marek Hammer zauważył, że w stosunku do projektu uchwały, którą otrzymaliśmy na posiedzenie komisji dotacja dla MGOK zwiększyła się o 10 tys. zł.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że dotacja nie zwiększyła się, a została przeniesiona tu dotacja na organizację pożytku publicznego, zgodnie z tym co mówiła na posiedzeniu komisji. Dotacja jest wskazana w załączniku.

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

Rada Miejska jednogłośnie w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę nr XXII/228/2018  w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Glinojeck na rok 2018.

Uchwała wraz z załącznikami stanowi integralną część  niniejszego protokołu.

3)      w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Ciechanowskiego;

Projekt uchwały przedstawiła Pani Czelina Czerska– Skarbnik Miasta  i Gminy .

Uwag, wniosków i zapytań nie było.

Rada Miejska jednogłośnie w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę nr XXII/229/2018  w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Ciechanowskiego.

Uchwała stanowi integralną część  niniejszego protokołu.

4)      w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania dla nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Glinojeck;

Projekt uchwały przedstawiła Pani Grażyna Mysiakowska– Referent ds. organizacji oświaty .

Uwag, wniosków i zapytań nie było.

Rada Miejska jednogłośnie w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę nr XXII/230/2018 w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków
i sposobu ich przyznawania dla nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Glinojeck.

Uchwała stanowi integralną część  niniejszego protokołu.

5)       w sprawie podziału Gminy Glinojeck na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdy okręgu wyborczym;

Projekt uchwały przedstawiła Pani Zenona Babicz– Sekretarz Miasta i Gminy.

Pan Grzegorz Sikorski- Przewodniczący Rady poinformował, że podział na  okręgi jest taki sam jaki był
w 2014 roku.

Uwag, wniosków i zapytań nie było.

Rada Miejska jednogłośnie w głosowaniu jawnym  podjęła uchwałę nr XXII/231/2018 w sprawie podziału Gminy Glinojeck na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdy okręgu wyborczym.

Uchwała stanowi integralną część  niniejszego protokołu.

6)      w sprawie podziału Gminy Glinojeck na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych;

Projekt uchwały przedstawiła Pani Zenona Babicz– Sekretarz Miasta i Gminy.

Następnie poinformowała, że dziś rozdała Państwu Radnym nowy projekt uchwały, ponieważ w obwodzie nr 4 nie powinno być OSP Ościsłowo, a Dom Kultury w Ościsłowie oraz zmieniła kolejność numerów w uzasadnieniu ponieważ były błąd w numerowaniu.

Uwag, wniosków i zapytań nie było.

Rada Miejska jednogłośnie w głosowaniu jawnym  podjęła uchwałę nr XXII/232/2018 w sprawie podziału Gminy Glinojeck na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Uchwała stanowi integralną część  niniejszego protokołu.

PRZERWA W OBRADACH

7)      w sprawie: „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Glinojeck” w 2018 r.;

Projekt uchwały przedstawiła Pani Zenona Babicz– Sekretarz Miasta i Gminy.

Pani Monika Sarnecka- Inspektor ds. ochrony środowiska i ochrony przyrody poinformowała, że zgodnie z uwagami wniesionymi na posiedzeniu komisji w rozdziale III w pkt. 6 kastracja/sterylizacja dzikich kotów zostało dopisane: „oraz kastracja/sterylizacja psów” i została tu zwiększona kwota z 3 tys. zł na 9 tys. zł, natomiast w pkt. 1 schronisko dla bezdomnych zwierząt kwota 108 400,00 zł jest zmniejszona do kwoty 102 400,00 zł.

Następnie kolejno pytania zadawali:

Pani Bożena Maćkowska-sołtys sołectwa Wola Młocka zapytała, czy schronisko dla zwierząt musi być z tak z daleka, czy nie ma bliżej schroniska? Czy nie byłoby lepiej, gdyby schronisko byłoby bliżej szybciej by do nas dojechali.

Pan Grzegorz Sikorski-Przewodniczący Rady wyjaśnił, że może byłoby łatwiej, ale na takie zadania jest  ogłaszany przetarg i wygrywa firma, która da najniższą ofertę.

Pani Skarbnik poinformowała, że nie ma żadnego problemu we współpracy w tym schroniskiem. Współpracuje cały czas w tym zakresie z Panią Przybyłowską i nie skarży się na nich. W umowie jest wpisane, że po bezdomne zwierzę mają przyjechać w ciągu 24 godz. od zgłoszenia. Odległość nie ma znaczenia, ponieważ to co jest zawarte w umowie muszą wypełnić. Jeśli będą jakieś problemy musicie Państwo zgłaszać pracownikowi merytorycznemu lub Panu Burmistrzowi.

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

Rada Miejska jednogłośnie w głosowaniu jawnym  podjęła uchwałę nr XXII/233/2018 w sprawie: „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Glinojeck” w 2018 r.

Uchwała stanowi integralną część  niniejszego protokołu.

8)      w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie Nadwkrzańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu;

Projekt uchwały przedstawiła Pani Zenona Babicz– Sekretarz Miasta i Gminy.

Uwag, wniosków i zapytań nie było.

Rada Miejska jednogłośnie w głosowaniu jawnym  podjęła uchwałę nr XXII/234/2018 w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie Nadwkrzańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Uchwała stanowi integralną część  niniejszego protokołu.

9)      w sprawie: przyjęcia Programu Wspierania Rodzin w Mieście i Gminie Glinojeck na lata 2018-2020;

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła Pani Teresa Sosińska– Kierownik Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Uwag, wniosków i zapytań nie było.

Rada Miejska jednogłośnie w głosowaniu jawnym  podjęła uchwałę nr XXII/235/2018 w sprawie: przyjęcia Programu Wspierania Rodzin w Mieście i Gminie Glinojeck na lata 2018-2020.

Uchwała stanowi integralną część  niniejszego protokołu.

10)  w sprawie zmiany napisu oraz usunięcia tabliczki z symbolem Krzyża Grunwaldu przy pomniku w Glinojecku przy ul. Płockiej 12.

Projekt uchwały przedstawiła Pani Zenona Babicz– Sekretarz Miasta i Gminy.

Następnie kolejno głos zabierali:

Pan Stanisław Zubelewicz poinformował, że jest świadkiem tworzenia tego pomnika, ponieważ u niego w domu przy ul. Kościelnej spotykali się członkowie ZBOWIDU, uczestnicy II wojny światowej (wymienił nazwiska tych osób) i dyskutowali na temat wybudowania pomnika na cześć poległych w czasie II wojny światowej. Za sprawą ludzi, którzy brali bezpośredni udział w wojnie w 1980 r powstał ten pomnik, upamiętniający wszystkich Polaków. Treść napisu brzmi:,, Wieczna chwała tym, którzy oddali swoje życie za naszą wolność w 35 rocznicę dla upamiętnienia pokoleń  ZBOWIT 1980 ”. Autorzy tego pomnika dali przesłanie dla pamięci pokoleń. Weszła ustawa sejmowa o dekomunizacji, która nakazuje żeby elementy upamiętniające komunizm zlikwidować. IPN dopatrzył się komunizmu w przywołanych słowach. Następnie podał przykład podobnego napisu  na Pomniku Nieznanego Żołnierza w Warszawie, który IPN nie każe zmieniać. Kolejno przywołał jeszcze kilka faktów historycznych. Uważa że skoro grupa ZBOWIDOW-ców z naszego terenu, budową tego pomnika chciała uczcić pamięć i oddać hołd tym, którzy przelali swą krew to są słuszne słowa i nie należy podważać ich woli. Wypisanie zaś słów proponowanych przez IPN  i podpisem Społeczeństwo Gminy Glinojeck to jest przypisanie czyjejś woli. Trzeba też wziąć pod uwagę że swoją krew za wolność przelało wielu Polaków, którzy byli komunistami np. Marcel Nowotko, Jan Krasicki, Związek Walki Młodych. Nie można w dzisiejszych czasach dzielić ludzi na komunistę, czy też nie komuniste. Byli ludzie, którzy wyzwolili naszą ojczyznę i po dzień dzisiejszy cieszymy się wolnością, to trzeba uszanować i tym ludziom oddać hołd. W związku z tym, jest za tym, żeby tego napisu na pomniku nie zmieniać. Kolejnym elementem na tym pomniku jest brak korony na głowie orła. W czasie, kiedy ten pomnik budowano naszym godłem był orzeł bez korony, więc trzeba tę koronę założyć, gdyż nasze godło państwowe trzeba uczcić . Następnie zasugerowano usunięcie tabliczki z Krzyżem Grunwaldu, symbolu komunizmu wg IPN. Było kiedyś takie odznaczenie, utworzone przez prosowiecką i nie uznająca Rządu Polskiego na uchodźctwie Gwardię Ludową, a zatwierdzone zostało jako order państwowy 20 lutego 1944 r. uzurpującej sobie władze na terytorium Polski. Krzyż Grunwaldu został usunięty z polskiego systemu odznaczeń w 1992 r., co w sposób jasny wskazuje na uznanie go jako dziedzictwa Polski Ludowej , która nie zasługuje na honorowanie w wolnej Polsce. Większość z nas posiada dyplomy, świadectwa szkolne, maturalne z orłem bez korony i co mamy je teraz złożyć bo są komunistyczne? Takie były czasy
 i uhonorujmy to nasze dziedzictwo, nie plujmy teraz na czasy w których żeśmy się urodzili, w których żeśmy się wychowali. Kolejno przywołał zapisy ustawy o odznaczeniach państwowych, w której nie ma nigdzie zapisu że Krzyż Grunwaldu był komunistyczny i go się usuwa, a jest zapis, że: ,,z dniem wejścia
w życie ustawy o orderach i odznaczeniach tracą moc: ustawa z dnia 17 listopada 1960 r o orderach
i odznaczeniach ”. W tej ustawie jest min. Order Krzyża Grunwaldu i jest zapis, że kończy się nadawanie tego orderu za zasługi wojenne, bo już wojny nie mamy. Jeśli zajdzie potrzeba usunięcia tej tabliczki
z Krzyżem Grunwaldu i skoro ktoś ukradł odznaczenie Krzyża  Virtuti Militari, znajdujące się na drugim kamieniu to też można usunąć, ale nie jest za tym. Podsumowując:

należy założyć koronę orłowi, treść napisu na tablicy pozostawić bez zmian, ewentualnie go odświeżyć. Zaproponował, aby tej uchwały dziś nie podejmować, a wnioskuje, żeby podjąć jeszcze dyskusje na ten temat, powołać specjalny zespół i włączyć do niego wyśmienitego historyka Pana Hryniewicza, który naucza historii w LO w Glinojecku i naszą wiedzę by bardziej wzbogacił w elementy pozytywne niż to co on przed chwilą przedstawił. Stawia wniosek o przełożenie tego zagadnienia do dalszej pracy. Następnie przeprosił Panią Kowalską za zwrócenie jej uwagi w na posiedzeniu komisji odnośnie tego, że do 31 marca mamy usunąć pomnik. 31 grudnia pojawiła kolejna poprawka do ustawy, która o tym mówi.  Skąd my mamy wiedzieć co jest komunistyczne, a co nie ponieważ nigdzie nie ma podanego zestawienia elementów komunistycznych. Nawet wg, ustawy Wójt/Burmistrz nie jest upoważniony, żeby występować do IPN-u o konsultacje, upoważniony jest tylko Wojewoda. Jeśli Wójt/Burmistrz nie dokona jakiejś zmiany to wtedy Wojewoda wydaje zarządzenie zastępcze, ale wcześniej musi wystąpić do IPN-u o opinie. My jako Radni skąd mamy wiedzieć, czy nadając nazwy jakimś ulicom mostom itp. czy nie jest to nazwa komunistyczna?

Pani Małgorzata Iwańska zapytała, czy jeśli przełożymy termin podjęcia tej uchwały ,to czy nie będzie tak, że po 31 marca z automatu będziemy musieli zrobić to co nam wskazał Wojewoda, a nie to co my chcemy tzn. ten kawałek historii tu zostawić? Zastanawia się, czy nie lepiej byłoby podjąć uchwałę z tym napisem który jest, a zdjąć i poprawić to do czego oni wnoszą uwagi. Obecny rząd walczy z historią i tamtejszym systemem, a tak naprawdę robi te same techniki co i poprzedni system, czyli uczy nas historii na nowo i pewne rzeczy zamazuje. Historia była i jest taka jaka jest, nie powinniśmy z niej się wycofywać, zamazywać ją po prosu powinniśmy z  niej czerpać lekcje życia i nie popełnić tych błędów.

Pan Stanisław Zubelewicz zauważył, że jeśli na dzisiejszej sesji chcemy podjąć tę uchwałę to musimy ją przeredagować.

Pani Radca Prawny poinformowała, że z Panią Kowalską są na to przygotowane.

Pan Stanisław Zubelewicz poinformował, że Krzyże Grunwaldu otrzymało wiele miast za swoją bohaterską walkę, min. Warszawa otrzymała Krzyż Grunwaldu i się tym szczyci.   

Pan Andrzej Gontarski zauważył, że jeśli zostawimy napis, który obecnie jest na pomniku to musimy zmienić również tytuł tej uchwały.

Pan Stanisław Zubelewicz zauważył, że z pisma, które przysłał IPN wynika, że powiadomiony został również Wojewoda. Może być że Wojewoda nie przyjmie naszej uchwały to wtedy mamy możliwość zasądzenia go do sądu jako organ. Ponadto to tej uchwały, którą podejmiemy powinniśmy dać właściwe uzasadnienie i może byśmy poprosili Pana prof. Hryniewicza, żeby nam pomógł w zredagowaniu tego uzasadnienia, żeby było wymowne i żeby Wojewodę przekonało naszych racji.     

Pan Grzegorz Sikorski-Przewodniczący Rady poprosił Panią Mecenas o nową treść uchwały.

Pani Radca Prawny  przedstawiła nowy tekst projektu uchwały. Uzasadnienie byłoby takie jakie napiszemy,  żeby Wojewodzie przedstawić nasze racje. Wojewoda wie, że IPN sugerował nam zmianę trzech elementów, a teraz jeśli rada zgodzi się tylko na dwie z proponowanych  zmian i w uzasadnieniu odda argumenty z tych przełożeń historycznych o których mówił Pan Zubelewicz  to zapis w uchwale zostanie taki sam.    

Pan Stanisław Zubelewicz poprosił, żeby przy redagowaniu uzasadnienia, przy którym pomoże nam Pan Hryniewicz uczestniczyła również Pani jako strona prawna.      

Pani Radca Prawny poinformowała, że jest cały piątek w Urzędzie i zaprasza do siebie, żeby wspólnie zredagować to uzasadnienie.

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

Rada Miejska jednogłośnie w głosowaniu jawnym  podjęła uchwałę nr XXII/236/2018 w sprawie zmiany usunięcia tabliczki z symbolem Krzyża Grunwaldu przy pomniku w Glinojecku przy ul. Płockiej 12 (wersja uchwały przedstawiona przez Panią Radcę Prawną).

Uchwała stanowi integralną część  niniejszego protokołu.

Ad. 9

Pani Teresa Sosińska – Kierownik MGOPS przedstawiła Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Glinojecku za 2017 r. oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej na 2018r.

Następnie kolejno pytania zadawali:

Pan Stanisław Zubelewicz zauważył, że wydatki MGOPS w poprzednim roku wyniosły 12 160 675 88 zł., w tym 10 353 391,42 zł to zadania zlecone. Nie mamy przedstawionej specyfikacji wydatków, ale przed chwilą Pani je przeczytała. Mamy jeszcze kwotę 1 807 284,46 zł  - wydatki  z zadań własnych, do czego mamy załączoną tabelkę. Jak ją zsumowałem to wyszło mi 1 507 208,00 zł, czyli różnica 300 076,00 zł między tym co jest w tekście sprawozdania, a w podsumowaniu tabelki. Dlaczego?

Pani Skarbnik zauważyła, że nie mają Państwo całej tabeli, ponieważ ona robiła zestawienie do absolutorium  i też jej tego brakowało. Pani Księgowa dosłała jej brakującą część. Będziecie to Państwo mieli wszystko wpisane w sprawozdaniu z wykonania budżetu za I półrocze do końca marca 2018 r.  

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Glinojecku za 2017 r. oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej na 2018r. stanową załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 10

Pani Grażyna Konstantynowicz – Przewodnicząca  Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta i Gminy Glinojeck przedstawiła Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta  i Gminy Glinojeck za 2017 r.

Następnie kolejno pytania zadawali:

Pan Piotr Gadomski zaproponował zmianę formy zapisu z : Opłata za badanie biegłych sądowych, na Opłata za wykonywanie badań przez biegłych sądowych,  ponieważ różnie można to zrozumieć.  

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta  i Gminy Glinojeck za 2017 r. stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 11

Pani Monika Sarnecka – pracownik Urzędu Miasta i Gminy przedstawiła Informację Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck dotyczącą wydanych decyzji w sprawie opłat planistycznych w 2017 r.

Uwag, wniosków i zapytań nie było.

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck dotycząca wydanych decyzji w sprawie opłat planistycznych w 2017 r. stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 12

W odpowiedziach na interpelacje i zapytania Radnych, kolejno głos zabierali:

Pan Burmistrz odniósł się do interpelacji Pani Małgorzaty Iwańskiej i poinformował, że place zabaw zostaną otworzone, ale w pierwszej kolejności musimy wykonać coroczne przeglądy i wymienić piasek. Aura pogodowa była jaka była i nie udało nam się tego zrobić wcześniej. Jak tylko wykonamy te prace obowiązkowe otworzymy place zabaw.

Pani Małgorzata Iwańska zauważyła, że co roku jest to samo i co roku jest ten sam problem, jest lekkie opóźnienie. Pewne rzeczy można trochę przyspieszyć.

Pan Burmistrz wyjaśnił, że wszystko rozumie, ale jeśli otworzona zostanie bramka placu zabaw to gmina bierze na siebie odpowiedzialność. Poinformujemy, kiedy będzie wykonany przegląd i wymieniony piasek, ale obecnie piasek jest zamarznięty.

Pan Antoni Strzembeczny odniósł się do wypowiedzi Pana Szymańskiego i do drogi we Wkrze, a mianowicie poinformował, że 6-7 lat temu gmina wynajęła firmę geodezyjną do wznowienia granic, chcieliśmy odtworzyć jej rzeczywisty przebieg, ale mało mieszkańców podpisało zgodę na ich odtworzenie. Nie pamięta, czy ktokolwiek podpisał. Mieszkańcy nie chcą współpracować z gminą. Był tam z Panią Kupniewską, mieszkańcy zrobili awanturę, że  firma geodezyjna jest przekupiona i chce za dużo działki pod drogę. Ta droga ma od 3-4 m szerokości w zależności od miejsca.  Niedawno Pan Szymański zgłaszał problem z zakrzaczeniem tej drogi i zostało ono wycięte, karpina również została usunięta. Droga ta biegnie przy gruntach rolnych i widzimy jak rolnicy się tam zachowują, worują się w drogę. Często rozmawiamy z Panem Szymańskim i w zasadzie za każdym razem jak Pan zgłaszał problem, była reakcja gminy. Droga jest wywieziona szlaką, przywieziona przyczepa i rozgarnięta łopatami więc w okresie zimowym ona straciła na wartości. Poczekajmy na pogodę, na równiarkę i coś będziemy z tym dalej robić. Ponadto wiele sołectw, wychodzi gminie naprzeciwko i często swoim funduszem sołeckim próbuje remontować drogi.        

Na Wkrze akurat tego nie ma, ale czasem jakaś współpraca sołectwa z gminą jest mile widziana. Robimy
i remontujemy drogi na tyle na ile starcza nam funduszy remontowych.

Pan Szymański – mieszkaniec Wkry poinformował, że jak 6 lat temu droga była wywieziona szlaką tak do teraz nic nie było robione.

Pan Antoni Strzembeczny wyjaśnił, że w tym roku była wożona szlaka.

Pan Szymański – mieszkaniec Wkry zauważył, że jest tam ciężko przejechać samochodem osobowym.

Pan Antoni Strzembeczny poinformował, że wczoraj jechał tamtędy samochodem osobowym.

Pan Grzegorz Sikorski-Przewodniczący Rady zapytał Pana Strzembecznego co ten proponuje, żeby mieszkańcy Wkry byli zadowoleni i były zaspokojone ich potrzeby?

Pan Antoni Strzembeczny zaproponował wprowadzenie budowy tej drogi do budżetu, ponieważ robienie jej takimi półśrodkami wszystkich nie zadowoli.   

Pani Monika Stadnik-sołtys sołectwa Wkra zapytała, czy jeśli 6 lat temu mieszkańcy nie zgodzili się na wznowienie granic tej drogi, to czy można ponowić tę procedurę?

Pan Grzegorz Sikorski-Przewodniczący Rady zaproponował, żeby spotkali się rolnicy mający pola przy tej drodze i wyrazili zgodę na wyznaczenie jej prawidłowego przebiegu.

Pan Dariusz Lewandowski zauważył, że czegoś nie rozumie, rolnicy worali się w drogę gminną, gmina wyznaczyła gdzie ta droga przebiega i gmina nie może wziąć równiarki, tylko rolnik musi wyrazić zgodę na to , żeby oddać ten kawałek drogi w którą się worał? Przejeżdżał tą drogą i wie, że część tej szlaki jest na polach rolników, którzy ją doorali. Mamy wiele dróg gminnych przy których dobrze, że rosną drzewa bo jeśliby nie było dróg asfaltowych to miedza przebiegałaby na środku drogi asfaltowej.  

Pan Antoni Strzembeczny wyjaśnił, że jak nie będzie współpracy między gminą, a sołectwem, czy innymi sołectwami to będzie źle. Ponownego odtworzenia granic nikt za darmo nam  nie zrobi, firmie geodezyjnej trzeba zapłacić.   

Pan Dariusz Lewandowski zapytał, czy za poprzednie odtworzenie granic tej drogi było zapłacone? Jeśli było, to dlaczego granice drogi nie zostały przywrócone?

Pan Antoni Strzembeczny odpowiedział, że było zapłacone. Był na tej drodze i rolnicy czekali na niego
z widłami.

Pan Jacek Radwański poinformował, że ciężko ma tam przejechać samochód osobowy, a ponadto trzeba było karp nie wyrzucać, to rolnicy nie worywaliby się w drogę.

Pan Grzegorz Sikorski-Przewodniczący Rady zauważył, że Pan Strzembeczny pomyśli  nad spotkaniem
z rolnikami, zostanie puszczona równiarka .

Pani Małgorzata Iwańska zapytała co dalej z dowożeniem dzieci i młodzieży  do szkoły, ponieważ od czerwca PKS Ciechanów zostaje zamknięte? Czy gmina dostała już na ten temat jakieś informacje?

Pan Burmistrz odniósł się wcześniej do interpelacji zgłoszonej przez Panią Kamińską poinformował, że temat drogi, wyznaczenia punktów granicznych i ustalenia z rolnikami odnośnie drogi we Wkrze rozwiążemy, inne drogi czekają również na interwencje. Pewne drogi zostały już naprawione. Odpowiadając na interpelacje dotyczącą komunikacji publicznej to otrzymaliśmy informacje, że spółka Mobilis będzie 

realizowała przewozy kursowe do końca czerwca. Dostaliśmy też informacje, że Starostowie Przasnyski, Ciechanowski oraz Płoński i Mławski mieli spotkanie gdyż to oni są odpowiedzialni za tę komunikację.
W momencie, kiedy będziemy mieli wnioski z tych spotkań, wówczas będziemy mogli podejmować dalsze działania. Niemniej jednak robimy już rozeznanie o ilości dzieci, które są dowożone tego typu autobusami, ale jednocześnie nie możemy też zapomnieć o mieszkańcach którzy dojeżdżają do pracy, czy też uczniach którzy dojeżdżają do ciechanowskich szkół średnich. Wówczas będziemy wiedzieli też, czy ta działalność  przewozowa będzie prowadzona przez innego przewoźnika, czy będziemy musieli sami organizować dojazd. Mamy wiele możliwości podjęcia działań. Jesteśmy w stanie już określić jaka jest liczba dzieci dowożona do Zespołu Szkół w Ościsłowie, wiemy z których miejscowości te dzieci dojeżdżają, wiemy w jaki sposób ta ilość kilometrów może ulec zmianie w roku kolejnym natomiast jednocześnie ta cała polityka związana
z systemem przewozów komunikacji publicznej nastąpiła niespodziewanie bo 2 tygodnie temu. Podziękował za zwrócenie uwagi na ten problem, już się tym zajmujemy i ma nadzieję że go rozwiążemy z pożytkiem dla mieszkańców.

Pan Marek Marcinkowski-Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ościsłowie potwierdził słowa Pana Burmistrza, autobusy będą kursowały do 30 czerwca. Być może będzie jakiś nowy przewoźnik publiczny ponieważ w tej chwili trwają rozmowy. Jest w Warszawie firma Polonus, być może oni wejdą na nasz teren. Jeśli nie to prace przygotowawcze trwają, żeby od września nie było kłopotów z dowożeniem dzieci. Ponadto pogratulował radnym decyzji o nie zmienianiu napisu na tablicy pomnika . Byłoby to nie lojalne w stosunku  do osób, które się tym zajmowały.

Pani Monika Stadnik-Sołtys Sołectwa Wkra  zapytała, kiedy będą ustalane stawki za wynajem świetlic wiejskich? Składaliśmy propozycje, mieszkańcy pytają się o wynajem. Poprosiła, żeby to nie były wygórowane stawki.  

Pan Burmistrz poinformował, że na jednym z posiedzeń komisji już tę sprawę omawialiśmy, w ostateczności projekt wycofaliśmy żeby go doprecyzować. Tryb zwołania tej sesji został przyspieszony, więc nie mieliśmy czasu nad tym projektem podyskutować. Będziemy chcieli tę sprawę uregulować w jak najszybszym czasie. 

Innych odpowiedzi na interpelacje i zapytania nie było.

Ad. 13

W oświadczeniach i wolnych wnioskach kolejno głos  zabierali:

Pan Kazimierz Konstankiewicz podziękował Radzie i Burmistrzowi za drogę relacji Krusz-Kamionka. Problem stanowi teraz droga pomiędzy Żeleźnią i Hutą, gdzie asfalt jest pokruszony i są dziury w nawierzchni.

Pan Grzegorz Sikorski-Przewodniczący Rady poinformował, że problem z tą drogą został też już zgłoszony na posiedzeniu komisji, a następnie poprosi Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie protokołu z przeprowadzonej kontroli.

Pan Dariusz Lewandowski-Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił protokół z ostatnio przeprowadzonej kontroli.   

Pan Piotr Gadomski odniósł się do nowo wybudowanej drogi relacji Krusz-Kamionka,i poinformował, że na łuku pod lasem jest niebezpieczny uskok.

Pani Bożena Korzybska-Sołtys Sołectwa Śródborze poinformowała, że droga na Śródborzu ma straszne wyboje od korzeni drzew.

Pani Katarzyna Goszczyńska- sołtys Sołectwa Wólka Garwarska  zapytała odnoście drogi relacji Wólka Garwarska-Stary Garwarz , która obecnie jest zamknięta, zbliża się wiosna i rolnicy będą wjeżdżać na tę drogę, żeby dojechać do swoich pól, czy jest to możliwe?  

Pan Burmistrz poinformował, że ten temat jest nam znany, zakaz wjazdu musi wynikać z czegoś, jeśli my teraz puścimy na tę drogę  pojazdy rolnicze i gdyby coś się komuś stało to my bierzemy za to odpowiedzialność. Musimy jeszcze przez chwilę uzbroić się w cierpliwość, będziemy podejmowali działania, żeby tę drogę otworzyć.

Pani Bożena Maćkowska – sołtys Sołectwa Wola Młocka poinformowała, że na zakręcie do Woli Młockiej jest złamany konar, który wisi. Zarządca drogi mówi, że potrzebnych jest 100 drzew żeby on nam wyciął te drzewa. Zanim oni znajda tyle drzew to może stać się nieszczęście.     

Pan Burmistrz poinformował, że temat jest znany i będziemy w dalszym ciągu ponaglać zarządcę.

Pan Piotr Gadomski zapyta.ł w jakim okresie może zostać wyremontowana droga relacji Wólka Garwarska- Stary Garwarz?

Pan Burmistrz odpowiedział, że najszybciej jak to będzie możliwe.

Innych zapytań nie było.

Następnie Pan Grzegorz Sikorski-Przewodniczący Rady złożył wszystkim obecnym na sesji z okazji zbliżających się świat życzenia Wielkanocne.

Ad.14

          Ponieważ  innych  spraw  nie  wnoszono,  Przewodniczący  Rady  postanowił  o  zakończeniu  Sesji,  podziękował  wszystkim  za  przybycie  i  udział    w  jej  obradach.

Sekretarz   Obrad:                                                                                             Przewodniczący  Rady:

Zofia Kamińska                                                                                                   Sikorski Grzegorz

 

 

Dokument wytworzony przez: Rada
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wernicka Iwona
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 czerwca 2018 10:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Iwona Wernicka
Ilość wyświetleń: 221
20 czerwca 2018 10:47 Iwona Wernicka - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl